COVID-19. Noves modificacions en matèria de Seguretat Social sobre la percepció de la prestació extraordinària i moratòries de les quotes per a empreses i autònoms (RDL 13/2020)

S’ha aprovat el Reial decret llei 13/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en matèria d’ocupació agrària, que incorporen també determinades modificacions puntuals en matèria de Seguretat Social destinades a aclarir la redacció i desenvolupar aspectes concrets de gestió de les prestacions i de flexibilització de tràmits. Entre altres modificacions, es puntualitza l’abast de la protecció i l’acreditació dels requisits necessaris per a la percepció de la prestació extraordinària per a autònoms (ingressos inferiors al 75%) per a determinades activitats, i algunes qüestions sobre moratòria de les quotes per a empreses i autònoms.

Llegir més

COVID-19. Noves modificacions en matèria de Seguretat Social sobre la percepció de la prestació extraordinària i moratòries de les quotes per a empreses i autònoms (RDL 13/2020)

S’ha aprovat el Reial decret llei 13/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en matèria d’ocupació agrària, que incorporen també determinades modificacions puntuals en matèria de Seguretat Social destinades a aclarir la redacció i desenvolupar aspectes concrets de gestió de les prestacions i de flexibilització de tràmits. Entre altres modificacions, es puntualitza l’abast de la protecció i l’acreditació dels requisits necessaris per a la percepció de la prestació extraordinària per a autònoms (ingressos inferiors al 75%) per a determinades activitats, i algunes qüestions sobre moratòria de les quotes per a empreses i autònoms.

L’informem que al BOE del dia 8 d’abril s’ha publicat el Reial decret llei 13/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en matèria d’ocupació agrària, que incorporen també determinades modificacions puntuals en matèria de Seguretat Social destinades a aclarir la redacció i desenvolupar aspectes concrets de gestió de les prestacions establertes en el Reial decret llei 6/2020, Reial decret llei 8/2020, i del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, destinades a aclarir la redacció i desenvolupar aspectes concrets de gestió de les prestacions que s’hi estableixen i de flexibilització de tràmits, d’acord amb la situació d’excepcionalitat.

La norma va entrar en vigor, amb caràcter general, el dia 9 d’abril i estarà vigent fins al 30 de juny de 2020. No obstant això:

 • Les mesures de simplificació per a la tramitació dels procediments de les entitats gestores de la Seguretat Social com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma, mantindran la seva eficàcia fins que, després de la finalització de la vigència de l’estat d’alarma, es normalitzi el funcionament de les oficines d’atenció i informació al ciutadà de les diferents entitats gestores de la Seguretat Social, la qual cosa es determinarà mitjançant una resolució de la Secretaria d’Estat de Seguretat Social i Pensions, que es publicarà al BOE:
 • Les mesures de simplificació per a la tramitació dels procediments del Servei Públic d’Ocupació Estatal i l’Institut Social de la Marina com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma, mantindran la seva eficàcia fins que, després de la finalització de la vigència de l’estat d’alarma, es normalitzi el funcionament de les oficines d’atenció i informació al ciutadà de les oficines de prestacions del Servei Públic d’Ocupació Estatal, mitjançant una resolució de la persona titular de la Direcció General d’aquest organisme, que es publicarà al BOE.

1. Simplificació per a la tramitació dels procediments de les entitats gestores de la Seguretat Social com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma

 1. En el cas que la persona interessada no tingués certificat electrònic o clau permanent, el canal de comunicació a través del qual podrà exercir els seus drets, presentar documents o realitzar qualssevol tràmits o sol·licitar serveis, el trobem a la Seu electrònica de la Seguretat Social sede.seg-social.gob.es mitjançant el «accés directe a tràmits sense certificat» accessible des de la web de la Seguretat Social seg-social.es; i en funció de l’entitat gestora competent per gestionar les prestacions, a través dels enllaços establerts a aquest efecte.

La informació es mantindrà permanentment actualitzada a través de la web de la Seguretat Social www.seg-social.es.

Per a l’INSS: http://run.gob.es/cqsjmb

Per a l’ISM: http://run.gob.es/lpifqh

 1. En el cas que la persona interessada no tingui certificat electrònic o clau permanent, provisionalment s’admetrà la identitat declarada per l’interessat, sense perjudici de les comprovacions que pugui fer l’entitat gestora, a través dels mitjans ja establerts per verificar la identitat mitjançant l’accés al Sistema SVDIR, que implementa la Verificació i la Consulta de les Dades d’Identitat, regulat en el Reial decret 522/2006, de 28 d’abril, i la Verificació de Dades de Residència, regulat en el Reial decret 523/2006, de 28 d’abril; així com la Consulta de Dades Padronals (SECOPA) utilitzant el marc Pros@ de les aplicacions corporatives de la Seguretat Social i altres mitjans similars.

Les entitats gestores podran consultar o recaptar la informació i els documents que ja es trobin en poder de les administracions públiques, tret que l’interessat s’oposés a això, en els termes i amb les excepcions establertes en l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 1. En el cas que l’interessat no tingui signatura electrònica, haurà de deixar constància expressa de la seva voluntat o consentiment a la tramitació del seu expedient.
 1. En aquells supòsits en els quals, a causa del tancament d’oficines públiques, l’interessat no pugui presentar el document preceptiu o observar el procediment habitual establert a aquest efecte, haurà d’aportar documents o proves alternatius que, en el seu cas, obrin en el seu poder, de la concurrència dels requisits o condicions exigits en el procediment per al reconeixement o revisió del dret, sense perjudici de l’obligació de presentar els documents preceptius una vegada que deixi d’estar vigent l’estat d’alarma.
 1. Si l’interessat no tingués o no pogués obtenir documents alternatius que acreditin el seu dret, es podrà admetre una declaració responsable, segons el que es preveu en l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, sobre les dades o documents que pretengui fer valer, sense perjudici de l’obligació de presentar amb posterioritat els documents acreditatius dels fets o dades al·legades i la revisió de les prestacions reconegudes amb caràcter provisional.
 1. D’acord amb la sol·licitud presentada i els documents en el seu cas aportats, l’entitat gestora efectuarà les comprovacions corresponents, i dictarà la resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret.

