PUBLICAT EL CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2019

L’informem que al web de l’AEAT s’ha publicat el calendari del contribuent per a l’any 2019.

Llegir més

Publicat el calendari del contribuent 2019

L’informem que al web de l’AEAT s’ha publicat el calendari del contribuent per a l’any 2019.

Al web de l’AEAT ja s’ha publicat el calendari del contribuent per a l’any 2019. Amb això, es facilita el coneixement de les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, models de declaració i terminis al llarg de l’exercici 2019.

Atenció! Si el venciment coincideix amb una festivitat local o autonòmica, el termini finalitza el primer dia hàbil següent a l’assenyalat en aquest calendari.

Aquest calendari s’ha confeccionat al desembre de 2018, amb projectes normatius en tramitació.

NOVETATS

 • S’aprova el model 179 “Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques”: mes natural següent a la finalització de cada trimestre natural. Exclusivament per a l’exercici 2018, la declaració informativa té caràcter anual, i el seu termini de presentació és entre l’1 i el 31 de gener de 2019. Es presentarà en format XML, mitjançant un servei o formulari web de presentació.
 • S’aprova el model 233 “Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats”: mes de gener de cada any. Exclusivament per a l’exercici 2018 es presentarà entre l’1 de gener i el 15 de febrer de 2019. Es presentarà de forma electrònica per internet mitjançant la utilització d’un formulari web.
 • El model 347 (declaració anual d’operacions amb terceres persones) es presentarà amb caràcter indefinit el mes de febrer.
 • A partir de l’1 de juliol de 2019 el programa d’ajuda PADIS del model 200 ja no estarà disponible i serà substituït pel formulari d’ajuda -Societats web- per a períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2018.

RECORDI:

 • El 2 d’abril de 2019 s’inicia el termini de presentació per internet de les declaracions de renda i patrimoni 2018.
 • La presentació electrònica per internet es podrà realitzar amb DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència. Per a tots els models es podrà utilitzar el DNI electrònic i/o el certificat electrònic, de persones físiques, representants de persones jurídiques i qualsevol altra entitat. La Cl@ve PIN i el número de referència només podran ser utilitzats per persones físiques.
 • Les persones físiques disposen del DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència per presentar, si escau, declaracions informatives, censals, determinades autoliquidacions, comunicacions i sol·licituds de devolució, de natura tributària.
 • La Cl@ve PIN, d’ús exclusiu per persones físiques, es podrà utilitzar per presentar els models 04, 030, 034, 036, 037, 038, 100, 102, 111, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 149, 151, 179, 180, 182, 187, 188, 190, 193, 198, 216,, 233, 282, 296, 303, 308, 309, 341, 345, 347, 349, 360, 361, 364, 365, 368, 390, 560, 568, 572, 576, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 650, 651, 655, 714, 720, 848. El número de referència permet, només a les persones físiques, realitzar gestions relatives a l’IRPF.
 • Les SA i SL, així com els contribuents adscrits a les Unitats de Gestió de Grans Empreses o a la Delegació Central de Grans Contribuents, estan obligats a presentar per internet amb certificat electrònic les seves declaracions informatives, autoliquidacions i amb caràcter general també les seves declaracions censals.
 • La resta d’entitats (cooperatives, associacions, fundacions) presentaran les autoliquidacions per internet amb certificat electrònic o predeclaració impresa i les declaracions informatives per internet amb certificat electrònic.
 • Les Administracions públiques estan obligades a la presentació per internet amb certificat electrònic.
 • Queden exonerats de presentar el model 390 “Declaració-resum anual de l’IVA” els contribuents que, realitzant liquidacions trimestrals d’IVA, tributin només en territori comú i realitzin activitats en règim simplificat i/o operacions d’arrendament de béns immobles urbans (encara que realitzin, a més, activitats per les quals no existeixi obligació de presentar autoliquidacions periòdiques), així com els subjectes passius que portin els llibres registre a través de la Seu electrònica de l’Agència Tributària havent d’emplenar la informació addicional sol·licitada, en l’autoliquidació del últim període de liquidació del model 303 d’IVA de l’exercici.
 • El sistema de gestió de llibres registre a través de la Seu electrònica de l’Agència Tributària -SII- consistent en el subministrament electrònic dels registres de facturació, és obligatori des del 1 de juliol de 2017, per a empresaris, professionals i altres subjectes passius el període de liquidació dels quals coincideixi amb el mes natural: grans empreses (volum d’operacions d’acord amb l’article 121 LIVA superior a 6.010.121,04 € l’any anterior), grups d’IVA i inscrits en el REDEME (Registre de devolució mensual de l’IVA).
 • Els qui no estiguin obligats a acollir-se al SII el podran fer de forma voluntària, exercint l’opció en el model 036: model 036 presentat al llarg de tot l’exercici. L’opció s’entendrà prorrogada per als anys següents mentre no es renunciï a la seva aplicació. La renúncia es realitzarà en el model 036: mes de novembre anterior a l’inici de l’any en què faci efecte.
 • Aquells que apliquin el SII estan exonerats de presentar els models 347 “Declaració d’operacions amb terceres persones” i 390 “Declaració resum anual de l’IVA”.

