INCENTIUS FISCALS A L’HOSTALERIA I EL COMERÇ I NOU AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS

Al BOE del dia 23 de desembre, s’ha publicat el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, que recull diverses mesures tributàries que ja van estar vigents amb anterioritat, i n’adopta d’altres de noves, per tractar de disminuir l’impacte de la crisi del coronavirus en sectors especialment vulnerables, com són, entre altres, el turisme i el comerç. Entre altres s’estableixen novetats en ajornament de deutes, en la reducció i la renúncia en mòduls i còmput de dies d’inactivitat, en la deducció per lloguer de locals i en l’exempció per menjador d’empresa i IVA de vacunes i proves diagnòstiques.

Llegir més

Incentius fiscals a l’hostaleria i el comerç i nou ajornament de deutes tributaris

Al BOE del dia 23 de desembre, s’ha publicat el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, que recull diverses mesures tributàries que ja van estar vigents amb anterioritat, i n’adopta d’altres de noves, per tractar de disminuir l’impacte de la crisi del coronavirus en sectors especialment vulnerables, com són, entre altres, el turisme i el comerç. Entre altres s’estableixen novetats en ajornament de deutes, en la reducció i la renúncia en mòduls i còmput de dies d’inactivitat, en la deducció per lloguer de locals i en l’exempció per menjador d’empresa i IVA de vacunes i proves diagnòstiques.

L’informem que al BOE del dia 23 de desembre, s’ha publicat el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre (amb entrada en vigor el dia 24 de desembre), que recull diverses mesures tributàries que ja van estar vigents amb anterioritat, i n’adopta altres de noves, per tractar de disminuir l’impacte de la crisi del coronavirus en sectors especialment vulnerables, com són, entre altres, el turisme i el comerç. 

Pel que fa a l’àmbit tributari es recullen les següents mesures: flexibilització dels ajornaments de deutes tributaris per a PIMES i autònoms; novetats en el règim d’estimació objectiva de l’IRPF i en el règim simplificat de l’IVA per als anys 2020 i 2021; exempció prevista per a les retribucions en espècie del servei de menjador d’empresa, establiment d’un incentiu fiscal per fomentar la rebaixa de la renda arrendatària; la deduïbilitat de les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors i la reducció del termini que les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament.

A continuació els resumim aquestes mesures en l’àmbit tributari. 

1. Ajornament de deutes tributaris

Es concedeix l’ajornament de l’ingrés dels deutes tributaris que es trobin en període voluntari o executiu corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, tots dos inclusivament, durant 6 mesos, sense constitució de garanties sempre que les sol·licituds siguin de quantia inferior a 30.000 euros.

Aquest ajornament serà aplicable també als deutes tributaris corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l’obligat de realitzar ingressos a compte, als derivats de tributs que hagin de ser legalment repercutits i a les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’impost sobre societats.

Per a la concessió de l’ajornament cal que el deutor sigui una persona o entitat amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2020, amb les següents condicions d’ajornament:

· El termini ha de ser de 6 mesos.

· No es reportaran interessos de demora durant els primers 3 mesos de l’ajornament.

2. Mòduls IRPF/IVA

Es recullen diverses mesures que afecten el càlcul i als terminis per a l’aplicació de mòduls en renda i IVA.

2.1 Reducció en 2020 del rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva en l’IRPF i de la quota reportada per operacions corrents del règim simplificat de l’IVA

 • S’eleva el percentatge del 5% amb caràcter general, en el 20%, i fins al 35% per a activitats vinculades al sector turístic, l’hostaleria i el comerç.
 • El nou import de la reducció es tindrà en compte per quantificar el rendiment net a l’efecte del quart pagament fraccionat corresponent a l’exercici 2020 i per al primer pagament fraccionat de 2021, en l’IRPF i en el càlcul de l’ingrés a compte corresponent a la primera quota trimestral de l’exercici 2021 en l’IVA.

2.2 Reducció del nombre de períodes impositius afectats per la renúncia al mètode d’estimació objectiva en l’IRPF corresponent als exercicis 2020 i 2021.

