COM PUC AJORNAR EL PAGAMENT DE L’IRPF?

Com ja sap, Hisenda no perdona, i els ajornaments especials que s’han habilitat a conseqüència de la crisi del coronavirus no són aplicables en el pagament de la declaració de l’IRPF. No obstant això, recordi que la quota de l’IRPF, com en anys anteriors, es pot fraccionar en dos pagaments del 60% i del 40%, sense meritació d’interessos. No obstant això, també es pot ajornar, com altres impostos, però en aquest cas l’ajornament ja no serà gratuït, sinó que haurà de satisfer un interès de demora del 3,75% anual. En general, podrà sol·licitar un ajornament de fins a 12 mensualitats. Si l’import que desitja ajornar supera els 30.000 euros (per si sol o juntament amb altres deutes tributaris que ja tingui ajornats), haurà d’aportar garanties.

Llegir més

Com puc ajornar el pagament de l’IRPF?

Com ja sap, Hisenda no perdona, i els ajornaments especials que s’han habilitat a conseqüència de la crisi del coronavirus no són aplicables en el pagament de la declaració de l’IRPF. No obstant això, recordi que la quota de l’IRPF, com en anys anteriors, es pot fraccionar en dos pagaments del 60% i del 40%, sense meritació d’interessos. No obstant això, també es pot ajornar, com altres impostos, però en aquest cas l’ajornament ja no serà gratuït, sinó que haurà de satisfer un interès de demora del 3,75% anual. En general, podrà sol·licitar un ajornament de fins a 12 mensualitats. Si l’import que desitja ajornar supera els 30.000 euros (per si sol o juntament amb altres deutes tributaris que ja tingui ajornats), haurà d’aportar garanties.

Malgrat la crisi econòmica originada per la COVID-19 i la consegüent paralització de moltes activitats, la cita anual amb Hisenda es manté intacta, i els ajornaments especials que s’han habilitat a conseqüència de la crisi del coronavirus no són aplicables en el pagament de la declaració de l’IRPF. No s’interrompen els terminis per a la presentació de les declaracions de renda i patrimoni de l’exercici 2019 en l’àmbit estatal, terminis que van començar l’1 d’abril i s’estendran fins al 30 de juny, excepte en el cas de domiciliació bancària de les declaracions que serà des de l’1 d’abril fins al 25 de juny de 2020, tots dos inclusivament, excepte que s’opti per domiciliar únicament el segon termini: fins al 30 de juny de 2020.

No obstant això, davant la situació econòmica actual, es pot plantejar demorar el pagament de l’IRPF,  mitjançant un fraccionament o bé sol·licitant-ne un ajornament.

Fraccionament

Com en anys anteriors, si el resultat de la seva declaració de l’IRPF resulta a ingressar, i no disposa de líquid per pagar ara tota la quota, el més senzill és que s’aculli al fraccionament que ofereix Hisenda en la declaració, pel qual podrà satisfer el 60% de la quota fins al pròxim 30 de juny de 2020 i el 40% restant fins al 5 de novembre de 2020. En aquest cas:

 • No haurà de satisfer ni interessos ni recàrrecs, i tampoc haurà d’aportar garanties (sigui quin sigui l’import ajornat).
 • Aquest fraccionament només és possible si presenta la declaració dins del termini legal. No es pot sol·licitar en les declaracions presentades fora de termini.
 • En cap cas es poden fraccionar autoliquidacions complementàries.

Ajornament

Pot ser que l’anterior modalitat de fraccionament no sigui suficient per fer front a la falta de liquiditat, per la qual cosa la normativa de l’IRPF estableix un altre procediment: ajornar el pagament de l’IRPF.

Atenció. A més del fraccionament anteriorment establert (que és un cas particular i especial de l’IRPF), es podrà sol·licitar l’ajornament o fraccionament del deute en els mateixos termes que podem sol·licitar un ajornament o fraccionament per a qualsevol altra mena de deute amb l’administració tributària.

Però tingui en compte que:

 • En aquest cas l’ajornament ja no serà gratuït, sinó que haurà de satisfer un interès de demora del 3,75% anual. En general, podrà sol·licitar un ajornament de fins a 12 mensualitats.
 • Si l’import que desitja ajornar supera els 30.000 euros (per si sol o juntament amb altres deutes tributaris que ja tingui ajornats), haurà d’aportar garanties. Si aporta com a garantia un aval bancari, l’interès exigible serà de només del 3% (l’interès legal), i podrà sol·licitar un ajornament de fins a 36 mensualitats.

Per sol·licitar l’ajornament, quan presenti la declaració de l’IRPF, seleccioni l’opció “Altres modalitats de pagament” i “Reconeixement de deute amb sol·licitud d’ajornament”.

Aquesta alternativa és incompatible amb el fraccionament (és a dir, no es poden aplicar les dues alhora). Així, per exemple, no és possible acollir-se al fraccionament gratuït del 40% i, de manera paral·lela, sol·licitar l’ajornament del pagament inicial del 60% de la quota.

 

COVID-19. QUÈ SUCCEEIX AMB LA PRÒRROGA DELS ERTO PER FORÇA MAJOR?

El SEPE està procedint a la pròrroga d’ofici de totes les prestacions derivades d’ERTO de força major a les quals s’hagués indicat data de fi el 2 de maig o anterior. No fa falta anar demanant pròrrogues de l’ERTO si ja es va indicar en la sol·licitud. Per la seva part, el Govern es planteja estendre més enllà de l’estat d’alarma els ERTO per força major, i ha confirmat així mateix que demanarà una nova pròrroga, de 15 dies més.

Llegir més

COVID-19. Què succeeix amb la pròrroga dels ERTO per força major?

El SEPE està procedint a la pròrroga d’ofici de totes les prestacions derivades d’ERTO de força major a les quals s’hagués indicat data de fi el 2 de maig o anterior. No fa falta anar demanant pròrrogues de l’ERTO si ja es va indicar en la sol·licitud. Per la seva part, el Govern es planteja estendre més enllà de l’estat d’alarma els ERTO per força major, i ha confirmat així mateix que demanarà una nova pròrroga, de 15 dies més.

Les empreses es comencen a plantejar com afrontar el període immediatament posterior a la conclusió de l’estat d’alarma que, excepte nova pròrroga, acaba el pròxim dia 9 de maig.

