APROVADES MESURES URGENTS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA I CADASTRAL

Al BOE del dia 29 de desembre s’ha aprovat Reial decret llei 27/2018 pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral, com l’ampliació de l’exempció de les prestacions per maternitat i paternitat de l’IRPF a altres col·lectius, tributació per mòduls, actualització dels valors cadastrals, pròrroga de la vigència de l’impost sobre el patrimoni, etc.

Llegir més

Aprovades mesures urgents en matèria tributària i cadastral

Al BOE del dia 29 de desembre s’ha aprovat Reial decret llei 27/2018 pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral, com l’ampliació de l’exempció de les prestacions per maternitat i paternitat de l’IRPF a altres col·lectius, tributació per mòduls, actualització dels valors cadastrals, pròrroga de la vigència de l’impost sobre el patrimoni, etc.

Al BOE del dia 29 de desembre s’ha aprovat el Reial decret llei 27/2018 (d’ara endavant, RDL), pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral, com l’ampliació de l’exempció de les prestacions per maternitat i paternitat de l’IRPF a altres col·lectius, tributació per mòduls, actualització dels valors cadastrals, pròrroga de la vigència de l’impost sobre el patrimoni, etc., i que va entrar en vigor el dia 30 de desembre de 2018 (amb algunes excepcions). 

A continuació es resumeixen les principals novetats, amb expressa indicació de la data en la qual tenen efectes quan no coincideixi amb la data d’entrada en vigor.

1. IRPF

1.1 Prestacions per maternitat o paternitat

Com a conseqüència de la Sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2018, es modifica la Llei 35/2006 de l’IRPF (LIRPF) per a declarar expressament exemptes, juntament amb les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social, amb efectes des del 30 de desembre de 2018 i per a exercicis anteriors no prescrits, això és, els períodes impositius 2014, 2015, 2016 i 2017, les següents prestacions:

 • Les prestacions públiques per maternitat o paternitat i les familiars no contributives regulades en la Llei General de la Seguretat Social.
 • Les prestacions per maternitat o paternitat reconegudes als professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms per les mutualitats de previsió social que actuïn com a alternatives a aquest règim.

La quantia exempta en aquest cas tindrà com a límit l’import de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social pel concepte que correspongui. L’excés tributarà com a rendiment del treball, i s’entén produït, en cas de concurrència de prestacions de la Seguretat Social i d’aquestes mutualitats, en les prestacions d’aquestes últimes.

 • Per als empleats públics enquadrats en un règim de la Seguretat Social que no doni dret a percebre la prestació a què es refereix el paràgraf anterior, estarà exempta la retribució percebuda durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat (regulada en la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic). 

La quantia exempta en aquest cas tindrà com a límit l’import de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social pel concepte que correspongui. L’excés tributarà com a rendiments del treball.

1.2 Pròrroga per a 2019 dels límits per a l’exclusió del règim d’estimació objectiva en l’IRPF i dels règims simplificat i especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’IVA 

S’amplia a 2019 l’aplicació de determinades magnituds la superació de les quals implica l’exclusió del mètode d’estimació objectiva de rendiments per a determinades activitats econòmiques (que van ser introduïdes inicialment només per a 2016 i 2017 per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2016 i prorrogats també amb posterioritat per a 2018). En concret:

a) El límit relatiu als rendiments íntegres obtinguts en el conjunt d’activitats s’eleva de 150.000 euros a 250.000 euros en general; i de 75.000 euros a 125.000 euros per al supòsit en què el volum dels rendiments íntegres de l’any immediat anterior es correspongui amb operacions per les quals s’estigui obligat a expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal.

b) El límit relatiu al volum de les compres en béns i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat, passa de 150.000 euros a 250.000 euros.

Paral·lelament, s’estenen a 2019 els límits que determinen l’exclusió dels règims especials en l’IVA vinculats amb l’esmentat mètode d’estimació objectiva (règim simplificat i règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca). 

Finalment, es fixa un nou termini per a presentar les renúncies o revocacions als citats mètodes i règims especials, que serà d’un mes a partir del 30 de desembre de 2018. Les renúncies i revocacions presentades per a 2019 al desembre de 2018 s’entendran presentades en període hàbil, però es podran modificar en un mes des del 30 de desembre de 2018.

2. IMPOST SOBRE SOCIETATS

2.1 Adaptació de la Llei de l’impost sobre societats a la Circular 4/2017 del Banc d’Espanya

Amb efectes per a períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2018, es modifica la Llei de l’impost sobre societats (LIS) a fi de introduir en l’impost sobre societats els efectes de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, del Banc d’Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers.

La comptabilització de la primera aplicació dels canvis que la Circular 4/2017 incorpora es realitzarà, excepte algunes excepcions expressament recollides en la norma, de forma retrospectiva, registrant els impactes en reserves. Els càrrecs i abonaments a comptes de reserves que es generin en ocasió dels ajustos de primera aplicació tindran, quan així procedeixi per l’aplicació de la normativa reguladora de l’impost, efectes fiscals, és a dir, s’hauran de tenir en consideració per a la determinació de la base imposable de l’impost corresponent al període impositiu 2018.

A fi d’atenuar l’impacte fiscal d’aquest mandat comptable, s’estableix un règim transitori per a integrar en la base imposable els citats càrrecs i abonaments a comptes de reserves, quan tinguin efectes fiscals d’acord amb el que es disposa en la normativa de l’impost, de manera que aquesta integració s’efectuarà per parts iguals en la base imposable corresponent a cadascun dels tres primers períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2018.