Finalment, li recordem que l’obligatorietat de presentar autoliquidacions periòdiques, segons l’impost i l’obligat tributari, pot ser:

 • Trimestral, per a empresaris individuals en estimació objectiva o directa, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.
 • Mensual, per a empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica amb volum d’operacions superior a 6.010.121,04 € el 2018 (grans empreses), i per a subjectes passius de l’IVA, que portin de forma obligatòria els llibres registre a través de la Seu electrònica de l’AEAT i les administracions públiques, inclosa la Seguretat Social.

A continuació pot consultar el calendari fiscal per al 2019. 

Descarregui l’arxiu relacionat:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente_2019_HTML/Calendario_del_contribuyente_2019_HTML.shtml

APROVADA LA PUJADA DE 900 EUROS DEL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PER A 2019

El Govern ha aprovat un Reial decret pel qual s’incrementa un 22,3% el salari mínim interprofessional (SMI) per a l’any 2019. L’SMI per a 2019 quedaria fixat en 30 euros/dia o 900 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos.

Llegir més

Aprovada la pujada de 900 euros del salari mínim interprofessional per a 2019

El Govern ha aprovat un Reial decret pel qual s’incrementa un 22,3% el salari mínim interprofessional (SMI) per a l’any 2019. L’SMI per a 2019 quedaria fixat en 30 euros/dia o 900 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos.

El Govern ha aprovat un Reial decret pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2019. El salari mínim per a qualssevol activitats en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 30 euros/dia o 900 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos.

Per a l’any 2019 l’SMI es fixa en els següents valors:

 • Salari mínim diari: 30,00 €
 • Salari mínim mensual: 900,00 €
 • Salari mínim anual: 12.600,00 € (14 pagues)
 • SMI empleats de la llar: 7,04 € por hora
 • SMI eventuals i temporers: 42,62 € diaris

Aquests valors representen un increment del 22,3% respecte a l’any 2018.

La quantia es fixa en salari/dia i salari/mes i en el cas d’empleats de llar es fixa també en salari/hora. El salari mínim per a mitja jornada es correspondria amb el 50% dels valors indicats, és a dir, 450,00 € mensuals.

Treballadors eventuals i temporers i empleats de la llar

Per la seva part, els treballadors eventuals i temporers i per a la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar, els serveis dels quals a una mateixa empresa no excedeixin de cent vint dies percebran, conjuntament amb el salari mínim citat, la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de les dues gratificacions extraordinàries al fet que, com a mínim, té dret tot treballador, corresponents al salari de trenta dies en cadascuna d’elles, sense que la quantia del salari professional pugui resultar inferior a 42,62 euros per jornada legal en l’activitat.

Retribució de les vacances

Pel que fa a la retribució de les vacances dels treballadors eventuals i temporers, aquests treballadors percebran conjuntament amb el salari mínim interprofessional fixat, la part proporcional d’aquest corresponent a les vacances legals mínimes en els supòsits en què no existís coincidència entre el període de gaudi de les vacances i el temps de vigència del contracte. En els altres casos, la retribució del període de vacances s’efectuarà d’acord amb l’art. 38 de l’Estatut dels Treballadors i altres normes d’aplicació.

Salari mínim per hores per a treballadors eventuals i temporers

Com a novetat per al pròxim 2019, trobem un salari mínim hora per a eventuals i temporers els serveis dels quals a una mateixa empresa no superin els 120 dies a l’any.

En el cas que la jornada sigui inferior als cent vint dies a l’any, el salari mínim per hora efectivament treballada i que inclou tots els conceptes retributius per als treballadors eventuals i temporers serà de 6,90 euros.

 

QUÈ HEM DE SABER SOBRE LA FIGURA DEL COMISSIONISTA MERCANTIL?

