COMPROVI L’IMPORT NET DEL VOLUM DE NEGOCIS DE LA SEVA EMPRESA

De cara a les seves obligacions comptables i fiscals, la mida de la seva empresa serà determinant. Per exemple, per a saber si puc aplicar el pla comptable per a pimes o en canvi haig d’aplicar el pla general, o si tinc dret als avantatges comptables de les microempreses o si de cara a l’impost sobre societats si té o no la consideració d’una empresa de reduïda dimensió. Per a fixar la mida de la societat en qüestió, una de les xifres que es té en compte és l’import net del volum de negocis (INVN).

Llegir més

Comprovi l’import net del volum de negocis de la seva empresa

De cara a les seves obligacions comptables i fiscals, la mida de la seva empresa serà determinant. Per exemple, per a saber si puc aplicar el pla comptable per a pimes o en canvi haig d’aplicar el pla general, o si tinc dret als avantatges comptables de les microempreses o si de cara a l’impost sobre societats si té o no la consideració d’una empresa de reduïda dimensió. Per a fixar la mida de la societat en qüestió, una de les xifres que es té en compte és l’import net del volum de negocis (INVN).

Quan parlem del volum de negocis d’una societat o empresa, no hi ha dubtes que a efectes fiscals té una importància decisiva, ja que si se superen determinats límits es poden modificar les seves obligacions fiscals. 

De cara a complir amb les obligacions fiscals que tota societat ha de presentar davant de l’Administració Tributària, la facturació serà un dels elements clau a tenir en compte, ja que en funció de la mida de la meva societat, se m’aplicaran uns compromisos tributaris o uns altres.

Què és el volum de negocis?

El volum de negocis és una dada quantitativa que determina el volum de negoci o d’ingressos d’una societat en un període de temps. Com a tal no és un índex que em permeti determinar la gestió de l’empresa, ni el seu estat de solvència o rendibilitat, ni tan sols la seva mida, és més, de vegades el seu valor pot donar lloc a confusió. És possible trobar-nos una xifra de volum de negocis enorme i no obstant això tractar-se d’una societat amb pocs empleats i un actiu reduït (posem el cas d’una societat que ven immobles del luxe) que fa que tingui la consideració d’empresa de reduïda dimensió (ERD).

La normativa tributària no defineix expressament el concepte de volum de negocis, no obstant això, donat el caràcter supletori que en l’àmbit fiscal tenen les normes de Dret comú, l’import dins del volum de negocis està definit en la normativa mercantil, en concret en el Pla General de Comptabilitat. La Resolució de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) de 16 de maig de 1991 estableix els criteris generals per a determinar la composició de l’import net del volum de negocis (INVN).

a) Components positius:

 • L’import de les vendes i prestacions de serveis derivats de l’activitat ordinària de l’empresa realitzada amb regularitat.
 • El preu d’adquisició o cost de producció dels béns o serveis lliurats a canvi d’actius no monetaris, o com a contraprestació de serveis que representen despeses per a l’empresa.
 • No s’inclouen els productes consumits per la pròpia empresa ni els treballs realitzats per a si mateixa.
 • No s’inclouen els ingressos financers ni les subvencions, excepte quan s’atorguen en funció de les unitats de productes venuts i formen part del preu de venda dels béns i serveis.

b) Components negatius:

 • Els imports de les devolucions de vendes.
 • Els “ràpels” sobre vendes o prestacions de serveis.
 • Els descomptes comercials que s’efectuïn sobre els ingressos objecte de còmput en el volum anual de negocis.

En el cas de grups de societats, l’import net del volum de negocis es referirà al conjunt de totes les empreses pertanyents al grup. Aquest mateix criteri s’aplica en el cas de societats vinculades.

Segons el Pla General de Comptabilitat l’INVN es compon dels següents comptes: 

(700) Vendes de mercaderies

(701) Vendes de productes acabats

(702) Vendes de productes semiacabats

(703) Vendes de subproductes i residus

(704) Vendes d’envasos i embalatges

(705) Prestació de serveis

(706) Descomptes sobre vendes per ràpid pagament

(708) Devolució de vendes i operacions

(709) Ràpel sobre vendes

No cal tenir en compte per al còmput els ingressos que provenen de:

– Permutes no comercials.

– Permutes d’immobilitzat.

– Autoconsums.

– Subvencions de capital.

– Impost sobre el valor afegit.

– Impostos especials.

– Financers, excepte les entitats de crèdit.