La majoria dels ERTO presentats durant l’estat d’alarma ha estat per causa de força major. L’extensió en el temps d’aquesta mena de mesura està vinculada a la durada de l’estat d’alarma, per la qual cosa, aquests expedients i la seva eficàcia moriran amb la seva finalització, i les empreses quedaran despullades del paraigua de flexibilitat que els ha estat emparant.

Si la seva empresa va tramitar un ERTO per força major per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, indicant com a data concreta de finalització de l’ERTO la data de finalització de l’estat d’alarma, com que s’ha anat prorrogant, ara no sap si ha de comunicar a l’autoritat laboral (SEPE) la pròrroga de l’ERTO indicant com a data final la nova data de finalització de l’estat d’alarma.

Doncs bé, sàpiga que no ha de sol·licitar la pròrroga de l’autorització concedida, és innecessari. A aquest efecte, no fa falta anar demanant pròrrogues de l’ERTO si ja es va indicar en la sol·licitud que tindria vigència durant l’estat d’alarma.

Aquesta situació resulta aplicable tant als ERTO en els quals va haver-hi resolució expressa com als que van ser resolts per silenci administratiu positiu.

El SEPE procedirà a la pròrroga d’ofici de totes les prestacions derivades d’ERTO de força major a les quals s’hagués indicat data de fi el 2 de maig o anterior.

Què succeeix si algun treballador torna a la feina definitivament, quedant desafectat de l’ERTO?

L’empresa haurà de comunicar la seva baixa a través del formulari corresponent, que es troba al web del SEPE, http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html, en l’apartat Comunicació de baixes de prestacions ERTO perquè se li interrompi la prestació.

Si tot el centre de treball recuperés l’activitat normal, la totalitat dels treballadors, llavors hauria de comunicar la fi de l’ERTO a pesar que s’ampliï el període d’alarma, l’haurà de comunicar a través del formulari corresponent de l’apartat Comunicació de finalització d’ERTO. Si entre l’inici de l’ERTO per força major i el final del període d’alarma hi hagués treballadors que han tingut o tindran dies de feina però segueixen en l’ERTO, es comunicaran els períodes d’activitat de cada persona a través de l’aplicació certific@2 de la seu electrònica del SEPE.

Què passarà després de l’estat d’alarma?

Finalment, l’informem que el Govern es planteja estendre més enllà de l’estat d’alarma els ERTO per força major i evitar que les empreses recorrin a acomiadaments davant les restriccions a l’activitat, i allargar d’aquesta manera la vigència inicial que se’ls va donar. Així ho ha confirmat el president del Govern, Pedro Sánchez, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres del dia 28 d’abril que ha aprovat el pla per a la “Transició cap a una nova normalitat”. Sánchez ha confirmat així mateix que demanarà una nova pròrroga, de 15 dies més, de l’actual estat d’alarma, que duraria fins al 24 de maig.

COVID-19. PORTAL INFORMATIU D’OFERTA I DEMANDA D’EQUIPS DE PROTECCIÓ PERSONAL PER A EMPRESES

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, a través de la Secretaria General d’Indústria i Pime, i la Cambra de Comerç d’Espanya han posat en marxa el portal informatiu http://todosprotegidos.camara.es/. La gradual tornada a l’activitat econòmica a mesura que es vagin produint avanços en la superació de l’emergència sanitària s’ha de realitzar amb les màximes garanties de seguretat per a tots els ciutadans, raó per la qual la utilització d’equips de protecció individual serà d’obligat compliment, no tan sols a curt termini, sinó també a mitjà termini.

Llegir més

COVID-19. Portal informatiu d’oferta i demanda d’equips de protecció personal per a empreses

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, a través de la Secretaria General d’Indústria i Pime, i la Cambra de Comerç d’Espanya han posat en marxa el portal informatiu http://todosprotegidos.camara.es/. La gradual tornada a l’activitat econòmica a mesura que es vagin produint avanços en la superació de l’emergència sanitària s’ha de realitzar amb les màximes garanties de seguretat per a tots els ciutadans, raó per la qual la utilització d’equips de protecció individual serà d’obligat compliment, no tan sols a curt termini, sinó també a mitjà termini.

L’informem que el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, a través de la Secretaria General d’Indústria i Pime, i la Cambra de Comerç d’Espanya han posat en marxa el portal informatiu http://todosprotegidos.camara.es/.

Aquest portal reflectirà l’oferta i demanda d’elements i equips de protecció (màscares, guants, protectors visuals, bates i solucions hidroalcohòliques) a tot Espanya.

La gradual tornada a l’activitat econòmica a mesura que es vagin produint avanços en la superació de l’emergència sanitària s’ha de realitzar amb les màximes garanties de seguretat per a tots els ciutadans, raó per la qual la utilització d’equips de protecció individual serà d’obligat compliment, no sols a curt, sinó també a mitjà termini. La producció d’aquests equips estava fins ara deslocalitzada fora d’Espanya pràcticament íntegrament.

Una circumstància que haurà de canviar en el futur per assegurar l’aprovisionament d’aquests elements de protecció per al conjunt de la ciutadania, i molt particularment per als treballadors.

A través del portal:

 • Les empreses fabricants i/o distribuïdores podran informar dels productes que ofereixen, així com de la seva capacitat de producció i/o distribució i els terminis de lliurament estimats.
 • Per part seva, les empreses demandants d’aquests elements de protecció podran informar de les seves necessitats a cada moment.

A través d’un mapa interactiu, el portal oferirà informació agregada del nombre d’oferents i demandants en cadascuna de les províncies i ciutats autònomes.

Les empreses podran accedir, així mateix, a tota la informació publicada per la Secretaria General d’Indústria i Pime relacionada amb les especificacions tècniques requerides per a la fabricació d’elements i equips de protecció personal.