 • S’elimina la vinculació obligatòria que durant 3 anys s’estableix legalment per a la renúncia al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF. La renúncia a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva per a l’exercici 2021, no impedirà tornar a determinar conformement a aquest mètode el rendiment de l’activitat econòmica en 2022.
 • Per a aquells contribuents que van renunciar a aquest mètode en l’exercici 2020, de manera tàcita mitjançant la presentació del pagament fraccionat corresponent al primer trimestre de l’exercici, o amb posterioritat, de manera expressa o tàcita, es permet que puguin tornar a aplicar el mètode d’estimació objectiva en els exercicis 2021 o 2022.
 • La renúncia i revocació prevista per al mètode d’estimació objectiva en l’IRPF tindrà els mateixos efectes respecte dels règims especials de l’IVA i en l’IGIC.

2.3 Incidència dels estats d’alarma decretats en 2020 en la determinació del rendiment anual conformement al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i en el càlcul de la quota reportada per operacions corrents del règim especial simplificat de l’IVA en aquest període

No es computaran com a període d’activitat en el càlcul del rendiment anual del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i de la quota reportada per operacions corrents del règim especial simplificat de l’IVA, els dies en què va estar declarat l’estat d’alarma en el primer semestre de 2020, ni els del segon semestre de 2020 en els quals, estant declarat o no l’estat d’alarma, l’exercici efectiu de l’activitat econòmica s’hagués vist suspesa com a conseqüència de les mesures adoptades per l’autoritat competent pel coronavirus.

Aquests dies tampoc es tindran en compte de cara a la quantificació del pagament fraccionat corresponent al quart trimestre de 2020, d’acord amb les condicions establertes en l’art. 11 del RDL 35/2020.

2.4 Terminis de renúncies i revocacions

El termini per renunciar i revocar l’aplicació del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i els règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA per a 2021 s’amplia des del 24 de desembre de 2020 fins al 31 de gener de 2021.

Les renúncies i revocacions presentades, per a l’any 2021, al desembre de 2020, s’entendran presentades en període hàbil, no obstant això, es podran modificar des del 24 de desembre de 2020 fins al 31 de gener de 2021.

3. Deducció per lloguer de locals en l’IRPF 2021

Amb efectes des del 1 de gener de 2021 s’afegeix una disposició addicional 49a en la LIRPF, en relació a les despeses deduïbles dels rendiments del capital immobiliari corresponents a lloguers de locals a determinats empresaris durant el període impositiu 2021, per fomentar la renda arrendatària:

 • Les persones físiques que lloguen els locals en els quals es desenvolupen determinades activitats econòmiques vinculades al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i que voluntàriament acordin rebaixes en la renda arrendatària corresponent als mesos de gener, febrer i març de 2021, podran computar com a despesa deduïble per al càlcul del rendiment del capital immobiliari de l’IRPF la quantia de la rebaixa de la renda acordada durant aquests mesos.
 • L’arrendador haurà d’informar separadament en la seva declaració de l’impost de l’import de la despesa deduïble a què es refereix el paràgraf anterior per aquest incentiu, consignant així mateix el NIF de l’arrendatari la renda del qual s’hagués rebaixat.
 • Aquesta deducció no serà aplicable, quan la rebaixa en la renda arrendatària es compensi amb posterioritat per l’arrendatari mitjançant increments en les rendes posteriors o altres prestacions o quan els arrendataris siguin una persona o entitat vinculada amb l’arrendador en el sentit de l’art. 18 de la Llei de l’impost sobre societats o que hi estiguin units per vincles de parentiu, inclòs el cònjuge, en línia directa o col·lateral, consanguínia o per afinitat fins al segon grau inclusivament.

4. Deduïbilitat de pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors en empreses de reduïda dimensió en els períodes impositius que s’iniciïn en 2020 i 2021

Es modifica l’antiguitat exigida per deduir les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les insolvències de deutors per als contribuents de l’IS, l’IRPF i l’IRNR que obtinguin rendes mitjançant establiment permanent, de manera que els 6 mesos que s’exigeix que hagin transcorregut entre el venciment de l’obligació i la meritació de l’IS, es redueixen a 3 mesos per a les empreses de reduïda dimensió, a fi que aquestes empreses puguin accelerar la incorporació en la base imposable d’aquestes pèrdues en els períodes impositius que s’iniciïn en els anys 2020 i 2021.

5. Reducció del termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament

S’estableix la mateixa rebaixa a 3 mesos per a les quantitats degudes pels arrendataris que tinguin la consideració de saldo de dubtós als quals es refereix l’art. 13.e) del Reglament de l’IRPF.

