COMENÇA LA PRESENTACIÓ DE LES DECLARACIONS DE RENDA I PATRIMONI 2021. QUINES SÓN LES SEVES NOVETATS?

La crisi del coronavirus ha alterat l’economia i la vida social dels ciutadans, però la cita anual amb Hisenda es manté intacta. El 6 d’abril arrenca la campanya de renda i patrimoni de l’exercici 2021, una campanya en la qual, encara que no tenim gaires novetats, sí que hi ha alguns punts que convé tenir en compte, ja que les rendes de 2021 s’han generat en plena pandèmia per la COVID-19, la qual cosa, òbviament, afectarà moltes declaracions. A més podem destacar altres novetats com les noves escales de gravamen, la tributació dels pactes successoris, els nous límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social o les noves deduccions per obres de millora de l’eficiència energètica en habitatges, etc.

Llegir més

Comença la presentació de les declaracions de renda i patrimoni 2021. Quines són les seves novetats?

La crisi del coronavirus ha alterat l’economia i la vida social dels ciutadans, però la cita anual amb Hisenda es manté intacta. El 6 d’abril arrenca la campanya de renda i patrimoni de l’exercici 2021, una campanya en la qual, encara que no tenim gaires novetats, sí que hi ha alguns punts que convé tenir en compte, ja que les rendes de 2021 s’han generat en plena pandèmia per la COVID-19, la qual cosa, òbviament, afectarà moltes declaracions. A més podem destacar altres novetats com les noves escales de gravamen, la tributació dels pactes successoris, els nous límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social o les noves deduccions per obres de millora de l’eficiència energètica en habitatges, etc.

Com ja l’hem estat informant, la campanya de les declaracions de la renda i patrimoni ha arrencat el 6 d’abril i conclou el 30 de juny (amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 27 de juny de 2022). Aquesta campanya presenta algunes novetats, que convé tenir en compte.

Al BOE del dia 18 de març de 2022 i en vigor des de l’endemà, es publicà l’Ordre HFP/207/2022, de 16 de març, per la qual s’aproven els models de declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i de l’impost sobre el patrimoni (IP), exercici 2021.

Quant a les novetats en l’IRPF per a 2021, en podem destacar alguna com les noves escales de gravamen, la tributació dels pactes successoris, els nous límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social o les noves deduccions per obres de millora de l’eficiència energètica en habitatges, etc.

Respecte a l’impost sobre el patrimoni 2021, les novetats estan marcades per la introducció d’un apartat per identificar els saldos de monedes virtuals (criptomonedes), que fins ara s’havien d’incloure en l’apartat genèric d’Altres béns i drets de contingut econòmic. També la valoració de béns immobles, per als quals s’estableix que la base imposable serà el valor de referència previst en el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, s’afegeix aquesta regla de valoració per als immobles el valor dels quals hagi estat determinat per l’administració en un procediment. Sense oblidar-nos que en els casos de les assegurances de vida quan el prenedor de l’assegurança no tingui la facultat d’exercir el dret de rescat, i en els supòsits en què es perceben rendes temporals o vitalícies procedents d’una assegurança de vida, s’inclou com a possible valor utilitzat per a la valoració l’import de la provisió matemàtica.

Tot això, sense perjudici de les deduccions autonòmiques aprovades dins de la seva competència per cada CCAA.

Principals novetats IRPF 2021

Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva (“mòduls”): per a 2021 es mantenen els mateixos mòduls i instruccions d’aplicació que en 2020, així com les quanties de 250.000 i de 125.000 € per al volum de rendiments íntegres l’any anterior corresponent al conjunt de les activitats econòmiques, excepte ramaderes, forestals i pesqueres, i per a les operacions respecte de les quals estiguin obligats a facturar, respectivament. Així mateix, es manté en 250.000 € la quantia del volum de compres en béns i serveis que no es pot superar sense sortir del règim.

Renúncia o revocació de mòduls per a l’any 2021: des del 24-12-2020 fins al 31-1-2021. La renúncia a mòduls en 2020 i 2021 no vincula durant tres anys.

Reducció general del rendiment activitats econòmiques en estimació objectiva: la reducció general és del 20 per 100 per a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals i del 5 per 100 del rendiment net per a les restants activitats econòmiques.

Activitats econòmiques en estimació directa. Pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors: els contribuents de l’IRPF que tinguin la consideració d’empresa de reduïda dimensió podran deduir, en els exercicis 2020 i 2021, les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors quan en el moment de la meritació de l’impost el termini que hagi transcorregut des del venciment de l’obligació a què es refereix l’article 13.1.a) de la LIS sigui de tres mesos.

Deducció de capital immobiliari de la quantia rebaixada en el lloguer de locals destinats a activitats turístiques, hostaleria i comerç: des de l’01-01-2021, les persones físiques que lloguen els locals en els quals es desenvolupen determinades activitats econòmiques vinculades al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i acordin voluntàriament rebaixes en la renda arrendatícia corresponent als mesos de gener, febrer i març de 2021, podran computar com a despesa deduïble per al càlcul del rendiment del capital immobiliari de l’IRPF la quantia de la rebaixa de la renda acordada durant aquests mesos.

Rendiments del capital immobiliari. Reducció del 60 % per l’arrendament de béns immobles destinats a habitatge: amb efectes des de l’11 de juliol de 2021, s’aclareix l’expressió “rendiments declarats pel contribuent” afegint que, la reducció només es pot aplicar sobre el rendiment net positiu calculat pel contribuent en la seva declaració-liquidació o autoliquidació, sense que procedeixi la seva aplicació sobre el rendiment net positiu determinat per l’Administració en la tramitació d’un procediment de comprovació o d’inspecció (incorporant ingressos no declarats o eliminant despeses computades i no deduïbles), encara que el contribuent hagi col·laborat amb la seva declaració o acceptació durant la tramitació del procediment. Amb aquesta regulació, se supera el criteri jurisprudencial fixat pel Tribunal Suprem respecte a la regulació anterior, que permetia aplicar la citada reducció en seu del procediment de comprovació o inspecció.

Reducció del termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament: el termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament serà de tres mesos en 2020 i 2021.

Quantitats destinades a l’amortització: immobles adquirits a títol gratuït: el Tribunal Suprem en la seva sentència núm. 1130/2021, de 15 de setembre, ha fixat com a criteri interpretatiu que, afectes de determinar l’amortització aplicable en el cas d’immobles adquirits a títol gratuït per herència o donació, el cost d’adquisició satisfet serà el valor del bé adquirit en aplicació de les normes sobre l’impost sobre successions i donacions o el seu valor comprovat en aquests gravàmens (exclòs del còmput el valor del sòl), més les despeses i tributs inherents a l’adquisició que correspongui a la construcció i, si escau, la totalitat de les inversions i millores efectuades en els béns adquirits.

“Unit Linked” (contractes d’assegurances de vida en els quals el prenedor assumeixi el risc de la inversió): amb efectes des de l’11 de juliol de 2021 s’ha modificat l’article 14.2.h) de la Llei de l’IRPF en relació amb les assegurances de vida en les quals el prenedor assumeixi el risc de la inversió, per adaptar els requisits exigibles a les últimes modificacions normatives aplicables a les entitats asseguradores.