Atenció. Es considera “volum de negocis” les vendes habituals de béns i serveis (sense incloure l’IVA i considerant en negatiu les devolucions de vendes, els ràpels i els descomptes atorgats). No s’inclouen, per tant, les vendes d’actius, ni les subvencions per a realitzar inversions ni els ingressos financers.

Impostos afectats

Des de la perspectiva tributària, el volum de negocis afecta a l’àmbit de diversos impostos, principalment per a determinar certes particularitats en el seu àmbit d’aplicació. En concret:

 • IAE. Si arriba al milió d’euros de facturació, la seva empresa deixarà d’estar exempta de l’impost sobre activitats econòmiques, per la qual cosa haurà d’assumir el cost que, segons l’activitat desenvolupada, el municipi i la superfície del seu local, determinin les tarifes de l’impost.
 • Declaracions mensuals i IVA. Si el seu volum d’operacions supera els 6.010.121,04 euros, haurà de presentar autoliquidacions mensuals de retencions i d’IVA. A més, i respecte a aquest últim impost, haurà de complir les obligacions derivades del sistema de subministrament immediat d’informació (per exemple, haurà de subministrar a Hisenda les dades sobre les seves factures emeses en els quatre dies següents a la seva expedició).
 • Imposto sobre societats. Si el seu volum de negocis supera els 6.000.000 d’euros  haurà de realitzar els pagaments fraccionats segons el sistema de bases (calculant el benefici acumulat, i no segons la quota pagada l’any anterior). I si arriba als 10.000.000 d’euros ja no podrà aplicar el règim de pimes, règim que inclou diversos incentius no aplicables a les grans empreses.

Atenció:

 • És la magnitud que determinarà si és aplicable el règim especial d’empreses de reduïda dimensió (ERD), quan en el període impositiu anterior l’INVN sigui inferior a 10.000.000 €.
 • Les entitats amb INVN a partir de 20.000.000 € veuen més limitada la compensació de les bases imposables negatives (en general el 70% de la base positiva prèvia amb un mínim de 1.000.000 €), la reversió de determinats crèdits fiscals, així com la quantia per a aplicar les deduccions per doble imposició interna i internacional generades en l’exercici o pendents d’exercicis anteriors.
 • És la referència que determina si s’han de documentar les operacions realitzades entre parts vinculades i si aquesta documentació ha de ser íntegra, simplificada o país per país. Si l’INVN és inferior a 45.000.000 €, la documentació és simplificada i, a partir d’aquesta xifra, serà íntegra.
 • IRPF. Un dels tres sistemes permesos dins d’aquest impost per al càlcul dels rendiments nets d’activitats econòmiques és el règim “d’estimació directa simplificada”. És una modalitat de l’estimació directa, de caràcter voluntari, que s’aplica quan les activitats econòmiques del contribuent compleixen, entre altres requisits, que l’import net del volum de negocis, per al conjunt d’activitats desenvolupades per ell, no superi els 600.000 euros anuals l’any immediat anterior.
 • Retenció administradors societaris. Sobre les retribucions satisfetes per la condició d’administrador s’aplica una retenció fixa del 35% (percentatge que es redueix al 19% per a societats l’import net del volum de negoci de l’any anterior de les quals sigui inferior a 100.000 euros).
 

SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL PER MUTU ACORD DE LES PARTS

Les parts poden establir motius de suspensió del contracte sempre que no suposin abús de dret. Les condicions de la suspensió s’han d’establir per escrit. Excepte pacte en contrari l’empresari estarà exempt de cotitzar a la Seguretat Social durant aquest període…

Llegir més

Suspensió del contracte de treball per mutu acord de les parts

Les parts poden establir motius de suspensió del contracte sempre que no suposin abús de dret. Les condicions de la suspensió s’han d’establir per escrit. Excepte pacte en contrari l’empresari estarà exempt de cotitzar a la Seguretat Social durant aquest període…

Quan se subscriu un contracte de treball, es fa amb la intenció que perduri en el temps. No obstant això, poden sorgir diferents situacions en les quals aquests contractes se suspenguin temporalment.

Suspendre el contracte de treball de mutu acord entre treballador i empresari durant un temps determinat pot ser una solució adequada en molts casos.

La suspensió del contracte és la interrupció temporal de la prestació laboral sense quedar trencat el vincle contractual entre empresa i treballador.

Quines són les causes legals de suspensió del contracte de treball?

