NOVES PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE LA LLEI DE LLUITA CONTRA EL FRAU FISCAL EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ

Davant la recent aprovació de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, l’Agència Tributària ha publicat un nou document que dóna resposta a noves preguntes en matèria de recaptació. En concret, alguns dels temes abordats són l’adopció de mesures cautelars, el llistat de deutors, la responsabilitat solidària o la suspensió de garanties.

Llegir més

Noves preguntes freqüents sobre la Llei de lluita contra el frau fiscal en matèria de recaptació

Davant la recent aprovació de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, l’Agència Tributària ha publicat un nou document que dóna resposta a noves preguntes en matèria de recaptació. En concret, alguns dels temes abordats són l’adopció de mesures cautelars, el llistat de deutors, la responsabilitat solidària o la suspensió de garanties.

Com ja l’hem estat informant, al BOE del 10 de juliol de 2021, es publicà la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s’estableixen normes contra les pràctiques d’elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributàries i en matèria de regulació del joc, que entre altres normes, modifica la Llei General Tributària amb importants novetats.

A conseqüència d’això, l’Agència Tributària el passat 23 de juliol va publicar al seu WEB un document que donava resposta a les principals preguntes freqüents dels ciutadans en aquesta matèria.

Doncs bé, ara s’ha publicat un nou document que dóna resposta a noves preguntes en matèria de recaptació. En concret, alguns dels temes abordats són l’adopció de mesures cautelars, el llistat de deutors, la responsabilitat solidària o la suspensió de garanties.

Vegeu preguntes

QUINES COMUNITATS AUTÒNOMES CONTEMPLEN DEDUCCIONS EN EL 2021 PER LES DESPESES EN GUARDERIA, MATERIAL ESCOLAR, LLIBRES DE TEXT, ESTUDIS O AJUDES DOMÈSTIQUES EN L’IRPF?

La temuda tornada a l’escola, a la guarderia, o en el seu cas la contractació de personal per a la cura dels nens ocasiona un gran crebant a l’economia de les famílies. L’inici d’aquest nou curs escolar, marcat per la inseguretat, la por i la incertesa, s’afronta, una altra vegada, com un lloc de desemborsament assegurat per a moltes economies familiars: despeses per ajuda domèstica, de guarderia, de llibres de text, de material escolar, d’activitats extraescolars, d’uniformes, etc. Per això, ens preguntem: quines comunitats autònomes contemplen deduccions en l’IRPF per les despeses de custòdia en guarderies o ajudes domèstiques?

Llegir més

Quines comunitats autònomes contemplen deduccions en el 2021 per les despeses en guarderia, material escolar, llibres de text, estudis o ajudes domèstiques en l’IRPF?

La temuda tornada a l’escola, a la guarderia, o en el seu cas la contractació de personal per a la cura dels nens ocasiona un gran crebant a l’economia de les famílies. L’inici d’aquest nou curs escolar, marcat per la inseguretat, la por i la incertesa, s’afronta, una altra vegada, com un lloc de desemborsament assegurat per a moltes economies familiars: despeses per ajuda domèstica, de guarderia, de llibres de text, de material escolar, d’activitats extraescolars, d’uniformes, etc. Per això, ens preguntem: quines comunitats autònomes contemplen deduccions en l’IRPF per les despeses de custòdia en guarderies o ajudes domèstiques?

La temuda tornada a l’escola, a la guarderia, o en el seu cas la contractació de personal per a la cura dels nens ocasiona un gran crebant a l’economia de les famílies. L’inici d’aquest nou curs escolar, marcat per la inseguretat, la por i la incertesa, s’afronta, una altra vegada, com un lloc de desemborsament assegurat per a moltes economies familiars: despeses per ajuda domèstica, de guarderia, de llibres de text, de material escolar, d’activitats extraescolars, d’uniformes, etc. Per això, ens preguntem: quines comunitats autònomes contemplen deduccions en l’IRPF per les despeses de custòdia en guarderies o ajudes domèstiques?

En el següent esquema, podrà comprovar si en la seva comunitat autònoma es contemplen o no deduccions per les despeses realitzades en 2021 per ajuda domèstica, despeses de guarderia, adquisició de llibres de text, material escolar o per despeses d’estudis.

DEDUCCIONS PER AJUDA DOMÈSTICA O PER DESPESES DE GUARDERIA

Comunitat autònoma

Quantitat deduïble

Límit

Andalusia

Ajuda domèstica. 15% de l’import satisfet a la Seguretat Social corresponent a la cotització anual de l’empleat.

250 €.

Aragó

15% de les quantitats satisfetes per les despeses de custòdia de fills menors de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil.