6. Exempció de menjador d’empresa aplicable en cas de teletreball

L’exempció prevista per a les retribucions en espècie derivades de fórmules indirectes de prestació del servei de menjador d’empresa, resulta també d’aplicació en el cas de la feina a distància o no presencial. L’exempció ha de resultar aplicable no només quan el servei es presta en el mateix local de l’establiment d’hostaleria, sinó també quan la prestació s’efectuï per al seu consum fora del local, tant en el cas de la seva recollida per part del treballador, com en el del seu lliurament en el seu centre de treball o, en el cas d’un dia de feina a distància o de teletreball, en el lloc triat per aquell per desenvolupar-lo.

Per a això, amb efectes retroactius des del 1 de gener de 2020, es modifica l’art. 42.3.a) LIRPF que queda redactat com així (DF 1a RDL 35/2020):

«a) Els lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats que es realitzin en cantines o menjadors d’empresa o economats de caràcter social. Tindran la consideració de lliurament de productes a preus rebaixats que es realitzin en menjadors d’empresa les fórmules indirectes de prestació del servei la quantia del qual no superi la quantitat que reglamentàriament es determini, amb independència que el servei es presti al mateix local de l’establiment d’hostaleria o fora d’aquest, prèvia recollida per l’empleat o mitjançant el seu lliurament al seu centre de treball o al lloc que hagi triat per desenvolupar la seva feina els dies que es realitzi a distància o mitjançant teletreball.»

7. IVA de les vacunes i proves diagnòstiques COVID-19

La disposició final setena del RDL 35/2020 estableix, amb efectes des del 24 de desembre de 2020 fins a 31 de desembre de 2022, el tipus del 0% de l’IVA aplicable a:

 • Els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les vacunes i dels productes sanitaris per a diagnòstic in vitro de la COVID-19.
 • Serveis de transport, emmagatzematge i distribució d’aquests productes.
 • Aquestes operacions es documentaran en factura com a operacions exemptes.
 • L’aplicació d’un tipus impositiu del 0% no determina la limitació del dret a la deducció de l’IVA suportat pel subjecte passiu que realitza l’operació.
 • Durant el mateix període, el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable, als lliuraments dels béns citats, serà també del 0%.

Vegeu: pla de reforç a l’hostaleria, el comerç i el turisme (PDF)

MESURES DE SUPORT EN L’ÀMBIT LABORAL I SEGURETAT SOCIAL AL SECTOR TURÍSTIC, HOSTALERIA I COMERÇ (RD-LLEI 35/2020, DE 22 DE DESEMBRE)

Al BOE del dia 23 de desembre, s’ha publicat el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, que recull noves mesures de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç, a més d’altres per als professionals taurins i artistes en espectacles públics, l’ingrés mínim vital i el subsidi especial per desocupació.

Llegir més

Mesures de suport en l’àmbit laboral i seguretat social al sector turístic, hostaleria i comerç (RD-llei 35/2020, de 22 de desembre)

Al BOE del dia 23 de desembre, s’ha publicat el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, que recull noves mesures de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç, a més d’altres per als professionals taurins i artistes en espectacles públics, l’ingrés mínim vital i el subsidi especial per desocupació.

L’informem que al BOE del dia 23 de desembre, s’ha publicat el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre (amb entrada en vigor el dia 24 de desembre), de mesures urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària, un pla de reforç amb noves mesures que pretenen alleujar la situació d’empreses i autònoms relacionats amb aquestes activitats i atendre els seus costos fixos com els salaris, arrendaments o pagament d’impostos, entre altres, per permetre que puguin mantenir la seva viabilitat i no es vegin abocats al tancament com a conseqüència de la pandèmia. Aquest pla complementa a més les ajudes que han anat aprovant diferents comunitats autònomes i ajuntaments

Entre altres mesures laborals, s’amplien els incentius aprovats al setembre per als sectors afectats per la pandèmia ampliant el catàleg de sectors ultraprotegits: comerç a l’engròs de begudes, restaurants i llocs de menjar, establiments de begudes, i activitats dels jardins botànics, parcs zoològics o reserves naturals.

Les empreses d’aquests sectors estaran exonerades de pagar part de les cotitzacions socials que es reportarien en els mesos de desembre de 2020 i gener de 2021. A més, podran aplicar la bonificació del 50% de les quotes a la Seguretat Social per als anomenats treballadors denominats fixos-discontinus des d’abril a octubre de 2021.

A continuació els resumim aquestes mesures laborals i de la Seguretat Social que entren en vigor el 24 de desembre de 2020.