APROVADES MESURES URGENTS PER A LA RECUPERACIÓ DE L’ACTIVITAT JUDICIAL DESPRÉS DEL COVID-19

Al BOE del 29 d’abril s’ha publicat el Reial decret llei 16/2020 de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia, amb importants novetats, en l’àmbit laboral (en l’ordre jurisdiccional social, tindran caràcter urgent i preferent els procediments per a la impugnació individual, col·lectiva o d’ofici d’ERTO), concursal i societari (com l’ampliació de terminis per renegociar deutes, impuls a la venda d’unitats productives rendibles i alleujament a la càrrega dels jutjats mercantils) i processals (els terminis processals que haguessin quedat suspesos amb la declaració de l’estat d’alarma començaran el seu còmput des de zero, sense prendre en consideració, per tant, el termini que hagués transcorregut prèviament a la declaració de l’estat d’alarma), un nou procediment per a la resolució de qüestions relatives al dret de família derivades de la crisi sanitària i altres mesures de caràcter organitzatiu i tecnològic que garanteixin la distància de seguretat en vistes i audiències públiques, entre altres mesures.

Llegir més

Aprovades mesures urgents per a la recuperació de l’activitat judicial després del COVID-19

Al BOE del 29 d’abril s’ha publicat el Reial decret llei 16/2020 de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia, amb importants novetats, en l’àmbit laboral (en l’ordre jurisdiccional social, tindran caràcter urgent i preferent els procediments per a la impugnació individual, col·lectiva o d’ofici d’ERTO), concursal i societari (com l’ampliació de terminis per renegociar deutes, impuls a la venda d’unitats productives rendibles i alleujament a la càrrega dels jutjats mercantils) i processals (els terminis processals que haguessin quedat suspesos amb la declaració de l’estat d’alarma començaran el seu còmput des de zero, sense prendre en consideració, per tant, el termini que hagués transcorregut prèviament a la declaració de l’estat d’alarma), un nou procediment per a la resolució de qüestions relatives al dret de família derivades de la crisi sanitària i altres mesures de caràcter organitzatiu i tecnològic que garanteixin la distància de seguretat en vistes i audiències públiques, entre altres mesures.

L’informem per la seva importància davant les actuacions judicials que es puguin dur a terme, que al BOE del 29 d’abril s’ha publicat el Reial decret llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia, que va entrar en vigor el 30 d’abril de 2020.

La norma aborda:

 • Mesures organitzatives, processals i de seguretat laboral més urgents per a la gradual tornada a l’activitat dels jutjats i tribunals després del confinament, i té com a principal prioritat la salut de jutges, fiscals, lletrats de l’administració de justícia, advocats, procuradors i la resta de funcionaris i professionals que desenvolupen la seva labor en aquest àmbit. 
 • També tracta de fer front al previsible increment d’assumptes en els òrgans judicials després de l’aturada productiva provocada per les mesures excepcionals de contenció de la pandèmia de la COVID-19.

Reprendre l’activitat ordinària dels jutjats

 • S’habilita excepcionalment de manera parcial el mes d’agost. El ple del Consell General de l’Advocacia va mostrar el seu rebuig per considerar ineficaç declarar hàbil en l’àmbit de l’Administració de Justícia el mes d’agost.
 • Per a 2020, es declaren urgents totes les actuacions processals i hàbils (s’exceptuen d’aquesta previsió els dissabtes, diumenges i festius, excepte per a aquelles actuacions judicials per a les quals aquests dies siguin ja hàbils conforme a les lleis processals) per a la seva realització els dies 11 a 31 del citat mes.

Regles generals per al còmput de terminis

 • Els termes i terminis previstos en les lleis processals que haguessin quedat suspesos per l’estat d’alarma, es tornaran a computar des del seu inici, i per tant el primer dia del còmput serà el següent hàbil a aquell en el qual deixi de tenir efecte la suspensió del procediment corresponent. Encara que els terminis processals han estat suspesos, els jutges i magistrats han estat dictant sentències i altres resolucions i s’ha continuat amb la seva notificació. En els primers dies en què es reprengui l’activitat judicial, es tem un notori increment en el nombre de recursos.
 • S’amplien els terminis per a la presentació de recursos contra sentències i altres resolucions que posen fi al procediment i siguin notificades durant la suspensió de terminis de l’estat d’alarma, així com les que siguin notificades dins dels 20 dies hàbils següents a l’aixecament dels terminis processals suspesos, i d’aquesta manera es permet que es puguin presentar de manera escalonada en un termini més prolongat de temps, i no concentrats en escassos dies després de l’aixecament. En concret, quedaran ampliats per un termini igual al previst per a l’anunci, preparació, formalització o interposició del recurs en la seva corresponent llei reguladora.

Procediment especial en Dret de Família

Es regula un nou procediment especial i sumari per a la resolució de qüestions relatives al dret de família directament derivades de la crisi sanitària, sobretot règim de custòdia i de visites de menors i alteracions en les situacions econòmiques de les persones obligades al pagament de pensions alimentàries. Per donar una resposta ràpida i eficaç a aquestes pretensions, es regula un procediment especial pensant en particular en l’interès superior dels menors afectats i contribuint a la seva millor protecció.

Durant la vigència de l’estat d’alarma i fins 3 mesos després de la seva finalització, aquests assumptes es decidiran a través del procediment especial i sumari regulat en el Reial decret llei 16/2020.

Mesures concursals i societàries

Les mesures en l’àmbit concursal i societari les podem resumir en les següents: 

 • En primer lloc, mantenir la continuïtat econòmica de les empreses, professionals i autònoms que, amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, complien regularment les obligacions derivades d’un conveni, d’un acord extrajudicial de pagaments o d’un acord de refinançament homologat. Per a aquests deutors, s’ajorna el deure de sol·licitar l’obertura de la fase de liquidació quan, durant la vigència del conveni, el deutor conegui la impossibilitat de complir els pagaments compromesos i les obligacions contretes; així mateix, es facilita la modificació del conveni o de l’acord extrajudicial de pagaments o de l’acord de refinançament homologat. A més se’ls permet la presentació d’una nova sol·licitud sense necessitat que transcorri un any des de la presentació de l’anterior.

 

 • En segon lloc, per incentivar el finançament de les empreses es qualifiquen de crèdits contra la massa, els derivats de compromisos de finançament o de prestació de garanties a càrrec de tercers, incloses les persones especialment relacionades amb el concursat. També es qualifiquen d’ordinaris els crèdits de les persones especialment vinculades amb el deutor en els concursos que es poguessin declarar dins dels 2 anys següents a la declaració de l’estat d’alarma.

