AEAT. HISENDA ACTUALITZA LES INSTRUCCIONS PER SOL·LICITAR AJORNAMENTS FISCALS PER A PIMES I AUTÒNOMS

Amb data de 22 d’abril l’AEAT ha actualitzat el seu document sobre Instruccions per sol·licitar ajornaments d’acord amb les regles de facilitació de liquiditat per a pimes i autònoms contemplades en el Reial decret llei 7/2020 adaptades a les mesures tècniques desenvolupades i amb exemples adaptats al Reial decret llei 14/2020.

Llegir més

AEAT. Hisenda actualitza les instruccions per sol·licitar ajornaments fiscals per a pimes i autònoms

Amb data de 22 d’abril l’AEAT ha actualitzat el seu document sobre Instruccions per sol·licitar ajornaments d’acord amb les regles de facilitació de liquiditat per a pimes i autònoms contemplades en el Reial decret llei 7/2020 adaptades a les mesures tècniques desenvolupades i amb exemples adaptats al Reial decret llei 14/2020.

Com ja l’hem informat, el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, contempla una sèrie de mesures per a la flexibilització d’ajornaments per a pimes i autònoms.

Doncs bé ara l’informem que amb data de 22 d’abril l’AEAT ha actualitzat el seu document sobre Instruccions per sol·licitar ajornaments d’acord amb les regles de facilitació de liquiditat per a pimes i autònoms contemplades en el Reial decret llei 7/2020 adaptades a les mesures tècniques desenvolupades i amb exemples adaptats al Reial decret llei 14/2020

Amb caràcter provisional, els contribuents que, en virtut del Reial decret llei, es vulguin acollir a les mesures de flexibilització d’ajornaments que s’hi inclouen, hauran de procedir d’acord amb les següents instruccions:

1. Presentar pels procediments habituals l’autoliquidació en la qual figuren les quantitats a ingressar que el contribuent vol ajornar, marcant, com amb qualsevol ajornament, l’opció de “reconeixement de deute”.

2. Accedir al tràmit “Presentar sol·licitud”, dins de l’apartat d’ajornaments de la seu electrònica de l’AEAT, en el següent enllaç:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/RB01.shtml 

3. Emplenar els camps de la sol·licitud.

Per acollir-se a aquesta modalitat d’ajornament és MOLT IMPORTANT que marqui “” la casella “Sol·licitud acollida a l’article 14 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic de la COVID-19.

En marcar aquesta casella, en l’apartat de la Proposta de pagament apareixerà el següent missatge: “Sol·licitud acollida al Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic de la COVID-19.

En cas que vostè marqui “NO” en la casella “Sol·licitud acollida a l’article 14 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic de la COVID-19” la sol·licitud es tramitarà com una sol·licitud d’ajornament o fraccionament subjecta als termes generals de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i no al que s’estableix en el Reial decret llei precitat, amb independència del que indiqui en la motivació de la seva sol·licitud.

En els camps referits a identificació de l’obligat tributari, deutes a ajornar i dades de domiciliació bancària, no existeix cap peculiaritat.

El sol·licitant que pretengui acollir-se a la flexibilització establerta en el Reial decret llei ha de prestar especial atenció als següents camps:

▪ “Tipus de garanties ofertes”: marcar l’opció “Exempció”.

▪ “Proposta de terminis, nombre de terminis”: incorporar el nombre “1”.

▪ “Periodicitat”: marcar l’opció “No procedeix”.

▪ “Data primer termini”: s’ha d’incorporar la data corresponent a comptar un període de sis mesos des de la data de fi de termini de presentació de l’autoliquidació, i el termini ha de finalitzar en dia 5 o 20 (per exemple, si presenta una autoliquidació mensual que venç el 30 de març, la data a incloure seria 05-10-2020).

NOTA A TENIR EN COMPTE

L’ajornament es concedirà a 6 mesos, a comptar des de la fi de la data d’últim dia per presentar l’autoliquidació, que coincideix amb la fi del període voluntari de pagament (es concedeix el primer dia 5 o 20 transcorreguts els 6 mesos).