1. Nous ajuts socials per a l’hostaleria, el turisme i el comerç

ERTO. S’estenen les exempcions de fins al 85%, previstes en la disposició addicional 1a RDL 30/2020 de mesures socials en defensa de l’ocupació a determinats sectors econòmics als següents subsectors que passen a ser hiperprotegits: comerç a l’engròs de begudes, restaurants i llocs de menjar, establiments de begudes, activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals i activitats de jocs d’atzar i apostes. Aquestes activitats s’inclouen en aquest RDL, ja que amb data de 14 de desembre, la taxa de cobertura dels treballadors encara coberts pels ERTO és superior al 15% dels afiliats en el seu codi de CNAE, i la seva taxa de recuperació des de primers de maig és inferior al 65%.

Aquesta mesura s’aplica els mesos de desembre de 2020 i gener de 2021 i la seva pròrroga es determinarà en el nou acord social que s’està negociant amb sindicats i patronal per al conjunt de sectors protegits pels ERTO.

Bonificació dels contractes fixos discontinus. Es manté l’extensió de la bonificació per prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus de manera excepcional durant 2021, en totes les comunitats autònomes i durant els mesos d’abril a octubre de 2021, de manera complementària a la mesura prevista per als mesos de febrer, març i novembre en el projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2021, així com mantenir la compatibilitat d’aquestes bonificacions amb les exoneracions de les quotes de la Seguretat Social que poguessin resultar aplicables.

Serà una bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i formació professional d’aquests treballadors.

Aquestes bonificacions seran compatibles amb les exempcions de quotes empresarials a la Seguretat Social que poguessin correspondre i l’import resultant d’aplicar les exempcions i aquestes bonificacions no podran, en cap cas, superar el 100% de la quota empresarial que hagués correspost ingressar.

2. Mesures socials per als professionals taurins i artistes en espectacles públics

Per a 2021, se’ls eximeix d’acreditar el compliment del requisit d’haver prestat serveis amb unes retribucions mínimes o d’haver participat en un nombre determinat d’espectacles, a l’efecte de mantenir-se inclosos en el règim general de la Seguretat Social.

3. Subsidi especial per desocupació

S’amplia un mes, des del 24 de desembre de 2020, el termini de sol·licitud del subsidi especial per desocupació regulada en l’art. 1 RDL 32/2020 de 3 novembre pel qual s’aproven mesures socials complementàries per a la protecció per desocupació i de suport al sector cultural, per a aquelles persones que haguessin esgotat prestacions per desocupació entre el 14 de març i el 30 de juny del 2020.

4. Modificació de la Llei General de la Seguretat Social

S’afegeix una nova disposició addicional 31a a la LGSS que limita l’abast de la devolució de quotes en aquells casos en què la seva procedència es derivi de sol·licituds de variació o correcció de dades de Seguretat Social efectuades fora de termini reglamentari. En aquests supòsits, únicament es tindrà dret al reintegrament de l’import corresponent a les tres mensualitats anteriors a la data de presentació d’aquestes sol·licituds.

També es modifica la disposició transitòria 16a LGSS, relativa a les bases i tipus de cotització i a l’acció protectora en el sistema especial per a empleats de la llar establerta en el règim general de la Seguretat Social, de manera que s’amplia fins a l’any 2023 el període transitori d’aplicació de l’escala de bases de cotització d’aquest sistema especial que en ella es contempla i que, conforme a la seva actual redacció, finalitzaria aquest any 2020, i s’acompassen així les previsions d’aquesta disposició transitòria a la regulació que sobre bases i tipus de cotització per al referit sistema especial es conté en el projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021.

5. Ingrés mínim vital

S’estableix que les comunitats autònomes podran remetre a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, que podrà reconèixer la prestació d’ingrés mínim vital a les persones interessades que atorguin el seu consentiment a la comunitat autònoma del seu domicili perquè remeti les dades necessàries per a la identificació d’aquestes persones, la instrucció del procediment i el certificat emès per la comunitat autònoma que serà suficient perquè l’entitat gestora consideri sol·licitades les prestacions.

Vegeu: pla de reforç a l’hostaleria, el comerç i el turisme (PDF)

MESURES PER REDUIR LES DESPESES FIXES D’ARRENDAMENTS DE LOCALS DE NEGOCIS QUE SUPORTEN EMPRESES I AUTÒNOMS (RD LLEI 35/2020, DE 22 DE DESEMBRE)

Al BOE del dia 23 de desembre, s’ha publicat el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, que recull noves mesures de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç, que en destaca una rebaixa del 50% del lloguer sobre els locals que pertanyin a una empresa o entitat pública o a grans propietaris (amb més de 10 immobles, exclosos garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m²).

