COVID-19. PUBLICADA CONSULTA DE L’ICAC SOBRE TERMINIS PER A LA FORMULACIÓ, VERIFICACIÓ I APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS EN LA CRISI DE LA COVID 19

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) ha contestat sobre l’efecte de la crisi sanitària i el Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en el procés de formulació, verificació i aprovació dels comptes anuals.

Llegir més

COVID-19. Publicada consulta de l’ICAC sobre terminis per a la formulació, verificació i aprovació dels comptes anuals en la crisi de la COVID 19

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) ha contestat sobre l’efecte de la crisi sanitària i el Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en el procés de formulació, verificació i aprovació dels comptes anuals.

Com ja l’hem informat, mitjançant el Reial decret 463/2020, el dia 14 de març de 2020 va ser declarat l’estat d’alarma amb la finalitat d’afrontar la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19. Per donar resposta a les circumstàncies econòmiques excepcionals causades per la pandèmia, el dia 18 de març de 2020 es va publicar al BOE el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

En matèria de formulació, verificació i aprovació dels comptes anuals de les diferents empreses i entitats, l’article 40 del Reial decret llei va establir un règim extraordinari. Aquest règim extraordinari va ser dies després matisat per la modificació introduïda en l’article 40 per la disposició final primera del Reial decret llei 11/2020 que va ser publicat al BOE el dia 1 d’abril.

De manera resumida aquesta regulació extraordinària estableix el següent:

 • Termini per a la formulació dels comptes anuals (art.40.3): l’obligació de formular els comptes anuals, ordinaris o abreujats, individuals o consolidats, en el termini de tres mesos a comptar des del tancament de l’exercici social que incumbeix a l’òrgan de govern o administració d’una persona jurídica i, quan fos legalment exigible, l’informe de gestió i altres documents exigibles segons la legislació de societats, queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma, i es reprendrà de nou per altres tres mesos a comptar des d’aquesta data. No obstant l’anterior, serà vàlida la formulació dels comptes que realitzi l’òrgan de govern o administració d’una persona jurídica durant l’estat d’alarma i es podrà realitzar d’igual manera la seva verificació comptable dins del termini legalment previst o acollint-se a la pròrroga prevista en l’apartat següent.
 • Termini per a l’auditoria dels comptes anuals (art. 40.4): en el cas que, a la data de declaració de l’estat d’alarma o durant la seva vigència d’aquest, l’òrgan de govern o administració d’una persona jurídica obligada hagués formulat els comptes de l’exercici anterior, el termini per a la verificació comptable d’aquests comptes, tant si l’auditoria fos obligatòria com voluntària, s’entendrà prorrogat per dos mesos a comptar des que finalitzi l’estat d’alarma.
 • Termini per a l’aprovació dels comptes anuals (art.40.5): la junta general ordinària per aprovar els comptes de l’exercici anterior es reunirà necessàriament dins dels tres mesos següents a comptar des que finalitzi el termini per formular els comptes anuals. Si la convocatòria de la junta general s’hagués publicat abans de la declaració de l’estat d’alarma però el dia de celebració fos posterior a aquesta declaració, l’òrgan d’administració podrà modificar el lloc i l’hora previstos per a la celebració de la junta o revocar l’acord de convocatòria mitjançant anunci publicat amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores en la pàgina web de la societat i, si la societat no tingués pàgina web, en el «Boletín Oficial del Estado». En cas de revocació de l’acord de convocatòria, l’òrgan d’administració haurà de procedir a nova convocatòria dins del mes següent a la data en què hagués finalitzat l’estat d’alarma.
 • Convocatòria de la junta general (art. 40.6): si la convocatòria de la junta general s’hagués publicat abans de la declaració de l’estat d’alarma però el dia de celebració fos posterior a aquesta declaració, l’òrgan d’administració podrà modificar el lloc i l’hora previstos per a la celebració de la junta o revocar l’acord de convocatòria mitjançant un anunci publicat amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores en la pàgina web de la societat i, si la societat no tingués pàgina web, en el «Boletín Oficial del Estado». En cas de revocació de l’acord de convocatòria, l’òrgan d’administració haurà de procedir a una nova convocatòria dins del mes següent a la data en què hagués finalitzat l’estat d’alarma.
 • Proposta d’aplicació del resultat (art. 40.6 bis): en relació amb la proposta d’aplicació del resultat, les societats mercantils que, un cop formulat els seus comptes anuals, convoquin la junta general ordinària a partir de l’entrada en vigor de la present disposició, podran substituir la proposta d’aplicació del resultat continguda en la memòria per una altra proposta.

L’òrgan d’administració haurà de justificar amb base a la situació creada per la COVID-19 la substitució de la proposta d’aplicació del resultat, que també s’haurà d’acompanyar d’un escrit de l’auditor de comptes en el qual s’indiqui que no hauria modificat la seva opinió d’auditoria si hagués conegut en el moment de la seva signatura la nova proposta.

Si es tracta de societats que la seva junta general ordinària ja hagué estat convocada, l’òrgan d’administració podrà retirar de l’ordre del dia la proposta d’aplicació del resultat a l’efecte de sotmetre una nova proposta a l’aprovació d’una junta general que s’haurà de celebrar també dins del termini legalment previst per a la celebració de la junta general ordinària. La decisió de l’òrgan d’administració s’haurà de publicar abans de la celebració de la junta general ja convocada. En relació amb la nova proposta s’hauran de complir els requisits de justificació, escrit d’auditor de comptes assenyalat en el paràgraf anterior. La certificació de l’òrgan d’administració a l’efecte del dipòsit de comptes es limitarà, si escau, a l’aprovació dels comptes anuals, i amb posterioritat es presentarà al Registre Mercantil la certificació complementària relativa a l’aprovació de la proposta d’aplicació del resultat.

 • Entitats cotitzades (art.41.3): quan les societats cotitzades apliquin qualsevol de les mesures recollides en el article 40.6 bis d’aquest Reial decret llei, la nova proposta, la seva justificació per l’òrgan d’administració i l’escrit de l’auditor s’hauran de fer públics, tan aviat com s’aprovin, com a informació complementària als comptes anuals en la pàgina web de l’entitat i en la de la CNMV com una altra informació rellevant o, en cas de ser preceptiu atès el cas concret, com a informació privilegiada

Interpretació de l’ICAC del règim extraordinari de l’article 40 del Reial decret llei 8/2020

Doncs bé, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) ha respost, amb data 2 d’abril, la consulta d’auditoria sobre l’efecte de la crisi sanitària i el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en el procés de formulació, verificació i aprovació dels comptes anuals (RDL), i la seva modificació per la disposició final 1a, apartat tretze, del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març (RDL 11/2020).

Vegeu: Consulta Auditoria.- Efecte del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, en el seu article 40, en el procés de formulació, verificació i aprovació dels comptes anuals de les diferents entitats

En opinió de l’ICAC, es poden produir les següents situacions:

Entitats per a les quals, amb data de 14 de març de 2020 (data d’entrada en vigor del Reial decret d’estat d’alarma), ja havia finalitzat el termini de formulació dels seus comptes anuals.

A aquestes entitats no els resultarà d’aplicació els apartats 3 i 5 de l’article 40 del RDL (en matèria de formulació i aprovació), i sí que serà aplicable el que es disposa en l’apartat 4 per a l’auditoria de comptes (pròrroga de dos mesos del termini d’emissió de l’informe).

En aquests casos cal tenir present que en el supòsit d’utilitzar la pròrroga de dos mesos en la realització de l’auditoria i en l’emissió de l’informe per part de l’auditor, es podria veure afectat el termini d’aprovació dels comptes anuals, ja que, sense l’informe d’auditoria, no es podrien aprovar els comptes anuals per la junta general i el termini d’aprovació establert legalment resultaria impossible de complir. Per tant, en aquests supòsits, el termini d’aprovació dels comptes anuals per la junta general (sis mesos des del tancament de l’exercici anterior) es podrà veure alterat com a conseqüència de l’aplicació de la pròrroga del treball d’auditoria regulat en l’article 40.4 del RDL.

Entitats per a les quals, amb data de 14 de març de 2020, no havia finalitzat el termini de formulació dels seus comptes anuals, però que, no obstant això, l’òrgan d’administració ja les havia formulat amb anterioritat a aquesta data.

En aquests casos, el termini de formulació dels comptes finalitza en els tres mesos següents a la data de finalització de l’estat d’alarma (article 40.3 del RDL), per la qual cosa la data d’aprovació dels comptes anuals per la junta general es podrà allargar fins tres mesos més tard d’aquesta data, d’acord amb el que s’estableix en l’article 40.5 del RDL. Així mateix, a aquestes entitats els serà aplicable el que es preveu en l’article 40.4 del RDL (pròrroga del termini de l’auditoria).

Entitats els administradors de les quals, a pesar que es poguessin acollir a l’extensió del termini de formulació dels seus comptes anuals, d’acord amb l’article 40.3 del RDL, formulen els comptes anuals durant el període d’estat d’alarma.

En aquestes entitats resultarà d’aplicació el que es disposa en l’article 40.4 del RDL sobre pròrroga del termini d’emissió de l’informe d’auditoria i també el que es disposa en l’article 40.5, quant a l’extensió del termini per a l’aprovació dels comptes anuals.

Entitats que formulen els seus comptes anuals dins del període d’extensió dels tres mesos a partir de la finalització de l’estat d’alarma; per exemple: finalitza el període d’alarma el 15 d’abril de 2020 i es formulen els comptes el 30 de juny.

En aquests casos, s’ha de tenir en compte -seguint l’exemple- que el període màxim de formulació finalitzaria el 15 de juliol i el d’aprovació per la junta general el 15 d’octubre. En aquests casos resulta aplicable el que es disposa en els apartats 3 i 5 de l’article 40 del RDL, però no l’apartat 4 (pròrroga del termini de l’auditoria).

Entitats no subjectes a l’obligació d’auditar els seus comptes anuals, però que voluntàriament les sotmeten a auditoria.

A aquestes entitats els resulta d’aplicació el que es disposa en l’article 40 del RDL, conforme a l’indicat en els supòsits anteriors.

Auditoria d’altres estats financers diferents dels comptes anuals.

El RDL, en el seu article 40, apartats 3 a 5, només es refereix al procés de formulació, verificació i aprovació dels comptes anuals de les persones jurídiques, i estableix una alteració del règim general regulat en la normativa mercantil sobre aquest règim.

Per tant, la modificació establerta pel RDL no afecta els treballs d’auditoria de comptes d’estats financers que no siguin comptes anuals (estats financers intermedis, balanç, etc.).

Per arribar a les conclusions anteriors, atenent el que s’estableix en els apartats 3 a 5 de l’article 40 del RDL, l’ICAC dedueix que el règim general de formulació, verificació, aprovació i dipòsit de comptes anuals regulat en el text refós de la Llei de societats de capital (TRLSC) s’ha vist alterat de la següent forma:

 1. L’article 40.3 del RDL suspèn el termini de formulació de comptes anuals legalment establert per l’article 253 del TRLSC (tres mesos des del final de l’exercici), que es reprèn en el moment en què finalitzi l’estat d’alarma. S’estén durant tres mesos a partir d’aquesta data, únicament per a les entitats en les quals en el moment de declaració de l’estat d’alarma no havien formulat els seus comptes anuals i no havia finalitzat el termini de formulació dels seus comptes anuals, atesa la data de tancament del seu exercici social. Del literal del que es disposa en l’article 40.3 del RDL, l’ICAC dedueix que aquesta regulació no afectaria entitats en les quals hagués finalitzat el termini de formulació dels comptes anuals abans del 14 de març.
 2. L’article 40.3 del RDL no prohibeix que durant el període de l’estat d’alarma es puguin formular i verificar els comptes anuals. Aquesta circumstància es preveu expressament en la redacció donada a aquest apartat pel RDL 11/2020, com qualsevol altre acte que es pogués realitzar pels òrgans de govern i administració de les diferents entitats corresponents a les seves funcions.
 3. L’article 40.5 del RDL modifica el procés d’aprovació dels comptes anuals per la junta general regulat en els articles 164 i 272 del TRLSC (segons el qual s’han d’aprovar en els sis primers mesos de l’exercici següent): la junta general s’ha de reunir a aquest efecte necessàriament dins dels tres mesos següents a la data de finalització del termini de formulació dels comptes fixat en l’article 40.3 del RDL. És a dir, atès que el termini de formulació dels comptes anuals s’estén fins a tres mesos des que finalitzi l’estat d’alarma, el termini d’aprovació d’aquests comptes per la junta general s’estén altres tres mesos a partir de la finalització del termini de formulació. Aquest nou termini també seria aplicable a aquelles entitats el termini de formulació de les quals no havia finalitzat en la data de declaració de l’estat d’alarma, però que, no obstant això, ja havien formulat els seus comptes anuals a aquesta data.
 4. L’article 40.4 del RDL regula un règim especial respecte al termini per a la realització de l’auditoria en els casos en què, abans de la data de declaració de l’estat d’alarma (el 14 de març) o durant la seva vigència, s’haguessin formulat els comptes anuals. S’estableix així que “el termini per a la verificació comptable d’aquests comptes, tant si l’auditoria fos obligatòria com voluntària, s’entendrà prorrogat per dos mesos a comptar des que finalitzi l’estat d’alarma”, sense distingir si el termini de formulació per a aquesta entitat hagués finalitzat o no en aquesta data.

Tot i que en la normativa reguladora d’aquesta matèria no s’estableixi un termini concret o màxim per a la realització d’un treball d’auditoria i l’emissió de l’informe corresponent, es pot entendre que existeix una exigència que l’informe d’auditoria s’hagi de presentar i lliurar sota unes determinades condicions temporals: s’ha de lliurar en la data fixada contractualment i ha de permetre que es compleixi amb els requeriments legals i estatutaris exigits a l’entitat auditada referent a això. No obstant això, en relació amb aquesta última circumstància, s’ha de tenir en compte que els requeriments legals quant al compliment de les obligacions societàries d’aprovació de comptes per la junta general i el seu dipòsit en el registre mercantil s’han alterat pel RDL, el que podria afectar la data de lliurament de l’informe d’auditoria.

 

COVID-19. LES COMUNITATS FORALS MODIFIQUEN ELS TERMINIS DE LES SEVES CAMPANYES DE RENDA I PATRIMONI 2019

Tot i que la campanya estatal de la declaració de la renda i patrimoni del 2019 continua sense alteració de terminis durant l’estat d’alarma, les comunitats forals sí que han modificat les dates de començament i finalització de la presentació de l’impost en el seu territori.

Llegir més

COVID-19. Les Comunitats Forals modifiquen els terminis de les seves campanyes de renda i patrimoni 2019

Tot i que la campanya estatal de la declaració de la renda i patrimoni del 2019 continua sense alteració de terminis durant l’estat d’alarma, les comunitats forals sí que han modificat les dates de començament i finalització de la presentació de l’impost en el seu territori

Com ja l’hem estat informant, hem de tenir present que algunes comunitats autònomes (CCAA) han reaccionat a la crisi del coronavirus (COVID-19) regulant determinades mesures que afecten l’àmbit tributari.

