UN TREBALLADOR AUTÒNOM POT CONTRACTAR UN FAMILIAR PER TEMPS INDEFINIT?

Els autònoms poden contractar com a treballadors per compte d’altri, per temps indefinit – i jornada completa o parcial – al seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament amb una bonificació del 100 per 100 en la quota empresarial per contingències comunes durant un període de 12 mesos.

Llegir més

Un treballador autònom pot contractar un familiar per temps indefinit?

Els autònoms poden contractar com a treballadors per compte d’altri, per temps indefinit – i jornada completa o parcial – al seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament amb una bonificació del 100 per 100 en la quota empresarial per contingències comunes durant un període de 12 mesos.

És autònom i està pensant d’incorporar a la seva plantilla a un familiar? Li recordem que la Llei 6/2017 de reforma dels autònoms va establir una bonificació del 100% sobre la quota per contingències comunes durant tot un any en cas de contractació indefinida d’un familiar o parent per consanguinitat o afinitat de fins a segon grau.

La Seguretat Social ha obert la mà en els últims anys, en les contractacions de familiars d’autònoms. En l’actualitat, i complint uns requisits que veurem a continuació, és possible contractar a familiars com a indefinits. Una opció que, amb anterioritat, no era possible. Tot familiar s’havia de convertir en “autònom col·laborador”, si volia ajudar en el negoci d’un altre autònom. No obstant això, la nova normativa permet la contractació de familiars a través del règim general de la Seguretat Social, oferint a més bonificacions per a afavorir aquesta modalitat.

Li expliquem com es pot aprofitar d’aquesta bonificació per la contractació de familiars. 

Requisits dels treballadors

Ser cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament del treballador autònom.

Estar desocupat i inscrit en l’oficina d’ocupació.

Característiques del contracte

Per temps indefinit a temps complet o parcial.

Requisits del treballador autònom

No haver extingit contractes de treball, per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarats judicialment improcedents, o per acomiadaments col·lectius que hagin estat declarats no ajustats a Dret, en els 12 mesos anteriors a la signatura del contracte que dóna dret a la bonificació prevista.

L’ocupador haurà de mantenir el nivell d’ocupació en els 6 mesos posteriors a la signatura dels contractes que donen dret a la bonificació.

A l’efecte d’examinar el nivell d’ocupació i el seu manteniment, no es tindran en compte les extincions de contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats improcedents, els acomiadaments col·lectius que no hagin estat declarats no ajustats a Dret, així com les extincions causades per dimissió, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l’expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova.

Addicionalment, la Llei permet la contractació en règim general dels fills de l’autònom que siguin menors de 30 anys i que encara convisquin amb ell. En aquest cas, s’exclou la cobertura per desocupació.

Aclarir que aquesta limitació d’edat desapareix quan el descendent pateix una discapacitat igual o superior al 33%.

Incentius

Bonificació del 100 per 100 en la quota empresarial per contingències comunes

Durada

Període de 12 mesos.

 

APROVADA LA NOVA LLEI DE SECRETS EMPRESARIALS

Al BOE del dia 21 de febrer de 2019, s’ha aprovat la nova Llei de secrets empresarials, que entre altres novetats, estableix que la protecció dels secrets empresarials s’estén al que s’anomena «mercaderies infractores», definides com aquells productes i serveis el disseny dels quals, característiques, funcionament, procés de producció, o comercialització es beneficien de manera significativa de secrets empresarials obtinguts, utilitzats o revelats de forma il·lícita. També es regula les accions de defensa dels secrets empresarials, amb especial atenció a la indemnització de danys i perjudicis, que s’estén tant al seu contingut econòmic com a la facilitació del seu càlcul i liquidació.

Llegir més

Aprovada la nova Llei de secrets empresarials

Al BOE del dia 21 de febrer de 2019, s’ha aprovat la nova Llei de secrets empresarials, que entre altres novetats, estableix que la protecció dels secrets empresarials s’estén al que s’anomena «mercaderies infractores», definides com aquells productes i serveis el disseny dels quals, característiques, funcionament, procés de producció, o comercialització es beneficien de manera significativa de secrets empresarials obtinguts, utilitzats o revelats de forma il·lícita. També es regula les accions de defensa dels secrets empresarials, amb especial atenció a la indemnització de danys i perjudicis, que s’estén tant al seu contingut econòmic com a la facilitació del seu càlcul i liquidació.