Atenció. Les entitats gestores de la Seguretat Social revisaran totes les resolucions provisionals de reconeixement o revisió de prestacions adoptades sota aquest règim transitori. En el seu cas, s’efectuarà l’abonament d’aquelles quantitats que resultin procedents després de l’oportuna revisió. En el cas que després d’aquestes actuacions es desprengui que l’interessat no té dret a la prestació, s’iniciaran les actuacions necessàries amb vista a reclamar les quantitats indegudament percebudes.

2. Mesures de simplificació per a la tramitació dels procediments del Servei Públic d’Ocupació Estatal i l’Institut Social de la Marina com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma

1. S’adopten les següents mesures extraordinàries de simplificació per a la tramitació dels procediments que permetin al Servei Públic d’Ocupació Estatal i a l’Institut Social de la Marina resoldre de manera provisional les sol·licituds de prestacions per desocupació presentades pels ciutadans:

a) En el cas que la persona interessada no tingués certificat electrònic o clau permanent, podrà formalitzar la seva sol·licitud provisional d’accés a la protecció per desocupació a través del «Formulari de presol·licitud individual de prestacions per desocupació», disponible en la pàgina web del Servei Públic d’Ocupació Estatal i en la seva seu electrònica, o en la seu electrònica de la Seguretat Social per al supòsit de treballadors inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

b) Quan es formalitzi la sol·licitud provisional per aquesta via, s’admetrà la identitat declarada per l’interessat, sense perjudici de les comprovacions que pugui fer l’entitat gestora, a través dels mitjans ja establerts per verificar la identitat mitjançant l’accés al Sistema SVDIR, que posa en pràctica la Verificació i la Consulta de les Dades d’Identitat, regulat en el Reial decret 522/2006, de 28 d’abril, i la Verificació de Dades de Residència, regulat en el Reial decret 523/2006, de 28 d’abril; així com la Consulta de Dades Padronals (SECOPA) utilitzant el marc SILCOIWEB de les aplicacions corporatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal i altres mitjans similars.

c) L’entitat gestora podrà consultar o recaptar la informació i els documents necessaris per al reconeixement de les prestacions que ja es trobin en poder de les administracions públiques.

d) En el cas que l’interessat no tingui signatura electrònica, haurà de deixar constància expressa de la seva voluntat o consentiment a la tramitació del seu expedient.

e) En aquells supòsits en els quals, a causa del tancament d’oficines públiques, l’interessat no pugui presentar la documentació exigida o observar el procediment habitual establert a aquest efecte, haurà d’aportar documents o proves alternatius que, si escau, obrin en el seu poder, que acreditin la concurrència dels requisits o condicions exigits en el procediment per al reconeixement o la revisió del dret a les prestacions per desocupació, sense perjudici de l’obligació de presentar els documents preceptius una vegada que desapareguin les restriccions provocades per l’estat d’alarma.

f) Quan l’interessat no disposés dels documents alternatius que acreditin el seu dret a la prestació, ni pogués obtenir-los, podrà presentar una declaració responsable, segons el que es preveu en l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, sobre les dades o documents que pretengui fer valer, sense perjudici de l’obligació de presentar amb posterioritat els documents acreditatius dels fets o dades al·legades.

g) D’acord amb la sol·licitud presentada i els documents en el seu cas aportats, l’entitat gestora efectuarà les comprovacions corresponents, i dictarà la resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret.

2. El Servei Públic d’Ocupació Estatal i l’Institut Social de la Marina, respectivament, revisaran les resolucions provisionals de reconeixement o de revisió de prestacions adoptades sota aquest règim transitori.

Si, com a resultat de la revisió efectuada, es comprova que la prestació no ha estat reconeguda en els termes establerts en la llei, s’iniciarà el procediment de reclamació de les quantitats indegudament percebudes o, si escau, es procedirà a l’abonament de la prestació que correspongui.

3. Concessió de llicències i abonament de retribucions als mutualistes de MUFACE i MUGEJU en situació d’incapacitat temporal durant la vigència de l’estat d’alarma

Els mutualistes de baixa per incapacitat temporal cobraran les seves retribucions durant l’estat d’alarma com a norma temporal d’actuació per garantir a tots els mutualistes, tant de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE) com de la Mutualitat General Judicial (MUGEJU), que comencin o continuïn una situació d’incapacitat temporal, la percepció de les seves retribucions durant la vigència de l’estat d’alarma.

Aquesta mesura es realitzarà mitjançant un règim de concessió de llicències i abonament de retribucions als mutualistes de MUGEJU i MUFACE en situació d’incapacitat temporal que estarà vigent durant el temps de l’estat d’alarma.

S’habilita la possibilitat d’emetre llicències per incapacitat temporal sense disposar de comunicat mèdic de baixa, tant per a aquells processos iniciats sota l’estat alarma com per a aquells iniciats amb anterioritat però que no arribin als 91 dies de durada.

Aquells que es trobin en situació d’IT amb anterioritat a l’estat d’alarma i comencin el quart mes de baixa, continuaran cobrant el subsidi de l’òrgan de personal corresponent, MUFACE i MUGEJU compensaran les quantitats equivalents al subsidi d’incapacitat temporal a l’entitat que hagi continuat abonant aquestes retribucions amb posterioritat i prèvia acreditació del compliment dels requisits. Aquesta es realitzarà mitjançant l’ingrés d’aquestes quantitats en el Tresor o en la caixa de l’entitat pagadora.

Si la situació d’incapacitat temporal s’iniciés durant l’estat d’alarma, els òrgans de personal:

a) Podran emetre la llicència inicial i, en el seu cas, les seves pròrrogues encara que no disposin del comunicat de baixa acreditatiu del procés patològic i l’assistència sanitària.

b) Recaptaran posteriorment el comunicat de baixa quan pugui ser expedit pel facultatiu de l’entitat o servei públic de salut.

c) Comunicaran la situació d’incapacitat temporal a MUFACE i MUGEJU mitjançant l’aplicació informàtica habitual en el cas de MUFACE i el procediment utilitzat de manera habitual amb MUGEJU.

