ON POSARÀ EL FOCUS HISENDA EN EL 2021?

Entre les principals línies d’actuació del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2021, Hisenda posarà el focus al control d’espanyols que simulen residir a l’estranger, s’extremarà el control sobre les plataformes de comerç electrònic i continuaran les personacions a locals de negoci. A més llançarà una eina informàtica per predir errors a la declaració de la renda, i s’impulsarà la intel·ligència artificial per a l’anàlisi patrimonial i les recerques de blanqueig.

Llegir més

On posarà el focus Hisenda en el 2021?

Entre les principals línies d’actuació del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2021, Hisenda posarà el focus al control d’espanyols que simulen residir a l’estranger, s’extremarà el control sobre les plataformes de comerç electrònic i continuaran les personacions a locals de negoci. A més llançarà una eina informàtica per predir errors a la declaració de la renda, i s’impulsarà la intel·ligència artificial per a l’anàlisi patrimonial i les recerques de blanqueig.

Com cada any, al BOE del 1 de febrer de 2020 s’ha publicat la Resolució de 19 de gener de 2021, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2021, la novetat més important del qual és que l’Agència Tributària reforçarà els seus treballs per detectar falses residències fiscals a l’estranger mitjançant l’ús de dades massives a través de la tecnologia d’anàlisi d’informació coneguda com a “big data“.

Els inspectors d’Hisenda utilitzaran més de 70 fonts d’informació diferents per determinar si el contribuent que aparentment resideix a l’estranger, en realitat viu a Espanya. Aquest ús massiu de dades anirà des dels riscos fiscals del titular en qüestió, a les característiques del lloc on resideix o els seus llaços familiars i arrelament, entre altres. Amb això, l’Agència obté indicis que poden determinar la residència a Espanya d’aquests patrimonis, ja sigui perquè passen més de la meitat de l’any al país, compten amb un centre d’interès econòmic rellevant o relacions familiars.

L’Agència Tributària també extremarà el control sobre les plataformes de comerç electrònic en paral·lel a la implementació en 2021 de les noves regles europees d’IVA sobre la matèria, i continuaran les personacions a locals de negoci com a element irrenunciable de control, conjugant els drets del contribuent amb les facultats inspectores. L’àrea de recaptació farà un control especial de les titularitats “de conveniència” dels terminals de punt de venda per lluitar contra la col·locació dels TPV a nom de tercers a fi d’eludir embargaments.

En l’àmbit de la lluita contra el narcotràfic i el contraban s’impulsarà la intel·ligència artificial per a l’anàlisi patrimonial i les recerques de blanqueig.

A més llançarà una eina informàtica per predir errors a la declaració de la renda, i s’impulsarà la intel·ligència artificial per a l’anàlisi patrimonial i les recerques de blanqueig.

A continuació exposarem un breu resum de les principals mesures i actuacions que s’escometran en aquest exercici 2021 per part d’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT). 

Control tributari

 • Es busca que existeixi un control exhaustiu sobre les plataformes de comerç electrònic en paral·lel a la implementació en 2021 de les noves regles europees d’IVA sobre la matèria.
 • Així mateix, l’Agència Tributària reforçarà amb “big data” el control d’espanyols que simulen residir a l’estranger.
 • En la mateixa línia, l’Administració Tributària gestionarà dues noves figures tributàries, l’impost sobre determinats serveis digitals i l’impost sobre transaccions financeres; i a això s’uneix la previsible incorporació del paquet de comerç electrònic (“ecommerce package”) amb importants novetats gestores en el pagament de l’IVA de les plataformes de comerç electrònic.
 • No només es busca una nova imposició tributària, sinó que també es prioritzarà el control dels riscos fiscals d’aquells contribuents que menys s’hagin vist afectats pels efectes econòmics del COVID-19, lògicament mantenint un nivell general de control adequat, donada la necessitat de combinar l’atenció a les situacions de falta de liquiditat amb l’obligació de comprovar exercicis anteriors a la crisi dins del període de prescripció.