Els secrets empresarials són un dels actius immaterials de més rellevància per a les empreses. Fins ara, això no obstant, la seva protecció legal era bastant limitada i quedava normalment relegada a l’àmbit contractual.

Doncs bé, al BOE del dia 21 de febrer de 2019, s’ha aprovat la nova Llei 1/2019, de secrets empresarials, que entrarà en vigor el 13 de març de 2019, per la qual es trasllada a l’ordenament jurídic espanyol una Directiva comunitària de 2010, la Directiva relativa a la protecció dels secrets comercials. Aquesta Directiva té per objecte harmonitzar la legislació en aquesta matèria dels estats membres de la Unió i fomentar la competitivitat, en establir normes mínimes comunes en matèria de protecció dels titulars de secrets empresarials, enfront de la seva obtenció, utilització i revelació il·lícites i enfront de l’explotació no consentida de mercaderies infractores, i aborda el mandat de la Directiva UE 2016/943 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, relativa a la protecció dels coneixements tècnics i la informació empresarial no divulgats (secrets comercials).

Quines novetats inclou? 

El marc jurídic es reforça amb mesures en tres aspectes:

 • Incorpora una sèrie de regles a fi de preservar el tractament confidencial de la informació que s’aporti o es generi en el procés i que pugui constituir secret empresarial.
 • Ofereix un marc normatiu perquè el demandant pugui preparar l’exercici de la seva acció. Es garanteix, així, el dret a la tutela judicial efectiva a través del desenvolupament de diligències de comprovació de fets, mesures per a accedir a les fonts de prova en poder del futur demandat o de tercers i, si escau, de mesures d’assegurament.
 • Incorpora regles singulars en matèria de mesures cautelars per a assegurar l’eficàcia de la seva acció i evitar de manera immediata la revelació, ús o obtenció il·lícita del secret empresarial.

El seu objecte principal és la protecció dels secrets empresarials, entesos com a informació o coneixement, inclòs el tecnològic, científic, industrial, comercial, organitzatiu o financer que sigui secret, amb un valor empresarial i que hagi estat objecte de mesures raonables per part del seu titular per a mantenir-lo en secret. Serà aplicable per a la protecció de qualssevol secrets empresarials, amb independència de la data en què s’hagués adquirit legítimament la titularitat sobre ells.

El seu titular serà la persona física o jurídica que exerceixi el seu control i s’estén enfront de qualsevol modalitat d’obtenció, utilització o revelació de la informació constitutiva d’aquell que resulti il·lícita o tingui un origen il·lícit i sense consentiment del seu titular.

El secret empresarial és transmissible i podrà pertànyer pro indiviso a diverses persones i en aquest cas per a cedir-lo o concedir llicència a tercers, s’ha de fer conjuntament per tots els partícips.

El titular d’una llicència sobre el secret no podrà cedir-la a tercers, ni concedir subllicències, excepte pacte en contrari. El llicenciatari o subllicenciatari estarà obligat a adoptar les mesures necessàries per a evitar la violació del secret empresarial.

Contra els infractors d’un secret empresarial es podran exercitar les accions que corresponguin en el termini de tres anys des del moment en què el legitimat (titulars i llicenciataris) va tenir coneixement de la persona que va realitzar la violació del secret empresarial. Dins de les accions civils, es poden plantejar les següents:

 • La declaració de la violació del secret empresarial.
 • La cessació o la prohibició dels actes de violació del secret empresarial.
 • La prohibició de fabricar, oferir, comercialitzar o utilitzar mercaderies infractores o de la seva importació, exportació o emmagatzematge amb aquestes finalitats.
 • L’aprehensió de les mercaderies infractores inclosos els mitjans de producció.
 • La remoció, que comprèn el lliurament al demandant de la totalitat o part dels documents, objectes, materials, substàncies, fitxers electrònics i qualssevol altres suports que continguin el secret empresarial, i si escau la seva destrucció total o parcial.
 • L’atribució en propietat de les mercaderies infractores a compte de la indemnització.
 • La indemnització dels danys i perjudicis, inclòs el lucre cessant.
 • La publicació de la sentència.

