CONTINUEN VIGENTS ELS BENEFICIS FISCALS DEL CONTRACTE INDEFINIT DE SUPORT ALS EMPRENEDORS?

El Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre (de reforma laboral), ha derogat expressament amb efectes des de l’1 de gener de 2019 el contracte indefinit de suport als emprenedors. No obstant això, els contractes signats entre el 15 d’octubre i el 31 de desembre de 2018 són plenament vàlids i es poden beneficiar dels incentius fiscals i de les cotitzacions previstes en la normativa.

Llegir més

Continuen vigents els beneficis fiscals del contracte indefinit de suport als emprenedors?

El Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre (de reforma laboral), ha derogat expressament amb efectes des de l’1 de gener de 2019 el contracte indefinit de suport als emprenedors. No obstant això, els contractes signats entre el 15 d’octubre i el 31 de desembre de 2018 són plenament vàlids i es poden beneficiar dels incentius fiscals i de les cotitzacions previstes en la normativa.

Els volem informar que a causa del descens de la taxa de desocupació, situat per sota del 15 per cent, el Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre (de reforma laboral), ha derogat expressament amb efectes des de l’1 de gener de 2019 el contracte indefinit de suport als emprenedors, regulat en l’article 4 i en l’apartat 2 de la disposició transitòria 9a de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

No obstant això, la disposició transitòria sisena del Reial decret llei 28/2018, considera vàlids: 

 • Els contractes afectats per la reducció de la taxa d’atur per sota de 15 per cent signats amb anterioritat a l’1 de gener de 2019 es continuaran regint per la normativa vigent en el moment de la seva celebració.
 • Els contractes que s’hagin signat des del 15 d’octubre de 2018, data de publicació de l’Enquesta de població activa del tercer trimestre de 2018 (en ella es va posar de manifest que la taxa d’atur del nostre país s’havia reduït per sota del 15%), fins a la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei 28/2018 (és a dir, l’01-01-2019), a l’empara de la normativa vigent en el moment de la seva signatura, que es considera plenament aplicable a aquests contractes i incentius fins al moment de la seva derogació o modificació.

Per tant, els contractes signats entre el 15 d’octubre i el 31 de desembre de 2018 són plenament vàlids i es poden beneficiar dels incentius fiscals i de la cotització prevista en la normativa.

Recordem quins incentius i avantatges fiscals tenen aquest tipus de contracte de suport als emprenedors. 

Quin tipus d’avantatges fiscals té per a l’empresa utilitzar el contracte indefinit de suport als emprenedors?

A més de poder disposar d’un període de prova d’un any i dels incentius en les cotitzacions socials, hi ha una sèrie d’incentius fiscals i bonificacions per la contractació.

Incentius fiscals

 • Pel primer treballador contractat per l’empresa menor de 30 anys, l’empresa tindrà dret a una  deducció de 3.000 euros de la quota íntegra del període impositiu corresponent a la finalització del període de prova d’un any exigit en el contracte.
 • En cas de contractar un aturat perceptor de prestació contributiva, es tindrà dret a una deducció de la quota íntegra del període impositiu corresponent a la finalització del període de prova d’un any exigit en el contracte, del 50% del menor dels següents imports:
 • L’import de la prestació per desocupació que el treballador tingués pendent de percebre en el moment de la contractació.
 • L’import corresponent a dotze mensualitats de la prestació per desocupació que tingués reconeguda.
 • El treballador haurà d’haver percebut la prestació, almenys 3 mesos.
 • El treballador proporcionarà a l’empresa un certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal sobre l’import de prestació pendent de percebre en la data prevista d’inici de la relació laboral.
 • El treballador contractat a jornada completa podrà compatibilitzar voluntàriament, juntament amb el salari, el 25% de la quantia de la prestació que tingués pendent de percebre en el moment de la contractació.
 • Aquesta deducció s’aplicarà respecte d’aquells contractes realitzats en el període impositiu fins a arribar a una plantilla de 50 treballadors i sempre que en els dotze mesos següents a l’inici de la relació laboral es produeixi, respecte a cada treballador, un increment de la plantilla mitjana total de l’entitat en, almenys, una unitat respecte als dotze mesos anteriors.

