APROVADES LES MESURES EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA I CADASTRAL

S’ha aprovat el Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, en el qual es recullen mesures fiscals com la nova pròrroga de la vigència de l’impost sobre el patrimoni i dels límits quantitatius d’aplicació de la tributació per mòduls IRPF/IVA. A més, s’inclou la relació d’activitats prioritàries de mecenatge i s’aproven els coeficients d’actualització dels valors cadastrals d’immobles urbans

Llegir més

 

 

APROVADES MESURES EN MATÈRIA DE SEGURETAT SOCIAL

S’ha aprovat el Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, en el qual es recullen mesures laborals que afecten al salari mínim interprofessional (SMI), la revaloració de pensions i prestacions, cotitzacions i regulació de la pensió de jubilació, als terminis de cancel·lació de préstecs atorgats per l’Estat a la Seguretat Social, i a les moratòries concedides per la Seguretat Social a institucions sanitàries

Llegir més

Aprovades mesures en matèria de Seguretat Social

S’ha aprovat el Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, en el qual es recullen mesures laborals que afecten al salari mínim interprofessional (SMI), la revaloració de pensions i prestacions, cotitzacions i regulació de la pensió de jubilació, als terminis de cancel·lació de préstecs atorgats per l’Estat a la Seguretat Social, i a les moratòries concedides per la Seguretat Social a institucions sanitàries

En el BOE del dia 28 de desembre, s’ha aprovat el Reial decret llei 18/2019 (d’ara endavant, RDL), que va entrar en vigor amb caràcter general el dia 29-12-2019, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social.

Per la falta d’aprovació de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2020, per les limitacions en el normal acompliment de l’activitat legislativa derivada del fet que des de finals d’abril d’aquest any el Govern es trobi en funcions, han impedit la tramitació de diverses normes pel llit parlamentari ordinari.

La prolongació d’aquesta situació fa ineludible l’aprovació de determinades mesures, bàsicament per prorrogar-ne algunes que la seva vigència finalitzaria, d’altra forma, amb l’inici del nou any.

A continuació recollim les principals mesures en l’àmbit de la Seguretat Social, que afecten al salari mínim interprofessional (SMI), la revaloració de pensions i prestacions, cotitzacions i  regulació de la pensió de jubilació, als terminis de cancel·lació de préstecs atorgats per l’Estat a la Seguretat Social, i a les moratòries concedides per la Seguretat Social a institucions sanitàries.

1. Pròrroga del salari mínim interprofessional (SMI)

Fins que s’aprovi el reial decret pel qual es fixa l’SMI per a l’any 2020 en el marc del diàleg social, en els termes que s’hi estableixin, i d’acord amb el que es preveu en l’article 27 de l’Estatut dels Treballadors (ET), es prorroguen els efectes del Reial decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2019. 

2. Revaloració de les pensions i altres prestacions públiques

Es posposa la intenció i el compromís del Govern d’actualitzar les pensions un 0,9% fins al moment en què es trobi en ple ús de la seva capacitat propositiva i normativa, sense perjudici que els efectes de la revaloració es retrotreguin en tot cas a l’1 de gener de 2020. En conseqüència, provisionalment, des de l’1 de gener de 2020 i en tant entri en vigor la Llei de pressupostos generals de l’Estat (LPGE) per a aquest any o una altra norma amb rang legal que reguli aquesta matèria:

  • Les pensions de la Seguretat Social, les de classes passives de l’Estat, les causades a l’empara de la legislació especial de guerra i altres prestacions públiques estatals mantindran el mateix import que tinguessin reconegut a 31 de desembre de 2019, i es mantindran així mateix les quanties de pensions i prestacions, així com els límits d’ingressos aplicables que figuren en el annex I del RDL 28/2018 i en els articles 2 i 3 del Reial decret llei 8/2019, de 8 de març.
  • Se suspèn l’aplicació del que s’estableix en els articles 58 de la LGSS i article 27 de la Llei classes passives de l’Estat, i l’article 35 i disposició addicional cinquantena primera de la LPGE 2018.