Els litigis es coneixeran territorialment pel jutjat del mercantil corresponent al domicili del demandat o, a elecció del demandant, el jutjat del mercantil de la província on s’hagués realitzat la infracció o s’haguessin produït els seus efectes.

La norma estableix que la protecció dels secrets no s’estendrà a casos en els quals:

 • s’exerceixi legítimament la llibertat d’expressió i informació;
 • es descobreixi alguna activitat il·legal en defensa de l’interès general;
 • es revelin secrets a representants dels treballadors, en el marc de l’exercici legítim de les seves funcions; 
 • es protegeixi un interès legítim reconegut per la Llei (per exemple subministrar informació a les autoritats administratives o judicials). 

També estableix que es vulnera un secret comercial quan sense consentiment del seu titular mitjançant pràctiques comercials deslleials s’hi accedeix, s’utilitza o es revela. Igualment, serà il·lícit explotar el secret quan s’hi accedeixi mitjançant un acord de confidencialitat. La norma també contempla la vulneració indirecta del secret, per exemple, quan s’hi accedeixi a través d’una persona que l’havia obtingut de forma il·lícita, en atenció a les circumstàncies del cas; quan s’explota, ofereix o produeix un producte que suposa una utilització il·lícita del secret, sempre que la persona hagués d’haver sabut que el secret empresarial s’havia obtingut de forma il·lícita.

UN AUTÒNOM QUE ESTÀ DE BAIXA HA DE PAGAR LES SEVES QUOTES?

Quantes vegades ens ha sorgit aquest dubte. La normativa ha canviat recentment, i sorgeixen dubtes entre el col·lectiu sobre la fórmula exacta per pagar les seves quotes quan s’està de baixa.

Llegir més

Un autònom que està de baixa ha de pagar les seves quotes?

Quantes vegades ens ha sorgit aquest dubte. La normativa ha canviat recentment, i sorgeixen dubtes entre el col·lectiu sobre la fórmula exacta per pagar les seves quotes quan s’està de baixa.

2019 porta amb si nombrosos canvis pel que fa als seus drets i obligacions amb la Seguretat Social. Entre les modificacions destaca la baixa per malaltia o incapacitat temporal.

Obligatorietat en contingències professionals

Per a analitzar aquesta qüestió hem d’acudir al Reial decret llei del passat 28 de desembre. En aquesta normativa s’especifica, en primer lloc, que és obligatòria la cobertura de les contingències professionals, que cobreixen accident de treball i/o la malaltia professional.

Abans d’aquesta nova mesura, els autònoms només estaven obligats a cotitzar per contingències comunes.

En el cas que la baixa es produeixi a causa d’un accident laboral, la mútua haurà d’abonar tres quartes parts de la base reguladora a partir del segon dia de baixa.

Per contra, si es produeix una malaltia comuna com a detonant de la baixa, s’abonarà el 60 per cent de la base reguladora des del quart dia de baixa, i s’igualarà el 75 per cent una vegada passats 20 dies de baixa.

El treballador autònom tindrà dret a altres prestacions derivades de l’accident laboral, amb les contingències professionals. Per exemple, una indemnització per seqüeles no invalidants, una indemnització de 24 mensualitats en el cas d’incapacitat permanent parcial o de 40 si és incapacitat total. En aquest cas també podria aplicar-se una pensió vitalícia del 55 o 75 per cent de la base reguladora o del seu total si la incapacitat té caràcter absolut.

La quota l’haig de pagar o no?

Explicar l’anterior és important per a entendre si l’autònom ha d’abonar la seva quota quan està de baixa. Perquè l’obligatorietat de cotitzar per contingències professionals encareix el que paguen mensualment aquests tipus de professionals. Per tant, s’ha intentat compensar aquest esforç, millorant certes cobertures dels autònoms.

Pel que fa al pagament de quotes durant la baixa per malaltia o incapacitat temporal, el professional queda alliberat de pagar les quotes d’autònoms a partir del segon mes de baixa, la qual cosa suposa un important alleujament per a aquells professionals que es trobin en aquesta situació. Així ho determina l’esmentat Decret llei en el seu articulat, que ja és vigent.