4. Incapacitat temporal en situació excepcional de confinament total

Queda derogada la disposició addicional vint-i-unena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19: Incapacitat temporal en situació excepcional de confinament total.

Amb caràcter excepcional, i amb efectes des de l’inici de la situació de confinament, i mitjançant el corresponent comunicat de baixa, s’estendrà aquesta protecció a aquells treballadors obligats a desplaçar-se de localitat i que tinguin l’obligació de prestar els serveis essencials als quals es refereix el Reial decret llei 10/2020, sempre que s’hagi acordat el confinament de la població on tingui el seu domicili i li hagi estat denegada de manera expressa la possibilitat de desplaçar-se per l’autoritat competent, no pugui fer el seu treball de manera telemàtica per causes no imputables a l’empresa per a la qual prestés els seus serveis o al treballador i no tingui dret a percebre cap altra prestació pública.

Concretament, s’amplien les situacions protegides fins al moment com a situació assimilada a accident de treball. D’aquesta forma tindran aquesta consideració, amb caràcter excepcional, els períodes d’aïllament, contagi o restricció en les sortides del municipi (confinament) on tinguin el domicili els treballadors com a conseqüència del virus COVID-19.

L’acreditació de l’acord de confinament de la població on té el domicili i la denegació de la possibilitat de desplaçament es realitzarà mitjançant la certificació expedida per l’ajuntament del domicili davant el corresponent òrgan del servei públic de salut. Igualment, la impossibilitat de realització del treball de manera telemàtica s’acreditarà mitjançant una certificació de l’empresa o una declaració responsable en el cas dels treballadors per compte propi davant el mateix òrgan del servei públic de salut.

5. Prestació extraordinària per cessament d’activitat

Es procedeix a donar una nova redacció a l’article 17 de Reial decret llei 8/2020 puntualitzant l’abast de la protecció i l’acreditació dels requisits necessaris per a la percepció de la prestació extraordinària per a autònoms (ingressos inferiors al 75%) per a determinades activitats que perceben els seus ingressos de manera desigual al llarg campanyes o períodes temporals superiors al semestral, que és el paràmetre temporal de comparació que constitueix la regla general.

Així, s’estén la flexibilització aprovada la setmana passada per a les activitats agrícoles i les culturals o d’espectacles públics a les incloses en el règim especial de la mar. Totes elles es regiran per altres períodes de càlcul.

Tal com recull la modificació de la norma, aquesta prestació extraordinària per cessament d’activitat tindrà durada d’un mes, i s’ampliarà, si escau, fins a l’últim dia en què finalitzi l’estat d’alarma.

6. Moratòria de les quotes per a empreses i autònoms

També es modifica el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març referent a la moratòria de les quotes per a empreses i autònoms, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19 per incloure algunes puntualitzacions.

S’aclareix que la moratòria, en els casos que sigui concedida, únicament afectarà les aportacions empresarials en la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, així com a les quotes dels treballadors per compte propi o autònoms.

7. Exempció de taxes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Davant la situació d’emergència de salut pública provocada per la COVID-19, i la necessitat d’estimular la fabricació de productes sanitaris, així com la recerca clínica tant en relació amb medicaments com amb productes sanitaris, s’estableix l’exempció del pagament de taxes en els procediments d’autorització d’assajos clínics per a la recerca de medicaments relacionats amb la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en els procediments de llicència prèvia de funcionament, en relació amb llicències excepcionals per a la fabricació dels productes sanitaris necessaris, així com en els procediments d’autorització de recerques clíniques amb productes sanitaris, relacionades amb la COVID-19.

 

COVID-19. El SEPE publica una nota informativa sobre el compliment dels terminis per a la presentació de sol·licituds

El Servei Públic d’Ocupació (SEPE) ha publicat una nota informativa en relació al compliment dels terminis fixats pel Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, referent a la presentació de sol·licituds col·lectives de prestació per desocupació per a treballadors afectats per procediments de suspensió de contractes i reducció de jornades (ERTO).

Llegir més

COVID-19. El SEPE publica una nota informativa sobre el compliment dels terminis per a la presentació de sol·licituds

El Servei Públic d’Ocupació (SEPE) ha publicat una nota informativa en relació al compliment dels terminis fixats pel Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, referent a la presentació de sol·licituds col·lectives de prestació per desocupació per a treballadors afectats per procediments de suspensió de contractes i reducció de jornades (ERTO).

L’informem que el Servei Públic d’Ocupació (SEPE) ha publicat una nota informativa en relació al compliment dels terminis fixats pel Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, referent a la presentació de sol·licituds col·lectives de prestació per desocupació per a treballadors afectats per procediments de suspensió de contractes  i reducció de jornades (ERTO).

Reconeixent la saturació dels sistemes disponibles en l’Administració General de l’Estat (Registre Electrònic Comú), i en el SEPE, el servei d’ocupació comunica el següent:

 • Ens trobem davant una situació en la qual l’incompliment dels terminis és originat en causes alienes a la voluntat de l’empresa, per la qual cosa s’ha d’entendre que aquest retard no hauria de ser constitutiu d’infracció.
 • Es recalca la importància d’evitar els errors que podrien dificultar la tramitació de les sol·licituds col·lectives, per al que resulta imprescindible seguir les instruccions i completar adequadament les sol·licituds de tramitació i reconeixement.
 • En enviament de sol·licituds a través del Registre Electrònic Comú i els certificats d’empresa a través de l’aplicació Certific@2. S’aconsella sobre la base de raons de seguretat jurídica i tecnològica remetre la documentació pels canals establerts.
 • Encara que es pugui produir una dilatació en els terminis per causes alienes a la voluntat de les empreses, el SEPE recalca que s’aniran responent en la mesura que sigui possible.

