COVID-19. NOVES MODIFICACIONS EN LES RESTRICCIONS DES DEL 1 DE MARÇ

Al DOGC s’ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/516/2021, de 26 de febrer, que modifica algunes de les mesures vigents per contenir la COVID-19 des del 1 de març. La resta de mesures es mantindran fins al 7 de març. Així, es permet l’obertura de centres comercials i comerços de més de 400 metres quadrats entre setmana, amb un aforament màxim del 30%.

Llegir més

COVID-19. Noves modificacions en les restriccions des del 1 de març

Al DOGC s’ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/516/2021, de 26 de febrer, que modifica algunes de les mesures vigents per contenir la COVID-19 des del 1 de març. La resta de mesures es mantindran fins al 7 de març. Així, es permet l’obertura de centres comercials i comerços de més de 400 metres quadrats entre setmana, amb un aforament màxim del 30%.

L’informem que al DOGC del 27 de febrer de 2021 s’ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/516/2021, de 26 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Aquestes mesures van entrar en vigor el dia 1 de març. La resta de mesures es mantindran fins al 7 de març.

Centres comercials

Quant a les mesures que canvien, els centres comercials i els establiments de més de 400 metres quadrats podran obrir de dilluns a divendres a partir del 1 de març:

 • Els centres comercials amb un aforament limitat del 30%.
 • Els establiments de més de 400 m² hauran de delimitar la superfície d’atenció al públic a 400 metres quadrats i mantenir el 30% d’aforament respecte a aquests 400m2.
 • La restauració dels centres comercials continuarà tancada.

D’aquesta manera, entre setmana podran obrir tots els comerços però el cap de setmana només ho podran fer els comerços considerats essencials.

Altres mesures: esport i educació

 • En l’àmbit de l’esport, s’amplia l’aforament d’activitats grupals al 30% en espais tancats i ventilació adequada, i s’amplia l’aforament de les piscines al 50%.
 • En l’àmbit de l’educació, es permetran les sortides escolars amb pernoctació amb el mateix grup bombolla.

 

Li recordem les mesures COVID-19 vigents per al comerç i hostaleria

Àmbit comercial

Comerç detallista

Se suspèn l’obertura els dissabtes i diumenges, excepte:

 • Els establiments i locals comercials que estiguin dedicats exclusivament a la venda de productes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, llibreries, serveis de perruqueria i d’estètica, centres de jardineria, concessionaris d’automòbils i centres de veterinària.

De dilluns a divendres poden obrir:

 • Els establiments i locals de venda al detall amb una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats i amb un aforament del 30%.
 • En el cas d’establiments i locals comercials amb una superfície de venda de més de 400 metres quadrats, poden obrir sempre que delimitin l’espai d’obertura al públic a l’esmentada superfície i redueixin l’aforament al 30% del que correspondria segons l’aforament total permès.

Centres comercials

Poden obrir de dilluns a divendres els centres comercials, galeries comercials i recintes comercials sempre que compleixin els requisits següents:

 • Que redueixin al 30% l’aforament permès. Aquesta reducció s’aplica tant als establiments i locals comercials com les zones comunes i de pas.
 • Que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat dels aires reforçats.

Els caps de setmana hauran d’estar tancats, excepte els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials, de productes higiènics, els centres de veterinària, les llibreries, les perruqueries, els centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de jardineria, que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures establertes d’higiene i de seguretat.

Els equipaments culturals i esportius situats dins de centres, galeries o recintes comercials poden obrir al públic.

Roman suspesa l’obertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials.

Mercats no sedentaris i fires mercat

 

 • Aforament del 30%.
 • Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d’actes amb el risc de generar aglomeracions de persones.

Serveis amb contacte físic (perruqueries i centres d’estètica)

 • Oberts amb el sistema de cita prèvia individual i reforç de mesures de prevenció de contagis.

Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet.

Àmbit de l’hostaleria i la restauració

Terrasses:

 • Amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules o agrupacions de taules.
 • Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taules diferents, tret que es tracti de la bombolla de convivència.
 • De 7.30 h a 10.30 h i de 13 h a 16.30 h. Aquestes franges horàries no són aplicables als serveis de restauració dels centres de treball destinats als treballadors, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que realitzen prestació laboral i als ingressats, i els serveis de menjador de caràcter social, per als usuaris del servei.

Interiors:

 • Oberts amb el 30% de l’aforament.
 • Amb bona ventilació i una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules.
 • Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de la bombolla de convivència.
 • De 7.30 h a 10.30 h i de 13 h a 16.30 h. Aquestes franges horàries no són aplicables als serveis de restauració dels centres de treball destinats als treballadors, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que realitzen prestació laboral i als ingressats, i els serveis de menjador de caràcter social, per als usuaris del servei.

Mesures generals

 • El consum s’ha de realitzar sempre a la taula.
 • Es limita a 4 el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, tret que pertanyin a la bombolla de convivència.
 • Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència.
 • Restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients en l’establiment: durant tot l’horari d’obertura.
 • Establiments d’hoteleria: poden donar servei de restauració exclusivament als hostes en horari de sopar fins a les 22.00 h.
 

