CATALUNYA. NOVES MESURES FISCALS PER A 2020

Al Diari Oficial de Catalunya (DOGC) s’ha publicat la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. Entre altres novetats fiscals, en l’IRPF s’incrementa el mínim del contribuent per a aquells en què la suma de les bases liquidables general i de l’estalvi no superi els 12.450 €, i s’introdueix un nou tram en l’escala autonòmica a partir de 90.000 € de base liquidable. En l’impost sobre successions i donacions, es regulen nous coeficients multiplicadors i es modifiquen percentatges de les bonificacions per als grups I i II. Respecte a l’ITP i AJD, s’aprova, per a la modalitat de TPO, un tipus reduït del 5% per a les adquisicions d’habitatges per famílies monoparentals, i es crea una bonificació en la quota, en la modalitat AJD, per a les escriptures públiques de constitució en règim de propietat horitzontal per parcel·les.

Llegir més

Catalunya. Noves mesures fiscals per a 2020

Al Diari Oficial de Catalunya (DOGC) s’ha publicat la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. Entre altres novetats fiscals, en l’IRPF s’incrementa el mínim del contribuent per a aquells en què la suma de les bases liquidables general i de l’estalvi no superi els 12.450 €, i s’introdueix un nou tram en l’escala autonòmica a partir de 90.000 € de base liquidable. En l’impost sobre successions i donacions, es regulen nous coeficients multiplicadors i es modifiquen percentatges de les bonificacions per als grups I i II. Respecte a l’ITP i AJD, s’aprova, per a la modalitat de TPO, un tipus reduït del 5% per a les adquisicions d’habitatges per famílies monoparentals, i es crea una bonificació en la quota, en la modalitat AJD, per a les escriptures públiques de constitució en règim de propietat horitzontal per parcel·les.

L’informem que al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) s’ha publicat el dia 30 d’abril de 2020 la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que inclou mesures en l’àmbit dels tributs cedits i propis, que van entrar en vigor el passat 1 de maig.

Una altra norma que s’ha publicat el mateix dia i amb entrada en vigor el dia 1 de maig, ha estat la Llei 4/2020, de 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2020, que recull mesures tributàries però referents al cànon de l’aigua i a les taxes amb tipus de quantia fixa.

A continuació els resumim les principals modificacions que afecten els següents impostos:

TRIBUTS CEDITS

 • Quant a l’IRPF, regulat en la Llei 24/2010 de Catalunya, de 22 de juliol, d’aprovació de l’escala autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques, amb l’objectiu d’incrementar la progressivitat del sistema fiscal, es redueix la càrrega tributària als contribuents amb un nivell de renda més baix i s’incrementa per als que disposen d’una renda més elevada.

S’introdueix un nou tram en l’escala autonòmica a partir de 90.000 € de base liquidable -amb tipus del 23,5%- aplicant el 24,5 a partir de 120.000 €, i mantenint el marginal màxim des de 175.000 € en el 25,5%, que agregant-to a l’estatal, dóna un 48% igual que abans.

Nova escala autonòmica des de l’01-01-2020:

Base liquidable
Fins a (euros)

Quota íntegra
(euros)

Resta base liquidable
Fins a (euros)

Tipus liquidable
Percentatge (%)

0

0

17.707,20

12,00

17.707,20

2.124,86

15.300,00

14,00

33.007,20

4.266,86

20.400,00

18,50

53.407,20

8.040,86

36.592,80

21,50

90.000,00

15.908,31

30.000,00

23,50

120.000,00

22.958,31

55.000,00

24,50

175.000,00

36.433,31

En endavant

25,50

 

Anterior escala autonòmica:

Base liquidable
Fins a (euros)

Quota íntegra
(euros)

Resta base liquidable
Fins a (euros)

Tipus liquidable
Percentatge (%)

0

0

17.707,20

12

17.707,20

2.124,86

15.300,00

14

33.007,20

4.266,86

20.400,00

18,5

53.407,20

8.040,86

66.593,00

21,5

120.000,20

22.358,36

55.000,00

23,5

175.000,20

35.283,36

En endavant

25,5

D’altra banda, amb efectes des de l’1 de gener de 2020, s’estableix l’import per al mínim personal del contribuent: 5.550 euros anuals i si la suma de les bases liquidables general i de l’estalvi del contribuent és igual o inferior a 12.450 euros, el mínim és de 6.105 euros anuals.

B) L’impost sobre successions i donacions, regulat en la Llei 19/2010, de 7 de juny, sofreix diverses modificacions:

 • Es modifica la regla de manteniment establerta per al gaudi de la reducció del 95% aplicable a l’adquisició mortis causa de béns del patrimoni cultural, perquè ara s’especifica que el gaudi de la reducció queda condicionat al manteniment dels béns adquirits en el patrimoni de l’adquirent durant els cinc anys següents a la mort del causant, tret que dins d’aquest termini mori l’adquirent o els béns siguin adquirits a títol gratuït per la Generalitat o per un ens local territorial de Catalunya.
 • S’introdueix una nova secció sobre donacions realitzades per entitats sense ànim de lucre.
 • La tarifa reduïda establerta per l’article 57.2 de la Llei 19/2010, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, aplicable a les transmissions lucratives entre vius a favor de contribuents dels grups I i II, no és aplicable als contractes d’assegurances sobre la vida que tenen la consideració de negocis jurídics equiparables d’acord amb la normativa reguladora de l’impost.
 • Reintroducció dels coeficients multiplicadors en funció del patrimoni preexistent per als contribuents dels grups I i II.
 • En la bonificació de la quota tributària s’estableixen unes taules diferents per al grup I i II establint uns percentatges mitjans ponderats diferents.
 • I els contribuents dels grups I i II, perden completament la bonificació en cas d’aplicar certes reduccions i exempcions de l’art. 58 bis.4 de la Llei 19/2010, de 7 de juliol, i no es queda reduïda a la meitat com fins ara.