Tributació dels pactes successoris: amb efectes des de l’11 de juliol de 2021, s’estableix que l’adquirent en virtut de pacte successori s’haurà de subrogar en el valor i data d’adquisició dels béns en el titular original, en aquells casos en què transmeti els béns rebuts en el transcurs de cinc anys des de la celebració del pacte successori o de la defunció del titular original, si fos anterior. D’aquesta manera, se sotmet a tributació el guany patrimonial generat des de l’adquisició inicial del bé fins a la seva transmissió mitjançant pacte o contracte successori. Aquesta modificació només serà aplicable a les transmissions de béns efectuades amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, és a dir, 11 de juliol de 2021.

Guanys exclosos de gravamen en supòsits de reinversió d’habitatge habitual: a l’efecte del còmput del termini de reinversió en les exempcions per reinversió en habitatge habitual i en entitats de nova o recent creació no es tindrà en compte per haver estat suspès el període comprès entre el 14 de març de 2020 i el 30 de maig de 2020 per fer front a la COVID-19.

Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social: amb efectes des de l’01-01-2021, es modifiquen diferents límits en relació amb els sistemes de previsió social.

 • Aportacions anuals màximes (excepte per a assegurances col·lectives de dependència) i límit màxim conjunt de reducció: es redueix de 8.000 a 2.000 euros anuals el límit general de reducció aplicable en la base imposable per les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, si bé es preveu que el nou límit es pugui incrementar en 8.000 euros més per a les contribucions empresarials.

Les aportacions pròpies que l’empresari individual realitzi a plans de pensions d’ocupació o a mutualitats de previsió social, dels quals, al seu torn, sigui promotor i partícip o mutualista, així com les que realitzi a plans de previsió social empresarial o assegurances col·lectives de dependència dels quals, al seu torn, sigui prenedor i assegurat, es consideraran com a contribucions empresarials, a l’efecte del còmput d’aquest límit.

 • Règim transitori. Excés d’aportacions realitzades i no reduïdes en els exercicis 2016-2020: s’estableix un règim transitori que permet que, en el cas que entre les quantitats pendents de reduir procedents dels exercicis 2016 a 2020 existeixin aportacions realitzades pel contribuent i contribucions imputades pel promotor, s’entengui que les quantitats pendents de reducció corresponen a contribucions imputades pel promotor, amb el límit de les contribucions imputades en aquests períodes impositius. L’excés sobre aquest límit s’entendrà que correspon a aportacions del contribuent.
 • Excés d’aportacions i contribucions corresponents a l’exercici: des del període 2021 quan en l’excés que es produeixi en l’exercici concorrin aportacions del contribuent i contribucions imputades pel promotor, la determinació de la part de l’excés que correspon a les unes i les altres es realitzarà en proporció als imports de les respectives aportacions i contribucions.
 • Aportacions a sistemes de previsió social dels quals sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent: es redueix de 2.500 a 1.000 euros anuals el límit màxim aplicable per aportacions a sistemes de previsió social dels que sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent.

Escala general de l’impost, tipus de gravamen de l’estalvi, escala de retencions i ingressos a compte aplicable als perceptors de rendes del treball i escales aplicables als treballadors desplaçats a territori espanyol: amb efectes des de l’01-01-2021, s’afegeix un tram en l’escala general de l’impost per a bases liquidables generals a partir de 300.000 euros amb un tipus de gravamen del 24,50 %. D’acord amb això, s’introdueix un nou tram per a la base de retenció per rendiments del treball que excedeixi de 300.000 euros, la qual cosa incrementa el tipus de retenció màxim del 45 % al 47 %. Així mateix, s’afegeix un tram en l’escala de l’estalvi per a bases liquidables superiors a 200.000 euros amb un tipus de gravamen del 26 % (escala estatal + autonòmica).

En línia amb l’anterior, es modifiquen les escales aplicables als treballadors desplaçats a territori espanyol en els següents termes: a) s’incrementa del 45 % al 47 % el tipus aplicable a la part de la base liquidable general que excedeixi de 600.000 €; b) s’introdueix un nou tram per a la part de la base liquidable d’estalvi que excedeixi de 200.000 €, que passa del 23 % al 26 %; c) augmenta del 45 % al 47 % el tipus de retenció aplicable a les retribucions satisfetes per un mateix pagador que excedeixin de 600.000 €.

Noves deduccions per obres de millora de l’eficiència energètica en habitatges: amb efectes des del 6 d’octubre de 2021 (Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre), s’introdueixen noves deduccions en l’IRPF del 20, 40 o 60 % per obres en habitatges i edificis residencials que millorin l’eficiència energètica i en l’exclusió de tributació en aquest impost de determinades subvencions i ajuts per a la rehabilitació.

Deducció per inversió en habitatge habitual: en l’apartat relatiu al règim transitori de la deducció per inversió en habitatge habitual, se suprimeixen les caselles corresponents a la modalitat de construcció de l’habitatge habitual, per haver finalitzat el termini de quatre anys, prorrogable en uns altres quatre anys, en els quals el contribuent havia d’acabar la construcció del seu habitatge habitual per tenir dret al règim transitori d’aquesta deducció. Per a minimitzar la possibilitat d’error respecte de la seva aplicació s’han incorporat, en el cas d’obres d’ampliació o rehabilitació i d’obres i instal·lacions d’adequació de l’habitatge habitual de persones amb discapacitat, caselles per indicar la data d’inici i fi de les obres. En el cas que es tracti de la modalitat de construcció, se sol·licitarà la data de l’escriptura d’adquisició o d’obra nova de l’habitatge.

Altres qüestions d’interès. IPREM, interès legal, interessos de demora i salari mitjà anual del conjunt dels declarants de l’IRPF

 • L’import de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM) per a 2021 queda fixat en 7.908,60 euros, d’acord amb el que s’estableix per la disposició addicional cent vint-i-unena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021.
 • L’interès legal dels diners en l’exercici 2021 es manté en el 3 per 100 i l’interès de demora a què es refereix a l’article 26.6 de la Llei General Tributària en el 3,75 per 100, d’acord amb el que s’estableix en la disposició addicional quaranta-novena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021.
 • El salari mitjà anual del conjunt dels declarants de l’IRPF es manté en 22.100 euros per a l’exercici 2021.

Guia de les deduccions autonòmiques de l’IRPF en l’exercici 2021

 1. Andalusia
 2. Aragó
 3. Principat d’Astúries
 4. Illes Balears
 5. Canàries
 6. Cantàbria
 7. Castella-la Manxa
 8. Castella i Lleó
 9. Catalunya
 10. Extremadura
 11. Galícia
 12. Comunitat de Madrid
 13. Regió de Múrcia
 14. La Rioja
 15. Comunitat Valenciana

