PUBLICADA EN EL BOE LA NORMA QUE FIXA EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (SMI) PER A 2020

En el BOE del dia 5 de febrer de 2020 s’ha publicat el Reial decret 231/2020, de 4 de febrer, on s’estableixen les quanties del salari mínim interprofessional (SMI) que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2020 tant per als treballadors fixos com per als eventuals o temporers i per als empleats de la llar, i que per a enguany s’incrementa en un 5,55 per cent respecte de l’any anterior.

Llegir més

Publicada en el BOE la norma que fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2020

En el BOE del dia 5 de febrer de 2020 s’ha publicat el Reial decret 231/2020, de 4 de febrer, on s’estableixen les quanties del salari mínim interprofessional (SMI) que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2020 tant per als treballadors fixos com per als eventuals o temporers i per als empleats de la llar, i que per a enguany s’incrementa en un 5,55 per cent respecte de l’any anterior.

Com ja l’hem informat, en compliment del mandat al Govern per fixar anualment el salari mínim interprofessional (SMI), contingut en l’article 27.1 de l’Estatut dels Treballadors, s’ha aprovat el Reial decret 231/2020, de 4 de febrer, que estableix les quanties del SMI que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2020, tant per als treballadors fixos com per als eventuals o temporers, així com per als empleats de la llar.

La pujada, amb caràcter retroactiu a 1 de gener, suposa un increment del 5,5% més que en 2019, però no arriba als 1.000 euros mensuals que s’havien especulat fins al moment.

Les noves quanties del SMI seran de 31,66 euros al dia o 950 euros al mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos. Això vol dir que el còmput anual del SMI no podrà ser inferior a 13.300 euros.

Parlem de 950 euros mensuals en cas que el salari s’aboni en 14 pagues, si el pagament del salari fos en 12 mesos, estaríem parlant de 1.108,33 euros al mes.

Els treballadors eventuals i temporers que els seus serveis a una mateixa empresa no excedeixin de cent vint dies percebran, conjuntament amb el salari mínim, la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de les dues gratificacions extraordinàries al fet que, com a mínim, té dret tot treballador, corresponents al salari de trenta dies en cadascuna d’elles, sense que la quantia del salari professional pugui resultar inferior a 44,99 euros per jornada legal en l’activitat.

D’acord amb l’article 8.5 del Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar, que pren com a referència per a la determinació del salari mínim dels empleats de la llar que treballin per hores, en règim extern, el fixat per als treballadors eventuals i temporers i que inclou tots els conceptes retributius, el salari mínim d’aquests empleats de la llar serà de 7,43 euros per hora efectivament treballada.

En definitiva les quantitats del SMI 2020 seran:

 • SMI dia: 31,66 euros
 • SMI mes (14 pagues): 950 euros
 • SMI mes (12 pagues): 1.108 euros
 • SMI any: 13.300 euros.
 • SMI eventuals i temporers: SMI dia: 44,99 euros.
 • SMI empleats de la llar: SMI hora: 7,43 euros.

Atenció. Cal tenir en compte que per a conèixer el salari mínim dels treballadors a temps parcial caldrà calcular-lo en proporció a la jornada realitzada.

En produir-se la pujada del SMI amb efectes retroactius des de l’1 de gener cal tenir en compte:

 • Pujada en les nòmines. Cal regularitzar la pujada en les nòmines dels treballadors afectats per la mesura, ja que les nòmines del mes de gener, lògicament, es van abonar amb les quanties vigents per a 2019.
 • Embargament de salaris. En el cas d’empreses on hi hagi treballadors que tinguin el seu sou embargat, cal realitzar també una regularització.