Sobre la fiscalitat internacional

 • Sobre la fiscalitat internacional, es busca que en el 2021 es completi el desenvolupament del nou sistema automatitzat d’anàlisi de riscos en matèria de preus de transferència, una anàlisi que es veurà també reforçada per la informació sobre mecanismes transfronterers de planificació fiscal potencialment agressiva (Directiva ‘DAC6’).
 • Així mateix, es mantindrà el focus en la identificació d’estructures i pautes de comportament que es beneficiïn indegudament de la baixa fiscalitat dels paradisos fiscals i règims preferencials, i que puguin ser o siguin replicades o estandarditzades per a l’ús per part d’una pluralitat de contribuents.

Sobre el comerç electrònic

 • En relació amb el comerç en línia, l’Agència intensificarà el seu control, tant des de la perspectiva de la tributació directa com de la indirecta, realitzant una aproximació cooperativa, quan sigui possible, per determinar la forma més adequada d’accedir a la informació necessària de les plataformes de comerç electrònic o, en cas de no ser possible, fent valer les obligacions generals d’informació legalment previstes i el règim sancionador per incompliment.
 • A més, en paral·lel a la implementació en 2021 de les mesures normatives que deriven del paquet ‘ecommerce’, i per assegurar la seva adequada aplicació, l’àrea d’inspecció extremarà el control sobre les plataformes de comerç electrònic per evitar que aquest tipus d’operacions puguin eludir el pagament de les obligacions tributàries que els corresponen, en particular, a l’efecte de la tributació indirecta.

Sobre la lluita contra el narcotràfic i el contraban

 • L’Agència Tributària ha assenyalat que, en l’àmbit de la lluita contra el tràfic de drogues i altres il·lícits, s’impulsarà la implantació de tecnologies avançades basades en intel·ligència artificial, ‘big data’ i mineria de dades per reforçar les recerques del Servei de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària en matèria d’anàlisi patrimonial i blanqueig de capitals.
 • En la mateixa línia, la Vigilància Duanera continuarà tenint caràcter prioritari en el suport a les actuacions de lluita contra el frau fiscal més complex en totes les seves fases, especialment en el cas de les actuacions que requereixen l’ús de tècniques o facultats de policia judicial en suport a la ONIF i a l’Àrea de Recaptació.

Vegeu la nota de premsa del Ministeri d’Hisenda en relació amb aquestes directrius del Pla Anual de Control Tributari 2021.

 

LA INSPECCIÓ DE TREBALL IMPULSA UN PLA D’ACTUACIÓ PER REGULARITZAR LA SITUACIÓ LABORAL DEL SECTOR D’EMPLEADES DE LA LLAR

Els pròxims dies la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) enviarà cartes a determinats ocupadors d’empleades de la llar que figuren a les seves bases de dades. L’objectiu de la campanya és que la remuneració i, per consegüent, la base de cotització de les treballadores que integren aquest sistema especial, altament feminitzat i precaritzat, s’ajusti a la quantia actualment marcada del salari mínim interprofessional (SMI): per a jornada completa de 950 euros/mes en 14 pagues (1.108,33 €/mes amb prorrateig de pagues extres), i per a jornada per hores el salari mínim serà de 7,43 euros/hora.

Llegir més

La Inspecció de Treball impulsa un Pla d’Actuació per regularitzar la situació laboral del sector d’empleades de la llar

Els pròxims dies la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) enviarà cartes a determinats ocupadors d’empleades de la llar que figuren a les seves bases de dades. L’objectiu de la campanya és que la remuneració i, per consegüent, la base de cotització de les treballadores que integren aquest sistema especial, altament feminitzat i precaritzat, s’ajusti a la quantia actualment marcada del salari mínim interprofessional (SMI): per a jornada completa de 950 euros/mes en 14 pagues (1.108,33 €/mes amb prorrateig de pagues extres), i per a jornada per hores el salari mínim serà de 7,43 euros/hora.

L’informem que la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) ha iniciat un Pla d’Actuació per regularitzar els salaris i cotitzacions a la Seguretat Social del sector de les empleades de la llar. La campanya inspectora i de sensibilització es dirigeix als ocupadors, oferint-li assistència tècnica i informació perquè procedeixin a la regularització dels salaris que es trobin per sota del salari mínim interprofessional (SMI) i la correlativa regularització de les cotitzacions a la Seguretat Social.