3. Cotitzacions

Igualment que per a la revaloració, també provisionalment des de l’1 de gener de 2020, es prorroguen algunes mesures adoptades en aquesta matèria en el Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre (RDL 28/2018), i es manté l’aplicació de l’Ordre TMS/83/2019, de 31 de gener, de cotització, en tant no s’oposi al que es disposa en el RDL. En concret:

  • Les quanties del topall màxim i de la base màxima de cotització en el sistema de Seguretat Social seran les establertes en l’article 3 del RDL 28/2018.
  • La cotització en el sistema especial d’empleats de la llar establerta en el règim general es regirà per el article 4 del RDL 28/2018.
  • La cotització en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris establert en el règim general es regirà pel que es disposa en l’article 5 del RDL 28/2018.
  • Les bases mínimes de cotització dels treballadors per compte propi o autònoms del RETA i dels autònoms del grup primer de cotització al qual es refereix l’article 10 de la Llei 47/2015, de 21 d’octubre, reguladora de la protecció social dels treballadors del sector marítim-pesquer, mantindran les quanties que hagin resultat d’aplicar el que s’estableix en l’apartat 1 de l’article 6 del RDL 28/2018.

La resta de bases de cotització es determinaran segons les regles establertes en els apartats 2 a 8 de l’article 6 del RDL 28/2018.

Pel que fa als tipus de cotització aplicables a aquests treballadors autònoms del RETA i del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar (grup primer de cotització del sector marítim-pesquer), seran els mateixos establerts en els articles 7 i 8 del RDL 28/2018, amb les previsions contemplades en la disposició transitòria segona del mateix text legal.

  • Les bases i tipus de cotització en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris, establert en el RETA, continuaran sent les establertes en l’article 9 del RDL 28/2018.
  • En el sistema especial per a manipulat i empaquetat del tomàquet fresc amb destinació a l’exportació, dins del règim general de la Seguretat Social, continuarà aplicant-se a la cotització el que es disposa en la disposició addicional quarta del RDL 28/2018.
  • Se suspèn l’aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, prevista en el Reial decret 231/2017, de 10 de març, per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2020.
  • Les quanties dels havers reguladors per al càlcul de les pensions de classes passives de l’Estat i de les pensions especials de guerra, seran les establertes en l’apartat III de l’Annex I del RDL 28/2018.

4. Pensió de jubilació

Es garanteix en 2020 el manteniment de la normativa prèvia a la Llei 27/2011, per a determinats col·lectius que van veure extingida la seva relació laboral abans de 2013. A aquest efecte respon la nova redacció de l’apartat 5 de la disposició transitòria quarta de la LGSS:

«5. Es continuarà aplicant la regulació de la pensió de jubilació, en les seves diferents modalitats, requisits d’accés, condicions i regles de determinació de prestacions, vigents abans de l’entrada en vigor de la Llei 27/2011, de l’1 d’agost, d’actualització adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, a les pensions de jubilació que es causin abans de l’1 de gener de 2021, en els següents supòsits:

a) Les persones la relació laboral de les quals s’hagi extingit abans de l’1 d’abril de 2013, sempre que amb posterioritat a aquesta data no tornin a quedar incloses en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social.

b) Les persones amb relació laboral suspesa o extingida com a conseqüència de decisions adoptades en expedients de regulació d’ocupació, o per mitjà de convenis col·lectius de qualsevol àmbit, acords col·lectius d’empresa, així com per decisions adoptades en procediments concursals, aprovats, subscrits o declarats amb anterioritat a l’1 d’abril de 2013, sempre que l’extinció o suspensió de la relació laboral es produeixi amb anterioritat a l’1 de gener de 2021.

Serà condició indispensable que els indicats acords col·lectius d’empresa es trobin degudament registrats en l’Institut Nacional de la Seguretat Social o en l’Institut Social de la Marina, si escau, en el termini que reglamentàriament es determini.

c) No obstant això, les persones a les quals es refereixen els apartats anteriors també podran optar perquè s’apliqui, per al reconeixement del seu dret a pensió, la legislació que estigui vigent en la data del fet causant.»

5. Ampliació del termini de cancel·lació de préstecs atorgats a la Seguretat Social

S’amplia en deu anys, a partir de 2019, el termini per a la cancel·lació del préstec atorgat a la Seguretat Social per l’Estat, a què es refereix l’article 12.Tres de la Llei 49/1998, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1999.

6. Pagament de deutes amb la Seguretat Social d’institucions sanitàries la titularitat de les quals ostentin les administracions públiques o institucions sense ànim de lucre

Les institucions sanitàries la titularitat de les quals ostentin les administracions públiques o institucions públiques o privades sense ànim de lucre, acollides a la moratòria prevista en la disposició addicional trentena de la Llei 41/1994, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1995, podran sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social l’ampliació de la carència concedida a 25 anys, juntament amb l’ampliació de la moratòria concedida fins a un màxim de 10 anys amb amortitzacions anuals.