CATALUNYA: COVID-19. AJUT PER ALS PROFESSIONALS TÈCNICS I DOCENTS DE LES ARTS ESCÈNIQUES, VISUALS I LA MÚSICA

Al DOGC del 2 de març, s’ha publicat la RESOLUCIÓ TSF/547/2021, de 25 de febrer, per la qual s’aprova la convocatòria d’un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic de 750 euros destinat als professionals, tècnics i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música.

Llegir més

Catalunya: COVID-19. Ajut per als professionals tècnics i docents de les arts escèniques, visuals i la música

Al DOGC del 2 de març, s’ha publicat la RESOLUCIÓ TSF/547/2021, de 25 de febrer, per la qual s’aprova la convocatòria d’un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic de 750 euros destinat als professionals, tècnics i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música.

L’informem que al DOGC del dia 2 de març de 2021 s’ha publicat la RESOLUCIÓ TSF/547/2021, de 25 de febrer, per la qual s’aprova la convocatòria d’un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat als professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música.

Qui pot demanar aquest ajut?

Professionals artistes, tècnics o docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música, que compleixin aquests requisits:

 • Tenir divuit anys o més.
 • Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
 • Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte d’altri, en el sistema especial d’artistes del règim general de la Seguretat Social, en activitats artístiques, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música, o bé al règim general de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim un dia en 2020.
 • Haver obtingut uns ingressos durant l’any 2020 que no hagin superat l’import de 20.000 euros.
 • Acreditar les activitats o els serveis culturals suspesos per raó de la crisi sanitària a Catalunya (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, classes, cursos o altres) als quals s’havia compromès.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social

Quantia de la prestació

Es tracta d’un pagament únic de 750 €. Aquest ajut extraordinari és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públic o privat, destinat a la mateixa finalitat, excepte els que s’indiquen al paràgraf següent. L’atorgament de l’ajut està sotmès a disponibilitat pressupostària.

Aquest ajut extraordinari és incompatible amb els ajuts previstos en l’Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d’ocupació a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària, i amb els ajuts previstos en l’Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica davant la COVID-19 per a treballadors autònoms individuals o treballadors autònoms que formin part d’una microempresa.

On i quan es pot sol·licitar? 

El formulari de sol·licitud està disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Les sol·licituds es poden presentar durant cinc dies hàbils a comptar des de les 9 hores de l’endemà al de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC (a partir del dia 3 de març a les 09.00 h i fins a les 15.00 h de l’últim dia hàbil).

En cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l’últim dia establert per presentar les sol·licituds, i sempre que aquesta interrupció estigui publicada a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, es pot presentar durant els tres dies hàbils consecutius següents.

Per a la concessió d’aquests ajuts no es tindrà en compte l’ordre d’arribada de la sol·licitud sinó el nivell d’ingressos del sol·licitant.

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A L’ESTRANGER (MODEL 720). TÉ DE TERMINI FINS AL 31 DE MARÇ DE 2021

Un any més, i malgrat l’estat d’alarma per la COVID-19, els recordem que els contribuents de l’IRPF o de l’impost sobre societats que siguin propietaris de béns i drets situats a l’estranger a 31 de desembre de 2020 podrien quedar obligats a presentar la declaració de béns i drets situats a l’estranger (model 720) fins al pròxim 31 de març de 2021. Cal tenir en compte que la presentació fora de termini pot tenir importants conseqüències en altres impostos, com l’impost sobre el patrimoni, l’IRPF, el model D6, el model ETE, etc. De vegades, aquestes sancions poden arribar a suposar fins al 150% de l’import no declarat.

Llegir més

Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger (model 720). Té de termini fins al 31 de març de 2021

Un any més, i malgrat l’estat d’alarma per la COVID-19, els recordem que els contribuents de l’IRPF o de l’impost sobre societats que siguin propietaris de béns i drets situats a l’estranger a 31 de desembre de 2020 podrien quedar obligats a presentar la declaració de béns i drets situats a l’estranger (model 720) fins al pròxim 31 de març de 2021. Cal tenir en compte que la presentació fora de termini pot tenir importants conseqüències en altres impostos, com l’impost sobre el patrimoni, l’IRPF, el model D6, el model ETE, etc. De vegades, aquestes sancions poden arribar a suposar fins al 150% de l’import no declarat.

Un any més, i malgrat l’estat d’alarma per la COVID-19, els recordem que els contribuents de l’IRPF o de l’impost sobre societats que siguin propietaris de béns i drets situats a l’estranger a 31 de desembre de 2020 podrien quedar obligats a presentar la declaració de béns i drets situats a l’estranger (model 720) fins al pròxim 31 de març de 2021.

Aquest model s’haurà de presentar per via telemàtica (Internet), sense que sigui possible la presentació en paper. Aquells que per raons de caràcter tècnic no puguin presentar el model 720 per Internet en el termini establert, podran efectuar la presentació durant els quatre dies naturals següents al de finalització d’aquest termini.

Per a aquells que van presentar el model 720 anteriorment, només serà obligatòria la presentació quan qualsevol dels saldos conjunts dels tres diferents blocs de béns que són d’obligada informació (comptes bancaris, accions o immobles) hagués experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte dels que van determinar la presentació de la declaració de l’any passat. En tot cas, serà obligatòria la presentació de la declaració per a aquells béns ja declarats i respecte als quals el contribuent perdi la condició que va determinar en el seu moment l’obligació de declarar.

