A PARTIR DEL 7 DE MARÇ LES EMPRESES DE MÉS DE 150 TREBALLADORS, I FINS A 250, HAN DE TENIR UN PLA D’IGUALTAT

D’acord amb la Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes, i el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en la col·locació i l’ocupació, el pròxim 7 de març de 2020 finalitza el termini perquè les empreses de més de 150 i fins a 250 treballadors realitzin el pla d’igualtat. L’incompliment del deure d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat suposa una infracció greu, sancionable amb una multa de 626 a 6.250 euros.

Llegir més

A partir del 7 de març les empreses de més de 150 treballadors, i fins a 250, han de tenir un pla d’igualtat

D’acord amb la Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes, i el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en la col·locació i l’ocupació, el pròxim 7 de març de 2020 finalitza el termini perquè les empreses de més de 150 i fins a 250 treballadors realitzin el pla d’igualtat. L’incompliment del deure d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat suposa una infracció greu, sancionable amb una multa de 626 a 6.250 euros.

Li recordem que al BOE del 7 de març de 2019 es va publicar el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en la col·locació i l’ocupació, que incideixen de manera directa en la igualtat entre dones i homes, com per exemple estendre l’exigència de redacció dels plans d’igualtat a empreses de cinquanta o més treballadors. 

Plans d’igualtat en les empreses

Amb la finalitat d’establir un nou marc jurídic cap a la plena igualtat, es va modificar la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, en relació als plans d’igualtat en les empreses. Entre altres novetats:

 • Es rebaixa, de més de 250 a 50 o més, el llindar de treballadors de les empreses que obligatòriament hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat.
 • En relació amb els plans d’igualtat, s’estableix l’obligatorietat d’un contingut mínim, previ diagnòstic negociat, en el seu cas, amb la representació legal dels treballadors, i s’afegeix al llistat precedent una referència global a “condicions de feina” que inclou expressament les auditories salarials, així com l’exercici coresponsable dels drets de conciliació i la infrarepresentació femenina.
 • Es crearà un registre de plans d’igualtat, amb l’obligació que les empreses inscriguin els seus plans en aquest registre.
 • Per a totes les mesures anteriors es va establir un període transitori a comptar des del 8 de març de 2019 en funció del nombre de treballadors de les empreses:
  • Les empreses d’entre 50 i 100 empleats hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat en el termini de tres anys.
  • Les empreses de més de 100 treballadors i fins a 150 hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat en el termini de dos anys.
  • Les empreses de més de 150 treballadors i fins a 250 hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat en el termini d’un any.
 • Tant el registre dels plans d’igualtat com el diagnòstic, els continguts, les matèries, les auditories salarials, els sistemes de seguiment i l’avaluació dels plans es desenvoluparan reglamentàriament.

Pla d’igualtat per a les empreses de més de 150 treballadors i fins a 250

Per tant, atesa  la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en la col·locació i l’ocupació, serà obligatòria l’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat per a empreses de més de 150 treballadors i fins a 250, el 7 de març de 2020.

Atenció. L’incompliment del deure d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat suposa una infracció greu, sancionable amb una multa de 626 a 6.250 euros. D’altra banda, quan l’obligació de realitzar el pla d’igualtat sigui per exigència de l’autoritat laboral (Inspecció de Treball) la normativa la considera una falta molt greu i, en aquest cas, la sanció pot ser de 6.251 a 187.515 euros. A més de sancions accessòries com les següents:

a) pèrdua automàtica de les ajudes, bonificacions i, en general, dels beneficis derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació, amb efectes des de la data en què es va cometre la infracció, i

b) exclusió automàtica de l’accés a aquests beneficis durant sis mesos.

A més, en virtut de la Llei de contractes del sector públic, les empreses que no tinguin un pla d’igualtat o que no el compleixin no podran contractar amb l’administració pública.

Segons es recull en la normativa, les empreses hauran d’incloure el següent contingut:

 • Procés de selecció i contractació.
 • Classificació professional.
 • Formació.
 • Promoció professional.
 • Condicions de treball, inclosa l’auditoria salarial entre dones i homes.
 • Exercici coresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral.
 • Infrarepresentació femenina.
 • Retribucions.
 • Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe

A més, s’ha creat un registre de plans d’igualtat de les empreses, per la qual cosa estan obligades a inscriure els seus plans d’igualtat en aquest registre.