Quan les institucions sanitàries a què es refereix el paràgraf anterior siguin declarades en situació de concurs de creditors, a partir de la data d’entrada en vigor d’aquest RDL (és a dir, a partir del 29-12-2019), la moratòria quedarà extingida des de la data d’aquesta declaració.

NOVETATS EN COMPTABILITAT MERCANTIL A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2020

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) ha desenvolupat, mitjançant la Resolució de 5 de març de 2019, els criteris de presentació dels instruments financers i de les implicacions comptables de la regulació mercantil en matèria d’aportacions socials, operacions amb accions i participacions pròpies, aplicació del resultat, augment i reducció del capital social, d’aplicació per a tota mena de societats en els comptes anuals dels exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2020.

Llegir més

Novetats en comptabilitat mercantil a partir de l’1 de gener de 2020

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) ha desenvolupat, mitjançant la Resolució de 5 de març de 2019, els criteris de presentació dels instruments financers i de les implicacions comptables de la regulació mercantil en matèria d’aportacions socials, operacions amb accions i participacions pròpies, aplicació del resultat, augment i reducció del capital social, d’aplicació per a tota mena de societats en els comptes anuals dels exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2020.

Al març d’aquest any es va publicar una Resolució de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) per la qual es desenvolupen els criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de societats de capital.

Aquesta resolució desenvolupa els criteris de presentació dels instruments financers en sintonia amb la normativa internacional (NIC-UE 32), i que també aclareix nombroses implicacions comptables de la regulació mercantil de les societats de capital, algunes d’elles disperses en diferents normes o consultes.

El principal objectiu és desenvolupar els criteris de presentació en el balanç dels instruments financers (accions, participacions, obligacions, etcètera) seguint la Norma Internacional de Comptabilitat (NIC-UE 32). Aclarint implicacions com: aportacions socials, operacions amb accions i participacions pròpies, aplicació del resultat, augment i reducció del capital, emissió d’obligacions, dissolució i liquidació, modificacions estructurals i canvi de domicili, així com altres modificacions.

Entrada en vigor

Encara que l’esmentada Resolució va entrar en vigor el 12 de març d’aquest any, cal assenyalar que serà aplicable als comptes anuals dels exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2020. Així i tot, se’ls permetrà a les societats l’aplicació d’aquesta Resolució de manera retroactiva, de conformitat amb el que es disposa en la norma de registre i valoració sobre canvis en criteris comptables, errors i estimacions comptables del P.G.C. i P.G.C. PIMES.

En aquest mateix sentit, la seva aplicació serà preceptiva per a totes les societats de capital que apliquin el Pla General de Comptabilitat i el Pla General de Comptabilitat de Petites i mitjanes empreses, encara que en el cas de les societats cooperatives aplicaran els criteris regulats en l’Orde EHA/ 3360/2010, de 21 de desembre, per la qual s’aproven les normes sobre els aspectes comptables de les societats cooperatives.

Quan:

Comptes anuals dels exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2020

S’aplicarà amb caràcter prospectiu si bé les societats podran optar per aplicar la resolució de forma retroactiva

Qui:

Totes les societats de capital

En les cooperatives aplicaran els criteris regulats en l’Ordre EHA/3360/2010 i en el seu defecte els referits en aquesta resolució

Contingut. Principals novetats

Entrant pròpiament en el contingut d’aquesta Resolució, cal assenyalar que aquestes disposicions afecten a dues àrees molt significatives, com són la comptabilització dels instruments financers i el reconeixement d’ingressos pel lliurament de béns i prestació de serveis.

En el text es reconeixen els criteris de presentació dels diferents instruments financers tals com accions, participacions, i augment i reducció del capital social en els comptes anuals de les societats de capital, de manera que són molts els aspectes comptables que allí es regulen. Així i tot, els més destacables i sobre els quals basarem la nostra atenció són els relatius a l’aplicació del resultat, la reformulació i esmena d’errors en els comptes anuals, la remuneració d’administradors i finalment l’augment i la reducció de capital.

Aplicació del resultat

En relació amb l’aplicació del resultat es disposa que quan existeixin pèrdues acumulades i el resultat de l’exercici sigui positiu, en cas que el patrimoni net sigui inferior al capital social, el resultat de l’exercici s’haurà de destinar al sanejament comptable de les pèrdues abans que es destini una part del resultat a cobrir la reserva legal.

