HISENDA DISPOSARÀ D’INFORMACIÓ ACTUALITZADA SOBRE LA TITULARITAT REAL DE LES EMPRESES

L’Agència Tributària ha subscrit un conveni amb el Consell General del Notariat en virtut del qual l’Agència podrà accedir a la informació continguda en la base de dades de Titularitat Real del Notariat. L’acta de titularitat real s’ha de formalitzar davant notari, i s’hi ha d’identificar a les persones físiques titulars reals dels béns o drets de les societats, per a així evitar les operacions en nom de terceres persones o l’ús de testaferros.

Llegir més

 

 

COM AFECTA EL CORONAVIRUS EN L’ÀMBIT LABORAL DE LES EMPRESES?

El passat 26 de febrer, la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social va adoptar el Criteri 2/2020 on s’estableix que els períodes d’aïllament preventiu (quarantenes) al fet que es vegin sotmesos els treballadors pel coronavirus SARS-CoV-2 (sense necessitat que aquestes persones estiguin malaltes a causa de l’epidèmia), seran considerats «com a situació d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna».

Llegir més

Com afecta el coronavirus en l’àmbit laboral de les empreses?

El passat 26 de febrer, la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social va adoptar el Criteri 2/2020 on s’estableix que els períodes d’aïllament preventiu (quarantenes) al fet que es vegin sotmesos els treballadors pel coronavirus SARS-CoV-2 (sense necessitat que aquestes persones estiguin malaltes a causa de l’epidèmia), seran considerats «com a situació d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna».

L’impacte de la crisi sanitària pel coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit empresarial pot tenir conseqüències des del punt de vista contractual, processal, laboral, regulador i fins i tot penal. L’àmplia casuística requereix un tractament individualitzat i des d’una perspectiva legal multidisciplinària.

Què és el coronavirus i com prevenir el contagi

Els coronavirus són una família de virus que afecten animals, però alguns d’ells tenen la capacitat de transmetre’s a les persones. Els símptomes del 2019 n-CoV, són tos, mal de coll, febre, sensació de falta d’aire. En els casos de més gravetat pot causar pneumònia, fallada renal i fins i tot la mort. La infecció pot contreure’s pel contacte amb animals infectats o per contacte estret amb persones malaltes, a través dels esternuts o secrecions respiratòries.

Des de l’inici de l’epidèmia el Ministeri de Sanitat ha estat informant sobre les recomanacions a seguir per prevenir el contagi d’aquest virus, amb unes senzilles pautes generals:

 • Rentar-se les mans freqüentment, amb aigua i sabó, especialment després del contacte amb malalts.
 • Evitar el contacte amb persones que puguin patir aquesta malaltia i amb el seu entorn, o amb aquelles que presentin tos o esternuts.
 • Mantenir una distància d’un metre amb les persones que presenten aquests símptomes
 • Cobrir-se la boca i nas amb mocadors d’un sol ús o amb una tela en tossir o esternudar i rentar-se les mans.

Com afecta en l’àmbit laboral?

Des del punt de vista laboral, amb l’arribada dels primers casos d’afectats pel coronavirus a l’Estat, molts empresaris s’estan preguntant què passaria si Espanya hagués d’afrontar una situació com la que està sofrint Itàlia.

En aquest cas, les empreses podrien haver de fer front a diferents tipologies de situacions, entre altres:

1. La consideració com a situació d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna de les absències dels empleats a conseqüència de quarantenes obligatòries i imposades per l’autoritat sanitària.

Respecte a aquesta qüestió, el passat 26 de febrer, la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, va adoptar el Criteri 2/2020 per donar resposta a la qüestió relativa a la situació dels treballadors que després del seu contacte amb un cas de virus SARS-CoV-2, poguessin estar afectats per aquesta malaltia i que, per aplicació dels protocols establerts per les autoritats sanitàries competents, es veuen sotmesos al corresponent aïllament preventiu per a evitar els riscos de contagi derivats d’aquesta situació fins que es culmina el diagnòstic corresponent.