Els contribuents haurà d’informar sobre els béns i drets que tenen a l’estranger, tant comptes en entitats financeres, com a béns immobles, valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionats o obtinguts fora d’Espanya. S’exclou d’aquesta obligació de declarar quan el seu valor no superi els 50.000 euros per cada tipus de bé o dret.

Quins tipus de béns i drets es declaren?

 • Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l’estranger. Es detallarà la seva identificació, situació (país, localitat, carrer, número), la data d’adquisició i el valor d’adquisició (dependrà de si es tracta de la plena propietat, l’usdefruit, la nua propietat o altres casos). 
 • Comptes en entitats financeres situades a l’estranger. S’ha d’incloure la denominació de l’entitat bancària, el seu domicili, la identificació dels comptes, les dates d’obertura o cancel·lació, el saldo a 31 de desembre, el saldo mitjà de l’últim trimestre, data en la qual es va deixar de tenir la condició de titulars, representants, autoritzats, beneficiaris o persona amb poder de disposició. 
 • Valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger.
 • En el supòsit dels valors haurà de constar la raó social de l’entitat o del tercer cessionari, així com el domicili, saldo a 31 de desembre i nombre, classe d’accions i valor.
 • En el cas dels drets s’inclouen els drets representatius de la cessió a tercers de capitals propis.
 • Pel que fa a les assegurances cal informar sobre el nom de l’entitat asseguradora, el domicili i el valor de rescat de la pòlissa a 31 de desembre.
 • Quant a les rendes temporals o vitalícies s’ha d’informar sobre la raó social de l’entitat asseguradora, el seu domicili i el valor de capitalització a 31 de desembre.

En relació als béns i drets que han de ser objecte de declaració, existeixen diversos matisos que s’ha de tenir en compte com els que detallem a continuació:

 • S’han de declarar els comptes bancaris en les quals existeixi una titularitat compartida, quan existeixi un saldo a 31 de desembre superior als 50.000 euros.
 • També s’haurà de declarar la titularitat compartida que recaigui sobre béns immobles quan el valor d’adquisició superi els 50.000 euros a 31 de desembre.

Atenció. Si l’any passat va presentar el model 720 perquè disposava de dipòsits bancaris, valors (accions, fons d’inversió, assegurances, etc.) o immobles a l’estranger valorats en més de 50.000 euros, entre gener i març de cada any, haurà de tornar a presentar aquest model en qualsevol d’aquests dos supòsits:

 • Si el valor dels seus béns augmenta en més de 20.000 euros.
 • O bé si ha deixat de ser titular o autoritzat d’algun dels béns prèviament declarat.

Criptomonedes

En relació amb les criptomonedes, es plantegen dubtes perquè la naturalesa jurídica de les criptomonedes no sembla estar inclosa en els actius que s’han de declarar i el fet que estiguin disponibles en una plataforma d’intermediació estrangera, no implica que l’actiu sigui a l’estranger, atès que es tracta d’una cosa intangible. De moment i fins que Hisenda es pronunciï, no s’haurien d’incloure, ja que les criptomonedes no compten amb una ubicació geogràfica.

No obstant això, el Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2021, obliga a “l’obtenció d’informació procedent de diverses fonts sobre les operacions realitzades amb criptomonedes“, i l’Agència Tributària preveu la “incorporació al model de béns i drets en l’exterior”. És a dir, que l’Agència Tributària ha fet un pas inequívoc a voler obligar a la inclusió dels actius en forma de monedes digitals al model 720.

Atenció. Hisenda té previst incloure al model 720 l’obligatorietat de declarar les operacions realitzades amb criptomonedes. Actualment ja circulen més de 6.500 criptomonedes i la majoria de bancs centrals del món han desenvolupat les seves monedes digitals. Ara, l’AEAT pretén augmentar la vigilància sobre les criptomonedes exigint informació sobre aquestes inversions als contribuents.

Quins subjectes estan obligats? 

Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents i les entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, societats civils, herències jacents, etc.) estaran obligats a presentar aquesta declaració informativa anual, sempre que siguin titulars o autoritzats en comptes a l’estranger el saldo conjunt dels quals sigui superior a 50.000 euros.

Així mateix, tenen obligació de declarar la informació els titulars de valors, accions, fons, assegurances de vida, béns immobles o qualssevol altres actius situats o dipositats a l’estranger, per un import superior conjunt a 50.000 euros. A més dels titulars jurídics, i tret que apliqui alguna exoneració que s’hagi d’analitzar detingudament, estan obligats els coneguts com a titulars reals, això és, aquells que posseeixin o controlin més del 25% dels esmentats actius a través d’entitats amb personalitat jurídica o sense.

Pot haver-hi moltíssimes persones obligades, en particular estrangers residents, perquè només cal tenir una petita part (encara que sigui un 1%) d’una o diversos comptes a l’estranger amb saldo superior a 50.000 € (o fins i tot no tenir res i ser un simple autoritzat), o tenir una petita part d’un immoble amb valor superior a aquesta quantitat.

Atenció amb les sancions per no declarar el model 720

La sanció per no presentar la declaració o fer-ho amb errors o omissions és de 5.000 euros per dada o grup de dades, amb un mínim de 10.000 euros per cada grup de béns. La sanció per presentar-la fora de termini és de 100 euros per dada amb un mínim de 1.500 euros per cada grup.