Atenció. Aquestes deduccions fiscals s’apliquen en el període impositiu en el qual finalitzi el període de prova d’un any.

En definitiva, si la seva empresa va formalitzar algun d’aquests contractes durant l’any 2018, recordi que, a més dels incentius en les cotitzacions socials, quan transcorri un any des de la contractació podrà aplicar els següents incentius fiscals:

 • Si el treballador estava cobrant l’atur, podrà aplicar una deducció en l’impost sobre societats igual al 50% de la prestació pendent de cobrament, amb el límit de 12 mensualitats.
 • I si és el primer treballador contractat i té menys de 30 anys, podrà aplicar una deducció fixa addicional de 3.000 euros.

Bonificacions cotitzacions socials

Les bonificacions en la quota empresarial a la Seguretat Social, durant 3 anys, per a treballadors desocupats inscrits en l’Oficina d’Ocupació:

 

Quantia

Contracte a una dona en sectors que estigui menys representada

Joves

entre 16 i 30 anys (ambdós inclosos)

Primer any: 83,33 euros/mes (1.000 euros/any).

Segon any: 91,67 euros/mes (1.100 euros/any).

Tercer any: 100 euros/mes (1.200 euros/any).

Les quanties s’incrementen en 8,33 euros/mes (100 euros/any).

Més grans de 45 anys

108,33 euros/mes (1.300 euros/any).

La quantia serà de 125 euros/mes (1.500 euros/any).

Aquestes bonificacions seran compatibles amb altres ajudes públiques previstes per a la mateixa finalitat sense que la suma de bonificacions aplicables pugui superar el 100 per 100 de la quota empresarial a la Seguretat Social.

En el cas que el contracte se signi a temps parcial, les bonificacions es gaudiran de manera proporcional a la jornada de treball pactada en el contracte.

 

COM AFECTARÀ LES NÒMINES LA PUJADA DEL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (SMI) PER A 2019?

El salari mínim interprofessional (SMI) per a 2019 s’ha fixat en 900 euros mensuals (12.600 euros anuals), enfront dels 735,90 euros mensuals vigents el 2018. Li expliquem com afectarà aquesta pujada a les nòmines dels treballadors…

Llegir més

Com afectarà les nòmines la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) per a 2019?

El salari mínim interprofessional (SMI) per a 2019 s’ha fixat en 900 euros mensuals (12.600 euros anuals), enfront dels 735,90 euros mensuals vigents el 2018. Li expliquem com afectarà aquesta pujada a les nòmines dels treballadors…

Amb la publicació al BOE del 27 de desembre de 2018 del Reial decret 1462/2018, de 21 de desembre, es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2019. El salari mínim per a qualssevol activitats en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 30 euros/dia o 900 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos.

Segons el Reial decret 1462/2018, el còmput anual del SMI en cap cas podrà ser inferior a 12.600 € bruts en còmput anual, o el que és el mateix, 900,00 € mensuals bruts quan es tracti de 14 pagues, i 1.050 € bruts mensuals si les pagues extres es prorrategen en els dotze mesos.

Els imports esmentats operen per a les jornades de treball a temps complet, i s’ha de realitzar el càlcul proporcional en els contractes a temps parcial.

Al salari mínim anterior se li sumaran, si escau, segons indiqui el conveni o contracte de treball, els complements salarials a què es refereix l’article 26.3 de l’Estatut dels Treballadors, així com l’import corresponent a l’increment garantit sobre el salari a temps en la remuneració a prima o amb incentiu a la producció. Tot això és referent als treballadors a jornada completa, si són a jornada parcial, caldria calcular el salari mínim proporcional a la jornada de treball.

En concret, per a l’any 2019 l’SMI es fixa en els següents valors:

 • Salari mínim diari: 30,00 € (24,53 € el 2018)
 • Salari mínim mensual: 900,00 € (753,9 € el 2018)
 • Salari mínim anual: 12.600,00 € (14 pagues) (10.302,6 € el 2018)
 • SMI empleats de la llar: 7,04 € per hora (5,76 € el 2018)
 • SMI eventuals i temporers: 42,62 € diaris (34,85 € el 2018)

Aquests valors representen un increment del 22,3% respecte al passat any 2018.