Es planteja, en concret, la situació d’aquests treballadors enfront de la Seguretat Social fins al moment en què és possible dilucidar si estan o no efectivament perjudicats pel virus SARS-CoV-2. Durant aquest temps, els treballadors no estan afectats, en sentit estricte, per un accident o per una malaltia, però és evident, d’altra banda, que han d’estar vigilats i rebre la corresponent assistència sanitària amb vista a diagnosticar el seu estat i que estan impedits per al treball, per raons òbvies.

A fi de garantir la protecció dels treballadors durant aquests períodes d’aïllament i de dissipar els dubtes que sobre aquest tema s’han plantejat, la Direcció General, en ús de les atribucions que té conferides, davant la falta de resposta a aquesta situació en l’ordenament jurídic vigent i fins que aquesta llacuna sigui omplerta mitjançant les adaptacions normatives que resultin necessàries, adopta el Criteri al qual s’ha fet esment i que es concreta en tres punts:

U.- Els períodes d’aïllament preventiu al fet que es vegin sotmesos els treballadors a conseqüència del virus SARS-CoV-2, seran considerats com a situació d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna, i durant l’aïllament els afectats tindran dret a les corresponents prestacions, complerts els altres requisits en cada cas exigits, i en els termes i condicions establerts, per les normes del règim de la Seguretat Social en què es trobi enquadrat el treballador.

Atenció. Recordi que a partir del 16è dia de baixa la Seguretat Social es fa càrrec del 60% del salari d’un treballador tenint en compte la seva base reguladora i a partir del dia 21è del 75% d’aquest.

Dos.- Quan la protecció de la incapacitat temporal per contingències comunes estigui prevista com a millora voluntària, el que s’estableix en aquest Criteri serà aplicable únicament als treballadors que s’haguessin acollit a aquesta millora.

Tres.- El que es preveu en aquest Criteri serà aplicable respecte a totes les situacions d’aïllament preventiu produïdes des de la detecció del virus SARS-CoV-2.

2. La necessitat d’articular mesures de suspensió de contractes de treball

En aquells casos en què els empleats no puguin treballar per causes alienes a la voluntat de l’empresa, la llei permet suspendre els contractes al·legant causes de força major segons recull l’Estatut dels Treballadors. Es considerarà que existeix força major si es produeix un fet imprevisible o que, fins i tot previst, sigui inevitable.

Per a l’aplicació d’aquesta mesura no s’exigeix que l’empresa estigui en crisi o que concorrin causes addicionals (com a causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció) però les causes de força major sí que s’han d’haver produït per causes alienes a la voluntat de l’empresa.

En el cas d’una alerta sanitària o epidèmia en la qual el govern establís mesures cautelars que no permetessin als treballadors gaudir d’una llibertat de moviments o inclusivament haguessin de romandre en règim d’aïllament s’estarien complint els requisits d’imprevisibilitat i inevitabilitat d’una suspensió per força major.

A aquest efecte, si una empresa hagués de fer front a aquesta situació, serà l’Autoritat Laboral la que haurà de declarar la suspensió dels contractes per força major dels treballadors. L’empresa haurà de presentar una sol·licitud davant aquest organisme perquè constati la força major aportant les proves i justificacions oportunes, i aquest haurà de dictar resolució en un termini màxim de cinc dies. De la mateixa manera, l’empresa també estarà obligada a comunicar als representants dels treballadors l’inici del procediment de suspensió dels contractes per força major.

Si l’Autoritat Laboral declarés la força major, l’empresa podria suspendre els contractes dels treballadors i deixar de pagar els salaris. El temps en què els contractes podrien estar suspesos dependrà del temps que es necessités per a reactivar l’activitat normal de la companyia. Els treballadors, durant aquest període, accedirien a la desocupació consumint temps de prestació.

Cal recordar que, en cas de no prosperar la suspensió per força major o altres mesures que més tard apuntarem, sempre es podria iniciar un procediment de suspensió o ERO temporal si s’acrediten causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Altres qüestions que també s’han de tenir presents són:

 • La revisió de l’aplicació de la normativa en matèria de seguretat i salut dels treballadors.
 • La creació de protocols de treball a distància dels seus empleats i d’ús de mitjans electrònics i informàtics posats a disposició.
 • L’especial compliment de la normativa de protecció de dades en relació amb informació especialment sensible, com són les dades mèdiques i de salut dels treballadors.

