L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE RELLEU SUPOSA UNA INDEMNITZACIÓ DE 12 DIES

El Tribunal Suprem en una sentència recent ha confirmat que en cas d’extinció del contracte de relleu opera la indemnització prevista per als contractes temporals, és a dir, la de 12 dies de salari per any treballat, i no la de 20 dies.

Llegir més

L’extinció del contracte de relleu suposa una indemnització de 12 dies

El Tribunal Suprem en una sentència recent ha confirmat que en cas d’extinció del contracte de relleu opera la indemnització prevista per als contractes temporals, és a dir, la de 12 dies de salari per any treballat, i no la de 20 dies.

El Tribunal Suprem acaba de sentenciar que en cas d’extinció del contracte de relleu opera la indemnització prevista per als contractes temporals, és a dir, la de 12 dies de salari per any treballat, i no la de 20 dies (sentència del Tribunal Suprem de data 7 de maig del 2019, en unificació de doctrina).

El TS conclou que no és contrari a la normativa comunitària sobre contractació temporal que la normativa espanyola estableixi una indemnització de 12 dies de salari per any de servei per als supòsits de terminació de contractes de treball temporals subscrits vàlidament, i, en concret, per a la terminació d’un contracte temporal de relleu d’un treballador jubilat parcialment, encara que aquest pronunciament es podria fer extensible a altres contractes de treball temporals.

El criteri del Tribunal Suprem ratifica l’establert anteriorment, per a un supòsit anàleg, per la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 5 de juny del 2018, així com a resoldre en sentit negatiu la polèmica plantejada per alguns tribunals superiors de justícia espanyols, a resultes del pronunciament inicial del TJUE en el conegut cas de Diego Porras, relativa al fet que la indemnització aplicable a la terminació dels contractes de treball temporals subscrits vàlidament hauria de ser la de 20 dies de salari per any de servei establerta per a les extincions contractuals per causes objectives -econòmiques, tècniques, organitzatives o productives-

La qüestió que es planteja en aquest recurs de cassació per a la unificació de doctrina versa sobre l’import de la indemnització que correspon al treballador rellevista que veu vàlidament extingit el seu contracte de treball -contracte a temps parcial per a cobrir la part de jornada que no realitza el treballador jubilat parcial- en accedir a la jubilació total el treballador rellevat.

En definitiva, si s’aplica la indemnització prevista per a l’extinció dels contractes temporals (art. 49.1.c de l’ET), de 12 dies de salari per any treballat, o bé s’aplica la de 20 dies de salari per any treballat.

La sentència del Tribunal Suprem

El Tribunal Suprem unifica doctrina i, emparant-se en la jurisprudència del TJUE, determina que la indemnització aplicable és la de 12 dies de salari per any treballat.

Atenció. Aquesta indemnització és la que fixa l’Estatut dels Treballadors per a la finalització de contractes temporals (excepte els d’interinitat i els formatius).

Malgrat que alguna sentència havia reconegut el pagament d’una indemnització de 20 dies per any en aquests casos, el Tribunal Suprem clou la qüestió. En concret, indica que aquest tipus d’extinció de la relació laboral s’ha d’indemnitzar amb l’import de 12 dies de salari per any de servei perquè es tracta d’una extinció vàlida d’un contracte temporal, i no d’un cessament per causes objectives.

 

ALGUNES BONES RAONS PER FER TESTAMENT

Hi ha moltes raons per les quals és bo fer un testament. La primera d’elles és que es tracta d’un document que es pot canviar al llarg de la vida les vegades que es vulgui, és senzill i té un cost assequible. D’altra banda, té gran importància, ja que evita nombrosos problemes en el futur i ofereix tranquil·litat per als familiars i hereus. I és l’opció més senzilla i barata que té una persona per a transmetre de manera ordenada el seu patrimoni als seus hereus.

Llegir més

Algunes bones raons per fer testament

Hi ha moltes raons per les quals és bo fer un testament. La primera d’elles és que es tracta d’un document que es pot canviar al llarg de la vida les vegades que es vulgui, és senzill i té un cost assequible. D’altra banda, té gran importància, ja que evita nombrosos problemes en el futur i ofereix tranquil·litat per als familiars i hereus. I és l’opció més senzilla i barata que té una persona per a transmetre de manera ordenada el seu patrimoni als seus hereus.

