RESPONSABILITAT TRIBUTÀRIA DELS MENORS

El Tribunal Suprem rebutja la declaració de responsabilitat solidària per deutes tributaris per als menors d’edat basada en la seva col·laboració en l’ocultació de béns.

Llegir més

Responsabilitat tributària dels menors

 

El Tribunal Suprem rebutja la declaració de responsabilitat solidària per deutes tributaris per als menors d’edat basada en la seva col·laboració en l’ocultació de béns.

L’informem que el Tribunal Suprem (TS) en la seva sentència 440/2021, de 25 de març de 2021, estima que els menors no tenen la capacitat d’obrar i no es poden declarar responsables solidaris de deutes amb la hisenda pública per col·laboració en l’ocultació de béns. No cal traslladar o estendre la responsabilitat fiscal a un menor quan el negoci jurídic en virtut del qual es pretén l’ocultació o transmissió s’ha conclòs pel representant legal del menor.

Per tant, el Tribunal Suprem fixa com a doctrina que no cal exigir a un menor d’edat responsabilitat solidària davant Hisenda quan l’actuació que se li imputi sigui la de causant o col·laborador en l’ocultació o transmissió de béns o drets realitzada pel seu representant legal per impedir l’actuació de l’administració tributària.

Aquesta sentència dóna resposta a la qüestió plantejada consistent a determinar si cal exigir la responsabilitat solidària de l’art. 42.2.a) de la LGT a un menor d’edat, en aquells supòsits en què l’actuació que se li imputi sigui com a causant o col·laborador en l’ocultació o transmissió de béns, el que constitueix el fet determinant de la seva responsabilitat solidària, quan el negoci jurídic que suposadament dóna lloc a l’ocultació o transmissió -en aquest cas la donació de la nua propietat d’un bé- s’ha dut a terme per mitjà del seu representant legal, però per compte d’aquest menor, que adquireix en el seu propi patrimoni.

Si un menor és inimputable no se li pot atribuir la responsabilitat solidària prevista en l’article 131.5.a) de la LGT encara que hagués estat col·laborador en l’ocultació o transmissió de béns.

No és possible traslladar o estendre la responsabilitat fiscal a un menor per ser donatari de bé immoble en un negoci conclòs pel seu representant legal per compte del menor.

No es pot apreciar el dol o intenció que s’exigeixen jurisprudencialment per sustentar la posició de causant o col·laborador en l’ocultació o transmissió.

Un menor, és legalment inimputable, no té capacitat d’obrar i, per tant, de concloure per pròpia voluntat negocis jurídics.

El Suprem aclareix que amb aquesta declaració no s’obre una possible via al frau, i la sentència es limita a assenyalar que la sola presència d’un menor, com a adquirent, no permet atribuir-li, per aquesta condició, la responsabilitat que se li ha exigit.

I la sentència prossegueix assenyalant que encara que és innegable que existeix un potencial perill de frau, aquest risc no permet sense més ampliar el perfil sancionador.

A més, suggereix que aquesta doctrina no obsta al fet que l’administració pugui exercitar les accions que li incumbeixen per rescindir civilment el negoci jurídic o, en cas que procedeixi, emprendre l’acció penal per alçament de béns precisament enfront dels criminalment responsables, entre els quals mai es podria trobar un menor d’edat.

El Suprem revoca la sentència que en la seva part dispositiva parteix de l’error que el menor, amb la mera acceptació de la donació a través del seu representant legal, es converteix en responsable solidari a efectes tributaris, perquè encara que el seu representant legal està col·laborant de manera conscient i voluntària en l’ocultació de béns perquè no es faci efectiu el deute, no es pot imputar aquesta intencionalitat al menor, que com a tal no té capacitat d’obrar, i per tant d’obligar-se jurídicament per se.

Si el menor per aquestes limitacions a la seva capacitat no pot col·laborar (menys encara de manera conscient i voluntària) en l’ocultació de béns, no és possible la derivació de responsabilitat cap a ell.