La quantia es fixa en salari/dia i salari/mes i en el cas d’empleats de llar es fixa també en salari/hora. El salari mínim per a mitja jornada es correspondria amb el 50% dels valors indicats, és a dir, 450,00 € mensuals.

A qui afecta aquesta pujada? 

La modificació afectarà sobretot aquells treballadors que percebin menys de 12.600 € bruts a l’any per una jornada completa, i es produeix de forma automàtica la pujada del salari en aquests casos per part de l’empresa.

Augmentar l’import del SMI també afectarà la quantitat de salari protegida i que no pot ser embargada sobre la base dels límits de l’article 607 de la Llei d’Enjudiciament Civil, d’aquesta manera molts dels embargaments que s’estaven efectuant en les nòmines dels treballadors desapareixeran.

En quina mesura s’hauran d’incrementar els salaris previstos en conveni col·lectiu com a conseqüència d’aquesta revisió anual de l’SMI?

El Reial decret llei 28/2018, de 29 de desembre, estableix les noves regles d’afectació del nou SMI als convenis col·lectius que l’usen de referència per a determinar l’increment del salari base o complements salarials.

S’haurà de comparar l’SMI 2019 en el seu conjunt i còmput anual (12.600 €) i els salaris professionals vigents fixats en conveni col·lectiu, també considerats en el seu conjunt i còmput anual: 

 • Si el salari de conveni és superior a l’SMI 2019, la seva quantia i estructura no quedaran afectades, de manera que la revisió del SMI serà compensable “amb els ingressos que per tots els conceptes estiguessin percebent els treballadors en còmput anual i jornada completa conformement a normes legals o convencionals, laudes arbitrals i contractes individuals de treball en vigor en la data de promulgació del Reial decret 1462/2018, tret que la redacció de la pròpia norma convencional impedeixi o limiti el mecanisme de la compensació i absorció. 
 • Si per contra, el salari de conveni és inferior a l’SMI 2019, s’haurà d’incrementar fins a equiparar-lo amb aquest, sense més modificació en les normes legals o convencionals, ni en els laudes arbitrals afectats que la que fos necessària per a assegurar la percepció de les quantitats legals en còmput anual. 

Com afectaran els nous imports de l’SMI 2019 als convenis col·lectius vigents a 28 de desembre de 2018?

D’acord amb el RDL 28/2018, es modula l’aplicació de la noves quanties de l’SMI als convenis col·lectius en vigor a data de 28-12-2018 i que utilitzi l’SMI com a referència per a determinar la quantia o l’increment del salari basi o de complements salarials. En aquests casos, i tret que les parts acordin una altra cosa, s’aplicaran els següents valors:

 • Per a convenis vigents a 1 gener de 2017: quantia de l’SMI de 2016 + increment del 2% (Reial decret 1171/2015).
 • Per a convenis que van entrar en vigor amb data posterior a 1 gener de 2017 i continuaven vigents a 26 de desembre de 2017: quantia de l’SMI 2017 + 2% (Reial decret 742/2016).
 • Per a convenis que van entrar en vigor després del 26 de desembre de 2017 i vigents el 28 de desembre de 2018: quantia de l’SMI de 2018 (Reial decret 1077/2017).

Tot això s’entén sense perjudici que hagin de ser modificats els salaris establerts en conveni col·lectiu inferiors en el seu conjunt i en còmput anual (12.600 €) a les quanties de l’SMI que s’estableixen per a 2019 en el Reial decret 1462/2018, de 21 de desembre, en la quantia necessària per a assegurar la percepció d’aquestes quanties, sent aplicable les regles sobre compensació i absorció que s’estableixen en l’article 3 del Reial decret.

Regles d’afectació del salari mínim interprofessional en normes no estatals i pactes de naturalesa privada.

D’acord amb el RDL 28/2018, es consideraran habilitades legalment les regles d’afectació establertes en el Reial decret que fixi anualment el salari mínim interprofessional en relació amb l’increment de la seva quantia a les normes no estatals i contractes i pactes de naturalesa privada vigents a la seva entrada en vigor.