 

 • Finalment, per evitar el previsible augment de litigis sobre concursos de creditors en els jutjats, s’estableixen una sèrie de normes d’agilitació del procés concursal, com la confessió de la insolvència, la tramitació preferent de determinades actuacions tendents a la protecció dels drets dels treballadors, a mantenir la continuïtat de l’empresa i a conservar el valor de béns i drets, així com la simplificació de determinats actes i incidents (subhastes, impugnació d’inventari i llistes de creditors o aprovació de plans de liquidació).

 

 • També es permet enervar temporalment i excepcional l’aplicació de les normes generals sobre dissolució de societats de capital i sobre declaració de concurs, per permetre a les empreses guanyar temps per poder reestructurar el seu deute, aconseguir liquiditat i compensar pèrdues, sigui per la recuperació de la seva activitat ordinària o per l’accés al crèdit o a les ajudes públiques. Per a això, s’amplia la suspensió del deure de sol·licitar la declaració de concurs de creditors fins al 31 de desembre de 2020 i es preveu que a l’efecte de la causa legal de dissolució per pèrdues no es computi el resultat del present exercici. Fins a aquesta mateixa data, els jutges no admetran a tràmit les sol·licituds de concurs necessari presentades des de l’estat d’alarma.

Impugnació d’ERTO

Es tramitaran conforme a la modalitat processal de conflicte col·lectiu, les demandes presentades pels subjectes legitimats, quan versin sobre les suspensions i reduccions de jornada previstes en la normativa laboral dictada per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19 i aquestes mesures afectin a més de 5 treballadors, i els subjectes legitimats per interposar aquesta demanda seran tant els representants dels treballadors com les comissions representatives triades conforme a la normativa laboral dictada per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19 en relació amb els ERTO.

Tramitacions processals preferents

S’estableix la tramitació preferent de determinats procediments en els diferents ordres jurisdiccionals.

Durant el període que transcorri des de l’aixecament de la suspensió dels terminis processals fins al 31 de desembre de 2020, es tramitaran amb preferència els següents expedients i procediments:

 1. Els processos o expedients de jurisdicció voluntària en els quals s’adoptin les mesures sobre prestació d’aliments a fills.
 2. En l’ordre jurisdiccional civil, els processos derivats de la falta de reconeixement per l’entitat creditora de la moratòria legal en les hipoteques d’habitatge habitual i d’immobles afectes a l’activitat econòmica, els processos derivats de qualssevol reclamacions que poguessin plantejar els arrendataris per falta d’aplicació de la moratòria prevista legalment o de la pròrroga obligatòria del contracte, així com els procediments concursals de deutors que siguin persones naturals i que no tinguin la condició d’empresaris.
 3. En l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, els recursos que s’interposin contra els actes i resolucions de les Administracions Públiques pels quals es denegui l’aplicació d’ajudes i mesures previstes legalment per pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària produïda per la COVID-19.
 4. En l’ordre jurisdiccional social, els procediments amb caràcter preferent (a més d’aquells que ja tinguessin aquest caràcter abans de la declaració de l’estat d’alarma) seran els següents:
 5. Acomiadaments i extincions de contractes.
 6. Els derivats del procediment per declarar el deure i forma de recuperació de les hores de feina no prestades durant el permís retribuït previst en el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març.
 7. Procediments per aplicació del Pla MECUIDA (art. 6 RDL 8/2020 i RDL 15/2020).
 8. Impugnacions individuals o col·lectives dels ERTO derivats de la COVID-19.
 9. Els que se substanciïn per fer efectiva la modalitat de feina a distància o l’adaptació a la jornada previstes en el Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril.

Els tres últims processos citats (ERTO, Pla MECUIDA i feina a distància i adaptació de jornada) tindran urgència i preferència sobre tots els altres processos en l’ordre social, excepte sobre aquells que tinguin per objecte la tutela dels drets fonamentals i llibertats públiques.

Mesures organitzatives i tecnològiques

El Reial decret llei 16/2020, també aborda mesures de caràcter organitzatiu i tecnològic que afecten a tots els ordres jurisdiccionals durant l’estat d’alarma i fins 3 mesos després de la seva finalització. Les mesures aprovades són les següents:

 • Vistes telemàtiques: es podran celebrar actes de judici, compareixences, declaracions i vistes i, en general, tots els actes processals, mitjançant presència telemàtica amb caràcter preferent i torns de matí o tarda per a tot el personal de l’Administració de Justícia. Respecte a la celebració d’actes processals de manera telemàtica, es realitzaran preferentment d’aquesta manera sempre que es tinguin els mitjans tècnics necessaris per a això. L’excepció es produeix en l’ordre jurisdiccional penal, en el qual serà necessària la presència física de l’acusat en els judicis per delicte greu. Així mateix, les deliberacions dels tribunals es desenvoluparan de manera telemàtica quan es compti amb els mitjans tècnics necessaris per a això. 
 • Accés a les sales de vistes: amb la finalitat de garantir la protecció de la salut de les persones, l’òrgan judicial ordenarà, en atenció a les característiques de les sales de vistes, l’accés del públic a totes les actuacions orals.
 • Exploracions medicoforenses: es realitzaran amb la documentació mèdica existent a la disposició del forense, sempre que fos possible.
 • Dispensa de la utilització de togues en les audiències públiques.
 • Atenció al públic: l’atenció al públic en qualsevol seu judicial o de la fiscalia es realitzarà per via telefònica o a través del correu electrònic habilitat a aquest efecte. En els casos en els quals resulti imprescindible acudir a la seu judicial o de la fiscalia, serà necessari obtenir cita de prèvia, d’acord amb els protocols que estableixin les administracions competents, que hauran de preveure les particularitats de les compareixences davant els jutjats en funcions de guàrdia i els jutjats de violència sobre la dona.
 • Òrgans judicials associats a la COVID-19: el Ministeri de Justícia podrà transformar els òrgans judicials que estiguin pendents d’entrada en funcionament en el moment de l’entrada en vigor del present RDL en òrgans judicials que coneguin exclusivament de procediments associats a la COVID-19.
 • Permetre que els jutges d’adscripció territorial (jutges de carrera que actuen com a reforç o cobreixen vacants i absències en jutjats i tribunals) puguin ser assignats preferentment als assumptes derivats de la pandèmia.
 • Possibilitat de convertir òrgans judicials en tot o part en òrgans associats temporalment als assumptes derivats de la crisi de la COVID-19.
 • Realització de funcions atribuïdes a altres unitats per part dels lletrats de l’Administració de Justícia i altres funcionaris adscrits a unitats de suport.
 • Jornades de feina de matí i tarda per a tot el personal adscrit a l’Administració de Justícia (el que sembla indicar que hi haurà judicis en totes dues franges horàries).