Inspecció de Treball i control a les empreses

La Inspecció de Treball en el marc del pla de treball 2020, incorpora el control de l’adaptació de les empreses a aquesta norma com a línia d’objecte en les inspeccions de treball.

La Instrucció 3/2011, sobre actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per a la vigilància en les empreses de la igualtat efectiva entre dones i homes, estableix actuacions sobre empreses amb indicis d’irregularitats, o amb obligacions normatives d’adoptar mesures o plans d’igualtat. La Inspecció de Treball, controlarà les polítiques d’igualtat d’un nombre molt més elevat d’empreses, per al que s’idearan programes d’inspeccions centrades en:

 • Plans d’igualtat i altres obligacions de la Llei d’igualtat.
 • Discriminació en la relació laboral.
 • Discriminació salarial.
 • Prevenció de riscos laborals amb un enfocament de gènere.
 • Detecció d’irregularitats de contractació en els sectors de més ocupació femenina.
 • Assetjament sexual i per raó de sexe.
 • Discriminació en la negociació col·lectiva.
 • Discriminació en l’accés a l’ocupació.
 • Drets sobre conciliació de la vida familiar i laboral.
 

LA RESPONSABILITAT EN L’EDIFICACIÓ D’HABITATGES

En el disseny i execució d’una obra, són diversos els actors que intervenen (arquitecte, aparellador, director d’obra, constructor, promotor, etc.), per la qual cosa, de vegades, pot resultar complex de determinar qui és el concret causant del dany. Li ho expliquem…

Llegir més

La responsabilitat en l’edificació d’habitatges

En el disseny i execució d’una obra, són diversos els actors que intervenen (arquitecte, aparellador, director d’obra, constructor, promotor, etc.), per la qual cosa, de vegades, pot resultar complex de determinar qui és el concret causant del dany. Li ho expliquem…

Trobar defectes de construcció en un habitatge després de la seva adquisició és una cosa habitual al nostre país. Els processos de construcció d’habitatges són duts a terme per diversos subjectes constructors (promotors, arquitectes, aparelladors…) i la mala coordinació entre ells pot donar lloc a l’aparició de diversos defectes en l’habitatge adquirit.

No cal dir que la compra de l’habitatge habitual és la gran inversió que realitzen moltes famílies a Espanya. D’aquí la importància que la inversió no surti malament i els disgustos i maldecaps que comporta una obra mal realitzada.

En les següents línies, li exposem uns conceptes bàsics sobre el tema, emmarcats en el que disposa la norma que regula aquest tipus de situacions, que és la Llei d’ordenació de l’edificació (LOE), que va entrar en vigor l’any 1999

1.- Què cal entendre per dany?

Es pot definir de forma general com un menyscapte o falta d’idoneïtat d’una cosa per al seu ús habitual. En un habitatge pot ser des de les anomalies estructurals més greus que afecten l’habitabilitat, fins a simples defectes funcionals o d’acabat.

2.- Tots els danys són reclamables?

Sí, sempre que entrin dins del concepte de dany enunciat anteriorment. La polèmica es pot centrar en si les “anomalies” estètiques són reclamables; entenem que sí, quan impliquin incompliment de contracte, provoquin disfuncions en l’ús de l’habitatge o suposin diferències importants sobre el disseny acordat entre el comprador i el promotor/constructor.

3.- A qui es pot reclamar?

En el disseny i execució d’una obra, són diversos els actors que intervenen (arquitecte, aparellador, director d’obra, constructor, promotor, etc.), per la qual cosa pot resultar complex, de vegades, determinar qui és el causant del dany, per la qual cosa la llei permet dirigir la reclamació conjuntament contra tots ells o contra alguns, ja que en última instància, serà una sentència judicial la que establirà les culpes, si n’hi ha, i dirimirà les responsabilitats, en cas que n’hi hagi, entre els diversos actors demandats.

4.- Quan s’ha de reclamar?