Com ja sap, el testament és el document idoni per garantir que es compleixen les decisions sobre el futur dels béns i drets d’una persona quan mor.

Morir sense que consti per escrit la voluntat sobre la destinació dels béns i drets del mort pot suposar més d’un maldecap als seus hereus.

Hi ha moltes raons per les quals és bo fer un testament. La primera d’elles és que es tracta d’un document que es pot canviar al llarg de la vida les vegades que es vulgui, és senzill i té un cost assequible. D’altra banda, té gran importància, ja que evita nombrosos problemes en el futur i ofereix tranquil·litat per als familiars i hereus. I és l’opció més senzilla i barata que té una persona per a transmetre de manera ordenada el seu patrimoni als seus hereus.

Vegem algunes d’aquestes raons:

1.- Fer testament NO és complicat

Hi ha diverses formes de fer un testament, però el més senzill és acudir a una notaria. No fa falta portar cap més document que el d’identificació (DNI, passaport, etc.) i, en funció de la complexitat de les disposicions que vulguis incloure, el tràmit pot ser molt ràpid i sortir amb la còpia del testament a la mà.

2.- Fer testament NO és car

És una de les operacions notarials més barates.

Un testament estàndard pot rondar els 50-60 euros.

3.- Fer testament NO implica perdre la disposició dels propis béns

L’efectivitat del testament es produeix a partir de la defunció del testador, no abans.

Per tant, es pot disposar lliurement dels béns durant tota la vida, sense cap limitació derivada d’haver atorgat testament.

4.- El testament NO és inamovible

Se’n poden fer tants com es desitgi, però només serà vàlid l’últim. El fet d’atorgar un testament fa que tots els anteriors que s’hagin fet quedin automàticament anul·lats i sense cap efecte, sense necessitat de fer una revocació expressa cada vegada.

Una vegada produïda la defunció, s’haurà de sol·licitar un certificat en el qual constarà si el mort va atorgar testament i, si escau, en quina notaria es va atorgar l’últim (que serà l’únic vàlid).   

5.- El testament és SECRET

Atorgar testament és un acte personalíssim i ningú més que el testador i el notari en coneixen el contingut.

Normalment el testament és un document obert, l’original es queda en el protocol de la notaria i el testador s’emporta una còpia. I, en circumstàncies normals, cap altra persona excepte aquest últim està legitimada per a demanar còpies d’aquest document.

Més encara, existeix una possibilitat que és la d’atorgar testament tancat. En aquests casos, és el notari el qui conserva l’única còpia del testament i només s’obre constatada la defunció del testador.

6.- Fer testament permet DISPOSAR sobre la destinació de béns i drets determinats

A través del testament es poden fer llegats de cosa específica, millorar la legítima, fer lots, desheretar, etc.

7.- Mitjançant el testament es pot deixar  al cònjuge l’USDEFRUIT VITALICI dels nostres béns

Si hi ha fills, l’hereu legal no és el nostre cònjuge, sinó els nostres fills. El cònjuge només tindrà dret, a part dels seus drets per béns de guanys (si és que el matrimoni estava sotmès a aquest règim), a una part de l’herència en usdefruit.

8.- Fer testament ESTALVIA diners i paperassa als descendents

En cas que no hi hagi testament, per a l’adjudicació dels béns s’ha de fer una declaració d’hereus abintestat.

Si els descendents ho són per via directa (fills, néts, etc.) es pot fer mitjançant una escriptura notarial. Però, en un altre cas, s’ha d’acudir a un procediment judicial especial. Temps i despeses.

9.- En el testament es poden incorporar declaracions i disposicions NO merament patrimonials

No només es parla de diners i propietats en un testament, sinó que aquest document pot acollir un altre tipus de manifestacions o declaracions, com per exemple:

 • Disposicions o actes de caràcter personal i familiar:

Reconeixement de fills

Emancipació de fills

Nomenament d’un tutor, etc.

 • Disposicions o  declaracions sense valor jurídic:

Manifestacions de caràcter filosòfic o religiós

Tipus d’exèquies

Homenatges, etc.