No resulta ajustada a dret l’exigència de responsabilitat solidària a un menor perquè no es compleix el requisit que la conducta realitzada per ell, com a causant o col·laborador, pugui ser qualificada de maliciosa només pel sol fet de l’acceptació de la donació de la nua propietat de l’immoble (fet a més realitzat pel seu representant legal), i com a vehicle d’ocultació o transmissió de béns, fet causant d’aquesta responsabilitat.

Partir només d’una adquisició per donació per raó de la capacitat jurídica -que no d’obrar- d’un menor, i inculpar-li, malgrat la falta de coneixement, de comprensió i de voluntat de l’acte jurídic, seria objectivar la seva responsabilitat en forma contrària a les previsions de la Llei General Tributària, -conclou la sentència-.

 

CRITERI SOBRE LA RESIDÈNCIA FISCAL DELS TELETREBALLADORS

El país on es desenvolupa l’activitat en forma remota sempre podrà gravar els rendiments obtinguts amb independència que es consideri o no resident en aquest país i que resulti aplicable les regles per evitar la doble tributació.

Llegir més

Criteri sobre la residència fiscal dels teletreballadors

El país on es desenvolupa l’activitat en forma remota sempre podrà gravar els rendiments obtinguts amb independència que es consideri o no resident en aquest país i que resulti aplicable les regles per evitar la doble tributació.

L’informem que la Direcció General de Tributs (DGT) en la seva consulta vinculant V0194/2021, de 8 de febrer, s’ha pronunciat sobre la residència fiscal dels teletreballadors en un cas d’un treballador d’una empresa britànica que treballa en remot des d’Espanya amb la condició que passi més de 91 dies cada any a Anglaterra.

La DGT en aquest cas assenyala que el treballador es considera, en principi, resident a Espanya, perquè treballa des d’Espanya la major part de l’any. No obstant això, es planteja la possibilitat que l’interessat sigui resident fiscal a Espanya i al mateix temps pot ser considerat resident fiscal al Regne Unit, i en aquest cas, seran aplicables les regles de desempat previstes en l’art. 4.2 del Conveni, la qual cosa en aquest cas, està plenament justificat, atès que segons el contracte de treball, s’exigeix que el treballador passi més de 91 dies l’any a Anglaterra.

No és fútil que el contracte de treball exigeixi que el treballador passi més de 91 dies l’any a Anglaterra, perquè la legislació anglesa considera ordinary resident a qui roman en forma intermitent en territori britànic per una mitjana anual superior a 91 dies, i per computar-ho es té en compte un exercici fiscal o més fins a quatre anys consecutius.

La DGT afirma que si el consultant es considera resident a Espanya, els rendiments percebuts pel treball realitzat a Anglaterra poden ser gravats en tots dos Estats, i s’elimina la doble imposició segons l’art. 22.1 del Conveni, mitjançant la deducció en l’impost espanyol d’un import igual a l’impost sobre la renda pagat al Regne Unit, encara que aquesta quantia podrà ser presa en consideració per calcular l’impost sobre la resta de les rendes (mètode d’imputació plena amb progressivitat).

Respecte dels rendiments percebuts pel treball realitzat “en remot” des del seu domicili privat a Espanya (teletreball), s’entendrà que l’ocupació s’exerceix a Espanya, i és irrellevant que els fruits del treball es percebin per una empresa britànica, per la qual cosa aquestes rendes solament tributaran a Espanya.

En cas que el consultant sigui resident al Regne Unit, els rendiments percebuts pel treball realitzat a Anglaterra no estaran subjectes a tributació a Espanya, perquè el treball no es desenvolupa a Espanya. Respecte als rendiments percebuts pel teletreball realitzat “en remot” des del seu domicili a Espanya, es graven al Regne Unit, però podran ser gravats a Espanya, ja que es deriven d’una activitat personal desenvolupada en territori espanyol. En aquest últim cas, el Regne Unit, com a país de la residència, haurà d’eliminar la doble imposició mitjançant la deducció en l’impost britànic de l’impost espanyol degut.