A més, la modificació de la LIS es deu als canvis de la Circular 4/2017 pels quals les inversions en instruments de patrimoni net s’han de valorar a valor raonable amb canvis en resultats, tret que l’entitat opti irrevocablement i des de l’inici per reconèixer aquests canvis de valor en un altre resultat global.

A fi d’adaptar els efectes d’aquesta modificació a les regles generals de valoració de l’impost i garantir la seva integració en la base imposable en el moment que siguin baixa, es procedeix a modificar la seva norma reguladora, bé que, amb una regulació de caràcter general, sense referència expressa a la Circular.

2.2 Aprovació de la relació d’activitats prioritàries de mecenatge

Durant l’any 2019 es consideraran activitats prioritàries de mecenatge les enumerades en la disposició addicional setantena primera de la Llei 6/2018, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018. Per a aquestes activitats, com en anys anteriors, els percentatges i límits de deduccions previstos en la Llei 49/2002 s’elevaran en cinc punts percentuals.

3. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Amb efectes de l’1 de gener de 2019 i vigència indefinida, es modifica el Reial decret llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es prorroga per a 2019 el manteniment del gravamen de l’impost sobre el patrimoni (IP) per a l’exercici 2019.

Cal tenir en compte que el Reial decret llei 13/2011 va restablir l’IP amb caràcter temporal per als exercicis 2011 i 2012 (després de la seva eliminació pràctica des de 2008 mitjançant l’aplicació d’una bonificació del 100%). Aquest règim s’ha anat ampliant successivament. Ara, el RDL 27/2018 l’amplia per a 2019, de manera que la bonificació del 100% no resultarà aplicable (en principi) fins a 2020.

En tot cas, no s’ha d’oblidar que estem davant una normativa estatal i que algunes comunitats autònomes han fet ús de les seves potestats normatives, establint bonificacions específiques. Per tant, s’haurà de tenir en compte la normativa aplicable de la comunitat autònoma de residència.

4. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

4.1 Pròrroga per a 2019 dels límits per a l’exclusió dels règims simplificat i especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’IVA

Amb efectes des de l’1 de gener de 2019, es modifica la disposició transitòria tretzena de la Llei 37/1992 de l’IVA, per a prorrogar per al període impositiu 2019 els límits quantitatius que delimiten l’àmbit d’aplicació del règim simplificat i del règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca.

Magnituds excloents de caràcter general:

 • Volum d’ingressos l’any immediat anterior superior a 250.000 euros per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals.
 • Volum d’ingressos per al conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes superior a 250.000 euros.
 • Volum de compres i importacions en béns i serveis l’any immediat anterior, excloses les adquisicions de l’immobilitzat, superior a 250.000 euros.

5. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

5.1 Actualització de valors cadastrals

Com és habitual, es fixen els coeficients d’actualització de valors cadastrals per a l’any 2019

Els coeficients d’actualització queden fixats per a 2019 conformement al següent quadre:

Any d’entrada en vigor ponència de valors

Coeficient d’actualització

1984, 1985, 1986, 1987, 1988 i 1989

1,05

1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 i 2000

1,03

2001, 2002 i 2003

1,02

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2011

0,97

2012 i 2013

0,93

També s’estableix, amb efectes exclusius per a l’any 2019, la pròrroga fins al 31 de juliol de 2019 (i) dels terminis perquè els ajuntaments els municipis dels quals es trobin sotmesos en procediments de valoració col·lectiva de caràcter general puguin aprovar un nou tipus de gravamen de l’IBI, i (ii) del termini previst per a l’aprovació i publicació de les ponències de valors totals. S’amplia a més fins a aquesta data el termini previst per a la sol·licitud municipal d’aplicació dels coeficients d’actualització dels valors cadastrals d’immobles urbans.

6. ALTRES NOVETATS TRIBUTÀRIES

6.1 Reclassificacions de participacions o accions d’institucions d’inversió col·lectiva

S’estableix un període transitori durant el qual les reclassificacions de participacions o accions d’institucions d’inversió col·lectiva realitzades, en el termini comprès entre el 3 de gener de 2018 i el 30 de març de 2019, com a conseqüència de les noves exigències en matèria d’incentius establertes en la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa als mercats d’instruments financers i per la qual es modifiquen la Directiva 2002/92/CE i la Directiva 2011/61/UE (coneguda com Mifid II), i incorporades al nostre ordenament pel Reial decret llei 14/2018, de 28 de setembre, pel qual es modifica el text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, i que tinguin per objecte que el partícip o accionista deixi de suportar costos associats a incentius, es puguin realitzar de forma automàtica, sense necessitat de recaptar consentiment individualitzat dels partícips i accionistes als quals s’apliquin aquestes reclassificacions.

I perquè aquestes reclassificacions no tinguin incidència tributària per als inversors es disposa que no donaran lloc a l’obtenció de renda per al partícip o accionista a l’efecte de l’IRPF, de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no residents, i les noves participacions o accions assignades als partícips o accionistes reclassificats conservaran el valor i la data d’adquisició que tinguessin les participacions o accions a les quals substitueixen.

Aquest règim serà també d’aplicació per a les reclassificacions que es realitzin amb idèntica fi (evitar els costos associats a incentius) i en el mateix termini en el cas de les IIC (o compartiments, classes o sèries d’aquelles) previstes en els articles 94.2.a) de la Llei de l’IRPF i 53.2 de la Llei de l’impost sobre societats (referents a UCITS).

6.2 Règim fiscal aplicable a la final de la «UEFA Champions League 2019» i «UEFA EURO 2020»

Finalment, en la disposició addicional primera del RDL es regula el règim fiscal aplicable a la final de la «UEFA Champions League 2019» i «UEFA EURO 2020», tant el relatiu a l’entitat organitzadora i dels equips participants, com el de les persones físiques que prestin serveis a l’entitat organitzadora o als equips participants. També es regula el règim duaner i tributari aplicable a les mercaderies que s’importin per a afectar-les al desenvolupament i celebració dels dos esdeveniments així com tot el relatiu a l’IVA.

