PUBLICAT EL CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2020

L’informem que al WEB de l’AEAT s’ha publicat el calendari del contribuent per a l’any 2020

Llegir més

 

 

QUADRE RESUM SOBRE TIPUS DE RETENCIONS IRPF 2020

L’Agència Tributària ha publicat un quadre resum on es recullen els diferents tipus de retenció que resultaran d’aplicació en l’impost sobre la renda. També s’inclou el model resum anual on s’han de declarar aquestes retencions, amb indicació de la clau de declaració corresponent.

Llegir més

Quadre resum sobre tipus de retencions IRPF 2020

L’Agència Tributària ha publicat un quadre resum on es recullen els diferents tipus de retenció que resultaran d’aplicació en l’impost sobre la renda. També s’inclou el model resum anual on s’han de declarar aquestes retencions, amb indicació de la clau de declaració corresponent.

L’Agència Tributària ha publicat un quadre resum on es recullen els diferents tipus de retenció que resultaran d’aplicació en l’IRPF 2020. També s’inclou el model resum anual on s’han de ser declarar aquestes retencions, amb indicació de la clau de declaració corresponent.

A continuació, l’informem d’aquest quadre de retencions de l’IRPF:

Classe de renda

Procedència

Tipus aplicable 2020

MODEL RESUM ANUAL – 2020

CLAU

Treball

(*) Relacions laborals i estatutàries en general

Variable segons procediment general (algorisme)

190

A

(*) Pensions i havers passius del sistema públic (Seguretat Social i classes passives)

190

B.01

Pensionistes amb dos o més pagadors: procediment especial de l’art. 89.A RIRPF

190

B.02

(*) Pensions de sistemes privats de previsió social

190

B.03

(*) Prestacions i subsidis per desocupació

190

C

Prestacions per desocupació en la modalitat de pagament únic (només reintegrament de prestacions indegudes)

190

D

(*) Consellers i administradors (d’entitats amb un import net del volum de negocis de l’últim període impositiu finalitzat amb anterioritat al pagament de rendiments que hagi estat >100.000 euros) (art.101.2 LIRPF i 80.1.3° RIRPF)

35 per 100

190

E.01 E.04

(*) Consellers i administradors (d’entitats amb un import net del volum negocis de l’últim període impositiu finalitzat amb anterioritat al pagament de rendiments que hagi estat <100.000 euros) (art.101.2 LIRPF i 80.1.3° RIRPF)

19 per 100

190

E.02 E.03

(*) Premis literaris, artístics o científics no exempts d’IRPF, quan tinguin la consideració de rendiments del treball

15 per 100

190

F.01

(*) Cursos, conferències, seminaris, … (art. 80.1.4t RIRPF i 101.3 LIRPF)

15 per 100

190

F.02

(*) Elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques (art. 80.1.4t RIRPF i 101.3 LIRPF)

15 per 100

(*) Endarreriments (art. 101.1 LIRPF)

15 per 100

190

 

Règim fiscal especial aplicable a treballadors desplaçats a territori espanyol (art. 93.2.f LIRPF):

Fins a 600.000 euros

Des de 600.000,01 euros en endavant (retribucions satisfetes per un mateix pagador)

24 per 100

45 per 100

   

Activitats professionals

(*) Amb caràcter general [art. 101.5.a) LIRPF]

15 per 100

190

G.01

(*) Determinades activitats professionals (recaptadors municipals, mediadors d’assegurances…) (art. 101.5.a) LIRPF i 95.1 RIRPF)

7 per 100

190

G.02

(*) Professionals de nou inici (l’any d’inici i en els dos següents) [art. 101.5.a) LIRPF i 95.1 RIRPF]

7 per 100

190

G.03

Altres activitats econòmiques

Activitats agrícoles i ramaderes en general (art. 95.4 RIRPF)

2 per 100

190

H.01

Activitats d’engreixament de porcí i avicultura (art. 95.4 RIRPF)

1 per 100

190

H.02

Activitats forestals (art. 95.5 RIRPF)

2 per 100

190

H.03

Determinades activitats empresarials en estimació objectiva (art. 95.6 RIRPF)

1 per 100

190

H.04

Rendiments de l’art. 75.2.b): cessió dret d’imatge (art. 101.1 RIRPF)

24 per 100

190

I.01

Rendiments de l’art. 75.2.b): resta de conceptes (art. 101.2 RIRPF)

19 per 100

190

I.02

Imputació rendes per cessió de drets d’imatge

(art. 92.8 LIRPF i art. 107 RIRPF)

19 per 100

190

J

Guanys patrimonials

Premis de jocs, concursos, rifes… subjectes a retenció, diferents dels subjectes a GELA (101.7 LIRPF)

