FISCAL

QUÈ NOVETATS FISCALS CONTÉ EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS PER 2018?

En el Butlletí Oficial de les Corts Generals de 5 d’abril de 2018 s’ha publicat el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, que conté en matèria tributària una sèrie de novetats o modificacions que afecten, entre d’altres tributs, a l’ IRPF., impost sobre societats, IAE, IVA al mateix temps que es fixa l’interès de demora i interès legal del diner i l’IPREM per a 2018.

LABORAL

MITJANES LABORALS EN EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2018

En el Butlletí Oficial de les Corts Generals de l’dia 5 d’abril de 2018, s’ha publicat el text del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, que conté diverses mesures en l’àmbit laboral, com ara que les bases de cotització (general i autònoms) màxima i mínima a la Seguretat Social s’incrementen un 1,4%, s’amplia el permís per paternitat a 5 setmanes i es preveu la bonificació per conversió en indefinits a jornada completa dels contractes per a la formació i l’aprenentatge anteriors, entre altres mesures.

LABORAL

PLA ESTRATÈGIC D’INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 2018-2020

El Pla reforça el control de la contractació temporal injustificada, de la contractació a temps parcial i dels contractes formatius. A més, per assegurar el compliment de les normes d’igualtat i no discriminació, serà prioritari actuar en l’àmbit de discriminació per gènere, es llançaran campanyes específiques, incloent-hi les referides als plans d’igualtat en les empreses, i es potenciarà la supervisió de la bretxa salarial i de la negociació col·lectiva per evitar clàusules discriminatòries. Altres línies d’actuació previstes en el Pla Estratègic són el major control de les hores treballades i del temps de treball.

MERCANTIL

ELS AVANTATGES DEL “CONFIRMING” O PAGAMENT A PROVEÏDORS

El Confirming és un servei financer que ajuda a les empreses a gestionar de forma senzilla el pagament als seus proveïdors, sense patir tensions de tresoreria. Aquest producte té una sèrie de valors afegits tant per al client com per al proveïdor, ja que no només els facilita finançament sinó que a més veuen refermada la relació comercial mútua.

BUTLLETÍ. ACTUALITAT JURÍDICA I ECONÒMICA

Actualitat jurídica i econòmica per a empreses i directius.

CALENDARI FISCAL

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de març i abril. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

CALENDARI LABORAL

L’informem que s’ha publicat al BOE la relació de Festes Laborals per a l’any 2018.

CALENDARI MERCANTIL – DIES INHÀBILS

L’informem que pot consultar el calendari de dies inhàbils per al 2018 de les diferents comunitats autònomes. Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.