6.2.1 Règim tributari de l’entitat organitzadora i dels equips participants

Les persones jurídiques residents en territori espanyol i els establiments permanents constituïts amb motiu de la final de la «UEFA Champions League 2019» i «UEFA EURO 2020» per l’entitat organitzadora o pels equips participants estaran exemptes de l’impost sobre societats i de l’IRNR, segons correspongui, per les rendes obtingudes durant la celebració de l’esdeveniment que estiguin directament relacionades amb la participació en ell. Aquesta exempció afectarà també a les rendes obtingudes a Espanya sense establiment permanent per l’entitat organitzadora de l’esdeveniment o els equips participants.

6.6.2 Règim tributari de les persones físiques que prestin serveis a l’entitat organitzadora o als equips participants

No es consideraran obtingudes a Espanya (i, per tant, no tributaran en aquest Estat) les rendes que percebin les persones físiques no residents a Espanya pels serveis que prestin a l’entitat organitzadora o als equips participants.

Les persones físiques que adquireixin la condició de contribuents de l’IRPF com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol amb motiu de la final podran optar per tributar com no residents per l’IRNR en els termes i condicions prevists en el règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol de l’IRPF (“règim de impatriats”).

6.6.3 Règim duaner

Encara que, en termes generals, el règim duaner aplicable a les mercaderies que s’importin per a la seva utilització en la celebració i desenvolupament de la final serà el generalment establert pel Codi Duaner de la Unió Europea (i altra normativa duanera aplicable), es permet que aquestes mercaderies es vinculin al règim duaner d’importació temporal per un termini màxim de 24 mesos que, en tot cas, expirarà, com a més tard, el 31 de desembre de l’any següent al de la finalització de l’esdeveniment.

6.6.4 Impost sobre el valor afegit

Pel que fa a aquest impost, s’introdueix el següent règim especial:

 • No s’exigirà el requisit de “reciprocitat” per a la devolució a empresaris o professionals no establerts a la Unió Europea de les quotes d’IVA suportades o satisfetes com a conseqüència de la realització d’operacions relacionades amb la celebració de la final d’aquests esdeveniments.
 • Els subjectes passius no establerts en la Comunitat Europea, Canàries, Ceuta o Melilla, o en un estat amb el qual existeixin instruments d’assistència mútua, no estaran obligats a nomenar un representant a Espanya a l’efecte d’acomplir les seves obligacions relacionades amb aquest impost.
 • Els empresaris o professionals no establerts en el territori d’aplicació de l’impost que tinguin la condició de subjectes passius i que suportin o satisfacin quotes d’IVA com a conseqüència de la realització d’operacions relacionades amb la final, així com l’entitat organitzadora i els equips participants, tindran dret a la devolució d’aquestes quotes al final de cada període de liquidació, que serà mensual. No obstant això, la presentació de liquidacions mensuals no suposarà la necessitat d’aplicar el sistema de subministrament immediat d’informació. D’altra banda, quan es tracti d’empresaris o professionals no establerts en els quals concorrin els requisits dels articles 119 i 119 bis de la Llei de l’impost (que regulen els règims especials de devolució a no establerts), la devolució de les quotes es realitzarà conforme a aquests règims especials.
 • Pel que fa a les operacions relacionades amb els béns vinculats al règim d’importació temporal amb exempció total de drets, de conformitat amb la novetat descrita en el punt 3.3 anterior, resultarà aplicable el règim d’exempció en IVA previst en la normativa d’aquest impost relativa a règims duaners i fiscals.
 • No s’assimilarà a una adquisició intracomunitària de béns a l’efecte de l’IVA la transferència per un subjecte passiu amb destinació a Espanya de béns corporals de la seva empresa que s’utilitzin temporalment en la celebració i desenvolupament de la final per un període que no excedeixi de 24 mesos o, com a màxim, fins al 31 de desembre de l’any següent al de la finalització d’aquests esdeveniments.
 • No s’entendran localitzats a Espanya per aplicació de la regla especial d’utilització o explotació efectiva els serveis que es poguessin prestar a empresaris o professionals no residents a la UE per les persones jurídiques residents a Espanya constituïdes per l’entitat organitzadora amb motiu de la celebració i desenvolupament de la final o pels equips participants  sempre que aquests serveis estiguin en relació amb l’organització, la promoció o el suport d’aquests esdeveniments.
 

APROVADA LA REVALORACIÓ DE LES PENSIONS PÚBLIQUES I ALTRES MESURES URGENTS EN MATÈRIA LABORAL I D’OCUPACIÓ PER A 2019

S’ha aprovat el Reial decret llei 28/2018 que conté importants mesures que afecten bona part dels àmbits de la Seguretat Social, com són els de la revaloració de les pensions i altres prestacions socials públiques i la determinació de les bases mínimes i màximes de cotització per a 2019 juntament amb altres reformes en l’àmbit laboral com reinstaurar la capacitat dels convenis col·lectius d’establir jubilacions obligatòries per edat, reduir el nombre mínim de jornades per a accedir al subsidi per desocupació o renda agrària de treballadors temporers, la derogació expressa de les mesures contractuals i incentius a la contractació vinculades a una taxa de desocupació o les mesures d’acompanyament al salari dels joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, així com reformes que afecten els treballadors autònoms.