C) A l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, també s’apliquen modificacions. En l’àmbit de la modalitat de les transmissions patrimonials oneroses (TPO):

 • S’estableix una bonificació del 100% en la quota tributària en les transmissions d’habitatges adquirits per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en exercici dels drets de tempteig i retracte i una bonificació del 100% en les adquisicions que realitzen els promotors socials, per a destinar-les a habitatge protegit de lloguer o cessió d’ús.
 • S’aprova un tipus reduït del 5% per a les adquisicions d’habitatges per part de membres de famílies monoparentals, que tinguin unes bases imposables en l’IRPF inferiors a 30.000 euros en conjunt. Aquest import s’incrementa en 12.000 euros per cada fill que excedeixi del nombre de fills que atorga la categoria de família monoparental especial.
 • Es modifica la regulació de la bonificació de la quota per la transmissió d’habitatges a empreses immobiliàries, regulada en la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, en la qual es redueix a tres anys el termini del qual disposen per revendre l’habitatge.

En l’àmbit de la modalitat dels actes jurídics documentats (AJD):

 • Es crea una bonificació del 100% en la quota del gravamen que recau sobre les escriptures públiques de constitució en règim de propietat horitzontal per parcel·les i sobre els documents notarials que formalitzen actes relacionats amb les anomenades arres penitencials.

D) Finalment, es regulen les obligacions formals dels subjectes passius en relació amb la presentació de documents i en relació amb els terminis de presentació d’autoliquidacions complementàries en cas de pèrdua del dret a aplicar un benefici fiscal.

TRIBUTS PROPIS

Les modificacions afecten nombrosos impostos propis, que s’enumeren a continuació:

 • Impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient: es crea un nou tribut que grava la incidència, l’alteració o el risc de deterioració que ocasiona sobre el medi ambient la realització de les activitats subjectes a aquest, mitjançant les instal·lacions i altres elements patrimonials afectes a aquestes, amb la finalitat de contribuir a compensar a la societat del cost que suporta i frenar la deterioració de l’entorn natural. Aquestes activitats són, d’una banda, les de producció, emmagatzematge o transformació d’energia elèctrica i, de l’altra, les de transport d’energia elèctrica, de telefonia o de comunicacions telemàtiques mitjançant els elements fixos del subministrament d’energia elèctrica o de les xarxes de comunicacions. El període impositiu s’inicia, per a l’exercici 2020, el dia de l’entrada en vigor de la present llei, 1 de maig de 2020, però donat el caràcter continuat del fet imposable de les activitats esmentades, el període impositiu coincideix amb l’any natural, i en tot cas entra en vigor el primer dia del trimestre natural següent a l’entrada en vigor de la present llei.

L’impost es merita el 31 de desembre de cada any i l’autoliquidació s’ha de presentar en dues dates diferents depenent de l’activitat. Per a l’activitat de producció, emmagatzematge i transformació d’energia elèctrica l’autoliquidació s’ha de presentar entre els dies 1 i 20 del mes de gener següent a la data de meritació. Per a la resta de les activitats, l’autoliquidació s’ha de presentar entre els dies 1 i 20 del mes d’octubre següent a la data de meritació.

 • Impost sobre els habitatges buits: pel que respecta a l’impost sobre els habitatges buits, amb la finalitat d’incentivar la disponibilitat d’habitatges per a lloguer social, es modifiquen els percentatges de bonificació en quota establerts en atenció al volum d’habitatges que els subjectes passius destinen a lloguer assequible en certs municipis de Catalunya amb alta demanda, sobre el total d’habitatges buits subjectes a l’impost. En concret:
 • Percentatge d’habitatges destinats a lloguer assequible
 • Bonificació (%)
 • Menys del 5%
 • 0,0
 • Del 5% al 10%
 • 7,5
 • Més del 10% i fins al 25%
 • 22,5
 • Més del 25% i fins al 40%
 • 37,5
 • Més del 40% i fins al 67%
 • 56,3
 • Més del 67%
 • 75
 • Impost sobre grans establiments comercials: s’introdueixen dues modificacions: la primera concreta els supòsits de subjecció a l’impost (establiments dedicats a la venda al detall); i la segona, en relació amb la determinació de la base imposable, introdueix una nova categoria d’establiment especialitzat “Ferreteries”, assignant-li una ràtio de vehicles per dia i metres quadrats de superfície específica (0,0699).
 • Impost sobre les estades en establiments turístics: s’incorpora a la tributació els creuers que no entren en el port però romanen fondejats en les seves aigües, ja que es realitzen estades que són susceptibles de ser gravades en els mateixos termes que les efectuades en els creuers que sí que queden amarrats a port. A més, es permet a l’Ajuntament de Barcelona d’establir, mitjançant una ordenança municipal, un recàrrec sobre les tarifes establertes per a aquest impost.
 • Impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial: s’introdueix una modificació tècnica en relació amb els instruments d’informació que s’han d’utilitzar per determinar les emissions objecte de gravamen.
 • Impost sobre begudes ensucrades envasades: amb efectes de l’1 de juliol de 2020 s’incrementen els tipus de gravamen per motivar el canvi de comportament dels fabricants (amb la reducció del volum de sucre de les begudes més comercialitzades) i els consumidors (perquè optin pel consum de begudes més saludables). El tipus de gravamen de l’impost aplicable serà el següent:
  1. 0,10 euros per litre per a begudes amb un contingut de sucre entre 5 i 8 grams per 100 mil·lilitres (abans 0,08).
  2. 0,15 euros per litre per a begudes amb un contingut de sucre superior a 8 grams per 100 mil·lilitres (abans 0,12).
 • Cànons sobre la deposició controlada i la incineració de residus municipals: els tipus de gravamen s’incrementen progressivament.
 • Cànon de l’aigua: se sistematitzen els coeficients que afecten el tipus de gravamen general corresponents a usuaris industrials, s’ajusta el tractament fiscal aplicable als usuaris industrials d’aigua per a la producció d’energia elèctrica, es realitzen modificacions en la presentació de declaracions tributàries i s’introdueixen mesures de lluita contra el frau.

