AVANÇ DE MESURES FISCALS CONTINGUDES EN EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2019

El projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2019 introdueix diverses mesures fiscals, entre les que destaquen, una baixada del tipus impositiu del 25% al 23% en l’impost sobre societats per a les empreses que facturen menys d’un milió d’euros, així com una pujada de dos punts per a les rendes del treball superiors a 130.000 euros i de quatre punts a partir de 300.000 euros. Així mateix, per a les rendes del capital, s’incrementa en quatre punts el tipus de l’IRPF per a les rendes de l’estalvi superiors a 140.000 euros. També es redueix l’IVA per als productes d’higiene femenina, que passen d’un tipus reduït del 10% al superreduït del 4%. Per la seva part, l’IVA dels serveis veterinaris baixarà del 21 al 10%. Així mateix, es redueix l’IVA per a les descàrregues i subscripcions digitals de llibres, periòdics i revistes passant del 21% al 4%.

Llegir més

Avanç de mesures fiscals contingudes en el projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat 2019

El projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2019 introdueix diverses mesures fiscals, entre les que destaquen, una baixada del tipus impositiu del 25% al 23% en l’impost sobre societats per a les empreses que facturen menys d’un milió d’euros, així com una pujada de dos punts per a les rendes del treball superiors a 130.000 euros i de quatre punts a partir de 300.000 euros. Així mateix, per a les rendes del capital, s’incrementa en quatre punts el tipus de l’IRPF per a les rendes de l’estalvi superiors a 140.000 euros. També es redueix l’IVA per als productes d’higiene femenina, que passen d’un tipus reduït del 10% al superreduït del 4%. Per la seva part, l’IVA dels serveis veterinaris baixarà del 21 al 10%. Així mateix, es redueix l’IVA per a les descàrregues i subscripcions digitals de llibres, periòdics i revistes passant del 21% al 4%.

Al Butlletí Oficial de les Corts Generals del dia 16 de gener de 2019, s’ha publicat el text del projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2019, que incorpora diverses mesures fiscals de certa importància, si bé caldrà esperar a la fase d’esmenes i aprovació definitiva al Parlament. 

A continuació, els descrivim de manera resumida algunes de les principals mesures fiscals que hem de tenir en compte de cara a l’exercici 2019.

IRPF

Escala general de gravamen: es modifica l’escala general de l’impost, on s’observa una pujada de dos punts per a les rendes del treball superiors a 130.000 euros i de quatre punts a partir de 300.000 euros.  D’aquesta forma per a 2019 el tipus general mínim serà del 9,50% i el màxim del 26,50%, sense perjudici del tram autonòmic aprovat per cada comunitat autònoma.

Es modifica també en conseqüència l’escala de retencions i ingressos a compte aplicable als perceptors de rendes del treball i es regula la determinació del tipus de retenció sobre els rendiments del treball en el període impositiu de 2019. 

Base liquidable

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0,00

0,00

12.450,00

9,50

12.450,00

1.182,75

7.750,00

12,00

20.200,00

2.112,75

15.000,00

15,00

35.200,00

4.362,75

24.800,00

18,50

60.000,00

8.950,75

70.000,00

22,50

130.000,00

24.700,75

170.000,00

24,50

300.000,00

66.350,75

En endavant

26,50

Tipus de gravamen de l’estalvi: també es modifica l’escala referent als tipus de gravamen de l’estalvi, amb un increment de quatre punts del tipus de l’IRPF per a les rendes de l’estalvi superiors a 140.000 euros.