El Ministeri de Sanitat ofereix en tot moment informació precisa i actualitzada en funció de la situació epidemiològica existent. Per a més informació:

https://www.mscbs.gob.es/ca/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm

PROTECCIÓ DE DADES: EN EL TAULER D’ANUNCIS DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS ES POT EXPOSAR LA RELACIÓ DELS VEÏNS MOROSOS?

Si s’ha convocat junta de propietaris i s’ha tractat de notificar la convocatòria al propietari morós infructuosament, la legislació permet la publicació de les dades del propietari morós, sense necessitat del seu consentiment exprés.

Llegir més

Protecció de dades: en el tauler d’anuncis de la comunitat de propietaris es pot exposar la relació dels veïns morosos?

Si s’ha convocat junta de propietaris i s’ha tractat de notificar la convocatòria al propietari morós infructuosament, la legislació permet la publicació de les dades del propietari morós, sense necessitat del seu consentiment exprés.

La publicació del llistat de morosos en el tauler d’anuncis de la comunitat de propietaris és un dels temes que més controvèrsia ha generat durant els últims anys, especialment per les sancions imposades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) a les comunitats de propietaris per aquestes pràctiques.

Després de l’entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la recent Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, convé repassar aquesta polèmica qüestió, encara que el criteri no ha canviat.

Llei de propietat horitzontal

La Llei de propietat horitzontal, en el seu article 16.2 preveu que “la convocatòria de la junta contingui la relació de veïns morosos que estiguin privats del vot”, i és una bona pràctica la notificació de la convocatòria individual per correu, la inclusió en caixetí, o mitjançant intranet amb clau i contrasenya, evitant qualsevol mitjà que pugui suposar l’accés per tercers (Internet).

No obstant això la difusió de la llista d’un veí deutor es podrà publicar únicament en el supòsit recollit en l’article 9 de la Llei de propietat horitzontal (LPH) apartat h) paràgraf segon, “Si intentada una citació o notificació al propietari fos impossible practicar-la en el lloc previngut en el paràgraf anterior, s’entendrà realitzada mitjançant la col·locació de la comunicació corresponent en el tauler d’anuncis de la comunitat, o en lloc visible d’ús general habilitat a aquest efecte.” Per a procedir d’aquesta forma s’hauran d’acreditar els intents de notificació.

Per tant, si s’ha convocat la junta de propietaris i s’ha tractat de notificar la convocatòria al propietari morós infructuosament, la legislació permet la publicació de les dades del propietari morós, sense necessitat del seu consentiment exprés. Ara bé, la informació publicada haurà de ser veraç i no incloure judicis valoratius ni expressions injurioses o insultants que atemptin contra el dret fonamental a l’honor tal com s’ha pronunciat el Tribunal Suprem en sentència de 21 de març de 2014.

Protecció de dades

La normativa de protecció de dades no empara la publicació d’aquestes dades en el tauler d’anuncis de manera general, ja que es pot considerar una vulneració del dret a l’honor del comuner morós, però quan es donen les circumstàncies a les quals fa referència l’art. 9 de la LPH, la publicació d’aquestes dades en el tauler es considera justificada i així està reconegut per múltiples sentències dels tribunals de justícia.

El RGPD indica en el seu article 8.1: “El tractament de dades personals només es podrà considerar fundat en el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes previstos en l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una norma de Dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei, que podrà determinar les condicions generals del tractament i els tipus de dades objecte del mateix així com les cessions que procedeixin a conseqüència del compliment de l’obligació legal“.

En el cas que plantegem, la norma amb rang de llei és la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, tal com hem comentat anteriorment.