En definitiva, el país on es fa el treball en forma remota sempre podrà gravar els rendiments obtinguts, per aplicació del criteri de la territorialitat, amb independència que es consideri o no resident en aquest país i que resulti aplicable les regles per evitar la doble tributació.

ELS AUTÒNOMS TENEN FINS AL 30 D’ABRIL PER RENUNCIAR AL CESSAMENT D’ACTIVITAT SI NO COMPLEIXEN ELS REQUISITS

Els autònoms tenen fins al 30 d’abril per renunciar al cessament d’activitat si veuen que no compleixen els requisits, i evitar així haver de retornar de cop tota la prestació per cessament d’activitat. La prestació que va aprovar el Govern al febrer, igual que les anteriors, permet als treballadors per compte propi accedir-hi sense necessitat de justificar que compleixen les condicions de facturació o rendiments nets exigits davant la seva mútua. Tot això sobre la base de les previsions econòmiques que va fer l’autònom i que podrien no complir-se.

Llegir més

Els autònoms tenen fins al 30 d’abril per renunciar al cessament d’activitat si no compleixen els requisits

Els autònoms tenen fins al 30 d’abril per renunciar al cessament d’activitat si veuen que no compleixen els requisits, i evitar així haver de retornar de cop tota la prestació per cessament d’activitat. La prestació que va aprovar el Govern al febrer, igual que les anteriors, permet als treballadors per compte propi accedir-hi sense necessitat de justificar que compleixen les condicions de facturació o rendiments nets exigits davant la seva mútua. Tot això sobre la base de les previsions econòmiques que va fer l’autònom i que podrien no complir-se.

L’informem que els autònoms tenen fins al 30 d’abril per renunciar al cessament d’activitat si veuen que no compleixen els requisits, per evitar haver de retornar tot el que van cobrar des del mes de gener passat. La prestació que va aprovar el Govern al febrer, igual que les anteriors, permet als treballadors per compte propi accedir-hi sense necessitat de justificar que compleixen les condicions de facturació o rendiments nets exigits davant la seva mútua. Tot això sobre la base de les previsions econòmiques que va fer l’autònom i que podrien no complir-se.

Les mútues revisaran més endavant si els autònoms complien amb els requisits entre gener i maig. Concretament, aquestes entitats podran sol·licitar a l’Agència Tributària les dades de facturació dels treballadors per compte propi per veure si els seus ingressos van caure per sobre del 50% respecte al primer semestre de 2019, i si els seus rendiments nets no van superar els 1.100 o 1.300 euros mensuals, depenent de la modalitat a la qual accedeixi.

En el cas que la mútua comprovés que aquestes condicions no es van complir, podria sol·licitar a partir de setembre que l’autònom retorni tot el que va percebre entre l’1 de febrer i el 31 de maig. Això podria ascendir a un mínim de 3.788 euros -sumant 2.664 euros per les quatre prestacions mensuals i 1.144 euros per les quotes exonerades, sempre que cotitzi per la mínima-.

Fins al 30 d’abril per renunciar a la prestació

Per evitar que l’autònom s’hagi d’enfrontar a aquesta devolució, que podria posar en perill la seva economia, la llei que regula el cessament d’activitat preveu algunes dates límit en les quals el treballador per compte propi podrà renunciar a l’ajuda, i evitar així retornar de cop aquesta quantitat de diners.

Segons el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació, “s’hi pot renunciar en qualsevol moment abans del 30 d’abril de 2021, fent efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació“. Així doncs, si l’autònom renunciés aquest mes al cessament d’activitat, deixaria de cobrar l’ajuda des de maig, però al seu torn, només hauria de retornar entre dos i tres mesos, és a dir, fins a 1.500 euros menys.