250 € per cada fill inscrit.

En el període impositiu en el qual el nen compleixi els tres anys, el límit és 125 €.

Astúries

15% de les quantitats satisfetes en concepte de despeses de descendents en centres de 0 a 3 anys, o 30% per a contribuents amb residència habitual en zones rurals en risc de despoblació.

330 € per cada descendent o 660 € en cas de contribuents amb residència habitual en zones rurals en risc de despoblació.

Illes Balears

40% de l’import anual derivat de la prestació a descendents o acollits menors de sis anys de serveis d’escoles infantils o guarderies (0 a 3 anys), servei de custòdia, de menjador i activitats extraescolars en centres educatius (nens de 3 a 6 anys) i de la contractació laboral d’una persona per a cuidar el menor.

600 €.

Canàries

15% de les quantitats satisfetes per les despeses de custòdia en guarderies, de nens menors de tres anys.

400 € per cada nen.

Cantàbria

15% de les quantitats satisfetes en despeses de guarderia dels fills o adoptats menors de tres anys.

300 € per cada nen.

30% en les despeses de guarderia de fills o adoptats menors de tres anys, si l’habitatge habitual del contribuent està situat en una de les zones rurals qualificada de risc de despoblament.

600 € per cada nen.

Castella-la Manxa

No n’hi ha

 

Castella i Lleó

Per deixar fills menors de quatre anys a cura d’una persona empleada de llar o en guarderies o centres infantils, per motius de treball, podran optar per deduir:

 

30% de les quantitats satisfetes en el període impositiu a la persona ocupada de la llar.

322 €.

100% de les despeses satisfetes de preinscripció i de matrícula, així com les despeses d’assistència en horari general i ampliat i les despeses d’alimentació, sempre que s’hagin produït per mesos complets, en escoles, centres i guarderies infantils de la Comunitat de Castella i Lleó, inscrites en el registre de centres per a la conciliació de la vida familiar i laboral.

1.320 €, límit que es veurà reduït en la quantitat al fet que el contribuent tingués dret, en el seu cas, per la deducció estatal per maternitat. L’import d’aquesta deducció, més l’import, en el seu cas, de la deducció estatal per maternitat, més la quantia de les ajudes públiques percebudes per aquest concepte, no podrà superar l’import total de la despesa efectiva satisfeta per guarderia.

Així mateix, poden deduir-se el 15% de les quantitats satisfetes en el període impositiu a la Seguretat Social per l’empleat de llar.

300 €.

Catalunya

No n’hi ha

 

Extremadura

10% de les quantitats satisfetes en el període impositiu per deixar a fills menors de fins a catorze anys a cura d’una persona ocupada de la llar o en guarderies, centres d’oci, campaments urbans, centres esportius, ludoteques o similars, per motius de feina.

400 €.

Galícia

30% de les quantitats satisfetes per contribuents que per motius de feina, hagin de deixar els seus fills menors a cura d’una persona empleada de llar o en escoles infantils de 0 a 3 anys.

400 €.

600 € si tenen dos fills o més.

Comunitat de Madrid

20% de les quotes ingressades per cotitzacions per l’empleat de llar per a la cura de fills menors de tres anys, sent del 30% quan siguin titulars de família nombrosa.

400 € o 500 €, per a famílies nombroses.

Regió de Múrcia

20% de les despeses educatives corresponents a l’etapa de Primer Cicle d’Educació Infantil, cursada en centres autoritzats i inscrits en la Conselleria competent en matèria d’educació.

1.000 € per cada fill o descendent.

20% de les quotes ingressades per cotitzacions per contribuents que per raons de conciliació tinguin contractada una persona per atendre o cuidar als seus descendents menors de dotze anys.

400 €.

La Rioja

30% de les despeses en escoles infantils o personal contractat per a la cura de fills de 0 a 3 anys, per a contribuents que fixin la seva residència habitual en petits municipis de La Rioja i la mantinguin a la data de meritació.

600 € per menor.

Deducció de 100 euros mensuals per cada fill de 0 a 3 anys per a aquells contribuents que tinguin la seva residència habitual o que la traslladin a petits municipis de La Rioja.

 

20% de les despeses en escoles infantils o centres d’educació infantil de qualsevol municipi de La Rioja per cada fill de 0 a 3 anys.

600 € per menor.

Comunitat Valenciana

15% de les despeses de custòdia en guarderies i centres de primer cicle d’educació infantil, de fills o acollits en la modalitat d’acolliment permanent, menors de tres anys.

270 € anuals per cada fill.