A més d’aquesta sanció, la normativa estableix una altra greu conseqüència tant per no complir l’obligació d’informar com per fer-ho fora de termini, i és que Hisenda pot arribar a considerar que els béns a l’estranger són guany patrimonial no justificat i cobrar per l’IRPF una quota fins al seu tipus màxim marginal o en l’impost sobre societats, sobre el seu valor més una sanció addicional del 150% sobre aquesta quota. I això fins i tot encara que aquests béns i drets procedeixin de períodes prescrits.

En qualsevol cas, la Direcció General de Tributs ha suavitzat aquest punt recentment, interpretant que no es procedirà a aquesta regularització quan es pugui provar que els béns i drets a l’estranger no declarats en termini provenen de rendes declarades o de rendes obtingudes en exercicis en els quals no es va tenir la consideració de resident fiscal a Espanya i, per tant, de contribuent de l’IRPF.

D’altra banda, el duríssim règim sancionador associat al model 720 es troba actualment sota revisió a escala europea. La Comissió Europea ha donat diversos avisos, entre altres mitjançant un dictamen amb data de 15 de febrer de 2017, on considera que la normativa espanyola en la matèria infringeix la lliure circulació de persones, la lliure circulació de treballadors, la llibertat d’establiment, la lliure prestació de serveis i la lliure circulació de capitals en la mesura en què estableix un règim de declaració fiscal en el marc del model 720 que sembla discriminatori i desproporcionat si ens atenim a la jurisprudència pertinent del Tribunal de Justícia.

No obstant això, la normativa reguladora del model 720 no ha estat modificada pel legislador espanyol, i l’Agència Tributària continua imposant sancions derivades d’aquesta normativa perquè, en definitiva, segueix en vigor. Per això, la Comissió Europea hauria denunciat a l’octubre de 2019 l’Estat espanyol davant el Tribunal de Justícia de la UE. Sol·licitant l’anul·lació d’aquest onerós règim associat al model 720. No obstant això, la denúncia segueix sense ser resolta avui dia. És per això que l’obligació continua en vigor i continua sent aplicada per l’AEAT.

En aquest sentit, és important destacar una recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, de 28 de novembre de 2018, en la qual el contribuent va al·legar desproporció en la sanció amb suport en el Dictamen de la Comissió Europea en què requeria a Espanya per modificar la seva legislació en la matèria.

També podem destacar la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 31 de maig de 2018, cas C-190/17, atès que el Tribunal estableix que la imposició de sancions desproporcionades per qüestions formals, és contrari a l’ordenament europeu.

Tenint en compte l’anterior, hi ha arguments suficients al panorama actual per impugnar les sancions que s’imposin per presentació fora de termini del model 720.

Exemple:

Si un obligat tributari ha de presentar el model 720 per una sèrie de comptes bancaris oberts a l’estranger, i presenta informació sobre els tres comptes recollits en el quadre següent ometent o consignant dades/conjunts de dades de manera incompleta, inexacta o falsa. En el quadre següent es recullen els tres comptes sobre els quals s’informa al model 720, i es recullen les dades correctes ombrejades i amb una “X” les dades/conjunts de dades omeses/incompletes/inexactes/falses.

S’han omès o declarat de manera incompleta/inexacta/falsa incompleta tres dades o conjunts de dades de tres comptes diferents (de tres registres diferents).

La sanció mínima opera per cada obligació d’informació, en aquest la sanció mínima serà de 10.000 euros.

La sanció corresponent al cas plantejat en el qual s’incompleix l’obligació d’informar, ometent o bé declarant de manera incompleta, inexacta o falsa, dos conjunts de dades i una dada, serà de 15.000 euros (5.000 euros/dada o conjunt de dades).

Implicacions del model 720 en altres impostos

El model 720 pot tenir implicació més enllà dels seus propis continguts, i aquestes implicacions han de ser tingudes en compte. Els principals impostos relacionats són:

 • Impost sobre el patrimoni: l’impost sobre el patrimoni grava els béns que ostenta un contribuent tant en territori espanyol com a la resta del món. Referent als béns (diners, accions, valors, assegurances, immobles) situats a l’estranger, per descomptat, aquests són exactament els mateixos que els continguts al model 720. Els béns declarats al 720, per tant, es declaren íntegrament a l’impost sobre el patrimoni, sempre que es compleixin els requisits d’obligatorietat en patrimoni. Per norma general, si la valoració dels actius continguts al model 720 supera els 500.000 €, és molt probable que existeixi l’obligatorietat de presentar l’impost sobre el patrimoni.
 • IRPF: la declaració de la renda també pot tenir relació amb la declaració de béns a l’estranger, principalment per 2 motius. En primer lloc, si els béns continguts al model 720 (singularment accions, valors i immobles) generen algun tipus de rendiment. Per exemple; interessos de comptes corrents o de valors, lloguers d’immobles, etc.), aquests rendiments es declaren sempre en IRPF. No hem d’oblidar que, a la declaració de la renda, el contribuent declara per la seva renda mundial, és a dir, per les rendes obtingudes a qualsevol part del món.
 • Model D6: El model D6 està estretament relacionat amb el Model 720. Si en la declaració de 720 es declaren valors a l’estranger per valor igual o superior a 50.000 €, també s’haurà de declarar al model D6.
 • Formulari ETE: el formulari ETE s’haurà de presentar en el cas que la quantia de les transaccions amb no residents declarades en el model 720, superi el 1.000.000 €. Si l’import no supera el milió d’euros, el contribuent queda exempt de l’obligació de presentar aquest model, tret que el Banc d’Espanya ho sol·liciti.