Excepcions a l’aplicació del SMI

La norma reprodueix les excepcions a l’aplicació del SMI d’altres anys. És a dir, que no s’aplicaran aquestes quanties quan s’usi el SMI en normes no estatals (autonòmiques i locals) com a referència per a la concessió d’ajudes socials i en les relacions privades. En aquests casos la referència al SMI tindrà un valor diferent en funció del moment d’entrada d’aquesta norma:

 • Per a les lleis autonòmiques i locals vigents a 1 de gener de 2017: la quantia de referència serà de 655,20 euros al mes.
 • Per a les normes no estatals i contractes privats que van entrar en vigor o que es van subscriure després de l’1 de gener de 2017 i encara estan vigents: 707,70 euros.
 • I per a aquells que van entrar en vigor o que es van subscriure després de l’1 de gener de 2018: 735,9 euros.

Atès que la pujada del SMI és automàtica, tots els treballadors que percebin un salari inferior en còmput anual al SMI veuran incrementada la seva nòmina, sense que s’hagi d’esperar al fet que es publiqui una nova taula salarial en el conveni col·lectiu.

D’altra banda la pujada del SMI afecta a tots els treballadors, ja que encara que en alguns casos la quantia del salari no pugi, per ser superior al SMI fixat, tots els treballadors es beneficien indirectament per tots aquells conceptes de la seva nòmina que es calculin sobre la base d’aquesta xifra (com seria, per exemple, la quantitat de salari protegida i que no pot ser embargada).

Quant a les retribucions en espècie, el mateix Reial decret estableix que el salari mínim es refereix exclusivament a la retribució en diners. Per tant, el salari en espècie queda fora d’aquest còmput i no pot donar lloc a una disminució d’aquesta quantia.

Respecte als complements salarials i extrasalarials, el Reial decret conserva la mateixa redacció que en anys anteriors, i per tant no s’acaben de resoldre els dubtes habituals sobre l’absorció i compensació. En relació als complements salarials als quals es refereix l’art. 26.3 de l’ET, el Reial decret estableix que s’addicionaran al SMI segons el que s’estableix en els convenis col·lectius i contractes de treball. Això vol dir que no són compensables ni absorbibles. Són aquells complements que es reben per raó d’un lloc de treball: com seria el plus de nocturnitat o una gratificació per càrrec.

També el Reial decret, en relació a l’art. 27.1 de l’ET, regula la possibilitat d’absorbir i compensar a través dels complements extrasalarials la pujada del SMI. En concret:

1. La revisió del salari mínim interprofessional no afectarà l’estructura ni la quantia dels salaris professionals que haguessin percebut els treballadors quan aquests salaris en el seu conjunt i en còmput anual fossin superiors a aquest salari mínim.

A aquests efectes, el salari mínim en còmput anual que es prendrà com a terme de comparació serà el resultat d’addicionar al SMI 2020 els complements salarials, sense que en cap cas es pugui considerar una quantia anual inferior a 13.300 euros.

2. Aquestes percepcions són compensables amb els ingressos que per tots els conceptes haguessin percebut els treballadors en còmput anual i jornada completa conformement a normes legals o convencionals, laudes arbitrals i contractes individuals de treball en vigor en la data de promulgació d’aquest Reial decret.

3. Les normes legals o convencionals i els laudes arbitrals que es trobin en vigor en la data de promulgació del Reial decret 231/2020, de 4 de febrer, subsistiran en els seus propis termes, sense més modificació que la que fos necessària per assegurar la percepció de les quantitats en còmput anual de 13.300 euros, i en conseqüència els salaris professionals inferiors al total indicat hauran de ser incrementats en la quantia necessària per equiparar-s’hi.

 

MILLORES EN LA PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS DE LA UNIÓ EUROPEA

El passat 8 de gener de 2020 va entrar en vigor la Directiva 2019/2161 de la UE relativa a la millora en l’aplicació i modernització de les normes de protecció dels consumidors de la Unió, que cada estat membre l’haurà de transposar en el seu ordenament jurídic abans del 28 de novembre de 2020. Entre altres novetats, la norma estableix la supressió del fax com a mecanisme de comunicació entre empresa i consumidor. A més, s’equipara el lliurament de dades personals a la venda electrònica de servei, per la qual cosa el consumidor tindrà els mateixos drets de desistiment i d’indemnització per danys, a més d’endurir les sancions en cas de clàusules abusives.