Base liquidable de l’estalvi

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable de l’estalvi

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0

0

6.000

9,5

6.000,00

570

44.000

10,5

50.000,00

5.190

90.000

11,5

140.000,00

15.540

En endavant

13,5

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Limitació de l’exempció sobre dividends i rendes positives derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents en territori espanyol: es fa ús de la facultat que, conforme al disposat en la Directiva 2011/96/UE del Consell, de 30 de novembre de 2011, relativa al règim fiscal comú aplicable a les societats matrius i filials d’estats membres diferents, conserven els estats membres per preveure que les despeses de gestió que es refereixen a la participació en l’entitat filial no siguin deduïbles del benefici imposable de la societat matriu, i es pot fixar a un tant alçat sense que, en aquest cas, la seva quantia pugui excedir del 5 per cent dels beneficis distribuïts per la societat filial. A aquest efecte, es modifica amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2019 que no hagin conclòs a l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida el precepte que regula l’exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents en territori espanyol, de manera que l’import que resultarà exempt serà el 95% del dividend o renda positiva obtinguda.

Tributació mínima: amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2019 que no hagin conclòs a la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, i amb vigència indefinida, s’estableix una tributació mínima del 15% de la base imposable per a aquells contribuents de l’impost amb un import net de la xifra de negocis igual o superior a vint milions d’euros o que tributin en el règim de consolidació fiscal, en aquest cas sigui quin sigui l’import de la seva xifra de negocis. El tipus de tributació mínima serà del 18% per a les entitats de crèdit i d’exploració, recerca i explotació de jaciments i emmagatzematges subterranis d’hidrocarburs el tipus general dels quals és del 30%. Això suposa que, com a resultat de l’aplicació de les deduccions, no es podrà rebaixar la quota líquida per sota d’aquest import.

Tipus de gravamen reduït: amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2019 que no hagin conclòs a l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es preveu una baixada del tipus impositiu del 25% al 23% per a les empreses que facturen menys d’un milió d’euros.

Pagaments fraccionats: respecte al règim opcional establert en la LIS (l’import dels pagaments fraccionats es calcula sobre la part de la base imposable del període dels 3, 9 i 11 primers mesos de l’any natural, determinada segons les normes previstes en la Llei), es modifica  la forma del càlcul de la seva quantia en indicar-se que serà el resultat d’aplicar a la base el percentatge que resulti de multiplicar per dinou vintens (en l’actualitat cinc setens) el tipus de gravamen arrodonit per excés. Aquesta modificació serà amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2019, i vigència indefinida, i respecte dels pagaments fraccionats el termini de declaració dels quals no hagi començat abans de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos.

També s’introdueixen modificacions en la LIS, relativa a pagaments fraccionats per a contribuents amb un import net del volum de negocis en els 12 mesos anteriors a la data en què s’iniciï el període impositiu d’almenys 10.000.000 euros. S’eleva del 23% al 24% l’import mínim del pagament fraccionat i per a les entitats de crèdit  i les que es dediquin a l’exploració, recerca i explotació de jaciments i emmagatzematges subterranis d’hidrocarburs el percentatge serà del 29% (en l’actualitat el 25%).

Nova deducció per al foment de la igualtat de gènere: amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2019 que no hagin conclòs a la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, i amb vigència indefinida, es crea aquesta nova deducció a la qual podran acollir-se les entitats que incrementin el nombre de dones en el seu consell d’administració fins a complir amb el que s’estableix en l’article 75 i en la disposició addicional primera de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.  Es podran deduir de la quota íntegra corresponent al període impositiu en què es produeixi aquest increment el 10 per cent de les retribucions satisfetes a aquestes conselleres.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (IRNR)

Tributació mínima: per a les rendes obtingudes mitjançant establiment permanent s’estableix, amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2019 que no hagin conclòs a la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, i amb vigència indefinida i igual que en l’impost sobre societats una tributació mínima (la tributació mínima establerta en la LIS).

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Amb efectes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, es modifica l’escala de gravamen de l’impost, per a elevar-ne el tipus de gravamen aplicable a l’últim tram, que queda establert en el 3,5% (abans el 2,5%).