COVID-19. GUIA COMPLETA DEL PLA DE DESESCALADA

El pla de desescalada cap a l’anomenada “nova normalitat” començarà en uns dies (la fase 0 o preparatòria arrencarà en tot el país el 4 de maig, a excepció de les illes de Formentera a les Balears; i La Graciosa, La Gomera i El Hierro a les Canàries, que ja se situaran el 4 de maig en la fase 1) comptarà amb quatre fases d’almenys 15 dies cadascuna i, si no hi ha rebrots que obliguin a fer marxa enrere, arribarà a la seva fi el 22 de juny. A mesura que es vagin assolint les dates establertes, es recuperaran algunes activitats, com l’obertura dels comerços, acudir a restaurants i terrasses o gaudir d’espectacles. Li adjuntem una guia explicativa (el pla de transició, el panell d’indicadors, l’annex amb les fases i amb el cronograma) del que ens espera a partir d’ara. Hi ha molts dubtes per resoldre encara, i molts detalls, però s’aniran resolent a través d’ordres ministerials del titular de Sanitat o amb modificacions de l’estat d’alarma.

Llegir més

COVID-19. Guia completa del pla de desescalada

El pla de desescalada cap a l’anomenada “nova normalitat” començarà en uns dies (la fase 0 o preparatòria arrencarà en tot el país el 4 de maig, a excepció de les illes de Formentera a les Balears; i La Graciosa, La Gomera i El Hierro a les Canàries, que ja se situaran el 4 de maig en la fase 1) comptarà amb quatre fases d’almenys 15 dies cadascuna i, si no hi ha rebrots que obliguin a fer marxa enrere, arribarà a la seva fi el 22 de juny. A mesura que es vagin assolint les dates establertes, es recuperaran algunes activitats, com l’obertura dels comerços, acudir a restaurants i terrasses o gaudir d’espectacles. Li adjuntem una guia explicativa (el pla de transició, el panell d’indicadors, l’annex amb les fases i amb el cronograma) del que ens espera a partir d’ara. Hi ha molts dubtes per resoldre encara, i molts detalls, però s’aniran resolent a través d’ordres ministerials del titular de Sanitat o amb modificacions de l’estat d’alarma.

Com ja l’hem informat, el Consell de Ministres del dia 28 d’abril ha posat en marxa el pla de desescalada cap a l’anomenada “nova normalitat” que començarà en uns dies (la fase 0 o preparatòria arrencarà en tot el país el 4 de maig, a excepció de les illes de Formentera a les Balears; i La Graciosa, La Gomera i El Hierro a les Canàries, que ja se situaran el 4 de maig en la fase 1) comptarà amb quatre fases d’almenys 15 dies cadascuna i, si no hi ha rebrots que obliguin a fer marxa enrere, arribarà a la seva fi el 22 de juny.

Vegeu: Pla per a la transició cap a una nova normalitat (PDF)

A mesura que es vagin assolint les dates establertes, es recuperaran algunes activitats, com l’obertura dels comerços, acudir a restaurants i terrasses o gaudir d’espectacles. 

Per a la seva millor compressió, li adjuntem una guia explicativa (que conté el pla de transició, el panell d’indicadors, l’annex amb les fases i amb el cronograma) del que ens espera a partir d’ara. Hi ha molts dubtes per resoldre encara, i molts detalls, però s’aniran resolent a través d’ordres ministerials del titular de Sanitat o amb modificacions de l’estat d’alarma.

El desenvolupament del pla serà asimètric, coordinat amb les comunitats autònomes, i adaptable als canvis d’orientació necessaris en funció de l’evolució de les dades epidemiològiques i de l’impacte de les mesures adoptades, en cada territori, en referència a cada província.

INDICADORS

Per això, un dels primers passos consisteix en el desenvolupament d’una sèrie d’indicadors objectius rellevants mesurables i de confiança, que comprometin i serveixin al Govern i a les comunitats autònomes per conèixer quins llindars mínims s’han d’assolir abans d’iniciar la desescalada.

Aquests indicadors seran públics, de manera que permeti a qualsevol interessat conèixer les variables de referència per a la presa de decisions. Aquests indicadors són:

(i) vigilància epidemiològica;

(ii) identificació i contenció de les fonts d’encomanament;

(iii) assistència sanitària; i

(iv) mesures de protecció col·lectiva,

Vegeu: Annex I: Panell d’indicadors integral (PDF)

FASES, ACTIVITATS PERMESES I ELS SEUS CONDICIONANTS

El procés de desescalada s’articularà en quatre fases i tres transicions entre aquestes quatre fases. El Ministre de Sanitat decidirà en quina fase es troba qualsevol territori del país, amb base en els paràmetres que conformen el panell d’indicadors, que seran avaluats de manera qualitativa i conjunta per permetre la transició d’una fase a una altra. L’aplicació d’aquests criteris determinarà l’avanç, o reculada, d’unes fases a unes altres.

El ministre de Sanitat decidirà, cada dues setmanes, en quina fase de desescalada es troba cada territori. Inicialment, la unitat territorial serà la província o l’illa.

 • El dilluns 4 de maig marcaria l’inici oficial de la desescalada, encara que Sánchez ja va advertir que de facto ha començat, que tot el territori es troba en la Fase 0 o de preparació.
 • El dilluns 11 de maig serà la data indicada perquè, en funció de la superació de cada territori (província) dels marcadors establerts pel Govern, els territoris que segueixin en Fase 0 puguin passar a la Fase 1.
 • Cada dues setmanes, es farà una nova valoració i l’expectativa del Govern és que la desescalada tingui un mínim de sis setmanes i un màxim de vuit, encara que no hi ha certeses. En un cas ideal, un territori passaria a la Fase 1 l’11 de maig; a la Fase 2 el 25 de maig; i a la Fase 3 el 8 de juny.
 • Comptant que la Fase 3 també sigui de dues setmanes, un territori podria assolir l’anomenada “nova normalitat” el 22 de juny.