Incidència de la COVID-19 en la renda 2021

 • Els dies de l’estat d’alarma es computen a l’efecte de considerar un contribuent com a resident a Espanya.
 • A l’efecte del termini de dos anys per exonerar de tributació per reinversió el guany patrimonial obtingut en la transmissió d’habitatge habitual, no es tenen en compte els dies que van des del 14 de març de 2020 al 30 de maig de 2020 per fer front a la COVID-19.
 • A l’efecte del termini de sis mesos per exonerar de tributació el guany patrimonial obtingut en la transmissió de qualsevol element patrimonial, per reinversió en renda vitalícia, d’un contribuent més gran de seixanta-cinc anys, no es tenen en compte els setanta-vuit dies que van des del 14-03-2020 al 30-05-2020.
 • Si un treballador tenia cedit un vehicle per la seva empresa, que podia utilitzar per a fins particulars, les restriccions de mobilitat per l’estat d’alarma no incideixen en la quantificació de la retribució en espècie citada.
 • Els treballadors en ERTO que han percebut del SEPE quantitats que no els corresponien en 2021 i que han hagut de retornar aquest any o que les hauran de retornar després, no han de tributar per elles. El problema pot radicar a conèixer la dada de l’import net que és el que han d’incloure en la renda 2021. L’AEAT anirà actualitzant les dades fiscals a mesura que rebi informació del SEPE
 • Els contribuents amb rendiments bruts del treball superiors a 14.000 € que tinguin dos pagadors la seva empresa i el SEPE sempre que el segon pagador li hagi satisfet més de 1.500 € estaran obligats a declarar i, normalment, els sortirà a ingressar pel dèficit de retencions que s’haurà produït.
 • Els ajuts d’algunes CCAA a treballadors en ERTO amb rendes baixes no estan exemptes, i tributen com a rendiments del treball. En el cas d’ajuts al consum en forma de targetes o bons d’ajuntaments o comunitats caldrà analitzar si es qualifiquen de guanys patrimonials o rendiments del treball.
 • Els empresaris o professionals que hagin cobrat la prestació extraordinària per cessament d’activitat l’hauran de declarar com a rendiment del treball.
 • Quan el propietari d’un immoble llogat hagi arribat a un acord amb l’inquilí per no cobrar-li la renda durant uns mesos de 2021 no imputarà ingressos per aquest temps, deduirà les despeses que se li hagin produït i no imputarà rendes immobiliàries.
 • Si l’acord entre propietari i inquilí ha consistit en un diferiment d’algunes rendes de 2021 no es computaran com a ingressos mentre no siguin exigibles i hi haurà plena deducció de despeses sense imputació de rendes immobiliàries.
 • Si l’acord entre propietari i inquilí va consistir en una rebaixa de la renda, el còmput d’ingressos es realitzarà conforme als acords.
 • Si l’inquilí impaga alguna renda de 2021 l’arrendador haurà d’imputar l’ingrés impagat i podrà deduir, com a saldos de dubtós cobrament, les quantitats impagades, però només si han transcorregut almenys tres mesos des de la primera gestió de cobrament fins al 31-12-2021. També en aquest cas podrà deduir la resta de despeses i no ha d’imputar rendes immobiliàries.
 • Encara que hagin existit restriccions de mobilitat que puguin haver impedit l’ús d’una segona residència, caldrà imputar-ne la renda en 2021.
 • No és deduïble la part corresponent de les despeses de subministrament que s’han produït en l’habitatge habitual de l’empresari o professional pels dies que, durant la pandèmia, va exercir l’activitat des de casa tret que hagi afectat l’habitatge al desenvolupament de l’activitat.
 • En el cas que un autònom hagi gaudit de l’exclusió total o parcial del pagament de les quotes del RETA derivada d’una inexistència d’obligació o exempció, això no tindrà incidència en l’impost perquè no se li dona la naturalesa de rendiment íntegre ni de despesa deduïble per a la determinació dels rendiments.
 • Les subvencions per a autònoms amb dificultats, concedides per algunes comunitats autònomes que inclouen, entre altres contingències, la suspensió de l’activitat o la caiguda d’ingressos a conseqüència de l’epidèmia de COVID-19 tant si s’aplica a compensar despeses de l’exercici o la pèrdua d’ingressos, tindran el tractament de subvencions corrents, és a dir, d’ingressos de l’activitat imputables en l’exercici.
 • A l’efecte de la quantificació del mòdul “personal assalariat”, en el règim d’estimació objectiva, el personal assalariat s’haurà de valorar, treballador per treballador, en funció de les condicions en què es trobin en l’ERTO i es computarà, només, les hores que hagi de prestar de treball efectiu, no computant-se la part del contracte de treball que es trobi suspesa temporalment.
 • Si una mare ha estat en ERTO durant els mesos en què la suspensió del contracte de treball hagi estat total, no tindrà dret a la deducció per maternitat. Per contra, si l’ERTO ha estat parcial, sí que tindrà dret a la citada deducció.
 • El dret a la deducció per família nombrosa o familiars amb discapacitat no es perd per haver estat en ERTO durant 2021. Així mateix, hi tindran dret els autònoms que hagin percebut la prestació extraordinària per cessament d’activitat.

Contribuents no obligats a declarar

Quadre resum

Regla

Renda obtinguda

Límits

Altres condicions

1r

Rendiments del treball

22.000

 • Un pagador (2n i restants ≤ 1.500 euros anuals).
 • Prestacions passives de dos o més pagadors les retencions dels quals hagin estat determinades per l’Agència Tributària.

14.000

 • Més d’un pagador (2n i restants >1.500 euros anuals).
 • Pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
 • Pagador dels rendiments no obligat a retenir.
 • Rendiments subjectes a tipus fix de retenció.
 • Rendiments del capital mobiliari.
 • Guanys patrimonials.

1.600

 • Subjectes a retenció o ingrés a compte, excepte guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’IIC en les quals la base de retenció no sigui procedent determinar-la per la quantia a integrar en la base imposable.
 • Rendes immobiliàries imputades.
 • Rendiments de Lletres del Tresor.
 • Subvencions per a l’adquisició d’habitatges protegits o de preu taxat.
 • Altres guanys patrimonials derivats d’ajuts públics

1.000

2n

 • Rendiments del treball.
 • Rendiments del capital (mobiliari i immobiliari).
 • Rendiments d’activitats econòmiques.
 • Guanys patrimonials.

1.000

 • Subjectes o no a retenció o ingrés a compte.
 • Pèrdues patrimonials.

<500

 • Sigui quina sigui la seva naturalesa.

Comentaris al quadre:

La regla 2a i els seus límits són independents dels continguts en la regla 1a, actuant en tot cas com a criteri corrector de la regla 1a per a rendes d’escassa quantia. En conseqüència, si un contribuent no està obligat a declarar per raó de la naturalesa i quantia de les rendes obtingudes conforme als límits i condicions de la regla 1a, no procedirà l’aplicació de la regla 2a.

Quan, de l’aplicació dels límits i condicions de la regla 1a, el contribuent estigués obligat a presentar la declaració, s’ha d’acudir a la regla 2a i els seus límits per verificar si opera l’exclusió de l’obligació de declarar en tractar-se de rendes d’escassa quantia.

Tingui’s en compte que en la regla 1a no apareixen enunciades les pèrdues patrimonials entre els supòsits exonerats de l’obligació de declarar.

D’igual manera, tingui’s en compte que en la regla 2a no apareix enumerada la imputació de rendes.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 2021

De cara a aquest exercici 2021, hem de tenir present les següents novetats:

Escala de gravamen: s’incrementa un punt el gravamen de l’últim tram de l’escala estatal (per a patrimonis superiors a 10.695.996,06 €), que passa del 2,5 % al 3,5 %.

Dret a l’aplicació de la normativa pròpia aprovada per la comunitat autònoma per no residents: s’estén a tots els no residents, siguin residents en un Estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu o en un tercer Estat, el dret a l’aplicació de la normativa pròpia aprovada per la comunitat autònoma on radiqui el valor més elevat dels béns i drets que siguin titulars i pels quals s’exigeixi l’impost, perquè estiguin situats, puguin exercitar-se o hagin de complir-se en territori espanyol.