No obstant això, pel que fa a la presentació de les declaracions de renda i patrimoni de l’exercici 2019, avui dia, no s’ha aprovat un ajornament d’aquestes declaracions davant l’AEAT, de tal manera que els contribuents l’hauran de presentar malgrat l’estat d’alarma a Espanya i malgrat que bona part dels tràmits administratius i tributaris s’han vist afectats.

No obstant això hem de destacar que tot i que la campanya estatal de les declaracions de renda i patrimoni del 2019 continua sense alteració de terminis durant l’estat d’alarma, les comunitats forals sí que han modificat les dates de començament i finalització de la presentació de l’impost en el seu territori.

En concret:

NAVARRA

El Govern de Navarra ha anunciat que l’inici de la campanya de l’IRPF i de l’impost sobre el patrimoni s’iniciarà el pròxim dia 6 de maig, amb un retard d’un mes respecte de les dates habituals en campanyes anteriors.

ÀLABA

L’1 d’abril de 2020 s’ha publicat l’Ordre Foral 151/2020, de 24 de març, per la qual s’aproven els models d’autoliquidació de l’IRPF i de l’impost sobre el patrimoni, en la qual s’amplien els terminis de declaració i pagament de l’IRPF. En concret:

A. Els terminis per a les declaracions de l’IRPF seran els següents:

 • Rentared (presentació de la declaració telemàticament): la declaració de la renda es podrà confeccionar des del 15 abril fins al 30 d’octubre de 2020.
 • Rentaaraba:

  – L’atenció presencial en les dependències de la Diputació Foral d’Àlaba es realitzarà entre el 8 de setembre i el 28 d’octubre.

– La presentació a través d’entitats financeres i gestories es realitzarà des del 15 d’abril fins al 30 d’octubre. No obstant això, l’inici del termini quedarà condicionat a la legislació aplicable mentre es mantingui l’estat d’alarma.

 • Rentafácil (acceptació o modificació de la proposta enviada per la Diputació). L’acceptació en línia o telefònica de la proposta enviada per la Diputació es podrà realitzar des del 15 d’abril fins al 28 d’octubre de 2020. Per modificar la proposta, si s’acudeix a les dependències de la Diputació, el termini s’iniciarà el 8 de setembre i finalitzarà el 28 d’octubre; si s’acudeix a entitats financeres o gestories, aquest termini s’allarga fins al 30 d’octubre.

El pagament derivat de les declaracions de l’IRPF s’ajorna, sigui quina sigui la modalitat triada, al 20 de novembre de 2020 (un únic pagament). Per a les devolucions, la Diputació Foral d’Àlaba ha comunicat, a través de la seva pàgina web, que es manté el termini de 24/48 hores per a la seva obtenció.

Per a la realització dels ingressos, es poden domiciliar les quotes sempre que les declaracions es presentin abans del 17 de juny. En cas contrari, es podrà optar per l’ingrés mitjançant passarel·la de pagaments o carta de pagament.

B. Declaracions de l’impost sobre el patrimoni

El termini per presentar les declaracions de l’impost sobre el patrimoni no s’amplia, sinó que es manté entre el 15 d’abril i el 25 de juny de 2020, i s’ha de realitzar l’ingrés íntegrament el 25 de juny. Les declaracions es podran presentar per internet (rentared) o a través de les gestories.

Com en l’IRPF, es poden domiciliar les quotes si les declaracions es presenten abans del 17 de juny. En cas contrari, també es podrà optar per l’ingrés mitjançant passarel·la de pagaments o carta de pagament. 

D’altra banda, la Diputació Foral d’Àlaba ha publicat en el seu web que:

 • L’inici del termini per presentar les autoliquidacions de l’impost sobre successions i donacions (ISD) i de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD) el termini de presentació i de pagament dels quals (segons la normativa aplicable a cada tribut) s’inicia a partir del 14 de març, se suspèn fins a l’1 de juny de 2020.
 • Quan els terminis de presentació i pagament s’haguessin iniciat amb anterioritat al 14 de març de 2020, la suspensió es produirà durant l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.

BISCAIA

Mitjançant l’Ordre Foral 685/2020, de 26 de març, publicada l’1 d’abril de 2020, es modifiquen les ordres forals 540/2020 i 541/2021, totes dues de 5 de març, amb la finalitat de modificar la data de finalització del termini de declaració de l’IRPF i de l’impost sobre el patrimoni a Biscaia.

D’acord amb això, la presentació de les autoliquidacions de l’impost sobre la renda de les persones físiques corresponents al període impositiu 2019, s’efectuarà en el termini comprès entre el 4 de maig de 2020 i la data que es determini mitjançant Ordre Foral del diputat foral d’Hisenda i Finances.

La presentació de les autoliquidacions de l’impost sobre el patrimoni corresponents al període impositiu 2019, s’efectuarà en el termini comprès entre el 4 de maig de 2020 i la data que es determini mitjançant Ordre Foral del diputat foral d’Hisenda i Finances.

Per tant, es concreta la data d’inici de la campanya, però no la de fi, que se supedita a la publicació d’una ordre posterior.

GUIPÚSCOA

La Diputació Foral de Guipúscoa ha publicat el 30 de març de 2020 l’Ordre Foral 132/2020, de 26 de març, per la qual s’aproven els models d’autoliquidació de l’IRPF i de l’impost sobre el patrimoni, juntament amb els terminis i llocs de declaració i ingrés.

A causa de la situació actual, els terminis són més amplis que en anys anteriors. Així:

 • Les autoliquidacions de l’IRPF i de l’impost sobre el patrimoni es podran presentar a través d’internet des del 15 d’abril fins al 29 de juliol de 2020.
 • Les propostes d’autoliquidació de l’IRPF es podran acceptar des del 6 d’abril fins al 29 de juliol de 2020.
 • S’ajorna l’inici del termini de presentació de les autoliquidacions de l’IRPF en la seva modalitat mecanitzada fins que la situació l’aconselli. La data d’inici es fixarà més endavant, a través d’una altra ordre foral del diputat foral del Departament d’Hisenda i Finances; però el termini final es fixa ja en el 29 de juliol de 2020.
 • El càrrec en compte de la domiciliació del deute o, en el seu cas, del primer pagament fraccionat del deute de l’IRPF, es farà el 30 de juliol de 2020. El càrrec del segon termini del fraccionament del deute de l’IRPF, si correspon, s’efectuarà el 10 de novembre.

COVID 19. NOTA IMPORTANT DE L’AEAT SOBRE LA PRESENTACIÓ DE PREDECLARACIONS (PDF) DURANT L’ESTAT D’ALARMA

El tancament de les oficines de l’Agència Tributària derivat de la situació actual d’estat d’alarma impossibilita la presentació de les predeclaracions de manera presencial en les oficines de l’AEAT, per la qual cosa s’ha habilitat un sistema de presentació telemàtica, que permeti la presentació d’aquestes declaracions.

Llegir més

COVID 19. Nota important de l’AEAT sobre la presentació de predeclaracions (PDF) durant l’estat d’alarma

El tancament de les oficines de l’Agència Tributària derivat de la situació actual d’estat d’alarma impossibilita la presentació de les predeclaracions de manera presencial en les oficines de l’AEAT, per la qual cosa s’ha habilitat un sistema de presentació telemàtica, que permeti la presentació d’aquestes declaracions.

L’informem que l’AEAT ha publicat al seu web una nota IMPORTANT  sobre la presentació de predeclaracions (PDF) durant l’estat d’alarma.

La presentació de les declaracions (predeclaracions) en format PDF es realitzava fins ara en:

 • Oficines de l’AEAT (comunicacions, sol·licituds, declaracions i autoliquidacions a retornar o a compensar o negatives)
 • Entitats col·laboradores en la recaptació (autoliquidacions amb resultat a ingressar o a retornar)

El tancament de les oficines de l’Agència Tributària derivat de la situació actual d’estat d’alarma (Reial decret 463/2020, de 14 de març) impossibilita la presentació d’aquestes predeclaracions de manera presencial en les oficines de l’AEAT, per la qual cosa s’ha habilitat un sistema de presentació telemàtica, que permeti la presentació d’aquestes declaracions.

Així, la presentació de predeclaracions en format PDF corresponents a comunicacions, sol·licituds, declaracions i autoliquidacions a retornar o a compensar o negatives dels models que s’exposen a continuació es realitzaran durant el període en el qual es prolongui l’estat d’alarma, de la següent manera:

Models: 036, 037, 111, 121, 122, 130, 131, 140, 143, 147, 150, 210, 213, 247, 303, 309, 695, Sol·licitud d’aplicació del règim opcional per a contribuents persones físiques residents en altres Estats membres de la UE, i Sol·licitud de devolució per exempció per reinversió en habitatge habitual de no residents.

 1. S’emplenarà el formulari del model tributari que correspongui, generant el PDF de la predeclaració, com succeïa fins ara, el qual s’ha de descarregar amb aquest format PDF per a la seva posterior presentació electrònica mitjançant el nou tràmit de confirmació de la predeclaració que es comenta a continuació.

 

 1. La presentació del PDF de la predeclaració generada (corresponent exclusivament a comunicacions, sol·licituds, declaracions i autoliquidacions a retornar o a compensar o negatives) es presentarà posteriorment a través del nou tràmit de “Confirmació de predeclaració durant l’estat d’alarma (excepte resultat a ingressar)” o “Confirmació de predeclaració durant l’estat d’alarma” habilitat en el model corresponent.

Per a la seva presentació mitjançant la confirmació de la predeclaració, es requerirà com a mitjà d’identificació el NIF i una dada de contrast (amb caràcter general data de validesa)

La confirmació de la predeclaració es podrà realitzar:

 • pel titular de la predeclaració (és a dir, en nom propi), per a això es consignarà el NIF del declarant.
 • per una altra persona en nom seu (és a dir, en representació de tercers), on a més del NIF del declarant (del presentador), s’ha de consignar el NIF de l’interessat (de la persona en nom de qui es presenta la predeclaració).

El sistema retornarà un codi segur de verificació (CSV) del rebut de presentació per registre electrònic de la sol·licitud de confirmació de la predeclaració.

Per als supòsits en els quals existeix la possibilitat de presentar la predeclaració amb resultat a ingressar, es podrà utilitzar en lloc de la predeclaració el sistema de presentació amb certificat o Cl@ve.

Es recorda que les persones físiques es poden registrar en el sistema Cl@ve accedint al següent enllaç:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/ca_es/tramitacion/GC27.shtml

Finalment, també s’informa que els contribuents que tinguin el certificat caducat o a punt de caducar, que l’AEAT permet l’ús dels certificats caducats en la seva SEU d’acord amb el que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Certificats electrònics pròxims a caducar

COVID 19. NOTA DE L’AEAT SOBRE DECLARACIONS INTRASTAT DURANT L’ESTAT D’ALARMA EN EL CAS DE NO DISPOSAR DEL CERTIFICAT ELECTRÒNIC DE L’EMPRESA

En la pàgina web de l’AEAT s’ha publicat una nota en la qual s’indica que com a conseqüència de la crisi de la COVID-19, algunes empreses s’han trobat que no disposen dels seus certificats electrònics per a la presentació de les declaracions Intrastat, ja que estan instal·lats en els ordinadors de les oficines de l’empresa.

Llegir més

COVID 19. Nota de l’AEAT sobre declaracions INTRASTAT durant l’estat d’alarma en el cas de no disposar del certificat electrònic de l’empresa

En la pàgina web de l’AEAT s’ha publicat una nota en la qual s’indica que com a conseqüència de la crisi de la COVID-19, algunes empreses s’han trobat que no disposen dels seus certificats electrònics per a la presentació de les declaracions Intrastat, ja que estan instal·lats en els ordinadors de les oficines de l’empresa.

En la pàgina web de l’AEAT s’ha publicat una nota en la qual s’indica que com a conseqüència de la  crisi de la COVID-19, algunes empreses s’han trobat que no disposen dels seus certificats electrònics per a la presentació de les declaracions Intrastat, ja que estan instal·lats en els ordinadors de les oficines de l’empresa.

En aquests supòsits i de manera provisional, s’indicarà als operadors que podran utilitzar el seu certificat electrònic personal per presentar les declaracions Intrastat de l’empresa, de forma que el titular d’aquest certificat de persona física procedirà a donar-se de alta com a tercer declarant i a donar d’alta com a representat el NIF de l’empresa obligada a declarar.

Es pot donar d’alta com a tercer declarant en el següent enllaç:

Registre de tercers declarants, empreses capçalera i autoritzats

o bé accedir a aquest tràmit a través de la següent ruta de la Seu electrònica de l’Agència Tributària:

 • Inicio
 • Tots els tràmits
 • Duanes
 • Intrastat
 • Gestions Intrastat
  • Registre de tercers declarants, empreses capçalera i autoritzats
   • Gestió de tercers declarants, empreses capçalera, autoritzats

Important: en presentar les declaracions configurarà el NIF com tercer declarant persona física (el carrega el sistema) i el NIF de l’entitat obligada a declarar s’haurà de consignar manualment.

En el cas d’operadors que no disposin de certificat electrònic de l’empresa ni del corresponent a alguna persona física vinculada a l’empresa, podran utilitzar el sistema Cl@ve per registrar-se com a tercers declarants i actuar com s’ha indicat anteriorment. Per registrar-se en el sistema Cl@ve i obtenir informació sobre el seu funcionament, poden accedir a través del següent enllaç:

Registre Cl@ve

Important: les altes de tercers declarants en els supòsits aquí relacionats tindran caràcter provisional mentre estigui vigent l’estat d’alarma.

COVID-19. LA COMISSIÓ EUROPEA CONCEDEIX LA FRANQUÍCIA DE DRETS D’IMPORTACIÓ I L’EXEMPCIÓ EN IVA A LA IMPORTACIÓ DE MERCADERIES NECESSÀRIES PER COMBATRE LA PANDÈMIA

La Comissió Europea ha autoritzat la importació de mercaderies per combatre la pandèmia des de països de fora de la Unió Europea, aprovant una exempció en l’IVA i en els drets d’importació, sempre que els productes es destinin a la seva posada a la disposició de les persones afectades, en situació de risc, o als qui participen en la lluita contra el brot de la malaltia. A Espanya, qualsevol operador es pot acollir a aquesta franquícia, sempre que es compleixin certs requisits.

Llegir més

COVID-19. La Comissió Europea concedeix la franquícia de drets d’importació i l’exempció en IVA a la importació de mercaderies necessàries per combatre la pandèmia

La Comissió Europea ha autoritzat la importació de mercaderies per combatre la pandèmia des de països de fora de la Unió Europea, aprovant una exempció en l’IVA i en els drets d’importació, sempre que els productes es destinin a la seva posada a la disposició de les persones afectades, en situació de risc, o als qui participen en la lluita contra el brot de la malaltia. A Espanya, qualsevol operador es pot acollir a aquesta franquícia, sempre que es compleixin certs requisits.

L’informem amb data de 3 d’abril de 2020, s’ha publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) la Decisió (UE) núm. 2020/491, de la Comissió, relativa a la concessió d’una franquícia de drets d’importació i d’una exempció de l’IVA respecte de la importació de les mercaderies necessàries per combatre els efectes del brot de COVID-19 durant l’any 2020.