CRONOGRAMA ORIENTATIU PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT

 

Vegeu: Annex III: Cronograma orientatiu (PDF)

Els detalls de les fases, les activitats permeses i els seus condicionants, s’estableixen en l’Annex II.

Vegeu: Annex II: Previsió orientativa per a l’aixecament de les limitacions d’àmbit nacional establertes en l’estat d’alarma (PDF)

A manera de resum, la descripció de les fases seria la següent:

FASE O DE PREPARACIÓ DE LA DESESCALADA (4 de maig)

En l’àmbit laboral: El teletreball continuarà sent preferent, en les empreses i llocs on sigui possible. En el seu cas, hi haurà escalonament en l’entrada i sortida de la feina.

En l’àmbit personal:

 • Passejos de nens, gent gran i convivents.
 • Serà possible la cura d’horts familiars, d’autoconsum, municipals, sempre que estiguin en el mateix terme municipal que el del domicili, o un d’adjacent i que s’adoptin les precaucions higièniques o de distanciament social adients.
 • Necessària gestió de la demanda de mobilitat (flexibilitat d’hora punta, etc.) per evitar aglomeracions.
 • Reforç de missatges i cartelleria en zones amb possibles aglomeracions (estacions de tren, autobús, parades de metro i autobús, aeroports, ports, etc.) recordant distància de seguretat, mesures d’higiene, etc.
 • Recomanació alta de màscara en transports públics i tot tipus d’activitats fora de la llar.

En els serveis socials, es completa la incorporació de treballadors socials donada la seva importància en la protecció de col·lectius especialment vulnerables.

En l’educació i universitats, es fomentarà l’educació en línia o a distància.

En el comerç al detall i activitats de prestació de serveis:

 • Obertura de locals i establiments amb cita prèvia per a l’atenció individual dels clients.
 • Aquests locals hauran de comptar amb taulell, mampara o, quan això no sigui possible, garantir el màxim de protecció individual.
 • S’establirà un horari d’atenció preferent per a persones més grans de 65 anys.
 • Quan el servei professional requereixi tenir contacte amb el client serà obligatori l’ús de mesures de protecció com màscara o guants.

Hostaleria, restaurants i cafeteries: obertura de restaurants i cafeteries però sense consum en el local.

Hotels i allotjaments turístics: no es permet activitat excepte les excepcions ja regulades.

Activitats culturals i d’oci: obertura d’arxius.

Esport professional i federat: entrenaments individuals de professionals i federats. Entrenament bàsic de lligues professionals i activitat esportiva sense contacte.

Respecte a l’esport no professional, es permet l’activitat esportiva sense contacte (muntar amb bici, córrer, patinar, surf, etc.) sempre que es faci de manera individual i amb la protecció adequada (distància, màscara en esports no aquàtics, quan sigui possible, etc.).

Mobilitat urbana i periurbana:

 • Increment progressiu de freqüències en el transport públic, especialment en hora punta.
 • Preparació de plans de mobilitat reforçada, inclosa la gestió de la demanda.
 • En la distribució de l’ocupació es prestarà especial atenció a l’habilitació d’espais per a persones amb discapacitat.

Mobilitat terrestre de mitjana i llarga distància (ferroviari i en autobús):

Manteniment de les condicions actuals (limitació de nombre de serveis al 30% respecte al període normal). En la distribució de l’ocupació es prestarà especial atenció a l’habilitació d’espais per a persones amb discapacitat.

D’altra banda, la mobilitat aèria, estarà subjecta a acord europeu o internacional en matèria de seguretat i el transport marítim manté les condicions actuals i en la distribució de l’ocupació es prestarà especial atenció a l’habilitació d’espais per a persones amb discapacitat.

FASE I DE LA DESESCALADA (a partir de l’11 de maig, si va bé).

En l’àmbit laboral: anàlisi de les exigències de prevenció de riscos laborals necessàries en les diferents activitats, adaptades a la COVID-19.

En l’àmbit personal:

 • Establiment de mesures per a la protecció específica de tots els grups vulnerables en el desenvolupament de les mesures d’alleujament.
 • Contacte social en grups reduïts per a persones no vulnerables ni amb patologies prèvies.
 • Limitació d’ocupació dels vehicles privats, excepte en persones que resideixin en el mateix domicili que podrien anar plegats.
 • Vetlles per a un nombre limitat de familiars, amb protocols de distància física i seguretat.

En els serveis socials:

 • Reactivació progressiva dels serveis socials, amb atenció prioritària a col·lectius més desfavorits, en funció de les recomanacions sanitàries establertes. Entre ells, i en atenció a les persones amb discapacitat, les teràpies d’atenció primerenca, ocupacionals, de rehabilitació i psicosocials.
 • Atenció domiciliària i seguiment continu a persones grans que no visquin en residències.

En l’educació i universitats:

 • Els centres educatius obriran per a la seva desinfecció, condicionament i les feines administratives i preparatòries dels docents i personal auxiliar.
 • Obertura d’universitats per a la seva desinfecció, condicionament i per a gestions administratives i de recerca.
 • Obertura de laboratoris universitaris.

Ciència i innovació: reobertura gradual d’aquelles instal·lacions cientificotècniques que van quedar tancades en la primera fase de la pandèmia per no considerar-se essencials a curt termini. Es podran celebrar seminaris i congressos científics o innovadors, respectant la distància social de més de 2 metres i de menys de 30 assistents, garantint el compliment de protocols de seguretat.

En el comercio al detall i activitats de prestació de serveis:

 • Obertura generalitzada dels locals i establiments comercials que no tinguin caràcter de centre o parc comercial.
 • Això no altera l’activitat dels establiments situats en centres comercials als quals s’ha permès continuar oberts al públic durant l’estat d’alarma.
 • Aforament limitat al 30% i amb una distància mínima de 2 metres entre clients. Quan això no sigui possible, es permetrà únicament la permanència d’un client.
 • S’establirà un horari d’atenció preferent per a persones més grans de 65 anys.
 • Quan així ho proposi l’ajuntament corresponent, també podran reiniciar la seva activitat els mercats a l’aire lliure/venda no sedentària (mercats ambulants) en la via pública, amb condicions de distanciament entre llocs, i delimitació del mercat ambulant per al correcte control de l’aforament per les forces de seguretat.
 • Limitació inicial al 25% dels llocs habituals o augment de superfície per assegurar el manteniment de la distància de seguretat entre els llocs i els vianants.

