COVID-19. Mobilitat nocturna (toc de queda): Catalunya restringeix la mobilitat entre les 22.00 i les 6.00 h i els establiments hauran de tancar a les 21.00

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha decidit activar una restricció en la mobilitat nocturna –confinament nocturn o toc de queda– que va entrar en vigor en la nit del dia 25 d’octubre a l’empara de l’estat d’alarma que ha aprovat el Consell de Ministres extraordinari del mateix dia.

Llegir més

COVID-19. Mobilitat nocturna (toc de queda): Catalunya restringeix la mobilitat entre les 22.00 i les 6.00 h i els establiments hauran de tancar a les 21.00

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha decidit activar una restricció en la mobilitat nocturna –confinament nocturn o toc de queda– que va entrar en vigor en la nit del dia 25 d’octubre a l’empara de l’estat d’alarma que ha aprovat el Consell de Ministres extraordinari del mateix dia.

L’informem que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha decidit activar una restricció en la mobilitat nocturna -confinament nocturn o toc de queda- que va entrar en vigor en la nit del dia 25 d’octubre a l’empara del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma a escala estatal per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2 aprovat pel Consell de Ministres i publicat al BOE del dia 25 d’octubre.

A partir del 25 d’octubre, a Catalunya es prohibeixen tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 i les 6.00 hores.

Excepcions a la mobilitat, amb la justificació adient:

 • Assistència sanitària d’urgència.
 • Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més pròxima al domicili).
 • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
 • Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (inclosos els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat en l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
 • Actuació urgent davant òrgans judicials.
 • Retorn al domicili de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics.
 • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
 • Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4.00 h a les 6.00 h de la matinada), amb desplaçament individual pròxim al domicili.
 • Altres causes de força major o una altra situació de necessitat justificada.

Horari màxim d’obertura al públic:

 • Serveis i comerç detallista: 21 hores
 • Serveis de  restauració, inclosa la prestació de serveis a domicili: 22 hores
 • Espais públics a les 21 hores, inclosos els espectacles públics, activitats recreatives i esportives autoritzades.
 • Les activitats culturals poden finalitzar a les 22 h i es permet el retorn dels assistents entre les 22 i les 23 hores.

La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

Per als desplaçaments fora d’horari permès s’haurà de comptar amb un certificat d’autoresponsabilitat accessible des del web d’Interior de la Generalitat.

Porti aquest certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa, etc.) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

Les sancions poden arribar als 600.000 euros en els casos més greus.

COVID-19. EL GOVERN DECRETA UN NOU ESTAT D’ALARMA QUE IMPOSA UN TOC DE QUEDA (EXCEPTE CANÀRIES) ENTRE LES 23 HORES I LES 6 DEL MATÍ, I CADA COMUNITAT AUTÒNOMA POT AVANÇAR O RETARDAR UNA HORA LA RESTRICCIÓ, EN EL SEU INICI I FINAL

Al BOE del dia 25 d’octubre s’ha publicat el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, que estableix la prohibició general de la mobilitat nocturna (toc de queda) entre les 23 hores i les 6 del matí, i cada comunitat autònoma pot modular el seu inici entre les 22.00 i les 00.00 hores i la seva fi entre les 5.00 i les 7.00 del matí. La seva aplicació serà per a tot el país excepte Canàries. En aquest període, només serà possible la circulació per causes justificades com ara l’adquisició de medicaments, compliment d’obligacions laborals, cura de gent gran o menors d’edat i retorn al domicili. A més, les comunitats autònomes podran decidir limitar l’entrada i sortida dels seus territoris, per a tot el perímetre de la comunitat o per a un àmbit inferior. Igualment, podran limitar la permanència de persones en espais públics o privats a un màxim de 6 persones, tret que es tracti de convivents.

Llegir més

COVID-19. El Govern decreta un nou estat d’alarma que imposa un toc de queda (excepte Canàries) entre les 23 hores i les 6 del matí, i cada comunitat autònoma pot avançar o retardar una hora la restricció, en el seu inici i final

Al BOE del dia 25 d’octubre s’ha publicat el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, que estableix la prohibició general de la mobilitat nocturna (toc de queda) entre les 23 hores i les 6 del matí, i cada comunitat autònoma pot modular el seu inici entre les 22.00 i les 00.00 hores i la seva fi entre les 5.00 i les 7.00 del matí. La seva aplicació serà per a tot el país excepte Canàries. En aquest període, només serà possible la circulació per causes justificades com ara l’adquisició de medicaments, compliment d’obligacions laborals, cura de gent gran o menors d’edat i retorn al domicili. A més, les comunitats autònomes podran decidir limitar l’entrada i sortida dels seus territoris, per a tot el perímetre de la comunitat o per a un àmbit inferior. Igualment, podran limitar la permanència de persones en espais públics o privats a un màxim de 6 persones, tret que es tracti de convivents.

L’informem que al BOE del dia 25 d’octubre s’ha publicat el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, que va entrar en vigor en el moment de la seva publicació.