Valor de referència dels immobles: d’acord amb els canvis introduïts en altres impostos en la valoració de béns immobles, per als quals s’estableix que la base imposable serà el valor de referència previst en el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, s’afegeix aquesta regla de valoració en l’impost sobre el patrimoni per als immobles el valor dels quals hagi estat determinat per l’Administració en un procediment. En general, es considerarà “valor” dels béns o drets el seu “valor de mercat”, amb les especialitats que s’exposen més endavant. En el cas d’immobles, el seu valor serà el “valor de referència” previst en la normativa del cadastre immobiliari. I, en tot cas, per a la determinació de la base imposable, prevaldrà el “valor declarat” pels interessats quan sigui superior al valor de mercat o de referència.

Tributació de les assegurances de vida: es modifica la Llei de l’impost, amb efectes des de l’11 de juliol de 2021, per contemplar que, en aquells supòsits en els quals el prenedor no tingui la facultat d’exercir el rescat total en la data de meritació de l’impost, l’assegurança es computarà pel valor de la provisió matemàtica en la citada data. No obstant això, aquesta regla no s’aplicarà als contractes d’assegurança temporals que només incloguin prestacions en cas de defunció o invalidesa i altres garanties complementàries de risc.

Rendes temporals i vitalícies: la base imposable en les rendes temporals i vitalícies es quantifica en l’actualitat pel valor actual de les rendes. No obstant això, en els contractes d’assegurança de vida la contraprestació de la qual es rep en forma de renda, pot succeir que no incorpori del tot la devolució del capital aportat, per exemple, quan l’assegurança preveu, a més de la percepció d’una renda, una prestació addicional per al cas de defunció.

En aquestes circumstàncies, l’aplicació de la regla de l’article 17.dos de la Llei de l’IP determinaria la inclusió en la base imposable de l’impost d’un valor més baix al qual correspon als drets econòmics totals derivats del contracte d’assegurança.

Per solucionar aquesta situació, es preveu ara que, quan es percebin rendes, temporals o vitalícies, procedents d’una assegurança de vida, aquestes es computaran pel seu valor de rescat a la data de meritació de l’impost i, en defecte d’això, per la provisió matemàtica a la citada data.

Valors representatius de la participació en els fons propis de qualsevol mena d’entitat: es considera necessari identificar correctament l’entitat emissora d’aquests valors, per la qual cosa s’haurà de consignar el número d’identificació fiscal.

Criptomonedes (monedes virtuals): respecte de les novetats del model de declaració de l’impost sobre el patrimoni, s’introdueix un apartat per identificar els saldos de monedes virtuals, que fins ara s’havien d’incloure en l’apartat genèric d’Altres béns i drets de contingut econòmic.

Noves deduccions autonòmiques en la quota: per acabar podem assenyalar que les comunitats autònomes de Galícia, La Rioja i la Regió de Múrcia han aprovat noves deduccions autonòmiques en la quota de l’impost.

Altres qüestions a tenir en compte:

 • Estan obligats a declarar els subjectes passius la quota tributària dels quals, una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti a ingressar, o quan, no es doni aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets resulti superior a 2.000.000 €. Les persones mortes l’any 2021 abans del 31 de desembre, no tenen obligació de declarar per aquest impost.
 • Estan sotmesos per obligació real les persones físiques no residents que siguin titulars de béns radicats o de drets que puguin exercitar-se en territori espanyol. Segons la consulta de la DGT V2380-17, un resident als EUA, que diposita accions d’una empresa alemanya en una entitat bancària espanyola, tributa per obligació real. També queden subjectes per obligació real les persones acollides en l’IRPF al règim especial d’impatriats. Els residents, subjectes per obligació personal, tributen per tots els béns o drets independentment del lloc on estiguin situats.
 • Encara que els no residents, en general, tributen per la normativa estatal, els que siguin residents en un Estat de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu tindran dret a aplicar la normativa de la comunitat autònoma on radiqui el valor més elevat dels béns i drets dels quals siguin titulars i pels quals se’ls exigeixi l’impost (en aquest cas només s’exigeix pels que estiguin situats o puguin exercitar-se en territori espanyol). Es tracta d’una opció que hauran d’exercitar en el període reglamentari de declaració (DGT V3054-16).
 • La Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, estén a tots els no residents, ja siguin residents en un Estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu o en un tercer Estat, el dret a l’aplicació de la normativa pròpia aprovada per la comunitat autònoma on radiqui el valor més elevat dels béns i drets dels quals siguin titulars i pels quals s’exigeixi l’impost, perquè estiguin situats, puguin exercitar-se o hagin de complir-se en territori espanyol; tot això d’acord amb la recent jurisprudència del Tribunal Suprem sobre l’extensió del principi de llibertat de moviment de capitals consagrat en el Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
 • Es manté el límit de l’exempció de l’habitatge habitual fins a un import màxim de 300.000 €. Convé recordar que aquest import és per a cada contribuent, i per tant un matrimoni que posseeixi un habitatge adquirit en règim de guanys no tributarà per ell si el seu valor no excedeix de 600.000 €.
 • La base imposable es reduirà en el mínim exempt que hagi estat aprovat per la comunitat autònoma i, en el cas que no hagués aprovat el mínim exempt, la base imposable es reduirà en 700.000 €. El mínim exempt es fixa en 700.000 € tant per als contribuents residents com no residents, excepte a Aragó (400.000 €) Extremadura i Catalunya (500.000 €) i la Comunitat Valenciana (600.000 €). A més, en alguna comunitat s’eleven els mínims per a contribuents discapacitats (com Extremadura i València).
 • Tarifes: en general s’aplica l’estatal, amb 8 trams i tipus des del 0,2 al 3,5 %, excepte en algunes comunitats, com Andalusia, Astúries, Illes Balears, Cantàbria, Catalunya, Extremadura, Galícia, Múrcia i Comunitat Valenciana, que tenen la seva pròpia tarifa.

Vegeu tarifa estatal i tarifes autonòmiques

 • La suma de la quota íntegra de l’impost sobre el patrimoni i la de l’IRPF no pot superar el 60 % de la suma de les bases imposables de l’impost sobre la renda, sense tenir en compte a aquest efecte la part de la base de l’estalvi de guanys i pèrdues patrimonials derivades de transmissions d’elements amb antiguitat superior a un any, ni la part de quota de l’IRPF corresponent a aquesta base. Tampoc es tindrà en compte la part de l’impost sobre el patrimoni que correspongui a elements patrimonials que no siguin susceptibles de produir rendiments en l’impost sobre la renda. Si la suma de les quotes supera el 60 % de la base de l’IRPF, es reduirà la quota de l’impost sobre el patrimoni fins a aquest límit, sense que la reducció en aquest últim impost pugui excedir del 80 % de la seva quota. En altres paraules, sigui com sigui la base de l’IRPF, es pagarà, com a mínim, el 20 % de la quota de l’impost patrimonial.
 • Tingui present també les bonificacions en la quota de l’impost aprovades per cada comunitat autònoma. Pot haver-hi contribuents que, encara que no hagin de pagar per aquest impost, hagin de presentar la declaració si el valor dels seus béns i drets supera 2.000.000 €.

Vegeu bonificacions autonòmiques

PUBLICADA L’ORDRE DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A L’EXERCICI 2022

El 31 de març de 2022 es publicà al BOE l’Ordre PCM/244/2022, de 30 de març, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, fons de garantia salarial i formació professional per a l’exercici 2022, amb efectes des del dia 1 de gener de 2022.