L’anterior s’entén sense perjudici que hagin de ser modificats els salaris establerts en contractes o pactes de naturalesa privada inferiors en el seu conjunt i en còmput anual a les quanties del salari mínim interprofessional vigent a cada moment en la quantia necessària per a assegurar la percepció d’aquestes quanties, sent aplicable les regles sobre compensació i absorció que s’estableixen en els Reials decrets pels quals anualment es fixa el salari mínim.

QUINES NOVETATS INTRODUEIX LA NOVA LOPD EN ELS TRACTAMENTS AMB FINALITATS DE VIDEOVIGILÀNCIA?

La nova Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en vigor des del 7 de desembre de 2018, estableix una actualització dels requisits en els tractaments amb finalitats de videovigilància. Aquest tractament es podrà realitzar sempre que la finalitat sigui preservar la seguretat de les persones i béns i instal·lacions o control laboral. Les imatges s’hauran de suprimir-se al cap de 30 dies. En la videovigilància d’empleats, n’hauran de ser informats.

Llegir més

Quines novetats introdueix la nova LOPD en els tractaments amb finalitats de videovigilància?

La nova Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en vigor des del 7 de desembre de 2018, estableix una actualització dels requisits en els tractaments amb finalitats de videovigilància. Aquest tractament es podrà realitzar sempre que la finalitat sigui preservar la seguretat de les persones i béns i instal·lacions o control laboral. Les imatges s’hauran de suprimir-se al cap de 30 dies. En la videovigilància d’empleats, n’hauran de ser informats.

Amb efectes des del 7 de desembre de 2018, s’ha publicat al BOE la nova Llei Orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, que adapta el dret espanyol al model establert per Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (RGPD) -que recordem és d’aplicació directa- i que va deixar en mans dels estats membres, i que entre altres novetats, estableix una actualització dels requisits en els tractaments amb finalitats de videovigilància.

Cal tenir present que la imatge és una dada de caràcter personal, ja que identifica o fa identificable a una persona. En aquest sentit, la instal·lació de cambres, amb diverses finalitats com podria ser la seguretat, el control laboral, l’accés a zones restringides captant la matrícula del cotxe i la imatge del conductor, suposaria un tractament de dades de caràcter personal i en conseqüència, se li aplicaria la normativa de protecció de dades.

Hem de recordar que el passat 25 de maig de 2018 va començar un nou Reglament europeu de protecció de dades (RGPD) que té algunes novetats en aquest àmbit. Si la seva empresa té implantat o implantarà sistemes de videovigilància haurà de tenir en compte els següents punts:

 • No està permès instal·lar càmeres en llocs públics. Només podrà instal·lar càmeres en llocs que enregistrin imatges de la seva empresa. Si les càmeres per la seva ubicació graven espais de la via pública haurà de canviar la seva orientació, ja que no està permès. Pel que, en conclusió, les càmeres només podran gravar llocs en els quals es treballi estrictament.
 • Els enregistraments d’aquestes càmeres només es podran conservar un mes. Passat aquest període, només es podran conservar les imatges més d’un mes si es vol provar algun tipus d’agressió a persones, objectes o instal·lacions.
 • Sempre haurà d’informar els seus treballadors que hi ha instal·lat un sistema de videovigilància amb cartells informatius. Hauran de ser prou visibles i contenir amb tot detall: identificació de l’empresa, política de cancel·lació, accés, modificació de les dades per als interessats, etc.
 • A més, amb aquest tipus de sistemes pots controlar la puntualitat i assistència sempre que informi a l’empleat que es podran utilitzar com a prova d’un incompliment laboral.

Quines novetats es regulen en la captació d’imatges amb la LOPD 2018?

L’article 22 de la nova LOPD estableix el següent: 

1. Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, podran dur a terme el tractament d’imatges a través de sistemes de càmeres o càmeres de vídeo amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves instal·lacions.

2. Només es podran captar imatges de la via pública en la mesura en què resulti imprescindible per a la finalitat esmentada en l’apartat anterior.