Finalment, la Llei de mesures recull modificacions en matèria de taxes, perquè s’actualitzen quotes, s’afegeixen nous fets imposables en taxes existents, es creen noves taxes i se’n suprimeixen d’altres.

Per part seva, la Llei 4/2020, de 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2020, fa referència només a tributs propis.

En concret, estableix en el cànon de l’aigua durant l’any 2020, els valors de base per volum per a usos domèstics i industrials i assimilables i el valor de cada unitat de paràmetre de contaminació del cànon de l’aigua, a aquest efecte de determinar el tipus de gravamen específic de manera individualitzada, sense la inclusió de l’IVA. També, els valors per determinar la quota corresponent als establiments ramaders i els valors per a la determinació objectiva de la quota corresponent a usos industrials d’aigua per a la producció d’energia elèctrica, realitzats per centrals hidroelèctriques.

I recull que les taxes per a 2020 mantenen les quotes en els imports exigibles l’any 2019, excepte les taxes amb quotes que siguin objecte de modificació per la Llei de mesures abans analitzada.

 

COVID-19. MESURES FISCALS DE SUPORT AL SECTOR CULTURAL CONTINGUDES EN EL REIAL DECRET LLEI 17/2020

Al BOE del dia 6 de maig s’ha publicat el Reial decret llei 17/2020 pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-2019. Entre les mesures fiscals destaquen l’increment dels incentius fiscals al mecenatge i a la producció cinematogràfica i audiovisual i es creen i s’amplia la durada de diversos esdeveniments d’excepcional interès públic.

Llegir més

COVID-19. Mesures fiscals de suport al sector cultural contingudes en el Reial decret llei 17/2020

Al BOE del dia 6 de maig s’ha publicat el Reial decret llei 17/2020 pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-2019. Entre les mesures fiscals destaquen l’increment dels incentius fiscals al mecenatge i a la producció cinematogràfica i audiovisual i es creen i s’amplia la durada de diversos esdeveniments d’excepcional interès públic.

L’informem que al BOE del dia 6 de maig s’ha publicat el Reial decret llei 17/2020 pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-2019.

A més d’altres mesures per fer costat a empreses i treballadors del sector cultural, conté mesures fiscals o, almenys, amb incidència en la fiscalitat, que resumim a continuació.

1. Incentius a la producció cinematogràfica i audiovisual en l’impost sobre societats

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2020, s’incrementen els incentius fiscals a la producció cinematogràfica i audiovisual de sèries de ficció, animació o documental, que permetin la confecció d’un suport físic previ a la seva producció industrial seriada, així com als rodatges estrangers. 

En relació amb els incentius fiscals a la producció cinematogràfica i audiovisual de sèries de ficció, animació o documental, que permetin la confecció d’un suport físic previ a la seva producció industrial seriada, el coproductor es podrà deduir:

 • Del 30 per cent respecte del primer milió de base de la deducció (anteriorment era del 25 per cent).
 • Del 25 per cent sobre l’excés d’aquest import (anteriorment era del 20 per cent).

També s’eleva a 10 milions d’euros l’import màxim de la deducció (anteriorment era de 3 milions).

Com se sap l’import d’aquesta deducció, conjuntament amb la resta d’ajudes percebudes, no pot superar el 50 per cent del cost de producció. No obstant això, s’ha elevat bastant aquest límit en els següents casos:

 • El 85 per cent per als curtmetratges.
 • El 80 per cent per a les produccions dirigides per una persona que no hagi dirigit o codirigit més de dos llargmetratges qualificats per a la seva explotació comercial en sales d’exhibició cinematogràfica, que el seu pressupost de producció no superi 1.500.000 d’euros.
 • El 80 per cent en el cas de les produccions rodades íntegrament en alguna de les llengües cooficials diferents del castellà que es projectin a Espanya en aquest idioma cooficial o subtitulat.
 • El 80 per cent en el cas de produccions dirigides exclusivament per persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent reconegut per l’òrgan competent.
 • El 75 per cent en el cas de produccions realitzades exclusivament per directores.
 • El 75 per cent en el cas de produccions amb un especial valor cultural i artístic que necessitin un suport excepcional de finançament segons els criteris que s’estableixin mitjançant Ordre Ministerial o en les corresponents convocatòries d’ajudes.
 • El 75 per cent en el cas dels documentals.
 • El 75 per cent en el cas de les obres d’animació el pressupost de producció de les quals no superi 2.500.000 d’euros.
 • El 60 per cent en el cas de produccions transfrontereres finançades per més d’un Estat membre de la Unió Europea i en les quals participin productors de més d’un Estat membre.
 • El 60 per cent en el cas de coproduccions internacionals amb països iberoamericans.

En relació als incentius fiscals als rodatges estrangers, els productors podran  deduir per les despeses realitzades en territori espanyol:

 • Del 30 per cent respecte del primer milió de base de la deducció.
 • Del 25 per cent sobre l’excés d’aquest import.