Així, si la comunitat autònoma no hagués aprovat l’escala autonòmica, la base liquidable de l’impost serà gravada als tipus de la següent escala:

Base liquidable

Fins a euros

Quota

Euros

Resta base liquidable

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0,00

167.129,45

334.252,88

668.499,75

1.336.999,51

2.673.999,01

5.347.998,03

10.695.996,06

0,00

334,26

835,63

2.506,86

8.523,36

25.904,35

71.362,33

183.670,29

167.129,45

167.123,43

334.246,87

668.499,76

1.336.999,50

2.673.999,02

5.347.998,03

En endavant

0,2

0,3

0,5

0,9

1,3

1,7

2,1

3,5

IVA

Tipus impositius reduïts: els tampons, compreses i protectors íntims, passen a tributar al tipus impositiu del 4%; tots els serveis d’assistència veterinària passen a tributar al tipus impositiu del 10%. Els llibres, periòdics i revistes, sigui quin sigui el seu format (inclòs l’electrònic) passen a tributar al tipus impositiu reduït del 4%.

ITP i AJD

Escala per transmissions i rehabilitacions de grandeses i títols nobiliaris: l’escala s’actualitza a l’1%.

IMPOSTOS ESPECIALS

Impost sobre hidrocarburs: s’incrementen els tipus impositius aplicables als carburants d’automoció utilitzats per al transport per carretera el consum dels quals està més estès i provoquen les emissions de gasos contaminants que incideixen sobre la qualitat de l’aire de les nostres ciutats més elevades. No obstant això, la tributació que recau sobre el gasoil d’ús professional i el gasoil bonificat no sofreix variació.

 • Epígraf 1.3 gasolis per a ús general: 345 euros per 1.000 litres de tipus general i 72 euros per 1.000 litres de tipus especial.
 • Epígraf 1.14 biodièsel per a ús com a carburant: 345 euros per 1.000 litres de tipus general i 72 euros per 1.000 litres de tipus especial. 

Impost sobre l’electricitat: s’introdueix una exempció per a l’electricitat consumida en les embarcacions per haver estat generada a bord.

TRIBUTS LOCALS

Impost sobre activitats econòmiques (IAE): amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i vigència indefinida, s’introdueixen modificacions en les tarifes de l’impost per modificar i crear grups i epígrafs amb la finalitat de classificar de forma específica les activitats de comercialització dels subministraments de caràcter general (electricitat i gas), que fins avui en dia no tenen classificació i amb la possibilitat de triar en les noves rúbriques entre els tres tipus de quotes: municipal, provincial o nacional.

TAXES

Pel que fa a les taxes, s’eleva, en un 1%, l’import a exigir per les de quantia fixa, excepte les que s’hagin creat o actualitzat específicament per normes dictades des de l’1 de gener de 2018. No obstant això, es mantenen els imports de les taxes sobre el joc, recollides en el Reial decret llei 16/1977, de 25 de febrer, pel qual es regulen els aspectes penals, administratius i fiscals dels jocs de sort, envit o atzar i apostes.

Les taxes exigibles per la Prefectura Central de Trànsit s’ajustaran al múltiple de 10 cèntims d’euro immediat superior, excepte quan l’import a ajustar sigui múltiple de 10 cèntims d’euro.

No es modifica la quantia de la taxa de regularització cadastral i es manté amb caràcter general la quantificació dels paràmetres necessaris per determinar l’import de la taxa per reserva del domini públic radioelèctric.

També es mantenen per a 2019 les quanties bàsiques de les taxes portuàries. S’estableixen les bonificacions i els coeficients correctors aplicables en els ports d’interès general a les taxes d’ocupació, de la nau, del passatge i de la mercaderia, d’acord amb el que es disposa en el text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre.

En l’àmbit de les taxes ferroviàries, s’estableixen els paràmetres per a la quantificació dels cànons ferroviaris i de la taxa per la prestació de serveis i realització d’activitats en matèria de seguretat ferroviària, així com les quanties de les taxes per llicència d’empresa ferroviària, per atorgament d’autorització de seguretat i certificat de seguretat, i per homologació de centres, certificació d’entitats i material rodant, atorgament de títols i autoritzacions d’entrada en servei.