No obstant això, serà possible la captació de la via pública en una extensió superior quan fos necessari per a garantir la seguretat de béns o instal·lacions estratègics o d’infraestructures vinculades al transport, sense que en cap cas pugui suposar la captació d’imatges de l’interior d’un domicili privat.

3. Les dades seran suprimides en el termini màxim d’un mes des de la seva captació, excepte quan haguessin de ser conservats per a acreditar la comissió d’actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o instal·lacions. En aquest cas, les imatges hauran de ser posades a la disposició de l’autoritat competent en un termini màxim de setanta-dues hores des que es tingués coneixement de l’existència de l’enregistrament.

No serà aplicable a aquests tractaments l’obligació de bloqueig prevista en l’article 32 d’aquesta llei orgànica.

4. El deure d’informació previst en l’article 12 del Reglament (UE) 2016/679 s’entendrà acomplert mitjançant la col·locació d’un dispositiu informatiu en lloc prou visible identificant, almenys, l’existència del tractament, la identitat del responsable i la possibilitat d’exercitar els drets previstos en els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679. També es podrà incloure en el dispositiu informatiu un codi de connexió o adreça d’internet a aquesta informació.

En tot cas, el responsable del tractament haurà de mantenir a la disposició dels afectats la informació a la qual es refereix el citat reglament.

5. A l’empara de l’article 2.2.c) del Reglament (UE) 2016/679, es considera exclòs del seu àmbit d’aplicació el tractament per una persona física d’imatges que solament captin l’interior del seu propi domicili.

Aquesta exclusió no afecta al tractament realitzat per una entitat de seguretat privada que hagués estat contractada per a la vigilància d’un domicili i tingués accés a les imatges.

6. El tractament de les dades personals procedents de les imatges i sons obtinguts mitjançant la utilització de càmeres i càmeres de vídeo per les Forces i Cossos de Seguretat i pels òrgans competents per a la vigilància i control en els centres penitenciaris i per al control, regulació, vigilància i disciplina del trànsit, es regirà per la legislació de transposició de la Directiva (UE) 2016/680, quan el tractament tingui finalitats de prevenció, recerca, detecció o enjudiciament d’infraccions penals o d’execució de sancions penals, incloses la protecció i la prevenció enfront de les amenaces contra la seguretat pública. Fora d’aquests supòsits, aquest tractament es regirà per la seva legislació específica i supletòriament pel Reglament (UE) 2016/679 i la present llei orgànica.

7. El regulat en el present article s’entén sense perjudici del que es preveu en la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada i les seves disposicions de desenvolupament.

Com es regula la videovigilància en l’àmbit laboral amb la nova LOPD?

En el marc de les disposicions de caràcter laboral que ha introduït la nova LOPD, es regula per primera vegada l’ús de sistemes de videovigilància en l’àmbit laboral.

En concret, d’acord amb l’article 89 d’aquesta LOPD s’estableix que: 

 • Els ocupadors podran tractar les imatges obtingudes a través de sistemes de càmeres o càmeres de vídeo per a l’exercici de les funcions de control dels treballadors o els empleats públics previstes, respectivament, en l’article 20.3 de l’Estatut dels Treballadors i en la legislació de funció pública, sempre que aquestes funcions s’exerceixin dins del seu marc legal i amb els límits inherents a aquest. Els ocupadors hauran d’informar amb caràcter previ, i de forma expressa, clara i concisa, als treballadors o els empleats públics i, si escau, als seus representants, sobre aquesta mesura.
 • En el cas que s’hagi captat la comissió flagrant d’un acte il·lícit pels treballadors o els empleats públics s’entendrà acomplert el deure d’informar quan existís almenys el dispositiu al qual es refereix l’article 22.4 d’aquesta llei orgànica.
 • En cap cas s’admetrà la instal·lació de sistemes d’enregistrament de sons ni de videovigilància en llocs destinats al descans o esplai dels treballadors o els empleats públics, com són vestidors, lavabos, menjadors i anàlegs.
 • La utilització de sistemes similars als referits en els apartats anteriors per a l’enregistrament de sons en el lloc de treball s’admetrà únicament quan resultin rellevants els riscos per a la seguretat de les instal·lacions, béns i persones derivats de l’activitat que es desenvolupi en el centre de treball i sempre respectant el principi de proporcionalitat, el d’intervenció mínima i les garanties previstes en els apartats anteriors. La supressió dels sons conservats per aquests sistemes d’enregistrament es realitzarà atenent el que es disposa en l’apartat 3 de l’article 22 d’aquesta llei.