Llegir més

Millores en la protecció dels consumidors de la Unió Europea

El passat 8 de gener de 2020 va entrar en vigor la Directiva 2019/2161 de la UE relativa a la millora en l’aplicació i modernització de les normes de protecció dels consumidors de la Unió, que cada estat membre l’haurà de transposar en el seu ordenament jurídic abans del 28 de novembre de 2020. Entre altres novetats, la norma estableix la supressió del fax com a mecanisme de comunicació entre empresa i consumidor. A més, s’equipara el lliurament de dades personals a la venda electrònica de servei, per la qual cosa el consumidor tindrà els mateixos drets de desistiment i d’indemnització per danys, a més d’endurir les sancions en cas de clàusules abusives.

L’informem que el passat 18 de desembre de 2019 el Diari Oficial de la Unió Europea va publicar la Directiva UE 2019/2161 relativa a la millora en l’aplicació i modernització de les normes de protecció dels consumidors de la Unió. Aquesta Directiva va entrar en vigor el 8 de gener de 2020, i cada Estat membre l’haurà de transposar abans del 28 de novembre de 2020 per informar a la Comissió de les mesures adoptades per complir amb el que es disposa en la Directiva.

Entre altres novetats de gran rellevància, podem destacar les següents: 

 • Es prohibeix l’ús del fax entre empresa i consumidor, en resultar obsolet i posar en perill els sistemes de protecció de dades, intentant solucionar situacions de vulnerabilitat de les empreses davant el robatori i filtració de dades personals.
 • S’equipara el lliurament de dades personals a la venda electrònica. És a dir, s’equiparen els drets del consumidor quant a la protecció de dades, que podrà desistir-se de l’ús de les seves dades i reclamar una indemnització en cas de mal. 
 • Es regula el dret de desistiment en el marc dels serveis digitals, a partir del desenvolupament del concepte de “subministrament continu de continguts digitals” i la seva distinció del concepte de serveis digitals.

El client tindrà dret a conèixer si el seu venedor és o no comerciant. En el cas que sigui un particular i no tingui consideració de comerciant, el client no tindrà dret a desistir de l’adquirit en els següents 14 dies següents a la compra. Si es tracta d’una transacció comerciant-comprador, el proveïdor haurà d’obtenir el consentiment exprés de cobrament durant aquest període de 14 dies després de la compra. Aquest desistiment haurà de formar part de la fase precontractual i, en general, els drets del consumidor han de ser de fàcil accés, llenguatge senzill i de “disseny universal”, adaptat per a les persones amb discapacitat.

 • S’endureixen les sancions en cas de clàusules abusives. Es prohibeix la reparació o la substitució enfront de la indemnització per danys i perjudicis o la rebaixa del preu per no resultar prou dissuasiu. Les sancions han de ser “efectives, proporcionades i dissuasives”, i per això, poden ser d’almenys el 4% de la facturació anual, sense perjudici que a més pugui haver-hi multes diàries o altres mecanismes per a incentivar el ràpid compliment.
 • La prohibició de la revenda d’entrades d’espectacles culturals i esportius que s’hagin adquirit utilitzant mecanismes dirigits a saltar-se qualsevol mitjà tècnic emprat pel venedor primari per garantir l’accessibilitat de les entrades a tots els individus (per exemple, mitjançant l’ús de “bots” de compra).
 • La prohibició de comercialitzar béns que es presentin com a idèntics als consumidors en diferents Estats membres quan en realitat presentin condicions o una composició significativament diferent entre ells, sense perjudici dels motius legítims que pugui tenir el comerciant per adaptar aquests productes en funció del dret nacional, la disponibilitat o estacionalitat de les matèries primeres, etc.
 • La regulació com a pràctica agressiva o enganyosa de la venda de productes en el context de visites no sol·licitades al domicili del consumidor o d’excursions.
 • Obligació dels motors de cerca, comparadors o mercats en línia que informin si la classificació de les ofertes obeeix a un patrocini, sigui directe o indirecte. I a més, que la informació sobre aquests criteris de classificació siguin proporcionats de manera “succinta i proporcionada”.
 • El comerciant té dret a personalitzar l’oferta en funció del perfil del consumidor, el seu poder adquisitiu o el seu comportament sempre que n’informi i dels criteris utilitzats. També estan permesos els preus dinàmics o fixats en temps real en funció de l’oferta i la demanda del moment.