El contracte de comissió mercantil està previst per a regular operacions esporàdiques, no habituals, en les quals el comitent encarrega al comissionista la realització d’activitats puntuals a canvi d’una comissió. La principal diferència entre agent i comissionista és que l’activitat del primer és estable i la del segon no.

Llegir més

Què hem de saber sobre la figura del comissionista mercantil?

El contracte de comissió mercantil està previst per a regular operacions esporàdiques, no habituals, en les quals el comitent encarrega al comissionista la realització d’activitats puntuals a canvi d’una comissió. La principal diferència entre agent i comissionista és que l’activitat del primer és estable i la del segon no.

Pot ser que com a empresari o comerciant s’hagi vist necessitat en alguna ocasió d’envoltar-se o de comptar amb altres persones que l’auxiliïn en el desenvolupament de la seva activitat econòmica. En aquest àmbit, revesteix particular interès la problemàtica relativa als supòsits de col·laboració destinats a facilitar la promoció o la conclusió de contractes per compte d’un altre empresari. Són de destacar, entre aquests col·laboradors, figures clàssiques com els comissionistes, els agents i els corredors o mediadors.

Quan una empresa vol augmentar les seves vendes és freqüent que contacti amb una altra perquè vengui els seus productes a canvi d’una comissió. Doncs bé, encara que no se signi cap contracte per escrit, en aquest cas pot existir un contracte d’agència o un de comissió; i segons es tracti de l’un o l’altre, les parts tindran drets i obligacions molt diferents.

Contracte de comissió

El contracte de comissió mercantil és un típic contracte de col·laboració entre dos comerciants, o entre un comerciant i una altra persona, pel qual una de les parts (comissionista) s’obliga a realitzar, per encàrrec i compte de l’altra (comitent) una o diverses operacions mercantils a canvi d’una comissió pactada prèviament.

La seva regulació general ve establerta en els articles 244 a 280 del Codi de comerç. En el no previst en el contracte o en la legislació mercantil, s’aplicaran les normes generals del mandat civil recollides en els articles 1709 a 1739 del Codi civil.

També cal tenir en compte segons la matèria de què es tracti, l’eventual normativa especial existent per a banca, assegurances, mercat de valors i d’altres.

Com a principals característiques del contracte de comissió podem assenyalar les següents: 

 • El contracte de comissió és consensual i no necessita estar escrit per a ser vàlid. S’entén que el comissionista ha acceptat tàcitament la comissió si executa alguna gestió en l’acompliment de l’encàrrec que li va fer el comitent.
 • El contracte ha de ser executat amb bona fe i les obligacions i drets principals són els següents (excepte pacte en contrari):

                Pel comitent:

 • Pagar la comissió.
 • Pagar les despeses.
 • Dret a revocar la comissió en qualsevol moment, quedant obligat només per les gestions practicades abans de comunicar la revocació.

                Pel comissionista:

 • Respon dels danys i perjudicis que s’ocasionin per no executar el mandat.
 • Si s’acorda aprovisionar fons, pot no iniciar l’encàrrec mentre no els hi ingressin.
 • Les mercaderies en poder del comissionista estan especialment afectes al pagament de la comissió.
 • Rendir comptes econòmics.
 • Respondre de la custòdia de les mercaderies que rebi.
 • Prohibició de procedir contra disposició expressa del comitent, desviar fons per a finalitats diferents, la demora en la cobrança o comprar a preus més onerosos que els de mercat.
 • Obligació de comunicar les notícies que afectin la negociació.
 • Prohibició de delegar excepte pacte en contrari.
 • Prohibició de fer de contrapartida en benefici propi del que el comitent vulgui comprar o vendre.
 • Prohibició de confusió de mercaderies de diferents amos.
 • Prohibició de vendre fiat o a terminis sense autorització del comitent.
 • Pot garantir el cobrament, si té una comissió anomenada de “garantia”.

Diferències entre el contracte d’agència i el contracte de comissió

A vegades es planteja la polèmica de si el contracte és de comissió mercantil o d’agència.

Un comissionista realitza una o diverses operacions ocasionals en nom d’una altra empresa a canvi d’una comissió si la venda es materialitza. 

Per part seva, un agent comercial es dedica a buscar clients per a un tercer a canvi d’una remuneració (que generalment és una comissió per venda). I perquè existeixi una relació contractual d’agència, és necessari que aquesta labor de cerca de clients sigui continuada o estable en el temps.

La importància radica que en el segon cas s’aplica la Llei de contracte d’agència. Per a distingir-los, el criteri és la continuïtat: el contracte d’agència és continuat i té estabilitat en el temps. L’encàrrec puntual és contracte de comissió.