Amb l’entrada en vigor del Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries, les sol·licituds que continguin autoliquidacions com a últim dia de termini de presentació entre el 15 d’abril i el 20 de maig i es refereixin a obligats amb volum d’operacions no superior a 600.000 euros l’any 2019, els 6 mesos començaran a computar des del 20 de maig.

· Exemple 1. Es presenta autoliquidació mensual, any 2020, període 02. Com que la data límit d’ingrés en període voluntari és el 30 de març, s’ajornaria a 5 d’octubre (6 mesos i el primer dia acabat en 5 o 20).

· Exemple 2. Autoliquidació IVA 2020, període 1T. Com que la data límit d’ingrés en període voluntari originària és el 20 d’abril, amb independència de quan hagi presentat l’autoliquidació, cal tenir en compte si el volum d’operacions en 2019 del contribuent és superior a 600.000 euros o no.

                ◦ Si el volum d’operacions és superior a 600.000 euros, s’ajornaria a 20 d’octubre.

                ◦ Si el volum d’operacions no és superior 600.000 euros, com que la data es veu prorrogada pel Reial decret llei 14/2020, s’ajornaria a 20 de novembre.

4. Presentar la sol·licitud, pressionant la icona “Signar i enviar”.

Li apareixerà un missatge

La seva sol·licitud d’ajornament ha estat donada d’alta correctament en el sistema el dia X a les X hores, havent seleccionat l’opció de “Sol·licitud acollida al Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic de la COVID-19”.

A aquest efecte, ha de tenir en compte:

 • Si la seva sol·licitud compleix els requisits establerts en el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març:
 • No serà objecte d’inadmissió.
 • El termini de pagament serà de 6 mesos.
 • No es reportaran interessos de demora durant els primers 3 mesos de l’ajornament.
 • Si no compleix els requisits previstos en el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, la seva sol·licitud d’ajornament podrà ser objecte, segons correspongui, d’inadmissió, denegació o concessió, en els termes i condicions propis de la tramitació ordinària dels ajornaments de pagament, prèvia a l’entrada en vigor del Reial decret llei”.

A continuació es reprodueix un exemple en cas d’acollir-se a l’ajornament establert en el Reial decret llei.

EXEMPLE

Una autoliquidació a ingressar amb una quota de 25.000 euros. Amb el RD-llei 7/2020, es concedeix ajornament a 6 mesos, dels quals no es reporten interessos els tres primers.

Amb RD-llei 7/2020: L’import a ingressar serà de 25.000 euros si ingressa en els tres primers mesos.

Sense RD-llei 7/2020. L’import a ingressar era de 25.233,09 euros si ingressa a tres mesos.

Amb RD-llei 7/2020: si ingressa a quatre mesos, l’import serà de 25.078,13 euros.

Sense RD-llei 7/2020. L’import a ingressar era de 25.312,50 euros si ingressa a quatre mesos.

Amb RD-llei 7/2020: si ingressa a cinc mesos, l’import serà de 25.156,25 euros.

Sense RD-llei 7/2020. L’import a ingressar era de 25.391,91 euros si ingressa a cinc mesos.

Amb RD-llei 7/2020: si ingressa al venciment de l’ajornament (sis mesos), l’import serà de 25.234,38 euros.

 

AEAT. ACTUALITZADES LES QÜESTIONS RELLEVANTS EN RELACIÓ AMB LA INCIDÈNCIA DE LA CRISI DE LA COVID-19 SOBRE IMPOSTOS, CENSOS I SISTEMES D’IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNICA

Amb data del 22 d’abril l’AEAT ha actualitzat el seu document sobre qüestions rellevants en relació amb la incidència de la crisi de la COVID-19 sobre impostos (IVA, IRPF, societats, IAE, etc.), censos i sistemes d’identificació electrònica, que resulten d’interès.

Llegir més

AEAT. Actualitzades les qüestions rellevants en relació amb la incidència de la crisi de la COVID-19 sobre impostos, censos i sistemes d’identificació electrònica

Amb data del 22 d’abril l’AEAT ha actualitzat el seu document sobre qüestions rellevants en relació amb la incidència de la crisi de la COVID-19 sobre impostos (IVA, IRPF, societats, IAE, etc.), censos i sistemes d’identificació electrònica, que resulten d’interès.