La Comissió Europea ha autoritzat la importació de mercaderies per combatre la pandèmia des de països de fora de la Unió Europea, aprovant una exempció en l’IVA i en els drets d’importació, sempre que els productes es destinin a la seva posada a la disposició de les persones afectades, en situació de risc, o als qui participen en la lluita contra el brot de la malaltia. A Espanya, qualsevol operador es pot acollir a aquesta franquícia, sempre que es compleixin certs requisits.

Després de la declaració per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) del brot de COVID-19 com una emergència de salut pública d’importància internacional i posteriorment, l’11 de març de 2020, com una pandèmia, i a fi de combatre els efectes del brot de COVID-19, es van presentar sol·licituds, remeses per Itàlia, França, Alemanya, Espanya, Àustria, Xipre, Txèquia, Estònia, Grècia, Croàcia, Lituània, els Països Baixos, Polònia, Portugal, Eslovènia, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Finlàndia, Hongria, Irlanda, Luxemburg, Letònia, Romania, Eslovàquia, el Regne Unit, Suècia i Malta, en les quals es demanava una franquícia de drets d’importació i una exempció de l’IVA respecte de les mercaderies importades.

Doncs bé, s’admetran amb franquícia de drets d’importació, en el sentit de l’art. 2.1.a) del Reglament (CE) núm. 1186/2009, del Consell (Règim comunitari de franquícies duaneres), i amb exempció de l’IVA sobre les importacions, en el sentit de l’art. 2.1.a) de la Directiva 2009/132/CE del Consell (Exempció de l’IVA d’algunes importacions definitives de béns)-, les mercaderies que reuneixin les condicions següents:

A. Que es destinin a un dels usos següents:

 • La seva distribució gratuïta, pels organismes i organitzacions a què es refereix la lletra C) següent, a les persones afectades o en situació de risc per la COVID-19, o als qui participen en la lluita contra el brot de la malaltia;
 • La seva posada a disposició gratuïta de les persones afectades o en situació de risc per la COVID-19, o dels qui participen en la lluita contra el brot de la malaltia, mentre continuïn sent propietat dels organismes i organitzacions a què es refereix la lletra C) següent;

B. Que compleixin els requisits establerts en els arts. 75, 78, 79 i 80 del Reglament (CE) núm. 1186/2009, del Consell (Règim comunitari de franquícies duaneres) i en els arts. 52, 55, 56 i 57 de la Directiva 2009/132/CE del Consell (Exempció de l’IVA d’algunes importacions definitives de béns).

C. Que siguin importades per al seu despatx de lliure pràctica per, o per compte de, organitzacions estatals, inclosos ens estatals, organismes públics i altres organismes de dret públic, o per, o per compte de, organitzacions autoritzades per les autoritats competents dels Estats membres.

S’admetran també amb franquícia de drets d’importació i a exempció de l’IVA sobre les importacions, les mercaderies que siguin importades per al seu despatx de lliure pràctica per, o per compte de, agències d’ajuda en cas de catàstrofe a fi de cobrir les seves necessitats durant el període en què ofereixin auxili a les persones afectades o en situació de risc per la COVID-19 o als qui participen en la lluita contra el brot de la malaltia.

Els Estats membres han de comunicar a la Comissió, com a molt tard el 30 de novembre de 2020, la naturalesa i la quantitat de les diferents mercaderies admeses amb franquícia de drets d’importació i amb exempció de l’IVA a fi de combatre els efectes del brot de COVID-19, les organitzacions a les quals han concedit l’autorització amb vista a la seva distribució o posada a disposició, així com les mesures adoptades per evitar que aquestes mercaderies s’utilitzin amb finalitats diferents de la lluita contra els efectes d’aquest brot.

Finalment, es concedeix la franquícia de drets d’importació i l’exempció de l’IVA respecte de les importacions efectuades a partir del 30 de gener de 2020, i romandrà en vigor fins al 31 de juliol de 2020. Abans que conclogui aquest període, es revisarà la situació i, si fos necessari, en consulta amb els Estats membres, el termini es podrà prorrogar.

COVID-19. AJORNAMENT I MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DE COTITZACIONS PER A EMPRESES I AUTÒNOMS EN ELS PRÒXIMS MESOS. QUI ESTÀ EXEMPT I QUI EL POT SOL·LICITAR?

Les últimes mesures aprovades pel Govern per pal·liar els efectes econòmics per la declaració de l’estat d’alarma es prolongaran diversos mesos més. Aquestes mesures afectaran les cotitzacions socials de treballadors, empreses i autònoms des del mes de març passat però varien segons quins casos i evolucionen en el temps. A continuació, els expliquem com afectaran aquestes mesures a les quotes durant els pròxims mesos en cada supòsit…

Llegir més

COVID-19. Modificació del model de sol·licitud del bo social per a treballadors autònoms

S’ha publicat l’Ordre TED/320/2020, de 3 d’abril, que va entrar en vigor el dia 4 d’abril, que modifica el model de sol·licitud d’aquest bo social, la qual cosa obliga als comercialitzadors de referència a procedir a la seva adaptació abans de posar-ho a la disposició dels consumidors compresos en l’àmbit de la seva aplicació.

Com ja l’hem informat, al BOE del dia 1 d’abril s’ha publicat el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març que adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

Una de les mesures que incorpora aquesta norma és el dret a percepció del bo social per part de treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència de la COVID-19.

El bo social és un descompte directe en la factura elèctrica, dirigit a usuaris en situació de vulnerabilitat.

Doncs bé aquest RDL ha estat desenvolupat per l’Ordre TED/320/2020, de 3 d’abril, que va entrar en vigor el dia 4 d’abril, disposició que, a més, modifica el model de sol·licitud d’aquest bo social, la qual cosa obliga als comercialitzadors de referència a procedir a la seva adaptació abans de posar-ho a la disposició dels consumidors compresos en l’àmbit d’aplicació de l’article 28 del RDL.

Per sol·licitar aquest bo, que consistirà en un descompte en la factura sobre el PVPC, calculat segons el que es disposa en el Reial decret 216/2014, de 28 de març, s’exigeix el compliment dels següents requisits:

Tenir la condició de consumidor vulnerable. Per adquirir aquesta condició, serà necessari:

 • Que la renda del titular del punt de subministrament o, en cas que formi part d’una unitat familiar, la renda conjunta anual de la unitat familiar a la qual pertanyi, calculada d’acord amb l’estipulat en l’article 4 de l’Ordre ETU/943/2017, de 6 d’octubre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 897/2017, de 6 d’octubre, sigui igual o inferior a:
  • 2,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) de 14 pagues, en el cas que el titular del punt de subministrament no formi part d’una unitat familiar o no hi hagi cap menor en la unitat familiar;
  • 3 vegades l’índex IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi un menor en la unitat familiar;
  • 3,5 vegades l’índex IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi dos menors en la unitat familiar.
 • Acreditar que amb data posterior al 14 de març de 2020 (data d’entrada en vigor de l’estat d’alarma) el titular del punt de subministrament, o algun dels membres de la seva unitat familiar, professionals per compte propi o autònoms, tenen dret a la prestació per cessament total d’activitat professional o per haver vist la seva facturació en el mes anterior al que se sol·licita el bo social, reduïda en almenys un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, en els termes establerts en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

A aquest efecte, es considera unitat familiar (art. 82 Llei 35/2006, de 28 de novembre):

 • La integrada pels cònjuges no separats legalment i, si n’hi hagués:
  • Els fills menors, amb excepció dels qui, amb el consentiment dels pares, visquin independents d’aquests.
  • Els fills majors d’edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.
 • En els casos de separació legal, o quan no existís vincle matrimonial, la formada pel pare o la mare i tots els fills que convisquin amb l’un o l’altre i que reuneixin els requisits anteriors.

Model de sol·licitud

D’altra banda l’Ordre modifica el model de sol·licitud del bo social per a treballadors autònoms establert a l’annex IV del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març. Vegeu el nou model en l’Annex de l’Ordrehttps://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2020-4292

El nou model incorpora la necessitat d’autorització expressa per part del titular o, en cas de formar part d’una unitat familiar, de tots els membres de la unitat familiar més grans de 14 anys, per a la consulta a les corresponents bases de dades de l’Agència Estatal de l’Administració, o en el cas del País Basc i Navarra, de l’Agència Foral corresponent, que continguin informació sobre rendes per part del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a partir de les dades introduïdes per la comercialitzadora en l’aplicació implementada a aquest efecte en la seu electrònica del Ministeri

Haurà de ser remès pel consumidor a una comercialitzadora de referència, a través de l’adreça de correu electrònic que aparegui en la seva pàgina web, juntament amb la següent documentació:

 • Còpia del NIF o NIE del titular del punt de subministrament i, en cas que formi part d’una unitat familiar, còpia del NIF o NIE de cadascun dels membres per als quals aquest document sigui obligatori.
 • Certificat d’empadronament en vigor, individual o conjunt, del titular del punt de subministrament o de tots els membres de la unitat familiar.
 • Llibre de família, en el cas que existeixi unitat familiar.
 • Acreditació de la condició de consumidor vulnerable conforme a l’exposat anteriorment. En particular, quan el treballador autònom es trobi en el supòsit de cessament d’activitat, l’acreditació es realitzarà mitjançant un certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.
 • Quan el contracte de subministrament de l’habitatge habitual del professional per compte propi o autònom estigui a nom de la persona jurídica, el bo social l’haurà de sol·licitar la persona física, la qual cosa implicarà un canvi de titularitat del contracte de subministrament.
 • En el cas que la sol·licitud fos incompleta, en el termini màxim de cinc dies hàbils des de la recepció, la comercialitzadora de referència es dirigirà al consumidor indicant la documentació acreditativa que ha d’esmenar. Una vegada rebuda:
  • Comprovarà, a través de la plataforma informàtica disponible a aquest efecte, una vegada hagi estat adaptada al que es preveu en l’article 28 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, les dades que obrin en el seu poder.
  • Comunicarà mitjançant correu electrònic al consumidor el resultat de la comprovació del compliment dels requisits exigits, indicant, en el seu cas, la data a partir de la qual procedirà a la seva aplicació.
  • Si el resultat és positiu, en aquest termini s’haurà d’haver realitzat el canvi de comercialitzadora i la formalització del contracte a preu voluntari per al petit consumidor.

El bo social es meritarà a partir del primer dia del cicle de facturació en el qual tingui lloc la recepció de la sol·licitud completa amb la documentació acreditativa que, si escau, sigui necessària.

Quan s’extingirà la consideració de consumidor vulnerable?

Quan deixin de concórrer les circumstàncies referides, i el consumidor està obligat a comunicar aquest fet a la comercialitzadora de referència, encara que en cap cas s’estendrà més de 6 mesos des de la seva meritació, sense perjudici de la possibilitat d’acollir-se a aquesta condició en qualsevol moment anterior o posterior a aquesta data a l’empara de la resta de supòsits previstos en el Reial decret 897/2017, de 6 d’octubre.

Què succeeix amb les sol·licituds presentades conforme al model que s’estableix en l’annex IV del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, i que ara es veu modificat?

Es tindran per vàlidament presentades sempre que consti l’autorització expressa per part del titular o, en cas de formar part d’una unitat familiar, de tots els membres de la unitat familiar més grans de 14 anys, per a la consulta a les corresponents bases de dades de l’Agència Estatal de l’Administració, o en el cas del País Basc i Navarra, de l’Agència Foral corresponent, que continguin informació sobre rendes per part del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a partir de les dades introduïdes per la comercialitzadora de referència en l’aplicació implementada a aquest efecte en la seu electrònica del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, sense perjudici de les millores que siguin exigibles per acreditar vàlidament els requisits establerts en l’article 28 esmentat.

A aquest efecte:

 • Els sol·licitants podran remetre el nou model en l’Annex de l’Ordrehttps://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2020-4292.
 • Els comercialitzadors podran sol·licitar l’esmena de la falta de consentiment en relació amb el model de sol·licitud establert en l’annex IV del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.
 • En tots dos casos, es considerarà com a data de presentació per a, si escau, la meritació del bo social, la data en la qual es va presentar el model de sol·licitud de l’annex IV del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, sempre que la sol·licitud contingués la documentació acreditativa que, si escau, fos necessària.

COVID-19. AJORNAMENT I MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DE COTITZACIONS PER A EMPRESES I AUTÒNOMS EN ELS PRÒXIMS MESOS. QUI ESTÀ EXEMPT I QUI EL POT SOL·LICITAR?

Les últimes mesures aprovades pel Govern per pal·liar els efectes econòmics per la declaració de l’estat d’alarma es prolongaran diversos mesos més. Aquestes mesures afectaran les cotitzacions socials de treballadors, empreses i autònoms des del mes de març passat però varien segons quins casos i evolucionen en el temps. A continuació, els expliquem com afectaran aquestes mesures a les quotes durant els pròxims mesos en cada supòsit…

Llegir més

COVID-19. Ajornament i moratòria en el pagament de cotitzacions per a empreses i autònoms en els pròxims mesos. Qui està exempt i qui el pot sol·licitar?

Les últimes mesures aprovades pel Govern per pal·liar els efectes econòmics per la declaració de l’estat d’alarma es prolongaran diversos mesos més. Aquestes mesures afectaran les cotitzacions socials de treballadors, empreses i autònoms des del mes de març passat però varien segons quins casos i evolucionen en el temps. A continuació, els expliquem com afectaran aquestes mesures a les quotes durant els pròxims mesos en cada supòsit…

Com ja l’hem informat, el Reial decret llei 11/2020, en vigor des del 2 d’abril, adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. Entre les mesures laborals de suport a les empreses i els autònoms podem destacar les moratòries de les cotitzacions socials a la Seguretat Social, de sis mesos, sense interès, el període de meritació de les quals estigui comprès entre els mesos d’abril i juny del 2020, i l’ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social que el termini reglamentari d’ingrés tingui lloc entre els mesos d’abril i juny del 2020, amb l’aplicació d’un interès del 0,5%.

D’altra banda, hem de tenir en compte que les mesures adoptades pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions per pal·liar els efectes econòmics per la declaració de l’estat d’alarma es prolongaran diversos mesos més.

Aquestes mesures afectaren les cotitzacions socials de treballadors, empreses i autònoms des del mes de març passat però varien segons quins casos i evolucionen en el temps.

A continuació, els expliquem com afectaran aquestes mesures a les quotes durant els pròxims mesos en cada supòsit.

1. Autònoms amb dret a la prestació extraordinària

Els treballadors per compte propi afectats pel tancament forçós o per la pèrdua d’ingressos d’un 75% o superior tindran dret a sol·licitar la prestació extraordinària per cessament d’activitat.

Aquesta prestació implica que no abonaran les cotitzacions socials mentre cobrin aquesta prestació i que es comptabilitzarà com a període cotitzat.