QUIN TIPUS D’IVA APLIQUEM A …?

L’Agència Tributària ha actualitzat el quadre impositiu amb data 01-01-2019. Adjuntem una taula on hi ha recollits els tipus per a cada situació.

Llegir més

Quin tipus d’IVA apliquem a …?

L’Agència Tributària ha actualitzat el quadre impositiu amb data 01-01-2019. Adjuntem una taula on hi ha recollits els tipus per a cada situació.

Tipus impositius d’IVA

Fins al 31-08-2012

Des de l’01-09-2012

TIPUS GENERAL (article 90.U Llei 37/1992)

18%

21%

TIPUS REDUÏTS (article 91.U Llei 37/1992)

   

Lliuraments, adquisicions intracomunitàries o importacions de béns (1)

   

1r Substàncies o productes utilitzats habitualment i idònia per a la nutrició humana o animal

S’exclouen:

– Tabac

– Begudes alcohòliques

8%

18%

18%

10%

21%

21%

2n Animals, vegetals i altres productes destinats a l’obtenció de productes per a la nutrició humana o animal, inclosos els animals reproductors i els destinats al seu engreixament abans de ser utilitzats en el consum humà o animal

8%

10%

3r Béns utilitzats en la realització d’activitats agrícoles, forestals o ramaderes: llavors, fertilitzants, residus orgànics, correctors i esmenes, herbicides, plaguicides, plàstics per a cultius i les bosses de paper per a la protecció de les fruites abans de la recol·lecció

8%

10%

4t Aigües aptes per a l’alimentació humana o animal o per al reg, fins i tot en estat sòlid

8%

10%

5è Medicaments per a ús animal

Substàncies medicinals i principis actius utilitzats en la seva obtenció

8%

8%

10%

10%/21% (2)

6è Productes farmacèutics d’ús directe per consumidor final (buates, gases, benes, etc.), compreses, tampons, protectors íntims, preservatius i altres anticonceptius no medicinals

8%

10%

Equips mèdics, aparells i altre instrumental que per les seves característiques objectives estiguin dissenyats per a ús personal i exclusiu de persones que tinguin deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials. S’inclouen les ulleres graduades, lents de contacte i productes per a la seva cura

8%

10% (3)

Resta d’equips mèdics, aparells, productes sanitaris i altre instrumental

8%

10%/21% (2)

Equips mèdics, aparells i altre instrumental usat per a suplir deficiències físiques dels animals o amb finalitats de prevenció, diagnòstic o tractament de malalties dels animals

8%

10%/21% (2)

S’exclouen:

– Cosmètics i productes d’higiene personal (excepte compreses, tampons, protectors íntims, i preservatius)

– Accessoris, recanvis i peces de recanvi d’equips mèdics, aparells i altre instrumental

18%

18%

21%

21%

7è Habitatges, garatges (màxim 2 unitats), i annexos que es transmetin conjuntament amb l’habitatge

4%

4%/10% (4)

S’exclouen:

– Locals de negoci

– Edificacions destinades a la seva demolició

18%

18%

21%

21%

8è Llavors, bulbs, esqueixos i altres productes d’origen vegetal utilitzats en l’obtenció de flors i plantes vives

Flores i plantes vives de caràcter ornamental. S’inclouen les flors i corones lliurades per empreses funeràries i cementiris

8%

8%

10%

21%/10% (5)

9è Lliuraments de béns relacionats amb la seva activitat per empreses funeràries

8%

21%

10è Importacions d’objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció

8%

21%/10% (6)

11è Lliuraments i adquisicions intracomunitàries d’objectes d’art el proveïdor de les quals sigui l’autor o drethavents o empresaris no revenedors amb dret a deduir

8%

21%/10% (6)

Prestacions de serveis

1r Transports de viatgers i els seus equipatges

8%

10%

2n Serveis d’hostaleria, acampada i balneari, els de restaurants i, el subministrament de menjars i begudes per a consumir en l’acte, fins i tot si es confeccionen previ encàrrec del destinatari