Hostaleria, restaurants i cafeteries:

 • Obertura de terrasses: es limitarà al 30% de les taules permeses en anys anteriors sobre la base de la llicència municipal assegurant distàncies.
 • Podrien tenir un nombre més elevat de taules si l’ajuntament permet més espai disponible, respectant la proporció taules/superfície del 30% i amb un increment proporcional d’espai per als vianants en el mateix tram de la via pública.

Hotels i allotjaments turístics: obertura sense utilització de zones comunes i amb restriccions, per exemple, en restauració, entre altres activitats, desinfecció i reforç de normes de salut i higiene.

Agricultura: obertura d’activitats del sector agroalimentari i pesquer que mantenien restriccions. Les activitats comercials agrícoles i ramaderes es regiran per les regles de comerç detallista (vi envasat, animals vius). Els mercats de proximitat es regulen en l’apartat de comerç detallista.

Activitats culturals i d’oci:

 • Biblioteques (préstec i lectura amb limitació d’aforament).
 • Actes i espectacles culturals de menys de 30 persones en llocs tancats (amb 1/3 d’aforament).
 • Actes i espectacles culturals a l’aire lliure de menys de 200 persones (sempre que sigui assegut i mantenint la distància necessària).
 • Museus (només visites, no activitats culturals) 1/3 de l’aforament amb control d’aglomeracions en sales.
 • Turisme actiu i de naturalesa per a grups limitats de persones.
 • Producció audiovisual i rodatge de cinema i sèries.

Esport professional i federat:

 • Obertura de centres d’alt rendiment amb mesures d’higiene i protecció reforçades i, si és possible, torns.
 • Entrenament mitjà en lligues professionals.

Respecte a l’esport no professional, les instal·lacions esportives a l’aire lliure sense públic (només per practicar esports en els quals no existeixi contacte: atletisme, tennis). Activitats esportives individuals amb cita prèvia en centres esportius que no impliquin contacte físic ni ús de vestidors.

Llocs de culte i religiosos: limitació de 1/3 de l’aforament.

Mobilitat urbana i periurbana:

 • El transport públic en entorns urbans i interurbans a nivells d’oferta de serveis del 80- 100%.
 • Mesures de gestió de la demanda de viatgers. S’establirà un factor d’ocupació de referència.

Mobilitat terrestre de mitjana i llarga distància (ferroviari i amb autobús):

 • Manteniment de les condicions actuals (limitació de nombre de serveis -oferta- de serveis al 30%).
 • Limitació d’ocupació al 50% dels vehicles.
 • Prohibició de servei d’àpats en trens.

D’altra banda, la mobilitat aèria, continuarà subjecta als acords en l’àmbit de la Unió Europea.

El transport marítim:

 • Es mantenen les condicions actuals, tret que s’acordi una cosa diferent amb les comunitats i ciutats autònomes afectades en el grup de treball.
 • Ocupació: 50% en butaca o separació de butaques a més de 2 metres.
 • 100% en cabines sempre que siguin ocupades per persones que resideixin en el mateix domicili.

FASE II DE LA DESESCALADA (25 de maig)

En l’àmbit personal:

 • Establiment de mesures per a la protecció específica d’un nombre reduït de grups vulnerables en el desenvolupament de les mesures d’alleujament.
 • Contacte social en grups més amplis per a persones no vulnerables ni amb patologies prèvies.
 • Es permeten els viatges a segones residències sempre que estiguin en la mateixa província.
 • Noces per a un nombre limitat d’assistents
 • Vetlles per a un nombre menys limitat de familiars, amb protocols de distància física i seguretat.

En els serveis socials: visites d’un familiar a persones amb discapacitat en residències i habitatges tutelats (excepte en el cas de les residències de gent gran).

En l’educació i universitats:

 • Obertura de l’educació infantil fins a 6 anys per a famílies que acreditin que els progenitors han de fer una feina presencial sense possibilitat de flexibilització. Sempre amb limitació d’aforament.
 • Amb caràcter voluntari per als alumnes, els cursos terminals (4t d’ESO, 2n de Batxillerat, 2n d’FP de grau mitjà i superior i últim any d’ensenyaments de règim especial) començaran amb divisió dels grups de més de 15 estudiants al 50% per a assistència alterna o en semigrups paral·lels.
 • Es permet l’obertura dels centres d’educació especial, i l’assistència dels alumnes tindrà caràcter voluntari. EBAU.
 • Els centres educatius prepararan programes de reforç educatiu a desenvolupar en el centre per als alumnes no esmentats anteriorment.

Ciència i innovació:

 • Seminaris científics o innovadors, respectant distància social de més de 2 i de menys de 50 participants, garantint el compliment de protocols de seguretat.
 • Obertura de les residències per a investigadors supeditada a les condicions establertes per als establiments hotelers.
 • Obertura al públic dels museus de ciència i tecnologia i de les cases de la ciència, sota les mateixes normes vigents per als altres museus i centres culturals

En el comerç detallista i activitats de prestació de serveis:

 • Obertura al públic dels centres o parcs comercials, amb la prohibició de la permanència en les zones comunes o àrees recreatives.
 • Aforament limitat al 40%. En qualsevol cas, s’haurà de garantir una distància mínima de 2 metres de distància entre clients.
 • En els locals en els quals no sigui possible aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d’un client.
 • S’establirà un horari d’atenció preferent per a persones més grans de 65 anys.
 • En venda no sedentària/mercats a l’aire lliure, es podrà ampliar el nombre de llocs que poden operar a 1/3 dels habituals, o distància de separació similar amb augment de superfície, amb les mesures assenyalades en la Fase I.
 • Obertura dels centres educatius i de formació (autoescoles, acadèmies, etc.) que no estiguin inclosos en els apartats d’educació i ciència. S’establiran les mesures de distanciament, higiene i protecció oportunes.

Hostaleria, restaurants i cafeteries:

 • Per a locals, consum en el local amb servei en taula amb garantia de separació entre clients en taula i entre taules, excepte discoteques i bars nocturns.
 • Limitació a 1/3 de l’aforament.
 • Només consum asseguts o per emportar-se.