Com ja l’hem informat, en la pàgina web de l’AEAT s’ha publicat un document sobre qüestions rellevants en relació amb la incidència de la crisi de la COVID-19 sobre impostos com l’IVA, IRPF, SOCIETATS, IAE, etc.), censos i sistemes d’identificació electrònica.

Doncs bé, amb data de 22 d’abril s’ha actualitzat aquest document, que pel seu interès li adjuntem.

Vegeu més qüestions rellevants sobre l’IVA, IRPF, IS, IAE, etc.

COVID-19. AVÍS IMPORTANT SOBRE RECTIFICACIONS DE PAGAMENTS FRACCIONATS I AUTOLIQUIDACIONS D’IVA PER ALS QUI HAGIN PRESENTAT LES SEVES AUTOLIQUIDACIONS AMB ANTERIORITAT AL 23 D’ABRIL DE 2020

En relació amb les mesures fiscals contingudes en el RD llei 15/2020, que va entrar en vigor el 23 d’abril, l’Agència Tributària ha publicat en la seva pàgina web una nota informativa, de la qual volem ressaltar, pel seu interès, el següent avís en relació amb les mesures adoptades per al càlcul del pagament fraccionat de l’IS i contribuents de l’IRPF en mòduls.

Llegir més

COVID-19. Avís important sobre rectificacions de pagaments fraccionats i autoliquidacions d’IVA per als qui hagin presentat les seves autoliquidacions amb anterioritat al 23 d’abril de 2020

En relació amb les mesures fiscals contingudes en el RD llei 15/2020, que va entrar en vigor el 23 d’abril, l’Agència Tributària ha publicat en la seva pàgina web una nota informativa, de la qual volem ressaltar, pel seu interès, el següent avís en relació amb les mesures adoptades per al càlcul del pagament fraccionat de l’IS i contribuents de l’IRPF en mòduls.

L’informem que per a aquells contribuents que hagin presentat les seves autoliquidacions de pagaments fraccionats o IVA amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril (és a dir, el 23 d’abril de 2020), de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació (BOE de 22 d’abril), l’AEAT ha implementat un senzill sistema per facilitar l’aplicació de les mesures previstes en els articles 9, 10 i 11 d’aquest Reial decret llei.

Es tracta d’un sistema d’ús voluntari per al contribuent, que, enfront de l’alternativa de presentar una sol·licitud no subjecta a model o de presentar una autoliquidació sense indicació expressa de la seva finalitat, ofereix l’avantatge de què es tracta d’un sistema específicament dissenyat per oferir a aquests contribuents les màximes garanties possibles de rapidesa en la gestió de les seves sol·licituds.

Amb l’aportació d’unes mínimes dades que se sol·licitaran als contribuents que utilitzin aquest sistema l’Administració comptarà amb la informació necessària per anul·lar ràpidament els pagaments i domiciliacions de les primeres autoliquidacions, realitzant les devolucions que procedeixin, perquè d’aquesta forma el contribuent no s’hagi de preocupar per demores i inconvenients en la tramitació.

En concret, les mesures previstes en els articles 9, 10 i 11 del Reial decret llei 15/2020 són:

 • Canvi en l’opció de la modalitat de pagaments fraccionats prevista en l’article 40.3 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats (article 9 RDL 15/2020).
 • Renúncia al mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2020 de l’IRPF i/o règim especial simplificat de l’IVA (article 10 RDL 15/2020).
 • Reducció dels dies d’activitat per al càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de la quota trimestral del règim simplificat de l’impost sobre el valor afegit com a conseqüència de l’estat d’alarma, per al període impositiu 2020 (article 11 RDL 15/2020).

Els interessats en l’aplicació d’aquestes mesures hauran de presentar una nova autoliquidació emplenada amb un contingut ajustat a la mesura de què es tracti i, addicionalment, el formulari GZ281 que identifiqui la primera autoliquidació presentada.

La presentació de tots dos documents permetrà accelerar el procés de rectificació de la primera autoliquidació, amb anul·lació dels seus efectes econòmics (domiciliacions de pagament, sol·licituds d’ajornament/fraccionament o de compensació, etc.) i s’acordaran les devolucions que procedeixin en cada cas.

