APROVADES MESURES FISCALS URGENTS EN RELACIÓ AMB EL COVID-19

Amb data de 18 de març de 2020, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, que abasten una gran quantitat d’àmbits de l’activitat empresarial. Els resumim les principals mesures fiscals, destacant que els terminis de pagament del deute tributari per liquidacions de l’AEAT s’amplien fins al 30 d’abril de 2020 i es declaren exemptes en AJD les escriptures de formalització de novació de préstecs hipotecaris.

Llegir més

Aprovades mesures fiscals urgents en relació amb el COVID-19

Amb data de 18 de març de 2020, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, que abasten una gran quantitat d’àmbits de l’activitat empresarial. Els resumim les principals mesures fiscals, destacant que els terminis de pagament del deute tributari per liquidacions de l’AEAT s’amplien fins al 30 d’abril de 2020 i es declaren exemptes en AJD les escriptures de formalització de novació de préstecs hipotecaris.

Al BOE del dia 18 de març, s’ha publicat el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, que abasten una gran quantitat d’àmbits de l’activitat empresarial, i que va entrar en vigor el mateix dia de la seva publicació i estén la seva vigència per un mes, preveient la possibilitat de pròrroga. No obstant això, aquelles mesures previstes en aquest Reial decret llei que tenen un termini determinat hi quedaran subjectes.

Els resumim a continuació les principals mesures fiscals: 

1. Suspensió de terminis en l’àmbit tributari

S’ha de tenir en compte que el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma, preveia una suspensió general de terminis administratius. No obstant això, considerant els dubtes interpretatius que aquesta disposició havia generat, el 18 de març de 2020 també s’ha publicat el Reial decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica l’anterior, establint que aquesta suspensió dels termes i interrupció dels terminis administratius (i) no serà aplicable als terminis tributaris, ni (ii) afectarà els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries, atès que per a aquests terminis tributaris seran aplicables les regles que ara aprova aquest Reial decret llei 8/2020.

En concret, s’aprova les següents mesures:

1.1 Ampliació de terminis en procediments administratius

S’amplien fins al 30 d’abril de 2020 els següents terminis, quan s’haguessin iniciat abans del 18 de març de 2020 i no haguessin conclòs en aquesta data: 

 • Els terminis de pagament del deute tributari per liquidacions practicades per l’administració (pagament en període voluntari de deutes tributaris resultants de liquidacions administratives i terminis de pagament una vegada iniciat el període executiu i notificada la provisió de constrenyiment)
 • Els venciments de terminis i fraccions d’acords d’ajornament i fraccionament concedits.
 • Els terminis relacionats amb subhastes i adjudicació de béns referents a la realització de licitacions electròniques una vegada obertes les subhastes i l’adjudicació de béns o lots quan hagi finalitzat la fase de presentació d’ofertes.
 • Els terminis per a atendre requeriments, diligències d’embargament i sol·licituds d’informació amb transcendència tributària, així com els terminis per formular al·legacions davant actes d’obertura d’aquest tràmit o d’audiència en els següents procediments:
 1. Procediments d’aplicació dels tributs.
 2. Procediments sancionadors.
 3. Procediments de declaració de nul·litat.
 4. Procediments de devolució d’ingressos indeguts.
 5. Procediments de rectificació d’errors materials i revocació.
 • Els terminis d’execució de garanties sobre immobles en l’àmbit de procediments administratius de constrenyiment.
 • Els terminis per a atendre requeriments i sol·licituds d’informació de la Direcció General de Cadastre.

S’amplien fins al 20 de maig de 2020 (tret que els terminis atorgats per la norma siguin més grans, i en aquest cas seran aplicables aquests terminis) els venciments dels terminis que es comuniquin des del 18 de març de 2020 que s’indiquen a continuació:

 • Els relatius als pagaments en període voluntari i executiu de deutes tributaris liquidats; els venciments de terminis i fraccions d’acords d’ajornament i fraccionament concedits; i els terminis relacionats amb subhastes i adjudicació de béns
 • Els terminis corresponents a requeriments, diligències d’embargament, sol·licituds d’informació o actes d’obertura de tràmit d’al·legacions o d’audiència; inclosos els comunicats per la Direcció General de Cadastre.