La deducció s’aplica sempre que les despeses siguin, d’almenys, 1 milió d’euros. No obstant això, s’estableix com a novetat que per a les despeses de preproducció i postproducció destinades a animació i efectes visuals realitzats en territori espanyol, el límit s’estableix en 200.000 euros.

S’eleva de 3 a 10 milions d’euros el límit, per cada producció realitzada.

2. Incentius fiscals al mecenatge

Amb efectes des de l’1 de gener de 2020 s’incrementa en 5 punts percentuals els incentius fiscals al mecenatge (deducció per donatius).

Així els contribuents de l’IRPF podran deduir de la quota íntegra el 80 per cent dels 150 primers euros invertits en un projecte, i el 35 per cent de la quantitat restant. Aquest últim percentatge de deducció s’eleva al 40 per cent, si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin efectuat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció pel mateix import o superior a favor de la mateixa entitat.

Deducció per donatius IRPF/IRNR

Base de deducció

Percentatge actual

Percentatge nou

150 euros

75

80

Resta base deducció

30

35

3. Creació i ampliació de la durada de diversos esdeveniments d’excepcional interès públic.

Es regulen els següents beneficis fiscals aplicables a diversos esdeveniments que es qualifiquen d’excepcional interès públic:

 • Beneficis fiscals aplicables al «Pla Berlanga», amb durada des de l’1/04/2020 al 31/03/2023.
 • Beneficis fiscals aplicables al Programa «Alacant 2021. Sortida Volta al Món a Vela», amb durada des del 7/05/2020 al 31/12/2022
 • Beneficis fiscals aplicables a l’esdeveniment «Espanya País Convidat d’Honor en la Fira del Llibre de Frankfurt en 2021», amb durada des del 7/05/2020 al 31/12/2022
 • Beneficis fiscals aplicables a la celebració del «Pla de Foment de l’òpera al Carrer del Teatro Real», amb durada des de l’1/07/2020 fins al 30/06/2023
 • Beneficis fiscals aplicables a l’esdeveniment «175è Aniversari de la construcció del Gran Teatre del Liceu», amb durada des de l’1/12/2020 fins al 30/11/2023

Per a tots ells s’estableixen els màxims beneficis fiscals previstos en l’article 27.3 de la Llei 49/2002.

A més, es modifica la durada de determinats esdeveniments d’excepcional interès públic. Així:

 • Beneficis fiscals aplicables al «Programa de preparació dels esportistes espanyols dels Jocs de Tòquio 2020». S’amplia la seva durada fins al 31 de desembre de 2021 (anteriorment arribava fins al 31 de desembre de 2020).
 • Beneficis fiscals aplicables al «Vè Centenari de l’expedició de la primera volta al món de Fernando de Magallanes i Juan Sebastián Elcano». S’amplia la seva durada fins al 31 de desembre de 2022 (anteriorment arribava fins al 7 de maig de 2020).
 • Beneficis fiscals aplicables a «Andalusia Valderrama Masters». S’amplia la seva durada fins al  fins al 31 de desembre de 2021 (anteriorment arribava fins al 31 de desembre de 2020).
 • Beneficis fiscals aplicables al Programa «Any Sant Jacobeo 2021». S’amplia la seva durada fins al 30 de setembre de 2022 (anteriorment arribava fins al 30 de setembre de 2021).

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE LES MESURES ADOPTADES PEL SEPE DAVANT LA COVID-19 EN MATÈRIA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ

El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha publicat un llistat de respostes a les preguntes plantejades respecte a la Resolució de 15 d’abril de 2020 per la qual s’estableixen, en el seu àmbit de gestió, mesures extraordinàries per fer front a l’impacte de la COVID-19 en matèria de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Llegir més

Preguntes freqüents sobre les mesures adoptades pel SEPE davant la COVID-19 en matèria de formació professional per a l’ocupació

El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha publicat un llistat de respostes a les preguntes plantejades respecte a la Resolució de 15 d’abril de 2020 per la qual s’estableixen, en el seu àmbit de gestió, mesures extraordinàries per fer front a l’impacte de la COVID-19 en matèria de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

L’informem que el SEPE, dins de l’espai del seu web destinat a les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la situació generada per l’evolució de la COVID-19 ha dedicat un apartat a les preguntes freqüents relacionades amb la formació professional per a l’ocupació, destinades a donar una resposta dinàmica als dubtes plantejats respecte a la Resolució de 15 d’abril de 2020 del SEPE.

Més informació:

Respostes a les preguntes plantejades respecte a la Resolució de 15 d’abril de 2020, del Servei Públic d’Ocupació Estatal

En aquesta secció de la pàgina web de FUNDAE té tota la informació relativa a la formació professional per a l’ocupació i les mesures extraordinàries adoptades per la COVID-19

COVID-19. CONSUM PUBLICA UNA GUIA PER LA COMPRA DE MÀSCARES EN EL PERÍODE DE DESESCALADA

El Ministeri de Consum ha llançat una guia amb un conjunt de recomanacions a tenir en compte per la població a l’hora de comprar màscares en un establiment durant el període de desescalada. També s’hi recull la informació que el consumidor ha de mirar en l’etiquetatge de la màscara. Així, demana comprovar que inclogui el marcatge CE, seguit de quatre números, per assegurar que el producte compleix amb la legislació. També informa sobre la referència a la norma UNE que assegura el compliment d’un estàndard de qualitat. En l’etiqueta s’hi trobarà a més la informació relativa a la reutilització de les màscares, quants usos permet i quantes rentades poden fer-se sense que el producte se’n ressenti.