Llegir més

Aprovada la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria laboral i d’ocupació per a 2019

S’ha aprovat el Reial decret llei 28/2018 que conté importants mesures que afecten bona part dels àmbits de la Seguretat Social, com són els de la revaloració de les pensions i altres prestacions socials públiques i la determinació de les bases mínimes i màximes de cotització per a 2019 juntament amb altres reformes en l’àmbit laboral com reinstaurar la capacitat dels convenis col·lectius d’establir jubilacions obligatòries per edat, reduir el nombre mínim de jornades per a accedir al subsidi per desocupació o renda agrària de treballadors temporers, la derogació expressa de les mesures contractuals i incentius a la contractació vinculades a una taxa de desocupació o les mesures d’acompanyament al salari dels joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, així com reformes que afecten els treballadors autònoms.

Al BOE del dia 29 de desembre s’ha publicat el Reial decret llei 28/2018 que aborda la revaloració de les pensions i altres prestacions públiques per a l’any 2019 i l’increment del límit màxim i de les bases màximes i mínimes de cotització dels diferents règims del sistema, així com la fixació dels nous tipus de cotització. Inclou també mesures per lluitar contra la precarietat en l’ocupació, així com reformes que afecten els treballadors autònoms.

Atenció. Com a conseqüència del que es disposa en l’article 134.1 de la Constitució i com que els pressupostos generals de l’Estat per a 2019 no han estat aprovats en data de l’1 de gener d’aquest exercici, s’ha produït la pròrroga dels pressupostos recollits en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, si bé el seu contingut s’ha de combinar amb els preceptes d’aquest Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació.

A continuació exposem en forma de resum les modificacions més imports en l’àmbit laboral amb efectes des de l’1 de gener de 2019, que s’inclouen en aquest Reial decret llei 28/2018. 

1. REVALORACIÓ DE PENSIONS PÚBLIQUES 2019

L’1 de gener de 2019 s’aplicarà una revaloració inicial de l’1,6% a les pensions contributives del sistema i del 3% per a les mínimes i SOVI i per a les pensions no contributives.

Per això, a l’efecte de l’aplicació de la revaloració per a 2019 s’haurà de partir de l’import de la pensió a 31 de desembre de 2017, incrementar la seva quantia en l’1,7% i al resultat aplicar l’índex de revaloració previst per a 2019, és a dir, l’1,6%, sense que, a part de les excepcions previstes legalment, la pensió revalorada pugui suposar una quantia que superi el límit de percepció de pensió pública que, per a l’exercici 2019, queda establerta en 2.659,41 euros/mes o 37.231,74 euros/any.

Quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva del sistema de la Seguretat Social per a l’any 2019:

Classe de pensió

Titulars

Amb cònjuge a càrrec

Euros/any

Sense cònjuge: unitat econòmica unipersonal

Euros/any

Amb cònjuge no a càrrec

Euros/any

Jubilació

Titular amb seixanta-cinc anys.

11.701,20

9.483,60

9.000,60

Titular menor de seixanta-cinc anys.

10.970,40

8.871,80

8.386,00

Titular amb seixanta-cinc anys procedent de gran invalidesa.

17.551,80

14.225,40

13.501,60

Incapacitat permanent

Gran invalidesa.

17.551,80

14.225,40

13.501,60

Absoluta.

11.701,20

9.483,60

9.000,60

Total: titular amb seixanta-cinc anys.

11.701,20

9.483,60

9.000,60

Total: titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys.

10.970,40

8.871,80

8.386,00

Total: derivada de malaltia comuna menor de seixanta anys.

5.899,60

5.899,60

5.838,00

Parcial del règim d’accidents de treball:

     

Titular amb seixanta-cinc anys.

11.701,20

9.483,60

9.000,60

Viduïtat

Titular amb càrregues familiars.

 

10.970,40

 

Titular amb seixanta-cinc anys o amb discapacitat en grau igual o superior al 65 per 100.

 

9.483,60

 

Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys.

 

8.871,80

 

Titular amb menys de seixanta anys.

 

7.183,40

 

Classe de pensió

Euros/any

Orfandat

Per beneficiari.

2.898,00

Per beneficiari menor de 18 anys amb discapacitat en grau igual o superior al 65 per 100.

5.702,20

En l’orfandat absoluta el mínim s’incrementarà en 7.183,40 euros/any distribuïts, si escau, entre els beneficiaris.

 

En favor de familiars

Per beneficiari.

2.898,00

Si no existeix vidu ni orfe pensionistes:

 

Un únic beneficiari amb seixanta-cinc anys.

7.002,80

Un únic beneficiari menor de seixanta-cinc anys.

6.601,00

Diversos beneficiaris: el mínim assignat a cadascun d’ells s’incrementarà en l’import que resulti de prorratejar 4.285,40 euros/any entre el nombre de beneficiaris.

 

Límit d’ingressos per al reconeixement de complements econòmics per mínims:

– El 2019:

· Sense cònjuge a càrrec: 7.569,00 euros/any.

· Amb cònjuge a càrrec: 8.829,00 euros/any.

A tenir en compte: 

 • Paga de compensació per la desviació de la inflació en el 2018. Abonament abans del mes d’abril de 2019 d’una paga per la diferència entre la revaloració de l’1,6% que es va aplicar en el 2018 i l’1,7%, resultat de calcular la mitjana dels índexs mensuals dels últims 12 mesos.
 • Pensió de viduïtat. A partir de la nòmina de gener, la pensió de viduïtat es calcularà aplicant el 60% de la base reguladora. Aquesta pujada beneficia a les persones amb 65 o més anys i que no perceben ingressos per treball ni altres pensions. En el cas que siguin pensions complementades a mínims, no percebran variació en la paga, ja que l’Estat complementa addicionalment la seva pensió fins al mínim que es determina.