D’acord amb l’article 45 de l’Estatut dels Treballadors (ET): 

a) Mutu acord de les parts.

b) Les consignades vàlidament en el contracte.

c) Incapacitat temporal dels treballadors.

d) Naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, de conformitat amb el Codi civil o les lleis civils de les comunitats autònomes que el regulin, sempre que la seva durada no sigui inferior a un any, de menors de sis anys o de menors d’edat majors de sis anys amb discapacitat o que per les seves circumstàncies i experiències personals o per provenir de l’estranger, tinguin especials dificultats d’inserció social i familiar degudament acreditades pels serveis socials competents.

e) Risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural d’un menor de nou mesos.

f) Exercici de càrrec públic representatiu.

g) Privació de llibertat del treballador, mentre no existeixi sentència condemnatòria.

h) Suspensió d’ocupació i sou, per raons disciplinàries.

i) Força major temporal.

j) Causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

k) Excedència forçosa.

l) Exercici del dret de vaga.

m) Tancament legal de l’empresa.

n) Decisió de la treballadora que es vegi obligada a abandonar el seu lloc de treball com a conseqüència de ser víctima de violència de gènere.

Suspensió del contracte de treball per mutu acord de les parts

A més de les causes legals de l’article 45 de l’ET l’ocurrència del qual dóna lloc a la suspensió del contracte, empresari i treballador poden pactar que el contracte se suspendrà per alguna altra raó. Les parts poden establir motius de suspensió del contracte sempre que no suposin abús de dret. Les condicions de la suspensió s’han d’establir per escrit. Excepte pacte en contrari l’empresari estarà exempt de cotitzar a la Seguretat Social durant aquest període.

I així, per exemple, l’empresa renuncia a acomiadar disciplinàriament al treballador, pactant la suspensió del contracte per un any, amb dret a reingrés. 

No cal que aquest pacte es produeixi en el moment de contractar, sinó que es pot fer en qualsevol moment al llarg de la vida del contracte de treball.

Quins són els seus efectes i durada?

La suspensió del contracte deixa sense efectes les obligacions de totes dues parts: treballar i remunerar el treball. En alguns casos el treballador percebrà una prestació de la Seguretat Social substitutòria del salari.

Respecte a la durada i als efectes de la suspensió pactada caldrà estar a el contingut del propi pacte. 

Expressament es reconeix en l’ET que, en aquests casos de suspensió per mutu acord, la suspensió no té per què comportar necessàriament la reserva de lloc de treball, sinó que caldrà estar als pactes (art. 48.1 ET). Si es pacta de forma expressa la reserva del lloc de treball, la negativa de l’ocupador a la readmissió després de la finalització del període suspensiu, equival a un acomiadament improcedent (com ha assenyalat el Tribunal Suprem en la seva sentència de 26-10-2016).

El mutu acord en matèria de suspensió del contracte també es pot utilitzar per a establir una millora en matèria d’efectes del règim de la suspensió del contracte per a alguna de les altres causes legalment admeses.

El que no es pot fer és utilitzar el mutu acord per a establir un règim diferent d’algun supòsit de suspensió que sigui menys favorable per al treballador que el legalment establert; jugaria en aquest cas el principi de irrenunciabilitat de drets. Així succeeix quan l’empresa pacta amb el treballador la suspensió del seu contracte per termini superior a vint dies, per a complir amb la condició imposada per l’empresa de constituir una societat amb la qual continuaria la prestació dels seus serveis com a treballador autònom, com han estat declarant els tribunals de justícia.

En alguns casos la legislació fa referència a l’acord entre les parts per a determinar efectes suspensius a determinades situacions. Així:

 • Durant el període de prova, les situacions d’incapacitat temporal, naixement, risc durant l’embaràs, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment, risc durant la lactància i violència de gènere que afectin la persona treballadora, interrompran el còmput del període de prova sempre que es produeixi acord entre les parts (art. 14.3 ET).
 • La suspensió succeïda durant la suspensió de un contracte temporal no implica la corresponent ampliació de la durada del contracte, tret que així s’hagués pactat (art. 7 del RD 2720/1998).
 • En el cas del treball d’alta direcció quan el treballador estava lligat prèviament amb l’empresa amb un contracte de treball comú, la subscripció del contracte d’alta direcció suspèn la relació laboral comuna, tret que les parts pactin el contrari; i es reprendrà la relació laboral comuna suspesa quan s’extingeix la relació laboral d’alta direcció, tret que ho hagi estat per acomiadament declarat procedent (art. 9 RD del 1382/1985). 

En tots els casos, correspon a qui ho al·lega, la necessitat de provar l’existència de l’acord de suspensió del contracte, i els termes i extensió amb que es va pactar.

CANVIS PER ALS ACCIONISTES AMB LA PRÒXIMA MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL

Recentment s’ha publicat l’avantprojecte de llei pel qual es modifica la Llei de societats de capital i altres normes financeres, per a adaptar-les a la normativa europea pel que fa al foment de la implicació a llarg termini dels accionistes en les societats cotitzades.

