QUIN ÉS EL TRACTAMENT COMPTABLE D’UNA SUBVENCIÓ PER CANCEL·LAR PARCIALMENT UN PRÉSTEC ICO?

Per a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), les subvencions no reintegrables rebudes per cancel·lar préstecs ICO per la COVID-19 (o altres motius sempre que no s’atorguin en relació amb un finançament específic d’un element) han de ser imputades com ingrés en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici o exercicis en els quals s’efectuï la cancel·lació del deute.

Llegir més

Quin és el tractament comptable d’una subvenció per cancel·lar parcialment un préstec ICO?

Per a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), les subvencions no reintegrables rebudes per cancel·lar préstecs ICO per la COVID-19 (o altres motius sempre que no s’atorguin en relació amb un finançament específic d’un element) han de ser imputades com ingrés en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici o exercicis en els quals s’efectuï la cancel·lació del deute.

El Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, va introduir la possibilitat que el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital realitzés transferències a les empreses i autònoms que compleixin amb els requisits establerts pel Codi de bones pràctiques amb la finalitat exclusiva de reduir el principal pendent dels préstecs obtinguts amb anterioritat a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO).

Moltes empreses i autònoms han sol·licitat aquestes subvencions per poder donar viabilitat al seu negoci. No obstant això, cal tenir en compte el tractament comptable que cal donar-los, així com la imputació temporal que se n’ha de fer, de cara a la correcta tributació d’empreses i autònoms.

Són moltes les persones que es pregunten quin és el registre comptable correcte de les subvencions rebudes per cancel·lar parcialment aquest tipus de préstecs. L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) ho resol en la seva consulta núm. 1 del Butlletí núm. 129 de març de 2022, publicada amb data 26 d’abril de 2022.

La qüestió és conèixer si l’import de la subvenció rebuda s’ha de portar a ingressos en l’exercici que es rep o si es podria diferir durant els anys que duri el préstec.

Per resoldre aquesta qüestió l’ICAC es fonamenta en la Norma de registre i valoració –NRV 18a del Pla General Comptable Pime i Normal-. A més, en aquests casos hauríem de distingir si les subvencions concedides per aquest fi tindran la consideració de reintegrables o no, perquè el tractament comptable resultarà diferent.

D’acord amb l’indicat, en la mesura que la subvenció compleixi els requisits per ser considerada no reintegrable s’haurà de registrar en el patrimoni net de l’empresa, neta de l’efecte impositiu. En cas contrari, tal com estableix la norma esmentada, s’haurà de registrar com un passiu fins que adquireixi la condició de no reintegrable.

A aquest efecte, cal indicar que la disposició addicional única de l’Orde EHA/733/2010, de 25 de març, per la qual s’aproven aspectes comptables d’empreses públiques que operen en determinades circumstàncies, ha regulat amb un abast general, aplicable a tota classe d’empresa, els criteris per qualificar una subvenció com no reintegrable.

Una vegada que la subvenció passa a ser no reintegrable i, per tant, a comptabilitzar-se directament en el patrimoni net, la imputació al compte de pèrdues i guanys es realitzarà en funció de la finalitat per a la qual va ser concedida aplicant els criteris establerts en l’apartat 1.3 de la citada NRV 18a del PGC (apartat 1.3. de la NRV 18a del PGCPIMES), que indica:

«La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que tinguin el caràcter de no reintegrables s’efectuarà atenent la seva finalitat. En aquest sentit, el criteri d’imputació a resultats d’una subvenció, donació o llegat de caràcter monetari haurà de ser el mateix que l’aplicat a una altra subvenció, donació o llegat rebut en espècie, quan es refereixin a l’adquisició de la mateixa classe d’actiu o a la cancel·lació de la mateixa classe de passiu.