Si bé el formulari estarà disponible fins al 20 de maig de 2020, és important tenir en compte que si s’ha sol·licitat la domiciliació de la primera autoliquidació, perquè resulti possible l’anul·lació d’aquesta domiciliació el formulari i la segona declaració s’hauran de presentar no més tard del 15 de maig.

Per a informació addicional pot consultar la icona Mesures tributàries COVID-19 del portal de l’Agència Tributària:

Més informació sobre mesures tributàries COVID19

COVID-19. EXIGIBILITAT DE CERTIFICAT DE CESSAMENT EN L’ACTIVITAT DELS AUTÒNOMS EMÈS PER L’AEAT PER ACONSEGUIR LA MORATÒRIA DE DEUTE HIPOTECARI O LA MORATÒRIA DE DEUTE ARRENDATARI

Entre els documents que es necessiten per acreditar les condicions subjectives de la situació de vulnerabilitat per al deute arrendatari i hipotecari, s’estableix que la concurrència de les circumstàncies de vulnerabilitat s’acreditarà mitjançant la presentació d’uns documents determinats, en concret en el cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, s’exigeix un certificat expedit per l’AEAT o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

Llegir més

COVID-19. Exigibilitat de certificat de cessament en l’activitat dels autònoms emès per l’AEAT per aconseguir la moratòria de deute hipotecari o la moratòria de deute arrendatari

Entre els documents que es necessiten per acreditar les condicions subjectives de la situació de vulnerabilitat per al deute arrendatari i hipotecari, s’estableix que la concurrència de les circumstàncies de vulnerabilitat s’acreditarà mitjançant la presentació d’uns documents determinats, en concret en el cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, s’exigeix un certificat expedit per l’AEAT o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

Entre els documents que es necessiten per acreditar les condicions subjectives de la situació de vulnerabilitat per al deute arrendatari i hipotecari, s’estableix que la concurrència de les circumstàncies de vulnerabilitat s’acreditarà mitjançant la presentació d’uns documents determinats, en concret en el cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, s’exigeix un certificat expedit per l’AEAT o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

COVID-19. REINCORPORACIÓ DELS TREBALLADORS AFECTATS PER ERTO. COM HAIG DE COMUNICAR LA FI D’UN ERTO DURANT LA COVID-19? COM HAIG DE COMUNICAR LA BAIXA DE LES PRESTACIONS DE TREBALLADORS AFECTATS PER UN ERTO DURANT LA COVID-19?

Algunes empreses han recuperat part de la seva activitat i han decidit que alguns dels seus treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) tornin a exercir la seva labor. Per a això han de sol·licitar la baixa de les prestacions per desocupació d’aquests treballadors. I també algunes empreses ja estan tornant a l’activitat normal i han de comunicar la finalització d’un ERTO. Li ho expliquem.

Llegir més

COVID-19. Reincorporació dels treballadors afectats per ERTO. Com haig de comunicar la fi d’un ERTO durant la COVID-19? Com haig de comunicar la baixa de les prestacions de treballadors afectats per un ERTO durant la COVID-19?

Algunes empreses han recuperat part de la seva activitat i han decidit que alguns dels seus treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) tornin a exercir la seva labor. Per a això han de sol·licitar la baixa de les prestacions per desocupació d’aquests treballadors. I també algunes empreses ja estan tornant a l’activitat normal i han de comunicar la finalització d’un ERTO. Li ho expliquem.

Atès que molts treballadors estan tornant als seus llocs de treball en activitats no essencials, en els últims dies s’han multiplicat les consultes davant l’autoritat laboral relatives a la fi d’ERTOs o a la possible reincorporació de part de les plantilles.

Des de la publicació del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, nombroses empreses s’han acollit als mecanismes d’ajust temporal per evitar acomiadaments: els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Així, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) està tramitant milers d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per respondre a la demanda de nombroses prestacions per desocupació.

D’altra banda, algunes empreses han recuperat part de la seva activitat i han decidit que alguns dels seus treballadors afectats per un ERTO tornin a exercir la seva labor. Per a això han de sol·licitar la baixa de les prestacions per desocupació d’aquests treballadors. I també algunes empreses ja estan tornant a l’activitat normal i han de comunicar la finalització d’un ERTO.