COMPROVI SI ESTÀ OBLIGAT A PRESENTAR LA DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ESTRANGER (MODEL 720). EL TERMINI DE PRESENTACIÓ S’ACABA L’1 D’ABRIL DE 2019

Els recordem que el termini màxim de presentació del model 720 de declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger de l’exercici 2018 venç el pròxim 1 d’abril de 2019. Aquest model s’haurà de presentar per Internet, sense que hi hagi la possibilitat de la presentació en paper. Per a aquells que l’any passat van presentar el model 720, només serà obligatòria la presentació quan qualsevol dels saldos conjunts dels tres diferents blocs de béns que són d’obligada informació (comptes bancaris, accions o immobles) hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte dels quals van determinar la presentació de la declaració de l’any anterior. En tot cas, serà obligatòria la presentació de la declaració per a aquells béns ja declarats i respecte als quals el contribuent perdi la condició que va determinar en el seu moment l’obligació de declarar.

Llegir més

Comprovi si està obligat a presentar la declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger (model 720). El termini de presentació s’acaba l’1 d’abril de 2019

Els recordem que el termini màxim de presentació del model 720 de declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger de l’exercici 2018 venç el pròxim 1 d’abril de 2019. Aquest model s’haurà de presentar per Internet, sense que hi hagi la possibilitat de la presentació en paper. Per a aquells que l’any passat van presentar el model 720, només serà obligatòria la presentació quan qualsevol dels saldos conjunts dels tres diferents blocs de béns que són d’obligada informació (comptes bancaris, accions o immobles) hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte dels quals van determinar la presentació de la declaració de l’any anterior. En tot cas, serà obligatòria la presentació de la declaració per a aquells béns ja declarats i respecte als quals el contribuent perdi la condició que va determinar en el seu moment l’obligació de declarar

Un any més, li recordem que les persones i entitats residents a Espanya el 2018 que tinguin o hagin tingut algun tipus de vinculació amb béns i drets situats fora d’Espanya tenen novament una cita molt important amb la Hisenda espanyola. Des de l’1 gener fins a l’1 d’abril de 2019 s’ha de presentar el model 720 corresponent a l’exercici 2018 (“Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger”), i cal tenir present que en cas d’incompliment les sancions i conseqüències poden ser molt greus.

Aquest model s’haurà de presentar per via telemàtica (Internet), sense que sigui possible la presentació en paper. Aquells que per raons de caràcter tècnic no puguin presentar el model 720 per Internet en el termini establert, podran efectuar la presentació durant els quatre dies naturals següents al de finalització d’aquest termini.

Per a aquells que anteriorment van presentar el model 720, només serà obligatòria la presentació quan qualsevol dels saldos conjunts dels tres diferents blocs de béns que són d’obligada informació (comptes bancaris, accions o immobles) hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte dels quals van determinar la presentació de la declaració de l’any passat. En tot cas, serà obligatòria la presentació de la declaració per a aquells béns ja declarats i respecte als quals el contribuent perdi la condició que va determinar en el seu moment l’obligació de declarar.

Els contribuents hauran d’informar sobre els béns i drets que tenen a l’estranger, tant comptes en entitats financeres, com a béns immobles, valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionats o obtinguts fora d’Espanya. S’exclou d’aquesta obligació de declarar quan el seu valor no superi els 50.000 euros per cada tipus de bé o dret.

Quins tipus de béns i drets es declaren?

 • Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger. Es detallarà la seva identificació, situació (país, localitat, carrer, número), la data d’adquisició i el valor d’adquisició (dependrà de si es tracta de la plena propietat, l’usdefruit, la nua propietat o altres casos).
 • Comptes en entitats financeres situades a l’estranger. S’ha d’incloure la denominació de l’entitat bancària, el seu domicili, la identificació dels comptes, les dates d’obertura o cancel·lació, el saldo a 31 de desembre, el saldo mitjà de l’últim trimestre, data en la qual es va deixar de tenir la condició de titulars, representants, autoritzats, beneficiaris o persona amb poder de disposició.
 • Valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtingudes a l’estranger.
 • En el supòsit dels valors haurà de constar la raó social de l’entitat o del tercer cessionari, així com el domicili, saldo a 31 de desembre i nombre, classe d’accions i valor.
 • En el cas dels drets s’inclouen els drets representatius de la cessió a tercers de capitals propis.
 • Pel que fa a les assegurances cal informar sobre el nom de l’entitat asseguradora, el domicili i el valor de rescat de la pòlissa a 31 de desembre.
 • Quant a les rendes temporals o vitalícies s’ha d’informar sobre la raó social de l’entitat asseguradora, el seu domicili i el valor de capitalització a 31 de desembre.