La LOE indica, en el seu article 18, que les accions judicials per exigir la responsabilitat pels danys materials provinents dels vicis o defectes prescriuran en el termini de dos anys a comptar des que es produeixin aquests danys. És a dir, que el termini per poder reclamar no s’inicia en el moment de la compra o recepció de l’obra, sinó en el moment en què es manifestin els danys produïts per un vici o defecte en la construcció (p. ex., aparició d’esquerdes, humitats, etc., que puguin ser atribuïdes a un mal disseny o execució).

Tot això sense perjudici dels terminis corresponents a incompliments contractuals, si n’hi ha.

5.- Durant quant temps responen els intervinents en l’obra?

La LOE recull tres terminis diferents en funció de la gravetat dels danys de què es tracti, de manera que, com més greus, el termini de responsabilitat és més llarg: 

 • 10 anys, per als danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que afectin els fonaments, suports, bigues, forjats, murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l’estabilitat de l’edifici.
 • 3 anys, per als danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes dels elements constructius o de les instal·lacions que ocasionin l’incompliment dels requisits d’habitabilitat.
 • 1 any, per als danys materials per vicis o defectes d’execució que afectin elements de terminació o acabat de les obres.

COMPROVI SI ESTÀ OBLIGAT A PRESENTAR LA DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ESTRANGER (MODEL 720). TÉ DE TERMINI FINS AL 31 DE MARÇ DE 2020.

Els recordem que el termini màxim de presentació del model 720 de declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger de l’exercici 2019 venç el pròxim 30 de març de 2020. Aquest model s’haurà de presentar per Internet, sense que sigui possible la presentació en paper. Per als qui van presentar el model 720 l’any passat, només serà obligatòria la presentació quan qualsevol dels saldos conjunts dels tres diferents blocs de béns que són d’obligada informació (comptes bancaris, accions o immobles) hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte dels quals van determinar la presentació de la declaració de l’any anterior. En tot cas, serà obligatòria la presentació de la declaració per a aquells béns ja declarats i respecte als quals el contribuent perdi la condició que va determinar en el seu moment l’obligació de declarar.

Llegir més

Comprovi si està obligat a presentar la declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger (model 720). Té de termini fins al 31 de març de 2020.

Els recordem que el termini màxim de presentació del model 720 de declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger de l’exercici 2019 venç el pròxim 30 de març de 2020. Aquest model s’haurà de presentar per Internet, sense que sigui possible la presentació en paper. Per als qui van presentar el model 720 l’any passat, només serà obligatòria la presentació quan qualsevol dels saldos conjunts dels tres diferents blocs de béns que són d’obligada informació (comptes bancaris, accions o immobles) hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte dels quals van determinar la presentació de la declaració de l’any anterior. En tot cas, serà obligatòria la presentació de la declaració per a aquells béns ja declarats i respecte als quals el contribuent perdi la condició que va determinar en el seu moment l’obligació de declarar.

Un any més, li recordem que les persones i entitats residents a Espanya el 2019 que tinguin o hagin tingut algun tipus de vinculació amb béns i drets situats fora d’Espanya tenen novament una cita molt important amb la Hisenda espanyola. Des de l’1 gener fins al 30 de març de 2020 s’ha de presentar el model 720 corresponent a l’exercici 2019 (“Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger”), i cal tenir present que en cas d’incompliment les sancions i conseqüències poden ser molt greus.

Aquest model s’haurà de presentar per via telemàtica (Internet), sense que sigui possible la presentació en paper. Aquells que per raons de caràcter tècnic no puguin presentar el model 720 per Internet en el termini establert, podran efectuar la presentació durant els quatre dies naturals següents al de finalització d’aquest termini.

Per a aquells que van presentar el model 720 anteriorment, només serà obligatòria la presentació quan qualsevol dels saldos conjunts dels tres diferents blocs de béns que són d’obligada informació (comptes bancaris, accions o immobles) hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte dels quals van determinar la presentació de la declaració de l’any passat. En tot cas, serà obligatòria la presentació de la declaració per a aquells béns ja declarats i respecte als quals el contribuent perdi la condició que va determinar en el seu moment l’obligació de declarar.