8%

10%

Serveis mixtos d’hostaleria, espectacles, discoteques, sales de festa, barbacoes o altres anàlegs

8%

21%/10% (7)

3r Serveis efectuats a favor de titulars d’explotacions agrícoles, forestals o ramaderes

8%

10%

S’exclouen:

– Les cessions d’ús o gaudi i l’arrendament de béns

Serveis de les cooperatives agràries als seus socis com a conseqüència de la seva activitat cooperativista i en compliment del seu objecte social, inclosa la utilització pels socis de la maquinària en comú

18%

8%

21%

10%

4t Serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics, persones físiques, a productors de cinema i organitzadors de teatre

8%

21%/10% (8)

5è Serveis de neteja de vies públiques, parcs i jardins públics

8%

10%

6è Serveis de recollida, emmagatzematge, transport, valorització o eliminació de residus, neteja de claveguerams públics i desratització i la recollida o tractament d’aigües residuals

8%

10%

7è L’entrada a teatres, concerts; circs, festejos taurins i altres espectacles culturals en viu

8%

21%/10% (7)

L’entrada a sales cinematogràfiques

8%

21%/10% (9)

L’entrada a zoològics, exposicions, parcs d’atraccions i atraccions de fira

8%

21%

Els espectacles taurins

18%

21%/10% (7)

8è L’entrada a biblioteques, arxius, centres de documentació, museus, galeries d’art, pinacoteques

8%

10%

9è Serveis prestats a persones físiques que practiquin l’esport, relacionats amb aquestes pràctiques i que no estiguin exempts

8%

21%

10è Serveis d’assistència social no exempts (art. 20.U.8è) o gravats al tipus impositiu del 4%

8%

10%

11è Serveis funeraris efectuats per les empreses funeràries i cementiris (no inclou el lliurament de flors i corones)

8%

21%

12è Assistència sanitària, dental i cures termals que no gaudeixin d’exempció

8%

21%

13è Espectacles esportius de caràcter aficionat

8%

10%

14è Exposicions i fires de caràcter comercial

8%

10%

15è Serveis de perruqueria

8%

21%

16è Subministrament i recepció de serveis de radiodifusió i televisió digital

8%

21%

17è Els arrendaments amb opció de compra d’habitatges, incloses un màxim de 2 places de garatge, i annexos en ells situats que s’arrendin conjuntament

8%

10%

18è La cessió dels drets d’aprofitament per torn d’edificis, quan l’immoble tingui, almenys, deu allotjaments

8%

10%

19è Les execucions d’obra de renovació i reparació realitzades en habitatges, quan es compleixin els següents requisits:

a) Que el destinatari sigui persona física i utilitzi l’habitatge a què es refereixen les obres per al seu ús particular, o sigui una comunitat de propietaris.

b) Que la construcció o rehabilitació hagi conclòs almenys dos anys abans de l’inici de les obres.

c) Que la persona que realitzi les obres no aporti materials o, que el seu cost no excedeixi del 40 per cent de la base imposable de l’operació

8%

10%

Execucions d’obra sobre edificacions destinades principalment a habitatges, inclosos locals, annexos, garatges i instal·lacions complementàries.

Precisió: es consideraran destinades principalment a habitatges, les edificacions en les quals almenys el 50 per cent de la superfície construïda es destini a aquesta utilització.

   

1r Les execucions d’obres conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor i el contractista que tinguin per objecte la construcció o rehabilitació

8%

10%

2n Les vendes amb instal·lació d’armaris de cuina i de bany i d’armaris de paret, conseqüència de contractes directament formalitzats amb el promotor de la construcció o rehabilitació

8%

10%

3r Les execucions d’obra conseqüència de contractes directament formalitzats entre les comunitats de propietaris i el contractista que tinguin per objecte la construcció de garatges complementaris en terrenys o locals comuns, amb un màxim de 2 places per propietari

8%

10%

TIPUS SUPERREDUÏTS (article 91.Dos Llei 37/1992)

   

Lliuraments de béns (10)