Per tant, sí que es pot publicar la llista de propietaris morosos en el tauler d’anuncis perquè una norma amb rang de llei (Llei de propietat horitzontal) així ho permet, sempre que:

 • S’hagi convocat la junta de propietaris.
 • Hagi resultat impossible la notificació de la junta al propietari morós
 • Es pugui acreditar la notificació infructuosa
 • La informació sigui veraç
 • No s’incloguin expressions injurioses o insultants

En aquest sentit, l’Audiència Nacional, en la seva sentència de 27 de setembre de 2019 ha analitzat la conducta de publicar la relació de morosos d’una comunitat de propietaris en el tauler d’anuncis de la comunitat. En concret, en el cas analitzat per la sentència, es va col·locar en el tauler una acta en la qual figuraven els morosos.

L’Audiència Nacional recorda que, segons la Llei de propietat horitzontal, article 9.1.h), quan el propietari no hagi comunicat un domicili per a notificacions es tindrà per domicili per a citacions i notificacions el pis o local pertanyent a la comunitat. A més, si intentada una citació o notificació al propietari fos impossible practicar-la en aquests llocs, «s’entendrà realitzada mitjançant la col·locació de la comunicació corresponent en el tauler d’anuncis de la comunitat, o en lloc visible d’ús general habilitat a aquest efecte, amb diligència expressiva de la data i motius pels quals es procedeix a aquesta forma de notificació, signada per qui exerceixi les funcions de secretari de la comunitat, amb el vistiplau del president». I segons l’article 19, l’acta de les reunions es remetrà als propietaris d’acord amb aquest mateix procediment.

Doncs bé, en el cas concret, l’Audiència Nacional confirma la sanció per vulneració de la legislació de protecció de dades, perquè no es va seguir el procediment de notificació referit i, a més, en el tauler d’anuncis de la comunitat de propietaris, on es va exposar la convocatòria de la junta, es podia veure no sols pels inquilins de l’edifici, dels quals molts no són propietaris, sinó també per terceres persones alienes a la comunitat que visitessin l’edifici.

AJUDES I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Programa d’INVERSIONS d’empreses estrangeres en activitats de R+D

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 37

Data de publicació: 12/02/2020

Termini: 13/03/2020

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/12/pdfs/BOE-B-2020-6097.pdf

2. Programa de beques d’internacionalització empresarial d’ICEX Espanya Exportació i Inversions, E.P.E., M.P

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 34

Data de publicació: 8/02/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/08/pdfs/BOE-A-2020-1909.pdf

3. Subvencions a concedir en règim de concurrència competitiva per a l’organització de congressos, jornades, seminaris i altres activitats de promoció de la ciutat de Conca, en el 2020

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 45

Data de publicació: 21/02/2020

Termini: 22/03/2020

Organisme oficial: Ministeri d’Hisenda

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/21/pdfs/BOE-B-2020-7635.pdf

4. Subvencions a concedir en règim de concurrència competitiva per al desenvolupament i potenciació de les activitats culturals i turístiques del nucli antic de Conca, per a l’any 2020

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 45

Data de publicació: 21/02/2020

Termini: 22/03/2020

Organisme oficial: Ministeri d’Hisenda

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/21/pdfs/BOE-B-2020-7634.pdf

CATALUNYA. AJUDES I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajut per a la campanya 2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8061

Data de publicació: 11/02/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8061/1783140.pdf

2. Ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors) per a l’any 2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8060

Data de publicació: 10/02/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8060/1782928.pdf

3. Ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca relatius a la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes marins i règims de compensació en el marc d’activitats pesqueres sostenibles i recollida de deixalles marines

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8060

Data de publicació: 10/02/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8060/1782982.pdf

4. Subvencions al desenvolupament de projectes de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8058

Data de publicació: 6/02/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8058/1782399.pdf

5. Subvencions al desenvolupament de projectes de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8058

Data de publicació: 6/02/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8058/1782562.pdf

6. Subvencions a activitats de circ de sala i de carrer de caràcter professional

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8058

Data de publicació: 6/02/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8058/1782552.pdf

7. Subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – TRFO)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8073

Data de publicació: 27/02/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8073/1786185.pdf

8. Línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’actuacions de rehabilitació o reposició de les instal·lacions d’abastament en alta malmeses pels aiguats esdevinguts la setmana del 20 de gener de 2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8066

Data de publicació: 18/02/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència Catalana de l’Aigua

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8066/1784568.pdf