A l’efecte de la seva imputació en el compte de pèrdues i guanys, caldrà distingir entre els següents tipus de subvencions, donacions i llegats:

a) Quan es concedeixin per assegurar una rendibilitat mínima o compensar els dèficit d’explotació: s’imputaran com ingressos de l’exercici en què es concedeixin, excepte si es destinen a finançar dèficit d’explotació d’exercicis futurs, i en aquest cas s’imputaran en aquests exercicis.

b) Quan es concedeixin per finançar despeses específiques: s’imputaran com ingressos en el mateix exercici en què es reportin les despeses que estiguin finançant.

c) Quan es concedeixin per adquirir actius o cancel·lar passius, es poden distingir els següents casos: (…)

– Cancel·lació de deutes: s’imputaran com ingressos de l’exercici en què es produeixi aquesta cancel·lació, excepte quan s’atorguin en relació amb un finançament específic, i en aquest cas la imputació es realitzarà en funció de l’element finançat.

d) Els imports monetaris que es rebin sense assignació a una finalitat específica s’imputaran com ingressos de l’exercici en què es reconeguin. Es consideraran en tot cas de naturalesa irreversible les correccions valoratives per deterioració dels elements en la part en què hagin estat finançats gratuïtament.”

Conclusió

Per a l’ICAC, sobre la base de la normativa anterior, les subvencions no reintegrables rebudes per cancel·lar préstecs ICO per la COVID-19 (o altres motius sempre que no s’atorguin en relació amb un finançament específic d’un element) han de ser imputades com ingrés en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici o exercicis en què s’efectuï la cancel·lació del deute.

Exemple

La societat XL rep una subvenció no reintegrable de l’Administració de l’Estat per amortitzar parcialment un préstec ICO que té concedit a conseqüència de la pandèmia per la COVID-19. La subvenció concedida ha estat de 10.000 euros, que han estat cobrats 5.000 euros el 15 de desembre de 2021 i 5.000 euros el 15 de gener de 2022. Amb el cobrament d’aquests lliuraments s’amortitza el préstec ICO en la totalitat de l’import rebut.

 1. El préstec ICO està recollit en el compte (170) Deutes a l/t amb entitats de crèdit.
 2. Suposem un tipus de gravamen del 25%.

Els registres comptables relacionats amb l’operació estaran donats per:

ANY 2021

Concessió de la subvenció (15-12-2021)

(4708) HP deutora per subvencions concedides         10.000,00 

 •    a (132) Altres subvencions, donacions i llegats                    10.000,00

Cobrament parcial de la subvenció i amortització de préstec ICO (15-12-2021)     

(572) Bancs c/c                 5.000,00            

 • a (4708) HP deutora per subvencions concedides             5.000,00

(170) Deutes a l/t amb entitats de crèdit (s’obvia reclassificació a c/t)       5.000,00            

 • a (572) Bancs c/c                                                             5.000,00

D’acord amb la consulta núm. 1 BOICAC núm. 129 de març de 2022, hem d’imputar com a ingrés en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici 2021 perquè s’ha produït una cancel·lació parcial del deute. Al mateix temps, la resta de subvenció concedida i no cobrada serà anivellada de l’efecte impositiu:

Imputació al resultat i efecte impositiu subvenció pendent (15 -12-2021)                

 (132) Altres subvencions, donacions i llegats                                      5.000,00            

 • a (747) Altres subvencions transferides al resultat de l’exercici     5.000,00

(132) Altres subvencions, donacions i llegats (25 % sobre 5.000 euros pendents) 1.250,00             

 • a (479) Passiu per diferència temporània imposables                      1.250,00

D’aquesta manera podem comprovar com a 31-12-2021:

 • El saldo del compte (132) Altres subvencions, donacions i llegats serà de (5.000 – 1.250) = 3.750 euros.
 • Els impostos que s’hauran de pagar en l’exercici següent pel rebut de la subvenció estan recollits en el compte (479) Passiu per diferència temporània imposable, per raó de 1.250 euros.
 • El principal del deute s’ha reduït en 5.000 euros.

ANY 2022

En l’exercici 2022, haurem de realitzar els següents registres comptables:

Cobrament de la resta de la subvenció i amortització de préstec ICO (15-01-2022)

 (572) Bancs c/c                               5.000,00            

 • a (4708) HP deutora per subvencions concedides                             5.000,00

(170) Deutes a l/t amb entitats de crèdit (s’obvia reclassificació a c/t)                       5.000,00

 • a (572) Bancs c/c                             5.000,00

A més haurem de realitzar la imputació al resultat de l’exercici 2022 que és quan es produeix la cancel·lació del passiu. Per a això, apliquem l’efecte impositiu perquè serà en aquest exercici (2022) quan, en imputar la subvenció a resultats, es pagaran els impostos que corresponguin pel 2n cobrament de la subvenció.