2. COTITZACIÓ RÈGIM GENERAL

La base de cotització en el règim general és equivalent a la retribució total que, per tots els conceptes, rebi el treballador, sempre que no excedeixi del límit màxim de cotització que, a partir del dia 1 de gener de 2019, queda fixat en 4.070,10 euros mensuals o 135,67 euros diaris, la qual cosa implica un creixement del 7,0% en relació amb els imports vigents en el 2018.

Al seu torn, atès que el Reial decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa l’SMI per a 2019, incrementa aquesta magnitud en un 22,3% respecte del seu import en el 2018, les bases mínimes de cotització, segons grups de cotització, igual que el límit mínim absolut, experimenten, amb efectes de l’1 de gener de 2019, aquest mateix creixement, en relació amb els imports vigents en el 2018. Amb això el límit mínim absolut de cotització a la Seguretat Social queda fixat, des de l’1 de gener de 2019, en 1.050 euros/mes o 35 euros/dia.

Es mantenen en el 2019 els tipus de cotització en els imports establerts per a 2018, en la forma següent:

Contingència i situació protegida      Tipus de cotització (%)

                                                                        Empresa             Treballador        Total

Contingències comunes                    23,6                       4,7                         28,3

Hores extraordinàries:

 Derivades de força major            12,0                       2,0                         14,0

 Resta d’hores extraordinàries  23,6                       4,7                         28,3

Altres novetats:

 • En relació amb la tarifa de primes de cotització per contingències professionals, el tipus mínim passa del 0,9% al 1,5%.
 • La realització de pràctiques formatives en empreses, institucions o entitats incloses en programes de formació, la realització de pràctiques no laborals en empreses i la realització de pràctiques acadèmiques externes a l’empara de la respectiva regulació legal i reglamentària, determinarà la inclusió en el sistema de la Seguretat Social de les persones que realitzin les pràctiques indicades, encara que no tinguin caràcter remunerat.

Les pràctiques a què es refereix el paràgraf anterior comprenen les realitzades tant per alumnes universitaris de titulacions oficials de grau i màster com per alumnes de formació professional de grau mitjà o superior.

Les persones indicades quedaran compreses en el règim general de la Seguretat Social, com assimilades a treballadors per compte d’altri, a exclusió de la protecció per desocupació, tret que la pràctica o formació es realitzi a bord d’embarcacions, en aquest cas la inclusió es produirà en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar.

El compliment de les obligacions en matèria de Seguretat Social correspondrà:

a) En el cas de pràctiques i programes formatius remunerats, a qui correspongui d’acord amb la normativa aplicable en cada cas.

b) En el cas de pràctiques i programes formatius no remunerats, a l’empresa, institució o entitat en la qual es desenvolupin, tret que en el conveni o acord de cooperació que, si escau, se subscrigui per a la seva realització es disposi que aquestes obligacions correspondran al centre educatiu en el qual els alumnes cursin els seus estudis.

La cotització a la Seguretat Social s’efectuarà, en tot cas, aplicant les regles de cotització corresponents als contractes per a la formació i l’aprenentatge, sense que existeixi obligació de cotitzar per les contingències de desocupació, ni al Fons de Garantia Salarial ni per formació professional.

En el termini de tres mesos a partir de l’01-01-2019, procedirà a desenvolupar el que es preveu en aquesta disposició i a adequar-hi les normes reglamentàries sobre la matèria.

 • Suspensió del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral. Se suspèn per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2019 el sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral, a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, regulada en el Reial decret 231/2017, de 10 de març, una vegada comprovades les distorsions i desproporcionada disminució d’ingressos que les modificacions introduïdes per aquest Reial decret generen respecte de la cotització per contingències professionals. A més, durant l’any 2019 es procedirà a la reforma del Reial decret citat anteriorment.

3. TREBALLADORS AUTÒNOMS

 • Obligatorietat de la cobertura de totes les contingències: comunes (malaltia comuna i accident no laboral) i professionals (accident de treball i malaltia professional), cessament d’activitat – prestació que duplica el seu període de durada- i formació i prevenció, amb l’excepció del sistema especial per a treballadors per compte propi agraris. Aquesta cobertura, ara ampliada, s’articula a través de la gestió realitzada per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.
 • Aportacions dels autònoms: s’estableix per a 2019 un increment de l’1,25% en la base mínima de cotització, que es fixa en 944,40 euros. El tipus de cotització, s’estableix en el 30% en el 2019, el 30,3% en el 2020, 30,6% en el 2021 i 31% en el 2022.
 • Tarifa plana. Durant els primers 12 mesos: si es cotitza per base mínima, 60 euros (51,50 contingències comunes; 8,50 contingències professionals); si es cotitza per sobre de base mínima, es redueix la quota per contingència comuna un 80%. A partir del mes 13 al 24: s’apliquen reduccions sobre la quota que correspondria.
 • S’amplia també la tarifa plana dels treballadors enquadrats en el sistema especial agrari.
 • Derogació dels incentius a la contractació indefinida d’un jove per microempreses i empresaris autònoms.
 • Nou procediment per a la comprovació de la continuïtat de l’activitat.
 • Ajornament de l’aplicació de la figura de treballador a temps parcial.
 • Opció per una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social de treballadors del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms que haguessin optat inicialment per una entitat gestora.
 • Nou tipus d’infracció laboral greu (multes de 3.126 i 10.000 euros) per a prevenir la possible utilització de la figura del fals autònom. 

Així, s’inclou com a infracció molt greu la conducta consistent a comunicar la baixa en un règim de la Seguretat Social de treballadors per compte d’altri, malgrat que es continuï en la mateixa activitat laboral o es mantingui idèntica prestació de serveis, servint-se d’un alta indeguda en un règim de treballadors per compte propi.