FINS AL 2 DE MARÇ TÉ DE TERMINI PER PRESENTAR A HISENDA EL MODEL 347 (“DECLARACIÓ D’OPERACIONS AMB TERCERS”)

Recordi que el pròxim dia 2 de març de 2020 finalitza el termini màxim per presentar el model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones” de l’exercici 2019. En aquest model es declaren les operacions efectuades amb un mateix client o proveïdor que en conjunt superin els 3.005,06 € (IVA inclòs). Les operacions s’entendran produïdes en el període en el qual s’hagi de realitzar l’anotació registral de la factura que serveixi de justificant. És important que totes dues parts presentin la declaració amb les mateixes quanties, perquè no hi hagi lloc a problemes ni sancions…

Llegir més

Fins al 2 de març té de termini per presentar a Hisenda el model 347 (“Declaració d’operacions amb tercers”)

Recordi que el pròxim dia 2 de març de 2020 finalitza el termini màxim per presentar el model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones” de l’exercici 2019. En aquest model es declaren les operacions efectuades amb un mateix client o proveïdor que en conjunt superin els 3.005,06 € (IVA inclòs). Les operacions s’entendran produïdes en el període en el qual s’hagi de realitzar l’anotació registral de la factura que serveixi de justificant. És important que totes dues parts presentin la declaració amb les mateixes quanties, perquè no hi hagi lloc a problemes ni sancions…

Amb l’arribada del mes de febrer comença el compte enrere per a la presentació del model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones”, una presentació informativa, però de gran importància, ja que si es produeixen discrepàncies significatives en les xifres declarades entre un proveïdor i el seu client, això pot derivar en un expedient de comprovació per part de l’Agència Tributària.

Recordem que el model 347 és una declaració anual informativa d’operacions amb terceres persones, que els empresaris i professionals estan obligats a presentar sempre que hagin realitzat operacions amb tercers per un import superior als 3.005,06 euros durant l’any natural, diferenciant els lliuraments i les adquisicions de béns i serveis.

Li recordem que si bé l’Agència Tributària pretenia avançar el termini de presentació al mes de gener, finalment es va modificar el termini per al mes de febrer, de tal manera que el pròxim dia 2 de març finalitza el termini màxim de presentació del model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones” de l’exercici 2019.

Atenció. El termini finalitza el 2 de març, ja que enguany el dia 28 de febrer, data límit per a la presentació d’aquest model en un any normal, no és l’últim dia del mes perquè és any de traspàs, i l’últim dia de febrer, el dia 29, cau en dissabte, i per tant el termini de presentació es prolonga fins al 2 de març, segons es detalla en el calendari fiscal de l’Agència Tributària. 

En aquells supòsits que per raons de caràcter tècnic no fos possible efectuar la presentació a través d’Internet en el termini reglamentari de declaració, aquesta presentació es podrà efectuar durant els quatre dies naturals següents al de finalització d’aquest termini.

Si durant l’any 2019 ha efectuat operacions amb algun client o proveïdor per import superior a 3.005,06 euros en el seu conjunt, haurà de presentar el model 347. Aquesta quantia inclou l’IVA, per la qual cosa una operació de 2.500 euros (que amb IVA ascendeixi a 3.025 euros) ja s’haurà d’incloure.