Doncs bé el SEPE ha publicat una guia bàsica de la prestació dels treballadors afectats per un ERTO, i un model de formulari per a la comunicació de baixes d’un ERTO, que l’hi adjuntem pel seu interès:

Vegeu:

De manera esquemàtica l’hi resumim: 

Reincorporació d’alguns treballadors afectats per ERTO

Segons que indica el SEPE, algunes empreses han recuperat part de la seva activitat i han decidit que alguns dels seus treballadors afectats per un ERTO tornin a exercir la seva labor. Per a això, els ocupadors han d’instar la baixa de les prestacions per desocupació d’aquests empleats:

https://imgs.wolterskluwer.es/6/8/2/1/im0001596821.jpg

De la mateixa manera que les prestacions van ser sol·licitades per l’ocupador i no pels treballadors, les baixes també han de ser instades per ells (els empleats no han de realitzar cap gestió en aquest sentit). També comunicaran la data als empleats afectats, que entendran que la seva prestació quedarà interrompuda des d’aquesta data.

https://imgs.wolterskluwer.es/6/8/2/2/im0001596822.jpg

L’ocupador en un mateix fitxer pot incloure treballadors de diversos centres de treball i diverses empreses del mateix grup que hagin finalitzat el període afectat per ERTO i que s’incorporin a l’activitat, si se situen en la mateixa província.

https://imgs.wolterskluwer.es/6/8/2/3/im0001596823.jpg

https://imgs.wolterskluwer.es/6/8/2/4/im0001596824.jpg

Quant a l’enviament del formulari, resumim:

https://imgs.wolterskluwer.es/6/8/2/5/im0001596825.jpg

https://imgs.wolterskluwer.es/6/8/2/6/im0001596826.jpg

Finalització d’un ERTO

Una altra possibilitat, com s’ha indicat, és comunicar la baixa de la prestació de tots els treballadors afectats per l’expedient, en finalitzar les causes que van motivar l’ERTO (SEPE):

https://imgs.wolterskluwer.es/6/8/2/7/im0001596827.jpg

Al llarg dels últims mesos, tota la normativa publicada pel Consell de Ministres per pal·liar els efectes de la crisi sanitària generada per la COVID-19 ha incidit en una sèrie mesures urgents per a l’estabilització de l’ocupació, i entre elles la flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal d’activitat per evitar acomiadaments.

Tenint en compte l’anterior, les mesures adoptades en matèria de suspensió temporal de contractes i reducció temporal de la jornada pretén evitar que una situació conjuntural com l’actual tingui un impacte negatiu de caràcter estructural. Per això, independentment de la data de finalització que l’ocupador hagi fet constar en els seus formularis inicials per aconseguir l’autorització del seu ERTO i el pagament de les prestacions per desocupació dels seus treballadors, l’autoritat laboral entén la prioritat de la recuperació de l’activitat laboral i la reincorporació dels treballadors als seus llocs, com més aviat millor.

En els últims dies, el SEPE ha rebut multitud de preguntes sobre el mètode per reintegrar certs treballadors, però també per finalitzar els ERTO i aconseguir la baixa de tots els treballadors en la seva prestació per desocupació.

La informació, i el procediment per donar per tancat definitivament l’expedient mitjançant el model abreujat de fi d’ERTO és molt similar al que hem vist per a la tramitació parcial de les baixes, amb algunes especialitats:

https://imgs.wolterskluwer.es/6/8/2/8/im0001596828.jpg

L’ocupador (empreses o grups d’empreses) poden incloure en el fitxer diversos dels seus centres de treball, sempre que hagin finalitzat l’ERTO i corresponguin a una mateixa província. Només s’inclouran els centres en els quals la totalitat dels treballadors hagin acabat el període de suspensió o reducció de jornada. Si l’empresa o grup té centres de treball en diferents províncies, haurà d’emplenar la plantilla per cada província, que es remetrà a cada direcció provincial del SEPE.