DEDUCCIONS PER ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT, MATERIAL ESCOLAR O PER DESPESES D’ESTUDIS

Comunitat autònoma

Quantitat deduïble

Límit

Andalusia

No n’hi ha

 

Aragó

Quantitats destinades a l’adquisició de llibres de text per als seus descendents, per a educació primària i educació secundària obligatòria, i quantitats destinades a l’adquisició de “material escolar” per a aquests nivells educatius.

– Família nombrosa: 150 € per cada descendent en declaracions conjuntes i 75 € en declaracions individuals.

– No és família nombrosa, en funció de la base imposable total.

En declaracions conjuntes: 100 € per descendent fins a 12.000 €; 50 € per descendent, entre 12.000,01 i 20.000 €; 37,50 € per descendent, entre 20.000,01 i 25.000 €.

En declaracions individuals: 50 € per descendent fins a 6.500 €; 37,50 € per descendent, entre 6.500,01 i 10.000 €, 25 € per descendent, entre 10.000,01 i 12.500 €.

Astúries

Quantitats destinades a l’adquisició de llibres de text per als seus descendents, per a educació primària i educació secundària obligatòria, i quantitats destinades a l’adquisició de material escolar per a aquests nivells educatius.

– Família nombrosa: 150 € en declaracions conjuntes i 75 € en declaracions individuals.

– No és família nombrosa, en funció de la base imposable total.

En declaracions conjuntes: 100 € per descendent fins a 12.000 €; 75 € per descendent, entre 12.000,01 i 20.000 €; 50 € per descendent, entre 20.000,01 i 25.000 €.

En declaracions individuals: 50 € per descendent fins a 6.500 €; 37,50 € per descendent, entre 6.500,01 i 10.000 €, 25 € per descendent, entre 10.000,01 i 12.500 €.

Illes Balears

100% de les quantitats destinades a l’adquisició de llibres de text editats per al segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de formació professional específica, per cada fill.

Declaracions conjuntes:

En funció de l’import de la base imposable total: fins a 10.000 €, 200 € per fill; entre 10.000,01 i 20.000 €, 100 € per fill; entre 20.000,01 i 25.000 €, 75 € per fill.

Declaracions individuals: en funció de l’import de la base imposable total: fins a 6.500 €, 100 € per fill; entre 6.500,01 i 10.000 €, 75 € per fill; entre 10.000,01 i 12.500 €, 50 € per fill.

1.500 euros per cada descendent que cursi, fora de l’illa en la qual es trobi la seva residència habitual, qualsevol estudi que, es consideri educació superior, sent de 1.600 euros quan la base imposable total sigui inferior a 18.000 euros en tributació individual o a 30.000 euros en tributació conjunta.

50% de la quota íntegra autonòmica.

15% dels imports destinats a l’aprenentatge extraescolar d’idiomes estrangers pels fills que cursin estudis d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de formació professional específica.

100 € per fill

Canàries

1.500 € per cada descendent o adoptat solter menor de vint-i-cinc anys, que depengui econòmicament del contribuent i que cursi els estudis d’educació superior fora de l’illa en la qual es trobi la residència habitual del contribuent, sent de 1.600 € per als contribuents la base liquidable dels quals sigui inferior a 33.007,20 €.

40% de la quota íntegra autonòmica de la declaració de l’exercici en què s’iniciï el curs acadèmic.

Quantitats satisfetes en el període impositiu per l’adquisició de material escolar, llibres de text, transport i uniforme escolar, menjadors escolars i reforç educatiu.

100 € pel primer descendent o adoptat i 50 euros addicionals per cadascun dels restants, que donin lloc a l’aplicació del mínim per descendent, i que es trobi escolaritzat en educació infantil, primària, ensenyament secundari obligatori, batxillerat i formació professional de grau mitjà.

Cantàbria

No n’hi ha

 

Castella-la Manxa

Quantitats destinades a l’adquisició de llibres de text editats per a l’educació primària i secundària.

15% de les quantitats satisfetes en el període impositiu per l’ensenyament d’idiomes rebut com a activitat extraescolar pels fills o descendents que cursin estudis de primària i secundària.

Declaracions conjuntes:

– No és família nombrosa, en funció de la base imposable total menys el mínim per descendents: fins a 12.000 €, 100 € per fill; entre 12.000,01 i 20.000 €, 50 € per fill; entre 20.000,01 i 25.000 €, 37,5 € per fill.

– Família nombrosa i l’import de la base imposable total menys el mínim per descendents sigui fins a 40.000 €: 150 € per fill.

Declaracions individuals:

– No és família nombrosa, en funció de l’import de la base imposable total menys el mínim per descendents: fins a 6.500 €, 50 € per fill; entre 6.500,01 i 10.000 €, 37,5 € per fill; entre 10.000,01 i 12.500 €, 25 € per fill.