Hotels i allotjaments turístics:

Obertura de zones comunes limitades a 1/3 d’aforament excepte hostaleria, restaurants i cafeteries que se subjectaran a les restriccions previstes per a aquest sector.

Agricultura: represa de caça i pesca esportiva.

Activitats culturals i d’oci:

 • Cinemes, teatres, auditoris i espais similars (amb butaca preassignada) amb una limitació de l’aforament de 1/3.
 • Monuments i altres equipaments culturals (només visites; no activitats culturals) a 1/3 de l’aforament.
 • Sales d’exposicions, sales de conferències i sales multiús a 1/3 de l’aforament, amb control d’aglomeracions. Actes i espectacles culturals de menys de 50 persones en llocs tancats (1/3 de l’aforament).
 • Actes i espectacles culturals i d’oci a l’aire lliure de menys de 400 persones (sempre que sigui assegut i mantenint la distància necessària).
 • Turisme actiu i de naturalesa per a grups més amplis de persones.

Esport professional i federat:

 • Entrenament bàsic en lligues no professionals federades.
 • Entrenament total en lligues professionals.
 • Reobertura de campionats professionals mitjançant partits a porta tancada o amb limitació d’aforament, que poden ser retransmesos.

Per a l’esport no professional, els espectacles i activitats esportives a l’aire lliure amb aforament limitat, en termes similars a les activitats culturals i d’oci d’aquesta fase. Instal·lacions esportives en espais tancats sense públic (només per practicar esports en els quals no existeixi contacte o el risc de contagi sigui baix).

Llocs de culte i religiosos: limitació de l’aforament a 1/2.

Mobilitat urbana i periurbana: sense canvis.

Mobilitat terrestre de mitjana i llarga distància (ferroviari i amb autobús): sense canvis

D’altra banda, la mobilitat aèria, continuarà subjecta als acords en l’àmbit de la Unió Europea.

El transport marítim: sense canvis.

FASE III DE LA DESESCALADA (recta final des del 8 de juny)

En l’àmbit laboral: protocols de reincorporació presencial a les empreses per a l’activitat laboral (ús d’EPIs i/o altres mesures de seguretat), amb horari escalonat i garanties de conciliació.

En l’àmbit personal:

 • Establiment de mesures per a la protecció específica de grups vulnerables puntuals en el desenvolupament de les mesures d’alleujament.
 • Contacte social per a persones no vulnerables ni amb patologies prèvies.
 • Vetlles per a un nombre més ampli de persones, amb protocols de distància física i seguretat.
 • Noces per a un nombre més ampli d’assistents.

En els serveis socials: previsió de desescalada i revisió model de residències de gent gran.

En l’educació i universitats: sense canvis.

Ciència i innovació:

 • Seminaris, congressos i fires científiques o d’innovació, respectant distància social de més de 2 metres i menys de 80 persones, garantint el compliment de protocols de seguretat.
 • Activitats de divulgació cientificotècnica, tallers informatius, amb les restriccions necessàries.

En el comerç detallista i activitats de prestació de serveis:

 • S’aixeca la prohibició d’utilització de les zones comunes i zones recreatives dels centres comercials.
 • Aforament limitat al 50%. La distància de seguretat es mantindrà en 2 metres.
 • Els mercats a l’aire lliure/venda no sedentària, podran incrementar la seva activitat fins a arribar al 50% dels llocs o augment de superfície que permeti distància similar entre llocs, a criteri dels ajuntaments que han de garantir la distància de seguretat de 2 metres entre les persones.

Hostaleria, restaurants i cafeteries:

 • Per a locals, s’estendrà l’aforament d’un màxim de la 1/2 de la seva capacitat que garanteixi separació de clients.
 • Es permet gent dempeus amb separació mínima de 1,5 metres entre els clients de la barra.
 • En terrasses: es limitarà al 50% de les taules permeses en anys anteriors sobre la base de la llicència municipal. Podrien tenir taules si l’ajuntament permet més espai respectant la proporció taules/superfície del 50%.
 • Discoteques i bars nocturns amb aforament màxim de 1/3 de l’aforament.

Hotels i allotjaments turístics: obertura de zones comunes limitades a la 1/2 de l’aforament excepte hostaleria, restaurants i cafeteries que se subjectaran a les restriccions previstes per a aquest sector.

Activitats culturals i d’oci:

 • Les activitats amb 1/3 d’aforament en fase II podran passar a la 1/2 de l’aforament en aquesta fase.
 • Sales d’arts escèniques i musicals amb una limitació de 1/3 de l’aforament.
 • Actes i espectacles culturals de menys de 80 persones en llocs tancats (1/3 de l’aforament).
 • Places, recintes i instal·lacions taurines amb una limitació d’aforament que garanteixi una persona per cada 9 m².
 • Actes i espectacles culturals, parcs temàtics i d’oci a l’aire lliure de menys de 800 persones (sempre que sigui assegut i mantenint la distància necessària).
 • Turisme actiu i de naturalesa.
 • Platges, en condicions de seguretat i distanciament.

Esport professional i federat: entrenament mitjà en lligues no professionals federades.

En l’esport no professional, els espectacles i activitats esportives a l’aire lliure amb aforament menys limitat, en termes similars a les activitats culturals i d’oci d’aquesta fase.

Espectacles i activitats esportives en espais tancats (només per practicar esports en els quals no existeixi contacte o el risc de contagi sigui moderat; per ex. pista de patinatge). Públic limitat a 1 persona per cada 20 m². Partits amb un màxim de 1/3 de l’aforament, garantint sempre la separació de seguretat entre els espectadors i activitats esportives a l’aire lliure o amb un màxim de 1/3 de l’aforament de gimnasos, sense ús de vestidors.

Mobilitat urbana i periurbana: tots els serveis de transport públic al 100%

Mobilitat terrestre de mitjana i llarga distància (ferroviari i amb autobús): possible increment de l’ocupació dels vehicles (autobusos i trens).

D’altra banda, la mobilitat aèria, continuarà subjecta als acords en l’àmbit de la Unió Europea.

El transport marítim: s’elimina la limitació normativa de no embarcar passatgers en els ferris, en funció de l’evolució dels paràmetres sanitaris. S’autoritzen les activitats nàutiques d’esbarjo.

A manera de resum, les fases de la desescalada serien les següents: