FISCAL

IMPORTANT. CÀLCUL DE RETENCIONS SOBRE RENDIMENTS DEL TREBALL A PARTIR DEL 5 DE JULIOL DE 2018


La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2018, ha introduït modificacions rellevants en relació amb el càlcul del percentatge de retenció i ingrés a compte a practicar sobre els rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir del 5 de juliol. En concret afecta treballadors els rendiments nets del treball en 2018 (un cop aplicades, si s’escau, les reduccions per irregularitat) no superin els 16.825 euros anuals; a Residents a Ceuta o Melilla que, al llarg de l’exercici 2018, hagin obtingut rendiments del treball en aquestes ciutats que puguin beneficiar-se de la deducció per obtenció de rendes, i als contribuents que hagin obtingut al llarg de l’exercici 2018 rendiments íntegres anuals no superiors a 22.000 euros i procedeixi aplicar-los el límit sobre la quota de retenció (límit que es veu afectat pels nous límits excloents de l’obligació de retenir).

LABORAL

MILLORA DE LA QUANTIA DE DETERMINADES PENSIONS DE VIDUÏTAT

La pensión de viudedad de las personas mayores de 65 años y sin otros ingresos a partir de agosto se calculará aplicando el 56% a la base reguladora, y a partir de enero de 2019 aplicando el 60%.

LABORAL

TOT EL QUE NECESSITA SABER SOBRE LES VACANCES D’ESTIU DELS TREBALLADORS

Si el seu conveni no amplia la seva durada, els seus treballadors tenen 30 dies naturals de vacances. El període de gaudi s’ha de fixar de comú acord, i el treballador ha de conèixer almenys dos mesos abans de l’inici.

MERCANTIL

EN QUÈ CASOS LES SOCIETATS MERCANTILS HAURAN COMPTAR AMB UN LLETRAT ASSESSOR?

La Llei 39/1975 de 31 d’octubre, sobre designació de lletrats assessors de l’òrgan administrador de determinades societats mercantils, estableix l’obligatorietat de nomenament de lletrat assessor, a aquelles societats domiciliades a Espanya, que disposin d’un capital igual o superior a 300.000 euros , a les que tinguin un volum anual d’operacions superior a 600.000 euros o les que tinguin un nombre de treballadors superior a cinquanta.

IMPACTES I ÚLTIMES CAMPANYES

COMPTE ENRERE PER A LA DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS DE L’EXERCICI 2017

Com Tots els anys, el Pròxim dia 1 de juliol l’Agència Tributària posarà en marxa la Campanya de l’Impost sobre Societats 2017, que presenta d’algunes novetats significatives i Obligacions de caràcter formal que Hem de saber.

BUTLLETÍ. ACTUALITAT JURÍDICA I ECONÒMICA

Actualitat jurídica i econòmica per a empreses i directius.

CALENDARI FISCAL

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos d’agost i setembre. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

CALENDARI LABORAL

L’informem que s’ha publicat al BOE la relació de Festes Laborals per a l’any 2018.

CALENDARI MERCANTIL – DIES INHÀBILS

L’informem que pot consultar el calendari de dies inhàbils per al 2018 de les diferents comunitats autònomes. Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.