El poden sancionar per cometre errors

Totes les dades que es requereixen en els registres del model 347 han d’estar emplenades  correctament en el programa comptable, ja que, en cas contrari, en intentar exportar el fitxer amb la declaració, aquesta presentarà errors. Alguns errors que es poden produir són per NIF erronis o codis postals que no estiguin emplenats. L’emplenament incorrecte de les declaracions informatives, segons l’article 198 de la Llei General Tributària, pot ser sancionada amb una multa pecuniària fixa de 20 euros per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat que s’hagués hagut d’incloure en la declaració, amb un mínim de 300 euros i un màxim de 20.000 euros.

Però el que sí que és important és que aquest model tingui coherència amb altres models tributaris que es presentin a l’Agència Tributària, ja que, en cas contrari, l’Agència Tributària procedirà a la realització d’una inspecció per saber-ne el motiu, sobretot si d’aquestes incoherències es desprèn que s’han ingressat quantitats menors per liquidacions tributàries de les que s’haguessin hagut d’ingressar.

Per això, els preguem que ens remetin en un termini breu tota la informació necessària per a procedir al seu emplenament, revisió i tramitació.

A TENIR EN COMPTE

Qui estan obligats a presentar el model 347?

Els empresaris i professionals que desenvolupin activitats econòmiques estan obligats a presentar el model 347, quan respecte a una altra persona o entitat hagin realitzat operacions que en el seu conjunt hagin superat la xifra de 3.005,06 € (IVA inclòs) l’any natural al qual es refereixi la declaració. També estan obligats les entitats o establiments de caràcter social i les  comunitats de propietaris per les adquisicions de béns i serveis que efectuïn  al marge d’activitat empresarial o professional quan el seu import hagi superat 3.005,06 € (exclòs subministrament d’aigua, energia elèctrica, combustible i assegurances).

Atenció. Les operacions en les quals no se suporta o no es repercuteix IVA també s’han de declarar, sempre que existeixi obligació d’expedir factura i se superen els 3.005,06 euros. Per exemple:

 • Les operacions en les quals s’hagi produït la inversió del subjecte passiu (en aquest cas, haurà de declarar l’import sense IVA).  Es produeix aquesta inversió, per exemple, en alguns lliuraments d’immobles, o en alguns lliuraments de productes electrònics.
 • Les subvencions públiques procedents d’una mateixa Administració que superin els 3.005,06 euros.
 • Els lliuraments gratuïts en els quals la llei l’obliga a ingressar l’IVA. Per exemple, si la seva empresa fabrica mobles i de manera gratuïta lliura mobiliari a un treballador, haurà de declarar aquest lliurament si el cost imputable a aquests mobles més l’IVA supera els 3.005,06 euros.
 • Les operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa de l’IVA, hauran de ser incloses tant pels subjectes passius que realitzin les operacions, com pels seus destinataris, pels imports reportats durant l’any natural conforme a la regla general de la meritació.

No estan obligats a presentar el model 347

 1. Els qui realitzin a Espanya activitats empresarials o professionals sense tenir en territori espanyol la seu de la seva activitat econòmica, un establiment permanent o el seu domicili fiscal o, en el cas d’entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger, sense tenir presència en territori espanyol.
 1. Les persones físiques i entitats en atribució de rendes en l’IRPF, per les activitats que tributin en aquest impost pel mètode d’estimació objectiva i, simultàniament, en l’IVA pels règims especials simplificat o de l’agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d’equivalència, excepte per les operacions per les quals emetin factura. No obstant l’anterior, els subjectes passius acollits al règim simplificat de l’IVA hauran d’informar de les adquisicions de béns i serveis que realitzin que hagin de ser objecte d’anotació en el llibre registre de factures rebudes (adquisicions i importacions de béns i serveis pels quals s’hagi suportat o satisfet l’impost i destinats a la seva utilització en les activitats per les quals resulti aplicable el referit règim especial).
 1. Els obligats tributaris que no hagin realitzat operacions que en el seu conjunt, respecte d’una altra persona entitat, hagin superat la xifra de 3.005,06 euros durant l’any natural corresponent o de 300,51 euros durant el mateix període, quan, en aquest últim supòsit, realitzin la funció de cobrament per compte de tercers d’honoraris professionals o de drets derivats de la propietat intel·lectual, industrial o d’autor o uns altres per compte dels seus socis, associats o col·legiats.
 1. Els obligats tributaris que hagin realitzat exclusivament operacions no sotmeses al deure de declaració (en general, aquelles operacions que són objecte de declaració en models tributaris específics).
 1. Els subjectes passius inscrits en el REDEME no estan obligats a presentar el model 347, ja que estan obligats a portar els seus llibres registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’AEAT, i els subjectes passius que utilitzin el SII queden exclosos de l’obligació de presentar el model 347.