Llegir més

COVID-19. Consum publica una guia per la compra de màscares en el període de desescalada

El Ministeri de Consum ha llançat una guia amb un conjunt de recomanacions a tenir en compte per la població a l’hora de comprar màscares en un establiment durant el període de desescalada. També s’hi recull la informació que el consumidor ha de mirar en l’etiquetatge de la màscara. Així, demana comprovar que inclogui el marcatge CE, seguit de quatre números, per assegurar que el producte compleix amb la legislació. També informa sobre la referència a la norma UNE que assegura el compliment d’un estàndard de qualitat. En l’etiqueta s’hi trobarà a més la informació relativa a la reutilització de les màscares, quants usos permet i quantes rentades poden fer-se sense que el producte se’n ressenti.

L’informem que el Ministeri de Consum ha llançat avui una guia amb un conjunt de recomanacions a tenir en compte per la població a l’hora de comprar màscares en un establiment durant el període de desescalada.

Consum pretén que els ciutadans facin una compra responsable i conscient d’aquest producte, que s’informi de quins tipus de màscares hi ha en el mercat i quin és més útil per a la seva situació personal en funció del seu contacte amb el virus.

El Govern d’Espanya, seguint les recomanacions de la comunitat científica, suggereix que les persones sanes i sense contacte amb la COVID-19 facin ús del model de màscara higiènica sempre amb les recomanacions de distanciament físic i higiene del Ministeri de Sanitat.

Per a aquelles persones que hagin resultat contagiades, que tinguin símptomes o que siguin positives asimptomàtiques, s’aconsella l’ús de les màscares quirúrgiques. Les de tipus EPI són recomanades només per a persones en contacte amb el virus, així com per a grups vulnerables i sempre sota prescripció mèdica.

En el cas de mainada sana a partir dels tres anys i sense contacte amb la COVID-19, Consum recorda que existeixen màscares higièniques de talles segons l’edat, fins als 12 anys i demana que els adults en supervisin la col·locació, ús i retirada.

En qualsevol dels casos, Consum insisteix que les màscares són només un complement de protecció i que és fonamental complir la resta de mesures preventives recomanades per les autoritats sanitàries.

Màscares higièniques

Les de tipus higiènic són un complement a les mesures de distanciament social i higiene dictades pel Ministeri de Sanitat per a persones sanes i sense contacte amb el virus. Cobreixen boca, nas i barbeta i estan proveïdes d’un arnès que pot envoltar el cap o subjectar-se en les orelles. Es componen d’una o diverses capes de material tèxtil i poden ser reutilitzables o d’un sol ús.

Màscares quirúrgiques

Les de model quirúrgic són les que s’usen en ambients clínics i estan recomanades per a persones que hagin estat diagnosticades de COVID-19, tinguin símptomes o no. Aquest model limita la transmissió d’agents infecciosos perquè estan dissenyades per filtrar l’aire exhalat. Per tant, la seva missió és protegir als qui estan al voltant del portador evitant la dispersió vírica en esternudar, tossir o parlar.

La màscara quirúrgica ha de comptar amb un mecanisme que permeti cenyir-la estretament sobre nas, boca i barbeta.

EPI

Els equips de protecció individual (EPI), de venda en farmàcies i establiments especialitzats, es recomanen a professionals en contacte amb el virus i a determinats grups vulnerables, sempre per prescripció mèdica. Serveixen per crear una barrera entre un risc potencial i l’usuari, filtrant l’aire inhalat i evitant l’entrada de partícules contaminants en l’organisme.

En funció del grau de protecció poden ser de tipus FFP1, FFP2 i FFP3. Els filtres que contenen contra les partícules també poden ser de tres tipus: P1, P2 i P3.

Etiquetatge

Consum també recull en la seva guia la informació que el consumidor ha de mirar en l’etiquetatge de la màscara. Així, demana comprovar que inclogui el marcatge CE, seguit de quatre números, per assegurar que el producte compleix amb la legislació.

També informa sobre la referència a la norma UNE que assegura el compliment d’un estàndard de qualitat.

En l’etiqueta es trobarà a més la informació relativa a la reutilització de les màscares, quants usos permet i quantes rentades es poden fer sense que el producte se’n ressenti.

Vegeu la guia

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una salutació cordial,

COVID-19. PROTOCOL I GUIA DE BONES PRÀCTIQUES PER A ESTABLIMENTS DE COMERÇ

El Ministeri de Sanitat ha publicat un protocol amb un compendi de mesures de seguretat que serveix com a guia de bones pràctiques, que comprèn mesures general d’higiene i/o protecció dels treballadors, en l’establiment, dels clients i en els sistemes de climatització i ventilació. S’inclouen també mesures específiques per a diferents sectors comercials com poden ser alimentació, tèxtil, calçat, joieria, tecnologia i cultura, mobles, reformes, botigues de barrets, gasolineres, mercats de venda no sedentària i venda ambulant, etc.

Llegir més

COVID-19. Protocol i guia de bones pràctiques per a establiments de comerç

El Ministeri de Sanitat ha publicat un protocol amb un compendi de mesures de seguretat que serveix com a guia de bones pràctiques, que comprèn mesures general d’higiene i/o protecció dels treballadors, en l’establiment, dels clients i en els sistemes de climatització i ventilació. S’inclouen també mesures específiques per a diferents sectors comercials com poden ser alimentació, tèxtil, calçat, joieria, tecnologia i cultura, mobles, reformes, botigues de barrets, gasolineres, mercats de venda no sedentària i venda ambulant, etc.