– Família nombrosa i l’import de la base imposable total menys el mínim per descendents sigui fins a 30.000 €: 75 € per fill.

Castella i Lleó

No n’hi ha

 

Catalunya

Deducció dels interessos pagats en el període impositiu corresponent als préstecs concedits a través de l’Agència de Gestió d’Ajudes Universitàries i Recerca per al finançament d’estudis de màster i de doctorat.

 

Extremadura

15 € per la compra de material escolar

 

Galícia

No n’hi ha

 

Comunitat de Madrid

15% de les despeses d’escolaritat.

10% de les despeses d’ensenyament d’idiomes.

5% de les despeses d’adquisició de vestuari d’ús exclusiu escolar.

400 € per cada fill o descendent.

Si es practica deducció per despeses d’escolaritat, 900 € per fill o descendent o 1.000 € en els estudis de primer cicle d’educació infantil.

Regió de Múrcia

120 € per cada descendent per l’adquisició de material escolar i llibres de text derivats de l’escolarització dels seus descendents en el segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

 

La Rioja

No n’hi ha

 

Comunitat Valenciana

100 € per quantitats destinades a l’adquisició de material escolar, per cada fill o menor acollit en la modalitat d’acolliment permanent que, a la data de la meritació de l’impost, es trobi escolaritzat en educació primària, educació secundària obligatòria o en unitats d’educació especial en un centre públic o privat concertat.

S’estableixen unes quantitats i límits diferents quan la suma de la base liquidable total estigui compresa entre 23.000 i 40.000 €.

 

EL GOVERN APROVA UNA PRIMERA REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONS

El Consell de Ministre ha aprovat en la seva segona volta, el projecte de Llei de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions

Llegir més

El Govern aprova una primera reforma del sistema de pensions

El Consell de Ministre ha aprovat en la seva segona volta, el projecte de Llei de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions.

El Consell de Ministres en la seva reunió del 24 d’agost ha aprovat en la seva segona volta, el projecte de Llei de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d’altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions.

Aquest text, que suposa la modificació del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, recull una part important de les recomanacions aprovades pel Pacte de Toledo la passada tardor que també s’integren en el component 30 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

IPC

La nova norma fixarà un nou marc estable de revaloració de les pensions. El nou mecanisme preveu que l’1 de gener de cada any s’incrementaran les pensions d’acord amb la inflació mitjana anual registrada en l’exercici anterior. En el cas que es produeixi un any d’IPC negatiu, la quantia de les pensions quedarà inalterada. Amb aquest nou mecanisme es dóna compliment a la recomanació 2a del Pacte de Toledo, es garanteix el manteniment del poder adquisitiu de les pensions i es corregeix definitivament la fórmula introduïda en 2013, l’aplicació de la qual està suspesa des de 2018.

Classes passives

Com a novetat, els pensionistes de classes passives tindran la mateixa regularització que la resta quant a revaloració i incentius en la demora de la jubilació.

Jubilació

A més, s’incorporen diverses mesures dirigides a acostar voluntàriament l’edat efectiva a l’edat ordinària de jubilació. En aquest sentit, es fixen quatre vies d’actuació: la revisió de la jubilació anticipada tant voluntària com involuntària i per raó de l’activitat, la jubilació demorada, la jubilació activa i la jubilació forçosa.

En concret, respecte a la jubilació anticipada voluntària, els coeficients passen a ser mensuals per donar més flexibilitat als futurs pensionistes i fomentar el desplaçament voluntari de l’edat d’accés a la jubilació, amb un tractament més favorable a les carreres de cotització més llargues. A més, els coeficients reductors relacionats amb l’avançament de l’edat de jubilació s’aplicaran sobre la quantia de la pensió i no sobre la seva base reguladora, com fins ara.

Quant a la jubilació anticipada involuntària, es milloren dos aspectes: d’un costat, s’estableixen coeficients mensuals, en lloc de trimestrals; i, d’un altre, en relació amb els dos anys immediatament anteriors a l’edat de jubilació ordinària, s’apliquen en la determinació de la pensió de jubilació anticipada involuntària els mateixos coeficients que en la modalitat voluntària en aquells supòsits en els quals el nou coeficient és més favorable que el fins ara vigent, entre altres.

En el cas de la jubilació demorada, el text estableix l’exoneració de cotitzar per contingències comunes, excepte per incapacitat temporal, a partir del compliment de l’edat ordinària de jubilació que correspongui. I, com a mesura més destacable, es reforcen significativament els incentius, que passen a ser de tres tipus per cada any de demora:

 • Un percentatge addicional del 4%.
 • Una quantitat a tant alçat en funció de la quantia de la pensió i premiant les carreres de cotització més llargues.
 • Una combinació de totes dues opcions.