En relació als béns i drets que han de ser objecte de declaració, existeixen diversos matisos que cal tenir en compte com els que es detallen a continuació:

 • S’han de declarar els comptes bancaris en els quals existeixi una titularitat compartida, quan existeixi un saldo a 31 de desembre superior als 50.000 euros.
 • També s’haurà de declarar la titularitat compartida que recaigui sobre béns immobles quan el valor d’adquisició superi els 50.000 euros a 31 de desembre.

Atenció. Si l’any passat va presentar el model 720 perquè disposava de dipòsits bancaris, valors (accions, fons d’inversió, assegurances, etc.) o immobles a l’estranger valorats en més de 50.000 euros, entre gener i març de cada any, haurà de tornar a presentar aquest model en qualsevol d’aquests dos supòsits:

 • Si el valor dels seus béns augmenta en més de 20.000 euros.
 • O bé si ha deixat de ser titular o autoritzat d’algun dels béns prèviament declarat.

 Quins subjectes estan obligats?  

Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents i les entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, societats civils, herències jacents, etc.) estaran obligats a presentar aquesta declaració informativa anual, sempre que siguin titulars o autoritzats en comptes a l’estranger el saldo conjunt dels quals sigui superior a 50.000 euros.

Així mateix, tenen obligació de declarar la informació els titulars de valors, accions, fons, assegurances de vida, béns immobles o qualssevol altres actius situats o dipositats a l’estranger, per un import superior conjunt a 50.000 euros. A més dels titulars jurídics, i tret que apliqui alguna exoneració que s’hagi d’analitzar detingudament, estan obligats els coneguts com a titulars reals, això és, aquells que posseeixin o controlin més del 25% dels esmentats actius a través d’entitats amb personalitat jurídica o sense.

Hi pot haver moltíssimes persones obligades, en particular estrangers residents, perquè n’hi ha prou que tingui una petita part (encara que sigui un 1%) d’un o diversos comptes a l’estranger amb saldo superior a 50.000 € (o fins i tot no tenir res i ser un simple autoritzat), o tenir una petita part d’un immoble amb valor superior a aquesta quantitat.

Atenció. L’obligació no es podrà obviar pel fet d’haver tancat els comptes bancaris o haver venut les accions al llarg de l’exercici 2018, perquè estan obligats a declarar els qui hagin estat titulars o autoritzats en qualsevol moment de l’any.

Atenció amb les sancions per no declarar el model 720

La sanció per no presentar declaració o fer-ho amb errors o omissions és de 5.000 euros per dada o grup de dades, amb un mínim de 10.000 euros per cada grup de béns. La sanció per presentar-la fora de termini és de 100 euros per dada amb un mínim de 1.500 euros per cada grup.

A més d’aquesta sanció, la normativa estableix una altra greu conseqüència tant per no complir l’obligació d’informar com per fer-ho fora de termini, i és que Hisenda pot arribar a considerar que els béns a l’estranger són guany patrimonial no justificat i cobrar per l’IRPF una quota fins al seu tipus màxim marginal o en l’impost sobre societats, sobre el seu valor més una sanció addicional del 150% sobre aquesta quota. I això fins i tot encara que aquests béns i drets procedeixin de períodes prescrits.

Exemple:

Si un obligat tributari ha de presentar el model 720 per una sèrie de comptes bancaris oberts a l’estranger, i presenta informació sobre els tres comptes recollits en el quadre següent ometent o consignant dades / conjunt de dades de forma incompleta, inexacta o falsa. En el quadre següent es recullen els tres comptes sobre les quals s’informa en el model 720, i es recullen les dades correctes ombrejades i amb una “X” les dades / conjunt de dades omeses / incompletes / inexactes / falses.