Llegir més

Mesures per reduir les despeses fixes d’arrendaments de locals de negocis que suporten empreses i autònoms (RD llei 35/2020, de 22 de desembre)

Al BOE del dia 23 de desembre, s’ha publicat el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, que recull noves mesures de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç, que en destaca una rebaixa del 50% del lloguer sobre els locals que pertanyin a una empresa o entitat pública o a grans propietaris (amb més de 10 immobles, exclosos garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m²).

L’informem que al BOE del dia 23 de desembre, s’ha publicat el Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre (amb entrada en vigor el dia 24 de desembre), pel qual s’aprova un pla de xoc per a l’hostaleria i el comerç, dos dels sectors més afectats per la crisi sanitària de la COVID-19. La mesura estrella de la reforma inclou una rebaixa del 50% del lloguer sobre els locals que pertanyin a una empresa o entitat pública o a grans propietaris (amb més de 10 immobles, exclosos garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m²). Quedaran excloses altres despeses derivades de serveis de manteniment o d’un altre tipus, i dels quals l’arrendatari se’n beneficia.

Es tracta d’ajudar al sector Horeca (restauració, hostaleria i cafeteries) i el comerç amb l’objectiu de donar un ajut a la planificació de l’exercici 2021 i minimitzar costos.

Arrendaments per a ús diferent del d’habitatge amb grans tenidors

1. En absència d’un acord entre les parts per a la reducció temporal de la renda o una moratòria en el seu pagament, la persona física o jurídica arrendatària d’un contracte d’arrendament per a ús diferent del d’habitatge (art. 3 Llei 29/1994, de 24 de novembre), o d’indústria, que compleixi els requisits previstos, abans del 31 de gener de 2021 podrà sol·licitar de l’arrendador, quan sigui una empresa o entitat pública, o un gran tenidor, entès com a tal la persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans, exclosos garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m², una de les següents alternatives:

a) Una reducció del 50 per cent de la renda arrendatària durant el temps que duri la declaració de l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, i les seves pròrrogues i es podrà estendre a les mensualitats següents, fins a un màxim de quatre mesos.

 

b) Una moratòria en el pagament de la renda arrendatària que s’aplicarà durant el període de temps que duri l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre i les seves pròrrogues, i es podrà estendre a les mensualitats següents, fins a un màxim de quatre mesos. Aquesta renda s’ajornarà, sense penalització ni meritació d’interessos, a partir de la següent mensualitat de renda arrendatària a la fi del termini assenyalat en l’apartat 3. El pagament ajornat de les rendes es podrà realitzar durant un període de dos anys a comptar des de la finalització de la moratòria, i sempre dins del termini al llarg del qual continuï la vigència del contracte d’arrendament o qualsevol de les seves pròrrogues, i repartint els imports ajornats de manera proporcional al llarg del període.

2. En els casos en els quals en el contracte d’arrendament estigui previst el pagament, a més de la renda arrendatària, d’altres despeses derivades de serveis de manteniment o d’un altre tipus, i dels quals l’arrendatari es beneficia, aquestes despeses comunes quedaran excloses de les mesures previstes en l’apartat anterior.

3. L’arrendador comunicarà expressament la seva decisió a l’arrendatari, en el termini màxim de set dies hàbils, des que l’arrendatari li hagi formulat la seva sol·licitud per un mitjà fefaent. A partir de la següent mensualitat arrendatària a la fi d’aquest termini, s’aplicarà automàticament la mesura triada per l’arrendador d’entre les descrites en els apartats a) i b), o, a falta de comunicació expressa en termini, la sol·licitada per l’arrendatari.

4. En cas que les parts haguessin arribat a un acord sobre la reducció de la renda o la moratòria del seu pagament que afectés únicament una part del període comprès per l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, i les seves pròrrogues, així com un màxim de quatre mesos posteriors a la finalització de l’última pròrroga d’aquest estat d’alarma, els apartats 1 i 2 d’aquest article també resultaran d’aplicació, però la mesura corresponent prevista en l’apartat 1 s’aplicarà únicament per a la part del període no afectada per l’acord de les parts.