Llegir més

Publicada l’Ordre de cotització a la Seguretat Social per a l’exercici 2022

El 31 de març de 2022 es publicà al BOE l’Ordre PCM/244/2022, de 30 de març, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, fons de garantia salarial i formació professional per a l’exercici 2022, amb efectes des del dia 1 de gener de 2022.

L’informem que el BOE del 31 de març de 2022 publicà l’Ordre PCM/244/2022, de 30 de març, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, fons de garantia salarial i formació professional per a l’exercici 2022, que entrà en vigor l’endemà de la seva publicació i amb efectes des de l’1 de gener de 2022.

Entre les novetats d’aquesta norma, cal destacar l’increment de les bases màximes de cotització; a més, s’estipula una cotització addicional de 27,53 euros, a càrrec de l’empresari, per als contractes de durada determinada inferior a trenta dies, exceptuant els contractes per substitució i els subscrits amb treballadors del sistema especial de treballadors per compte d’altri agraris, el sistema especial per a empleats de llar i el règim especial de la mineria del carbó.

A continuació destaquem algunes de les qüestions de consulta més general relacionades amb la cotització en el règim general i en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA).

Cotització en el règim general a partir de l’1 de gener de 2022

 • Fixació del topall màxim de cotització en 4.139,40 euros mensuals i del topall mínim que no podrà ser inferior a 1.166,70 euros mensuals.
 • Limitació de les bases màximes i mínimes de cotització per contingències comunes a les següents quanties:

Grup de cotització

Categories professionals

Bases mínimes

Euros/mes

Bases màximes

Euros/mes

1

Enginyers i llicenciats. Personal d’alta direcció no inclòs en l’article 1.3.c) de l’Estatut dels Treballadors

1.629,30

4.139,40

2

Enginyers tècnics, perits i ajudants titulats

1.351,20

4.139,40

3

Caps administratius i de taller

1.175,40

4.139,40

4

Ajudants no titulats

1.166,70

4.139,40

5

Oficials administratius

1.166,70

4.139,40

6

Subalterns

1.166,70

4.139,40

7

Auxiliars administratius

1.166,70

4.139,40

8

Oficials de primera i segona

38,89

137,98

9

Oficials de tercera i especialistes

38,89

137,98

10

Peons

38,89

137,98

11

Treballadors menors de divuit anys, sigui quina sigui la seva categoria professional

38,89

137,98

Quant als tipus de cotització per contingències comunes per al règim general de la Seguretat Social, es mantenen els mateixos tipus aplicables fins avui.

 

Tipus total (%)

Empresa (%)

Treballador (%)

Contingències comunes

28,3

23,6

4,7

Contingències professionals

Tipus de la tarifa de primes establertes de la D.A. 4a de la Llei 42/2006, de 28 de desembre

A càrrec exclusiu de l’empresa

Hores extraordinàries per força major

14

12

2

Desocupació

7,05

5,5

1,55

Formació professional

0,7

0,6

0,1

FOGASA

0,2

A càrrec exclusiu de l’empresa

L’ordre fixa, igualment, les bases mínimes i màximes, així com els tipus de cotització, per a col·lectius inclosos en el règim general amb especialitats i per als règims especials de la Seguretat Social (treballadors per compte propi o autònoms, treballadors per compte d’altri agraris, treballadors de la mar, empleats de llar, artistes, professionals taurins, etc.)

Cotització en el RETA a partir de l’1 de gener de 2022

Els tipus de cotització queden establerts en els següents percentatges:

 • Per a contingències comunes: 28,30 %. Quan es tingui coberta la incapacitat temporal (IT) en un altre règim de la Seguretat Social, s’aplicarà una reducció en la quota que correspondria ingressar d’acord amb el tipus per a contingències comunes equivalent a multiplicar el coeficient reductor del 0,055 per aquesta quota.
 • Per a contingències professionals, no s’aplica la tarifa de primes sinó el tipus únic: 1,30 % (0,66 % IT i 0,64 % invalidesa, mort i supervivència -IMS-).
 • Els treballadors que no tinguin coberta la protecció dispensada a les contingències professionals efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10 %, aplicat sobre la base de cotització triada, per al finançament de les prestacions per risc durant l’embaràs i risc durant la lactància previstes en la Llei General de la Seguretat Social.
 • Per cessament d’activitat: 0,90 %.
 • Per formació professional: 0,10 %.

Es fixen, actualitzats, els imports màxims i mínims de les bases de cotització:

Situació

Base mínima

(euros/mes)

Base màxima

(euros/mes)

Amb caràcter general

960,60

4.139,40

Treballadors amb menys de quaranta-set anys a 1 de gener de 2022

960,60

4.139,40

Treballadors autònoms amb 47 anys a 1 de gener de 2022 i la base de cotització dels quals a desembre de 2021 hagi estat igual o superior a 2.077,80 euros/mes, o causin alta amb posterioritat a la data esmentada

960,60

4.139,40

Treballadors autònoms amb quaranta-set anys a 1 de gener de 2022 i la base de cotització dels quals a desembre de 2021 hagi estat inferior a 2.077,80 euros/mes

960,60

2.113,20

Treballadors autònoms amb quaranta-set anys a 1 de gener de 2022 i la base de cotització dels quals a desembre de 2021 hagi estat inferior a 2.077,80 euros/mes, però que hagin exercitat opció per una base superior abans del 30-06-2022

960,60

4.139,40

Treballadors autònoms que s’haguessin donat d’alta en el RETA amb quaranta-set anys, a conseqüència de la defunció del cònjuge titular d’establiment

960,60

4.139,40

Treballadors autònoms amb quaranta-vuit anys o més a 1 de gener de 2022

1.035,90

2.113,20

Treballadors autònoms amb quaranta-vuit anys o més, que s’haguessin donat d’alta en el RETA amb quaranta-cinc anys o més, a conseqüència de la defunció del titular del negoci

960,60

2.113,20

Treballadors autònoms que, abans del compliment dels cinquanta anys, haguessin cotitzat a la Seguretat Social 5 anys o més i amb una base de cotització igual o inferior a 2.077,80 euros/mes

960,60

2.113,20

Treballadors que, abans del compliment dels cinquanta anys, haguessin cotitzat a la Seguretat Social 5 anys o més i amb una base de cotització superior a 2.077,80 euros/mes

960,60

Base per la qual estigués cotitzant, incrementada en un 1,70 %, amb el topall de la base màxima de cotització

Treballadors autònoms amb 48 o 49 anys que, abans del 30-06-2022, haguessin exercitat l’opció d’una base de cotització en aquest exercici superior a 2.077,80 euros/mes

960,60

Base per la qual estigués cotitzant, incrementada en un 1,70 %, amb el topall de la base màxima de cotització

Treballadors autònoms que en algun moment de 2021 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a 10

1.234,80

La base màxima que correspongui en funció de l’edat i altres circumstàncies

Dret a devolució d’ofici en cas de pluriactivitat: els treballadors autònoms que en 2021 hagin cotitzat en règim de pluriactivitat per una quantia igual o superior a 13.822,06 euros, tenen dret al fet que la TGSS els retorni d’ofici, abans de l’1 de maig de 2022 (excepte algunes excepcions), el 50 % de l’excés.