COVID-19. Aprovades mesures urgents per afavorir la contractació temporal de treballadors en el sector agrari

S’ha aprovat el Reial decret llei 13/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en matèria d’ocupació agrària, que permetran garantir la disponibilitat de mà d’obra per fer front a les necessitats d’agricultors. Podran ser beneficiàries les persones que a 9 d’abril es trobin en situació de desocupació o cessament d’activitat, i aquells treballadors els contractes dels quals s’hagin vist temporalment suspesos, com a conseqüència del tancament temporal de l’activitat, excepte els treballadors afectats pels ERTO amb causa de la COVID-19. Així mateix s’hi podran acollir els joves nacionals de tercers països, que es trobin en situació regular d’entre els 18 i els 21 anys.

Llegir més

COVID-19. Aprovades mesures urgents per afavorir la contractació temporal de treballadors en el sector agrari

S’ha aprovat el Reial decret llei 13/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en matèria d’ocupació agrària, que permetran garantir la disponibilitat de mà d’obra per fer front a les necessitats d’agricultors. Podran ser beneficiàries les persones que a 9 d’abril es trobin en situació de desocupació o cessament d’activitat, i aquells treballadors els contractes dels quals s’hagin vist temporalment suspesos, com a conseqüència del tancament temporal de l’activitat, excepte els treballadors afectats pels ERTO amb causa de la COVID-19. Així mateix s’hi podran acollir els joves nacionals de tercers països, que es trobin en situació regular d’entre els 18 i els 21 anys.

L’informem que al BOE del dia 8 d’abril s’ha publicat el Reial decret llei 13/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en matèria d’ocupació agrària, que permetran garantir la disponibilitat de mà d’obra per fer front a les necessitats d’agricultors.

La norma va entrar en vigor, amb caràcter general, el dia 9 d’abril i estarà vigent fins al 30 de juny de 2020.

La norma té per objecte afavorir la contractació temporal de treballadors en el sector agrari mitjançant l’establiment de mesures extraordinàries de flexibilització de l’ocupació, de caràcter social i laboral, necessàries per assegurar el manteniment de l’activitat agrària, durant la vigència de l’estat d’alarma i serà d’aplicació temporal fins al 30 de juny de 2020.

Atenció. Els contractes laborals afectats per aquesta mesura seran tots aquells de caràcter temporal per desenvolupar activitats en règim d’alienitat i dependència en explotacions agràries compreses en qualsevol dels codis de CNAE propis de l’activitat agrària, amb independència de la categoria professional o l’ocupació concreta de l’empleat, que la seva signatura i finalització estiguin compreses en el període indicat en el paràgraf anterior.

Qui en són els beneficiaris?

Podran ser beneficiaris de les mesures de flexibilització de caràcter temporal les persones que a data de 9 d’abril de 2020 es trobin en qualsevol de les següents situacions:

a) Persones en situació de desocupació o cessament d’activitat.

b) Treballadors els contractes dels quals s’hagin vist temporalment suspesos com a conseqüència del tancament temporal de l’activitat conforme a l’assenyalat en l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors (ET), aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, en els termes assenyalats en l’article 3.1.b) d’aquest RDL 13/2020.

c) Treballadors migrants que el seu permís de treball conclogui en el període comprès entre el 14 de març i el 30 de juny de 2020, la pròrroga del qual es determinarà a través d’instruccions de la Secretaria d’Estat de Migracions.

d) Així mateix s’hi podran acollir els joves nacionals d’entre 18 i 21 anys de tercers països, que es trobin en situació regular.

Atenció. S’hi podran beneficiar les persones els domicilis de les quals es trobin pròxims als llocs en què s’hagi de realitzar la tasca. S’entendrà que existeix en tot cas proximitat quan el domicili del treballador o el lloc en què pernocti temporalment mentre es desenvolupa la campanya estigui en el mateix terme municipal o en termes municipals limítrofs del centre de treball. Les comunitats autònomes podran ajustar aquest criteri en funció de l’estructura territorial tenint en compte el despoblament o la dispersió de municipis.

Compatibilitat de prestacions laborals

Les retribucions percebudes per l’activitat laboral seran compatibles:

a) Amb el subsidi per desocupació regulat en el Reial decret 5/1997, de 10 de gener, pel qual es regula el subsidi per desocupació en favor dels treballadors eventuals inclosos en el règim especial agrari de la Seguretat Social, o amb la renda agrària regulada en el Reial decret 426/2003, d’11 d’abril, pel qual es regula la renda agrària per als treballadors eventuals inclosos en el règim especial agrari de la Seguretat Social residents en les comunitats autònomes d’Andalusia i Extremadura.

b) Amb les prestacions per desocupació derivades de la suspensió per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, conformement al que es preveu en l’article 47 de l’ET exclosos aquells que tinguin el seu origen en les mesures previstes en els articles 22, 23 i 25 el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

c) Amb qualssevol altres prestacions per desocupació regulades en el títol III del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

d) Amb les prestacions per cessament d’activitat motivades per les causes previstes en l’article 331 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, excloses aquelles que tinguin el seu origen en la mesura prevista en l’article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

e) Amb qualsevol altra prestació de caràcter econòmic o qualsevol altre benefici o ajuda social, atorgada per qualsevol Administració que sigui incompatible amb el treball, o que, sense ser-ho, com a conseqüència de la percepció d’ingressos per l’activitat laboral s’excedirien els límits de renda assenyalats en la normativa corresponent a la mena de prestació.

Sense perjudici de l’anterior, seran incompatibles amb les prestacions econòmiques de Seguretat Social per incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural.

Així mateix, serà incompatible amb les pensions d’incapacitat permanent contributiva, excepte els supòsits de compatibilitat previstos en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Serà incompatible amb la prestació per naixement i cura de menor de la Seguretat Social, si bé, excepte pel que respecta al període obligatori de la mare biològica a continuació del part el període obligatori, o la part que en restés, es podrà gaudir des de l’endemà de la finalització de les prestacions previstes en aquest RDL 13/2020.