Tot això s’entén sense perjudici de les especialitats de la normativa duanera en matèria de terminis per a al·legacions i l’atenció de requeriments. En aquest àmbit, no s’amplien terminis ni es modifiquen procediments.

En tot cas, l’obligat tributari pot atendre les referides obligacions en el termini inicialment concedit, sense que això impedeixi entendre evacuats els tràmits.

1.2 Còmput dels terminis de durada màxima dels procediments d’aplicació dels tributs i de la prescripció tributària

S’estableix que el període comprès entre el 18 de març i el 30 d’abril de 2020 no computarà a l’efecte de la durada màxima dels procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió tramitats per l’AEAT; ni dels procediments iniciats d’ofici per la Direcció General de Cadastre.

No obstant això, s’habilita a l’administració a continuar amb la tramitació ordinària dels procediments tributaris, en reconèixer-li la facultat d’impulsar, ordenar i realitzar els tràmits que consideri imprescindibles i a realitzar comunicacions, requeriments, sol·licituds d’informació o a concedir tràmits d’audiència. No obstant això, s’ha de tenir en compte que, com s’ha indicat en l’apartat anterior, els terminis d’atenció d’aquests tràmits pel contribuent s’han ampliat fins al 30 d’abril o el 20 de maig, segons el cas.

En la mateixa línia, s’estableix que el període comprès entre el 18 de març i el 30 d’abril de 2020 no computarà a l’efecte dels terminis de prescripció tributària ni dels de caducitat.

Únicament als efectes del còmput dels terminis de prescripció esmentats i del dels relatius als recursos de reposició i procediments econòmics administratius, les resolucions que els posin fi s’entendran notificades quan s’acrediti un sol intent de notificació entre el 18 de març i el 30 d’abril de 2020. El termini per a interposar recursos o reclamacions econòmiques administratives enfront d’actes tributaris i per a recórrer en via administrativa les resolucions dictades en procediments econòmics administratius no s’iniciarà fins conclòs aquest període o fins que s’hagi produït la notificació, en cas que aquesta notificació fos posterior a aquest moment.

2. Exemptes d’AJD les escriptures de formalització de novació dels préstecs i crèdits hipotecaris

S’estableix que les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris que es produeixin a l’empara del Reial decret llei 8/2020 per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, quedaran exemptes de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats (AJD) impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD). 

3. Duanes

En l’àmbit duaner, s’estableix que l’AEAT podrà acordar que el procediment de declaració, i el despatx duaner que inclou, sigui realitzat per qualsevol òrgan o funcionari de l’Àrea de Duanes i Impostos Especials.

 

CORONAVIRUS COVID-19. LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS NO AFECTA NI A LA SEGURETAT SOCIAL NI ELS TERMINIS PER A LA PRESENTACIÓ DE DECLARACIONS TRIBUTÀRIES

D’acord amb la publicació al BOE del Reial decret 465/2020, que modifica el Reial decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma, la suspensió i interrupció de terminis com a conseqüència del coronavirus no afecta els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions a Hisenda (com IVA, renda, societats, etc.) ni als procediments administratius en els àmbits de l’afiliació, la liquidació i la cotització de la Seguretat Social.

Llegir més

Coronavirus COVID-19. La suspensió de terminis no afecta ni a la Seguretat Social ni els terminis per a la presentació de declaracions tributàries

D’acord amb la publicació al BOE del Reial decret 465/2020, que modifica el Reial decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma, la suspensió i interrupció de terminis com a conseqüència del coronavirus no afecta els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions a Hisenda (com IVA, renda, societats, etc.) ni als procediments administratius en els àmbits de l’afiliació, la liquidació i la cotització de la Seguretat Social.

Al BOE del dia 18 de març, s’ha publicat el Reial decret 465/2020, de 17 de març, que va entrar en vigor el 18-03-2020, que modifica el Reial decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, especificant que en relació amb la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis administratius, no serà aplicable als terminis tributaris, subjectes a normativa especial, ni afectarà, en particular, als terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries, com l’IVA, renda o l’impost sobre societats.

Al mateix temps aquest Reial decret 465/2020, estableix que la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis administratius referida no serà aplicable als procediments administratius en els àmbits de l’afiliació, la liquidació i la cotització de la Seguretat Social.