El Ministeri de Sanitat ha publicat un protocol amb un compendi de mesures de seguretat que serveix com a guia de bones pràctiques, que comprèn mesures general d’higiene i/o protecció dels treballadors, en l’establiment, dels clients i en els sistemes de climatització i ventilació.

La guia es divideix en dues seccions, d’una banda les mesures generals de prevenció i per una altra les específiques.

1. Mesures generals de prevenció

Mesures de protecció enfront del virus

El document comença explicant les mesures generals de protecció enfront del virus com el distanciament social, la neteja de les mans i els objectes personals i l’ús de màscares.

Mesures general d’higiene i/o protecció dels treballadors

Respecte als treballadors, s’indica, en primer lloc, que s’haurà de consultar les seves recomanacions al web del Ministeri de Sanitat. A aquest efecte ja vam informar en una altra circular sobre: procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2.

S’indica que no es podran incorporar als seus llocs de feina els següents treballadors:

 • Treballadors que en el moment de la reobertura estiguin en aïllament o amb símptomes de la COVID-19
 • Treballadors sense símptomes però que es trobin en quarantena domiciliària amb una persona amb símptomes o diagnosticada amb COVID-19.

Si el treballador té sospites d’haver contret la malaltia, haurà de passar un reconeixement previ específic. A més, el titular de l’activitat econòmica que es realitzi en un establiment s’assegurarà que tots els treballadors comptin amb EPI adequats al nivell de risc i que tinguin permanentment a la seva disposició en el lloc de treball gels hidroalcohòlics per a la neteja de mans o quan no sigui possible la neteja freqüent amb aigua i sabó. L’ús de màscares serà recomanat quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal de 2 metres. Així mateix s’indica que tot el personal haurà d’estar format i informat sobre el correcte ús dels citats equips de protecció.

S’haurà d’evitar el contacte estret i mantenir una distància mínima de dos metres, portant màscara quirúrgica o sanitària en tot moment. I s’haurà d’eliminar o clausurar en els llocs de treball aparells d’ús comú com a dispensadors d’aigua, cafeteres, neveres, microones, etc. També es donen indicacions específiques per a la roba de feina i els vestidors.

Mesures d’higiene i protecció en l’establiment

Cada local haurà d’establir un protocol de neteja. Els establiments que obrin al públic realitzaran dues vegades al dia una neteja i desinfecció de les instal·lacions. A més, s’hauran de col·locar dispensadors de gel hidroalcohòlic i no es podran usar els lavabos dels establiments comercials, entre altres indicacions.

Mesures de protecció específiques en els sistemes de climatització i ventilació

S’haurà de realitzar una revisió de la instal·lació de climatització abans de la reobertura i augmentar la ventilació entre altres mesures específiques.

2. Mesures específiques

Mesures organitzatives

S’haurà d’establir un pla organitzatiu on es detallin els procediments d’actuació del personal (propi i aliè), la relació de material de protecció i neteja necessari en cada zona del centre o els centres de treball i les mesures establertes o recomanacions per als treballadors i els clients. A més, s’establirà un pla de neteja i desinfecció on es recullin les mesures de control d’higiene de forma estructurada i amb atribució de competències.

Es limitarà el nombre de treballadors coincidents. A més, en la disposició dels llocs de treball, haurà de garantir la possibilitat de mantenir les distàncies de seguretat interpersonal de 2 metres. En cas que no sigui possible, s’adoptarà l’ús de màscares.

S’haurà de facilitar informació i formació al personal en matèria d’higiene enfront de COVID-19. A més, com que un dels símptomes de la COVID-19 és la febre alta, es recomana als treballadors que es realitzin un control diari de la temperatura abans de sortir del seu habitatge i, en cas de tenir més de 37.5 graus, que no acudeixin a la feina, que ho notifiquin a la seva empresa i que truquin al contacte mèdic habilitat per la companyia.

Forma d’actuació en cas de personal infectat o de risc

A manera d’informació bàsica sobre COVID-19 s’indica que:

 • Els símptomes de la COVID-19 són tos, febre i dificultat respiratòria principalment i dolor muscular i de cap en alguns casos.
 • El 80% dels casos presenten símptomes lleus i el període d’incubació és de 2-14 dies. El 50% dels casos comença a presentar símptomes a 5 dies des de l’encomanament.

Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, haurà de contactar immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut corresponents. El treballador abandonarà la seva feina fins que la seva situació mèdica pugui ser valorada, d’altra banda l’empresa haurà de notificar-ho al servei de prevenció. A més, l’empresa haurà de tenir implementat un protocol d’actuació per a aquests casos. I si algun treballador correspongués al “perfil de risc” (embaràs, patologies cròniques o edat), es procedirà a la revisió del seu lloc.

Mesures generals d’higiene i protecció a clients

Els establiments podran obligar als clients a l’ús de màscares quirúrgiques o sanitàries dins de l’establiment i s’haurà d’establir un aforament màxim, amb l’obligació d’esperar-se fora una vegada superat. Així mateix, hauran de posar a la disposició dels clients guants i gels desinfectants. I recordar, mitjançant cartells, els procediments d’higiene, entre altres disposicions específiques.

Per a la línia de caixa s’haurà de respectar la distància de seguretat interpersonal de 2 metres, s’instal·laran mampares i es fomentarà el pagament amb targeta o mòbil. En cas de devolució de productes s’haurà de comptar amb una estratègia de desinfecció i en les màquines expenedores s’haurà d’extremar la neteja i desinfecció.

El document finalitza establint mesures específiques per a diferents sectors comercials com poden ser alimentació, tèxtil, calçat, joieria, tecnologia i cultura, mobles, reformes, botigues de barrets, benzineres, mercats de venda no sedentària i venda ambulant que es poden consultar en el document per la seva especificitat.