Atenció. Si ha efectuat operacions respecte de les quals Hisenda ja té informació (a través d’altres declaracions), ara no les haurà d’incloure en el model 347. Així, no haurà d’incloure:

 • Les operacions subjectes a retenció, perquè Hisenda ja té la seva informació gràcies a les declaracions periòdiques i resums anuals (tampoc es podran declarar totes aquelles operacions que s’hagin de declarar en altres models com el 190, 193, 180…). Els lliuraments o adquisicions intracomunitàries de béns i serveis, perquè es declaren en el model 349.
 • Les operacions d’exportació i importació, perquè es declaren en duana.
 • Passa el mateix amb els lliuraments de béns entre la península i Canàries, Ceuta i Melilla.

Dades dels clients i proveïdors sense errors o omissions

Totes les dades que es requereixen en els registres del model 347 han d’estar correctament emplenats en el programa comptable, ja que, en cas contrari, en intentar exportar el fitxer amb la declaració, presentarà errors. Alguns errors que es poden produir són NIF erronis o codis postals que no estan emplenats.

Poden existir discrepàncies entre els imports declarats pel client i el proveïdor?

Sí. En el cas que es rebi la factura pel client i es registri en un període trimestral diferent del de la seva emissió pel proveïdor sorgiran diferències. Per exemple: la societat X va vendre a Y per un import de 10.000 euros el 20 de març de 2019. La societat Y va rebre la factura el 30 d’abril i la va registrar en el llibre de factures rebudes en aquesta data. En el 347 de X l’operació indicada s’ha d’incloure, amb la clau “B”, en la casella corresponent al 1rT i en el 347 d’Y s’inclourà, amb la clau “A” en la casella corresponent al 2nT.

Es pot declarar un import negatiu en el model 347?

Sí. Sempre que l’import anual de les operacions superi, en el seu valor absolut (sense signe), els 3.005,06 €. Aquest import es consignarà en la declaració amb el signe negatiu.

Com es declaren les operacions en les quals posteriorment existeixin devolucions, descomptes, bonificacions o modificació de la base imposable?

Aquestes circumstàncies modificatives s’hauran de reflectir en el trimestre natural en què s’hagin produït, sempre que el resultat d’aquestes modificacions superi, juntament amb la resta d’operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat l’any natural, la xifra de 3.005,06 euros.

Com es declaren les quantitats que es perceben en contraprestació per transmissions d’immobles, que constitueixin lliuraments subjectes a IVA?

S’han de declarar en el mateix registre que la resta d’operacions, però de manera separada en les caselles corresponents a les quantitats trimestrals i anual que es percebin d’operacions corresponents a transmissions d’immobles subjectes a IVA. D’altra banda, en les caselles corresponents a Import anual de les operacions i Import trimestral de les operacions, es consignarà l’import de les operacions incloses les transmissions d’immobles, però exceptuant els imports de les operacions d’assegurances (entitats asseguradores) i arrendaments que s’han d’anotar en un registre separat.

Lloguers en el model 347

En el cas de l’arrendatari, si el lloguer està subjecte a retenció de l’IRPF o de l’impost sobre societats, i a més està subjecte a IVA, el propi arrendatari ja declara les quantitats retingudes mitjançant el model 180, per la qual cosa aquestes operacions no s’han d’incloure, ja que ja han estat informades en altres declaracions.