RISCOS DE CONTRACTAR SERVEIS DE PROTECCIÓ DE DADES A COST ZERO

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha publicat un document sobre els perills de la contractació de serveis d’adequació a “cost zero”. Una pràctica que consisteix a oferir una adaptació a la protecció de dades a un preu molt baix o de forma gratuïta. Es coneix com “LOPD a cost zero” i es basa en el finançament fraudulent amb crèdits de formació a treballadors.

Llegir més

Riscos de contractar serveis de protecció de dades a cost zero

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha publicat un document sobre els perills de la contractació de serveis d’adequació a “cost zero”. Una pràctica que consisteix a oferir una adaptació a la protecció de dades a un preu molt baix o de forma gratuïta. Es coneix com “LOPD a cost zero” i es basa en el finançament fraudulent amb crèdits de formació a treballadors.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha publicat un document informatiu en el qual alerta a pimes i autònoms dels riscos de contractar els serveis d’adequació a la normativa de protecció de dades a empreses que l’ofereixen a “cost zero”. El document, que ha estat elaborat amb la col·laboració de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i l’Agència Tributària, també recull altres pràctiques fraudulentes que solen estar associades a aquest tipus de serveis.

En què consisteix l’adequació a la normativa de protecció de dades coneguda com a “cost zero”?

Consisteix a oferir aquests serveis a un preu molt baix o fins i tot de forma gratuïta, abonant-ne el pagament mitjançant els fons de l’empresa destinats als programes de formació per a treballadors, que són objecte de bonificació per part de la Seguretat Social.

Un servei d’adequació a una normativa específica requereix, per a obtenir un resultat correcte, un estudi individual detallat de l’entitat, els tipus de tractaments que es realitzen, els sistemes informàtics i els sistemes de gestió documental, a més d’un programa formatiu per als empleats de l’entitat.

Compte amb la possible sanció

La contractació del servei d’adequació a la normativa de protecció de dades a cost zero, finançada amb càrrec a fons públics a través de bonificacions en les quotes a la Seguretat Social per a la formació professional per a l’ocupació, pot derivar en infraccions que se sancionaran, per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, amb multes de 626 euros a 187.515 euros, sense perjudici de considerar, en cada cas, una infracció per cada empresa i per cada acció formativa, la solidaritat dels diferents subjectes intervinents en l’organització i execució de la formació en la devolució de les quantitats indegudament obtingudes i les sancions accessòries que procedeixin en cada cas.

Pel que respecta al compliment d’obligacions tributàries per part de les empreses, tant de qui ofereix el servei com de qui el contracta, les activitats formatives dirigides als empleats estan exemptes de tributació per l’impost sobre el valor afegit (IVA), mentre que el tipus que correspon a un servei d’adequació a una determinada legislació seria del 21%. En cas que s’emmascari el servei realment dut a terme es pot estar cometent, per tant, una infracció tributària, sancionable amb multa pecuniària proporcional, del 50% d’ara endavant, sobre la quantia no ingressada.

Recomanacions per contractar assessorament de protecció de dades

 • El compliment de la protecció de dades és una labor conjunta entre la consultoria i el client. A més del treball de l’assessoria, és imprescindible una implicació activa de l’empresa.
 • El principi de responsabilitat activa és un procés de millora contínua que requereix definir accions amb una continuïtat en el temps. En una correcta adequació al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) es necessiten treballs continuats d’un mínim de 3 anys.
 • El compliment del RGPD s’ha d’adaptar a les característiques de cada empresa. Es requereix una anàlisi jurídica a mesura que entengui cada tractament de dades.
 • El projecte d’adequació ha d’assegurar la conscienciació i formació dels empleats que realitzin tractaments de dades en l’organització.
 • L’adequació pot suposar canvis en els processos i noves tasques dins de l’organització, no només canvis de documentació.
 • L’adequació plena inclou processos per al compliment real i no només documentació actualitzada per a una adaptació formal.
 • La consultoria ha de comptar amb un equip amb formació especialitzada i experiència demostrable en privacitat. També són necessaris coneixements complementaris a nivell tecnològic i organitzatiu.
 • Els serveis de consultoria suposen hores de treball professional amb un cost. No es pot oferir de forma gratuïta ni desviar fons de formació subvencionats a aquesta fi.