 • ¿Què passa amb les quotes de març? En el cas d’haver abonat les quotes corresponents amb anterioritat a la concessió de la prestació, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) retornarà d’ofici la part proporcional corresponent (des de la declaració de l’estat d’alarma, del 14 a 31 de març). A més, per als qui no han pogut afrontar aquesta quota a dia 31, no tindran recàrrecs pel retard en el pagament dels dies 1-13 de març, quan van tenir activitat normal. Quan la paguin, se’ls considerarà regularitzats sense necessitat de pagar cap mena de recàrrec.
 • ¿Què passa amb la quota del mes d’abril? La TGSS no els cobrarà la quota corresponent mentre es prolongui l’estat d’alarma. La prestació cobrirà fins a l’últim dia del mes en què finalitzi aquesta declaració (de moment, el 12 d’abril, per tant, fins al 30 d’abril)
 • ¿Què passa amb les quotes de maig i juny? Durant aquests mesos, podran ajornar les cotitzacions socials a un interès reduït del 0,5% (set vegades inferior a l’establert). Per accedir a aquests ajornaments, s’ha de tractar d’autònoms afectats des de i per la situació provocada per la COVID-19, per la qual cosa no poden tenir un altre ajornament en vigor anterior.

2. Autònoms que mantinguin la seva activitat

Els autònoms que hagin mantingut la seva activitat i no hagin accedit a la prestació extraordinària podran accedir a mesures de flexibilització per millorar la seva situació durant aquests mesos.

 • ¿Què passa amb les quotes d’abril? Podran sol·licitar l’ajornament de les quotes a un interès reduït del 0,5%. Per poder tramitar aquest ajornament, hauran de sol·licitar-lo abans del transcurs dels deu primers dies naturals del mes d’abril, per evitar la facturació de la quota.
 • ¿Què passa amb les quotes de maig, juny i juliol?? El Ministeri ha aprovat una moratòria (sense interessos) de sis mesos per aquestes quotes (fins a novembre i desembre del 2020 i gener del 2021). Els seus requisits s’establiran per ordre ministerial. Per als qui no compleixin els requisits per a l’accés a aquesta moratòria, podran sol·licitar l’ajornament al 0,5% d’interès de les quotes de maig i juny.

3. Empreses que han presentat ERTO per força major

Les mesures per a empreses que compleixin els requisits per presentar expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) també varien en funció del mes en què ens trobem. Aquestes quotes, al contrari que en el cas d’autònoms, s’abonen un mes després de la data de meritació.

 • ¿Què passa amb les quotes de març? Les empreses que hagin vist aprovat l’ERTO per força major derivat de la declaració de l’estat d’alarma estan exonerades de pagar la part proporcional de les cotitzacions del mes de març dels treballadors afectats per aquest ERTO (entre el 14 i el 31).
 • Quotes d’abril. L’exoneració de quotes es mantindrà mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada autoritzat. A partir d’aquest moment podran sol·licitar l’ajornament al 0,5% d’interès.
 • Quotes de maig. Podran sol·licitar l’ajornament d’aquestes quotes amb un interès del 0,5%.

4. Empreses que han mantingut la seva activitat

Les empreses que no hagin presentat ERTO per força major gaudiran també de mesures de flexibilització:

 • Quotes a pagar a l’abril. Podran sol·licitar l’ajornament de les quotes (corresponents al mes de març) a un interès reduït del 0,5%. Per poder-ho tramitar, ho hauran de sol·licitar abans del transcurs dels deu primers dies naturals del mes d’abril.
 • Quotes a pagar el maig, juny i juliol. Es podran acollir a la moratòria de 6 mesos per a les quotes corresponents als mesos d’abril, maig i juny (el període d’abonament del qual és un mes posterior) si compleixen els requisits. En cas contrari podran sol·licitar l’ajornament al 0,5% d’interès per a les quotes a pagar al maig i juny.

Atenció. En tots els casos descrits amb anterioritat, tant per a autònoms com per a empreses, el termini per sol·licitar la moratòria o l’ajornament de quotes serà de l’1 al 10 del mes d’abonament d’aquesta quota.

CORONAVIRUS COVID-19. ACTUALITZACIÓ DEL RESUM DE MESURES TRIBUTÀRIES APROVADES PER LES CCAA, PART 1

Hem de tenir present que algunes comunitats autònomes (CCAA) han reaccionat a la crisi del coronavirus (COVID-19) regulant determinades mesures que afecten l’àmbit tributari. En aquesta circular els resumim els aspectes més importants aprovats per aquestes CCAA fins avui dia.

Llegir més

Coronavirus COVID-19. Actualització del resum de mesures tributàries aprovades per les CCAA, Part 1

Hem de tenir present que algunes comunitats autònomes (CCAA) han reaccionat a la crisi del coronavirus (COVID-19) regulant determinades mesures que afecten l’àmbit tributari. En aquesta circular els resumim els aspectes més importants aprovats per aquestes CCAA fins avui dia.

Com ja l’hem informem en el seu moment, hem de tenir present que algunes comunitats autònomes (CCAA) han reaccionat a la crisi del coronavirus (COVID-19) regulant determinades mesures que afecten l’àmbit tributari.

A continuació resumim els aspectes més importants aprovats per aquestes CCAA fins avui dia.

Andalusia

Decret llei 3/2020, de 16 de març, de mesures de suport financer i tributari al sector econòmic, d’agilitació d’actuacions administratives i de mesures d’emergència social, per lluitar contra els efectes de l’evolució del coronavirus COVID-19. (BOJA de 17 de març de 2020).

La seva entrada en vigor s’ha produït el 17 de març de 2020.

Les mesures tributàries del decret llei es resumeixen a continuació:

 • Es bonifica al 50 per 100 la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar, relativa a màquines recreatives i d’atzar reportada entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2020, sempre que es mantingui d’alta en el cens.
 • En els Impostos sobre Successions i Donacions i sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, el termini per a la presentació i pagament de totes aquelles autoliquidacions que finalitzi des del 17 de març i fins al 30 de maig de 2020, s’ampliarà en 3 mesos addicionals al que s’estableix en la normativa específica de cada tribut.
 • Els terminis de presentació d’autoliquidacions i ingrés dels deutes de dret públic el venciment dels quals es produeixi durant la vigència de l’estat d’alarma, declarat mitjançant Reial decret 463/2020, es prorrogaran fins al mateix dia del mes següent al seu venciment.
 • En el cas de fets, actes o contractes subjectes als Impostos sobre Successions i Donacions i sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, que es documentin o formalitzin en escriptura pública, no serà obligatòria per al contribuent la presentació al costat de l’autoliquidació d’aquesta escriptura, a l’efecte del que es disposa en la normativa reguladora d’aquests tributs.
 • A més de les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques, de conformitat amb la llei de Procediment Administratiu Comú, també estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l’Agència Tributària d’Andalusia, per a la realització de qualsevol tràmit, els següents subjectes:
 • Les persones físiques que, actuant en nom d’un tercer, estiguin incloses en el cens d’empresaris, professionals i retenidors, quan actuïn en l’exercici de la seva activitat empresarial o professional.
 • Les persones físiques integrades en entitats, institucions o organitzacions representatives de sectors o interessos socials, laborals, empresarials o professionals en el marc de la col·laboració social regulada en la Llei General Tributària.
 

Aragó

 

Ordre HAP/235/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures temporals i excepcionals relatives a la presentació i pagament de determinats impostos gestionats per la Comunitat Autònoma d’Aragó (BOA de 20 de març de 2020).

Aquestes mesures excepcionals que conté l’ordre van entrar en vigor el dissabte 14 de març de 2020.

A continuació es resumeixen les mesures adoptades:

 • Els terminis per a la presentació i pagament dels impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, sobre Successions i Donacions, i Tributs sobre el Joc, s’amplien per període d’1 mes respecte al que legalment i/o reglamentàriament correspongui a cada tribut.
 • Les mesures anteriors s’entenen sense perjudici de la possibilitat que tenen els contribuents d’efectuar la presentació i el pagament d’aquests impostos per mitjans telemàtics. A aquest efecte, l’emplenament telemàtic de les autoliquidacions realitzades pel personal al servei de la Direcció General de Tributs implicarà l’autorització perquè l’Administració Tributària n’efectuï la presentació telemàtica, en la forma i amb les condicions que estableixi el Director General de Tributs.
 • S’habilita al Director General de Tributs perquè, si així ho requereix la persistència de la situació d’emergència, pugui, mitjançant resolució:
 • Prorrogar l’ampliació de terminis per períodes iguals; i/o
 • Adoptar les mesures oportunes per prioritzar l’atenció telefònica o mitjançant correus electrònics habilitats a l’objecte, reduint en la mesura que sigui possible l’assistència presencial a les oficines de l’Administració Tributària.
 • De moment, el Director General de Tributs no ha dictat cap resolució en aquest sentit.
 • No obstant això, en la pàgina web del Govern d’Aragó s’informa que, d’acord amb la declaració de l’estat d’alarma realitzada mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, les Oficines de la Direcció General de Tributs d’Osca, Saragossa i Terol, així com les Oficines Liquidadores, estaran temporalment tancades per a l’atenció presencial.
 • S’informa també de la possibilitat d’obtenir una cita prèvia més endavant, en el cas que existís alguna cita pendent, així com les vies d’atenció telemàtica a través del telèfon 976 71 52 09 i el correu electrònic tributos@aragon.es.

Astúries

Se suspenen els termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments tributaris gestionats pel Principat d’Astúries. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el Reial decret 463/2020.

Cantàbria

Ordre HAC/09/2020, de 20 de març, per la qual s’adopten mesures temporals i excepcionals relatives a la presentació de declaracions i autoliquidacions de determinats impostos gestionats per la Comunitat Autònoma de Cantàbria (BOC de 20 de març de 2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349104

 • Els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions dels impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, sobre Successions i Donacions, i Tributs sobre el Joc, s’amplien pel període d’1 mes respecte al que legalment i/o reglamentàriament correspongui a cada tribut.
 • Les mesures anteriors s’entenen sense perjudici de la possibilitat que tenen els contribuents d’efectuar la presentació i el pagament d’aquests impostos per mitjans telemàtics

Balears

Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual s’estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressupostos per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

En el Decret 4/2020, es regula la suspensió de determinats terminis:

a) El període comprès entre el 18 de març i el 30 d’abril de 2020 no es tindrà en compte a l’efecte del còmput del termini de durada màxima dels procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió tramitats per l’Agència Tributària de les Illes Balears, si bé l’administració podrà impulsar, ordenar i fer els tràmits que consideri imprescindibles.

b) El referit període tampoc computarà a l’efecte dels terminis de prescripció i caducitat.

Decret de Presidència del Consell Insular de Formentera sobre mesures econòmiques i tributàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19 (BOIB de 2 d’abril de 2020).

Se suspèn, per part del Consell Insular de Formentera, mentre duri la declaració de l’estat d’alarma, del següent:

o L’inici de procediments de recaptació en termini voluntari de deutes la recaptació dels quals correspon al Consell Insular de Formentera.

o L’emissió per part del Consell Insular de Formentera de notificacions en matèria d’ingressos de dret públic.

o L’aprovació de padrons i llistes de cobrament de taxes i preus públics amb periodicitat mensual.

o La remissió a l’Agència Tributària de les Illes Balears dels ingressos de dret públic no pagats al Consell Insular de Formentera en el termini voluntari perquè iniciï el procediment executiu de recaptació.

Sol·licitar a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), l’ampliació del termini voluntari de pagament dels tributs de cobrament periòdic per rebut (inicialment previst de l’1 d’agost a l’1 d’octubre) i que inclou els següents:

 • Impost d’activitats econòmiques.
 • Impost sobre béns immobles (BICES).
 • Impost sobre béns immobles (rústica).
 • Impost sobre béns immobles (urbana).
 • Impost de vehicles de tracció mecànica.
 • Taxes de bicis, d’ocupació via pública, de recollida d’escombraries i guals.

Considerar, des del moment de l’entrada en vigor de la declaració de l’estat d’alarma i fins a la seva finalització, que no es produirà la meritació del fet imposable de cap de les taxes i / o preus públics del Consell Insular de Formentera, cap de les quals han estat delegades per a la seva recaptació a l’ATIB, amb l’excepció dels serveis que romanen oberts per ser considerats activitat essencial.

Modificar, en el seu cas, les ordenances fiscals i els preus públics d’aquest Consell Insular per mitigar l’impacte negatiu de la crisi sanitària en el teixit econòmic, social i productiu de l’illa de Formentera.

Canàries

Ordre de 20 de març, de la Comunitat Autònoma de Canàries, per la qual disposen i aclareixen els terminis en l’àmbit tributari per la situació de la crisi sanitària pel COVID-19 (BOCA de 23 març de 2020)

Les mesures afecten  l’IGIC, l’impost sobre successions i donacions, l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i les declaracions censals.

En concret, en matèria d’IGIC, l’autoliquidació trimestral de l’impost corresponent al primer trimestre amplia el seu termini de presentació fins a l’1 de juny de 2020.

En relació a l’ITP i AJD es distingeixen els fets imposables originats durant la vigència de l’estat d’alarma i els originats amb anterioritat a la seva declaració amb data de finalització durant la seva vigència. Respecte dels originats durant l’estat d’alarma, el termini de presentació de l’impost s’ampliarà en dos mesos. Per contra, els que vencessin durant la vigència de l’estat d’alarma, el termini de presentació s’ampliarà en un mes a comptar des de la finalització de l’estat d’alarma.

En el corresponent a l’ISD, s’aplicaran a les donacions i altres negocis a títol gratuït entre vius els criteris als quals al·ludíem en el paràgraf anterior respecte a l’impost sobre transmissions patrimonials. En el que respecte a les adquisicions per causa de mort s’amplia en dos mesos el termini de presentació de les autoliquidacions que la seva data de finalització es produeixi durant l’estat d’alarma.

En últim lloc, s’amplia fins a l’1 de juny de 2020 els terminis per a la presentació de les declaracions censals de començament, modificació i cessament, amb data de finalització durant l’estat d’alarma, així com la declaració censal relativa al règim especial del grup d’entitats de l’IGIC.

La norma conclou aclarint que les mesures adoptades en el RD-llei 8/2020, de 17 de març no afecten els terminis de pagament dels deutes tributaris derivats d’importacions de béns a Canàries.

Ordre de 31 de març de 2020, que modifica i complementa l’Ordre de 20 de març de 2020, per la qual es disposen i aclareixen els terminis en l’àmbit tributari per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOC d’1 d’abril de 2020).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/065/001.html

 • S’amplia fins al dia 1 de juny de 2020 el termini de presentació de l’autoliquidació trimestral de l’Impost General Indirecte Canari corresponent al període de liquidació del primer trimestre de l’any 2020.

 

 • S’amplia fins al dia 27 de maig de 2020 el termini de presentació de l’autoliquidació trimestral de l’Impost General Indirecte Canari corresponent al període de liquidació del primer trimestre de l’any 2020, quan la forma de pagament sigui la domiciliació bancària.

 

 • S’amplia fins al dia 1 de juny de 2020 el termini de presentació de l’autoliquidació del primer trimestre de l’any 2020 de la Taxa Fiscal sobre els Jocs de Sort, Envit o Atzar, corresponent a màquines o aparells automàtics.

 

 • S’amplia en trenta dies naturals el termini de pagament dels deutes tributaris derivats d’importacions de béns a Canàries en la modalitat de pagament diferit, respecte a aquells deutes el venciment del termini de pagament dels quals es produeixi des de l’entrada en vigor de la present Ordre fins al dia 30 d’abril de 2020.