Altres novetats

 • Reducció del 75 % de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes durant la situació d’incapacitat temporal d’aquells treballadors que haguessin complert l’edat de seixanta-dos anys.
 • Es regula la cotització en els supòsits de reducció temporal de jornada o de suspensió temporal de la relació laboral a l’empara del que s’estableix en l’article 47 bis de l’Estatut dels Treballadors (mecanisme RED de flexibilitat i estabilització de l’ocupació).
 • Els contractes de durada determinada inferior a trenta dies tindran una cotització addicional de 27,53 euros a càrrec de l’empresari a la seva finalització, a excepció dels treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris, empleats de llar o de la mineria del carbó. Tampoc s’aplicarà als contractes per substitució.

Les diferències de cotització que s’haguessin pogut produir per l’aplicació d’aquesta Ordre respecte de les cotitzacions que, a partir de l’1 de gener de 2022, s’haguessin efectuat, podran ser ingressades sense recàrrec en el termini que finalitzarà l’últim dia del sisè mes següent al de la publicació de l’ordre.

ACTIVAT EL MECANISME RED PER A LES AGÈNCIES DE VIATGES

El Butlletí Oficial de l’Estat de l’1 d’abril ha publicat l’Ordre amb l’acord del Consell de Ministres pel qual es declara l’activació del mecanisme RED de flexibilitat i estabilització de l’ocupació per al sector de les agències de viatge.

Llegir més

Activat el mecanisme RED per a les agències de viatges

El Butlletí Oficial de l’Estat de l’1 d’abril ha publicat l’Ordre amb l’acord del Consell de Ministres pel qual es declara l’activació del mecanisme RED de flexibilitat i estabilització de l’ocupació per al sector de les agències de viatge.

L’informem que al BOE de l’1 d’abril de 2022 s’ha publicat l’Ordre PCM/250/2022, de 31 de març, per la qual es publica l’acord del Consell de Ministres de 29 de març de 2022, pel qual es declara l’activació del mecanisme RED de flexibilitat i estabilització de l’ocupació, de conformitat amb l’article 47 bis del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, per al sector de les agències de viatge.

L’objectiu prioritari del Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball, és promoure l’estabilitat en l’ocupació i limitar el recurs abusiu a la contractació temporal, per la qual cosa es potencia el recurs als mecanismes de flexibilitat interna per les empreses a través de les reduccions temporals de jornada i suspensions dels contractes de treball, amb l’objectiu d’afavorir la continuïtat de l’ocupació davant conjuntures negatives, com a alternatives als acomiadaments massius i a l’elevada taxa de temporalitat.

El sector turístic ha estat un dels que més impacte ha sofert (i de més intensitat). Segons l’Organització Mundial del Turisme, la pandèmia de la COVID-19 va rebaixar el PIB directe turístic mundial a la meitat, fins a reduir-lo a l’1,8 % del PIB mundial. Això representa el 70 % de la caiguda del PIB mundial total durant 2020. I és que la pandèmia va suposar un fre gairebé complet a una gran part de l’activitat turística, suposant un descens d’un 73 % de les arribades a escala mundial en 2020. Aquesta realitat ha tingut incidència en totes les activitats directament o indirectament relacionades amb aquest sector, si bé resulten els seus efectes han estat especialment pronunciats en el principal actor intermediari global del mercat: les agències de viatge.

Ara, es declara l’activació del mecanisme RED de flexibilitat i estabilització de l’ocupació per al sector de les agències de viatges, en la seva modalitat sectorial, de conformitat amb l’article 47 bis.1.b) del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

Pel present acord, les empreses l’activitat de les quals es classifiqui en els codis de la Classificació nacional d’activitats econòmiques -CNAE-2009- 7911, 7912 i 7990 a data 31 de març de 2022, podran sol·licitar l’aplicació de les mesures de reducció temporal de jornada i suspensió de contractes de treball pròpies del mecanisme RED sectorial, entre l’1 d’abril i el 31 de desembre de 2022. El mecanisme romandrà activat pel mateix període, i perdrà la seva vigència i efectes el 31 de desembre de 2022, amb independència de la data de la sol·licitud de l’empresa.

El present acord es publicarà al Butlletí Oficial de l’Estat, mitjançant Ordre del ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, i produirà efectes des de l’1 d’abril de 2022.

L’activació d’aquest mecanisme proporciona a les empreses una extraordinària flexibilitat per adaptar-se al futur, al mateix temps que incentiva les accions formatives mitjançant exoneracions a la Seguretat Social per culminar el procés de recuperació del sector. D’aquesta manera, les empreses que s’hi adhereixin hauran de presentar un pla de requalificació amb accions de formació per possibilitar la recol·locació dels treballadors en un altre lloc dins de la mateixa empresa, o bé en altres empreses. Les empreses tindran una exoneració del 40 % de les cotitzacions dels seus treballadors a la Seguretat Social.

BONIFICACIONS VIGENTS PER A LA CONTRACTACIÓ D’EMPLEATS EN 2022

La Direcció General del Treball i el SEPE han informat del manteniment de les bonificacions per contractar després de l’entrada en vigor del RD llei 32/2021 de reforma laboral.

Llegir més

Bonificacions vigents per a la contractació d’empleats en 2022

La Direcció General del Treball i el SEPE han informat del manteniment de les bonificacions per contractar després de l’entrada en vigor del RD llei 32/2021 de reforma laboral.

Aquestes són les bonificacions que continuen actives:

Contracte per a la formació en alternança

És l’única modalitat bonificada destinada a la contractació de joves desocupats. Amb ella, les empreses que desitgin contractar es beneficiaran d’una bonificació del 100 % de les assegurances socials (75 % per a empreses amb més de 250 treballadors) durant un màxim de dos anys. A més, rebran una bonificació addicional d’entre 60 i 80 € en concepte de tutorització del treballador.

El contracte de formació és a jornada completa i està destinat a formar joves, de fins a trenta anys.

Del total de la jornada, durant el primer serà el 65 % per treballar i el 35 % per formar-se, mentre que el segon any serà el 85 % de treball i 15 % de formació. La formació del contracte és oficial i també està 100 % bonificada.

En aquesta modalitat de contracte no s’exigeix manteniment del nivell de plantilla o de l’empleat. Això sí, l’obligació és proporcionar formació al treballador sobre una professió.

Respecte al salari, serà l’establert en el conveni. En defecte d’això, no podrà ser inferior al 65 % sobre la quantitat fixada per al grup professional amb aquestes funcions durant el primer any i 85 % durant el segon.

Conversions de contractes en indefinit

– Conversions de contracte de formació (en alternança) a indefinit

Les empreses que transformin els contractes de formació en indefinits podran aplicar una bonificació de 1.500 € en les assegurances socials (1.800 euros, si és treballadora) durant tres anys.

El requisit és transformar el contracte de formació en alternança quan finalitza el contracte inicial o alguna de les seves pròrrogues.

– Conversions de contractes de pràctiques en indefinit

Encara que es van derogar les bonificacions per als contractes inicials de pràctiques, sí que continuen vigents les bonificacions per a empreses amb menys de 50 treballadors que transformin un contracte de pràctiques en indefinit.

Tindran una bonificació anual en les quotes a la Seguretat Social de 41,67 €/mes (500 €/any) durant tres anys. En el cas de les dones, aquestes bonificacions seran de 58,33 €/mes (700 €/any).

– Conversions de contractes de relleu i substitució per jubilació en indefinit

El mateix succeeix si es transformen en indefinits contractes de relleu i de substitució per anticipació de l’edat de jubilació. Tindran dret a una bonificació en la quota empresarial a la Seguretat Social de 41,67 €/mes (500 €/any), durant tres anys. En el cas de les dones, aquesta quota serà de 58,33 €/mes (700 €/any).