Sobre la jubilació forçosa, el projecte de llei estableix que els convenis col·lectius no podran fixar clàusules que possibilitin l’extinció del contracte de treball pel compliment pel treballador d’una edat inferior a 68 anys. Aquest límit es podrà rebaixar en alguns sectors (CNAE) amb la condició que s’incrementi la participació de la dona en aquests sectors.

Finalment, dins d’aquesta línia que persegueix afavorir la permanència dels treballadors de més edat en el mercat de treball, s’estableix una reducció del 75% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes durant la situació d’incapacitat temporal d’aquells treballadors que haguessin complert l’edat de 62 anys.

Reforç de l’estructura d’ingressos

Respecte a l’enfortiment de l’estructura d’ingressos del sistema, el text estableix que la Llei de pressupostos generals de l’Estat contemplarà anualment una transferència de l’Estat al pressupost de la Seguretat Social per al finançament de diversos conceptes que permetin culminar la separació de fonts en compliment de la recomanació primera del Pacte de Toledo de 2020. Una transferència que ja s’incloïa en els pressupostos generals de l’Estat de 2021.

El projecte de Llei, en compliment de la recomanació 8a del Pacte de Toledo, també es refereix a la creació de l’Agència Estatal de la Seguretat Social, amb el compromís de presentar un projecte de llei en un termini de sis mesos, entre altres punts.

Finalment, l’anomenada ‘clàusula de salvaguarda’ es manté en la seva regulació actual amb caràcter indefinit.

El text ha passat pel Consell Econòmic i Social, que l’ha valorat positivament i ha assenyalat que considera imprescindible “mantenir el mateix esperit de consens que ha presidit l’elaboració d’aquest avantprojecte a l’hora d’abordar aquest desenvolupament al llarg dels pròxims mesos”.

En el seu primer pas pel Consell de Ministres, al començament de juliol, ja es va aprovar la tramitació de l’avantprojecte per via d’urgència.

EN CAS D’ACOMIADAMENT CAL LLIURAR UNA CÒPIA DE LA CARTA ALS REPRESENTANTS LEGALS DELS TREBALLADORS?

El lliurament de la carta als representants legals no s’exigeix en els acomiadaments objectius per ineptitud sobrevinguda del treballador o per falta d’adaptació a les modificacions tècniques operades en el seu lloc de treball. Tampoc ho és en cas d’acomiadament disciplinari, tret que el conveni estableixi el contrari.

Llegir més

En cas d’acomiadament cal lliurar una còpia de la carta als representants legals dels treballadors?

El lliurament de la carta als representants legals no s’exigeix en els acomiadaments objectius per ineptitud sobrevinguda del treballador o per falta d’adaptació a les modificacions tècniques operades en el seu lloc de treball. Tampoc ho és en cas d’acomiadament disciplinari, tret que el conveni estableixi el contrari.

A l’hora de formalitzar un acomiadament, existeix una certa confusió entre les empreses sobre si és necessari lliurar còpia de la carta als representants legals dels treballadors.

En aquest sentit, cal distingir les següents situacions:

 • Obligatori. Aquest lliurament és obligatori en cas d’acomiadament objectiu per causes econòmiques, tècniques, productives o organitzatives.
 • No obligatori. En canvi, el lliurament no s’exigeix en els acomiadaments objectius per ineptitud sobrevinguda del treballador o per falta d’adaptació a les modificacions tècniques operades al seu lloc de treball. Tampoc ho és en cas d’acomiadament disciplinari (tret que el conveni estableixi el contrari).

Comunicació

Una altra cosa és l’obligatorietat de comunicar al comitè la imposició de sancions per faltes molt greus. Però aquesta comunicació no implica lliurar una còpia de la carta d’acomiadament; n’hi ha prou amb informar els representants sobre la imposició de la sanció, indicant el nom de l’afectat i la data d’aquesta sanció.

SI COBRO ATUR O SUBSIDI I LA MEVA SITUACIÓ FAMILIAR CANVIA AQUEST CANVI AFECTA LES PRESTACIONS?

Si varia el nombre de fills a càrrec seu mentre percep la prestació per desocupació, podria afectar la seva quantia, perquè caldria revisar els topalls mínim i màxim d’aquesta quantia. Si canvia la situació del seu cònjuge, no afecta la prestació per desocupació.

Llegir més

Si cobro atur o subsidi i la meva situació familiar canvia aquest canvi afecta les prestacions?