 

 • En la determinació de la quota trimestral relativa al règim simplificat de l’Impost General Indirecte Canari corresponent al primer trimestre de l’any 2020, s’aplicaran les següents regles:

 

 • La quota trimestral es calcularà aplicant les regles previstes en les instruccions per a l’aplicació dels índexs i mòduls en l’Impost General Indirecte Canari (Altres Activitats) contingudes en l’Annex II de l’Ordre de 23 de desembre de 2019, per la qual es fixen els índexs, mòduls i altres paràmetres del règim simplificat de l’Impost General Indirecte Canari per a l’any 2020.

 

 • Es considerarà que ha estat un trimestre natural incomplet estimant que el nombre de dies d’exercici d’activitat s’ha reduït des de la vigència de l’estat d’alarma, diferenciant dues situacions:

 

– Si l’activitat s’ha iniciat abans del dia 1 de gener de 2020 i no ha cessat en aquest període de liquidació trimestral, o ha cessat durant la vigència de l’estat d’alarma, es computaran 73 dies.

 

– Si l’activitat s’ha iniciat durant el primer trimestre d’enguany i no ha cessat en aquest període de liquidació, es computarà el nombre de dies transcorreguts des de l’inici fins al dia 14 de març de 2020.

El que s’estableix en aquest apartat no resulta aplicable quan l’activitat hagi cessat amb  anterioritat al dia 14 de març de 2020.

 • A aquest efecte, la impossibilitat de desenvolupar l’activitat empresarial o professional com a conseqüència de les mesures de suspensió previstes en l’article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, no suposa el cessament en l’activitat empresarial o professional. 
 • Les activitats a les quals s’aplicarà el que s’estableix en l’apartat 1 anterior seran les corresponents als epígrafs de l’Impost sobre Activitats Econòmiques recollits en l’Ordre de 23 de desembre de 2019, per la qual es fixen els índexs, mòduls i altres paràmetres del règim simplificat de l’Impost General Indirecte Canari per a l’any 2020, excepte els que figuren en l’Annex de la pàgina 9587.

 

 • Atès que la vigència de l’estat d’alarma s’ha prorrogat i afectarà diversos dies del mes d’abril del 2020, sense perjudici d’una futura prolongació, el que s’estableix en l’article 2 de la present Ordre s’aplicarà també en la determinació de la quota trimestral relativa al règim simplificat de l’Impost General Indirecte Canari corresponent al segon trimestre de l’any 2020, i s’ha de diferenciar tres situacions:

 

 • Si l’activitat s’ha iniciat abans del dia 1 d’abril de 2020 i no ha cessat en aquest període de liquidació trimestral, es computaria el nombre de dies transcorreguts des de l’endemà de la finalització de l’estat d’alarma fins al dia 30 de juny de 2020.
 • Si l’activitat s’ha iniciat abans del dia 1 d’abril de 2020 i ha cessat durant la vigència de l’estat d’alarma, es presentarà l’autoliquidació amb resultat de sense activitat.
 • Si l’activitat s’ha iniciat durant la vigència de l’estat d’alarma i no ha cessat en aquest període de liquidació, es computaria el nombre de dies transcorreguts des de l’endemà a la finalització de l’estat d’alarma fins al dia 30 de juny de 2020.

 

El que s’estableix en aquesta disposició no resulta aplicable quan s’ha iniciat l’activitat amb posterioritat al període de vigència de l’estat d’alarma.

Decret llei 4/2020, de 2 d’abril, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic, financeres, fiscal i administratives per afrontar la crisi provocada per la COVID-19 (BOC de 3 d’abril de 2020).

En l’autoliquidació trimestral de la Taxa Fiscal sobre els Jocs de Sort, Envit o Atzar corresponent a màquines o aparells automàtics, reportada el dia 1 gener del 2020, seran objecte de declaració i ingrés per part dels obligats tributaris les quotes fixes següents:

Màquines tipus “B” o recreatives amb premi.

– Quota trimestral: 722,00 euros.

– Quan es tracti de màquines en les quals puguin intervenir dos o més jugadors de manera simultània i sempre que el joc de cadascun sigui independent del realitzat per altres jugadors, seran aplicable les següents quotes:

Màquines o aparells de dos jugadors: dues quotes conformement al que es preveu en la lletra a) anterior

– Màquines o aparells de tres o més jugadors: 1.283,00 euros, més el resultat de multiplicar per 521,00 el producte del nombre de jugadors pel preu màxim autoritzat per a la partida.

– Màquines de tipus “C” o d’atzar. Quota trimestral: 902,00 euros.

En cas de modificació del preu màxim de 20 cèntims d’euro autoritzat per a la partida en màquines de tipus “B” o recreatives amb premi, la quota tributària de 722,00 euros de la taxa fiscal sobre jocs de sort, envit o atzar, s’incrementarà en 15,70 euros per cada 4 cèntims d’euro en què el nou preu màxim autoritzat excedeixi de 20 cèntims d’euro.

S’autoritza la persona titular de la Conselleria competent en matèria tributària a establir les quotes fixes de la Taxa Fiscal sobre els Jocs de Sort, Envit o Atzar, corresponent a màquines o aparells automàtics, reportada el dia 1 d’abril de 2020, i s’ha de tenir en compte els dies de vigència de l’estat d’alarma durant el segon trimestre natural de l’any 2020.

Cantàbria

Ordre HAC/09/2020, de 20 de març de 2020, per la qual s’adopten mesures temporals i excepcionals relatives a la presentació de declaracions i autoliquidacions de determinats impostos gestionats per la Comunitat Autònoma de Cantàbria (Butlletí Oficial de Cantàbria, de 20 de març de 2020)

En concret, s’amplien en un mes els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD), l’Impost sobre Successions i Donacions (ISD) i els tributs sobre el joc, respecte al que correspon a cada tribut segons la normativa en vigor. Aquesta ampliació resulta aplicable sense perjudici de la possibilitat que tenen els contribuents d’efectuar la presentació i el pagament d’aquests impostos per mitjans telemàtics. La mesura serà aplicable a les liquidacions o autoliquidacions el termini legal de presentació de les quals no hagués finalitzat el 14 de març de 2020, data de declaració de l’estat d’alarma.

No obstant això, s’habilita a la presidenta de l’Agència Càntabra d’Administració Tributària perquè, mitjançant resolució, prorrogui la citada ampliació de terminis per períodes d’un mes, si així ho requereix la persistència de la situació d’emergència.

 

Castella i Lleó

Ordre EYH/328/2020, de 19 de març, per la qual s’adopten, com a conseqüència de la situació ocasionada per la COVID-19, mesures excepcionals relatives a la presentació i pagament dels Impostos sobre Successions i Donacions i Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (BOCYL de 20 de març de 2020).

L’ordre ha entrat en vigor el mateix dia de la seva publicació i resulta d’aplicació tant als terminis en curs no vençuts sorgits de fets imposables reportats amb anterioritat a la seva entrada en vigor, com als terminis que s’obrin a conseqüència de fets imposables que es reportin a partir de la seva entrada en vigor, i la seva vigència s’estén fins a la finalització de l’estat d’alarma establert pel Reial decret 463/2020, o norma que el prorrogui.

A continuació es resumeixen les mesures adoptades:

 • Els terminis per a la presentació de l’autoliquidació i pagament de l’Impost sobre Successions i Donacions i de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats s’amplien en un mes respecte al que correspon a cada tribut segons la normativa en vigor.
 • No obstant això, s’habilita al titular de la Direcció General de Tributs i Finançament Autonòmic perquè prorrogui la citada ampliació de terminis per períodes d’un mes, si fos necessari en atenció al manteniment de les circumstàncies excepcionals.
 

Castella-la Manxa

Ordre 43/2020, de 31 de març, de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, per la qual s’adopten mesures excepcionals en l’àmbit de la gestió tributària de l’Administració de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa (DOCM d’1 d’abril de 2020).

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/01/pdf/2020_2550.pdf&tipo=rutaDocm

 • El termini per a la presentació i ingrés de les autoliquidacions dels tributs, tant propis com cedits, gestionats per la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, que finalitzi durant la vigència del Reial decret 463/2020 de 14 de març, o de les seves pròrrogues, s’amplia en un mes, comptat a partir de la data de finalització de la vigència de l’estat d’alarma.

Quan el termini original de presentació i ingrés de les autoliquidacions dels tributs assenyalats en el número anterior finalitzés en els quinze dies naturals següents a la data de finalització de l’estat d’alarma, aquest termini s’amplia en un mes, comptat a partir de la data de finalització de la vigència de l’estat d’alarma.

 • El pagament de la Taxa fiscal sobre jocs de sort, envit o atzar, relativa a les màquines o aparells aptes per a la realització de jocs recreatius i d’atzar, l’ingrés fraccionat del qual correspon realitzar de l’1 al 20 d’abril de l’any en curs, es podrà realitzar entre l’1 i el 20 de juliol.
 • Els terminis anteriors s’entenen sense perjudici de la possibilitat que tenen els subjectes passius d’efectuar la presentació i el pagament d’aquests tributs per mitjans telemàtics en els terminis ordinaris.

Catalunya

Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, amb la finalitat de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARSCoV-2 (DOGC de 13 de març de 2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789147.pdf

De manera excepcional, el termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l’impost sobre les estades en establiments turístics corresponents al període de l’1 d’octubre del 2019 al 31 de març del 2020 serà entre els dies 1 i 20 d’octubre del 2020.

Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica (DOGC de 19 de març de 2020).

La norma entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el diari oficial.

A continuació es resumeixen les mesures adoptades:

 • En l’àmbit d’aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits s’estableix la suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març.

L’Agència Tributària de Catalunya també ha publicat en la seu electrònica preguntes freqüents en relació amb el compliment de les obligacions tributàries i les derivades de la recaptació en via executiva, amb la informació més actualitzada sobre els terminis de presentació i pagament d’autoliquidacions, suspensió dels terminis en els procediments tributaris, recursos administratius i de procediment inspector.

Vegeu: https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/01_atc/atcaltres/pmf-rdl-8-2020.pdf

 

Ceuta i Melilla

A Ceuta, el Decret de 20 de març de 2020 aprova un règim d’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions de tributs titularitat de la Ciutat de Ceuta, a excepció de gravàmens complementaris, el termini de presentació i ingrés dels quals finalitzi entre el 20 de març i el 30 de maig de 2020, tots dos inclusivament, sempre que les sol·licituds que es presentin reuneixin els requisits als quals es refereix l’article 82 de la Llei General Tributària. Es podran ajornar deutes que estan habitualment exclosos d’aquesta possibilitat, com els tributs repercutits, entre ells l’Impost sobre la Producció, els Serveis i la Importació (IPSI). Els ajornaments es concediran per un termini màxim de sis mesos i no reportaran interessos de demora; però caldrà presentar garanties tret que els deutes siguin de quantia inferior a 3.000 euros.

A més, s’amplia el termini de pagament en període voluntari dels deutes tributaris de venciment periòdic titularitat de la Ciutat de Ceuta fins al 5 del segon mes següent a la finalització de l’estat d’alarma aprovat mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març, o qualsevol de les seves pròrrogues; és a dir, inicialment fins al 5 de maig de 2020.

A Melilla, l’Ordre núm. 952 de 17 de març de 2020 amplia els terminis de presentació dels models de l’IPSI, tant per als qui presenten declaracions trimestrals com per als qui presenten declaracions mensuals. Així, les declaracions del primer trimestre del 2020 i les de febrer, març, abril i maig del 2020 es podran presentar entre l’1 i el 20 de juliol de 2020. En el cas que l’1 de juliol de 2020 continuï en vigor l’estat d’alarma, se suspendran automàticament els terminis.

Extremadura

Decret llei 2/2020, de 25 de març, de mesures urgents de caràcter tributari per pal·liar els efectes de la COVID-19 en la Comunitat Autònoma d’Extremadura (DOE de 27 de març de 2020)

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0002.pdf

 • En l’Impost sobre Successions i Donacions i en l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, el termini per a la presentació i pagament de totes aquelles autoliquidacions i declaracions que el seu termini finalitzi en el període comprès entre l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i fins al 30 de maig de 2020, tots dos inclusivament, s’ampliarà en tres mesos addicionals al que s’estableix en la normativa específica de cada tribut.
 • Els terminis de presentació d’autoliquidacions, declaracions i ingrés dels deutes de dret públic el venciment dels quals es produeixi durant la vigència de l’estat d’alarma, declarat mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es prorrogaran fins al mateix dia del segon mes següent al seu venciment, sense perjudici del que s’estableix en els articles 1 i 5 d’aquest decret llei.
 • La taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar, relativa a màquines recreatives i d’atzar a què es refereix el Capítol V del text refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma d’Extremadura en matèria de tributs cedits, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2018, de 10 d’abril, reportada entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2020 es bonificarà al 50% sempre que es mantingui d’alta en el cens la màquina a què es refereix durant els dos trimestres posteriors a la data de la meritació.
 • En el període comprès des de l’entrada en vigor del present decret llei fins al 30 de juny de 2020 no s’exigiran garanties per a les sol·licituds d’ajornament i fraccionament de pagament dels deutes derivats dels tributs propis i altres deutes de dret públic de titularitat de la Comunitat Autònoma d’Extremadura, quan el seu import en conjunt no excedeixi de 50.000 euros i es trobin tant en període voluntari com en període executiu de pagament, sense perjudici del manteniment, en aquest últim cas, de les traves existents sobre béns i drets del deutor en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • A l’efecte de la determinació de l’import del deute assenyalat, s’acumularan, en el moment de la sol·licitud, tant els deutes a les quals es refereix la sol·licitud com qualssevol altres del mateix deutor per a les quals s’hagi sol·licitat i no resolt l’ajornament o fraccionament, així com l’import dels venciments pendents d’ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, tret que estiguin degudament garantits.
 • El que es disposa en l’article 33 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, serà aplicable a les actuacions, tràmits i procediments als quals es refereix aquest article que siguin realitzats i tramitats per l’Administració tributària de la Comunitat Autònoma d’Extremadura. No seran aplicables els apartats 4 i 8 del citat article.

Galícia

Ordre de 27 de març de 2020 per la qual s’adopten mesures excepcionals i temporals relatives a la presentació de declaracions i autoliquidacions i al pagament de determinats impostos gestionats per la Comunitat Autònoma de Galícia (DOG de 27 de març de 2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioCA01-250320-1_es.html

 • Els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions i per a l’ingrés del deute tributari autoliquidat dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, sobre successions i donacions i dels tributs cedits sobre el joc, la gestió del qual correspongui a la Comunitat Autònoma gallega i que, conforme a la normativa reguladora del corresponent tribut, finalitzin en el període comprès entre la data d’entrada en vigor d’aquesta ordre i la data en la qual s’aixequi l’estat d’alarma, declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, s’amplien fins al 30 de juny del 2020, o, si l’estat d’alarma hagués finalitzat amb posterioritat a aquesta última data, fins que transcorri un mes comptat des de la data de finalització d’aquest estat d’alarma. En aquest últim cas, si en el mes de venciment no existeix dia equivalent al de finalització de l’estat d’alarma, el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent.
 • Quan el dia final del còmput dels terminis de presentació de les declaracions o autoliquidacions i d’ingrés del deute autoliquidat dels impostos citats en el número anterior, conforme a la normativa del respectiu tribut, estigués comprès entre el 14 de març de 2020 i la data d’entrada en vigor d’aquesta ordre, les persones obligades tributàries podran complir amb aquestes obligacions fins al 30 de juny del 2020, o, si l’estat d’alarma hagués finalitzat amb posterioritat a aquesta última data, fins que transcorri un mes comptat des de la data de finalització d’aquest estat d’alarma. En aquest últim cas, si en el mes de venciment no existís dia equivalent al de finalització de l’estat d’alarma, el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent.