D’aquesta manera, i després de la reunió del Consell de Ministres del dia 25 d’octubre de 2020, el Govern declara l’estat d’alarma en tot el territori nacional per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2. A l’efecte de l’estat d’alarma, l’autoritat competent és el Govern de la Nació. En cada comunitat o ciutat autònoma, l’autoritat competent delegada és qui ostenti la seva presidència.

L’estat d’alarma finalitzarà a les 00.00 hores del dia 9 de novembre de 2020, sense perjudici de les pròrrogues que es puguin establir (el Govern sol·licitarà al Parlament la seva extensió a sis mesos per respondre davant la situació de risc causada per la pandèmia de la COVID-19. Aquest termini és considerat necessari, sobre la base de criteris científics i recomanacions dels experts, per començar a superar tant la segona onada actual de la pandèmia com la seva etapa més nociva).

1. Limitació de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn

S’estableix la prohibició general de la mobilitat nocturna entre les 23 hores i les 6 del matí, i cada comunitat autònoma podrà modular el seu inici entre les 22.00 i les 00.00 hores i la seva finalització entre les 5.00 i les 7.00 del matí. La seva aplicació serà per a tot el país excepte la Comunitat Autònoma de Canàries, pel fet de la seva millor situació epidemiològica.

En aquest període, només serà possible la circulació per causes justificades. En concret, les persones únicament podran circular per les vies o espais d’ús públic per a la realització de les següents activitats:

a) Adquisició de medicaments, productes sanitaris i altres béns de primera necessitat.

b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Assistència a centres d’atenció veterinària per motius d’urgència.

d) Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.

e) Retorn al lloc de residència habitual després de realitzar algunes de les activitats previstes en aquest apartat.

f) Assistència i cura de gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

g) Per causa de força major o situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada.

i) Proveïment de carburant en gasolineres o estacions de servei, quan resulti necessari per a la realització de les activitats previstes en els paràgrafs anteriors.

2. Limitació de l’entrada i sortida en les comunitats autònomes i ciutats amb Estatut d’autonomia

Es restringeix l’entrada i la sortida de persones del territori de cada comunitat autònoma i de cada ciutat amb Estatut d’autonomia excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels següents motius:

a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

b) Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.

c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.

d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar.

e) Assistència i cura de gent gran, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment de carburant en territoris limítrofs.

g) Actuacions requerides o urgents davant els òrgans públics, judicials o notarials.

h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.

i) Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.

j) Per causa de força major o situació de necessitat.

k) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada.

A més, les comunitats autònomes podran decidir limitar l’entrada i sortida dels seus territoris, per a tot el perímetre de la comunitat o per a un àmbit inferior, amb les excepcions previstes en el paràgraf anterior.

3. Limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats.

 • La permanència de grups de persones en espais d’ús públic, tant els  tancats com a l’aire lliure, quedarà condicionada al fet que no se superi el nombre màxim de 6 persones, tret que es tracti de convivents i sense perjudici de les excepcions que s’estableixin en relació a dependències, instal·lacions i establiments oberts al públic. La permanència de grups de persones en espais d’ús privat quedarà condicionada al fet que no se superi el nombre màxim de  6 persones, tret que es tracti de convivents.
 • En el cas de les agrupacions en què s’incloguin tant persones convivents com persones no convivents, el nombre màxim a què es refereix el paràgraf anterior serà de sis persones.
 • L’autoritat competent delegada corresponent podrà determinar, en el seu àmbit territorial, a la vista de l’evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat, prèvia comunicació al Ministeri de Sanitat, que el nombre màxim sigui inferior a 6 persones, tret que es tracti de convivents.
 • Així mateix, les autoritats competents delegades podran, en el seu àmbit territorial, establir excepcions respecte a persones menors o dependents, així com qualsevol altra flexibilització de la limitació
 • Les reunions en llocs de trànsit públic i les manifestacions realitzades en l’exercici del dret fonamental regulat en l’article 21 de la Constitució es podran limitar, condicionar o prohibir quan en la prèvia comunicació presentada pels promotors no quedi garantida la distància personal necessària per impedir els contagis.
 • No estaran incloses en la limitació les activitats laborals i institucionals ni aquelles per a les quals s’estableixin mesures específiques en la normativa aplicable.

4. Limitació a la permanència de persones en llocs de culte

Es limita la permanència de persones en llocs de culte mitjançant la fixació, per part de l’autoritat competent delegada corresponent, d’aforaments per a les reunions, celebracions i trobades religioses, atès el risc de transmissió que pogués resultar de les trobades col·lectives. Aquesta limitació no podrà afectar en cap cas a l’exercici privat i individual de la llibertat religiosa.

Atenció. Les mesures previstes en els apartats 2, 3 i 4 seran eficaces en el territori de cada comunitat o ciutat autònoma quan l’autoritat competent delegada les determini. Cadascuna podrà, en el seu àmbit territorial, a la vista de l’evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat, modular, flexibilitzar i suspendre l’aplicació de les mesures.

5. Processos electorals

La vigència de l’estat d’alarma no impedirà el desenvolupament ni la realització de les actuacions electorals necessàries per a la celebració d’eleccions convocades a parlaments de comunitats autònomes.