Segons la TGSS, els pròxims dies la ITSS enviarà cartes a determinats ocupadors d’empleades de la llar que figuren a les seves bases de dades, amb les següents condicions:

 • Un contracte de treball a temps complet.
 • Unes retribucions inferiors al salari mínim interprofessional (SMI) en còmput mensual (950 euros) incrementades amb el prorrateig de 2 pagues extraordinàries. És a dir, que l’ocupador ha declarat davant la TGSS unes retribucions mensuals inferiors 1.108,33 euros.

Atenció. A aquests efectes no es computen les retribucions en espècie com poden ser el menjar, la pernoctació, etc. Aquest import és el resultat de la següent operació: 950 (import del SMI) x 14 (nombre de pagues a l’any) / 12 (nombre de mesos de l’any).

En aquests casos, serà necessari que els ocupadors declarin davant la TGSS, abans del 31 de març,  l’actual salari real actual des del 1 de gener de 2021. Aquest salari no pot ser inferior al SMI vigent incrementat amb el prorrateig de pagues extraordinàries, és a dir no pot ser inferior a 1.108,33 euros.

partir del 1 d’abril de 2021 si l’ocupador no ha declarat el salari actual davant la TGSS s’iniciaran actuacions inspectores de comprovació per part de la ITSS que poden comportar sancions.

Què succeeix si la retribució abonada a l’empleat de llar és superior als citats 1.108,33 euros?

Segons el comunicat emès per la TGSS s’haurà de declarar la totalitat de les retribucions abonades incrementades amb el prorrateig de pagues extraordinàries. I això amb independència de l’obligació de declarar, així mateix, la resta de retribucions no monetàries que constitueixin el salari de l’empleat de llar. La suma de la totalitat dels conceptes retributius abonats s’haurà de declarar durant el tràmit en l’apartat de retribució mensual.

Com s’ha de realitzar la comunicació de la variació des del 1 de gener de 2021?

Els ocupadors es podran comunicar amb la Tresoreria mitjançant dues possibilitats:

a) A través de la seu electrònica de la Seguretat Social:

– Mitjançant certificat electrònic, cl@ve o si s’ha comunicat el telèfon a la Seguretat Social per utilitzar l’opció de Via SMS, es podrà utilitzar el servei de Variacions/Correccions de dades de treballadors al sistema especial per a empleats de la llar de la seu electrònica de la Seguretat Social.

– Si no disposa d’aquests mitjans d’identificació electrònica pot emplenar el formulari al qual s’accedeix a través d’un codi QR imprès a la carta remesa per la ITSS o des de l’utilitzat per a la presentació d’altres escrits, sol·licituds i comunicacions, seleccionant la categoria “Ocupador/Empleat de Llar” i el tràmit “Comunicació d’Inspecció de Treball”. En aquest cas, haurà d’adjuntar, la còpia del seu DNI o document identificatiu, així com del model Sol·licitud d’alta, baixa o variació de dades del treballador per compte d’altri RGSS. Sistema Especial Empleats de Llar (Model TA.2/S-0138).

b) A través d’un Autoritzat al Sistema RED (graduats socials, gestories, advocats i altres professionals autoritzats), si ja en disposa. L’autoritzat RED haurà d’utilitzar el servei de Variacions en el sistema especial per a empleats de la llar, que està situat a l’apartat Inscripció/Afiliació en línia de l’Oficina Virtual.

Com realitzar la comunicació de la variació en els supòsits en què hagi de tenir efectes anteriors al 1 de gener de 2021?

Per a la comunicació de variacions que afectin tant el salari com al tipus de contracte i hores de treball declarades, que hagin de fer efecte amb anterioritat al 1 de gener de 2021, solament es podran utilitzar els següents canals:

Si el tràmit el realitza personalment l’ocupador o el seu representant, pot emplenar el formulari al qual s’accedeix des d’aquest enllaç, seleccionant la categoria “Ocupador/Empleat de la Llar” i el tràmit “Comunicació d’Inspecció de Treball”. En aquest cas, haurà d’adjuntar, la còpia del seu DNI o document identificatiu, així com del model TA.2/S-0138.

Quan el tràmit l’efectuï un Autoritzat al Sistema RED: a través de CASIA, seleccionant la matèria Afiliació, altes i baixes, categoria: Var. dades treballadores SE Llar, Subcategories:

 • Canvi retrib. amb efect. Retroactiu.
 • Canvi Contracte amb efectes retroactius.
 • Canvi Núm. hores/mes amb efectes retroactius.