Llegir més

Canvis per als accionistes amb la pròxima modificació de la Llei de societats de capital

Recentment s’ha publicat l’avantprojecte de llei pel qual es modifica la Llei de societats de capital i altres normes financeres, per a adaptar-les a la normativa europea pel que fa al foment de la implicació a llarg termini dels accionistes en les societats cotitzades.

El Ministeri d’Economia ha tret a audiència pública fins al pròxim 14 de juny, l’avantprojecte de llei pel qual es modifica la Llei de societats de capital i altres normes financeres, per a adaptar-les a la normativa europea (Directiva 2017/828 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2017 pel que fa al foment de la implicació a llarg termini dels accionistes en les cotitzades). 

Entre altres mesures, aquest avantprojecte deroga l’article 120 de la Llei del mercat de valors, precepte pel qual s’estableix l’obligació de les empreses cotitzades en mercats secundaris oficials o en altres mercats regulats de difondre amb caràcter trimestral una declaració intermèdia de gestió que contingui l’explicació dels fets i operacions més significatius i la descripció general de la situació financera i dels resultats de l’emissor i les seves empreses controlades.

Les empreses cotitzades que ho desitgin podran continuar presentant els seus informes financers trimestrals, però aquelles a les quals els suposi “una càrrega excessiva” o que percebin que la seva publicació els provoca “sofrir pressions a curt termini” per part del mercat podran deixar de fer-lo.

Més novetats

La transposició de la Directiva a l’ordenament jurídic espanyol aportarà beneficis a l’àmbit del govern corporatiu de les societats cotitzades a Espanya. Aquests avanços giren entorn de dos eixos:

I. Millorar el finançament a llarg termini que reben les societats cotitzades a través dels mercats de capitals.

II. Augmentar la transparència sobre:

· L’actuació d’agents del mercat de capitals com inversors institucionals, gestors d’actius o assessors de vot.

· Les remuneracions dels consellers.

· La realització d’operacions entre la societat i les seves parts vinculades.

En concret, entre altres novetats, podem destacar:

 • Dret de la societat a identificar als accionistes i als beneficiaris últims dels títols.Segons el legislador, el caràcter anònim de les societats anònimes es reputa respecte dels socis i enfront de tercers com a conseqüència del seu caràcter capitalista i no personalista i del privilegi de la limitació de la responsabilitat únicament al capital aportat; però no és aplicable en el pla intern. Per això, la llei mantindrà aquest dret en favor de les societats sense restricció, malgrat que la Directiva permet als Estats membres regular que només es pugui identificar als accionistes que posseeixin més d’un determinat percentatge d’accions o de drets de vot que no podrà excedir del 0,5%.
 • Institucions d’inversió col·lectiva i entitats de capital de risc. S’obliga a les societats gestores d’aquestes institucions i entitats a elaborar i publicar una política d’implicació. Aquesta política ha d’explicar, entre altres aspectes, com integren la implicació dels accionistes en la seva política d’inversió i com han exercit els drets de vot en les juntes de les societats en les quals inverteixen, especialment en les votacions més importants i, si escau, el recurs als serveis d’assessors de vot.
 • Dret dels accionistes a conèixer la remuneració dels administradors mitjançant un informe anual de remuneracions. Sobre el qual requereix la comprovació per part dels auditors de comptes. En aquest supòsit, l’auditor haurà de comprovar únicament que aquesta informació s’ha facilitat en l’informe anual de govern corporatiu incorporat a l’informe de gestió i que el citat informe anual de remuneracions es trobi inclòs en l’informe de gestió. En el cas que no fos així, l’indicarà en l’informe d’auditoria.
 • Ampliació de la regulació sobre les operacions vinculades i la seva publicació que ha de venir acompanyada per un informe d’expert independent (en aquest sentit pot tenir especial rellevància la figura de l’expert comptable).

En aquest sentit, les societats hauran d’anunciar públicament, com a molt tard en el moment de la seva celebració, les operacions amb parts vinculades que realitzi la societat cotitzada o societats del seu grup i que siguin igual o superin algun dels següents llindars, sigui considerades de forma individual o de forma agregada quan haguessin estat realitzades amb una mateixa part vinculada en un període de dotze mesos o en el mateix exercici:

a) El 5 per cent del valor del patrimoni net que figuri en l’últim balanç individual o consolidat, de la societat; o

b) El 2,5 per cent de l’import anual de la xifra anual de negocis que es dedueixin, així mateix, del compte de resultats individual o consolidat de la societat.