FINS AL 30 DE MARÇ POT MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ COM A AUTÒNOM

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 30 de març. Aquesta modificació tindrà efectes a partir del 1 d’abril de 2021.

Llegir més

Fins al 30 de març pot modificar la base de cotització com a autònom

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 30 de març. Aquesta modificació tindrà efectes a partir del 1 d’abril de 2021.

Els autònoms són els únics que poden triar la base de cotització. Aquesta decisió és molt important, ja que en depèn les seves prestacions presents i la seva futura pensió. La base de cotització es pot modificar fàcilment i de manera telemàtica a través del sistema RED. No obstant això, cal tenir en compte els tràmits i els períodes per fer el canvi.

Atenció. L’elecció que es faci de la quota serà molt important, perquè aquest és el paràmetre que marca la quantia de les prestacions que rebrà l’autònom en cas de malaltia, accident, atur, maternitat o jubilació. 

Li recordem que des del 01-01-2018, s’estableix que els autònoms podran canviar de base de cotització fins a 4 vegades l’any, triant-ne una altra dins dels límits mínim i màxim que els resultin aplicables en cada exercici (el dia primer d’abril, juliol, octubre i gener). Fins aleshores, només es permetien 2 canvis cada any (abans del 1 de maig, amb efectes des del primer de juliol següent; i abans del primer de novembre, amb efecte des del primer de gener de l’exercici següent). 

Així doncs, els autònoms que desitgin canviar la seva quota des del 1 d’abril, hauran de fer el canvi en la seva base de cotització abans del 31 de març. Dada crucial per a milers de treballadors per compte propi que continuen presentant caigudes superiors al 60% en la seva facturació, segons l’últim baròmetre de la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), i que veuen en la seva quota mensual una despesa que llastra la rendibilitat del seu negoci.

En cas contrari, tota modificació en la base que vulguin realitzar els autònoms més enllà de març, caldrà esperar al començament del tercer trimestre, és a dir fins a juliol, perquè es faci efectiu el canvi.

A més, també pot sol·licitar que la quantia per la qual cotitza es vagi incrementant automàticament cada any en la mateixa proporció que ho hagi fet la base mínima o màxima de cotització, o comunicar que renuncia a aquest increment, i tot això haurà de comunicar-ho també abans del 1 d’abril.

La sol·licitud de canvi de la base de cotització al règim especial de treballadors autònom es pot sol·licitar directament per l’autònom a través de la seu electrònica de la Seguretat Social, si disposa d’un certificat digital o usuari/contrasenya o mitjançant el servei «Canvi de base de cotització-autònoms».

Igualment, la sol·licitud es pot presentar mitjançant el model de sol·licitud de canvi de base de cotització al règim especial de treballadors autònom (TC.4005).

Si està interessat a modificar la base de cotització (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’incapacitat temporal), els agrairíem que ens ho fessin saber com més aviat millor.

ASPECTES CLAU DE LA FORMACIÓ BONIFICADA 2021

Un dels punts més importants per a la formació bonificada és que es manté la modalitat aula virtual (videoconferència en temps real) per a tot el 2021, considerant-se a l’efecte de bonificació, com a presencial. A més, les comunicacions d’inici de la formació es podran realitzar fins dos dies (abans el termini ordinari era de set dies), abans de la data de començament de cada grup. D’altra banda, la cancel·lació o la modificació de les dades d’un curs (un canvi d’horari, de data d’execució o de localitat) es pot comunicar amb un dia d’antelació al de la data prevista per al seu començament.

Llegir més

Aspectes clau de la formació bonificada 2021

Un dels punts més importants per a la formació bonificada és que es manté la modalitat aula virtual (videoconferència en temps real) per a tot el 2021, considerant-se a l’efecte de bonificació, com a presencial. A més, les comunicacions d’inici de la formació es podran realitzar fins dos dies (abans el termini ordinari era de set dies), abans de la data de començament de cada grup. D’altra banda, la cancel·lació o la modificació de les dades d’un curs (un canvi d’horari, de data d’execució o de localitat) es pot comunicar amb un dia d’antelació al de la data prevista per al seu començament.

Per afavorir la formació dels treballadors durant la crisi del coronavirus, s’han adoptat algunes mesures que faciliten l’ús del crèdit formatiu. Li ho expliquem a continuació.

Què és la formació bonificada? 

La formació ajuda les empreses/centres educatius a incrementar la seva competitivitat i productivitat, desenvolupant les competències i qualificacions dels seus treballadors. Per a això, disposen d’una ajuda econòmica que es fa efectiva mitjançant bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social.

Totes les empreses/centres educatius disposen d’un crèdit per finançar la formació dels seus treballadors, i el seu import s’obté d’aplicar, a la quantia ingressada per cada empresa en concepte de quota de formació professional (FP), un percentatge que anualment s’estableix des de l’administració. L’empresa/centre educatiu pot decidir quina formació necessita, com i quan la realitza i organitzar-la per si mateixa, o agrupant-se amb altres empreses delegant tots els tràmits en una entitat organitzadora.