Els contribuents hauran d’informar sobre els béns i drets que tenen a l’estranger, tant comptes en entitats financeres, com els béns immobles, valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionats o obtinguts fora d’Espanya. S’exclou d’aquesta obligació de declarar quan el seu valor no superi els 50.000 euros per cada tipus de bé o dret.

Quins tipus de béns i drets es declaren?

 • Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger. Es detallarà la seva identificació, situació (país, localitat, carrer, número), la data d’adquisició i el valor d’adquisició (dependrà de si es tracta de la plena propietat, l’usdefruit, la nua propietat o altres casos).
 • Comptes en entitats financeres situades a l’estranger. S’ha d’incloure la denominació de l’entitat bancària, el seu domicili, la identificació dels comptes, les dates d’obertura o cancel·lació, el saldo a 31 de desembre, el saldo mitjà de l’últim trimestre, data en la qual es va deixar de tenir la condició de titulars, representants, autoritzats, beneficiaris o persona amb poder de disposició.
 • Valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger.
 1. En el supòsit dels valors haurà de constar la raó social de l’entitat o del tercer cessionari, així com el domicili, saldo a 31 de desembre i nombre, classe d’accions i valor.
 2. En el cas dels drets s’inclouen els drets representatius de la cessió a tercers de capitals propis.
 3. Pel que fa a les assegurances cal informar sobre el nom de l’entitat asseguradora, el domicili i el valor de rescat de la pòlissa a 31 de desembre.
 4. Quant a les rendes temporals o vitalícies s’ha d’informar sobre la raó social de l’entitat asseguradora, el seu domicili i el valor de capitalització a 31 de desembre.

En relació als béns i drets que han de ser objecte de declaració, existeixen diversos matisos que s’han de tenir en compte com els que els detallem a continuació:

 • S’han de declarar els comptes bancaris en els quals existeixi una titularitat compartida, quan existeixi un saldo a 31 de desembre superior als 50.000 euros.
 • També s’haurà de declarar la titularitat compartida que recaigui sobre béns immobles quan el valor d’adquisició superi els 50.000 euros a 31 de desembre.

Atenció. Si l’any passat va presentar el model 720 perquè disposava de dipòsits bancaris, valors (accions, fons d’inversió, assegurances, etc.) o immobles a l’estranger valorats en més de 50.000 euros, entre gener i març de cada any, haurà de tornar a presentar aquest model en qualsevol d’aquests dos supòsits:

 • Si el valor dels seus béns augmenta en més de 20.000 euros.
 • O bé si ha deixat de ser titular o autoritzat d’algun dels béns prèviament declarat.

Quins subjectes estan obligats?

Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents i les entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, societats civils, herències jacents, etc.) estaran obligats a presentar aquesta declaració informativa anual, sempre que siguin titulars o autoritzats en comptes a l’estranger el saldo conjunt dels quals sigui superior a 50.000 euros.

Així mateix, tenen obligació de declarar la informació els titulars de valors, accions, fons, assegurances de vida, béns immobles o qualssevol altres actius situats o dipositats a l’estranger, per un import superior conjunt a 50.000 euros. A més dels titulars jurídics, i tret que apliqui alguna exoneració que s’hagi d’analitzar detingudament, estan obligats els coneguts com a titulars reals, això és, aquells que posseeixin o controlin més del 25% dels esmentats actius a través d’entitats amb personalitat jurídica o sense.

Pot haver-hi moltíssimes persones obligades, en particular estrangers residents, perquè només cal tenir una petita part (encara que sigui un 1%) d’un o diversos comptes a l’estranger amb saldo superior a 50.000 € (o fins i tot no tenir res i ser un simple autoritzat), o tenir una petita part d’un immoble amb valor superior a aquesta quantitat.

Atenció amb les sancions per no declarar el model 720

La sanció per no presentar la declaració o fer-ho amb errors o omissions és de 5.000 euros per dada o grup de dades, amb un mínim de 10.000 euros per cada grup de béns. La sanció per presentar-la fora de termini és de 100 euros per dada amb un mínim de 1.500 euros per cada grup.