Habitatges. En aquesta declaració no s’ha d’incloure els ingressos del lloguer d’habitatges a particulars que constitueixin la seva residència permanent (aquests lloguers estan exempts d’IVA i no ha d’emetre factura per ells). En canvi, si ha llogat aparcaments o trasters de manera separada als habitatges, sí que els ha de declarar (sempre que superin l’import dels 3.005,06 €).

D’altra banda, els arrendadors, havien d’informar dels locals que tenien arrendats, a quines persones, i l’import anual, quan superés els 3.005,06 €. No obstant això, aquesta obligació ha quedat suprimida des de 2014, ja que s’ha ampliat la informació a subministrar mitjançant el model 180, que ja inclou aquestes dades. Per tant, els arrendadors tampoc han d’incloure aquestes operacions en el seu model 347.

Locals. Si ha llogat un local (o un habitatge per a ser utilitzat com a despatx), dependrà de si el lloguer ha estat subjecte de retenció: si ho ha estat no l’haurà d’incloure en el model 347 (perquè l’inquilí ja haurà inclòs aquests imports en el resum anual de retencions). Però si les rendes no han estat subjectes a retenció sí que haurà de declarar-les en el model 347 (recordi que, si el valor cadastral total dels locals llogats supera els 601.102,10 euros, el contribuent pot comunicar als arrendataris que no practiquin retenció sobre les rendes que li paguin).

Quins criteris existeixen d’imputació temporal?

Les operacions que s’han de relacionar en el model 347 són les realitzades pel declarant l’any natural al qual es refereix la declaració. A aquest efecte, les operacions s’entendran produïdes en el període en el qual s’hagi de realitzar l’anotació registral de la factura que serveixi de justificant, de manera que:

 • Les factures expedides han d’estar anotades en el moment que es realitzi la liquidació i pagament de l’impost corresponent a aquestes operacions.
 • Les factures rebudes han d’estar anotades per l’ordre que es rebin i dins del període de liquidació en què sigui procedent efectuar la seva deducció.

No obstant això existeixen diferents situacions que tenen un tractament particular. 

Entre elles podem destacar les següents:

Operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa, es consignaran també l’any natural corresponent al moment de la meritació total o parcial, d’acord amb la regla general de meritació i també d’acord amb la regla especial de meritació pròpia del règim especial.

A més, tota la informació que s’hagi de proporcionar obligatòriament en la declaració s’haurà de subministrar sobre una base de còmput anual.

Devolucions, descomptes, bonificacions i operacions que quedin sense efecte o alteracions de preu, així com en el cas que es dicti acte de declaració de concurs que hagin donat lloc a modificacions en la base imposable de l’IVA tenint lloc en un trimestre natural diferent d’aquell en el qual s’hagués hagut d’incloure l’operació a la qual afecten aquestes circumstàncies modificatives, hauran de ser reflectides en el trimestre natural en què s’hagin produït, sempre que el resultat d’aquestes modificacions superi, juntament amb la resta d’operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat l’any natural, la xifra de 3.005,06 euros en valor absolut.

Les bestretes de clients i a proveïdors i altres creditors constitueixen operacions que s’han d’incloure en el model 347. De l’operació, en efectuar-se ulteriorment, es declararà l’import total minorant-lo en el de la bestreta anteriorment declarada, sempre que el resultat d’aquesta minoració superi, juntament amb la resta d’operacions realitzades l’any natural amb la mateixa persona o entitat la xifra de 3.005,06 euros en valor absolut.

Les subvencions, auxilis o ajuts que concedeixin les entitats integrades en les diferents administracions públiques territorials o en l’administració institucional s’entendran satisfetes el dia en què s’expedeixi la corresponent ordre de pagament. De no existir ordre de pagament s’entendran satisfetes quan s’efectuï el pagament.