La sanció consistent en la multa següent: en el seu grau mínim, de 3.126 a 6.250 euros; en el seu grau mitjà, de 6.251 a 8.000 euros i en el seu grau màxim, de 8.001 a 10.000 euros.

 • La prestació per cessament d’activitat duplica el seu període de durada (passant a correspondre fer efectiu el pagament de les quotes, a partir del dia 61 a la mútua).
 • Beneficis en la cotització a la Seguretat Social aplicables als treballadors per compte propi agraris. 

4. SISTEMA ESPECIAL D’EMPLEATS DE LA LLAR

 • S’estableixen bases de cotització en funció de 10 trams de retribucions, l’últim es deixa perquè la base sigui el salari percebut. A més, es fixen les hores màximes que es podran realitzar en cada tram, d’acord al SMI.
 • Es manté la reducció del 20% en les cotitzacions per les persones que treballen al servei de la llar, així com la bonificació de fins al 45% si és família nombrosa. 
 • Es redueix el període transitori per a l’equiparació completa amb la resta de treballadors del règim general i cotitzar pel salari real, que serà efectiu l’1 de gener de 2021. 

Tenint en compte l’anterior, la cotització en el sistema especial per a empleats de la llar s’ha d’efectuar d’acord a les següents regles:

a) Respecte de les bases de cotització s’han de determinar, tant per contingències comunes, com a professionals, conformement a l’escala, en funció de la retribució percebuda pels empleats de llar, que es prevegi anualment en la Llei de pressupostos generals de l’Estat, amb les especialitats següents:

 Per a l’exercici 2020, les retribucions mensuals i les bases de cotització de l’escala s’han d’actualitzar en idèntica proporció a l’increment que experimenti l’SMI.

 A partir de l’any 2021, les bases de cotització per contingències comunes i professionals s’han de determinar conforme a l’establert en el règim general, sense que la base de cotització pugui ser inferior a la base mínima que s’estableixi legalment.

b) Pel que fa als tipus de cotització, respecte de les contingències comunes, a partir de l’exercici 2019, aquest tipus de cotització i la seva distribució entre ocupador i empleat són els mateixos que s’estableixi per al règim general de la Seguretat Social.

Per a la cotització per contingències professionals, sobre la base de cotització que correspongui, s’ha d’aplicar el tipus de cotització previst en la tarifa de primes establertes legalment. Per a l’any 2019, s’aplica l’epígraf 97, que implica un percentatge de cotització de l’1,50%.

c) Respecte de l’accés a les prestacions, a afectes de determinar el coeficient de parcialitat, aplicable al sistema especial, i en el període 2012 a 2020 (en la legislació anterior, el període es demorava fins a l’exercici 2023), les hores que s’hi han treballat efectivament s’han d’establir en funció de les bases de cotització, dividides per l’import fixat per a la base mínima horària del règim general per la llei de pressupostos generals de l’Estat respectiva.

d) Finalment, es demora fins a l’exercici 2020 (i no fins a l’any 2023, com es contenia en la redacció anterior), l’aplicació del mecanisme d’integració de les llacunes de cotització que puguin existir en el període de càlcul de la base reguladora de les pensions de jubilació o d’incapacitat permanent, derivada de malaltia comuna.

5. CONTRACTES DE DURADA IGUAL O INFERIOR A 5 DIES

S’estableix que els contractes de caràcter temporal la durada efectiva dels quals sigui igual o inferior a cinc dies, la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes s’incrementi en un 40 per cent (enfront del 36% fins al moment). Aquest increment no serà aplicable als treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris.

Es regula també una millora de la protecció social d’aquests treballadors per a aplicar als dies efectivament treballats i cotitzats un «coeficient de temporalitat», que es correspon amb l’increment en la cotització abans assenyalat. 

6. JUBILACIÓ

 • Es prorroga fins a 2020 la jubilació amb els requisits i condicions previs a la Llei 27/2011 d’aquelles persones la relació laboral de les quals s’hagi extingit abans de l’1 d’abril de 2013, sempre que després no estiguin inclosos en algun règim de la Seguretat Social. També per a les persones que van ser acomiadades en convenis col·lectius o en expedients de regulació d’ocupació abans de l’1 d’abril de 2013.

Es continuarà aplicant la regulació de la pensió de jubilació, en les seves diferents modalitats, requisits d’accés, condicions i regles de determinació de prestacions, vigents abans de l’entrada en vigor de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, d’actualització adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, a les pensions de jubilació que es causin abans de l’1 de gener de 2020, en els següents supòsits:

a) Les persones la relació laboral de les quals s’hagi extingit abans de l’1 d’abril de 2013, sempre que amb posterioritat a aquesta data no tornin a quedar incloses en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social.

b) Les persones amb relació laboral suspesa o extingida com a conseqüència de decisions adoptades en expedients de regulació d’ocupació, o per mitjà de convenis col·lectius de qualsevol àmbit, acords col·lectius d’empresa així com per decisions adoptades en procediments concursals, aprovats, subscrits o declarats amb anterioritat a l’1 d’abril de 2013, sempre que l’extinció o suspensió de la relació laboral es produeixi amb anterioritat a l’1 de gener de 2020. Serà condició indispensable que els acords col·lectius d’empresa indicats es trobin degudament registrats en l’Institut Nacional de la Seguretat Social o en l’Institut Social de la Marina, si escau, en el termini que reglamentàriament es determini.

c) No obstant això, les persones a les quals es refereixen els apartats anteriors també podran optar perquè s’apliqui, per al reconeixement del seu dret a pensió, la legislació que estigui vigent en la data del fet causant.