19 per 100

190

K.01, K.03

Aprofitaments forestals en muntanyes públiques 101.6 LIRPF i 99.2 RIRPF)

19 per 100

190

K.02

Altres guanys patrimonials

Transmissió de drets de subscripció (art. 101.6 LIRPF): a partir de l’01-01-2017

19 per 100

187

M, N, O

Transmissió d’accions i participacions en institucions d’inversió col·lectiva (fons d’inversió) (art. 101.6 LIRPF)

19 per 100

187

C, E

Capital mobiliari

(*) Derivats de la participació en fons propis d’entitats (art. 25.1, 101.4 LIRPF i 90 RIRPF)

19 per 100

193

A

(*) Cessió a tercers de capitals propis (comptes corrents, dipòsits financers, etc.; art. 25.2 LIRPF)

19 per 100

193/194/196

Segons model

(*) Operacions de capitalització, assegurances de vida o invalidesa i imposició de capitals

19 per 100

188

No clau

(*) Propietat intel·lectual, industrial, prestació d’assistència tècnica (art. 101.9 LIRPF)

(*) Propietat intel·lectual quan el contribuent perceptor no sigui l’autor (art. 101.4 LIRPF)

19 per 100

15 per 100

193

C

(*) Arrendament i subarrendament de béns mobles, negocis o mines (art. 101.9 LIRPF)

19 per 100

193

C

Rendiments derivats de la cessió del dret d’explotació de drets d’imatge (art. 101.10 LIRPF) sempre que no siguin en el desenvolupament d’una activitat econòmica

24 per 100

193

C

Capital immobiliari

(*) Arrendament o subarrendament de béns immobles urbans (art. 101.8 LIRPF; i 100 RIRPF)

19 per 100

180

No clau

(*) Aquests percentatges es reduiran en un 60% quan els rendiments obtinguts pel perceptor tinguin dret a la deducció en la quota prevista en l’article 68.4 de la Llei de l’IRPF (deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla) (art. 101 LIRPF).

Font: Agència Tributaria

Data d’actualització: 19-12-2019

LA SEGURETAT SOCIAL ESTABLEIX UNA AJUDA PER A AUTÒNOMS QUE HAGIN SOFERT UN ACCIDENT LABORAL

La Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), he recordat l’existència d’una prestació específica perquè els treballadors autònoms puguin afrontar les despeses d’eliminar les barreres arquitectòniques del seu local o negoci o a fi d’adaptar-lo a les limitacions físiques sorgides després d’un accident o malaltia professional.

Llegir més

La Seguretat Social estableix una ajuda per a autònoms que hagin sofert un accident laboral

La Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), he recordat l’existència d’una prestació específica perquè els treballadors autònoms puguin afrontar les despeses d’eliminar les barreres arquitectòniques del seu local o negoci o a fi d’adaptar-lo a les limitacions físiques sorgides després d’un accident o malaltia professional.

El passat 13 de desembre de 2019 es va publicar en el BOE la Resolució de 28 d’octubre de 2019, de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, per la qual s’estableix el règim d’aplicació de les prestacions complementàries de les mútues.

L’art. 96.1 b) de la Llei General de la Seguretat Social, preveu l’aplicació del deu per cent de l’excedent resultant de dotar la Reserva d’Estabilització de Contingències Professionals de la Seguretat Social, a la dotació d’una Reserva d’Assistència Social. Aquesta Reserva d’Assistència Social estarà destinada per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social a finançar les necessitats sobrevingudes que els treballadors i els seus drethavents hagin de fer front com a conseqüència d’una contingència professional, sempre que l’accident de treball o la malaltia professional esdevinguts determinin un especial estat o situació de necessitat.

A aquest fi, el precepte esmenta, a títol enunciatiu, algunes de les possibles prestacions que poguessin atorgar-se com a conseqüència d’un accident de treball o d’una malaltia professional, entre elles: les relatives a la rehabilitació, recuperació, reorientació professional o mesures de suport destinades a l’adaptació de mitjans essencials i llocs de treball.

Són subjectes protegits d’aquestes prestacions, tant els treballadors com els seus drethavents, entenent per aquests les persones que succeeixen en els seus drets al treballador mort, com a conseqüència de l’accident de treball o malaltia professional, inclosa la parella de fet del treballador fins i tot en els casos en els quals no tingui drets successoris del treballador mort, i s’han de trobar tots ells en un estat especial o en situació de necessitat.

Comunicat de l’ATA

Mitjançant un comunicat de l’ATA, es recalca que la resolució de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat regula ajudes potestatives que les mútues poden atorgar en casos de necessitat per a aquells treballadors que hagin sofert un accident així com el seu cònjuge, parella, fills etc.