 

1r El pa comú; farines panificables; llet natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols; els formatges, els ous, les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals segons el codi alimentari

4%

4%

2n Els llibres, periòdics i revistes que no continguin únicament o fonamental publicitat i, elements complementaris que es lliurin conjuntament. S’inclouen els àlbums, partitures, mapes i quaderns de dibuix, excepte els articles i aparells electrònics

4%

4%

S’exclouen:

“Els objectes que, per les seves característiques, només es poden utilitzar com a material escolar”

4%

21%

3r Medicaments d’ús humà, formes galèniques, fórmules magistrals i preparats oficials

Substàncies medicinals, principis actius i productes intermedis utilitzats en la seva obtenció

4%

4%

4%

4%/21% (11)

4t Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i les cadires de rodes per al seu ús exclusiu. Vehicles de motor que transportin habitualment a persones amb discapacitat en cadires de rodes o amb mobilitat reduïda

4%

4%

5è. Pròtesi, ortesis i implants interns per a persones amb discapacitat

4%

4%

6è Els habitatges protegits de règim especial o de promoció pública, quan els lliuraments s’efectuïn pels seus promotors, inclosos els garatges (amb un màxim de dues unitats), i annexos situats en el mateix edifici que es transmetin conjuntament

4%

4%

Prestacions de serveis

 

1r Els serveis de reparació dels vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i de les cadires de rodes. Serveis d’adaptació dels autotaxis i autoturismes i dels vehicles de motor, per a transportar persones amb discapacitat

4%

4%

2n Els arrendaments amb opció de compra d’habitatges protegits de règim especial o de promoció pública, incloses les places de garatge, amb un màxim de dues unitats, i annexos en ells situats que s’arrendin conjuntament

4%

4%

3r Els serveis de teleassistència, ajuda a domicili, centre de dia i de nit, i atenció residencial en places concertades o mitjançant preus derivats d’un concurs administratiu o conseqüència de prestació econòmica que cobreixi més del 10% del preu (12)

4%

4%

OBLIGACIONS FISCALS FEBRER – MARÇ 2019

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de febrer i març. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Obligacions fiscals febrer – març 2019

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de febrer i març. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

FEBRER

 

Fins al 15 de febrer

Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats: 233

Fins al 20 de febrer

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Gener 2019. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL 

Quart trimestre 2018. Declaració trimestral de comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Declaració anual 2018. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit: 199

IVA

Gener 2019. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Gener 2019. Operacions assimilades a les importacions: 380

SUBVENCIONS, INDEMNITZACIONS O AJUDES D’ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES O FORESTALS

Declaració anual 2018: 346

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

Gener 2019: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

Novembre 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Novembre 2018. Grans empreses: 561, 562, 563

Gener 2019: 548, 566, 581

Gener 2019: 570, 580

Quart trimestre 2018. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Quart trimestre 2018. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

Gener 2019. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Quart trimestre 2018. Pagament fraccionat: 583

Fins al 28 de febrer

IVA

Gener 2019. Autoliquidació: 303

Gener 2019. Grup d’entitats, model individual: 322

Gener 2019. Grup d’entitats, model agregat: 353

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural: 036

Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural, l’opció/renúncia a l’opció s’exercirà en els primers dos mesos de cada exercici o entre l’inici de l’exercici i la fi del termini per a efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos.

DECLARACIÓ ANUAL DE CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA

Any 2018: 159

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’OPERACIONS REALITZADES PER EMPRESARIS O PROFESSIONALS ADHERITS AL SISTEMA DE GESTIÓ DE COBRAMENTS A TRAVÉS DE TARGETES DE CRÈDIT O DÈBIT

Any 2018: 170

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL DE PLANS D’ESTALVI A LLARG TERMINI

Any 2018: 280

DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS

Any 2018: 347

 

MARÇ

 

Fins al 20 de març

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Febrer 2019. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

Febrer 2019. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Febrer 2019. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

Febrer 2019: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

Desembre 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Desembre 2018. Grans empreses: 561, 562, 563

Febrer 2019: 548, 566, 581

Febrer 2019: 570, 580

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

Febrer 2019. Grans empreses: 560