LABORAL

QUANT S’HA DE PAGAR A UN EMPLEAT PER TREBALLAR UN FESTIU?

Si compta amb empleats la jornada es realitza habitualment en diumenges i festius (per exemple, té un establiment que obre aquests dies), aboni el salari que fixi el seu conveni en proporció a la jornada treballada. Si de manera excepcional un empleat ha de treballar en festiu, compensi les hores amb descans o págueselas incrementades en un 75%.

MERCANTIL

EL QUE HEM DE SABER DE LES ACTES DE LES JUNTES DE SOCIETATS

Els acords dels òrgans col·legiats de les societats mercantils s’han de consignar en acta, que s’estendrà o transcriurà en el llibre d’actes corresponent, amb expressió de les circumstàncies que indica la llei. Quan l’acta s’hagi de formalitzar en escriptura pública i inscriure en el Registre Mercantil, la seva redacció queda sotmesa al compliment d’una sèrie de requisits i continguts d’obligada inclusió, de manera que la manca d’algun d’ells impedirà la seva inscripció.

IMPACTE I CAMPANYES

COMPTE ENRERE PER A LA DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS DE L’EXERCICI 2017

Com tots els anys, el pròxim dia 1 de juliol l’Agència Tributària posarà en marxa la Campanya de l’Impost sobre Societats 2017, que presenta algunes novetats significatives i obligacions de caràcter formal que hem de saber.

BUTLLETÍ. ACTUALITAT JURÍDICA I ECONÒMICA

Actualitat jurídica i econòmica per a empreses i directius.

CALENDARI FISCAL

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juny i juliol. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

CALENDARI LABORAL

L’informem que s’ha publicat al BOE la relació de Festes Laborals per a l’any 2018.

CALENDARI MERCANTIL – DIES INHÀBILS

L’informem que pot consultar el calendari de dies inhàbils per al 2018 de les diferents comunitats autònomes. Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.