Dades o conjunts de dades

 

© Raó social (den.) + domicili

© Identificació completa CCC

Data d’obertura / concessió

Saldo a 31/12

Saldo mitjà últim trimestre

 
 

X

     

Compte 1

   

X

   

Compte 2

       

X

Compte 3

             

S’han omès o declarat de forma incompleta / inexacta / falsa incompleta tres dades o conjunts de dades de tres comptes diferents (de tres registres diferents). 

La sanció mínima opera per cada obligació d’informació, en aquest cas la sanció mínima serà de 10.000 euros.

La sanció corresponent al cas plantejat en el qual s’incompleix l’obligació d’informar, ometent o bé declarant de forma incompleta, inexacta o falsa, dos conjunts de dades i una dada, serà de 15.000 euros (5.000 euros / dada o conjunt de dades).

OBLIGACIONS FISCALS MARÇ – ABRIL 2019

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de març i abril. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Obligacions fiscals març – abril 2019

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de març i abril. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

MARÇ

 

Fins al 20 de març

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Febrer 2019. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

Febrer 2019. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Febrer 2019. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

Febrer 2019: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

Desembre 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Desembre 2018. Grans empreses: 561, 562, 563

Febrer 2019: 548, 566, 581

Febrer 2019: 570, 580

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

Febrer 2019. Grans empreses: 560

 

ABRIL

 

Fins a l’1 d’abril

IVA

Febrer 2019. Autoliquidació: 303

Febrer 2019. Grup d’entitats, model individual: 322

Febrer 2019. Grup d’entitats, model agregat: 353

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Any 2018. Declaració recapitulativa d’operacions amb gasos fluorats d’efecte d’hivernacle: 586

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE VALORS, ASSEGURANCES I RENDES

Any 2018: 189

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS PERCEPTORS DE BENEFICIS DISTRIBUÏTS PER INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, AIXÍ COM D’AQUELLS PER COMPTE DELS QUALS L’ENTITAT COMERCIALITZADORA HAGI EFECTUAT REEMBORSAMENTS O TRANSMISSIONS D’ACCIONS O PARTICIPACIONS

Any 2018: 294

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS AMB POSICIÓ INVERSORA EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, REFERIDA A DATA 31 DE DESEMBRE DE L’EXERCICI, EN ELS SUPÒSITS DE COMERCIALITZACIÓ TRANSFRONTERERA D’ACCIONS O PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES

Any 2018: 295

IMPOST SOBRE HIDROCARBURS

Any 2018. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512

Any 2018. Relació anual de quilòmetres realitzats

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS A L’ESTRANGER

Any 2018: 720

Des del 2 de abril fins al 1 de juliol

RENDA I PATRIMONI

Presentació per Internet de les declaracions de renda 2018 i patrimoni 2018

Presentació per telèfon de la declaració de renda 2018

Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 26 de juny

Fins al 22 d’abril

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Març 2019. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Primer trimestre 2019: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

Primer trimestre 2019:

        Estimació directa: 130

        Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

Exercici en curs:

        Règim general: 202

        Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

Març 2019. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Març 2019. Operacions assimilades a les importacions: 380

Primer trimestre 2019. Autoliquidació: 303

Primer trimestre 2019. Declaració-liquidació no periòdica: 309

Primer trimestre 2019. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Primer trimestre 2019. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368

Primer trimestre 2019. Operacions assimilades a les importacions: 380

Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308

Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

Març 2019: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

Gener 2019. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Gener 2019. Grans empreses: 561, 562, 563

Març 2019: 548, 566, 581

Març 2019: 570, 580

Primer trimestre 2019: 521, 522, 547

Primer trimestre 2019. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553

Primer trimestre 2019. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

Març 2019. Grans empreses: 560

Primer trimestre 2019. Excepte grans empreses: 560

Any 2018. Autoliquidació anual: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Primer trimestre 2019. Pagament fraccionat: 585

Any 2018. autoliquidació anual: 589

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

Primer trimestre 2019: 595

Fins al 30 d’abril

IVA

Març 2019. Autoliquidació: 303

Març 2019. Grup d’entitats, model individual: 322

Març 2019. Grup d’entitats, model agregat: 353

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

Primer trimestre 2019. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

Primer trimestre 2019: 179