Per a més informació: https://www.aepd.es/media/estudios/coste-cero.pdf

QUE LA CALOR NO ET CREMI!

L’exposició intensa a la radiació solar, especialment durant l’època d’estiu, en activitats realitzades a la intempèrie pot augmentar la possibilitat que un treballador sofreixi un cop de calor.

Llegir més

Que la calor no et cremi!

L’exposició intensa a la radiació solar, especialment durant l’època d’estiu, en activitats realitzades a la intempèrie pot augmentar la possibilitat que un treballador sofreixi un cop de calor.

L’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) ha difós un material divulgatiu per a empreses i treballadors que recull un conjunt de mesures preventives generals per a eliminar o reduir el risc de treballar amb calor.

Cada estiu molts treballadors són víctimes de la calor, especialment aquells que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure. Certs treballs en obres públiques, en construcció, o en agricultura, comporten l’exposició dels treballadors a temperatures molt elevades en els mesos més calorosos i en les zones més càlides del nostre país.

L’estrès tèrmic per calor pot originar diversos danys a la salut, des de rampes, deshidratació, esgotament per calor o cop de calor. Aquest últim és irreversible, de summa gravetat i pot arribar a ocasionar la mort. Per això, és fonamental que, tant treballadors com empresaris, prenguin consciència del risc de treballar amb calor.

Atenció. L’estrès tèrmic per calor resulta especialment perillós en els treballs a l’aire lliure, com en la construcció, l’agricultura o en els treballs d’obres públiques, ja que, en tractar-se d’una situació perillosa que fonamentalment es dona en els dies més calorosos d’estiu, no sol haver-hi programes específics de prevenció de riscos com en el cas dels treballs on l’estrès per calor és un problema al llarg de tot l’any.

Si ets EMPRESARI:

No esperis que els teus treballadors mostrin els primers símptomes (taquicàrdies, cefalees, nàusees, vòmits, confusions, convulsions, etc.).

ANTICIPA’T

· Planifica un període d’adaptació al començament dels treballs

· Limita les activitats més intenses en les hores centrals del dia

· Estableix rotacions per reduir el temps d’exposició

· Permet que els teus treballadors adaptin el seu propi ritme de treball

· Evita els treballs individuals i facilita el treball en equip

· Garanteix als teus treballadors una vigilància de la salut especifica

· Protegeix la zona de treball del sol

Mesures preventives  

· Verifiqui les condicions meteorològiques de forma freqüent i informi els treballadors.

· Limiti les tasques feixugues que requereixin una despesa energètica elevada. Si és possible, proporcioni ajudes mecàniques per a la manipulació de càrregues.

· Proporcioni aigua potable en les proximitats dels llocs de treball.

· Habiliti zones d’ombra o locals amb aire condicionat per al descans dels treballadors.

· Instal·li ventiladors, equips de climatització, persianes, estors i tendals per a disminuir la temperatura en cas de locals tancats.

· Limiti el temps o la intensitat de l’exposició, fent rotacions de tasca sempre que hi hagi llocs amb menor exposició que ho permetin.

· Planifiqui les tasques més pesades en les hores de menys calor, adaptant, si és necessari, els horaris de treball.

· Consideri que és necessari un període de 7 a 15 dies perquè el treballador s’aclimati a la calor. Quan es deixa de treballar en condicions caloroses durant períodes com les vacances o baixes laborals, és necessari tornar a aclimatar-se en incorporar-se de nou al treball.

· Augmenti la freqüència de les pauses de recuperació (cada hora, per exemple)

· Permeti al treballador, en la mesura que sigui possible, adaptar el seu propi ritme de treball.

· Procuri vestir amb robes àmplies, de teixit lleuger i colors clars. Protegeixi’s el cap amb gorra o barret.

· Eviti el treball individual, afavorint el treball en equip per a facilitar la supervisió mútua dels treballadors.

· Informi els treballadors sobre els riscos relacionats amb la calor, els seus efectes i les mesures preventives i de primers auxilis que cal adoptar.