A més d’aquesta sanció, la normativa estableix una altra conseqüència greu tant per no complir l’obligació d’informar com per fer-ho fora de termini, i és que Hisenda pot arribar a considerar que els béns a l’estranger són guany patrimonial no justificat i cobrar per l’IRPF una quota fins al seu tipus màxim marginal o en l’impost sobre societats, sobre el seu valor més una sanció addicional del 150% sobre aquesta quota. I això fins i tot encara que aquests béns i drets procedeixin de períodes prescrits.

En qualsevol cas, la Direcció General de Tributs recentment ha suavitzat aquest punt, interpretant que no es procedirà a aquesta regularització quan es pugui provar que els béns i drets a l’estranger no declarats en termini provenen de rendes declarades o de rendes obtingudes en exercicis en els quals no es va tenir la consideració de resident fiscal a Espanya i, per tant, de contribuent de l’IRPF.

D’altra banda, el duríssim règim sancionador associat al model 720 es troba actualment sota revisió a escala europea. La Comissió Europea ha donat diversos avisos, entre altres mitjançant un dictamen amb data de 15 de febrer de 2017, on considera que la normativa espanyola en la matèria infringeix la lliure circulació de persones, la lliure circulació de treballadors, la llibertat d’establiment, la lliure prestació de serveis i la lliure circulació de capitals en la mesura en què estableix un règim de declaració fiscal en el marc del model 720 que sembla discriminatori i desproporcionat considerant la jurisprudència pertinent del Tribunal de Justícia.

No obstant això, la normativa reguladora del model 720 no ha estat modificada pel legislador espanyol, i l’Agència Tributària continua imposant sancions derivades d’aquesta normativa perquè, en definitiva, segueix en vigor. Per això, a l’octubre de 2019 la Comissió Europea va denunciar l’Estat espanyol davant el Tribunal de Justícia de la UE. Sol·licitant l’anul·lació d’aquest onerós règim associat al model 720. No obstant això, la denúncia segueix sense ser resolta avui dia. És per això que l’obligació continua en vigor i continua sent aplicada per l’AEAT.

En aquest sentit, és important destacar una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, de 28 de novembre de 2018, en la qual el contribuent va al·legar desproporció en la sanció amb suport en el Dictamen de la Comissió Europea en què requeria a Espanya per a modificar la seva legislació en la matèria.

També podem destacar la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 31 de maig de 2018, cas C-190/17, atès que el Tribunal estableix que la imposició de sancions desproporcionades per qüestions formals, és contrari a l’ordenament europeu.

Tenint en compte l’anterior, hi ha arguments suficients en el panorama actual per impugnar les sancions que s’imposin per presentació fora de termini del model 720.

Exemple:

Si un obligat tributari ha de presentar el model 720 per una sèrie de comptes bancaris oberts a l’estranger, i presenta informació sobre els tres comptes recollides en el quadre següent ometent o consignant dades/conjunts de dades de manera incompleta, inexacta o falsa. En el quadre següent es recullen els tres comptes sobre els quals s’informa en el model 720, i es recullen les dades correctes ombrejades i amb una “X” les dades/conjunts de dades omeses/incompletes/inexactes/falses.

Dades o conjunts de dades

 

© Raó social (den.) + domicili

© Identificació completa CCC

Data d’obertura / concessió

Saldo a 31/12

Saldo mitjà últim trimestre

 
 

X

     

Compte 1

   

X

   

Compte 2

       

X

Compte 3

             

S’han omès o declarat de manera incompleta/inexacta/falsa incompleta tres dades o conjunts de dades de tres comptes diferents (de tres registres diferents).

La sanció mínima opera per cada obligació d’informació, en aquest la sanció mínima serà de 10.000 euros.

La sanció corresponent al cas plantejat en el qual s’incompleix l’obligació d’informar, ometent o bé declarant de manera incompleta, inexacta o falsa, dos conjunts de dades i una dada, serà de 15.000 euros (5.000 euros/dada o conjunt de dades).