CORONAVIRUS COVID-19. NOVA LIMITACIÓ DE CIRCULACIÓ DE LES PERSONES DES DEL 18 DE MARÇ DE 2020

Des del 18 de març i durant la vigència de l’estat d’alarma, les persones únicament podran circular per les vies o espais d’ús públic per a la realització de les activitats previstes en el Reial decret 465/2020 d’estat d’alarma, que s’hauran de realitzar individualment, tret que s’acompanyi a persones amb discapacitat, menors, gent gran, o per una altra causa justificada.

Llegir més

Coronavirus COVID-19. Nova limitació de circulació de les persones des del 18 de març de 2020

Des del 18 de març i durant la vigència de l’estat d’alarma, les persones únicament podran circular per les vies o espais d’ús públic per a la realització de les activitats previstes en el Reial decret 465/2020 d’estat d’alarma, que s’hauran de realitzar individualment, tret que s’acompanyi a persones amb discapacitat, menors, gent gran, o per una altra causa justificada

Al BOE del dia 18 de març s’ha publicat el Reial decret 465/2020, de 17 de març, que va entrar en vigor el 18-03-2020, que modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificant alguns aspectes en relació amb la limitació de la llibertat de circulació de les persones.

En concret s’estableix que durant la vigència de l’estat d’alarma les persones únicament podran circular per les vies o espais d’ús públic per a la realització de les següents activitats, que es realitzaran individualment, tret que s’acompanyi a persones amb discapacitat, infants, gent gran, o per una altra causa justificada:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Desplaçament al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.

d) Retorn al lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura a gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.

g) Per causa de força major o situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa.

En la versió anterior del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma, no quedava prevista la matisació que la circulació s’hauria de fer de manera individual, però des del 18 de març i mentre duri la situació d’emergència sanitària, les persones únicament podran sortir de manera individual.

A més, com a excepció, es preveu l’acompanyament de persones amb discapacitat, menors, gent gran o una altra causa justificada.

CORONAVIRUS COVID-19. ESTABLIMENTS SANITARIS, CENTRES O CLÍNIQUES VETERINÀRIES I SERVEI DE PERRUQUERIA A DOMICILI PODEN OBRIR ELS SEUS LOCALS AL PÚBLIC

Des del 18 de març i durant la vigència de l’estat d’alarma, es permet l’obertura al públic i l’exercici de l’activitat d’establiments sanitaris, centres o clíniques veterinàries i servei de perruqueria a domicili.

Llegir més

Coronavirus COVID-19. Establiments sanitaris, centres o clíniques veterinàries i servei de perruqueria a domicili poden obrir els seus locals al públic

Des del 18 de març i durant la vigència de l’estat d’alarma, es permet l’obertura al públic i l’exercici de l’activitat d’establiments sanitaris, centres o clíniques veterinàries i servei de perruqueria a domicili.

Al BOE del dia 18 de març s’ha publicat el Reial decret 465/2020, de 17 de març, que va entrar en vigor el 18-03-2020, que modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificant alguns aspectes en relació amb les mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d’hostaleria i restauració, i altres addicionals.

En concret s’estableix que se suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments detallistes, a excepció de: 

 • Establiments comercials detallistes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat.
 • Establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics.
 • Premsa i papereria,
 • Combustible per a l’automoció.
 • Estancs
 • Equips tecnològics i de telecomunicacions.
 • Aliments per a animals de companyia.
 • Comerç per internet, telefònic o correspondència.
 • Tintoreries, bugaderies.
 • L’exercici professional de l’activitat de perruqueria a domicili

En la versió anterior del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, no quedava prevista les excepcions a sanitaris, centres o clíniques veterinàries, i ara es matisa que l’excepció sobre perruqueries es refereix a l’exercici professional de l’activitat de perruqueria a domicili.

En qualsevol cas, se suspendrà l’activitat de qualsevol establiment que, segons el parer de l’autoritat competent, pugui suposar un risc de contagi per les condicions en les quals s’estigui desenvolupant.

A més s’afegeix que el Ministre de Sanitat pot modificar, ampliar o restringir les mesures, llocs, establiments i activitats enumerades en els apartats anteriors, per raons justificades de salut pública.