Per a més informació:

 • Que la calor no et cremi:

https://www.insst.es/documents/94886/214929/que+el+calor+no++te+queme/4f1f7566-88d1-4ac7-a5c2-a6209e602480

 • Treballar amb calor:

https://www.insst.es/documents/94886/375857/Trabajar+con+calor+-+A%C3%B1o+2013/000fd67b-7aca-4709-b3cb-c78d00e5a343

Consulti el document “Treballar amb calor” el·laborat per l’Institut Nacional de Seguretat i Salut el Treball (INSST). En ell es descriuen els principals factors de risc que intervenen en l’estrès tèrmic per calor; els símptomes associats al cop de calor i l’actuació recomanada a seguir en cas que el treballador el sofreixi. Així mateix, recull un conjunt de mesures preventives generals per a eliminar o reduir aquest risc.

RECORDATORI: FINS AL 20 D’AGOST DEL 2019 ES PRESENTEN DECLARACIONS MENSUALS D’IVA, IRPF I IS

Li recordem que el termini de declaració dels models de presentació mensual de l’impost sobre el valor afegit (IVA), retencions i ingressos a compte de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i impost sobre societats (IS) corresponents al mes de juliol començarà el pròxim dia 1 d’agost i finalitzarà el 20 d’agost.

Llegir més

Recordatori: fins al 20 d’agost del 2019 es presenten declaracions mensuals d’IVA, IRPF i IS

Li recordem que el termini de declaració dels models de presentació mensual de l’impost sobre el valor afegit (IVA), retencions i ingressos a compte de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i impost sobre societats (IS) corresponents al mes de juliol començarà el pròxim dia 1 d’agost i finalitzarà el 20 d’agost.

Aquestes són les obligacions tributàries corresponents al mes d’agost:

Fins al 20 d’agost

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

· Juliol 2019. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

IVA

· Juliol 2019. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

· Maig 2019. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

· Maig 2019. Grans empreses: 561, 562, 563

· Juliol 2019: 548, 566, 581

· Juliol 2019: 570, 580

· Segon trimestre 2019. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

· Segon trimestre 2019. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

 

Els destinataris registrats, fins i tot ocasionals, representants fiscals i receptors autoritzats, utilitzaran com a declaració d’operacions el model 510.

IMPOSTO ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

· Juliol 2019. Grans empreses: 560

Fins al 30 d’agost

IVA

· Juliol 2019. Autoliquidació: 303

· Juliol 2019. Grup d’entitats, model individual: 322

· Juliol 2019. Grup d’entitats, model agregat: 353

Per aquest motiu, els preguem que, com més aviat millor, ens facilitin tota la documentació així com aquelles dades que els sol·licitem per poder realitzar la confecció  i presentació d’aquestes declaracions.

OBLIGACIONS FISCALS AGOST – SETEMBRE 2019

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos d’agost i setembre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Obligacions fiscals agost – setembre 2019

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos d’agost i setembre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

AGOST

 

Fins al 20 d’agost

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Juliol 2019. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

Juliol 2019. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

Maig 2019. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Maig 2019. Grans empreses: 561, 562, 563

Juliol 2019: 548, 566, 581

Juliol 2019: 570, 580

Segon trimestre 2019. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Segon trimestre 2019. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

Juliol 2019. Grans empreses: 560

Fins al 30 d’agost

IVA

Juliol 2019. Autoliquidació: 303

Juliol 2019. Grup d’entitats, model individual: 322

Juliol 2019. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

SETEMBRE

 

Fins al 20 de setembre

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Agost 2019. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

Juliol i agost 2019. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Agost 2019. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

Juliol i agost 2019: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

Juny 2019. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Juny 2019. Grans empreses: 561, 562, 563

Agost 2019: 548, 566, 581

Agost 2019: 570, 580

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

Agost 2019. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Segon trimestre 2019. Pagament fraccionat: 583

Segon quadrimestre 2019. Autoliquidació: 587

Fins al 30 de setembre

IVA

Agost 2019. Autoliquidació: 303

Agost 2019. Grup d’entitats, model individual: 322

Agost 2019. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

AJUDES I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Programa d’ajuts a projectes singulars en matèria de mobilitat sostenible (Programa MOVES Projectes Singulars).