Tot això, sempre que, l’autònom prevegi que no complirà qualsevol dels dos requisits necessaris per cobrar la prestació, tant la caiguda mínima de facturació com els rendiments nets màxims. Si bé els experts adverteixen que, fins al 30 de maig, no es podrà saber amb certesa si es compliran o no aquestes condicions, sí que existeixen algunes fórmules per a avançar-se a aquestes circumstàncies i esbrinar si es compleixen els requisits abans d’hora.

Calcular els rendiments nets mensuals

Concretament, es poden conèixer els rendiments nets mensuals del passat mes de gener i fer una prospecció del que succeirà en els pròxims mesos. En el cas que se superin els 1.330 euros – si s’opta a la prestació extraordinària de cessament d’activitat- o els 1.108 -si s’opta a les altres prestacions extraordinàries-, l’autònom ja sabrà amb certesa que haurà de retornar sigui com sigui els diners que hagi percebut.

Estimar si la facturació caurà més d’un 50%

No obstant això, i per més que es compleixi el requisit de trobar-se per sota del límit de rendiments nets, l’autònom tampoc té assegurat que no hagi de retornar la prestació més endavant, en cas que accedeixi a la prestació extraordinària de cessament d’activitat.

Això és perquè hi ha una segona condició en la prestació compatible amb l’activitat, que és la caiguda de la facturació en més d’un 50% en el primer semestre de 2021 respecte a l’últim semestre de 2019. Com que encara no ho conclòs el primer semestre d’enguany, no és possible saber amb certesa si es compliran tots els requisits o no, i si caldrà retornar més endavant el percebut.

ENTRADA EN VIGOR DEL NOU REGISTRE ELECTRÒNIC D’APODERAMENTS DE LA SEGURETAT SOCIAL

El passat 2 d’abril de 2021 va entrar en vigor la nova ordre reguladora del registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social. Els apoderaments atorgats fins a l’1 d’abril de 2021, per actuar davant l’administració de la Seguretat Social han quedat sense efecte.

Llegir més

Entrada en vigor del nou registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social

El passat 2 d’abril de 2021 va entrar en vigor la nova ordre reguladora del registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social. Els apoderaments atorgats fins a l’1 d’abril de 2021, per actuar davant l’administració de la Seguretat Social han quedat sense efecte.

L’informem que el passat 2 d’abril de 2021 va entrar en vigor la nova ordre reguladora del registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social. 

Els apoderaments atorgats fins a l’1 d’abril de 2021, per actuar davant l’administració de la Seguretat Social han quedat sense efecte.

Com m’afecta l’entrada en funcionament del nou registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social si ja tenia inscrit un poder al registre anterior?

L’Ordre ISM/189/2021, de 3 de març, per la qual es regula el registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social preveu que els apoderaments inscrits actualment al registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social,  atorgats a l’empara de l’Ordre ESS/486/2013, de 26 de març, perdran la seva validesa el 2 d’abril de 2021 si abans d’aquesta data no han estat adaptats a la regulació de l’ordre ministerial recentment publicada, mitjançant l’emplenament dels nous models de poders.

A aquest efecte els usuaris (poderdants i apoderats) de l’anterior registre electrònic d’apoderaments de l’administració de la Seguretat Social van rebre les indicacions oportunes per realitzar l’adaptació, que s’havia de fer abans del dia 2 d’abril. En cas que no s’hagués realitzat, els apoderaments han deixat de ser vàlids i, en virtut d’això, els apoderats no es podran personar i rebre notificacions electròniques en nom del seu poderdant.

Quines modificacions s’introdueixen en matèria d’apoderaments davant la Seguretat Social?