OBLIGACIONS FISCALS MARÇ – ABRIL 2020

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de març i abril. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Obligacions fiscals març – abril 2020

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de març i abril. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

MARÇ

Fins al 2 de març

IVA

 • Gener 2020. Autoliquidació: 303
 • Gener 2020. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Gener 2020. Grup d’entitats, model agregat: 353

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural: 036

Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural, l’opció/renúncia a l’opció s’exercirà en els primers dos mesos de cada exercici o entre l’inici de l’exercici i la fi del termini per a efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos.

DECLARACIÓ ANUAL DE CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA

 • Any 2019: 159

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’OPERACIONS REALITZADES PER EMPRESARIS O PROFESSIONALS ADHERITS Al SISTEMA DE GESTIÓ DE COBRAMENTS A TRAVÉS DE TARGETES DE CRÈDIT O DÈBIT

 • Any 2019: 170

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL DE PLANS D’ESTALVI A LLARG TERMINI

 • Any 2019: 280

DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS

 • Any 2019: 347

Fins al 20 de març

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Febrer 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Febrer 2020. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Febrer 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Febrer 2020: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Desembre 2019. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Desembre 2019. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Febrer 2020: 548, 566, 581
 • Febrer 2020 (*): 570, 580
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

(*) Fàbriques i dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents al primer semestre de 2020 a través de la Seu electrònica de l’AEAT entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020.

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Febrer 2020. Grans empreses: 560

Fins al 30 de març

IVA

 • Febrer 2020. Autoliquidació: 303
 • Febrer 2020. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Febrer 2020. Grup d’entitats, model agregat: 353

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Any 2019. Declaració recapitulativa d’operacions amb gasos fluorats d’efecte d’hivernacle: 586

Fins al 31 de març

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE VALORS, ASSEGURANCES I RENDES

 • Any 2019: 189

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS PERCEPTORS DE BENEFICIS DISTRIBUÏTS PER INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, AIXÍ COM D’AQUELLS PER COMPTE DELS QUALS L’ENTITAT COMERCIALITZADORA HAGI EFECTUAT REEMBORSAMENTS O TRANSMISSIONS D’ACCIONS O PARTICIPACIONS

 • Any 2019: 294

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS AMB POSICIÓ INVERSORA EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, REFERIDA A DATA 31 DE DESEMBRE DE L’EXERCICI, EN ELS SUPÒSITS DE COMERCIALITZACIÓ TRANSFRONTERERA D’ACCIONS O PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES

 • Any 2019: 295

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS EN L’ESTRANGER

 • Any 2019: 720

IMPOST SOBRE HIDROCARBURS

 • Any 2019. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512
 • Any 2019. Relació anual de quilòmetres realitzats.

 

ABRIL

Des de l’1 d’abril fins al 30 de juny

RENDA I PATRIMONI

 • Presentació per internet de les declaracions de renda i patrimoni 2019
 • Presentació per telèfon de la declaració de renda 2019

Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 25 de juny

Fins al 20 d’abril

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Març 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Primer trimestre 2020: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Primer trimestre 2020:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Març 2020. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Març 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Primer trimestre 2020. Autoliquidació: 303
 • Primer trimestre 2020. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Primer trimestre 2020. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2020. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
 • Primer trimestre 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Març 2020: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Gener 2020 (*) Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Gener 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Març 2020: 548, 566, 581
 • Març 2020 (*): 570, 580
 • Primer trimestre 2020: 521, 522, 547
 • Primer trimestre 2020 (*) Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
 • Primer trimestre 2020. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

(*) Fàbriques i dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents al primer semestre de 2020 a través de la Seu electrònica de l’AEAT entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020. Per al model 553, a més, establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper.

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Març 2020. Grans empreses: 560
 • Primer trimestre 2020. Excepte grans empreses: 560
 • Any 2019. Autoliquidació anual: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Primer trimestre 2020. Pagament fraccionat: 585
 • Any 2019. Autoliquidació anual: 589

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Primer trimestre 2020: 595

Fins al 30 d’abril

IVA

 • Març 2020. Autoliquidació: 303
 • Març 2020. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Març 2020. Grup d’entitats, model agregat: 353

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Primer trimestre 2020. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

 • Primer trimestre 2020: 179