Vegeu: protocol i guia de bones pràctiques per a establiments de comerç

PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ DELS ARTISTES DAVANT L’IMPACTE ECONÒMIC DE LA COVID-19

El Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, habilita un accés extraordinari a la prestació per desocupació, de la qual els artistes en espectacles públics es podran beneficiar davant la falta d’activitat pel tancament establert dels locals o instal·lacions on desenvolupen les seves activitats professionals, a conseqüència de la COVID-19.

Llegir més

Prestació per desocupació dels artistes davant l’impacte econòmic de la COVID-19.

El Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, habilita un accés extraordinari a la prestació per desocupació, de la qual els artistes en espectacles públics es podran beneficiar davant la falta d’activitat pel tancament establert dels locals o instal·lacions on desenvolupen les seves activitats professionals, a conseqüència de la COVID-19.

L’informem que al BOE del dia 6 de maig s’ha publicat el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-2019, que contempla mesures per facilitar el finançament del sector cultural i de suport als seus treballadors, entre altres, trobem l’accés extraordinari a la prestació per desocupació dels artistes en espectacles públics que no es trobin afectats per procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada (ERTO) regulades pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i amb efectes des del 7 de maig de 2020.

En relació amb l’accés a aquesta prestació per desocupació s’articulen dues vies:

1. Per a artistes en espectacles públics durant els períodes d’inactivitat (art. 249 ter LGSS), s’inclouen les prestacions per desocupació dins la seva acció protectora en 2020 de manera excepcional i transitòria.

Per a l’accés a aquesta prestació, els artistes que romanen inclosos en el règim general durant els seus períodes d’inactivitat de manera voluntària, quan s’acreditin almenys 20 dies en alta amb prestació real de serveis en els 12 mesos naturals anteriors i les retribucions percebudes per aquests dies hagin superat la quantia de 2 vegades el SMI en còmput mensual, hauran de complir la resta de requisits establerts en el article 266 de la LGSS.

2. Per als qui, a conseqüència de la crisi de la COVID-19, no puguin continuar realitzant l’activitat laboral que va originar la seva inclusió en el règim general com a artistes en espectacles públics, se’ls reconeixerà, durant els períodes en què concorrin aquestes circumstàncies durant 2020 i de cara al compliment dels requisits per accedir a la prestació contributiva per desocupació (art. 266 LGSS), que:

 • estan en situació legal de desocupació;
 • tenen cobert el període mínim de cotització si acrediten haver estat en alta en la Seguretat Social amb prestació real de serveis en aquesta activitat per un temps mínim de 20 dies l’any anterior a la situació legal de desocupació;
 • i s’exigirà que no estiguin percebent o hagin optat per la prestació contributiva per desocupació ordinària prevista en l’article 262 i següents de la LGSS.

En tots dos casos:

 • el dret a la prestació naixerà a partir de l’endemà a aquell en què es presenti la sol·licitud;
 • la seva durada estarà en funció dels dies d’activitat l’any anterior a la situació legal de desocupació conformement a la següent escala:

Dies d’activitat l’any anterior a la situació legal de desocupació

Període de prestació (en dies)

Des de 20 fins a 54.

120

De 55 en endavant.

180

 • la seva quantia es calcularà aplicant a la base reguladora, constituïda per la base de cotització mínima vigent a cada moment, per contingències comunes, corresponent al grup 7 de l’escala de grups de cotització del règim general (per a 2020: 1.050 euros/mes), el percentatge del 70% (que és l’establert amb caràcter general per als 180 dies de la prestació per desocupació): 1.050 x 70%= 735 euros/mes;
 • i la prestació serà incompatible amb qualsevol percepció derivada d’activitats per compte propi o per compte d’altri, o amb qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol administració pública.

Finalment, es pretén facilitar la protecció del col·lectiu d’autors i artistes que no reuneixen els requisits per accedir a un subsidi de desocupació, o a una pensió de jubilació, i que suposa atribuir a l’assemblea general de les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual la possibilitat, per un termini de 2 anys a partir del 7 de maig de 2020, d’incrementar els recursos destinats a la realització d’activitats assistencials, per garantir la seva eficàcia en benefici dels seus membres més vulnerables, exceptuant, per tant, l’aplicació dels límits previstos en l’article 177.6 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

CATALUNYA. AJUDES I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l’any 2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8111

Data de publicació: 14/04/2020

Termini: 15 dies a comptar des de l’endemà de la pèrdua de vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de març

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8111/1791980.pdf

2. Ajuts associats al contracte global d’explotació per a l’any 2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8111

Data de publicació: 14/04/2020

Termini: 15/05/2020

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

¡https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8111/1792006.pdf

3. Ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries corresponents a 2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8106

Data de publicació: 8/04/2020

Termini: 15/05/2020

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8106/1791700.pdf

4. Ajuts associats al contracte global d’explotació

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8101

Data de publicació: 1/04/2020

Termini: 15/05/2020

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8101/1791210.pdf

5. Préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d’emergència i de risc en els àmbits sectorials competència del Departament d’Empresa i Coneixement

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8103

Data de publicació: 3/04/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Coneixement

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791471.pdf

6. Subvencions de minimis per a la contractació d’assegurances forestals per a l’any 2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8120

Data de publicació: 24/04/2020

Termini: Dos mesos a partir de l’endemà de la pèrdua de vigència de l’estat d’alarma declarat mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març

Organisme oficial: Centre de la Propietat Forestal

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8120/1792610.pdf

7. Subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries a Lleida (SOC – Campanya Agrària a Lleida)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8119

Data de publicació: 23/04/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8119/1792485.pdf