Dins de les ajudes potestatives fixades per la Resolució de 28 d’octubre de 2019, de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, per la qual s’estableix el règim d’aplicació de les prestacions complementàries de l’article 96.1 b), del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, s’estableix una prestació específica per a que els treballadors autònoms rebin una ajuda econòmica per a afrontar les despeses que suposa eliminar les barreres arquitectòniques del local on desenvolupi el seu negoci o activitat a fi d’adaptar-lo a les noves necessitats físiques sorgides després de l’accident de treball o malaltia professional.

A pesar que la nova normativa elimina la resta d’ajudes graciables que constituïen el catàleg de prestacions per a treballadors autònoms creat en el si de la Comissió de Prestacions especials de Mútua Universal  -i entre la qual destacava la concessió d’una ajuda econòmica per a la contractació d’un treballador durant un any com a màxim que substituís a l’autònom accidentat durant la seva recuperació-, la Federació Nacional recorda, a títol enunciatiu, algunes de les possibles prestacions que es poden atorgar com a conseqüència d’un accident de treball o d’una malaltia professional, entre elles: les relatives a la rehabilitació, recuperació, reorientació professional o mesures de suport destinades a l’adaptació de mitjans essencials i llocs de treball.

Les prestacions potestatives que recull aquesta norma podran ser sol·licitades pels treballadors autònoms a través de les comissions de prestacions especials de les mútues d’accidents de treball sempre que es justifiqui l’estat de necessitat originat per l’accident o malaltia professional.

L’INTERÈS LEGAL DELS DINERS: QUÈ ÉS I PER A QUÈ S’UTILITZA?

En la majoria de les relacions econòmiques es produeix un binomi indissoluble entre el crèdit i el deute; és a dir, que mentre una de les parts de la relació té dret a cobrar, l’altra part carrega amb una recíproca obligació de pagar. Aquesta situació no genera més problemes si la relació va fluint de forma equilibrada i normal, però entra en crisi quan es comencen a produir disfuncions en el pagament (retards o impagaments). I és aquí quan solen entrar en joc els interessos.

Llegir més

L’interès legal dels diners: què és i per a què s’utilitza?

En la majoria de les relacions econòmiques es produeix un binomi indissoluble entre el crèdit i el deute; és a dir, que mentre una de les parts de la relació té dret a cobrar, l’altra part carrega amb una recíproca obligació de pagar. Aquesta situació no genera més problemes si la relació va fluint de forma equilibrada i normal, però entra en crisi quan es comencen a produir disfuncions en el pagament (retards o impagaments). I és aquí quan solen entrar en joc els interessos.

Què és l’interès legal dels diners?

Conceptualment, podem dir que és una forma de defensa que la llei estableix enfront de possibles incompliments econòmics en les relacions contractuals.

Aquests incompliments produeixen una pèrdua en les expectatives de la part amb dret a cobrar, que deriven en un perjudici econòmic que s’ha d’esmenar d’alguna forma, per a mantenir l’equilibri “dret-obligació”. I el vehicle d’esmena que estableix la llei és el pagament d’interessos. A més, aquesta esmena opera amb caràcter automàtic, ja que els interessos seran exigibles sempre, tret que expressament s’hagi pactat la seva no exigibilitat.

Com hem dit anteriorment, es tracta d’una previsió legal i la seva regulació bàsica la trobem en l’article 1.108 del Codi Civil, que diu: “Si l’obligació consistís en el pagament d’una quantitat de diners, i el deutor incorregués en mora, la indemnització de danys i perjudicis, no havent-hi pacte en contra, consistirà en el pagament dels interessos convinguts, i sense conveni, en l’interès legal“.

D’acord amb l’anterior, es dedueix que el recurs a l’interès legal dels diners es produirà només si es donen les següents circumstàncies:

1.- Es produeix una disfunció en el pagament (retard o falta de pagament en les condicions acordades)

2.- Les parts no han acordat expressament la meritació d’interessos

3.- Les parts han acordat la meritació d’interessos, però sense determinar la fórmula a aplicar per a calcular-los (circumstància bastant més habitual del que pogués semblar).

Com s’estableix l’interès legal dels diners?

L’interès legal dels diners s’estableix atenent la tendència general dels mercats financers, i es determina cada any en la Llei de pressupostos. Així, per a l’any 2019, l’interès legal dels diners està fixat en el 3% (Llei 6/2018, de 4 de juliol). Caldrà estar pendents si el legislatiu aprova la nova Llei de pressupostos i es fixa l’interès legal per a 2020.