De fet, en el cas de la distribució de beneficis, només es podrà produir quan l’import de les reserves de lliure disposició sigui, com a mínim, igual al valor en llibres de l’actiu en concepte de recerca i desenvolupament que figuri en el balanç. La Resolució assenyala expressament que les partides de balanç “ajustos per canvis de valor positius” i “subvencions, donacions i llegats” reconeguts directament en el patrimoni net, “no podran ser objecte de distribució, directa ni indirecta” i, de tal manera, es minoraran de la xifra de patrimoni net per a analitzar si aquesta magnitud és inferior a la xifra de capital social d’acord amb el que es disposa en el text refós de la Llei de societats de capital. Es manté, així, la interpretació de l’ICAC publicada en la consulta 5 del BOICAC núm. 99, de setembre de 2014.

Dit d’una altra manera, ni els ajustos per canvi de valor ni subvencions, donacions i llegats es podran considerar a l’efecte de compensar materialment pèrdues, i permetre amb això un possible repartiment del resultat de l’exercici o de les reserves que no estaria permès si no s’hagués produït la compensació.

imagen

Reformulació i esmena d’errors en els comptes anuals

La nova normativa establirà que si una vegada formulats els comptes anuals de l’exercici els administradors acorden la seva reformulació en la memòria s’haurà d’afegir tota la informació significativa sobre els fets que han justificat la revisió dels comptes inicialment formulats, sense perjudici dels canvis que s’hagin d’introduir en la resta de documents que integren els comptes anuals d’acord amb la norma de registre i valoració sobre fets posteriors al tancament de l’exercici del P.G.C. o del P.G.C. PIMES.

En el cas de l’esmena d’errors, destaquem la idea que si el que es pretén és esmenar un error comptable incorregut en un exercici anterior al que es refereixen els comptes anuals, la nova regulació a partir de 2020 estableix que en tot cas es comptabilitzarà en els comptes anuals de l’exercici en què s’adverteixi l’error seguint la norma de registre i valoració sobre canvis en criteris comptables, errors i estimacions comptables del P.G.C. o del P.G.C. PIMES.

D’aquesta manera, la nova normativa s’encarrega de definir quin és el significat de “error” i explica que “s’entendran per error les omissions o inexactituds en els comptes anuals d’exercicis anteriors per no haver utilitzat, o no haver-ho fet adequadament, informació fiable que estava disponible quan es van formular i que la societat podria haver obtingut i tingut en compte en la formulació d’aquests comptes“.

Remuneració dels administradors

La qüestió més destacada sobre aquest apartat és la referència al fet que qualsevol percepció econòmica dels administradors s’haurà de reconèixer com una despesa en el compte de pèrdues i guanys, fins i tot a més quan es calculi en funció dels beneficis o rendiments de la societat.

Augment i la reducció de capital

D’aquesta nova regulació cal destacar el registre comptable dels augments de capital per compensació de deutes. De tal manera, s’estableix que “sense perjudici del compliment dels requisits previstos en el text refós de la Llei de societats de capital, l’augment de fons propis a títol d’aportació per causa d’una ampliació de capital per compensació de deutes es comptabilitzarà pel valor raonable del deute que es cancel·la, d’acord amb la interpretació de l’ICAC sobre el tractament comptable d’aquestes operacions recollida en la consulta 5 del BOICAC núm. 79, de setembre de 2009, i en la consulta 4 del BOICAC núm. 89, de març de 2012“.

Quant a aquest apartat, és convenient ressenyar el canvi d’interpretació sobre el tractament comptable en el soci en el moment del lliurament de drets d’assignació gratuïts dins de la retribució a l’accionista que es puguin fer efectius adquirint noves accions totalment alliberades, alienant els drets en el mercat, o venent-los a la societat emissora. En aquest sentit, i en contra de la interpretació publicada en la consulta del BOICAC núm. 88, de desembre de 2011, en la Resolució que estem analitzant s’indica que, en la data de lliurament dels drets d’assignació sempre serà el soci a qui li correspondrà un dret de cobrament i el corresponent ingrés financer.

La Resolució també regula el tractament comptable de la dissolució i liquidació ordinària regulada en el text refós de la LSC, incorporant algunes de les previsions incloses en la Resolució de l’ICAC de 18 d’octubre de 2013 sobre el marc d’informació financera quan no resulti adequada l’aplicació del principi d’empresa en funcionament.

En últim lloc, la Resolució analitza algunes de les qüestions plantejades a l’ICAC en multitud de consultes en relació amb les implicacions comptables de les modificacions estructurals de les societats mercantils, inclosa la transformació i el canvi de domicili.