A qui va dirigida?

La formació bonificada està dirigida a treballadors assalariats que presten els seus serveis en empreses/centres educatius, independentment de la seva grandària o sector. D’aquesta bonificació queden exclosos els autònoms, però no els treballadors que tinguin contractats.

Tampoc poden accedir a la formació bonificada funcionaris i treballadors en empreses o entitats públiques incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació en les administracions públiques.

Per beneficiar-se de la formació bonificada l’empresa/centre educatiu s’ha de trobar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

Percentatges de bonificació per nre. d’empleats

La seva empresa disposa d’un crèdit anual per gastar en formació (una bonificació), que es calcula aplicant un percentatge a la quantia ingressada per formació professional l’any anterior. Per exemple, si té de 10 a 49 treballadors, aquest percentatge és del 75%

L’actual subsistema de formació professional contínua estableix que totes les empreses disposen d’un crèdit anual per a formació professional contínua, que resultarà d’aplicar a la quantia ingressada l’any anterior en concepte de quotes per formació professional uns percentatge de bonificació establerts per la Llei de pressupostos generals de l’Estat. Els últims percentatges aprovats són:

 • Plantilles de 6-9 treballadors …………………… 100%
 • Plantilles de 10-49 treballadors ………………… 75%
 • Plantilles de 50-249 treballadors ………………. 60%
 • Plantilles de més de 250 treballadors ………… 50%

El crèdit de formació per a empreses d’1 a 5 treballadors s’estableix en 420 euros per empresa.

Mesures aplicables en 2021 que faciliten l’execució dels cursos bonificables

Reducció de terminis

Per poder aplicar els incentius (el cost dels cursos es recupera en el futur a través dels butlletins de cotització), la seva empresa ha de realitzar algunes gestions administratives. Doncs bé, aquestes gestions s’han flexibilitzat. En concret:

 • S’ha reduït el termini per comunicar l’inici d’un curs a la Fundació Estatal de Formació per a l’Ocupació (FUNDAE) pel que es flexibilitza aquesta obligació (per poder bonificar els cursos és obligatori realitzar aquesta comunicació prèvia a l’Administració). En concret, es pot realitzar la comunicació amb dos dies d’antelació. Sàpiga que el termini ordinari era de set dies, la qual cosa feia que alguns cursos no es poguessin comunicar a temps i que, en conseqüència, l’empresa no pogués aplicar la bonificació.
 • La cancel·lació o la modificació de les dades d’un curs (un canvi d’horari, de data d’execució o de localitat) es pot comunicar amb un dia d’antelació al de la data prevista per al seu començament. El termini ordinari era de quatre dies.

Límits en la bonificació

A l’hora d’aplicar les bonificacions per formació, el cost per cada hora de curs bonificable no pot superar les següents quanties, en funció de la modalitat del curs:

 • Presencial. Si el curs és presencial, el cost màxim bonificable per cada hora de curs és de 13 euros.
 • Teleformació. Si el curs s’imparteix en la modalitat de teleformació (si la part presencial de l’acció formativa és igual o inferior al 20% de la seva durada), el cost màxim bonificable és de 7,50 euros.
 • Mixt. Si el curs és mixt (combina les modalitats presencial i de teleformació), s’apliquen els límits anteriors en funció de les hores presencials o de teleformació que tingui el curs.

Exemple. La seva empresa té un crèdit de 4.500 euros i vol pagar-li un curs presencial a un treballador amb un cost de 3.000 euros i que dura 150 hores. Doncs bé, no podrà aprofitar tot el seu crèdit i només es podrà bonificar 1.950 euros (13 euros x 150 hores).

Modalitat aula virtual (videoconferència en temps real)

Per als cursos que es realitzin en 2021 i que estava previst que fossin presencials, es permet que s’imparteixin de manera telemàtica (mitjançant una aula virtual).

L’objectiu és evitar el contacte social sense que la formació dels treballadors es vegi afectada.

A més, aquesta part de formació es considerarà com a presencial, per la qual cosa cada hora de curs tindrà un límit bonificable de 13 euros, i no de 7,50. Aquesta mesura el beneficia perquè, encara que es canviï la modalitat d’impartició, es manté el topall bonificable del curs presencial, que és més alt.

NOVES SANCIONS PER NO DIPOSITAR ELS COMPTES ANUALS EN EL REGISTRE MERCANTIL

Des del 31 de gener de 2021 s’ha establert pel Reial decret 2/2021, un nou règim sancionador per l’incompliment de l’obligació de dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil. La novetat és que l’ICAC “pot encarregar” al Registre Mercantil la imposició de sancions, que poden ser del 0,5 per mil de l’import total de les partides d’actiu, més el 0,5 per mil del volum de vendes de l’entitat inclòs en l’última declaració presentada davant l’Administració Tributària, que s’haurà d’aportar, l’original, en la tramitació del procediment, i en cas que no s’aporti, la sanció s’establirà en el 2% del capital social segons les dades que consten en el Registre Mercantil.