Com actuar per al futur?

Per a posteriors variacions de les retribucions abonades als empleats de la llar, l’ocupador és el responsable de comunicar cada variació que es produeixi al salari de la treballadora, fins i tot quan aquesta variació es degui a l’increment anual que experimenta el SMI, per disposició normativa. Per això, s’haurà de tenir en compte les futures actualitzacions anuals del SMI i comunicar les variacions que pugui suposar en la retribució de la treballadora.

A la pàgina web de la ITSS (https://www.mites.gob.es/itss/web/ca/index.html) es pot trobar un lloc web, amb tota la informació detallada sobre les diferents vies per regularitzar els salaris i les cotitzacions: tant a la seu electrònica de la Seguretat Social, a través del Sistema RED (graduats socials, gestories i professionals autoritzats) o a través de l’enviament d’un formulari al qual es pot accedir en un QR disponible a la pàgina web.

Cotització d’empleats de la llar 2021

Al règim d’empleats de la llar, l’habitual és que l’ocupador ingressi les cotitzacions. La base de cotització és una quantia fixa que es determina en funció del salari (segons l’escala que es fixa a l’ordre de cotització per a 2021). A aquesta base se li aplica el tipus per contingències comunes aplicable al règim general (del 28,30%: el 23,60% corresponent a l’ocupador i el 4,70% a l’empleat).

Durant l’any 2021 s’aplicarà una reducció del 20% en la quota empresarial. Aquesta reducció serà del 45% en cas de contractar un cuidador en una família nombrosa.

Si l’empleat treballa menys de 60 hores mensuals, ell mateix pot tramitar directament la seva alta a la Seguretat Social i ingressar les cotitzacions (l’ocupador haurà d’avançar-li la seva aportació amb el salari). En aquest cas no s’apliquen les bonificacions indicades.

ELS AUTÒNOMS PODEN CONSULTAR LA QUOTA QUE SE LI CARREGARÀ A LA SEU ELECTRÒNICA DE LA SEGURETAT SOCIAL

La TGSS posa en marxa un nou servei a la seva seu electrònica perquè els treballadors autònoms puguin consultar cada mes la quota que se li carregarà al compte l’últim dia hàbil de cada mes.

Llegir més

Els autònoms poden consultar la quota que se li carregarà a la seu electrònica de la Seguretat Social

La TGSS posa en marxa un nou servei a la seva seu electrònica perquè els treballadors autònoms puguin consultar cada mes la quota que se li carregarà al compte l’últim dia hàbil de cada mes.

L’informem que des del passat 28 de gener de 2021 ha començat a funcionar un nou servei a la seu electrònica de la Seguretat Social que permetrà als treballadors inclosos al règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA) consultar cada mes la quota que se li carregarà al seu compte bancari l’últim dia hàbil de cada mes.

Aquest nou servei només està disponible per als treballadors inclosos en el RETA, encara que en el futur es podrà estendre, quan les possibilitats tècniques ho permetin, als treballadors autònoms del règim especial del mar, a treballadors agraris per compte d’altri durant els períodes d’inactivitat, als inclosos al sistema especial per a empleats de llar i als subscriptors de convenis especials.

En concret, a través d’aquest nou Servei de consulta de rebuts emesos per al règim especial de treballadors autònoms (RETA), al qual pot accedir a través de la ruta Ciutadans/Cotització o directament fent clic en aquest enllaç, l’autònom obtindrà la següent informació:

Des del dia 26 de cada mes: els treballadors inclosos en aquest règim podran consultar la quota corresponent a aquest mes que se li carregarà al seu compte bancari l’últim dia hàbil del mes i la quota, en el seu cas, corresponent a les eventuals liquidacions complementàries que es carregaran al seu compte bancari aquest mes.

Un exemple pràctic: a partir del dia 26 de febrer de 2021 es podrà consultar a través d’aquest servei les quotes corresponents a aquest mes de febrer i la liquidació complementària corresponent al mes de gener de 2020 per l’increment de tipus de cotització per accident de treball i cessament de l’activitat.

A més, podran comprovar en qualsevol moment les quotes emeses per la TGSS per ser carregades al corresponent compte bancari des del juliol del 2018, data en la qual es va implantar en l’entitat el procediment d’emissió de deutes conforme als requisits establerts per la normativa SEPA, fins al mes anterior a la consulta.