Per tant, la principal diferència entre agent i comissionista és que l’activitat del primer és estable i la del segon no. 

Atenció. L’agent comercial està protegit per la llei, i en finalitzar la relació pot tenir dret a una indemnització per la clientela aportada i a una altra per danys i perjudicis. El comissionista, en canvi, no té dret a aquestes indemnitzacions.

Resumint, entre les diferències entre el contracte de comissió i agència, es poden destacar les següents:

a) Enfront de la comissió que és de tracte instantani i que respon a una relació ocasional o puntual dirigida a realitzar un negoci o operació mercantil concreta, l’agència té un caràcter durador, d’exclusivitat generalment en l’objecte de la seva activitat i en la determinació del territori, participant d’una estabilitat que obliga l’agent a promoure o contractar tants negocis com siguin possibles mentre duri l’encàrrec.

b) D’altra banda, l’agent contracta o promou l’existència de relacions entre el seu comitent o mandant i els tercers en nom del principal. En la comissió, el comissionista pot exercir la seva labor representant directament o indirecta al comitent.

c) La naturalesa de l’encàrrec també sol ser diferent. Així, mentre en la comissió l’encàrrec és concret i específic relatiu a un acte o operació de comerç, en l’agència és general referint-se a diversos actes o operacions.

d) En l’agència les obligacions del principal consisteixen essencialment a pagar la retribució i facilitar a l’agent els mitjans necessaris per a exercir la seva activitat.

 • Quan s’estableixi un pacte d’exclusiva a l’agent, normalment l’empresari es compromet a no designar altres agents en la mateixa zona o respecte d’un grup determinat de persones destinatàries. També es sol establir en el contracte d’agència el pacte de no competència per part de l’agent.
 • En la comissió, les obligacions del comitent solen ser pagar una provisió de la retribució pactada, reemborsar al comissionista les despeses justificades i assumir els efectes del contracte que hagués signat el comissionista amb tercers.
 • En la comissió, entre les fórmules més freqüents de fixar el preu o retribució pactada hi ha la de fixar un percentatge de l’import de l’operació, encara que hi ha altres fórmules. Normalment en els contractes es sol establir que aquest pagament s’efectuï una vegada complerta l’operació no naixent l’obligació si la gestió no es realitza.
 • Normalment en la comissió no sol existir pacte d’exclusivitat.

e) Extinció de contracte. En cas de mort del comissionista es rescindeix el contracte, però la mort o inhabilitació del comitent no el rescindeix, encara que poden revocar-lo els seus representants.

ELS MOROSOS HAURAN DE PAGAR MULTES DE FINS A 800.000 EUROS

Que l’Administració pugui sancionar directament a les empreses evita que el creditor assumeixi la responsabilitat d’actuar contra el deutor, això és, que s’enfronti al seu client.

Llegir més

Els morosos hauran de pagar multes de fins a 800.000 euros

Que l’Administració pugui sancionar directament a les empreses evita que el creditor assumeixi la responsabilitat d’actuar contra el deutor, això és, que s’enfronti al seu client.

El mes de juny de 2017 es va iniciar la tramitació de la proposició de llei que regula el règim sancionador de la Llei de morositat amb multes que poden superar els 800.000 euros per a qui incompleixi els 60 dies de termini màxim de pagament en les operacions comercials.

Després de la seva tramitació al Senat, el text ha tornat al Congrés per a la seva votació i aprovació, previ informe de la Comissió d’Economia i Empresa de la Cambra la redacció definitiva de la qual està a punt de finalitzar. Hem hagut d’esperar gairebé un any i mig perquè aquesta proposició de llei hagi iniciat el tràmit parlamentari.

En els textos sotmesos a l’iter legal descrit es divideixen les sancions en multes lleus, greus i molt greus, amb imports que van des dels 60 a 2.000 euros per a les lleus, entre els 6.000 i els 40.000 euros en el cas de les de grau mitjà i des dels 40.001 fins als 800.000 euros per a les de màxim incompliment.

Entre les infraccions lleus es penalitza, per exemple, el pacte sobre terminis de pagament que exclogui del còmput els períodes de vacances.

Es consideren greus:

– La superació del termini de pagament legal en 20 dies.

– La inclusió de clàusules que marquin l’inici de la comptabilització de dates de pagament.

– Els acords relatius a possibles represàlies en cas de demora.

– La falta de constància documental de la data de lliurament de mercaderies.