ALTRES NOVETATS TRIBUTÀRIES

Interès de demora tributari i interès legal dels diners

Es fixa l’interès legal dels diners que queda establert per a la vigència de la llei en un 3,00% i l’interès de demora en un 3,75%

Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)

Es determina l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) per a 2019 i les seves quanties són:

a) diari 18,29 euros

b) mensual 548,60 euros

c) anual 6.583,16 euros

d) en els supòsits en què la referència l’SMI ha estat substituïda per la referència l’IPREM serà de 7.680,36 euros quan les normes es refereixin l’SMI en còmput anual, tret que excloguessin expressament les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.583,16 euros.

Activitats prioritàries de mecenatge i beneficis fiscals

S’enumeren les activitats que es consideraran com a prioritàries de mecenatge durant l’exercici 2019 (per exemple, les dutes a terme per l’Instituto Cervantes per a la promoció i la difusió de la llengua espanyola i de la cultura mitjançant xarxes telemàtiques, noves tecnologies i altres mitjans; els programes de formació del voluntariat que hagin estat objecte de subvenció per part de les administracions públiques, els programes dirigits a l’eradicació de la violència de gènere, etc.) i es regulen els següents beneficis fiscals aplicables a diversos esdeveniments que es qualifiquen d’excepcional interès públic:

 • Beneficis fiscals aplicables al «Torneig Davis Cup Madrid».
 • Beneficis fiscals aplicables a l’esdeveniment «Espanya país convidat d’honor a la Fira del Llibre de Frankfurt de 2021».
 • Beneficis fiscals aplicables a la celebració del «Pla de foment de l’òpera al carrer del Teatro Real».
 • Beneficis fiscals aplicables al «Centenari de l’Orquestra Pau Casals».
 • Beneficis fiscals aplicables a la «Commemoració del 450è aniversari de la Rebel·lió dels Moriscos».
 

NOVA DECLARACIÓ INFORMATIVA PER DESPESES EN GUARDERIES O CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL AUTORITZATS (DEDUCCIÓ PER MATERNITAT EN L’IRPF)

Li recordem que aquesta declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats -model 233- l’han de presentar exclusivament, les guarderies o centres d’educació infantil autoritzats, no els progenitors. Excepcionalment, per a 2018 el termini de presentació serà el comprès entre l’1 de gener i el 15 de febrer de 2019. Per als exercicis següents, el termini de presentació serà el mes de gener de cada any en relació amb la informació corresponent a l’any immediat anterior.

Llegir més

Nova declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats (deducció per maternitat en l’IRPF)

Li recordem que aquesta declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats -model 233- l’han de presentar exclusivament, les guarderies o centres d’educació infantil autoritzats, no els progenitors. Excepcionalment, per a 2018 el termini de presentació serà el comprès entre l’1 de gener i el 15 de febrer de 2019. Per als exercicis següents, el termini de presentació serà el mes de gener de cada any en relació amb la informació corresponent a l’any immediat anterior.

Al BOE del dia 27 de desembre de 2018, es va publicar l’Ordre HAC/1400/2018 per la qual s’aprova el nou model 233, “Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats” i es determinen el lloc, forma, termini i el procediment per a la seva presentació. 

Hem de recordar que la Llei 6/2018 de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, va modificar la Llei 35/2006 de l’IRPF proveint que l’import de la deducció per maternitat es pugui incrementar fins a 1.000 euros addicionals quan el contribuent que hi tingui dret hagués satisfet en el període impositiu despeses per la custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats.

En què consisteix l’increment de la deducció per maternitat quan es satisfacin despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats?

Consisteix que, les dones amb fills menors de tres anys amb dret a l’aplicació del mínim per descendents que realitzin una activitat per compte propi o d’altri per la qual estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, podran minorar la quota diferencial del seu IRPF fins a 1.000 euros anuals per cada fill menor de tres anys quan satisfacin despeses de custòdia en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats.

L’any que el fill menor compleixi tres anys, podran aplicar la deducció respecte de les despeses incorregudes amb posterioritat al compliment d’aquesta edat fins al mes anterior a aquell en el qual pugui començar el segon cicle d’educació infantil.

Quina obligació d’informació han de complir les guarderies o centres infantils?