Aquesta informació sobre quotes emeses no certifica que aquestes quotes hagin estat efectivament pagades pel treballador, per la qual cosa no serveix per acreditar que es troba al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social.

Així mateix, la informació obtinguda a través d’aquest nou servei no es podrà utilitzar, en cap cas, com a document per al pagament de quotes, un abonament que només es pot realitzar mitjançant el sistema de domiciliació bancària.

FORMULARI DE PRE-SOL·LICITUD INDIVIDUAL PER A PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I ALTRES TRÀMITS

A la seu electrònica del SEPE hi ha disponible el formulari per realitzar una pre-sol·licitud individual de prestació per desocupació i altres tràmits. Per a aquelles persones que no disposen de DNI electrònic, certificat digital o CL@VE permanent, durant la situació provocada per la pandèmia COVID-19, s’ha establert un formulari de pre-sol·licitud des del qual es poden realitzar les sol·licituds de tràmits de protecció per desocupació.

Llegir més

Formulari de pre-sol·licitud individual per a prestacions per desocupació i altres tràmits

A la seu electrònica del SEPE hi ha disponible el formulari per realitzar una pre-sol·licitud individual de prestació per desocupació i altres tràmits. Per a aquelles persones que no disposen de DNI electrònic, certificat digital o CL@VE permanent, durant la situació provocada per la pandèmia COVID-19, s’ha establert un formulari de pre-sol·licitud des del qual es poden realitzar les sol·licituds de tràmits de protecció per desocupació.

L’informem que a la seu electrònica del SEPE hi ha disponible el formulari per realitzar una pre-sol·licitud individual de prestació per desocupació i altres tràmits. Per a aquelles persones que no disposen de DNI electrònic, certificat digital o CL@VE permanent, durant la situació provocada per la pandèmia COVID-19, s’ha establert un formulari de pre-sol·licitud des del qual es poden realitzar les sol·licituds de tràmits de protecció per desocupació.

Es poden realitzar els tràmits que s’indiquen a continuació

1. Des de l’apartat de pre-sol·licitud de prestació individual es podrà sol·licitar aquesta prestació i realitzar els sub-tràmits següents:

 • Prestació contributiva.
 • Subsidi/altres ajuts.
 • Pròrroga subsidi.
 • Declaració anual de rendes subsidi més grans de 52 anys.
 • Sol·licitud de subsidi especial Esgotament COVID-19 (termini disponible del 25 de desembre al 25 de gener).
 • Subsidi SEASS o Renda Agrària- Andalusia i Extremadura.
 • Compatibilitat treball a temps parcial.
 • Compatibilitat treball per compte propi.
 • Capitalització / pagament únic.

2. A l’apartat baixa prestació, a més d’aquesta sol·licitud, es poden realitzar els següents sub-tràmits:

 • Col·locació per compte d’altri.
 • Col·locació per compte propi.
 • Superació rendes/ pèrdua de responsabilitats familiars en un subsidi.
 • Sortida d’Espanya.
 • Baixa mèdica o IT.
 • Maternitat.
 • Paternitat.

3. L’apartat Modificació domiciliació bancària permet canviar o modificar les dades de la domiciliació bancària.

4. Finalment, des de l’apartat Comunicació d’incidència en prestació individual, es pot notificar les incidències que pugui haver-hi respecte a:

 • Incidència en la meva sol·licitud
 • Incidència en la meva prestació

Seguiu aquest enllaç per accedir al formulari de pre-sol·licitud

En enviar el formulari es pot generar un justificant de registre, que permet acreditar la realització de la pre-sol·licitud.