 • Protecció dels socis minoritaris.
 • Els consellers de les societats cotitzades hauran de ser necessàriament persones físiques.
 • Es contempla les anomenades “accions de lleialtat”, amb més drets de vot. Per tant, pot haver-hi accions amb més drets de vot que unes altres. Aquest increment dels drets de vot per acció “accions de lleialtat”, es produirà quan l’accionista romangui en la societat de forma interrompuda durant més de dos anys. Això pot complicar la determinació del control de la societat i la qualificació de societat dominant i dependents, així com el de les societats associades. Fins ara, es permet l’existència d’accions sense dret a vot, però mai en el nostre dret havia existit el fet que existissin accions amb més drets de vot que unes altres.
 • Eliminació de l’obligació de publicar informació financera trimestral per a les societats cotitzades.

AJUDES I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions destinades a organitzacions professionals agràries i organitzacions de cooperatives d’àmbit estatal per a la realització d’actuacions de suport a les assegurances agràries amb càrrec als pressupostos per a l’exercici 2019

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 114

Data de publicació: 13/05/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-B-2019-20781.pdf

2. Ajuts als projectes amb participació espanyola seleccionats en l’onzena convocatòria del Programa Eurostars-2 (actuació Interempreses Internacional)

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 112

Data de publicació: 10/05/2019

Termini: 23/07/2019

Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-B-2019-20064.pdf

3. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la contractació de persones desocupades del programa Empleaverde cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu Ocupació, Formació i Educació 2014-2020.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 111

Data de publicació: 9/05/2019

Termini: 17/02/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/09/pdfs/BOE-B-2019-19979.pdf

4. Ajuts a la petita i mitjana empresa i altres entitats per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat, corresponents a l’any 2019

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 129

Data de publicació: 30/05/2019

Termini: 30/09/2019

Organisme oficial: Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/30/pdfs/BOE-B-2019-23940.pdf

5. Ajuts destinats específicament a cobrir costos excepcionals que es produeixin o s’hagin produït a causa del tancament d’unitats de producció de carbó incloses en el Pla de Tancament del Regne d’Espanya per a la mineria de carbó no competitiva.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 129

Data de publicació: 30/05/2019

Termini: 30/09/2019

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/30/pdfs/BOE-B-2019-23941.pdf

6. Subvencions del Programa d’inversions d’empreses estrangeres en activitats de R+D d’ICEX Espanya Exportació i Inversions, E.P.E., M.P.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 128

Data de publicació: 29/05/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-8006.pdf

7. Subvencions per al foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat en l’exterior.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 127

Data de publicació: 28/05/2019

Termini: 29/06/2019

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/28/pdfs/BOE-B-2019-23672.pdf

8. Subvencions destinades al finançament de plans de formació d’àmbit estatal, dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 124

Data de publicació: 24/05/2019

Termini: 24/06/2019

Organisme oficial: Conselleria de Treball, Polítiques Socials i Habitatge

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-22600

CATALUNYA. AJUDES I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Catalunya (SOC – campanya agrària).

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7874

Data de publicació: 14/05/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7874/1742949.pdf

2. Subvencions per a projectes de foment de l’economia circular.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7873

Data de publicació: 13/05/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència de Residus de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7873/1742723.pdf

3. Línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7866

Data de publicació: 3/05/2019

Termini: 31/12/2020

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Coneixement

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7866/1741112.pdf

4. Ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura per a l’any 2019.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 90

Data de publicació: 2/05/2019

Termini: 26/06/2019

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7865/1740919.pdf

5. Ajuts d’Indústria del Coneixement (Llavor i Producte).

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7885

Data de publicació: 29/05/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7885/1745939.pdf

6. Ajuts a les línies del Pla d’assegurances agràries 2019.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7885

Data de publicació: 29/05/2019

Termini: la formalització de l’assegurança corresponent tindrà la consideració de sol·licitud d’ajut

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7885/1745921.pdf

7. Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7884

Data de publicació: 28/05/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7884/1745656.pdf

8. Ajuts per a les arrencades de presseguers, nectariners i paraguaians realitzades entre l’1 de juliol de 2018 i el 15 de maig de 2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7879

Data de publicació: 21/05/2019

Termini: 18/06/2019

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7879/1744392.pdf

9. Ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries de les línies del Pla d’assegurances agràries 2019.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7878

Data de publicació: 20/05/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7878/1744128.pdf

10. Subvencions a centres educatius per al desenvolupament de programes de formació i inserció el curs 2019-2020.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7881

Data de publicació: 23/05/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Educació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7881/1744809.pdf