– La renúncia al dret d’indemnització en cas de retard.

– L’omissió en la memòria dels comptes anuals de l’esment als PMP.

– La reincidència en tres infraccions lleus.

Entre les infraccions considerades com molt greus es troben:

– La de superar en més de 60 dies el període estipulat per llei.

– La negativa a col·laborar amb la inspecció.

– La falsificació de factures, albarans o de la informació que sobre el PMP s’ha d’incloure en la memòria dels comptes anuals.

– La comissió de dues infraccions greus.

La gradació de les sancions, es determinarà a partir d’un procediment de control en el qual es valorarà l’existència d’intencionalitat, frau, interès d’estalviar-se costos financers, capacitat i solvència econòmica, mida de l’empresa, etc. Així mateix s’estudiarà l’import del deute, si no excedeix els 6.000 euros el grau de la infracció serà mínim, entre 6.001 i 100.000 mitjà i superior a aquesta última quantia màxim.

La proposició de llei també contempla amb més rigor els casos de reincidència d’infraccions qualificades com molt greus privant al subjecte infractor de la possibilitat d’accedir a qualsevol tipus de subvenció o deducció i suspenent, si escau, l’aprofitament dels préstecs subscrits amb l’ICO (Institut de Crèdit Oficial).

Les sancions indicades podran ser objecte de reducció en un 30%, 70% o fins i tot un 100% si s’acredita que s’ha procedit a liquidar la factura durant els 6 dies següents a la notificació de la sanció o es demostra que les empreses són creditores de deutes per import igual o superior al contret. Així mateix, s’estableix un període de prescripció d’un a quatre anys.

El sector públic també s’haurà de sotmetre a aquest control i tant la Intervenció General de l’Estat com les autonomies i les corporacions locals hauran d’informar trimestralment Hisenda de com i en quin període de temps estan abonant les seves factures.

Més mesures de lluita contra la morositat

L’esborrany preveu, a més de les sancions, una sèrie de mesures dirigides a evitar els retards, d’elles destaquem les següents:

· Un procediment de denúncies de conductes contràries a la Llei de morositat, inclòs un canal anònim per a poder denunciar l’existència de vulneracions dels terminis de pagament.

· Un sistema d’arbitratge de morositat, per a dirimir les controvèrsies.

· Un increment de les obligacions de transparència, amb obligacions de publicació en la web, en la memòria anual, etc.

· La creació d’un observatori dels terminis de pagament que vetlli pel compliment normatiu.

82 dies ha estat el PMP del primer semestre de 2018

Segons reflecteix l’índex de morositat empresarial elaborat per Cepyme el retard en el pagament entre empreses ha registrat un repunt en el primer semestre de l’any, després que el període mitjà de pagament se situés en els 82 dies, per sota dels 84,8 dies registrats en el primer trimestre, però per sobre del període mitjà de pagament registrat a la fi de 2017 (80,9 dies),

Tenint en compte la mida de les companyies, les microempreses són les més complidores perquè van reduir en tres dies el termini mitjà de pagament durant el segon trimestre de 2018, fins als 78,6 dies. Aquestes paguen les seves factures amb set dies d’antelació respecte de les empreses mitjanes, que superen en més de 25 dies el termini de pagament legal (85,7 dies, enfront dels 60 dies que estableix la Llei). Per part seva, les petites empreses van reduir el seu termini mitjà de pagament fins als 80,9 dies, enfront dels 86,7 dies registrats en el trimestre anterior.

Segons l’informe citat “Aquestes dades confirmen que, a mesura que augmenta la mida empresarial del deutor, els retards en els pagaments de les factures s’incrementen, pel poder de negociació més elevat del qual solen gaudir aquestes empreses en les seves relacions comercials, la qual cosa suposa un handicap per al finançament del circulant de les empreses de mida més petita, que solen suportar períodes mitjans de cobrament més dilatats i de pagament més reduïts”.