A través d’aquesta ordre es modifica i amplia l’àmbit d’actuació dels apoderaments davant la Seguretat Social, de manera que, una vegada inscrits al registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social, també podran ser utilitzats per accedir als serveis electrònics de la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de Seguretat Social i Pensions (SEDESS). A més podran atorgar-se per a nous tràmits i matèries. (vegeu el catàleg)

I si tinc atorgat un poder general per actuar davant totes les administracions públiques, haig d’atorgar un nou apoderament davant la Seguretat Social?

Si té inscrit un poder general per actuar davant les administracions públiques, al registre electrònic d’apoderaments de l’Administració General de l’Estat, no serà necessari atorgar un poder específic per actuar davant la Seguretat Social, ja que el nou registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social estarà interconnectat amb el de l’Administració General de l’Estat, de manera que podrem consultar-lo en línia.

Com puc atorgar un apoderament en favor d’un tercer perquè actuï en el meu nom davant la Seguretat Social?

A partir del 2 d’abril de 2021 els ciutadans i empreses podran atorgar poders per actuar davant l’administració de la Seguretat Social a través d’un tercer (apoderat). L’atorgament i inscripció al registre d’apoderaments es pot fer de manera telemàtica a través d’aquesta SEDESS, si es disposa d’una identificació electrònica (certificat o sistema Cl@ve). Si no es disposa d’identificació electrònica, es podrà realitzar “apud acta” a les oficines d’assistència en matèria de registre de la Seguretat Social situades a la seu de les seves Direccions Provincials. No obstant això, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, i els col·lectius obligats a relacionar-se electrònicament amb la Seguretat Social, només podran fer-ho de manera electrònica.

Quines actuacions es poden realitzar per una altra persona en nom meu, utilitzant per a això un apoderament?

L’extensió, és a dir, la determinació de les matèries i tràmits en les quals un apoderat pot actuar en el seu nom, correspon determinar-la al mateix ciutadà. Amb caràcter general un apoderat podria actuar en nom seu per realitzar qualsevol tràmit i en qualsevol matèria dins de l’àmbit de la Seguretat Social i realitzar electrònicament qualsevol dels tràmits incorporats a la seu electrònica (SEDESS).

Així, es podran atorgar poders generals referits a totes les matèries i tràmits de la Seguretat Social o només a determinades matèries i/o tràmits (vegeu el catàleg).

Els apoderaments que s’atorguin per rebre notificacions electròniques necessitaran l’acceptació expressa de l’apoderat per poder ser efectius. Així, tots els apoderaments que s’atorguin per a una o diverses matèries també necessitaran aquesta acceptació, ja que totes elles inclouen el tràmit “Rebre notificacions i comunicacions”.

A quins serveis de la seu puc accedir com a apoderat inscrit i/o com a representant?

Amb l’entrada en vigor de la nova ordre reguladora del registre electrònic d’apoderaments de la Seguretat Social, s’ha habilitat en alguns serveis d’aquesta seu un selector que permet l’accés en nom propi o com a apoderat inscrit i a més, en els serveis que així ho permetin, es mostrarà també l’opció d’accés com a representant. En aquest cas serà necessari adjuntar els documents o models que acreditin la representació.

APROVADA LA MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL

El 13 d’abril de 2021 s’ha publicat al BOE la Llei 5/2021, de 12 d’abril, per la qual es modifica el text refós de la Llei de societats de capital i altres normes financeres, pel que fa al foment de la implicació a llarg termini dels accionistes en les societats cotitzades.

Llegir més

Aprovada la modificació del text refós de la Llei de societats de capital

El 13 d’abril de 2021 s’ha publicat al BOE la Llei 5/2021, de 12 d’abril, per la qual es modifica el text refós de la Llei de societats de capital i altres normes financeres, pel que fa al foment de la implicació a llarg termini dels accionistes en les societats cotitzades.

L’informem que el 13 d’abril de 2021 s’ha publicat al BOE la Llei 5/2021, de 12 d’abril, per la qual es modifica el text refós de la Llei de societats de capital, aprovat i altres normes financeres, pel que fa al foment de la implicació a llarg termini dels accionistes en les societats cotitzades.