Atenció. Els ingressos obtinguts per aquesta activitat laboral no es tindran en compte a l’efecte dels límits de rendes establerts per a les prestacions contributives o no contributives de la Seguretat Social, inclosos els complements per mínims de les pensions contributives.

Obligacions de l’empresari

L’empresari haurà d’assegurar en tot moment la disponibilitat de mitjans de prevenció apropiats enfront de la COVID-19.

Tramitació

 • Les Administracions competents i els agents socials promouran la contractació de les persones que es trobin en les circumstàncies descrites, especialment quant a la proximitat.
 • Les ofertes d’ocupació que sigui necessari cobrir en cada localitat seran comunicades per les empreses i ocupadors als serveis públics d’ocupació autonòmics competents, que les gestionaran per donar-los cobertura de manera urgent amb les persones beneficiàries.
 • Els serveis públics d’ocupació autonòmics, en aquelles localitats o municipis en què el nombre de demandants d’ocupació superi l’oferta disponible de treballadors establiran els col·lectius prioritaris per cobrir-la. Com a criteris prioritaris per gestionar aquestes ofertes d’ocupació es tindran en compte els següents:

a) Persones en situació de desocupació o cessament d’activitat que no percebin cap mena de subsidi o prestació.

b) Persones en situació de desocupació o cessament d’activitat que percebin únicament subsidis o prestacions de caràcter no contributiu.

c) Persones en situació de desocupació o cessament d’activitat perceptors de subsidis per desocupació o prestacions de caràcter social o laboral.

d) Migrants els permisos de treball i residència dels quals hagin expirat durant el període comprès entre la declaració d’estat d’alarma i el 30 de juny de 2020.

e) Joves nacionals de tercers països, que es trobin en situació regular, entre els 18 i els 21 anys.

 • Les empreses i ocupadors comunicaran als serveis públics d’ocupació autonòmics competents les contractacions acollides al present RDL 13/2020 en la forma habitual, emplenant l’identificador específic de l’oferta que li hagin assignat. El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) identificarà aquests contractes i remetrà la informació a les autoritats corresponents, a les Administracions públiques competents, i en tot cas a l’autoritat laboral, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social i a la Secretaria d’Estat de Migracions.
 • El SEPE reprendrà d’ofici les prestacions per desocupació que s’haguessin vist suspeses pels processos automàtics d’intercanvi d’informació previstos amb les bases de dades d’afiliació de la Tresoreria General de la Seguretat Social i amb la base de dades de contractes del Sistema Nacional d’Ocupació, quan es tracti de contractes subscrits d’acord amb el que es preveu en aquest RDL 13/2020.
 • En el cas de perceptors de prestacions per desocupació de treballadors agraris als quals sigui aplicable el sistema unificat de pagament, no es tindran en compte les jornades reals treballades en aquestes contractacions, a l’efecte de determinar la quantia i els dies de dret consumits.
 • El salari s’abonarà per transferència bancària en el compte indicat pel treballador en el contracte subscrit amb l’ocupador. En tot cas, la remuneració mínima que s’ha d’aplicar, amb independència del sector d’on procedeixi el treballador, ha de ser la que correspongui segons conveni col·lectiu vigent que resulti d’aplicació i en tot cas, l’SMI recollit en el Reial decret 231/2020, de 4 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2020.

Noves instruccions sobre la utilització de les targetes de tacògraf de conductor i empresa

Els conductors que les seves targetes dels tacògrafs tinguin data de caducitat en el període d’alarma, podran continuar fent transport normalment però, aquells conductors que haguessin presentat la sol·licitud de renovació de la targeta com a mínim 15 dies hàbils abans de la seva data de caducitat, i no els hagués estat lliurada, hauran d’imprimir les dades relacionades amb cada viatge, segons s’estableix en l’Ordre TMA/324/2020, de 6 d’abril, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de les targetes de tacògraf de conductor i empresa.

Llegir més

Noves instruccions sobre la utilització de les targetes de tacògraf de conductor i empresa

Els conductors que les seves targetes dels tacògrafs tinguin data de caducitat en el període d’alarma, podran continuar fent transport normalment però, aquells conductors que haguessin presentat la sol·licitud de renovació de la targeta com a mínim 15 dies hàbils abans de la seva data de caducitat, i no els hagués estat lliurada, hauran d’imprimir les dades relacionades amb cada viatge, segons s’estableix en l’Ordre TMA/324/2020, de 6 d’abril, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de les targetes de tacògraf de conductor i empresa.

L’informem que al BOE del dia 7 d’abril s’ha publicat l’Ordre TMA/324/2020, de 6 d’abril, d’aplicació des del 7 d’abril fins a la finalització de la declaració del període de l’estat d’alarma o les seves pròrrogues, que estableix mesures excepcionals i fixa el procediment a seguir per part dels titulars de les targetes de tacògraf, tant de conductor com d’empresa, que no es puguin renovar com a conseqüència de l’impacte que han tingut les mesures extraordinàries en el funcionament ordinari dels òrgans administratius competents per a l’expedició d’aquestes targetes i en l’alentiment dels temps del seu lliurament als interessats a través del servei de Correus.

Les instruccions contingudes en aquesta ordre afecten les targetes de conductor i d’empresa que tinguin data de caducitat entre el dia 6 de març i els 15 dies hàbils posteriors a la fi de l’estat d’alarma (incloses les seves pròrrogues), tots dos dies inclusivament, i suposen, per als conductors, que podran continuar fent-ne ús i, per a les empreses, que queden exemptes de la seva utilització i de les obligacions per a les quals el seu ús fos imprescindible.

Ara bé, l’aplicació d’aquestes mesures exigeix una condició prèvia consistent en què s’hagi sol·licitat la renovació de la targeta com a mínim 15 dies hàbils abans de la seva data de caducitat i que:

 • Si es tracta de conductors, no se’ls hagués lliurat la nova targeta.
 • Si es tracta d’empreses, que no disposin d’altres en vigor en el període comprès entre el 14 de març i els 15 dies posteriors a la finalització de l’estat d’alarma.