 

OBLIGACIONS FISCALS GENER – FEBRER 2019

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de gener i febrer. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Obligacions fiscals gener – febrer 2019

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de gener i febrer. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

 

GENER

 

Fins al 21 de gener

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Desembre 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Quart trimestre 2018: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

IVA

Comunicació d’incorporacions el mes de desembre, règim especial del grup d’entitats: 039

Quart trimestre 2018: Serveis via electrònica: 368

IMPOST SOBRE LES PRIMES DASSEGURANCES

Desembre 2018: 430

Resum anual 2018: 480

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

Octubre 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Octubre 2018. Grans empreses: 561, 562, 563

Desembre 2018: 548, 566, 581

Desembre 2018: 570, 580

Quart trimestre 2018: 521, 522, 547

Quart trimestre 2018. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553

Quart trimestre 2018: 582

Quart trimestre 2018. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

Desembre 2018. Grans empreses: 560

Quart trimestre 2018. Excepte grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Any 2018. Autoliquidació: 584

Any 2018. Autoliquidació anual: 585

Tercer quadrimestre 2018. Autoliquidació: 587

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

Quart trimestre 2018: 595

Any 2018. Declaració anual d’operacions: 596

Fins al 30 de gener

RENDA

Pagaments fraccionats renda

Quart trimestre 2018:

Estimació directa: 130

Estimació objectiva: 131

IVA

Desembre 2018. Autoliquidació: 303

Desembre 2018. Grup d’entitats, model individual: 322

Desembre 2018. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340. En el termini de presentació de l’IGC

Desembre 2018. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Desembre 2018. Grup d’entitats, model agregat: 353

Desembre 2018 (o any 2018). Operacions assimilades a les importacions: 380

Quart trimestre 2018. Autoliquidació: 303

Quart trimestre 2018. Declaració liquidació no periòdica: 309

Quart trimestre (o any 2018). Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Quart trimestre 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380

Resum anual 2018: 390

Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308

Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

Opció o revocació de l’aplicació prorrata especial per a 2019 i següents, si es va iniciar l’activitat en l’últim trimestre de 2018: 036/037

Fins al 31 de gener

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Resum anual 2018: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

IVA

Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l’any precedent: sense model

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE CERTIFICACIONS INDIVIDUALS EMESES ALS SOCIS O PARTÍCIPS D’ENTITATS DE NOVA O RECENT CREACIÓ

Resum anual 2018: 165

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’IMPOSICIONS, DISPOSICIONS DE FONS I DELS COBRAMENTS DE QUALSEVOL DOCUMENT

Any 2018: 171

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

Any 2018: 179

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE PRÉSTECS I CRÈDITS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES RELACIONADES AMB BÉNS IMMOBLES

Declaració anual 2018: 181

DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS REBUDES I DISPOSICIONS REALITZADES

Declaració anual 2018: 182

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES

Any 2018: 184

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ADQUISICIONS I ALIENACIONS D’ACCIONS I PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA

Declaració anual 2018: 187

OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS

Declaració anual d’operacions amb Lletres del Tresor 2018: 192

Declaració anual 2018: 198

PLANS, FONS DE PENSIONS, SISTEMES ALTERNATIUS, MUTUALITATS DE PREVISIÓSOCIAL, PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS, PLANS INDIVIDUALS D’ESTALVI SISTEMÀTIC, PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL I ASSEGURANCES DE DEPENDÈNCIA

Declaració anual 2018: 345

 

FEBRER

 

Fins al 15 de febrer

Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats: 233

Fins al 20 de febrer

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Gener 2019. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL 

Quart trimestre 2018. Declaració trimestral de comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Declaració anual 2018. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit: 199

IVA

Gener 2019. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Gener 2019. Operacions assimilades a les importacions: 380

SUBVENCIONS, INDEMNITZACIONS O AJUDES D’ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES O FORESTALS

Declaració anual 2018: 346

IMPOST SOBRE LES PRIMES DASSEGURANCES

Gener 2019: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

Novembre 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Novembre 2018. Grans empreses: 561, 562, 563

Gener 2019: 548, 566, 581

Gener 2019: 570, 580

Quart trimestre 2018. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Quart trimestre 2018. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

Gener 2019. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Quart trimestre 2018. Pagament fraccionat: 583

Fins al 28 de febrer

IVA

Gener 2019. Autoliquidació: 303

Gener 2019. Grup d’entitats, model individual: 322

Gener 2019. Grup d’entitats, model agregat: 353

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural: 036

Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural, l’opció/renúncia a l’opció s’exercirà en els primers dos mesos de cada exercici o entre l’inici de l’exercici i la fi del termini per a efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos.

DECLARACIÓ ANUAL DE CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA

Any 2018: 159

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’OPERACIONS REALITZADES PER EMPRESARIS O PROFESSIONALS ADHERITS AL SISTEMA DE GESTIÓ DE COBRAMENTS A TRAVÉS DE TARGETES DE CRÈDIT O DÈBIT

Any 2018: 170

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL DE PLANS D’ESTALVI A LLARG TERMINI

Any 2018: 280

DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS

Any 2018: 347