Llegir més

Noves sancions per no dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil

Des del 31 de gener de 2021 s’ha establert pel Reial decret 2/2021, un nou règim sancionador per l’incompliment de l’obligació de dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil. La novetat és que l’ICAC “pot encarregar” al Registre Mercantil la imposició de sancions, que poden ser del 0,5 per mil de l’import total de les partides d’actiu, més el 0,5 per mil del volum de vendes de l’entitat inclòs en l’última declaració presentada davant l’Administració Tributària, que s’haurà d’aportar, l’original, en la tramitació del procediment, i en cas que no s’aporti, la sanció s’establirà en el 2% del capital social segons les dades que consten en el Registre Mercantil.

L’informem que el Reial decret 2/2021, de 12 de gener, en la seva disposició addicional onzena, estableix un nou règim sancionador per a l’incompliment de l’obligació de dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil, amb efectes des del 31-01-2021.

Com ja sap, la presentació dels comptes anuals és competència i obligació de l’òrgan d’administració de cada societat. Són variades i importants les conseqüències de la seva falta de presentació, com, per exemple, el tancament provisional del full registral, que impedeix inscriure nous actes en el registre, problemes de crèdit enfront de les entitats financeres, responsabilitat de l’administrador per insolvències i deutes, o multes i sancions. En la pràctica, no ha estat habitual o generalitzat la imposició de multes o sancions per la falta de presentació dels comptes anuals, ja establertes en l’art. 283 de la Llei de societats de capital (LSC), que recordem incloïen multes de fins a 300.000 euros.

Ara bé, amb la publicació del Reial decret 2/2021, s’estableix un marc de col·laboració entre l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes -ICAC- i la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, per encomanar la gestió i la proposta de decisió sobre els expedients sancionadors per incompliment del deure de dipòsit de comptes als registradors mercantils competents per raó del domicili de l’obligat.

D’aquesta manera, l’obtenció d’una nova font d’ingressos per al Col·legi Oficial de Registradors (tasca per la que s’estima que puguin rebre el 50% de la recaptació sancionadora) juntament amb l’objectiu del legislador de perseguir les societats inactives que no disposen de liquiditat per continuar operant i acumulen impagaments i problemes financers deixant-les inerts, entenem que serà l’empenta definitiva per a la posada en pràctica d’aquestes sancions per falta de dipòsit dels comptes anuals en el Registre Mercantil.

Atenció. La novetat és que l’ICAC “pot encarregar” al Registre Mercantil la imposició de sancions.

Règim sancionador

Aquest reial decret també estableix els criteris per determinar l’import de la sanció, i el fa d’acord amb els límits ja establerts en l’article 283 de la LSC:

 • La sanció serà del 0,5 per mil de l’import total de les partides d’actiu, més el 0,5 per mil del volum de vendes de l’entitat inclòs en l’última declaració presentada davant l’Administració Tributària, l’original de la qual s’haurà d’aportar en la tramitació del procediment.
 • Si no aporta la declaració tributària assenyalada, la sanció s’establirà en el 2% del capital social segons les dades que consten en el Registre Mercantil.
 • Si s’aporta la declaració tributària i el resultat d’aplicar els esmentats percentatges a la suma de les partides de l’actiu i vendes fossin més grans que el 2 per cent del capital social, es quantificarà la sanció en aquest darrer reduït en un 10%.

Termini per resoldre i notificar la resolució en el procediment sancionador.

El termini total per resoldre i notificar la resolució en el procediment sancionador serà de sis mesos a comptar des de l’adopció pel President de l’ICAC de l’acord d’incoació, sense perjudici de la suspensió del procediment i de la possible ampliació d’aquest termini total i dels parcials previstos per als diferents tràmits del procediment.

Per tot l’anterior, es preveu que efectivament les imposicions de sancions per falta de dipòsit de comptes anuals deixi de ser un fet aïllat i passi a ser una cosa molt més recurrent en els pròxims mesos, amb la pretensió del legislador de potenciar la lluita contra societats inactives, per la qual cosa encara té més importància tenir els comptes anuals dipositats en termini, i per a aquestes societats inactives serà aconsellable anar pensant en altres opcions com la liquidació o la seva fusió.

OBLIGACIONS FISCALS MARÇ – ABRIL 2021

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de març i abril. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Obligacions fiscals març – abril 2021

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de març i abril. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

MARÇ

Fins al 1 de març

IVA

Gener 2021. Autoliquidació: 303

 • Gener 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Gener 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

IMPOST SOBRE SOCIETATS

 • Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural: 036
 • Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural, l’opció/renúncia per aquesta modalitat de pagaments fraccionats s’exercirà, als primers dos mesos de cada període impositiu o entre l’inici d’aquest període impositiu i la fi del termini per efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos: 036

DECLARACIÓ ANUAL DE CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA

 • Any 2020: 159

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’OPERACIONS REALITZADES PER EMPRESARIS O PROFESSIONALS ADHERITS AL SISTEMA DE GESTIÓ DE COBRAMENTS A TRAVÉS DE TARGETES DE CRÈDIT O DÈBIT

 • Any 2020: 170

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL DE PLANS D’ESTALVI A LLARG TERMINI

 • Any 2020: 280

DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS

 • Any 2020: 347

Fins el 22 de març

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Febrer 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Febrer 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Febrer 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Febrer 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Desembre 2020. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Desembre 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Febrer 2021: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Febrer 2021. Grans empreses: 560