Per a què s’utilitza?

Però, com que va d’acord amb els mercats financers, es pren com a referència en molts altres casos, unes vegades tal qual i d’altres utilitzant-lo com a base sobre la qual establir un diferencial. Aquest segon cas és el de les típiques clàusules de pagament per descoberts bancaris, que solen fixar com a “càstig” per tenir el compte en descobert l’interès legal incrementat en punts, o el de la devolució de factures de telèfon, gas, etc., en les quals també s’estableixen condicions similars.

OBLIGACIONS FISCALS GENER – FEBRER 2020

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de gener i febrer. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Obligacions fiscals gener – febrer 2020

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de gener i febrer. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

GENER

Fins al 20 de gener

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Desembre 2019. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Quart trimestre 2019: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

IVA

 • Comunicació d’incorporacions el mes de desembre, règim especial del grup d’entitats: 039
 • Quart trimestre 2019: Serveis via electrònica: 368

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Desembre 2019: 430
 • Resum anual 2019: 480

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Octubre 2019. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Octubre 2019. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Desembre 2019: 548, 566, 581
 • Desembre 2019: 570, 580
 • Quart trimestre 2019: 521, 522, 547
 • Quart trimestre 2019. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
 • Quart trimestre 2019. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPoST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICItAt

 • Desembre 2019. Grans empreses: 560
 • Quart trimestre 2019. Excepte grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Any 2019. Autoliquidació: 584
 • Any 2019. Autoliquidació anual: 585
 • Tercer quadrimestre 2019. Autoliquidació: 587

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Quart trimestre 2019: 595
 • Any 2019. Declaració anual d’operacions: 596

Fins al 30 de gener

RENDA

Pagaments fraccionats renda

 • Quart trimestre 2019:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

IVA

 • Desembre 2019. Autoliquidació: 303
 • Desembre 2019. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Desembre 2019. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Desembre 2019. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Desembre 2019 (o any 2019). Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Quart trimestre 2019. Autoliquidació: 303
 • Quart trimestre 2019. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Quart trimestre (o any 2019). Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Quart trimestre 2019. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Resum anual 2019: 390
 • Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l’inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de servei: 318
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341
 • Opció o revocació de l’aplicació prorrata especial per a 2020 i següents, si es va iniciar l’activitat en l’últim trimestre de 2019: 036/037

Fins al 31 de gener

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Resum anual 2019: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

IVA

 • Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l’any precedent: sense model

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE CERTIFICACIONS INDIVIDUALS EMESES Als SOCIS O PARTÍCIPS D’ENTITATS DE NOVA O RECENT CREACIÓ

 • Resum anual 2019: 165

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’IMPOSICIONS, DISPOSICIONS DE FONS I DELS COBRAMENTS DE QUALSEVOL DOCUMENT

 • Any 2019: 171

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTICS

 • Any 2019 (quart trimestre): 179

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE PRÉSTECS I CRÈDITS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES RELACIONADES AMB BÉNS IMMOBLES

 • Declaració anual 2019: 181

DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS REBUDES I DISPOSICIONS REALITZADES

 • Declaració anual 2019: 182

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES

 • Any 2019: 184

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ADQUISICIONS I ALIENACIONS D’ACCIONS I PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA

 • Declaració anual 2019: 187

OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS

 • Declaració anual d’operacions amb Lletres del Tresor 2019: 192
 • Declaració anual 2019: 198

DECLARACIÓ INFORMATIVA PER DESPESES EN GUARDERIES O CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL AUTORITZATS

 • Declaració anual 2019: 233

PLANS, FONS DE PENSIONS, SISTEMES ALTERNATIUS, MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL, PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS, PLANS INDIVIDUALS D’ESTALVI SISTEMÀTIC, PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL I ASSEGURANCES DE DEPENDÈNCIA

 • Declaració anual 2019: 345

FEBRER

Fins al 20 de febrer

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Gener 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Quart trimestre 2019. Declaració trimestral de comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195
 • Declaració anual 2019. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit: 199

IVA

 • Gener 2020. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Gener 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380

SUBVENCIONS, INDEMNITZACIONS O AJUDES D’ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES O FORESTALS

 • Declaració anual 2019: 346

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Gener 2020: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Novembre 2019. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Novembre 2019. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Gener 2020: 548, 566, 581
 • Gener 2020 (*): 570, 580
 • Quart trimestre 2019. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Quart trimestre 2019. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

(*) Fàbriques i dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents al primer semestre de 2020 a través de la seu electrònica de l’AEAT entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020.

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Gener 2020. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Quart trimestre 2019. Pagament fraccionat: 583