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 165

Data de publicació: 11/07/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/11/pdfs/BOE-A-2019-10272.pdf

 

2. Subvencions destinades a l’obtenció d’avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (SAECA) per a titulars d’explotacions agràries amb activitat en determinats cultius cítrics que garanteixin préstecs per a finançar les seves explotacions i es convoquen aquestes subvencions per a l’exercici 2019.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 165

Data de publicació: 11/07/2019

Termini: 12/09/2019

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/11/pdfs/BOE-B-2019-31340.pdf

 

3. Ajuts dirigits a impulsar el creixement de la indústria espanyola en el marc del projecte “Programa de Creixement Empresarial”.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 161

Data de publicació: 6/07/2019

Termini: 7/09/2019

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/06/pdfs/BOE-B-2019-30658.pdf

 

4. Subvencions a les activitats de promoció del treball autònom, de l’economia social i de la responsabilitat social de les empreses i per a sufragar les despeses de funcionament, per a l’any 2019.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 159

Data de publicació: 4/07/2019

Termini: 1/08/2019

Organisme oficial: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/04/pdfs/BOE-B-2019-30208.pdf

 

5. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del projecte “Indústria Connectada 4.0”

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 176

Data de publicació: 24/07/2019

Termini: 16/09/2019

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/24/pdfs/BOE-B-2019-32947.pdf

 

6. Suport financer a la inversió industrial en el marc de la política pública de reindustrialització i enfortiment de la competitivitat industrial.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 169

Data de publicació: 16/07/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/16/pdfs/BOE-A-2019-10474.pdf

 

7. Subvencions públiques, corresponent al programa escoles taller i cases d’ofici i els tallers d’ocupació, amb càrrec a l’exercici pressupostari 2019 i en l’àmbit exclusiu de gestió provincial del servei esmentat.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 171

Data de publicació: 18/07/2019

Termini: 6/08/2019

Organisme oficial: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-32238

CATALUNYA. AJUDES I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7914

Data de publicació: 10/07/2019

Termini: 2/10/2019

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7914/1752997.pdf

 

2. Ajuts en forma de bonificació dels interessos d’operacions de préstec, per al finançament de promocions d’habitatges amb protecció oficial i allotjaments col·lectius protegits destinats a lloguer en règim general per a l’any 2019

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7914

Data de publicació: 10/07/2019

Termini: 30/11/2019

Organisme oficial: Agència de l’Habitatge de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7914/1753063.pdf

 

3. Ajuts a projectes i plans editorials, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7912

Data de publicació: 8/07/2019

Termini: 8/08/2019

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7912/1752597.pdf

 

4. Ajuts a la distribució i l’explotació d’espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7912

Data de publicació: 8/07/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7912/1752627.pdf

 

5. Ajuts destinats a subvencionar la compra de productes fitosanitaris a base de saponines en la lluita contra el cargol poma en el delta de l’Ebre

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7917

Data de publicació: 15/07/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7917/1753522.pdf

 

6. Ajuts per a la realització de proves diagnòstiques previstes en l’execució del programa de sanitat animal de prevenció, lluita i erradicació de la tuberculosi bovina.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7917

Data de publicació: 15/07/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7917/1753560.pdf

 

7. Subvencions per a la incorporació de socis treballadors o socis de treball en cooperatives i societats laborals en l’exercici 2019

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7916

Data de publicació: 12/07/2019

Termini: 2/08/2019

Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7916/1753384.pdf

 

8. Ajuts de minimis per a l’establiment de noves plantacions de llúpol i reconversió i millora de les existents, i per a l’adquisició de maquinària específica per al sector del llúpol per a l’any 2019

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7926

Data de publicació: 26/07/2019

Termini: 5/08/2019

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7926/1755647.pdf

 

9. Ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7924

Data de publicació: 24/07/2019

Termini: 25/09/2019

Organisme oficial: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7924/1755064.pdf

 

10. Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7924

Data de publicació: 24/07/2019

Termini: 16/09/2019

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7924/1755048.pdf

 

11. Línia d’ajuts de mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Tecniospring INDUSTRY)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7922

Data de publicació: 22/07/2019

Termini: 30/09/2019

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7922/1754695.pdf

 

12. Subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals (SOC – Projectes innovadors i experimentals)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7913

Data de publicació: 9/07/2019

Termini: 17/09/2019

Organisme oficial: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7913/1752769.pdf