NO CAL REMETRE SOL·LICITUD COL·LECTIVA PER PRORROGAR LES PRESTACIONS DELS ERTO QUE ESTIGUIN EN VIGOR A 1 DE FEBRER DE 2021

El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha emès un avís a la seva pàgina WEB després de la pròrroga dels ERTO basats en una causa de força major relacionada amb la COVID-19 fins al 31 de maig de 2021, aclarint que no cal una nova sol·licitud col·lectiva si l’empresa s’ha vist afectada pel RD llei 2/2021

Llegir més

No cal remetre sol·licitud col·lectiva per prorrogar les prestacions dels ERTO que estiguin en vigor a 1 de febrer de 2021

El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha emès un avís a la seva pàgina WEB després de la pròrroga dels ERTO basats en una causa de força major relacionada amb la COVID-19 fins al 31 de maig de 2021, aclarint que no cal una nova sol·licitud col·lectiva si l’empresa s’ha vist afectada pel RD llei 2/2021

L’informem que el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha emès un avís a la seva pàgina WEB després de la pròrroga dels ERTO basats en una causa de força major relacionada amb la COVID-19, regulats en l’article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, fins al 31 de maig de 2021. Sobre la pròrroga, que també engloba els expedients de regulació temporal d’ocupació per impediment i limitació en el desenvolupament de l’activitat, l’Organisme Públic d’Ocupació aclareix:

“El Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, permet la pròrroga de tots els ERTO basats en una causa de força major relacionada amb la COVID-19, fins al 31 de maig de 2021. També es podran continuar aplicant els ERTO tant d’impediment com de limitació vigents fins avui.”

No cal remetre una sol·licitud col·lectiva per prorrogar les prestacions dels ERTO que estiguin en vigor a 01/02/2021.

GUIA SOBRE PRESTACIONS DE TREBALLADORS AUTÒNOMS A PARTIR DE L’1 DE FEBRER

La Unió d’Associacions de Treballadors Autònoms i Emprenedors (UATAE) ha elaborat una guia pràctica sobre les noves prestacions per a autònoms aprovades pel Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, en vigor a partir del 1 de febrer. A la guia es resolen dubtes i requisits de cada prestació i els passos a seguir per a la seva sol·licitud.

Llegir més

Guia sobre prestacions de treballadors autònoms a partir de l’1 de febrer

La Unió d’Associacions de Treballadors Autònoms i Emprenedors (UATAE) ha elaborat una guia pràctica sobre les noves prestacions per a autònoms aprovades pel Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, en vigor a partir del 1 de febrer. A la guia es resolen dubtes i requisits de cada prestació i els passos a seguir per a la seva sol·licitud.

L’informem que la Unió d’Associacions de Treballadors Autònoms i Emprenedors (UATAE) ha elaborat una guia pràctica sobre les noves prestacions per a autònoms aprovades pel Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, en vigor a partir del 1 de febrer. A la guia es resolen dubtes i requisits de cada prestació i els passos a seguir per a la seva sol·licitud.

Vegeu la guia

LES DESPESES DE TAXACIÓ EN ELS PRÉSTECS HIPOTECARIS ANTERIORS A LA LLEI DE CONTRACTES DE CRÈDITS IMMOBILIARIS CORRESPONEN AL BANC

Una sentència del 27 de gener de 2021 del Ple de la Sala civil del Tribunal Suprem ha resolt sobre els efectes econòmics de la declaració de nul·litat de la clàusula de despeses dels préstecs hipotecaris entre bancs i consumidors. El Tribunal resol que les despeses de taxació, quan no sigui aplicable la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, incumbeixen el banc i no al consumidor. Afecta a les hipoteques signades abans del 16 de juny de 2019.

Llegir més

Les despeses de taxació en els préstecs hipotecaris anteriors a la Llei de contractes de crèdits immobiliaris corresponen al banc

Una sentència del 27 de gener de 2021 del Ple de la Sala civil del Tribunal Suprem ha resolt sobre els efectes econòmics de la declaració de nul·litat de la clàusula de despeses dels préstecs hipotecaris entre bancs i consumidors. El Tribunal resol que les despeses de taxació, quan no sigui aplicable la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, incumbeixen el banc i no al consumidor. Afecta a les hipoteques signades abans del 16 de juny de 2019.

L’informem que s’ha publicat la sentència de 27 de gener de 2021 del Ple de la Sala civil del Tribunal Suprem que ha resolt sobre els efectes econòmics de la declaració de nul·litat de la clàusula de despeses dels préstecs hipotecaris entre bancs i consumidors. El Tribunal resol que les despeses de taxació, quan no sigui aplicable la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, incumbeixen el banc i no al consumidor. És a dir, afecta a les hipoteques signades abans del 16 de juny de 2019.