Quins altres canvis s’esperen per a l’any 2020?

Entre molts dels canvis que han d’arribar, amb certesa ens trobarem el projecte de la modificació del PGC, pendent de tràmit legislatiu, i la resolució de les normes de registres i valoració dels ingressos ordinaris publicats a la fi de l’exercici 2018. Ambdues afectaran de manera significativa als estats financers i comportaran l’adopció de les NIIF 9 d’instruments financers i la NIIF 15 d’ingressos procedents de contractes amb clients.

AJUDES I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

No perdi de vista les següents ajudes i subvencions per a la seva empresa o negoci.

Llegir més

Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

No perdi de vista les següents ajudes i subvencions per a la seva empresa o negoci

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts per al suport a les accions de formació professional i adquisició de competències en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020, per al foment de la integració d’entitats associatives agroalimentàries de caràcter supraautonòmic

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 296

Data de publicació: 10/12/2019

Termini: 4/01/2020

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-53113

2. Ajuts per a participar en el programa nacional “Recuperació i Utilització Educativa de Pobles Abandonats” durant la primavera del període lectiu de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 298

Data de publicació: 12/12/2019

Termini: 20/01/2020

Organisme oficial: Ministeri d’Educació i Formació Professional

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/12/pdfs/BOE-B-2019-53397.pdf

3. Ajuts per a personal tècnic de suport, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 297

Data de publicació: 11/12/2019

Termini: 14/01/2020

Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/11/pdfs/BOE-B-2019-53282.pdf

4. Ajuts Juan de la Cierva-Incorporación, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 297

Data de publicació: 11/12/2019

Termini: 20/01/2020

Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-53281

5. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de projectes de formació i suport a persones emprenedores per a la creació d’empreses en el marc del Programa empleaverde cofinançat pel Fons Social Europeu en 2020

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 311

Data de publicació: 27/12/2019

Termini: 28/02/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/27/pdfs/BOE-B-2019-56203.pdf

6. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de projectes de millora de competències per a persones treballadores en el marc del Programa empleaverde cofinançat pel Fons Social Europeu en 2020

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 311

Data de publicació: 27/12/2019

Termini: 4/05/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/27/pdfs/BOE-B-2019-56202.pdf

7. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la connexió de persones emprenedores amb l’ecosistema d’emprenedoria verda europeu del Programa empleaverde cofinançat pel Fons Social Europeu en 2020

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 311

Data de publicació: 27/12/2019

Termini: 4/05/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/27/pdfs/BOE-B-2019-56201.pdf

CATALUNYA. AJUDES I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

No perdi de vista les següents ajudes i subvencions per la seva empresa o negoci.

Llegir més

Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i pimes

No perdi de vista les següents ajudes i subvencions per la seva empresa o negoci

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts i de beques a les persones treballadores desocupades establerts en matèria de formació professional per a l’ocupació promoguts pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC-BEQUES)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8022

Data de publicació: 12/12/2019

Termini: 27/11/2020

Organisme oficial: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8022/1775100.pdf

2. Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2019)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8022

Data de publicació: 12/12/2019

Termini: 14/02/2020

Organisme oficial: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8022/1774978.pdf

3. Ajuts de la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de països tercers, corresponents a la campanya 2020-2021

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8029

Data de publicació: 23/12/2019

Termini: 31/05/2021

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8029/1777022.pdf

4. Ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal corresponents a 2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8026

Data de publicació: 18/12/2019

Termini: 19/01/2020

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8026/1776077.pdf

5. Ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca corresponents a l’any 2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8026

Data de publicació: 18/12/2019

Termini: 19/01/2020

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8026/1776001.pdf

6. Subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars de la Línia 1, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC-SINGULARS 1)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8027

Data de publicació: 19/12/2019

Termini: 15/01/2020

Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8027/1776228.pdf

7. Subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC-30 Plus)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8030

Data de publicació: 24/12/2019

Termini: 30/04/2020

Organisme oficial: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8030/1777075.pdf

8. Subvencions destinades a les accions formatives del Programa de Formació amb Compromís de Contractació gestionat per entitats de formació (SOC-FCC 2020)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8030

Data de publicació: 24/12/2019

Termini: 2/03/2020

Organisme oficial: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8030/1777187.pdf

9. Subvencions destinades al Programa Forma i Insereix, per a la realització d’accions formatives amb compromís de contractació per a persones desocupades (SOC-FI)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8030

Data de publicació: 24/12/2019

Termini: 15/10/2020

Organisme oficial: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8030/1777143.pdf