Les guarderies o centres infantils autoritzats, hauran de presentar una declaració informativa sobre els menors i les despeses que donin dret a l’aplicació de l’increment de la deducció per maternitat.

Per tant, la declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats -model 233- l’han de presentar EXCLUSIVAMENT, les guarderies o centres d’educació infantil autoritzats, no els progenitors.

Quina informació cal incloure en el model 233?

 • Identificació (NIF, nom i cognoms) de la mare o persona que té atribuïda la guarda i custòdia en exclusiva.
 • Identificació (NIF, nom i cognoms) de l’altre progenitor.
 • Identificació (nom, cognoms, data de naixement i, si escau, NIF) del menor de 3 anys.

També s’inclouran els menors de 3 anys inscrits en el centre que compleixin tres anys en l’exercici: en aquest cas la informació s’ampliarà als mesos posteriors al compliment d’aquesta edat fins al mes anterior a aquell en el qual el menor pugui començar el segon cicle d’educació infantil.

– S’indicaran els mesos complets en la guarderia/centre d’educació infantil.

S’entenen inclosos els mesos contractats per complet encara que part d’ells tinguin el caràcter de no lectius.

– Despeses anuals pagades a la guarderia/centre d’educació infantil.

Per a la determinació d’aquest import NO es tindran en compte (és a dir, no es restaran del cost total) les quantitats abonades per l’empresa en la qual treballen la mare, pare, adoptant, tutor o acollidor del menor ni les quantitats subvencionades satisfetes a la guarderia/centre d’educació infantil (aquestes últimes s’emplenaran en el camp següent).

És a dir, en aquest camp es consignarà l’import total de la guarderia, independentment que una part d’aquest import estigui subvencionat o sigui satisfet per l’empresa en la qual treballi qualsevol dels progenitors o tutors.

– Import subvencionat: l’import subvencionat que s’aboni directament a la guarderia/centre d’educació infantil autoritzat.

Quines despeses es consideren despeses de custòdia en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats?

Es consideren despeses de custòdia les quantitats que compleixin els següents requisits:

 • Siguin satisfetes a guarderies i centres d’educació infantil autoritzats.
 • S’abonin per la inscripció i matrícula, l’assistència, en horari general i ampliat, i l’alimentació, sempre que s’hagin produït per mesos complets.
 • Es considerarà tant l’import pagat per la mare com el satisfet per l’altre progenitor, adoptant, tutor o acollidor.
 • No es tindran en compte les quantitats abonades per l’empresa en la qual treballen la mare, pare, adoptant, tutor o acollidor del menor ni les quantitats subvencionades satisfetes a la guarderia o centre d’educació infantil.

Quin és el termini i forma de presentació del model 233?

El termini de presentació del model 233 serà el mes de gener de cada any en relació amb la informació corresponent a l’any immediat anterior.

EXCEPCIONALMENT, per a 2018, el termini de presentació serà el comprès entre l’1 de gener i el 15 de febrer de 2019.

El model 233 es presenta per internet mitjançant:

 • certificat electrònic o DNIe
 • persones físiques: alternativament amb Cl@ve

És necessari que els progenitors sol·licitin algun justificant a la guarderia o centre d’educació infantil autoritzat per poder aplicar l’increment de la deducció de maternitat per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats?

No. Per a la pràctica d’aquesta deducció estatal no és necessari aportar cap justificant emès per la guarderia o centre d’educació infantil autoritzat.

Solament és necessari que la guarderia o centre d’educació infantil autoritzat presentin correctament la declaració informativa.

 
 

DES DE 2019 ELS CONTRACTES TEMPORALS DE CURTA DURADA TENEN UN COST SUPERIOR DE SEGURETAT SOCIAL

La nova normativa incrementa el recàrrec que s’establia en la quota de contingències comunes en els contractes de molt curta durada, igual o inferior a 5 dies, inclosos els d’interinitat. Aquest recàrrec passa del 36% al 40%. També s’ha modificat el còmput dels períodes de cotització.