– Contracte de durada determinada

El contracte de durada determinada regulat en l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors mantindrà l’aplicació dels beneficis en la cotització a la Seguretat Social establerts per als contractes de treball temporals o de durada determinada per a determinats col·lectius en la Llei 43/2006, de 29 de desembre.

Bonificacions per a persones amb discapacitat

Existeixen nombroses bonificacions per contractar persones amb discapacitat, en funció del seu perfil i tipus de contracte (Llei 43/2006):

 • Contracte indefinit o transformació en indefinit per a menors de quaranta-cinc anys: 4.500 € (5.350 € si és dona). En cas de discapacitat severa, s’aplicarien 5.100 € (5.950 € si és dona).
 • Contracte indefinit o transformació en indefinit per a més grans de quaranta-cinc anys: 5.700 € o 6,300 € (si té una discapacitat severa) durant tota la vigència.
 • Contracte temporal per a menors de quaranta-cinc anys: 3.500 € (4.100 € si és dona), 4.100 € si és una discapacitat severa (4.700 € per a dones).
 • Contracte temporal per a més grans de quaranta-cinc anys: 4.100 € (4.700 € si és dona), 4.700 € si és una discapacitat severa (5.300 € si és dona).

També existeixen bonificacions del 100 % de la quota empresarial per la contractació indefinida o temporal o conversió en indefinit de contractes temporals per un centre especial d’ocupació, i per a contractes d’interinitat, durant tota la vigència del contracte (Llei 43/2006 i Llei 45/2002).

Bonificació per a la contractació indefinida d’aturats de llarga durada

El Reial decret llei 8/2019 va introduir una bonificació en la quota empresarial de 108,33 €/mes (125 €/mes si és dona) per a aquelles empreses que contractin de manera indefinida aturats de llarga durada.

La persona contractada haurà d’haver estat inscrita com a demandant d’ocupació almenys dotze mesos, dels divuit anteriors a l’alta.

Les empreses que contractin de manera indefinida aturats de llarga durada podran aplicar una bonificació de 1.300 € en les assegurances socials en les quotes anuals a la Seguretat Social (1.500 €, si és dona).

Aquesta bonificació es podrà aplicar durant tres anys, sempre que es mantingui el nivell d’ocupació total aconseguida amb aquesta contractació i es mantingui contractat el treballador com a mínim dos anys. En cas d’incompliment, l’empresa hauria de retornar els beneficis aplicats.

Bonificacions per a col·lectius en risc d’exclusió

Es mantenen les bonificacions per a col·lectius en risc d’exclusió, víctimes de violència de gènere, etc.:

 • Víctimes de violència de gènere, tràfic d’éssers humans i víctimes de terrorisme: bonificació de 1.500 € si el contracte és indefinit, 600 € si és temporal, durant la vigència del contracte, quatre anys si és indefinit.
 • Treballadors en risc d’exclusió social: bonificació de 600 € si és contracte indefinit, 500 € per a contractes temporals i 650 € per a conversions en indefinit, durant quatre anys si és indefinit o durant tota la vigència, si és contracte temporal.

A més d’aquesta classe de bonificacions n’existeixen d’altres, destinades a col·lectius molt específics pel perfil del treballador, o l’activitat, que apareixen publicades en la secció de bonificacions del SEPE (vegeu-les més avall). 

Bonificacions per a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar

Existeixen bonificacions per als contractes d’interinitat que s’apliquen per substituir treballadors en situació d’excedència per la cura de familiars.

Si es contracta una persona beneficiària de prestacions per desocupació per substituir el treballador, mentre duri l’excedència, es podrà aplicar una reducció del 95 % en la quota per contingències comunes durant el primer any. Per al segon i tercer any, s’aplicaria una reducció del 60 % i 50 % en les contingències comunes respectivament.

També continuen vigents les bonificacions per als contractes d’interinitat per substituir treballadors durant els períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment, paternitat o risc durant l’embaràs o la lactància.

En aquests casos, s’aplicarà una bonificació del 100 % de la quota empresarial i recaptació conjunta, tant del treballador substituït, com de l’interí contractat. La bonificació es podrà aplicar mentre s’estengui el període de substitució.

Per a més informació vegeu: 

A L’ABRIL TOQUEN LEGALITZAR ELS LLIBRES COMPTABLES I SOCIETARIS

Recordi que el 30 d’abril és la data límit en la qual les societats mercantils, l’exercici social de les quals es tanca el 31 de desembre, tenen l’obligació de legalitzar de manera telemàtica els llibres comptables (llibre diari i llibre d’inventaris i comptes anuals) i societaris, entre ells, el llibre d’actes i el llibre registre de socis (en cas de SA, llibre registre d’accions nominatives). No fer-ho pot implicar responsabilitats als administradors si es prova que això ha causat un mal a la societat.

Llegir més

A l’abril toquen legalitzar els llibres comptables i societaris

Recordi que el 30 d’abril és la data límit en la qual les societats mercantils, l’exercici social de les quals es tanca el 31 de desembre, tenen l’obligació de legalitzar de manera telemàtica els llibres comptables (llibre diari i llibre d’inventaris i comptes anuals) i societaris, entre ells, el llibre d’actes i el llibre registre de socis (en cas de SA, llibre registre d’accions nominatives). No fer-ho pot implicar responsabilitats als administradors si es prova que això ha causat un mal a la societat.

Li recordem que el 30 d’abril és la data límit en la qual les societats mercantils, l’exercici social de les quals es tanca el 31 de desembre, tenen l’obligació de legalitzar de manera telemàtica els llibres comptables i societaris, entre ells, el llibre d’actes i el llibre registre de socis (en cas de SA, llibre registre d’accions nominatives). No fer-ho pot implicar responsabilitats als administradors si es prova que això ha causat un mal a la societat.

Les societats han de portar la comptabilitat al dia, conservar les actes de les reunions (d’administradors i de socis) i registrar les transmissions de participacions o accions en els llibres de l’empresari.

Llibres comptables

Dels diferents llibres comptables, és obligatori legalitzar el llibre diari (en el qual s’anoten les transaccions diàries) i el llibre d’inventaris i comptes anuals (sumes i saldos trimestrals, compte d’explotació i balanç de situació). Però també pot legalitzar qualsevol altre llibre (per exemple, el llibre major o els llibres d’IVA).

Llibres societaris

Quant als llibres societaris, s’hauran de legalitzar el llibre d’actes i el llibre registre de socis (en cas de SA, llibre registre d’accions nominatives):

Llibre d’actes

De la mateixa manera que l’article 25 del Codi de comerç obliga l’empresari a recollir l’activitat del negoci en els llibres comptables, l’article 26 estableix la mateixa obligatorietat per documentar els acords assolits en els models d’actes de junta d’accionistes i el consell d’administració mitjançant el llibre d’actes. Aquest llibre ha de ser prèviament legalitzat pel registrador mercantil per permetre’n l’ús.