Operacions en metàl·lic: quan les quantitats percebudes en metàl·lic no es puguin incloure en la declaració de l’any natural en el qual es realitzen les operacions per percebre’s amb posterioritat a la seva presentació o perquè en aquest moment no s’ha arribat a un import superior a 6.000 euros, els obligats tributaris les hauran d’incloure separadament en la declaració corresponent a l’any natural posterior en el qual s’hagués efectuat el cobrament o s’hagués superat l’import assenyalat anteriorment.

Configuració del 347 en els supòsits de fusió d’empreses

En el supòsit de fusió de dues empreses, cada entitat ha de fer una declaració amb el seu NIF, realitzant una presentació independent de l’entitat resultant de la fusió, atès que el model 347 recull les operacions que cada subjecte passiu ha realitzat, amb els seus clients i proveïdors.

En cas contrari si totes les operacions de les entitats fusionades es presentessin amb el NIF de la nova entitat, crearia discrepàncies amb tots aquells que han tingut operacions amb elles, i les operacions realitzades no quadrarien de cap manera.

Novetats en la forma de presentació

En relació amb la forma de presentació de les declaracions informatives, entre les quals es troba el model 347, cal tenir en compte les següents novetats:

 • A partir de l’exercici 2018 va desaparèixer la possibilitat de presentació de declaracions informatives mitjançant suport directament llegible per ordinador.
 • En 2019 es va suprimir la possibilitat de presentació per missatge SMS dels models 190, 347 i 390, per la qual cosa la presentació d’aquests models s’haurà de realitzar mitjançant certificat electrònic reconegut o Cl@ve (això últim tan sols per a persones físiques).
 • Des de 2019 s’estén el sistema TGVI en línia (transmissió de grans volums d’informació) per assegurar la qualitat de la informació, ja que es valida en línia i permet la presentació parcial, només de registres correctes, per la qual cosa s’evita un tractament addicional de la informació. És obligatòria per a fitxers voluminosos de més de 40.000 registres i opcional per a la resta.
 • L’extensió del sistema TGVI en línia implica també la supressió de la via d’entrada EDFI (excepte per als models 294, 295 i 996).
 • Eliminació de presentació via lots. En eliminar-se el mecanisme de presentació directa tradicional, s’elimina també la possibilitat de la presentació per lots (models 038, 180, 181, 182, 184, 188, 189, 190, 193, 198, 294, 295, 296, 345, 347 i 349).
 • S’elimina la singularitat del sistema de multienviaments del model 280, en generalitzar-se el sistema TGVI en línia en l’exercici 2019, ja que el nou sistema permet la validació de fitxers sense límit de mida.

CATALUNYA. AJUDES I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions a festivals de música d’alt interès cultural

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8044

Data de publicació: 17/1/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8044/1779416.pdf

2. Subvencions per a la promoció de la música

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8044

Data de publicació: 17/1/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8044/1779294.pdf

3. Ajuts a projectes culturals, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8045

Data de publicació: 20/1/2020

Termini: 8/10/2020

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8045/1779555.pdf

4. Ajuts d’Indústria del Coneixement (Llavor i Producte)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8048

Data de publicació: 23/1/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8048/1780302.pdf

5. Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8048

Data de publicació: 23/1/2020

Termini: 20/02/2020

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8048/1780386.pdf

6. Ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris dels barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8045

Data de publicació: 20/1/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència de l’Habitatge de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8045/1779573.pdf

7. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8048

Data de publicació: 23/1/2020

Termini: 13/03/2020

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8048/1780382.pdf

8. Ajuts de minimis destinats a la promoció i foment de la venda de proximitat a Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8047

Data de publicació: 22/1/2020

Termini: 4/03/2020

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8047/1780132.pdf

9. Ajuts i de beques a les persones treballadores desocupades establerts en matèria de formació professional per a l’ocupació promoguts pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC-BEQUES)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8022

Data de publicació: 12/12/2019

Termini: 27/11/2020

Organisme oficial: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8022/1775100.pdf