Si varia el nombre de fills a càrrec seu mentre percep la prestació per desocupació, podria afectar la seva quantia, perquè caldria revisar els topalls mínim i màxim d’aquesta quantia. Si canvia la situació del seu cònjuge, no afecta la prestació per desocupació.

Es podria donar el cas que si està cobrant l’atur o subsidi la seva situació familiar canviés. En aquests casos cal tenir en compte que aquest canvi afecta les prestacions.

En concret, si varia el nombre de fills a càrrec seu mentre percep la prestació per desocupació, podria afectar la seva quantia, perquè caldria revisar els topalls mínim i màxim d’aquesta quantia. Si canvia la situació del seu cònjuge, no afecta la prestació per desocupació.

Si està percebent el subsidi per desocupació i es produeix una variació en la situació de les persones que componen la seva unitat familiar (inclòs el seu cònjuge) per diverses causes (col·locació o desocupació, naixement o defunció, entre altres), pot afectar el manteniment del subsidi si per accedir-hi va haver de demostrar responsabilitats familiars, o fins i tot pot suposar la variació en la mena de subsidi que percep si passa de no tenir càrregues a tenir-les en els dotze mesos següents al fet causant del subsidi per desocupació.

És molt important comunicar al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) els canvis que es produeixin en el nombre de membres de la seva unitat familiar i en la situació econòmica o laboral dels qui la componen perquè es revisi la nova situació i s’efectuïn els ajustos necessaris (per exemple, un canvi de la quantia de la prestació o la baixa temporal en el subsidi per pèrdua de requisits).

Si està percebent un subsidi i no comunica les variacions, podria ocasionar-li un perjudici important, ja que, si es detectessin, i a conseqüència d’elles, estigués percebent de manera indeguda aquest subsidi, s’iniciaria un procediment sancionador per infracció greu que podria concloure amb la seva extinció.

Font: SEPE

COVID-19. PRÒRROGA DE MESURES DE PROTECCIÓ SOCIAL PER FER FRONT A SITUACIONS DE VULNERABILITAT SOCIAL I ECONÒMICA (BO SOCIAL D’ELECTRICITAT, HABITATGE, ETC.)

Entre altres mesures, s’amplia fins al 31 d’octubre de 2021 la garantia de subministrament d’aigua, electricitat i gas natural als consumidors vulnerables, i la suspensió dels procediments i llançaments d’habitatge en situacions de vulnerabilitat, en els supòsits i d’acord amb els tràmits ja establerts, així com a possibilitat de sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda, quan l’arrendador sigui una empresa o entitat pública d’habitatge o un gran tenidor. També s’amplia fins a aquesta data els contractes d’arrendament d’habitatge que es poden acollir a la pròrroga extraordinària de sis mesos.

Llegir més

COVID-19. Pròrroga de mesures de protecció social per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica (bo social d’electricitat, habitatge, etc.)

Entre altres mesures, s’amplia fins al 31 d’octubre de 2021 la garantia de subministrament d’aigua, electricitat i gas natural als consumidors vulnerables, i la suspensió dels procediments i llançaments d’habitatge en situacions de vulnerabilitat, en els supòsits i d’acord amb els tràmits ja establerts, així com a possibilitat de sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda, quan l’arrendador sigui una empresa o entitat pública d’habitatge o un gran tenidor. També s’amplia fins a aquesta data els contractes d’arrendament d’habitatge que es poden acollir a la pròrroga extraordinària de sis mesos.

Donada la previsió que algunes de les mesures contingudes en el Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig, deixin de fer efecte el 9 d’agost de 2021, s’ha publicat al BOE del dia 4 d’agost el Reial decret llei 16/2021, pel qual es prorroguen la vigència d’algunes de les iniciatives adoptades per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica fins al 31 d’octubre de 2021 davant la persistència de les conseqüències socials en aquesta nova fase de recuperació econòmica.

Garantia de subministrament d’aigua, electricitat i gas natural

S’amplia fins al 31 d’octubre de 2021 la garantia de subministrament d’aigua, electricitat i gas natural als consumidors vulnerables, prevista en l’article 4 del Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig.

Addicionalment, es modifica l’article 5 d’aquesta norma, que configura una nova categorització de consumidor vulnerable, a l’efecte de la percepció del bo social d’electricitat.

Mesures de protecció en situacions de vulnerabilitat en matèria d’habitatge

S’amplia fins al 31 d’octubre de 2021 la suspensió dels procediments i llançaments d’habitatge en situacions de vulnerabilitat, en els supòsits i d’acord amb els tràmits ja establerts.