 • Es modifica l’Estatut dels Treballadors perquè els convenis col·lectius puguin establir clàusules que possibilitin l’extinció del contracte de treball per compliment de l’edat legal de jubilació -la coneguda com a “jubilació obligatòria”- sempre que tinguin dret al cent per cent de la pensió de jubilació.

7. PROTECCIÓ PER DESOCUPACIÓ

 • Subsidi extraordinari per desocupació. Es prorroga indefinidament en tant es culmina un nou model estructural de protecció per desocupació assistencial. S’assumeix per part del Govern el compromís de presentar un nou model de protecció per desocupació assistencial en els quatre primers mesos de 2019, que substitueixi el model fins ara vigent, complex, dispers i ineficaç. Al costat d’això, i a fi d’assegurar la cobertura fins a l’adopció del nou model de protecció, s’elimina el caràcter temporal del subsidi extraordinari de desocupació, a través de la derogació de l’apartat 7 de la disposició addicional vint-i-setena del text refós de la Llei general de la Seguretat Social. La justificació d’aquesta disposició s’explica perquè, en cas que no s’adopti aquesta mesura, i una vegada finalitzat el període inicial de vigència del subsidi extraordinari, es produiria la desprotecció de les persones potencialment beneficiàries. Per això, resulta imprescindible modificar amb urgència aquesta disposició a aquest efecte de garantir transitòriament la seva vigència en tant no s’hagin aprovat les modificacions del nivell assistencial de la protecció per desocupació que es pretenen realitzar en el marc del diàleg social.
 • Subsidi per desocupació o renda agrària en el règim de treballadors temporers. Es redueix el nombre mínim de jornades requerides per a accedir, passant de 35 a 20 jornades, per a pal·liar les dificultats de la seva acreditació per a tenir dret a la protecció com a conseqüència de les pluges torrencials ocorregudes el mes d’octubre passat a les províncies de Sevilla, Cadis i Màlaga.
 • Protecció per desocupació en el cas de determinats contractes per a la formació i l’aprenentatge. La cobertura de la contingència de desocupació en els contractes per a la formació i l’aprenentatge subscrits amb alumnes treballadors en els programes públics d’ocupació i formació, inclosos els programes d’escoles taller, cases d’oficis i tallers d’ocupació, serà aplicable als contractes que se subscriguin a partir de la data d’entrada en vigor del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre. A aquest efecte, els contractes vigents a la data d’entrada en vigor d’aquesta norma, així com les seves pròrrogues, es regiran a aquest efecte per la normativa a l’empara de la qual es van concertar els contractes inicials.

8. INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ VINCULATS A LA TAXA DE DESOCUPACIÓ

Es deroguen expressament les mesures contractuals i incentius a la contractació vinculats a una taxa de desocupació superior al 15%:

 • El contracte indefinit de suport a emprenedors.
 • La possibilitat de subscriure contractes de formació i aprenentatge amb persones de 25 i 30 anys i els incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa.
 • La contractació indefinida d’un jove per microempreses i empresaris autònoms.
 • Els incentius a la contractació en nous projectes d’emprenedoria jove.
 • El contracte a la primera ocupació jove i els incentius als contractes en pràctiques.

9. SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (SMI) 2019

S’incorporen normes per evitar que l’increment del 22,3% afecti conceptes no salarials inclosos en normes no estatals, convenis col·lectius o contractes privats, evitant distorsions indirectes indesitjables. Així, les referències contingudes, per exemple, en les normes locals i autonòmiques referides a l’SMI i els pactes entre privats referenciats a aquest import no es veuran afectats directament per la pujada del salari mínim, aplicant-se les normes de dret transitori previstes i habituals en altres Reials decrets d’increment de l’SMI.

10. SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL

Reconeguda l’escassa eficàcia de l’ajuda econòmica d’acompanyament dirigida a activar i inserir a aquells joves menors de 30 anys amb nivells formatius baixos, que participin en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i iniciïn una acció formativa a través d’un contracte per a la formació i l’aprenentatge que els permeti l’adquisició de competències professionals, tant pel nombre de sol·licituds presentades fins avui (des de la seva entrada en vigor el dia 4 d’agost de 2018), com per la tergiversació que ha introduït en el marc de les relacions laborals de les empreses, que porta a la paradoxal situació de reconèixer un salari més elevat als aprenents acollits a aquesta mesura respecte dels qui tutelen la seva activitat professional, es procedeix a la seva derogació.

11. SUBSIDIS ECONÒMICS EN FAVOR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

S’aborda la compatibilitat entre la percepció de determinats subsidis en favor de persones amb discapacitat establint que:

a) Els subsidis seran compatibles amb els recursos personals del beneficiari, sempre que aquests no superin el límit màxim a què es refereix l’article 32 del Reial decret 383/1984 pel qual s’estableix i regula el sistema especial de prestacions socials i econòmiques previst en la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids (recursos personals inferiors en quantia al 70%, en còmput anual del salari mínim vigent en cada any).

b) Com a excepció, el subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport serà compatible, en tot cas, amb la percepció de les pensions no contributives de la Seguretat Social o amb els recursos personals del beneficiari que no superin la quantia d’aquestes pensions.

c) A l’efecte de l’aplicació de les regles de compatibilitat, es computen com a recursos personals els corresponents a l’any natural anterior al del reconeixement del dret o, si escau, al de revisió anual del subsidi corresponent.