Fins al 30 de març

IVA

 • Febrer 2021. Autoliquidació: 303
 • Febrer 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Febrer 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Any 2020. Declaració recapitulativa d’operacions amb gasos fluorats d’efecte d’hivernacle: 586

Fins al 31 de març

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE VALORS, ASSEGURANCES I RENDES

 • Any 2020: 189

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS PERCEPTORS DE BENEFICIS DISTRIBUÏTS PER INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, AIXÍ COM D’AQUELLS PER COMPTE DELS QUALS L’ENTITAT COMERCIALITZADORA HAGI EFECTUAT REEMBORSAMENTS O TRANSMISSIONS D’ACCIONS O PARTICIPACIONS

 • Any 2020: 294

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS AMB POSICIÓ INVERSORA EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, REFERIDA A DATA 31 DE DESEMBRE DE L’EXERCICI, EN ELS SUPÒSITS DE COMERCIALITZACIÓ TRANSFRONTERERA D’ACCIONS O PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES

 • Any 2020: 295

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS A L’ESTRANGER

 • Any 2020: 720

IMPOST SOBRE HIDROCARBURS

 • Any 2020. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512
 • Any 2020. Relació anual de quilòmetres realitzats

 

ABRIL

Des del 7 d’abril fins al 30 de juny

RENDA I PATRIMONI

 •  Presentació per Internet de les declaracions de renda 2020 i patrimoni 2020

Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 25 de juny

Fins al 20 d’abril

RENDA I SOCIETATS

 •  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
  • Març 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
  • Primer trimestre 2021: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216
 • Pagaments fraccionats renda
 • Primer trimestre 2021:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131
 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222
 •  Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

IVA

 • Març 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Març 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Primer trimestre 2021. Autoliquidació: 303
 • Primer trimestre 2021. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Primer trimestre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2021. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
 • Primer trimestre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Març 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Gener 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Març 2021: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2020: 521, 522, 547
 • Primer trimestre 2021 Activitats V1, V2, F1, F2: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Primer trimestre 2021. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Març 2021. Grans empreses: 560
 • Primer trimestre 2021. Excepte grans empreses: 560
 • Any 2020. Autoliquidació anual: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Primer trimestre 2021. Pagament fraccionat: 585
 • Any 2020. Autoliquidació anual: 589

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Primer trimestre 2021: 595

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Gener, febrer i març 2021: 604

Fins al 30 d’abril

IVA

 • Març 2021. Autoliquidació: 303
 • Març 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Març 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

 • Primer trimestre 2021: 179

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Primer trimestre 2021. Comptes i operacions dels quals els seus titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

CATALUNYA. AJUTS I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts per a la realització de projectes singulars institucionals que possibilitin la generació de recerca d’excel·lència, l’atracció del talent i el desenvolupament d’activitats de transferència de coneixement i valorització, mitjançant la construcció, l’adquisició, l’habilitació o l’ampliació substancial d’edificacions per a infraestructures d’R+D, mitjançant l’assignació de recursos econòmics propis de la Generalitat de Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8310

Data de publicació: 7/01/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Coneixement

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8310/1830429.pdf

2. Ajuts extraordinaris en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8315

Data de publicació: 14/01/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament de la Presidència

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8315/1831094.pdf

3. Ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d’informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8348

Data de publicació: 23/02/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8348/1837284.pdf

4. Ajuts directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajut per a la campanya 2021

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8348

Data de publicació: 23/02/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8348/1837428.pdf

5. Subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges d’estrena en sales d’exhibició cinematogràfica, per a l’any 2021

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8347

Data de publicació: 22/02/2021

Termini: 29/10/2021

Organisme oficial: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8347/1837125.pdf

6. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat lucrativa per a l’any 2021

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8347

Data de publicació: 22/02/2021

Termini: 10/03/2021

Organisme oficial: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8347/1837163.pdf

7. Ajudes per al rellançament de rutes aèries a l’aeroport de Lleida-Alguaire durant l’any 2021 en el marc temporal de mesures d’ajudes estatals per a donar suport a l’economia en l’actual brot de COVID-19 establert per la Comissió Europea

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8349

Data de publicació: 24/02/2021

Termini:  15/03/2021

Organisme oficial: Aeroports Públics de Catalunya, SLU

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8349/1837541.pdf

AJUTS I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts als projectes d’R+D amb participació espanyola seleccionats a les convocatòries internacionals competitives dels programes Eurostars-2 i ERA-NET Cofund

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 36

Data de publicació: 11/02/2021

Termini: 4/03/2021

Organisme oficial: Ministeri de Ciència i Innovació

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/11/pdfs/BOE-B-2021-6290.pdf

2. Subvencions a concedir en règim de concurrència competitiva per a l’organització de congressos, jornades, seminaris i altres activitats de promoció de la ciutat, l’any 2021. Consorci de la ciutat de Cuenca

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 34

Data de publicació: 9/02/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Hisenda

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1905.pdf

3. Subvencions públiques per a la formació en la metodologia BIM aplicada a la contractació pública

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 32

Data de publicació: 6/02/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/06/pdfs/BOE-A-2021-1751.pdf