Cadascuna de les actes recollides en el llibre han de contenir les següents dades:

 • Data i lloc de la celebració de la trobada
 • Data i forma de la convocatòria prèvia així com els punts que figuren com a ordre del dia
 • Nombre de socis i representants, capital social que aporta cadascun. En cas de tractar-se d’una junta universal cal afegir també la data, el lloc, el nom i la signatura de cada assistent.
 • Resum dels assumptes tractats i sotmesos a debat durant la reunió
 • Acords assolits i resultat de les votacions. En aquest últim punt cal especificar el nombre de vots a favor dels acords.
 • Aprovació de l’acta aquest és un punt fonamental per concloure tot l’anterior. No existirà confirmació dels acords assolits sense l’aprovació de la junta o del consell, la signatura del secretari i el beneplàcit del president. En el cas específic de la junta general ha de ser aprovada per la mateixa junta al final de la reunió o bé en el termini de quinze dies pel president i dos socis, un representant a la minoria i un altre a la majoria. També els òrgans d’administració, conforme al que es preveu en l’escriptura social, poden procedir a l’aprovació de l’acta al final de la reunió.

A vegades aquestes actes són certificades per un notari que de manera presencial s’encarrega de comprovar tot el protocol de convocatòria de la junta i la identitat dels assistents (inclosos el president i el secretari) així com de transcriure les intervencions i els acords assolits i fins i tot les objeccions. Aquestes actes notarials passaran a formar part del llibre d’actes.

Però i si soc l’únic soci i administrador de la meva empresa? Estic exempt d’elaborar una acta? La resposta és no. En aquest cas les teves pròpies decisions han d’estar recollides en una acta amb data, lloc i acords inclosos.

Atenció. Al llibre d’actes s’hi haurà de transcriure totes les actes dels òrgans col·legiats de les societats mercantils: actes de la junta general (mínim l’acta de la junta general ordinària d’aprovació de comptes anuals) i actes del consell d’administració (mínim una acta per trimestre) en suport electrònic. La legalització d’aquest llibre s’haurà de realitzar cada any.

Llibre registre de socis

És el llibre propi de les societats limitades (SL) en les quals el capital està repartit en participacions socials. En ell es recopila la identitat dels titulars o fundadors i dels socis, les transmissions de les participacions socials de la SL, el seu valor i els drets que els atorguen als socis.

Llibre registre d’accions nominatives

El funcionament és el mateix que el del registre de socis amb l’excepció que el que es recull és la composició de l’accionariat de la societat anònima. Per tant al llibre de registre d’accions nominatives hi ha de constar la denominació social de l’empresa (nom i cognoms si és una persona física), el nombre i valor de les accions així com els drets dels accionistes per tenir-les.

Atenció. La legalització del llibre registre de socis o del llibre registre d’accions nominatives només serà obligatòria en l’exercici en què s’hagi produït qualsevol alteració en la titularitat de les participacions o de les accions, o si s’hi haguessin constituït gravàmens.

Tots els llibres s’hauran d’emplenar en suport electrònic i hauran de ser enviats per via telemàtica en els següents quatre mesos al tancament de l’exercici social.

Sancions i responsabilitats

La Llei estableix una sanció de 300 euros per falta de legalització. A més:

 • Aquesta falta de legalització pot ser utilitzada pels creditors, juntament amb altres indicis, per sol·licitar la responsabilitat personal dels administradors pels deutes de la societat (en cas que no els pagui).
 • En cas de concurs, la falta de legalització pot ser un argument més per qualificar-lo com a culpable, la qual cosa també suposaria una responsabilitat directa dels administradors pels deutes socials.
 • Per acabar, en cas de conflicte entre socis o amb tercers, els llibres legalitzats poden servir de prova en qualsevol judici, ja que la legalització implica que el seu contingut no ha pogut ser modificat.

CATALUNYA. AJUTS I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts a la distribució i l’explotació d’espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8625

Data de publicació: 14/03/2022

Termini: 14/04/2022

Organisme oficial: Departament de Cultura

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8625/1895654.pdf

2. Ajuts associats al contracte global d’explotació per a l’any 2022.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8623

Data de publicació: 10/03/2022

Termini: 30/04/2022

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8623/1895106.pdf

3. Ajuts, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a la distribució i explotació d’espectacles.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8621

Data de publicació: 08/03/2022

Termini: 30/04/2022

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8621/1894310.pdf

4. Subvencions a les empreses editorials de música.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8621

Data de publicació: 8/03/2022

Termini: 9/04/2022

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8621/1894226.pdf

5. Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2022 corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR 2014-2022) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR 2014-2022) (ref. BDNS 612239).

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8619

Data de publicació: 4/03/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8619/1893810.pdf

6. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció d’activitats literàries per a l’any 2022.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8616

Data de publicació: 15/03/2022

Termini: 5/04/2022

Organisme oficial: Departament de Cultura

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8626/1895937.pdf

7. Ajuts d’Indústria del Coneixement (Llavor i Producte).

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8632

Data de publicació: 23/03/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament de Recerca i Universitats

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8632/1897283.pdf

8. Ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors).

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8632

Data de publicació: 23/03/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament de Recerca i Universitats

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8632/1897300.pdf

9. Ajuts de minimis per a la promoció de les exportacions de les indústries agroalimentàries a Catalunya.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8633

Data de publicació: 24/03/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8633/1897562.pdf

10. Ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l’any 2022.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8635

Data de publicació: 28/03/2022

Termini: 12/04/2022

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8635/1898027.pdf

11. Ajuts directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l’anualitat 2023.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8635

Data de publicació: 28/03/2022

Termini: 30/04/2022

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8635/1898095.pdf

AJUTS I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

 

1. Ajuts públics corresponents a l’any 2022, en el marc del Pla d’impuls a l’emprenedoria per a la innovació en el sector portuari (Ports 4.0), en la modalitat Projectes Pre-Comercials.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 59

Data de publicació: 10/03/2022

Termini: 11/06/2022

Organisme oficial: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-B-2022-7417.pdf

2. Ajuts destinats a la prevenció de riscos i seguretat minera en l’àmbit d’una mineria autòctona i sostenible.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 52

Data de publicació: 2/03/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-B-2022-6417.pdf

3. Ajuts generals per a la producció de llargmetratges sobre projecte.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 64

Data de publicació: 16/03/2022

Termini: 20/06/2022

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/16/pdfs/BOE-B-2022-8223.pdf

4. Ajuts a curtmetratge sobre projecte.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 72

Data de publicació: 25/03/2022

Termini: 9/04/2022

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/25/pdfs/BOE-B-2022-9298.pdf

5. Ajuts per a l’execució de projectes d’innovació d’interès general per grups operatius de l’associació europea per a la innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-AGRI), en el marc del programa nacional de desenvolupament rural 2014-2022.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 72

Data de publicació: 25/03/2022

Termini: 26/04/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/25/pdfs/BOE-B-2022-9296.pdf

6. Ajuts públics per a la modernització de les petites i mitjanes empreses del sector del llibre i per la qual s’aprova la convocatòria corresponent a l’any 2022 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 72

Data de publicació: 25/03/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/25/pdfs/BOE-A-2022-4812.pdf

7. Ajuts dirigits a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa «ACTIVA STARTUPS», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 73

Data de publicació: 26/03/2022

Termini: 26/04/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/26/pdfs/BOE-B-2022-9571.pdf

8. Ajuts a projectes d’R+D+I en l’àmbit de la indústria connectada 4.0 (ACTIVA_FINANCIACIÓN).

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 74

Data de publicació: 28/03/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/28/pdfs/BOE-A-2022-4885.pdf

9. Subvencions destinades a entitats de dones rurals d’àmbit nacional per a l’exercici 2022

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 70

Data de publicació: 23/03/2022

Termini: 13/04/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-B-2022-9129.pdf