Atenció. El disposat no resultarà d’aplicació quan l’arrendador es trobi en concurs de creditors o quan, com a conseqüència de l’aplicació de les mesures previstes, l’arrendador es trobi en probabilitat d’insolvència o davant una insolvència imminent o actual, d’acord amb el que s’estableix en el Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei concursal. De la mateixa manera, l’arrendador que pretengui l’aplicació de l’exclusió de l’aplicació de la mesura a arrendadors culpables en concurs de creditors haurà d’acreditar trobar-se en alguna de les situacions que s’hi preveuen.

Altres arrendaments per a ús diferent del d’habitatge.

1. La persona física o jurídica arrendatària d’un contracte d’arrendament per a ús diferent del d’habitatge de conformitat amb el que es preveu en l’article 3 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, o d’indústria, l’arrendador de la qual sigui diferent dels definits en l’article 1, i compleixi els requisits previstos en l’article 3, podrà sol·licitar de l’arrendador, abans del 31 de gener de 2021, l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sempre que l’ajornament o la rebaixa de la renda no s’hagués acordat per totes dues parts amb caràcter voluntari.

2. Exclusivament en el marc de l’acord al qual es refereix l’apartat anterior, les parts podran disposar lliurement de la fiança prevista en l’article 36 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, que podrà servir per al pagament total o parcial d’alguna o algunes mensualitats de la renda arrendatària. En cas que se’n disposi totalment o parcial, l’arrendatari haurà de reposar l’import de la fiança disposada en el termini d’un any des de la subscripció de l’acord o en el termini que resti de vigència del contracte, en cas que aquest termini fos inferior a un any.

Requisits dels autònoms i pimes arrendataris per sol·licitar la reducció del lloguer del local comercial

Podran accedir a les mesures previstes en els articles 1 i 2, els treballadors autònoms i pimes arrendataris de béns immobles per a ús diferent del d’habitatge quan compleixin els següents requisits:

1. En el cas de contracte d’arrendament d’un immoble afecte a l’activitat econòmica desenvolupada per l’AUTÒNOM:

a) Estar afiliat i en situació d’alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma mitjançant el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, en el règim especial de la seguretat social dels treballadors per compte propi o autònoms o en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar o, en el seu cas, en una de les mutualitats substitutòries del RETA.

b) Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, o per ordres dictades per l’autoritat competent i les autoritats competents delegades a l’empara del referit reial decret.

Atenció. En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, s’haurà d’acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior al que se sol·licita l’ajornament o reducció de la renda en, almenys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany aquest mes referit a l’any anterior.

2. En cas de contracte d’arrendament d’immoble afecte a l’activitat econòmica desenvolupada per una PIME:

a) Que no se superin els límits establerts en l’art. 257.1 Llei de societats de capital.

b) Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, o per ordres dictades per l’autoritat competent i les autoritats competents delegades a l’empara del reial decret esmentat.

Atenció. En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que es preveu en el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, s’haurà d’acreditar la reducció de la seva facturació del mes natural anterior al que se sol·licita l’ajornament o reducció de la renda en, almenys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany aquest mes referit a l’any anterior.

Com s’han d’acreditar els requisits?

El compliment dels requisits establerts en l’article anterior, s’acreditarà per l’arrendatari davant l’arrendador mitjançant la presentació de la següent documentació:

a) La reducció d’activitat s’acreditarà inicialment mitjançant la presentació d’una declaració responsable en la qual, sobre la base de la informació comptable i d’ingressos i despeses, es faci constar la reducció de la facturació mensual en, almenys, un 75 per cent, en relació amb la facturació mitjana mensual del mateix trimestre de l’any anterior. En tot cas, quan l’arrendador el requereixi, l’arrendatari haurà de mostrar els seus llibres comptables a l’arrendador per acreditar la reducció de l’activitat.

b) La suspensió d’activitat, s’acreditarà mitjançant un certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o per l’entitat competent per tramitar el cessament d’activitat extraordinari regulat en l’article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

Conseqüències de l’aplicació indeguda de reducció i ajornament en el pagament de la renda

Els arrendataris que s’hagin beneficiat de la reducció i de l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sense reunir els requisits establerts en l’article 3, seran responsables dels danys i perjudicis que s’hagin pogut produir, així com de totes les despeses generades per l’aplicació d’aquestes mesures excepcionals, sense perjudici de les responsabilitats d’un altre ordre al fet que la seva conducta pogués donar lloc.

Vegeu: pla de reforç a l’hostaleria, el comerç i el turisme (PDF)