https://imgs.wolterskluwer.es/6/8/2/9/im0001596829.jpg

https://imgs.wolterskluwer.es/6/8/3/0/im0001596830.jpg

https://imgs.wolterskluwer.es/6/8/3/1/im0001596831.jpg

https://imgs.wolterskluwer.es/6/8/3/2/im0001596832.jpg

COVID-19. NOVETATS EN LA FORMALITZACIÓ DE MORATÒRIES DE DEUTES HIPOTECARIS

El Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació, ha modificat el reconeixement de l’aplicació de la suspensió del deute hipotecari durant el termini de tres mesos establint que no estarà subjecta a les formalitats el que es disposa en la Llei 5/2019 de crèdit immobiliari. Serà obligació unilateral de l’entitat creditora l’elevació a escriptura pública del reconeixement de la suspensió a l’efecte del registre de la propietat i promoure la formalització de la pòlissa o escriptura pública. Es redueixen els drets aranzelaris notarials i registrals derivats de la intervenció de pòlisses en què es formalitzi, en el seu cas, la suspensió temporal de les obligacions contractuals derivades de tot préstec o crèdit sense garantia hipotecària.

Llegir més

COVID-19. Novetats en la formalització de moratòries de deutes hipotecaris

El Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació, ha modificat el reconeixement de l’aplicació de la suspensió del deute hipotecari durant el termini de tres mesos establint que no estarà subjecta a les formalitats el que es disposa en la Llei 5/2019 de crèdit immobiliari. Serà obligació unilateral de l’entitat creditora l’elevació a escriptura pública del reconeixement de la suspensió a l’efecte del registre de la propietat i promoure la formalització de la pòlissa o escriptura pública. Es redueixen els drets aranzelaris notarials i registrals derivats de la intervenció de pòlisses en què es formalitzi, en el seu cas, la suspensió temporal de les obligacions contractuals derivades de tot préstec o crèdit sense garantia hipotecària.

L’informem que el Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació, que amb caràcter general va entrar en vigor el dia 23 d’abril, ha introduït una disposició que regula l’atorgament unilateral pel creditor dels instruments notarials en què es formalitza l’ampliació de termini derivada de la moratòria legal dels préstecs o crèdits garantits amb hipoteca, o mitjançant un altre dret inscriptible diferent.

Hem de recordar que Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, amb efectes des del 2 d’abril, va establir una sèrie de mesures en relació amb la moratòria del deute hipotecari inicialment previst en el Reial decret llei 8/2020 per a l’habitatge habitual de les persones físiques que també s’estén als autònoms, empresaris i professionals respecte dels immobles afectes a la seva activitat econòmica, d’un costat, i a les persones físiques que tinguin arrendats immobles pels quals no percebin la renda arrendatària en aplicació de les mesures a favor dels arrendataris com a conseqüència de l’estat d’alarma.

La moratòria no és un contracte entre deutor i creditor sinó una modificació legal d’un contracte subjecta a determinades condicions. D’una banda hi ha les condicions relatives a la mena de préstec (art. 19 per a préstecs hipotecaris i art. 21 per a personals, tots dos del RDL 11/2020). D’altra banda les condicions subjectives del deutor (la vulnerabilitat) es regulen en els arts. 16 i 18 del RDL 11/2020. El tercer requisit és la sol·licitud del deutor, que ha d’anar acompanyada de la documentació referida en l’art. 17 RDL 11/2020. Malgrat la denominació legal de sol·licitud, aquesta no ha de ser acceptada pel prestador: no és necessari el consentiment de l’entitat creditora ni l’atorgament de cap contracte.

Concessió de la moratòria

L’article 13 del RDL 8/2020 (modificat per Reial decret llei 11/2020) estableix que: 

 • Una vegada realitzada la sol·licitud de la moratòria l’entitat creditora procedirà a la seva implementació en un termini màxim de 15 dies.
 • Una vegada concedida la moratòria, l’entitat creditora comunicarà al Banc d’Espanya la seva existència i durada. Els imports que serien exigibles al deutor en cas que no s’apliqués la moratòria no es consideraran vençuts. Durant el període de suspensió no es reportarà cap d’interès.
 • L’aplicació de la suspensió no requerirà acord entre les parts, ni cap novació contractual, perquè tingui efecte, però s’haurà de formalitzar en escriptura pública i inscriure’s en el registre de la propietat. La inscripció de l’ampliació del termini inicial tindrà plens efectes, si escau, enfront dels creditors intermedis inscrits encara que no compti amb el seu consentiment.