A més, s’estableixen les següents obligacions per a aquells als quals se’ls apliqui la mesura per reunir les condicions vistes:

Els conductors:

 • Abans d’iniciar el viatge hauran d’imprimir les dades del vehicle que condueixin, consignant: nom i cognoms, número de targeta de conductor o de permís de conducció, la seva signatura i els períodes de temps destinats a activitats que no sigui conduir («un altre treball»), disponibilitat i pausa o descans.
 • En finalitzar el viatge, hauran d’imprimir les dades corresponents als períodes de temps registrats pel tacògraf i registrar els dedicats a altres treballs, disponibilitat i descans que hagin dut a terme des de la impressió feta al començament del viatge, quan aquests períodes no haguessin estat registrats pel tacògraf. També hauran d’incloure el nom i cognoms i el número de targeta de conductor o de permís de conducció.
 • A més, hauran de portar en el vehicle la targeta caducada, el resguard de la sol·licitud de renovació i les impressions indicades anteriorment.

Per part seva, les empreses, des del moment en què tinguin a la seva disposició alguna targeta d’empresa en vigor, hauran de realitzar les descàrregues de la unitat vehicular del tacògraf i de les targetes dels conductors des de l’última descàrrega realitzada, per evitar que es pugui produir una pèrdua de dades o la falta dels registres del tacògraf que estan obligades a conservar i a posar a la disposició de l’Administració.

Disponibles les Línies ICO-Covid-19 de finançament per a autònoms i empreses

Ja estan disponibles des del 6 d’abril en les entitats financeres les línies de finançament per a autònoms i empreses amb la cobertura d’aval ICO-Covid-19 per pal·liar els efectes econòmics, garantint la liquiditat i cobrint les necessitats de circulant amb l’objectiu de mantenir l’activitat productiva i l’ocupació. Les empreses i autònoms tindran accés a aquests avals a través de les seves entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents. S’habiliten dos trams de 10.000 milions d’euros; un d’ells destinat a autònoms i pimes i un altre per a les empreses que no reuneixin la condició de pime.

Llegir més

Disponibles les Línies ICO-Covid-19 de finançament per a autònoms i empreses

Ja estan disponibles des del 6 d’abril en les entitats financeres les línies de finançament per a autònoms i empreses amb la cobertura d’aval ICO-Covid-19 per pal·liar els efectes econòmics, garantint la liquiditat i cobrint les necessitats de circulant amb l’objectiu de mantenir l’activitat productiva i l’ocupació. Les empreses i autònoms tindran accés a aquests avals a través de les seves entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents. S’habiliten dos trams de 10.000 milions d’euros; un d’ells destinat a autònoms i pimes i un altre per a les empreses que no reuneixin la condició de pime.

Com ja l’hem estat informant, el Consell de Ministres del passat dia 24 de març va aprovar un acord que recollia les característiques del primer tram, per import de fins a 20.000 milions d’euros, de la línia d’avals per a empreses i autònoms, recollida en el Reial decret llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

Posteriorment, al BOE del dia 26 de març, s’ha publicat la Resolució de 25 de març de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, mitjançant la qual es regulen els termes i condicions del primer tram de fins a 20.000 milions d’euros de línies d’avals, compromeses pel govern en el Reial decret llei 8/2020.

Doncs bé, la Línia d’avals del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital està disponible des del dilluns 6 d’abril. Els avals seran gestionats per l’ICO a través de les entitats financeres que concedeixin finançament a empreses i autònoms per pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19, garantint la liquiditat i cobrint les necessitats de circulant amb l’objectiu de mantenir l’activitat productiva i l’ocupació.

Les empreses i autònoms tindran accés a aquests avals a través de les seves entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents. 

S’habiliten dos trams de 10.000 milions d’euros; un d’ells destinat a autònoms i pimes i un altre per a les empreses que no reuneixin la condició de pime.

Quina és la finalitat d’aquesta Línia?

Facilitar el manteniment de l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19, tenint com a objectiu cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònomes per atendre les necessitats de finançament com:

 • Pagaments de salaris
 • Factures de proveïdors pendents de liquidar
 • Lloguers de locals, oficines i instal·lacions
 • Despeses de subministraments
 • Necessitat de circulant
 • Altres necessitats de liquiditat, incloses les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries

No es podran finançar amb càrrec a la línia d’avals les unificacions i reestructuracions de préstecs, així com la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

Quines entitats financeres operen en aquesta línia?

 • Entitats de crèdit
 • Establiments financers de crèdit
 • Entitats de diners electrònics
 • Entitats de pagaments

Hauran d’estar registrades i supervisades pel Banc d’Espanya i haver subscrit amb ICO un contracte marc per participar en la línia d’avals.

Com funciona aquesta línia i on s’han de dirigir els autònoms i empreses?

Els autònoms i empreses interessats a acollir-se a aquesta línia s’hauran de dirigir a qualsevol de les entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de pagament o entitats de diners electrònics que subscriguin amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) els corresponents contractes marc per participar en la línia d’avals.

L’entitat financera decidirà sobre la concessió del corresponent finançament al client d’acord amb els seus procediments interns i polítiques de concessió i riscos.

Les entitats financeres no podran condicionar l’aprovació dels préstecs a la contractació per part del client de cap altre servei o producte.

Aquestes entitats financeres podran recórrer a la línia d’avals per avalar operacions de finançament atorgades a autònoms i empreses.

Quines operacions poden ser avalades?