Llegir més

Des de 2019 els contractes temporals de curta durada tenen un cost superior de Seguretat Social

La nova normativa incrementa el recàrrec que s’establia en la quota de contingències comunes en els contractes de molt curta durada, igual o inferior a 5 dies, inclosos els d’interinitat. Aquest recàrrec passa del 36% al 40%. També s’ha modificat el còmput dels períodes de cotització.

Des de l’01-01-2019, i d’acord amb la modificació introduïda pel Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, la quota empresarial per contingències comunes s’incrementa en un 40% (abans era del 36%) en els contractes temporals de durada igual o inferior a 5 dies. A més, el recàrrec també s’aplica als contractes d’interinitat.

No obstant això, aquest increment no serà aplicable als treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris.

Així, per exemple, si signa un contracte eventual de cinc dies i pagarà a l’empleat 500 euros (amb les pagues prorratejades), la seva cotització per contingències comunes serà de 165,20 euros (23,60% + 40%) i no de 118 euros (23,60%).

Acreditació de període de cotització

També s’ha modificat el còmput dels períodes de cotització en contractes de curta durada, de manera que, a partir de l’1 de gener de 2019, i a l’efecte d’acreditar els períodes de cotització necessaris per causar dret a les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, maternitat i paternitat, dels contractes de caràcter temporal la durada efectiva dels quals sigui igual o inferior a 5 dies, cada dia de treball es considera com 1,4 dies de cotització. A través de l’aplicació d’aquest «coeficient de temporalitat», que es correspon amb l’increment en la cotització en aquesta classe de contractes, es permet al treballador reunir nombre més elevat de dies en alta per a l’accés a les prestacions del sistema de la Seguretat Social.

No obstant això, aquest increment no resulta d’aplicació en els supòsits de contractes a temps parcial, de relleu a temps parcial i contracte fix-discontinu. 

NOVETATS EN EL DRET DE SEPARACIÓ DEL SOCI EN CAS DE FALTA DE DISTRIBUCIÓ DE DIVIDENDS

La Llei 11/2018 per la qual es modifica el Codi de Comerç, la Llei de societats de capital i auditories de comptes, entre altres novetats, inclou una modificació relativa al dret de separació del soci per falta de distribució de dividends, tractant de dissipar les controvèrsies suscitades fins ara, incrementant les excepcions, aclarint alguns punts, limitant dràsticament la seva aplicabilitat, i permetent que el dret de separació sigui eliminat en els estatuts.

Llegir més

Novetats en el dret de separació del soci en cas de falta de distribució de dividends

La Llei 11/2018 per la qual es modifica el Codi de Comerç, la Llei de societats de capital i auditories de comptes, entre altres novetats, inclou una modificació relativa al dret de separació del soci per falta de distribució de dividends, tractant de dissipar les controvèrsies suscitades fins ara, incrementant les excepcions, aclarint alguns punts, limitant dràsticament la seva aplicabilitat, i permetent que el dret de separació sigui eliminat en els estatuts.

Al BOE del dia 29-12-2018 s’ha publicat la Llei 11/2018 pel qual es modifica el Codi de Comerç, la Llei de societats de capital i auditories de comptes, que entre altres novetats, inclou la modificació de l’article 348 bis de la Llei de societats de capital (LSC) relatiu al dret de separació del soci per falta de distribució de dividends.

La nova redacció del precepte, que resulta aplicable a les juntes generals celebrades a partir del passat 30 de desembre de 2018, pretén aclarir determinats aspectes de la regulació anterior que generaven dubtes interpretatius i modifica els pressupostos per a l’exercici d’aquest dret de separació.

Entre les principals novetats, cal destacar les següents:

 • Es preveu expressament la possibilitat de modificar o suprimir aquest dret de separació per via estatutària, i es fa necessari el consentiment unànime de tots els socis, tret que es reconegui el dret de separació als socis que no votin a favor de l’acord de modificació estatutària.