No es pot ignorar que resulta imprescindible l’atorgament de l’instrument notarial puix que és un document públic, amb el valor i certesa que això suposa respecte dels elements essencials del negoci i puix que, en el cas de béns o drets inscriptibles, l’atorgament facilita la inscripció en el registre públic corresponent, en aquest cas, el registre de béns mobles.

D’altra banda, l’accés al registre de béns mobles exigeix títol públic i, per tant, resulta imprescindible la formalització de l’instrument notarial perquè a través d’aquest registre es tutelen no sols els drets i interessos del deutor, sinó també els del creditor i, molt especialment, els de tota la ciutadania mitjançant el manteniment de la fe pública amb la integritat exactitud del registre, això és, mitjançant el manteniment d’un nivell de seguretat jurídica que permet la seguretat en el trànsit de béns inscriptibles que, d’aquesta manera, mantenen el seu valor econòmic en aquest trànsit, perquè qualsevol tercer coneix les càrregues a les quals està sotmès el bé.

Doncs bé, ara el RDL 15/2020 aclareix que per conjugar aquests principis amb l’adequada protecció del deutor resulta imprescindible considerar que el que es documenta en l’instrument notarial i que, si escau, accedirà al registre, és la declaració unilateral de voluntat del creditor, que com a atorgant assumirà el cost dels drets aranzelaris.

En concret el RDL 15/2020 estableix que:

 • El reconeixement de l’aplicació de la suspensió del deute hipotecari durant el termini de tres mesos prevista en l’article 13.3 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de no estarà subjecta a les formalitats el que es disposa en la Llei 5/2019 de crèdit immobiliari.
 • Serà obligació unilateral de l’entitat creditora (i) l’elevació a escriptura pública del reconeixement de la suspensió a l’efecte que es pugui procedir a la inscripció de l’ampliació del termini inicial en el registre de la propietat i (ii) promoure la formalització de la pòlissa o escriptura pública en la qual es documenti el reconeixement de la suspensió de les obligacions contractuals en els crèdits o préstecs sense garantia hipotecària i la inscripció, si escau, en el registre de béns mobles, sempre que el crèdit o préstec estigués garantit mitjançant algun dret inscriptible diferent de la hipoteca o hagués accedit al registre.
 • Aquestes regles s’apliquen qualsevol sol·licitud de moratòria presentada a l’empara del Reial decret llei 8/2020 o del Reial decret llei 11/2020 encara que la sol·licitud del creditor o fins i tot la seva acceptació per l’entitat creditora s’haguessin produït amb anterioritat al 23 d’abril de 2020 (entrada en vigor del RDL 15/2020)
 • Addicionalment, durant la vigència de l’estat d’alarma i fins que no es restableixi plenament la llibertat deambulatòria, encara que no es puguin formalitzar els instruments notarials, això no suspendrà l’aplicació de la moratòria, que s’haurà d’aplicar automàticament, s’hagi formalitzat o no aquesta suspensió en l’instrument corresponent.
 • D’altra banda, es redueixen els drets aranzelaris notarials i registrals derivats de la intervenció de pòlisses en què es formalitzi, en el seu cas, la suspensió temporal de les obligacions contractuals derivades de tot préstec o crèdit sense garantia hipotecària a què es refereix l’article 21 del Reial decret llei 11/2020. En concret:
 1. Els drets aranzelaris notarials derivats de la intervenció de pòlisses en què es formalitzi, en el seu cas, la suspensió temporal de les obligacions contractuals derivades de tot préstec o crèdit sense garantia hipotecària a què es refereix l’article 21 del Reial decret llei 11/2020, seran els establerts en el Decret de 15 de desembre de 1950 i es bonificaran en un 50% amb un límit mínim de 25 euros i màxim de 50 euros, per tots els conceptes incloses les seves còpies i trasllats.
 2. Els drets aranzelaris dels registradors derivats de la constància registral, en el seu cas, de la suspensió temporal de les obligacions contractuals, a què es refereix l’article 21 del Reial decret llei 11/2020 es minutaran de conformitat amb l’article 36.9.g de l’ordenança aprovada per Ordre de 19 de juliol 1999, per la quantitat fixa de 6 euros.
 3. Els drets aranzelaris notarials i registrals derivats de la formalització i inscripció previstos en aquest apartat seran satisfets, en tot cas, pel creditor.