Madrid

Acord de 13 de març de 2020, del Consell de Govern en la Comunitat de Madrid (BOM de 13 de març de 2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-179.PDF

Es declaren dies inhàbils en la Comunitat de Madrid des del 13 al 26 de març de 2020.

Ordre de 26 de març de 2020, de la Conselleria d’Hisenda i Funció Pública, per la qual s’amplien els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions dels tributs gestionats per la Comunitat de Madrid (BOM de 27 de març de 2020). 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM-20200327-1.PDF

Els terminis per a la presentació de les declaracions i autoliquidacions dels tributs gestionats per la Comunitat de Madrid s’amplien en un mes respecte al que correspon a cada tribut segons la normativa en vigor

Regió de Múrcia

 

Anunci d’ampliació del període voluntari de pagament de diversos tributs (BORM de 20 de març de 2020).

Amb motiu de la crisi sanitària originada pel coronavirus (COVID-19) i per facilitar als ciutadans el compliment de les seves obligacions tributàries s’amplia el període voluntari de pagament dels següents tributs:

Sin título

 

Decret llei 2/2020, de 26 de març, de mesures urgents en matèria tributària i d’agilitació d’actuacions administratives a causa de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BORM de 26 de març de 2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1828/pdf?id=784255

Els terminis per a la presentació i pagament de les autoliquidacions dels Tributs sobre el Joc, a excepció d’aquelles la meritació i l’exigibilitat de la quota de les quals sigui simultània, que finalitzin durant el període comprès entre l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i el 30 de juny de 2020, tots dos inclusivament, s’amplien en un període de tres mesos addicionals, a comptar des del dia en què finalitzi aquest termini inicial. 

· Així mateix, s’amplia el termini del primer pagament fraccionat de la taxa fiscal de joc, modalitat màquines recreatives i d’atzar, fins al dia 20 de juny de 2020. 

· La Conselleria competent en matèria d’Hisenda podrà fixar els supòsits, condicions i requisits tècnics i/o personals en els quals es podrà efectuar l’elaboració, pagament i presentació de les declaracions tributàries per l’Impost sobre Successions i Donacions i per l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats mitjançant l’ús exclusiu i integral de sistemes telemàtics i informàtics.

· En els supòsits anteriors, l’elaboració de la declaració tributària, el pagament del deute tributari, en el seu cas, i la presentació en l’oficina gestora competent de l’Agència Tributària de la Regió de Múrcia, s’haurà de dur a terme íntegrament per mitjans telemàtics, sense que constitueixi un requisit formal essencial la presentació i custòdia de còpia en suport paper davant aquesta oficina gestora dels documents notarials als quals s’hagin incorporat els actes o contractes subjectes, i s’entenen complertes les obligacions formals de presentació d’aquests documents, sense perjudici de l’obligació de presentació d’aquells altres que vinguin exigits per la normativa del respectiu impost. En aquest últim cas, s’habilitaran els mitjans tècnics per a la seva presentació per via telemàtica.

· D’igual manera i en relació amb les garanties i tancament registral, establerts en l’article 54 del text refós de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1993 de 24 de setembre i en l’article 33 de la Llei 29/1987, de 18 desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions, l’ús pels contribuents del sistema de gestió tributària telemàtica integral a què es refereix aquest apartat Dos i en els termes i condicions que la Conselleria competent en matèria d’Hisenda fixi reglamentàriament, assortirà idèntics efectes acreditatius del pagament, exempció o subjecció que els ressenyats en tals disposicions. La Conselleria competent en matèria d’Hisenda habilitarà un sistema de confirmació permanent i immediata de la veracitat de la declaració tributària telemàtica a fi que les Oficines, Registres públics, Jutjats o Tribunals puguin, en el seu cas, verificar-la o obtenir-la en format electrònic.

· El compliment de les obligacions formals dels titulars de les notaries que contemplen els articles 32.3 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’Impost sobre Successions i Donacions, i 52 del Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, es realitzarà en el format, condicions i disseny que s’aprovi mitjançant Resolució de la Direcció de l’Agència Tributària de la Regió de Múrcia.

· Els titulars de les notaries remetran per via telemàtica a l’Agència Tributària de la Regió de Múrcia, amb la col·laboració del Consell General del Notariat, una declaració informativa o fitxa dels documents per ells autoritzats referents a actes o contractes subjectes a l’Impost sobre Successions i Donacions o a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats amb transcendència en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia. Mitjançant Resolució de la Direcció de l’Agència Tributària de la Regió de Múrcia es determinaran els actes o contractes als quals es referirà l’obligació, així com el format, contingut, terminis i altres condicions de compliment d’aquella. Així mateix, hauran de remetre per via telemàtica, a sol·licitud de l’Agència Tributària de la Regió de Múrcia, còpia electrònica dels documents públics. 

· El que s’estableix en el present apartat es podrà estendre a les notaries amb destinació fora de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, en els termes que es fixin mitjançant conveni entre la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia i el Consell General del Notariat.

· En l’Impost sobre emmagatzematge o dipòsit de residus a la Regió de Múrcia, l’Impost sobre abocaments a la mar a la Regió de Múrcia i l’Impost sobre emissions de gasos a l’atmosfera, regulats en Llei 9/2005, de 29 de desembre, de Mesures Tributàries en matèria de Tributs Cedits i Tributs Propis any 2006, el termini per al pagament fraccionat que els subjectes passius l’han de realitzar els primers vint dies naturals del mes d’abril, s’amplia fins al 20 de juny de 2020.

· S’estableix l’exempció del pagament de les quotes de les taxes compreses en el catàleg de l’Annex I del Decret legislatiu 1/2004, de 9 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Taxes, Preus Públics i Contribucions Especials, sempre que la seva meritació es produeixi durant els tres mesos següents a l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

· A més de les persones obligades pel que s’estableix en l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i de conformitat amb el que s’estableix en l’article 14.3 de la citada Llei, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l’Agència Tributària de la Regió de Múrcia, per a la realització de qualsevol tràmit, les següents persones físiques: 

 • Les que hagin subscrit el document individualitzat d’adhesió a l’Acord de col·laboració social per realitzar en representació de terceres persones, de qualsevol de les actuacions contemplades en l’article 92 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
 • Les que pretenguin obtenir autorització per a l’organització i explotació dels jocs i apostes a la Regió de Múrcia, així com les degudament autoritzades i inscrites en el Registre General del Joc, a excepció de la Secció Cinquena, conforme amb el que es disposa per l’Ordre d’1 de març de 2007, per la qual es crea el Registre General del Joc de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

La Rioja

Ordre HAC/13/2020,de 31 de març, per la qual s’adopten mesures urgents en matèria de terminis de presentació i pagament dels Impostos sobre Successions i Donacions i sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats per respondre a l’impacte econòmic de la COVID-19 (BOR d’1 d’abril de 2020).

https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=12630364-3-HTML-530722-X

En els impostos sobre Successions i Donacions i sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, per a la presentació i pagament de totes aquelles autoliquidacions que el seu termini finalitzi des de la data d’entrada en vigor de la declaració de l’estat d’alarma i fins al 30 d’abril de 2020, tots dos inclusivament, el termini s’ampliarà en un mes. No obstant l’anterior, si el termini ampliat finalitzés abans del 30 d’abril, s’entendrà igualment conclòs en aquesta mateixa data.

Comunitat Valenciana

L’Agència Tributària de València (ATV) a causa de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, ha regulat una sèrie d’accions.

http://atv.gva.es/documents/164532273/169721653/avisoCovid19-v1.pdf/631b0d9e-6f39-4546-b408-edbc9949f949

· Se suspèn l’atenció presencial. Les cites prèvies ja donades queden anul·lades i les oficines romanen tancades durant l’estat d’alarma.

· S’amplien fins al 20 de maig de 2020 els següents terminis que estiguessin oberts amb anterioritat al 18 de març de 2020, i no haguessin conclòs a aquesta data:

 • El termini de pagament del deute tributari, tant en període voluntari com en executiu.
 • El venciment dels terminis i fraccions dels acords d’ajornament i fraccionament concedits.
 • Els terminis per atendre els requeriments i per formular al·legacions davant actes d’obertura d’aquest tràmit o d’audiència, dictats en procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d’ingressos indeguts, rectificació d’errors materials i de revocació

· S’amplien fins al 20 de maig de 2020 o, si fos posterior, fins a la data atorgada per la norma general, els terminis anteriors que s’obrin a partir del 18 de març de 2020, inclòs. No obstant això si s’atén el requeriment o si es presenten al·legacions abans de la finalització de l’ampliació del termini, el tràmit es dóna per complert amb caràcter general.

· Se suspèn el còmput dels terminis de caducitat i dels terminis de prescripció, des del 18 de març de 2020 fins al 30 d’abril de 2020.

· En relació amb la presentació d’autoliquidacions si el venciment del termini per a la presentació i pagament d’algun dels següents impostos que gestiona l’ATV s’ha produït des que es va declarar l’estat d’alarma (14 de març de 2020), s’està tramitant la corresponent norma que amplia els terminis més enllà de la finalització d’aquest període:

 • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
 • Impost sobre Successions i Donacions.
 • Tributs sobre el Joc.

El contribuent que desitgi presentar l’autoliquidació, té a la seva disposició la tramitació telemàtica per a les indicades a continuació, per a la resta que no disposin de funcionalitat telemàtica pròpia, s’està tramitant la norma. 

· Models que tenen habilitada la tramitació telemàtica pròpia:

 • Model 600, d’autoliquidació de l’Impost sobre transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en els supòsits en els quals la documentació complementària annexa sigui notarial.
 • Model 620 d’autoliquidació de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats per compravenda de determinats mitjans de transport usats entre particulars.
 • Model 045 Taxa fiscal sobre el joc: màquines o aparells automàtics.

Navarra

Decret llei Foral 1/2020, de 18 de març, pel qual s’aproven mesures urgents per respondre a l’impacte generat per la crisi sanitària del coronavirus COVID-19. (BON de 19 de març de 2020).

El text legal, que haurà de ser objecte de convalidació pel Parlament de Navarra, va entrar en vigor el 19 de març de 2020.

Les mesures en l’àmbit tributari, regulades en la seva Disposició Addicional primera, resultaran d’aplicació a tots els contribuents amb obligacions tributàries davant la Hisenda Foral de Navarra, amb independència del seu domicili fiscal o de la normativa tributària que els resulti d’aplicació.

Les principals mesures adoptades són les següents:

 • El període comprès des del 19 de març fins al 30 d’abril de 2020 no computarà a l’efecte de la durada màxima dels procediments tributaris, si bé durant aquest període l’Administració podrà impulsar, ordenar i realitzar els tràmits imprescindibles.
 • Els terminis de pagament del deute tributari previstos en la normativa tributària que no hagin conclòs a 19 de març s’ampliaran fins al 30 d’abril de 2020.
 • Els terminis de pagament del deute tributari corresponents a notificacions realitzades a partir del 19 de març s’ampliaran fins al 30 de maig de 2020, tret que l’atorgat per la norma general sigui més elevat, i en aquest cas aquest resultarà d’aplicació.
 • Es retarda un mes el pagament del venciment corresponent al mes de març dels ajornaments vigents, i s’ajorna, en conseqüència, un mes cadascun dels venciments restants.
 • El període no computable no s’aplicarà als terminis establerts en l’article 55 de la Llei foral 13/2000, de 14 de desembre, General Tributària, ni a l’efecte dels terminis de caducitat.
 • El termini per la presentació i ingrés de les declaracions-liquidacions o autoliquidacions i declaracions informatives corresponents als mesos de febrer i març, així com al primer trimestre del 2020, finalitzarà el 30 d’abril de 2020.

Malgrat l’anterior, s’habilita a l’Administració per acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d’ordenació i instrucció que siguin estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos dels contribuents. 

Decret llei Foral 2/2020, de 25 de març, pel qual s’aproven mesures urgents per respondre a l’impacte generat per la crisi sanitària del coronavirus (COVID-19). (BON de 26 de març de 2020)

El termini per a la presentació i ingrés de les declaracions-liquidacions o autoliquidacions de l’Impost sobre el Valor Afegit i de les retencions a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o de l’Impost sobre Societats o de l’Impost sobre la Renda de No Residents, corresponents al primer trimestre del 2020, s’amplia fins a l’1 de juny de 2020. 

· El termini per a la presentació i ingrés de les esmentades declaracions liquidacions o autoliquidacions corresponents al mes de febrer, així com el de les declaracions informatives que el seu el termini de presentació finalitzés al març o a l’abril, s’amplia fins al 30 d’abril de 2020. 

· Els contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que desenvolupin activitats econòmiques no estaran obligats a autoliquidar i ingressar els pagaments fraccionats corresponents al primer i segon trimestre del 2020.

· El termini per renunciar a l’aplicació dels règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca per a l’any 2020, així com per a la seva revocació que hagin de fer efecte en tal exercici, s’amplia fins a l’1 de juny de 2020.

· El termini per renunciar a l’aplicació del règim d’estimació objectiva per a l’any 2020, així com per a la seva revocació que hagin de fer efecte en aquest exercici, s’amplia fins a l’1 de juny de 2020.

Els terminis de pagament del deute tributari previstos en la normativa tributària, que no hagin conclòs abans del 14 de març de 2020 s’amplien fins al 30 d’abril de 2020.

· Els terminis de pagament dels deutes tributaris corresponents a notificacions realitzades a partir del 14 de març de 2020 s’amplien fins a l’1 de juny de 2020, tret que l’atorgat per la norma general sigui més elevat, i en aquest cas aquest resultarà d’aplicació.

· S’ajorna un mes el pagament del venciment corresponent al dia 5 d’abril de 2020 dels ajornaments vigents, i s’ajorna, en conseqüència, un mes cadascun dels venciments restants. No es reportaran interessos de demora en cap dels terminis pel període comprès entre el 5 d’abril i el 5 de maig.

· Durant el període comprès des del 14 de març de 2020 fins al 30 d’abril de 2020 es mantindran les compensacions d’ofici de les devolucions tributàries i d’altres pagaments reconeguts per l’Administració de la Comunitat Foral de Navarra, i es dicten les provisions de constrenyiment que de tals compensacions es derivin. Aquest període no computarà a l’efecte de la durada màxima dels procediments tributaris, si bé durant aquest període l’Administració podrà impulsar, ordenar i realitzar els tràmits imprescindibles. Tampoc computarà a l’efecte de presentar al·legacions, respondre a requeriments, o interposar recursos o reclamacions economicoadministratives. No obstant això, si l’obligat tributari atengués el requeriment o presentés les seves al·legacions es considerarà evacuat el tràmit. Tampoc computarà a l’efecte dels terminis establerts en l’article 55 de la Llei Foral 13/2000, de 14 de desembre, General Tributària, ni a l’efecte dels terminis de caducitat.