Nous préstecs i altres modalitats de finançament i renovacions d’operacions atorgats a autònoms i empreses de tots els sectors d’activitat que tinguin domicili social a Espanya i que s’hagin vist afectats pels efectes econòmics de la COVID-19 sempre que:

 • Els préstecs i operacions hagin estat formalitzats o renovats a partir del 18 de març de 2020.
 • Les empreses i autònoms:
 • No figurin en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE) a 31 de desembre de 2019.
 • No estiguin subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març de 2020, per haver presentat sol·licitud de declaració de concurs, o per donar-se les circumstàncies a què es refereix l’article 2.4 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, perquè el concurs sigui sol·licitat pels seus creditors.
 • Quan sigui aplicable el Marc Temporal d’Ajudes de la Unió Europea que no es trobin en situació de crisi a 31-12-2019 conforme als criteris establerts en l’article 2 (18) del Reglament de la Comissió Núm. 651/2018, de 17 de juny de 2014 pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior.
 • El finançament avalat no es podrà aplicar a la cancel·lació o amortització anticipada de deutes preexistents.

Des de quan i fins quan es poden sol·licitar garanties amb càrrec a la línia d’avals?

Les entitats financeres poden sol·licitar l’aval per als préstecs i operacions subscrites amb autònoms i empreses formalitzats o renovats a partir del 18 de març de 2020 i fins al 30 de setembre de 2020.

El termini es podrà ampliar, sempre en línia amb la normativa d’Ajudes d’Estat de la UE, per acord del Consell de Ministres. 

Quin és l’import màxim dels préstecs per client que pot avalar aquesta línia?

En funció del règim aplicable conforme a la normativa de la Unió Europea:

 • Per a préstecs o renovacions de fins a un màxim de 1,5 milions d’euros en una o diverses operacions de préstec a autònoms i empreses, s’aplicaran les disposicions específiques del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, quan sigui aplicable.

En aquest cas el principal de l’operació de préstec o altres modalitats de finançament segons el règim de minimis aplicable, fins a un màxim d’1.500.000 € per a la majoria dels sectors, o el límit que correspongui per a alguns sectors específics (agricultura, pesca i transport per carretera de mercaderies) amb normativa comunitària específica de minimis.

Les entitats financeres sol·licitaran a les empreses i autònoms una declaració responsable i els informarà sobre altres qüestions relacionades amb l’aval, conforme als models basats en la normativa d’ajudes minimis de la UE i una altra informació rellevant sobre les condicions i finalitat.

 • Per a préstecs per sobre d’1,5 milions d’euros, o per a imports inferiors quan no sigui aplicable el règim de minimis, fins al màxim establert en el Marc Temporal d’Ajudes d’Estat de la Comissió Europea tant per a autònoms i empreses que reuneixin la condició de pime com per a empreses que no reuneixin la condició de pime.

L’aplicació del Marc Temporal d’Ajudes de la Unió Europea en aquests casos, estableix uns límits sobre el principal de l’operació per a aquelles amb venciment posterior a 31-12-2020.  Simplificant serien:

 • Doble de la massa salarial en 2019 (incloses cotitzacions socials i cost del personal de les subcontractes exercides en les seus).
 • 25% de la facturació del 2019.
 • Necessitats de liquiditat degudament justificades i certificades per als pròxims:
  • PIME 18 mesos
  • No PIME 12 mesos
 • Excepcions superiors condicionades degudament justificades.

Les entitats financeres sol·licitaran a les empreses i autònoms acollits al Marc Temporal d’Ajudes de la UE la informació i documentació rellevant en relació amb els requisits, condicions, límits del principal i finalitat del finançament.     

Quin és el percentatge màxim de cobertura de l’aval?

 • En el cas d’autònoms i pimes l’aval garantirà el 80% del principal de les noves operacions de finançament i de les renovacions.
 • Per a la resta d’empreses, que no tinguin la consideració de pime, l’aval cobrirà el 70% en el cas de noves operacions de préstec i el 60% per a renovacions.

L’aval no dóna cobertura a conceptes diferents del principal de l’operació, com ara pagament d’interessos, comissions o altres despeses inherents a les operacions.

Es consideraran pimes aquelles empreses que reuneixin aquesta condició d’acord amb l’article 2 de l’annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Quin és el termini de vigència de l’aval?

El termini de l’aval emès coincidirà amb el termini de l’operació, fins a un màxim de 5 anys.

L’entitat financera pot traslladar a l’autònom o empresa el cost de l’aval?

L’entitat financera té l’obligació de garantir que els costos de les noves operacions i renovacions que es beneficiïn d’aquests avals es mantindran en línia amb els costos carregats abans de l’inici de la crisi de la COVID-19, tenint en compte la garantia pública de l’aval i el seu cost de cobertura.

A més, les entitats financeres hauran de traslladar als seus clients el benefici derivat de l’aval públic en forma, entre altres opcions, de menors interessos o un termini més elevat, o més finançament, o període de carència del principal, etc.

Com s’ha indicat, l’entitat no podrà condicionar l’aprovació d’aquests préstecs a la contractació pel client de cap altre servei o producte.

Es poden retallar línies de finançament existents i beneficiar-se dels avals?

No. L’entitat financera també assumeix el compromís de mantenir, almenys fins al 30 de setembre de 2020, els límits de les línies de circulant concedides a tots els clients i, en particular, a aquells clients els préstecs dels quals resultin avalats.

Com es distribueixen els avals entre les entitats financeres?

Per assegurar un adequat repartiment dels avals entre els operadors financers (entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de pagament i entitats de diners electrònics) s’ha aprovat una distribució separada dels dos subtrams, un per a PIMES i autònoms i un altre per a grans empreses.

En cadascun d’ells, l’import es distribuirà entre cada entitat financera en funció de la seva quota de mercat a tancament del 2019, d’una banda, en relació al crèdit a autònoms i pimes i, d’altra banda, a grans empreses segons la informació comunicada pel Banc d’Espanya. També tindran accés a aquesta línia les entitats financeres que a tancament del 2019 no tinguessin saldo de crèdit registrat en el Banc d’Espanya amb una quota agregada de l’1%.

partir del 30 d’abril, els imports d’aval assignats i no utilitzats per les entitats es distribuiran entre la resta d’operadors que haguessin esgotat les seves línies, de manera proporcional a l’import d’aval que haguessin utilitzat fins a aquesta data.