La llei té per objecte la transposició a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva (UE) 2017/828 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de maig de 2017, per la qual es modifica la Directiva 2007/36/CE, pel que fa al foment de la implicació a llarg termini dels accionistes en les societats cotitzades. Així mateix, la llei aprofita per introduir altres modificacions i novetats rellevants en l’ordenament jurídic espanyol, sobretot en matèria de govern corporatiu i per al foment i millora del funcionament dels mercats de capitals.

Entrada en vigor

La llei entrarà en vigor el 3 de maig de 2021.

Règim transitori

Tot i la data d’entrada en vigor:

 • Les modificacions relatives a la política de remuneracions entraran en vigor el 14 d’octubre de 2021. Les societats hauran de sotmetre a aprovació la política de remuneracions adaptada a aquestes modificacions en la primera junta general que se celebri amb posterioritat a aquesta data.
 • El contingut obligatori addicional de l’informe anual sobre remuneracions dels consellers resultarà aplicable als informes corresponents als exercicis tancats a partir de l’1 de desembre de 2020.
 • El nou règim d’operacions vinculades aplicable a les societats cotitzades entrarà en vigor el 4 de juliol de 2021.
 • L’exigència que els consellers de societats cotitzades siguin persones físiques serà aplicable als nomenaments, incloses renovacions, que es produeixin a partir del 13 de maig de 2021. Mentre subsisteixin consellers persones jurídiques serà aplicable a les persones físiques que els representin el que es disposa en l’article 529 decies, apartat 7, de la Llei de societats de capital suprimit en virtut de l’apartat vint-i-tres de l’article tercer de la llei.
 • Les obligacions d’informació sobre el foment de la implicació dels treballadors en l’empresa entraran en vigor el 14 d’abril de 2022.
 • Per a l’adaptació a les noves obligacions establertes per a les institucions d’inversió col·lectiva, es disposarà fins al 3 d’agost de 2021. La primera publicació de la informació continguda en els apartats 2 i 3 de l’article 47 ter serà la referida al primer exercici complet a partir del 3 de maig de 2021 al qual hagi estat aplicable la política d’implicació definida d’acord amb l’apartat 1 d’aquest article.

Principals novetats

 • Se sistematitza el règim d’operacions vinculades, s’introdueixen noves regles per a la seva aprovació i es reforça la transparència. Es facilita l’aprovació de les operacions intra-grup, en línia amb les legislacions dels principals països europeus.
 • Es permet que les societats cotitzades introdueixin accions amb vot doble per lleialtat en els seus estatuts socials.
 • Es preveu la possibilitat de celebrar juntes exclusivament telemàtiques per a totes les societats de capital, incloses les cotitzades.
 • Es prohibeix el nomenament de consellers persones jurídiques en societats cotitzades.
 • Es regula el dret de les societats cotitzades de conèixer la identitat dels beneficiaris últims i se’ls facilita l’exercici de drets.
 • S’incrementa la transparència dels inversors institucionals i els gestors d’actius.
 • Es regula per primera vegada la figura del proxy advisor.
 • S’introdueixen normes per agilitar i flexibilitzar els processos d’emissió d’accions i obligacions convertibles en cotitzades i societats que surtin a borsa.
 • S’elimina l’obligació de les societats cotitzades de publicar informació financera trimestral.
 • S’estableix que les propostes de noves polítiques de remuneracions s’hagin d’aprovar abans de la fi de l’últim exercici d’aplicació de la vigent.
 • En matèria d’opes, s’exigeix a l’oferent haver assolit, com a mínim, el 75% del capital amb dret a vot de la societat afectada perquè pugui excloure la societat de cotització sense haver de fer opa d’exclusió.
 • Es racionalitzen i revisen determinades obligacions en matèria de govern corporatiu.