8. Ajuts al sector apícola per a pol·linització

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8118

Data de publicació: 22/04/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8118/1792381.pdf

9. Ajuts de minimis per a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d’origen i qualitat dels aliments i l’artesania alimentària a Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8123

Data de publicació: 29/04/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792950.pdf

10. Subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8123

Data de publicació: 29/04/2020

Termini: fins a la fi del pressupost

Organisme oficial: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792922.pdf

11. Subvencions en l’àmbit del comerç i els serveis afectats econòmicament per la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8123

Data de publicació: 29/04/2020

Termini: fins a la fi del pressupost

Organisme oficial: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792934.pdf

12. Subvencions en l’àmbit de l’artesania afectat econòmicament per la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8123

Data de publicació: 29/04/2020

Termini: fins a la fi del pressupost

Organisme oficial: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792962.pdf

13. Subvencions en l’àmbit de la moda afectat econòmicament per la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8123

Data de publicació: 29/04/2020

Termini: fins a la fi del pressupost

Organisme oficial: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792912.pdf

AJUDES I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts a sindicats de treballadors del sector agroalimentari per al desenvolupament de les seves activitats de col·laboració i representació davant l’Administració General de l’Estat, la Unió Europea i Institucions Internacionals, i per a la realització de projectes d’especial interès per al desenvolupament i millora dels treballadors d’aquest sector

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 104

Data de publicació: 14/04/2020

Termini:  13/05/2020

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/04/pdfs/BOE-B-2020-9954.pdf

2. Programes d’ajuda del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, en compliment del que es disposa en els articles 10, 11 i 12 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 101

Data de publicació: 11/04/2020

Termini: 30/09/2020

Organisme oficial: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf

3. Ajuts destinats a nous projectes empresarials d’empreses innovadores (Programa NEOTEC) del Subprograma Estatal de R+D+i Empresarial en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020.

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 106

Data de publicació: 6/04/2020

Termini: 30/06/2020

Organisme oficial: Ministeri de Ciència i Innovació

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-B-2020-12813.pdf

4. Mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació.

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 112

Data de publicació: 22/04/2020

Termini: consulti segons el programa

Organisme oficial: Ministeri de Ciència i Innovació

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4554-consolidado.pdf

5. Ordre ISM/371/2020, de 24 d’abril, per la qual es desenvolupa l’article 34 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

Boletín Oficial del Estado

Núm. de butlletí: 118

Data de publicació: 28/04/2020

Termini: moratòria de pagaments

Organisme oficial: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf

OBLIGACIONS FISCALS MAIG 2020

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de maig. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Obligacions fiscals maig 2020

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de maig i juny. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

MAIG

Des del 7 de maig al 30 de juny

Presentació per telèfon de la declaració de Renda 2019

Des del 13 de maig fins al 30 de juny

RENDA

 • Presentació en comunitats autònomes i oficines de l’AEAT de la declaració anual de Renda 2019: D-100 i Patrimoni: 714.

Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 25 de juny

Fins al 20 de maig

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

 • Abril 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Abril 2020. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Abril 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Abril 2020: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Febrer 2020 (*) Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Febrer 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Abril 2020: 548, 566, 581
 • Abril 2020 (*): 570, 580
 • Primer trimestre 2020 (*) Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Primer trimestre 2020. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

(*) Fàbriques i Dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents al primer semestre del 2020 a través de la Seu electrònica de l’AEAT entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020.

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Abril 2020. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Primer trimestre 2020. Pagament fraccionat: 583
 • Primer quadrimestre 2020. Autoliquidació: 587

OBLIGACIONS FISCALS JUNY 2020

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juny. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

JUNY

Fins a l’1 de juny

IVA

Abril 2020. Autoliquidació: 303
Abril 2020. Grup d’entitats, model individual: 322
Abril 2020. Grup d’entitats, model agregat: 353
DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS EN L’ÀMBIT DE L’ASSISTÈNCIA MÚTUA

Año 2019: 289
DECLARACIÓN ANUAL DE CUENTAS FINANCIERAS DE DETERMINADAS PERSONAS ESTADOUNIDENSES

Año 2019: 290
Hasta el 22 de junio

RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

Mayo 2020. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
IVA

Mayo 2020. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
Mayo 2020. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380
IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

Mayo 2020: 430
IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

Marzo 2020 (*) Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
Marzo 2020. Grandes empresas: 561, 562, 563
Mayo 2020: 548, 566, 581
Mayo 2020 (*): 570, 580
Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y receptores autorizados: 510
(*) Fábricas y Depósitos fiscales que hayan optado por suministrar los asientos contables correspondientes al primer semestre de 2020 a través de la Sede electrónica de la AEAT entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2020.

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD

Mayo 2020. Grandes empresas: 560
IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

Pago fraccionado 2020: 584
Hasta el 25 de junio

RENTA Y PATRIMONIO

Declaración anual Renta y Patrimonio 2019 con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta: D-100, D-714
Hasta el 30 de junio

RENTA Y PATRIMONIO

Declaración anual Renta y Patrimonio 2019 con resultado a devolver, renuncia a la devolución, negativo y a ingresar sin domiciliación del primer plazo: D-100, D-714
Régimen especial de tributación por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes para trabajadores desplazados 2019: 151
IVA

Mayo 2020: Autoliquidación: 303
Mayo 2020: Grupo de entidades, modelo individual: 322
Mayo 2020: Grupo de entidades, modelo agregado: 353
DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE AYUDAS RECIBIDAS EN EL MARCO DEL REF DE CANARIAS Y OTRAS AYUDAS DE ESTADO POR CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

Año 2019: 282