FISCAL

S’AUGMENTA LA DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN EMPRESES DE NOVA O RECENT CREACIÓ


Els empresaris i autònoms en l’IRPF poden deduir-se el 30 per cent de les quantitats satisfetes en el període per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació, podent a més de l’aportació temporal al capital, aportar els seus coneixements empresarials o professionals adequats per al desenvolupament de l’entitat en què inverteixen en els termes que estableixi l’acord d’inversió entre el contribuent i l’entitat.

LABORAL

DES DE L’1 D’AGOST DE 2018 ES INCENTIVA L’OCUPACIÓ AUTÒNOMA EN MUNICIPIS AMB MENYS DE 5.000 HABITANTS

Amb efectes des de l’1 d’agost de 2018, en els supòsits que el treballador per compte propi o autònom resideixi i desenvolupi la seva activitat en un municipi en el padró municipal actualitzat a l’inici de l’activitat constin menys de 5.000 habitants, finalitzat el període inicial de 12 mesos d’aplicació de reduccions en les quotes per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, tindrà dret durant els 12 mesos següents a aquests mateixos incentius. En aquests casos no són aplicables les reduccions i bonificacions per als 12 mesos posteriors al període inicial contemplades de forma general.

MERCANTIL

FACTURA ELECTRÒNICA OBLIGATÒRIA PER SUBCONTRATISTES

Des de l’1 de juliol de 2018, les empreses que presenten factures a les administracions públiques per import superior a 5.000 euros han de facturar per via electrònica i presentar les seves factures a través del “Punt General d’Entrada de Factures Electròniques” de la pàgina web de l’administració amb la qual hagin contractat. Aquesta obligació també s’estendrà als subcontractistes que, al seu torn, siguin contractats pels que realitzin obres i serveis per a l’Administració.

BUTLLETÍ. ACTUALITAT JURÍDICA I ECONÒMICA

Actualitat jurídica i econòmica per a empreses i directius.

CALENDARI FISCAL

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juliol i agost. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

CALENDARI LABORAL

L’informem que s’ha publicat al BOE la relació de Festes Laborals per a l’any 2018.

CALENDARI MERCANTIL – DIES INHÀBILS

L’informem que pot consultar el calendari de dies inhàbils per al 2018 de les diferents comunitats autònomes. Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.