Si no és exclòs per pacte, transcorregut el cinquè exercici comptat des de la inscripció en el Registre Mercantil de la societat, el soci que hagués fet constar en l’acta la seva protesta per la insuficiència dels dividends reconeguts tindrà dret de separació en el cas que la junta general no acordés la distribució com a dividend d’almenys el 25% dels beneficis obtinguts durant l’exercici anterior que siguin legalment distribuïbles sempre que s’hagin obtingut beneficis durant els 3 exercicis anteriors.

 • Se suprimeix la referència al fet que els beneficis han de ser els propis de l’explotació de l’objecte social, referència que tants problemes ha ocasionat en la utilització del dret de separació per les minories. Ara es parla de beneficis en general.
 • No obstant això, encara que es produeixi l’anterior circumstància, el dret de separació no sorgirà si el total dels dividends distribuïts durant els últims 5 anys equival, almenys, al 25% dels beneficis legalment distribuïbles registrats en aquest període. El que es disposa en el paràgraf anterior s’entendrà sense perjudici de l’exercici de les accions d’impugnació d’acords socials i de responsabilitat que poguessin correspondre.
 • Per a la supressió o modificació de la causa de separació a què es refereix el punt anterior, serà necessari el consentiment de tots els socis, tret que es reconegui el dret a separar-se de la societat al soci que no hagués votat a favor de l’acord.
 • El termini per a l’exercici del dret de separació serà d’un mes a comptar des de la data en què s’hagués celebrat la junta general ordinària de socis.
 • Quan la societat estigués obligada a formular comptes consolidats, haurà de reconèixer-se el mateix dret de separació al soci de la dominant, si la junta general d’aquesta societat no acordés la distribució com a dividend d’almenys el 25% dels resultats positius consolidats atribuïts a la societat dominant de l’exercici anterior, sempre que siguin legalment distribuïbles i, a més, s’haguessin obtingut resultats positius consolidats atribuïts a la societat dominant durant els tres exercicis anteriors.
 • A més dels accionistes de societats cotitzades, tampoc es podran separar per aquesta causa els socis de:
 • societats les accions de les quals es negociïn en un sistema multilateral de negociació;
 • societats en concurs de creditors o en situació “preconcursal” que hagin iniciat negociacions amb els seus creditors, comunicant aquest fet al jutjat competent;
 • societats que hagin aconseguit acords de refinançament que no es puguin rescindir segons la legislació concursal i
 • societats anònimes esportives.

Finalment, cal assenyalar que la norma s’ocupa d’establir expressament que, encara que no fóra procedent exercitar el dret de separació per falta de distribució o repartiment insuficient de dividends, quedaria oberta la possibilitat d’impugnar acords socials que impliquin atresorar injustificadament beneficis repartibles així com exercitar les accions de responsabilitat que poguessin correspondre.

SE SUSPÈN LA REDUCCIÓ DE LES COTITZACIONS PER DISMINUCIÓ DE LA SINISTRALITAT LABORAL

Entre les novetats laborals que s’han aprovat per a 2019, destaca la suspensió (que no derogació) del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral.

Llegir més

Se suspèn la reducció de les cotitzacions per disminució de la sinistralitat laboral

Entre les novetats laborals que s’han aprovat per a 2019, destaca la suspensió (que no derogació) del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral.

Així, se suspèn per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2019 el sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, regulada en el Reial decret 231/2017, de 10 de març, una vegada comprovades les distorsions i la desproporcionada disminució d’ingressos que les modificacions introduïdes per aquest Reial decret generen respecte de la cotització per contingències professionals.

La suspensió indicada s’estendrà fins que el govern procedeixi a reformar la normativa que regula l’incentiu. Cal entendre que al llarg de 2019 es tornarà a instaurar aquesta mesura amb unes condicions diferents.

Cal recordar que les empreses amb un índex reduït d’accidents de treball que haguessin adoptat mesures preventives podien demanar cada any un incentiu. La quantia depenia de les cotitzacions efectuades per contingències professionals durant els exercicis anteriors.

Mitjançant el Reial decret-llei 28/2018, ha quedat suspès per a les cotitzacions que es generin durant l’any 2019 el sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral, la qual cosa es coneix en el sector com el “bonus-malus”.