· Els deutes tributaris de les persones i entitats sense personalitat jurídica que realitzin activitats econòmiques el volum d’operacions de les quals no superi 6.010.121,24 euros en 2019, corresponents a declaracions liquidacions o autoliquidacions el termini de presentació i ingrés en període voluntari de les quals finalitzi entre el 14 de març i l’1 de juny de 2020, podran ser ajornades, sense realitzar pagament a compte, sense prestació de garantia ni meritació d’interessos de demora, d’acord amb el que es disposa en el present article, sempre que el sol·licitant quedi al corrent en les seves obligacions tributàries amb la concessió de l’ajornament, situació que haurà de mantenir durant tota la vigència d’aquest.

· Es podran ajornar en els mateixos termes i condicions, els deutes tributaris de les persones i entitats sense personalitat jurídica que realitzin activitats econòmiques el volum d’operacions de les quals no superi 6.010.121,24 euros en 2019, corresponents a notificacions el termini de pagament voluntari de les quals hagi estat ampliat.

· Aquest ajornament excepcional serà aplicable als deutes tributaris a què es refereixen les lletres b) i d) de l’article 48.3 del Reglament de Recaptació de la Comunitat Foral de Navarra aprovat per Decret Foral 177/2001, de 2 de juliol.

· L’ingrés dels deutes ajornats se suspendran durant un període de tres mesos, comptat des de la finalització del període voluntari de declaració i ingrés, a partir del qual, hauran d’ingressar-se mitjançant el seu fraccionament en quatre quotes mensuals d’imports iguals.

La sol·licitud d’aquests ajornaments es realitzarà a través del model oficial, que únicament es podrà presentar a través dels serveis telemàtics d’Hisenda Foral de Navarra, i es resoldrà per la persona titular del Servei de Recaptació.

· A l’efecte del que es disposa en la disposició 4a de la disposició addicional vint-i-sisena de la Llei Foral General Tributària, no es computaran en cap manera els ajornaments concedits a l’empara de la present disposició, ni per a la seva concessió ni per a la concessió d’ajornaments futurs.

· Les escriptures públiques de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris que es produeixin a l’empara del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, i del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, quedaran exemptes de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats.

CORONAVIRUS COVID-19. ACTUALITZACIÓ DEL RESUM DE MESURES TRIBUTÀRIES APROVADES PER LES CCAA, PART 2

Hem de tenir present que algunes comunitats autònomes (CCAA) han reaccionat a la crisi del coronavirus (COVID-19) regulant determinades mesures que afecten l’àmbit tributari. En aquesta circular els resumim els aspectes més importants aprovats per aquestes CCAA fins avui dia.

Llegir més

Coronavirus COVID-19. Actualització del resum de mesures tributàries aprovades per les CCAA, Part 2

Hem de tenir present que algunes comunitats autònomes (CCAA) han reaccionat a la crisi del coronavirus (COVID-19) regulant determinades mesures que afecten l’àmbit tributari. En aquesta circular els resumim els aspectes més importants aprovats per aquestes CCAA fins avui dia.

Àlaba

Decret Normatiu d’Urgència Fiscal 2/2020, del Consell de Govern Foral de 18 de març. Aprovar mesures tributàries urgents per a respondre a l’impacte econòmic del *COVID-19 (*BOTHA de 20 de març 2020).

La norma entra en vigor el dia de la seva publicació (20 de març de 2020), però produirà efectes des del 14 de març.

S’ha de destacar que les mesures aprovades seran aplicables a la totalitat de contribuents en relació amb les seves obligacions tributàries davant la Hisenda Foral alabesa, independentment del seu domicili fiscal o la normativa que els resulti d’aplicació.

Resumim a continuació les principals mesures aprovades:

 • L’inici dels procediments tributaris que, segons la normativa tributària vigent s’hagi de realitzar d’ofici, se suspendrà fins a l’1 de juny de 2020, en aquells supòsits que el seu començament s’hagués de produir a partir del 14 de març de 2020. Això no afectarà, en cap cas, a la campanya de l’IRPF de l’exercici 2019, que es regirà per les normes específiques que es dictin a aquest efecte, i s’autoritza a la Diputació Foral per aprovar les disposicions procedents amb vista a la presentació i terminis de pagament de les autoliquidacions d’aquest impost.
 • Igualment, l’inici dels terminis per a la interposició de recursos i reclamacions administratives o de qualsevol altra actuació en l’àmbit tributari que hagi de començar a instàncies de la persona obligada tributària, s’estendrà fins a l’1 de juny de 2020.
 • El termini voluntari de presentació i ingrés de les autoliquidacions mensuals corresponents al mes de febrer s’estendrà durant els 12 dies naturals següents al moment en què perdi vigència el Reial decret 463/2020, de 14 de març o, en el seu cas, les pròrrogues del referit estat.
 • El termini voluntari de presentació i ingrés de les autoliquidacions mensuals corresponents al mes de març s’estendrà durant els 25 dies naturals següents al moment en què cessi l’estat d’alarma o, si escau, les pròrrogues de l’estat d’alarma.
 • El termini voluntari de presentació i ingrés de les autoliquidacions trimestrals corresponents al primer trimestre del 2020 s’estendrà fins a l’1 de juny de 2020.
 • El termini d’ingrés de les liquidacions que el seu venciment es produeixi a partir del 14 de març de 2020, s’estendrà fins a l’1 de juny de 2020.
 • Els períodes de paralització dels procediments tributaris, l’inici dels quals s’hagi produït amb anterioritat al 14 de març de 2020, s’entendran com a períodes d’interrupció justificada per a la persona obligada tributària o dilacions en el procediment per causa no imputable a l’Administració tributària i, en conseqüència, no s’inclouran en el còmput del termini de resolució d’aquests, pel període transcorregut durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que s’adoptessin.
 • El termini de presentació de les declaracions informatives el termini de presentació de les quals finalitzi a partir del 14 de març de 2020 s’estendrà fins a l’1 de juny de 2020 quan aquest termini finalitzi amb anterioritat a aquesta data.
 • El còmput del termini de contestació als requeriments individualitzats d’aportació de documents, antecedents o informació amb transcendència tributària formulats per l’Administració se suspendrà entre el 14 de març de 2020 i l’1 de juny de 2020, quan aquest termini finalitzi entre les citades dates.
 • No es reportaran interessos de demora en els procediments de comprovació i recerca ni en els de comprovació restringida, durant el període transcorregut entre el 14 de març de 2020 i l’1 de juny 2020.
 • Els deutes tributaris de les persones físiques que realitzin activitats econòmiques i de les microempreses, petites empreses, definides en l’article 13 de la Norma Foral de l’Impost sobre Societats, resultants d’autoliquidacions el termini de presentació i ingrés en període voluntari de les quals finalitzi entre el 14 de març i l’1 de juny de 2020, podran ser fraccionades, sense prestació de garantia ni meritació d’interessos de demora, d’acord amb el que es disposa en el present article.
 • Es podran fraccionar, en iguals termes i condicions, els deutes tributaris de les persones físiques que realitzin activitats econòmiques i de les microempreses i petites empreses, definides en l’article 13 de la Norma Foral de l’Impost sobre Societats, resultants de liquidacions practicades per l’Administració tributària el període voluntari de pagament dels quals finalitzi entre el 14 de març i l’1 de juny de 2020.
 • Els obligats tributaris podran fer efectiu el deute tributari amb posterioritat a l’1 de juny de 2020, mitjançant la sol·licitud d’un fraccionament de 6 quotes mensuals d’idèntic import, i el primer termini d’aquest fraccionament venç el mes de juliol del 2020.
 • Podran ser objecte d’aquest fraccionament excepcional els deutes tributaris derivats dels tributs sobre el joc.
 • La sol·licitud d’aquest fraccionament excepcional, que es realitzarà en el moment de la presentació de l’autoliquidació, es realitzarà en la Hisenda Foral d’Àlaba, a través dels mecanismes que s’estableixin a aquest efecte. En el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l’Administració tributària, aquesta sol·licitud es realitzarà abans de l’u de juny de 2020 mitjançant els  mecanismes esmentats. El que es disposa en el Reglament General de Recaptació del Territori Històric d’Àlaba no serà aplicable, en cap cas, als fraccionaments excepcionals regulats al present article.
 • Es retarda un mes el pagament del venciment corresponent al mes d’abril dels ajornaments i fraccionaments que es trobin concedits, i s’ajorna en conseqüència, en el cas dels fraccionaments, un mes cadascun dels venciments restants, sense que es reportin interessos de demora com a conseqüència de l’ajornament d’un mes disposat en aquest article.
 • Els contribuents de l’IRPF, que exerceixin activitats econòmiques, no estaran obligats a ingressar o, si escau a autoliquidar i ingressar, en la Hisenda Foral d’Àlaba els pagaments fraccionats corresponents al primer i segon trimestre del 2020, al primer semestre del 2020 i el primer, segon i tercer bimestre del 2020.
 

Biscaia

Decret Foral 1/2020, de 17 de març, de mesures tributàries urgents derivades de la COVID-19 (BOB de 18 de març de 2020).

La norma ha entrat en vigor el 18 de març, però produirà efectes des del 16 de març.

Com a primer aspecte fonamental, s’ha de destacar que les mesures aprovades seran aplicable a la totalitat de contribuents en relació amb les seves obligacions tributàries davant la Hisenda Foral biscaïna, independentment del seu domicili fiscal o la normativa que els resulti d’aplicació.

Resumim a continuació les principals mesures aprovades:

 • L’inici dels procediments tributaris d’ofici se suspendrà fins a l’1 de juny 2020, en aquells supòsits en què el seu començament s’hagués de produir a partir del 16 de març de 2020. Aquesta suspensió no afectarà els següents procediments:
  • Els procediments sancionadors.
  • A les compensacions d’ofici.
  • A les pràctiques d’embargaments.
  • A les pèrdues d’eficàcia de les concessions d’ajornaments.
  • A les declaracions de fallida.
  • A les propostes de liquidació de l’IRPF
 • El termini voluntari per a la presentació d’autoliquidació o de declaració dels procediments tributaris en els quals la presentació telemàtica no es trobi prevista en la normativa tributària amb caràcter obligatori s’estendrà fins a l’1 de juny de 2020, quan aquest termini finalitzi amb anterioritat a aquesta data.
 • L’inici dels terminis per a la interposició de recursos i reclamacions administratives o de qualsevol altra actuació en l’àmbit tributari que hagi de començar a instàncies de la persona obligada tributària en els quals la presentació telemàtica no es trobi prevista en la normativa tributària amb caràcter obligatori, s’estendrà fins a l’1 de juny de 2020.
 • El termini voluntari de presentació i ingrés de les autoliquidacions corresponents al mes de febrer dels procediments tributaris en els quals la presentació telemàtica es trobi prevista en la normativa tributària amb caràcter obligatori, s’estendrà fins al 14 d’abril de 2020.
 • El termini d’ingrés de les liquidacions el venciment de les quals es produeixi a partir del 16 de març de 2020, s’estendrà 15 dies naturals.
 • Els períodes de paralització dels procediments tributaris, l’inici dels quals s’hagi produït amb anterioritat al 16 de març de 2020, s’entendran com a períodes d’interrupció justificada per a la persona obligada tributària o dilacions en el procediment per causa no imputable a l’Administració tributària i, en conseqüència, no s’inclouran en el còmput del termini de resolució d’aquests, pel període transcorregut entre el moment de la paralització i l’1 de juny de 2020.
 • El còmput del termini de contestació als requeriments individualitzats d’aportació de documents, antecedents o informació amb transcendència tributària formulats per l’Administració se suspendrà entre el 16 de març de 2020 i l’1 de juny de 2020, quan aquest termini finalitzi entre les citades dates.
 • No es reportaran interessos de demora en els procediments de comprovació i recerca ni en els de comprovació reduïda, durant el període transcorregut entre el 16 de març de 2020 i l’1 de juny 2020.
 • Els deutes tributaris de les persones físiques que realitzin activitats econòmiques i de les microempreses i petites empreses, el termini de presentació i ingrés en període voluntari de les quals finalitzi entre el 16 de març i l’1 de juny de 2020, podran ser ajornades, sense prestació de garantia ni meritació d’interessos de demora.
 • Es podran ajornar en els mateixos termes i condicions, els deutes tributaris de les persones físiques que realitzin activitats econòmiques i de les microempreses i petites empreses, resultants de liquidacions practicades per l’Administració tributària el període voluntari de pagament de les quals finalitzi entre el 16 de març i l’1 de juny de 2020.
 • Podran ser objecte d’aquest ajornament excepcional els deutes tributaris derivats dels tributs sobre el joc.
 • L’ingrés dels deutes ajornats se suspendrà durant un període de 3 mesos, comptat des de la finalització del període voluntari de declaració i ingrés, a partir del qual, s’hauran d’ingressar mitjançant el seu fraccionament en 6 quotes mensuals d’idèntic import.
 • Es retarda un mes el pagament del venciment corresponent al mes de març dels ajornaments que es trobin concedits, i s’ajorna, en conseqüència, un mes cadascun dels venciments restants, sense que es reportin interessos de demora en cap dels terminis pel període comprès entre el 25 de març i el 25 d’abril de 2020.
 • El període executiu de pagament dels deutes que no siguin ingressats en el període voluntari de pagament, quan aquest conclogui entre el 16 de març de 2020 i l’1 de juny de 2020, s’iniciarà la corresponent provisió de constrenyiment, que no serà notificada en cap cas amb anterioritat a l’1 de juny de 2020.
 • Els contribuents de l’IRPF, que exerceixin activitats econòmiques, no estaran obligats a autoliquidar ni a ingressar en la Hisenda Foral de Biscaia els pagaments fraccionats corresponents al primer i segon trimestre del 2020.

ORDRE FORAL 663/2020, de 18 de març, del Territori Històric de Biscaia, del diputat foral d’Hisenda i Finances, per la qual s’estableix un ajornament de pagament excepcional per al Tribut sobre el Joc mitjançant l’explotació de màquines o aparells automàtics i per al recàrrec que hi recau (BOB 23 de març de 2020)

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/23/I-245_cas.pdf

Tenint en compte les especialitats per a la domiciliació en relació amb els seus terminis i forma de pagament d’aquest tribut, la present Ordre Foral estableix un ajornament excepcional d’ofici per a aquests deutes tributaris. Així, el càrrec en compte de l’import corresponent al primer trimestre del 2020 de les autoliquidacions del Tribut sobre el Joc mitjançant l’explotació de màquines o aparells automàtics i del recàrrec que hi recau, que, d’acord amb el que es disposa en l’article tres de l’Ordre Foral 920/1997, d’11 d’abril, hagi estat sol·licitat amb anterioritat al compliment del termini previst en aquest precepte, s’ajornarà fins al 25 d’octubre de 2020.