S’estén, fins a 31 d’octubre de 2021, la possibilitat de sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda, quan l’arrendador sigui una empresa o entitat pública d’habitatge o un gran tenidor, en els termes establerts en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

S’amplia fins a 31 d’octubre de 2021 els contractes d’arrendament d’habitatge que poden acollir-se a la pròrroga extraordinària de sis mesos, en els mateixos termes i condicions del contracte en vigor.

S’estén fins al 30 de novembre de 2021 el termini durant el qual els arrendadors i titulars de l’habitatge afectats per la suspensió extraordinària prevista en el citat Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, podran presentar la sol·licitud de compensació prevista en la disposició addicional segona del Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre.

Mesures en matèria de protecció contra la violència de gènere

S’estén la consideració com a essencials dels serveis de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere fins al 31 d’octubre de 2021.

PRÒXIMS CANVIS AMB LA NOVA REFORMA DE LA LLEI CONCURSAL

Entre altres novetats, la pròxima reforma de la Llei Concursal inclou un nou procediment especial per a microempreses senzill, ràpid, flexible, digitalitzat –en el qual les parts es comunicaran a través de formularis gratuïts i disponibles en línia o les vistes seran virtuals– i que suposarà una reducció significativa dels costos per al deutor. També es reforma el procediment concursal per a agilitar-lo i reduir la seva durada, amb mesures com la substitució de la junta de creditors per una tramitació escrita en el conveni o la reducció de la retribució de l’administrador concursal si la gestió no és eficient, la qual cosa es produirà si el procediment dura més de dotze mesos per causa que li sigui imputable. Una altra de les novetats és la modificació en profunditat del procediment de segona oportunitat, dirigit a persones físiques (consumidors) i autònoms en concurs.

Llegir més

Pròxims canvis amb la nova reforma de la Llei Concursal

Entre altres novetats, la pròxima reforma de la Llei Concursal inclou un nou procediment especial per a microempreses senzill, ràpid, flexible, digitalitzat –en el qual les parts es comunicaran a través de formularis gratuïts i disponibles en línia o les vistes seran virtuals– i que suposarà una reducció significativa dels costos per al deutor. També es reforma el procediment concursal per a agilitar-lo i reduir la seva durada, amb mesures com la substitució de la junta de creditors per una tramitació escrita en el conveni o la reducció de la retribució de l’administrador concursal si la gestió no és eficient, la qual cosa es produirà si el procediment dura més de dotze mesos per causa que li sigui imputable. Una altra de les novetats és la modificació en profunditat del procediment de segona oportunitat, dirigit a persones físiques (consumidors) i autònoms en concurs.

El Govern, a través del Ministeri de Justícia i el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, ha tret a tràmit d’audiència pública l’avantprojecte de llei de reforma de la Llei Concursal.

El projecte normatiu inclou la transposició de la Directiva europea de reestructuració i insolvència i introdueix altres reformes en l’àmbit concursal per disposar d’instruments àgils i eficaços que millorin els procediments d’insolvència i facilitin el manteniment d’empreses viables.

A grans trets i segons el Ministeri de Justícia aquestes són algunes de les novetats d’aquest text:

 • El text introdueix la figura dels plans de reestructuració empresarial, un instrument preconcursal dirigit a evitar la insolvència, o a superar-la, que incentiva una actuació primerenca i, per tant, amb més probabilitats d’èxit.
 • El deutor podrà determinar quins seran els creditors afectats pel pla de reestructuració i les execucions singulars dels béns i drets de l’empresa quedaran suspeses -fins a un màxim de dotze mesos- per facilitar la negociació del pla, la qual cosa permetrà a l’empresa continuar desenvolupant la seva activitat amb total normalitat.
 • La reforma inclou un nou procediment especial per a microempreses senzill, ràpid, flexible, digitalitzat -en el qual les parts es comunicaran a través de formularis gratuïts i disponibles en línia o les vistes seran virtuals- i que suposarà una reducció significativa dels costos per al deutor. Aquest procediment permetrà als deutors aconseguir un pla de continuació si l’empresa és viable o, en cas de no ser possible, els facilitarà una ràpida liquidació de l’empresa a través d’una plataforma en línia.
 • També es reforma el procediment concursal per a agilitar-lo i reduir la seva durada, amb mesures com la substitució de la junta de creditors per una tramitació escrita en el conveni o la reducció de la retribució de l’administrador concursal si la gestió no és eficient, la qual cosa es produirà si el procediment dura més de dotze mesos per causa que li sigui imputable.
 • Una altra de les novetats és la modificació en profunditat del procediment de segona oportunitat, dirigit a persones físiques (consumidors) i autònoms en concurs, donant un nou impuls als qui desitgen tornar a emprendre o continuar amb la seva activitat econòmica sense el llast de deutes d’una iniciativa anterior. D’aquesta manera, sota unes certes condicions i subjectant-se a un pla de pagaments, es possibilita l’exoneració dels deutes sense necessitat d’una liquidació prèvia dels actius empresarials o de l’habitatge habitual del deutor.
 • Es modifica la Llei orgànica del Poder Judicial: com a complement necessari per a les mesures d’eficiència contingudes en l’avantprojecte, resulta imprescindible descarregar de competències als jutjats mercantils i a les seccions especialitzades de les audiències provincials. Per a aquestes mesures és necessària la modificació de la Llei orgànica del Poder Judicial, per la qual cosa es presenta una segona reforma, com Llei orgànica, complementària a la de la Llei Concursal.