COVID-19. ACLARIMENT DEL CÒMPUT DE TERMINIS DEL DRET DE RESOLUCIÓ DE DETERMINATS CONTRACTES AMB CONSUMIDORS I USUARIS

Entre les novetats que incorpora el Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació, podem destacar la modificació que es fa del Reial decret llei 11/2020 per aclarir el moment de naixement del dret de resolució de determinats contractes per part dels consumidors i usuaris, en concret sobre el termini de 14 dies per reclamar.

Llegir més

COVID-19. Aclariment del còmput de terminis del dret de resolució de determinats contractes amb consumidors i usuaris

Entre les novetats que incorpora el Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació, podem destacar la modificació que es fa del Reial decret llei 11/2020 per aclarir el moment de naixement del dret de resolució de determinats contractes per part dels consumidors i usuaris, en concret sobre el termini de 14 dies per reclamar.

Com ja l’informàrem en el seu moment, amb la finalitat de dotar als consumidors i usuaris dels mecanismes que garanteixin els seus drets i la seva protecció, el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març va establir una sèrie de mesures que afecten els drets dels consumidors.

En concret, es regulava el dret de resolució de determinats contractes sense penalització per part dels consumidors i usuaris. Aquestes mesures afecten, per exemple, al pagament de les quotes del gimnàs, de les acadèmies, d’escoles infantils, de residències d’estudiants, etc.

Si per l’estat d’alarma un contracte de compravenda o de prestació de serveis és impossible de complir, el consumidor o usuari pot resoldre’l en un termini de 14 dies. Ha de prevaler la bona fe i l’equilibri dels interessos entre les parts i l’empresari pot oferir un bo o val substitutori al reemborsament.

Si finalment el consumidor sol·licita la devolució de les quantitats abonades, l’empresari estarà obligat a retornar les sumes abonades, excepte despeses incorregudes degudament desglossades i facilitades al consumidor, en la mateixa forma en què es va realitzar el pagament en un termini màxim de 14 dies, excepte acceptació expressa d’altres condicions més beneficioses o que li interessin més.

Passats 60 dies sense acord entre les parts, s’haurà de procedir al reemborsament per la quantitat per la qual es va subscriure el contracte.

Si estem davant un contracte de tracte successiu, és a dir, un contracte de subministraments o de lliurament de béns o prestacions de serveis (per exemple, al pagament de les quotes del gimnàs, de les acadèmies, d’escoles infantils, de residències d’estudiants, etc.) que s’abona de manera regular i periòdica, s’estableix el següent:

 • L’empresa subministradora podrà oferir opcions de recuperació del servei a posteriori.
 • Si el consumidor no pot o no accepta aquesta recuperació, podrà sol·licitar la devolució dels imports ja abonats en la part corresponent al període del servei no prestat per aquesta causa.
 • El consumidor també podrà acceptar minorar la quantia que resulti de les futures quotes a imputar per la prestació del servei.

L’empresa prestadora de serveis no podrà cobrar noves mensualitats fins que el servei no es pugui prestar amb normalitat, sense que això doni lloc a la finalització del contracte, tret que el consumidor i l’empresa així ho vulguin.

Aclariment del còmput de terminis

Doncs bé, ara el Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, aclareix  el moment de naixement del dret de resolució de determinats contractes per part dels consumidors i usuaris. Així:

 • S’estableix com a dia inicial del termini per al dret a resoldre el contracte aquell en què resulta impossible la seva execució, i es fixa el dia de venciment a 14 dies d’aquell.
 • El termini de 60 dies per entendre que no s’ha arribat a un acord entre les parts començarà a computar en el moment en què el consumidor o usuari sol·licita la resolució del contracte.