DOCUMENTACIÓ

Requerida pel banc:

 • Impost sobre societats del 2018 i auditoria de l’empresa.
 • Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys del 2019 actualitzat.
 • El model 390 de l’any 2019
 • El model 190 de l’any 2019
 • El model 303 trimestrals 2019
 • El model 111 trimestrals 2019
 • El model 347 de l’any 2019
 • Certificats d’estar al corrent de pagament de Seguretat Social i Hisenda. Aquest certificat, que es pot sol·licitar a través d’Internet, acredita que no tens deutes de cap mena amb els òrgans amb els quals has de complir amb els teus impostos.
 • Més fonts de finançament amb les quals es compti, en cas d’haver-n’hi.
 • Percentatge d’accionariat i capital invertit total. Si en la teva empresa hi ha inversors o el capital social està dividit, cal mostrar totes aquestes dades desglossades.
 • Escriptura de constitució i escriptures d’ampliació de capital.
 • Presentació comercial.
 • Finalitat de la inversió o finançament. És a dir, detallar per què necessites els diners.

Requerida per l’ICO:

 • Formularis a emplenar.
 • Annex zero de documentació del teu negoci. Raó social, el tipus d’empresa, el tipus de finançament que sol·licites i l’ús, però sobretot les dades econòmiques que mostrin l’estat de la teva empresa.
 • Declaració responsable jurada. Per declarar que l’import del préstec no supera el doble dels costos salarials anuals del teu negoci o no supera el 25% del volum de negoci de l’any anterior.
 • Declaració d’ajudes subjectes al reglament de minimis. S’ha d’informar si s’ha rebut altres ajudes de la UE per un import inferior a 200.000 euros.

Nova pròrroga de l’estat d’alarma fins al dia 26 d’abril

El Consell de Ministres ha acordat sol·licitar al Congrés dels Diputats la seva autorització per a prorrogar, fins a les 00.00 hores del dia 26 d’abril, l’estat d’alarma decretat el 14 de març amb la finalitat de gestionar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Llegir més

Nova pròrroga de l’estat d’alarma fins al dia 26 d’abril

El Consell de Ministres ha acordat sol·licitar al Congrés dels Diputats la seva autorització per a prorrogar, fins a les 00.00 hores del dia 26 d’abril, l’estat d’alarma decretat el 14 de març amb la finalitat de gestionar la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

L’informem que el Consell de Ministres del dia 7 d’abril ha acordat sol·licitar al Congrés dels Diputats l’autorització per prorrogar l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquesta pròrroga se sol·licita fins a les 00.00 hores del dia 26 d’abril i se sotmetrà a les mateixes condicions establertes en el Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Com sol·licitar les notes simples d’índexs registrals per a la moratòria hipotecària i arrendatària per COVID-19?

El Col·legi de Registradors d’Espanya ha habilitat la via telemàtica (correu electrònic) de manera gratuïta per agilitar la tramitació de les notes d’índex de propietats, un document necessari per sol·licitar al banc l’ajornament del pagament del préstec hipotecari de l’habitatge habitual si s’acredita vulnerabilitat econòmica per la COVID-19.

Llegir més

Com sol·licitar les notes simples d’índexs registrals per a la moratòria hipotecària i arrendatària per COVID-19?

El Col·legi de Registradors d’Espanya ha habilitat la via telemàtica (correu electrònic) de manera gratuïta per agilitar la tramitació de les notes d’índex de propietats, un document necessari per sol·licitar al banc l’ajornament del pagament del préstec hipotecari de l’habitatge habitual si s’acredita vulnerabilitat econòmica per la COVID-19.

Li comuniquem que el Col·legi de Registradors d’Espanya ha informat que, si qualsevol ciutadà necessités la nota simple del servei d’índexs a l’empara de l’establert al Reial decret llei 8/2020, de 17 de març i Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, per acreditar la seva situació de vulnerabilitat econòmica, per sol·licitar la moratòria hipotecària i la moratòria arrendatària establerta per aquestes normes, pot sol·licitar-la per correu electrònic al registre de la propietat on tingui inscrit el seu habitatge habitual o, si escau, a qualsevol dels registres de la ciutat on tingui la seva residència habitual incorporant necessàriament fotocòpia del DNI de la persona sobre la qual s’hagi d’expedir la informació o, en el seu cas, de tots els membres de la unitat familiar.

Per acreditar aquesta situació de vulnerabilitat, s’ha d’aportar, entre altra documentació, una nota del servei d’índexs del registre de la propietat de tots els membres de la unitat familiar (art. 11.1d) RD llei 8/2020 de 17 de març i art. 6.1.d) RD llei 11/2020, de 31 de març.

Aquesta nota informa de les propietats o altres drets inscrits a nom d’una persona en qualsevol registre d’Espanya.

Els registradors de la propietat espanyols volen facilitar a les famílies el compliment d’aquest requisit. Per a això, s’ha creat un sistema ràpid, senzill i gratuït que estarà vigent mentre duri l’estat d’alarma i que evitarà que les persones s’hagin de desplaçar a les oficines.

On es pot sol·licitar?

En la pàgina d’inici de la web http://www.registradores.org trobarà informació sobre aquest tema.

Com sol·licitar-la?

La sol·licitud d’aquesta nota es pot realitzar enviant un correu electrònic, al registre de la propietat on estigui inscrit l’habitatge habitual de l’interessat, o bé a qualsevol altre registre de la mateixa població.

Haurà d’acompanyar la petició, necessàriament, fotocòpia del DNI/NIE de la persona sobre la qual s’hagi d’expedir la informació, i en cas de ser diversos els membres de la unitat familiar, de cadascun d’ells. Es recomana que s’identifiqui la finca sobre la qual recau el préstec hipotecari del qual se sol·licitarà la moratòria hipotecària.

En la pàgina web del Col·legi de Registradors www.registradores.org poden obtenir informació completa sobre el tràmit a seguir i una relació de les adreces de correu electrònic de tots els registres de la propietat d’Espanya.