Als fonaments jurídics de la sentència, el Ple de la Sala civil, fa referència a la Directiva 93/13 i la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), on es crea la doctrina de l’abús de la clàusula contractual que atribueix als consumidors prestataris el pagament de totes les despeses generades per l’operació creditícia, que comporta la seva nul·litat.

La sentència deixa resolta la qüestió de les despeses hipotecàries i resol el cas d’una hipoteca concedida per Liberbank atorgada en escriptura pública de 2014. El client va reclamar judicialment en una demanda de judici ordinari per nul·litat de clàusules bancàries per abusives on se li feia responsable del pagament de totes les despeses de formalització, és a dir que  corrien del seu compte i el jutjat de primera instància núm. 4 de Càceres li va donar la raó en 2017, en una sentència que va estimar íntegrament la demanda, i va declarar la nul·litat de la clàusula i va condemnar al banc a restituir al prestatari la suma de 3.594,03 euros. La resolució va ser ratificada al gener de 2018 per l’Audiència Provincial de Càceres, però el recurs de cassació interposat pel banc va donar lloc al fet que se n’hagués de pronunciar el Tribunal Suprem.

Amb aquesta sentència queden resoltes per la Sala civil totes les conseqüències de la nul·litat de les clàusules que imposen als consumidors les despeses de formalització del préstec hipotecari. Aquesta doctrina suposa que els consumidors tenen dret a la restitució de totes les despeses pagades en concepte de registre de la propietat, gestoria i taxació, així com de la meitat de les despeses notarials.

Només l’impost sobre actes jurídics documentats, en el qual les normes tributàries estableixen que el principal subjecte passiu és el prestatari, és a càrrec dels consumidors.

A qui beneficia aquesta sentència? 

Beneficiarà als qui van contractar les seves hipoteques abans del 16 de juny de 2019 (en aquesta data va canviar la llei que regeix els contractes de les hipoteques).

La sentència també fa referència a la Llei 5/2019 i pel que fa al seu àmbit d’aplicació temporal, la regla general és que no s’aplicarà la Llei als contractes de préstecs subscrits amb anterioritat a la seva entrada en vigor (16 de juny de 2019) excepte quan concorrin les determinades situacions previstes en la seva disposició transitòria primera (són rellevants les al·lusions al cas de venciment anticipat), la qual cosa vol dir, que es podran reclamar totes les despeses tal com ha resolt el Tribunal Suprem en la sentència de 27 de gener de 2021, a totes les hipoteques signades (pagades o no) amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, quan no es regulava amb precisió la informació precontractual de protecció al prestatari i garants, base de la transparència material de les regles sobre informació i documentació a aportar ja des de la publicitat i l’obligatori lliurament de la còpia del projecte de contracte; informació sobre la distribució de despeses entre prestador i prestatari, ni s’utilitzava la FEIN (Fitxa Europea d’Informació Normalitzada), en la qual es recull la informació essencial del contracte proposat, particularment sobre la càrrega jurídica i econòmica que assumirà el prestatari.

I si ha contractat una hipoteca recentment?

La Llei 5/2019 de contractes de crèdit immobiliari, que va entrar en vigor el 16 de juny de 2019, estableix qui ha d’assumir cada despesa de formalització de la hipoteca. Sempre que el repartiment previst es respecti, no hi ha res a reclamar:

 • Els bancs assumeixen les despeses de notaria i d’inscripció al registre de la propietat, així com les despeses de la gestoria que s’encarregui dels tràmits.
 • El consumidor s’ha de fer càrrec de les despeses de taxació de l’immoble, així com pagar les còpies de l’escriptura que sol·liciti.

OBLIGACIONS FISCALS FEBRER – MARÇ 2021

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de febrer i març. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Obligacions fiscals febrer – març 2021

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de febrer i març. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

FEBRER

Fins al 22 de febrer

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Gener 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Quart trimestre 2020. Declaració trimestral de comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195
 • Declaració anual 2020. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit: 199

IVA

 • Gener 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Gener 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

SUBVENCIONS, INDEMNITZACIONS O AJUDES D’ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES O FORESTALS

 • Declaració anual 2020: 346

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Gener 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Novembre 2020. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Novembre 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Gener 2021: 548, 566, 581
 • Quart trimestre 2020. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Quart trimestre 2020. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Gener 2021. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Quart trimestre 2020. Pagament fraccionat: 583