Ordre Foral 707/2020, d’1 d’abril, del diputat foral d’Hisenda i Finances, per la qual s’estén, com a conseqüència de l’emergència sanitària COVID19, el termini de presentació d’autoliquidacions o declaracions per a les persones físiques que realitzen activitats econòmiques, les microempreses i les petites empreses (BOB de 2 d’abril de 2020).

El que es disposa en l’article 3.Un del Decret Foral Normatiu 1/2020, de 17 de març, el termini voluntari per a la presentació d’autoliquidacions o de declaracions per a les persones físiques que realitzen activitats econòmiques, les microempreses i les petites empreses, definides en l’article 13 de la Norma Foral 11/2013, de 5 de desembre, de l’Impost sobre Societats, s’estendrà fins a l’1 de juny de 2020, inclusivament, quan aquest termini finalitzi amb anterioritat a aquesta data.

Les entitats en règim d’atribució de rendes que realitzin activitats econòmiques rebran el mateix tractament que les persones físiques, tret que tots els seus socis, hereus, comuners o partícips siguin persones jurídiques

ORDRE FORAL 716/2020, d’1 d’abril, del diputat foral d’Hisenda i Finances, per la qual s’estableixen normes excepcionals de notificació telemàtica per a l’aplicació de les mesures urgents contingudes en el Decret Foral Normatiu 1/2020, de 17 de març, de mesures tributàries urgents derivades de la COVID-19 (BOB de 3 d’abril de 2020).

Fins al pròxim dia 1 de juny de 2020, les notificacions que hagi de realitzar la Hisenda Foral de Biscaia es practicaran exclusivament per mitjà de la compareixença en la seu electrònica de la Diputació Foral de Biscaia.

No obstant això, quan els contribuents que no es trobin voluntàriament adherits al sistema de notificació telemàtica, ni obligats a rebre les seves notificacions i comunicacions per via telemàtica, accedeixin al contingut de l’acte objecte de notificació amb anterioritat a l’1 de juny de 2020, s’entendrà que la notificació ha estat practicada amb caràcter general el citat 1 de juny de 2020.

Sense perjudici de l’anterior, si els contribuents, malgrat tenir la possibilitat d’acollir-se a aquesta ampliació de terminis, realitzen qualsevol actuació relacionada amb l’acte així notificat amb anterioritat a la citada data d’efectes, es considerarà que aquesta actuació ha estat vàlidament efectuada.

Per contra, quan, existint constància de la posada a la disposició de l’acte notificat, els contribuents, als quals es refereix el paràgraf anterior, no accedeixin al seu contingut transcorreguts vint dies naturals, no s’entendrà que la notificació ha estat efectuada amb caràcter general legals en aquesta data. En aquests supòsits, la Hisenda Foral de Biscaia els tornarà a notificar l’acte de què es tracti en els llocs als quals es refereix l’article 108 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de març, General Tributària del Territori Històric de Biscaia, a partir de l’1 de juny de 2020.

Guipúscoa

Decret Foral-Norma 1/2020, de 24 de març, pel qual s’aproven determinades mesures de caràcter tributari com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 (BOG de 25 de març de 2020).

· El termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions corresponents al mes de febrer s’ampliarà fins al 27 d’abril de 2020 per als qui hagin de presentar-la de manera telemàtica obligatòriament en virtut de la normativa tributària. 

· El termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions el venciment de les quals es produeixi entre el 14 de març i l’1 de juny de 2020, s’ampliarà fins a l’1 de juny de 2020 quan el subjecte passiu no estigui obligat a dirigir-se a l’Administració per mitjans electrònics.

· El termini de presentació de les autoliquidacions que no estiguin subjectes a un període impositiu o a un període de liquidació i que s’hagin de presentar de manera telemàtica s’estendrà fins al 27 d’abril de 2020, sempre que el seu venciment s’hagi produït entre el 14 de març i el 25 d’abril de 2020.

· Els terminis de presentació corresponents a les declaracions informatives i recapitulatives el termini de presentació de les quals finalitza entre el 14 de març i el 8 d’abril de 2020 s’ampliaran de la següent manera:

 • Fins al 27 d’abril de 2020, quan s’hagi de presentar obligatòriament de manera telemàtica.
 • Fins a l’1 de juny de 2020, quan no existeixi obligació de presentar-la de manera telemàtica.

· Els terminis de remissió electrònica dels registres de facturació corresponents al subministrament immediat d’informació (SII) que finalitzen entre el 14 de març i el 25 d’abril de 2020, s’estendran fins al 27 d’abril de 2020.

· Els terminis per a la presentació i ingrés de les autoliquidacions de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents que finalitzen entre el 14 de març i el 25 d’abril de 2020 s’estendran fins al 27 d’abril de 2020.

· El termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions corresponents als tributs sobre el joc, en la seva modalitat de joc mitjançant màquines o aparells automàtics, s’ampliarà fins al 27 d’abril de 2020.

· La presentació i ingrés de les autoliquidacions corresponents al període impositiu 2019 de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de l’impost sobre el patrimoni es realitzaran d’acord amb l’ordre foral que dicti el diputat foral del Departament d’Hisenda i Finances.

· S’amplien fins a l’1 de juny de 2020 els següents terminis:

 • Els de pagament del deute tributari previstos en els apartats 2 i 5 de l’article 61 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de març, General Tributària del Territori Històric de Guipúscoa.
 • Els terminis per atendre o contestar els requeriments, diligències d’embargament i sol·licituds d’informació amb transcendència tributària, per formular al·legacions davant actes d’obertura d’aquest tràmit o d’audiència, dictats en els procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors, de revisió, així com qualsevol altre procediment establert en la normativa tributària.

L’ampliació dels terminis es refereix tant als que no haguessin conclòs al 14 de març de 2020, com als iniciats després d’aquesta data. No obstant això, en aquest últim cas, el termini serà el previst per a cada cas en la normativa general quan per la seva aplicació resulti un termini que acaba amb posterioritat a l’1 de juny de 2020.

· Si l’obligat tributari, fins i tot tenint la possibilitat d’acollir-se a l’ampliació dels terminis de l’apartat anterior o sense fer reserva expressa d’aquest dret, realitzés el pagament, atengués o contestés a la diligència d’embargament, al requeriment o sol·licitud d’informació amb transcendència tributària, o presentés les seves al·legacions, es considerarà evacuat el tràmit o realitzat el pagament.

· No computarà el període comprès entre el 14 de març i l’1 de juny de 2020, tots dos inclusivament, a l’efecte de la durada màxima dels procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió tramitats per la Diputació Foral de Guipúscoa, si bé durant aquest període podrà l’Administració impulsar, ordenar i realitzar els tràmits imprescindibles.

· El període anterior no computarà a l’efecte dels terminis establerts en els articles 65, 65 bis, 193 i 214.2 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de març, General Tributària del Territori Històric de Guipúscoa, ni a l’efecte dels terminis de caducitat.

· En els procediments iniciats a instàncies de part subjectes a termini, quan el termini per a iniciar-lo venci entre el 14 de març i l’1 de juny de 2020, aquest s’estendrà fins a l’1 de juny de 2020. No serà aplicable per als procediments iniciats com a conseqüència de la presentació d’autoliquidacions o declaracions, als quals se’ls aplicarà la normativa tributària general amb les especialitats previstes en l’article 3 d’aquest decret foral.

· A l’efecte de la dispensa total o parcial de garanties, s’incrementa fins a 300.000 euros l’import total de deute a què es refereixen les lletres c) i d) de l’article 42.1 del Reglament de Recaptació del Territori Històric de Guipúscoa, aprovat per Decret Foral 38/2006, de 2 d’agost.

· L’ingrés previ mínim exigible recollit en la lletra d) d’aquest article 42.1 s’incrementa fins a 60.000 euros, de manera que el deute a fraccionar no superi els 300.000 euros.

· Aquest import incrementat s’aplicarà als deutes tributaris que resultin exigibles des del 14 de març de 2020, sempre que el fraccionament se sol·liciti conformement al que es preveu en el Reglament de Recaptació del Territori Històric de Guipúscoa.

· Es retarda un mes el pagament dels venciments de 25 de març i 10 d’abril de 2020 dels ajornaments i fraccionaments que es trobin concedits, això és, fins al 27 d’abril i 11 de maig de 2020, respectivament, i s’ajorna, en conseqüència, un mes cadascun dels venciments posteriors.

· Aquest retard també serà aplicable als acords sobre condicions singulars de pagament adoptats en virtut del que es preveu en l’apartat 4 de l’article 168 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de març, General Tributària del Territori Històric de Guipúscoa.

· En el si del procediment administratiu de constrenyiment no es procedirà a l’execució de garanties que recaiguin sobre béns immobles ni a la celebració de subhastes entre el 14 de març i l’1 de juny de 2020.

· Únicament als efectes del còmput dels terminis previstos en els articles 65, 65 bis, 193 i 214.2 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de març, General Tributària del Territori Històric de Guipúscoa, en el recurs de reposició i en les reclamacions i recursos en via economicoadministrativa, s’entendran notificades les resolucions que els posin fi quan s’acrediti un intent de notificació de la resolució entre el 14 de març i l’1 de juny de 2020.

· El termini per interposar recursos o reclamacions economicoadministratives enfront d’actes tributaris o resolucions de recursos de reposició s’ampliarà fins a l’1 de juny de 2020.

· Aquesta ampliació resultarà d’aplicació tant per als casos que aquests terminis no haguessin finalitzat el 14 de març de 2020, com per als que s’iniciïn amb posterioritat a aquesta data. No obstant això, en aquest últim cas, el termini serà el previst per a cada supòsit en la normativa general quan per la seva aplicació resulti un termini que acaba amb posterioritat a l’1 de juny de 2020.

· Els contribuents de l’impost sobre la renda de les persones físiques que exerceixin activitats econòmiques no estaran obligats a autoliquidar i ingressar en la Hisenda Foral de Guipúscoa els pagaments fraccionats corresponents al primer i segon trimestre del 2020.

· El termini d’ingrés en període voluntari de la quota tributària corresponent a l’any 2020 de l’impost sobre béns immobles anirà des de l’1 d’agost al 15 de setembre de 2020

Ordre Foral 136/2020 d’1 d’abril, per la qual s’amplia per a determinats obligats tributaris el termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions trimestrals i declaracions no periòdiques, informatives i recapitulatives com a conseqüència de la Covid-19 (BOG de 2 d’abril de 2020).

Les autoliquidacions trimestrals corresponents al primer trimestre del 2020 el termini de presentació del qual finalitza el 27 d’abril de 2020.

· Les declaracions informatives i recapitulatives el termini de presentació de les quals finalitza entre el 14 de març i l’1 de juny de 2020. 

· Les autoliquidacions de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents el termini de presentació dels quals finalitza entre el 14 de març i l’1 de juny de 2020.

· Les autoliquidacions i les declaracions no periòdiques el termini de presentació de les quals finalitza entre el 14 de març i l’1 de juny de 2020.

· Aquesta ampliació de termini serà aplicable únicament als següents obligats tributaris

 • Les persones físiques.
 • Les entitats en règim d’atribució de rendes que realitzin activitats econòmiques, tret que tots els seus socis, hereus, comuners o partícips siguin persones jurídiques.
 • Comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal.
 • Les herències pendents de l’exercici d’un poder de testament.
 • Les microempreses i a les petites empreses incloses en els apartats 1 i 2 de l’article 13 de la Norma Foral 2/2014 de 17 de gener, de l’Impost sobre Societats del Territori Històric de Guipúscoa.
 • Les entitats parcialment exemptes a què es refereix l’article 13.2 de la Norma Foral 2/2014 de 17 de gener, de l’Impost sobre Societats del Territori Històric de Guipúscoa.
 • Les societats patrimonials a les quals es refereix l’article 14 de la Norma Foral 2/2014 de 17 de gener, de l’Impost sobre Societats del Territori Històric de Guipúscoa.
 • Les entitats sense finalitats lucratives que tributin en virtut del règim especial previst en la Norma Foral 3/2004, de 7 d’abril, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge

· Es tindrà en compte l’autoliquidació de l’impost sobre societats corresponent a l’últim període impositiu.

· En cas que no s’hagi presentat autoliquidació en l’últim exercici per tractar-se d’entitats de nova creació, els terminis previstos s’ampliaran, en tot cas, fins a l’1 de juny de 2020.

· No obstant això el que es disposa en l’apartat 7 de l’article 3 del Decret Foral-Norma 1/2020, de 24 de març, pel qual s’aproven determinades mesures de caràcter tributari com a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19, el termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions corresponents als tributs sobre el joc, en la seva modalitat de joc mitjançant màquines o aparells automàtics, s’ampliarà fins a l’1 de juny de 2020.

OBLIGACIONS FISCALS ABRIL – MAIG 2020

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos d’abril i maig. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Obligacions fiscals abril – maig 2020

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos d’abril i maig. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

ABRIL

Des de l’1 d’abril fins al 30 de juny

RENDA I PATRIMONI

 • Presentació per internet de les declaracions de renda i patrimoni 2019

Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 25 de juny

Fins al 20 d’abril

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Març 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Primer trimestre 2020: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Primer trimestre 2020:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Març 2020. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Març 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Primer trimestre 2020. Autoliquidació: 303
 • Primer trimestre 2020. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Primer trimestre 2020. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2020. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
 • Primer trimestre 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Març 2020: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Gener 2020 (*) Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Gener 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Març 2020: 548, 566, 581
 • Març 2020 (*): 570, 580
 • Primer trimestre 2020: 521, 522, 547
 • Primer trimestre 2020 (*) Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
 • Primer trimestre 2020. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

(*) Fàbriques i dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents al primer semestre de 2020 a través de la Seu electrònica de l’AEAT entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020. Per al model 553, a més, establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper.

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Març 2020. Grans empreses: 560
 • Primer trimestre 2020. Excepte grans empreses: 560
 • Any 2019. Autoliquidació anual: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Primer trimestre 2020. Pagament fraccionat: 585
 • Any 2019. Autoliquidació anual: 589

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Primer trimestre 2020: 595

Fins al 30 d’abril

IVA

 • Març 2020. Autoliquidació: 303
 • Març 2020. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Març 2020. Grup d’entitats, model agregat: 353

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Primer trimestre 2020. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

 • Primer trimestre 2020: 179

 

MAIG

Des del 7 de maig al 30 de juny

Presentació per telèfon de la declaració de Renda 2019

Des del 13 de maig fins al 30 de juny

RENDA

 • Presentació en comunitats autònomes i oficines de l’AEAT de la declaració anual de Renda 2019: D-100 i Patrimoni: 714.

Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 25 de juny

Fins al 20 de maig

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

 • Abril 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Abril 2020. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Abril 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Abril 2020: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Febrer 2020 (*) Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Febrer 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Abril 2020: 548, 566, 581
 • Abril 2020 (*): 570, 580
 • Primer trimestre 2020 (*) Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Primer trimestre 2020. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

(*) Fàbriques i Dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents al primer semestre del 2020 a través de la Seu electrònica de l’AEAT entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020.

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Abril 2020. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Primer trimestre 2020. Pagament fraccionat: 583
 • Primer quadrimestre 2020. Autoliquidació: 587