 

LES GUÀRDIES DE LOCALITZACIÓ NO SÓN TEMPS DE TREBALL QUAN ELS TREBALLADORS S’HAN DE PRESENTAR EN 30 MINUTS

S’aplica per primera vegada pels nostres tribunals la sentència del TJUE, 21 de febrer 2018, C-518/15, sobre les guàrdies de disposició o localització, que fa dependre la qualificació de temps de treball del fet que el lapse de resposta a la convocatòria de l’empresari permeti o no realitzar altres activitats.

Llegir més

Les guàrdies de localització no són temps de treball quan els treballadors s’han de presentar en 30 minuts

S’aplica per primera vegada pels nostres tribunals la sentència del TJUE, 21 de febrer 2018, C-518/15, sobre les guàrdies de disposició o localització, que fa dependre la qualificació de temps de treball del fet que el lapse de resposta a la convocatòria de l’empresari permeti o no realitzar altres activitats.

Temps de treball efectiu

No és temps de treball efectiu el temps que els treballadors que presten serveis en el sector de prevenció-extinció d’incendis forestals de la Comunitat de Madrid, romanen en la situació de disponibilitat en la forma en què està prevista en el conveni col·lectiu del sector.

Criteri del TSJ de Madrid

D’aquesta forma resol el TSJ el conflicte col·lectiu platejat per UGT després del dictat de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea el 21 de febrer de 2018 en la qual s’afirma que l’article 2 de la Directiva 2003/88, s’ha d’interpretar en el sentit que el temps de guàrdia que un treballador passa en el seu domicili amb l’obligació de respondre a les convocatòries del seu empresari en un termini de vuit minuts, en restringir considerablement la possibilitat de realitzar altres activitats, s’ha de considerar com a temps de treball.

Definit el “temps de treball” en la Directiva 2003/88/CE com tot període durant el qual el treballador romangui en el treball, a la disposició de l’empresari i en exercici de la seva activitat o de les seves funcions, de conformitat amb les legislacions i/o pràctiques nacionals, en el cas, disposa el conveni col·lectiu d’aplicació que els treballadors s’han de presentar completament equipats en el punt de trobada en un termini màxim de trenta minuts des del moment en el qual són cridats, previsió que no obliga a trobar-se en un determinat lloc durant el període de la guàrdia localitzable.

El servei de prevenció d’incendis forestals en la Comunitat de Madrid, va ser adjudicat a dues empreses en funció de la prestació del servei en dues zones d’intervenció, exigint el plec de prescripcions tècniques particulars que el treballador s’ha de presentar completament equipat en el punt de trobada en un termini màxim de trenta minuts des del moment que se li comunica.

El TSJ justifica la desestimació de la demanda de conflicte col·lectiu i l’exclusió dels períodes de disponibilitat com a temps de treball en què es tracta en el cas d’un col·lectiu que presta serveis en el medi rural i l’habitual és que els treballadors resideixin en localitats pròximes al punt de trobada, i que la seva vida social es desenvolupi normalment en la zona, i també que els desplaçaments es realitzin amb més rapidesa que en ciutats o grans aglomeracions, especials circumstàncies que justifiquen que no sigui equiparable la guàrdia de localització a temps de treball efectiu.

AJUDES I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts corresponents a les accions de dinamització «Redes de Investigación», del Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema de R+D+i, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 303

Data de publicació: 17/12/2018

Termini: 5/03/2019

Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/17/pdfs/BOE-B-2018-59655.pdf

 

2. Suport financer a la inversió industrial en el marc de la política pública de reindustrialització i enfortiment de la competitivitat industrial en l’any 2018

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 306

Data de publicació: 20/12/2018

Termini: 31/01/2019

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-60058

 

3. Ajuts Juan de la Cierva-Incorporación, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 311

Data de publicació: 26/12/2018

Termini: 5/02/2019

Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/26/pdfs/BOE-B-2018-61070.pdf

 

4. Ajuts Ramón y Cajal, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 311

Data de publicació: 26/12/2018

Termini: 30/01/2019

Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/26/pdfs/BOE-B-2018-61069.pdf

 

5. Ajuts corresponents a la convocatòria Plataformes Tecnològiques i d’Innovació del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 302

Data de publicació: 15/12/2018

Termini: 14/02/2018

Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/15/pdfs/BOE-B-2018-59406.pdf

 

6. Subvencions per al desenvolupament de nous mercats i campanyes de promoció dels productes de la pesca i de l’aqüicultura 2019

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 301

Data de publicació: 14/12/2018

Termini: 8/01/2019

Organisme oficial: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/14/pdfs/BOE-B-2018-58911.pdf

CATALUNYA. AJUDES I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7772

Data de publicació: 20/12/2018

Termini: 31/01/2019

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7772/1717369.pdf

 

2. Ajuts de minimis per a l’adquisició d’equips de mesura de la concentració de nutrients i/o equips electrònics de dosificació en cisternes d’aplicació de purí porcí corresponents a 2019

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7769

Data de publicació: 17/12/2018

Termini: 18/02/2019

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7769/1716594.pdf

 

3. Ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per col·laborar en el finançament de recursos materials i ajuts tècnics i personals a fi de garantir la igualtat d’oportunitats de l’alumnat amb discapacitat (UNIDISCAT)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7775

Data de publicació: 27/12/2018

Termini: 28/01/2019

Organisme oficial: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7775/1718041.pdf

 

4. Subvencions destinades a la posada en marxa del Programa referent d’ocupació juvenil

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7763

Data de publicació: 07/12/2018

Termini: 22/12/2019

Organisme oficial: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7763/1715096.pdf

 

5. Subvencions per a sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7769

Data de publicació: 17/12/2018

Termini: 01/04/2019

Organisme oficial: Institut Català d’Energia

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7769/1716632.pdf

 

Com sempre estarem a la seva disposició per ampliar la informació que necessiti, i realitzar els tràmits preceptius que sol·licitin.