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Gener 2021: 604

 

MARÇ

Fins al 1 de març

IVA

Gener 2021. Autoliquidació: 303

 • Gener 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Gener 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

IMPOST SOBRE SOCIETATS

 • Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural: 036
 • Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural, l’opció/renúncia per aquesta modalitat de pagaments fraccionats s’exercirà, als primers dos mesos de cada període impositiu o entre l’inici d’aquest període impositiu i la fi del termini per efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos: 036

DECLARACIÓ ANUAL DE CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA

 • Any 2020: 159

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’OPERACIONS REALITZADES PER EMPRESARIS O PROFESSIONALS ADHERITS AL SISTEMA DE GESTIÓ DE COBRAMENTS A TRAVÉS DE TARGETES DE CRÈDIT O DÈBIT

 • Any 2020: 170

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL DE PLANS D’ESTALVI A LLARG TERMINI

 • Any 2020: 280

DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS

 • Any 2020: 347

Fins el 22 de març

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Febrer 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Febrer 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Febrer 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Febrer 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Desembre 2020. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Desembre 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Febrer 2021: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Febrer 2021. Grans empreses: 560

Fins al 30 de març

IVA

 • Febrer 2021. Autoliquidació: 303
 • Febrer 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Febrer 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Any 2020. Declaració recapitulativa d’operacions amb gasos fluorats d’efecte d’hivernacle: 586

Fins al 31 de març

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE VALORS, ASSEGURANCES I RENDES

 • Any 2020: 189

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS PERCEPTORS DE BENEFICIS DISTRIBUÏTS PER INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, AIXÍ COM D’AQUELLS PER COMPTE DELS QUALS L’ENTITAT COMERCIALITZADORA HAGI EFECTUAT REEMBORSAMENTS O TRANSMISSIONS D’ACCIONS O PARTICIPACIONS

 • Any 2020: 294

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS AMB POSICIÓ INVERSORA EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, REFERIDA A DATA 31 DE DESEMBRE DE L’EXERCICI, EN ELS SUPÒSITS DE COMERCIALITZACIÓ TRANSFRONTERERA D’ACCIONS O PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES

 • Any 2020: 295

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS A L’ESTRANGER

 • Any 2020: 720

IMPOST SOBRE HIDROCARBURS

 • Any 2020. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512
 • Any 2020. Relació anual de quilòmetres realitzats

CATALUNYA. AJUTS I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8291

Data de publicació: 10/12/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8291/1826300.pdf

2. Subvencions per a projectes de foment de l’economia circular

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8295

Data de publicació: 15/12/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència de Residus de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8295/1827045.pdf

3. Ajut econòmic extraordinari d’emergència i puntual en forma de pagament únic a entitats del tercer sector social per fer front als efectes directes o indirectes de la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8287

Data de publicació: 4/12/2020

Termini: fins a l’esgotament de la dotació pressupostària

Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8287/1825574.pdf

4. Subvencions al Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8286

Data de publicació: 3/12/2020

Termini: fins a l’esgotament de la dotació pressupostària

Organisme oficial: Institut Català d’Energia

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8286/1825283.pdf

5. Ajuts destinats a pal·liar els perjudicis a les entitats privades del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars a causa del SARS-CoV-2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8284

Data de publicació: 1/12/2020

Termini: fins a l’esgotament de la dotació pressupostària

Organisme oficial: Departament d’Educació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8284/1824512.pdf

AJUTS I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts a la inversió en instal·lacions de producció d’energia elèctrica de tecnologia eòlica situades a Canàries

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 325

Data de publicació: 14/12/2020

Termini: 15/03/2021

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/14/pdfs/BOE-B-2020-47015.pdf

2. Subvencions del programa d’iniciació i consolidació de l’exportació ICEX NEXT

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 18

Data de publicació: 21/01/2021

Termini: 31/12/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/21/pdfs/BOE-B-2021-2283.pdf

3. Ajuts dirigits a impulsar l’aplicació de la ciberseguretat a les petites i mitjanes empreses espanyoles en el marc del Programa Activa Ciberseguretat

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 13

Data de publicació: 15/01/2021

Termini: 15/03/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/15/pdfs/BOE-B-2021-1219.pdf