Aquesta reforma contempla, entre les mesures més destacades, que els jutjats dels casos sobre condicions generals de la contractació i sobre protecció dels consumidors i unes certes reclamacions en matèria de transports (retards d’aerolínies, equipatges, etc.) passin dels jutjats del mercantil als jutjats de primera instància.

Finalment, tornarà als jutjats del mercantil el coneixement del concurs de les persones naturals no empresàries.

OBLIGACIONS FISCALS SETEMBRE – OCTUBRE 2021

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de setembre i octubre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Obligacions fiscals setembre – octubre 2021

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de setembre i octubre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

SETEMBRE

Fins al 20 de setembre

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Agost 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Juliol i agost 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Agost 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Juliol i agost 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Juny 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Agost 2021: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Agost 2021. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Segon trimestre 2021. Pagament fraccionat: 583
 • Segon quadrimestre 2021. Autoliquidació: 587

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Agost 2021: 604

Fins al 30 de setembre

IVA

 • Agost 2021. Autoliquidació: 303
 • Agost 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Agost 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

OCTUBRE

Fins al 20 d’octubre

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Setembre 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Tercer trimestre 2021: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats Renda

 • Tercer trimestre 2021:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats Societats i Establiments Permanents de no Residents

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Setembre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Setembre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Tercer trimestre 2021. Autoliquidació: 303
 • Tercer trimestre 2021. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Tercer trimestre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Tercer trimestre 2021. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
 • Tercer trimestre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Setembre 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Juliol 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Setembre 2021: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2021: 521, 522, 547
 • Tercer trimestre 2021. Activitats V1, V2, F1, F2: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Tercer trimestre 2021. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Setembre 2021. Grans empreses: 560
 • Tercer trimestre 2021. Excepte grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Tercer trimestre 2021. Pagament fraccionat: 585
 • Pagament fraccionat 2021: 589

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Tercer trimestre 2021: 595

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Setembre 2021: 604

CATALUNYA. AJUTS I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts a les activitats de demostració de transferència tecnològica (operació 01.02.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8476

Data de publicació: 10/08/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8476/1867147.pdf

2. Subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8479

Data de publicació: 13/08/2021

Termini: 30/09/2021

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8479/1867709.pdf

3. Ajuts de minimis en espècie al sector agrícola en la modalitat d’assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible, corresponents a l’any 2021

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8480

Data de publicació: 16/08/2021

Termini: 30/10/2021

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8480/1867909.pdf

4. Subvencions destinades a la realització d’activitats en l’àmbit de les associacions professionals del sector del transport de mercaderies per carretera, per a l’any 2021

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8483

Data de publicació: 19/08/2021

Termini: 20/09/2021

Organisme oficial: Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8483/1868109.pdf

AJUTS I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts a projectes d’R+D+i en l’àmbit de la indústria connectada 4.0. (Actiu_Finançament)

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 160

Data de publicació: 6/07/2021

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/06/pdfs/BOE-A-2021-11212.pdf

2. Subvencions a agrupacions d’entitats que realitzin projectes d’inversió i reforma en matèria de recerca per al desenvolupament tecnològic, la innovació i l’equilibri de la cadena de comercialització en el sector pesquer i de l’aqüicultura en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 196

Data de publicació: 17/08/2021

Termini: 17/09/2021

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/17/pdfs/BOE-B-2021-35907.pdf

3. Ajuts per a l’organització de festivals i certàmens cinematogràfics a Espanya

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 197

Data de publicació: 18/08/2021

Termini: 24/09/2021

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/18/pdfs/BOE-A-2021-14030.pdf

4. Ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s’aprova i publica la convocatòria corresponent a l’exercici 2021

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 201

Data de publicació: 23/08/2021

Termini: 4/10/2021

Organisme oficial: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/23/pdfs/BOE-A-2021-14140.pdf