Imputació al resultat i efecte impositiu subvenció pendent (15-01-2022)

(479) Passiu per diferència temporània imposable           1.250,00             

 • a (132) Altres subvencions, donacions i llegats                    1.250,00

(132) Altres subvencions, donacions i llegats       5.000,00            

 • a (747) Altres subvencions transferides al resultat de l’exercici     5.000,00

LES PRESTACIONS DE RISC DURANT L’EMBARÀS I LA LACTÀNCIA EN RELACIÓ AMB ELS ERTO

Si l’ERTO és de suspensió, no és possible accedir a la suspensió del contracte per risc durant l’embaràs.

Llegir més

Aprovat de nou el règim fiscal per a la final de la “UEFA Women’s Champions League 2020”

El Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, torna a regular el règim fiscal específic que serà aplicable a la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020», que va ser derogat perquè el Ple del Congrés dels Diputats no va convalidar el RDL 27/2020 que el regulava, tant per a l’entitat organitzadora de la final i dels equips participants, com de les persones físiques que prestin serveis a l’entitat organitzadora o als equips participants. Així mateix, s’estableix el règim duaner i tributari aplicable a les mercaderies que s’importin per afectar-les al desenvolupament i celebració de la final i també un règim específic en l’IVA.

La disposició addicional tercera del Reial decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent aplicables a les entitats locals va introduir el règim especial per a la final de la competició femenina, que va tenir lloc el 30 d’agost a Bilbao-Sant Sebastià, amb exempcions en l’impost sobre societats, en l’IRNR i mesures especials en duanes i IVA. No obstant això, aquest text normatiu, l’objectiu principal del qual era la regulació del romanent dels Ajuntaments, no va ser convalidat en el Congrés dels Diputats, que el va derogar i, per tant, també el règim especial. Finalment, el Govern introdueix de nou la vigència del règim especial per a la final de la ‘UEFA Women’s Champions League 2020’ en el Reial decret llei 28/2020 que regula el treball a distància, mitjançant la seva disposició addicional sisena, amb entrada en vigor el mateix dia de la seva publicació, el 23 de setembre de 2020.

En concret, en la disposició addicional sisena del RDL 28/2020 s’estableix un règim fiscal específic que serà aplicable a la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020», tant per a l’entitat organitzadora de la final i dels equips participants, com de les persones físiques que prestin serveis a l’entitat organitzadora o als equips participants. Així mateix, s’estableix el règim duaner i tributari aplicable a les mercaderies que s’importin per afectar-les al desenvolupament i celebració de la final i també un règim específic en l’IVA.

Recordem aquest règim fiscal: 

 1. En relació amb l’impost sobre societats:

Les persones jurídiques residents en territori espanyol constituïdes amb motiu de la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» per l’entitat organitzadora o pels equips participants estaran exemptes de l’impost sobre societats per les rendes obtingudes durant la celebració de l’esdeveniment i en la mesura en què estiguin directament relacionades amb la seva participació en ell.

 1. En relació amb l’impost sobre el valor afegit:

B.1 Devolució de quotes suportades com a conseqüència de la realització d’operacions relacionades amb la celebració d’aquest esdeveniment:

 1. Empresaris no establerts en la comunitat: no s’exigirà el requisit de reciprocitat previst en l’article 119 bis de la Llei 37/1992.
 2. Entitat organitzadora, equips participants, persones jurídiques constituïdes per tots dos amb motiu d’aquest esdeveniment i empresaris no establerts en la Península i Balears:

Quan tinguin la condició de subjectes passius, tindran dret a la devolució de les quotes suportades amb motiu d’aquest esdeveniment al final de cada període de liquidació. El període de liquidació coincidirà amb el mes natural, i s’hauran de presentar les seves declaracions-liquidacions durant els 20 primers dies naturals del mes següent al període de liquidació, excepte l’últim període de l’any que es presentarà durant els trenta primers dies naturals del mes de gener. 

Aquests empresaris no quedaran obligats a la gestió dels llibres registre de l’impost a través de la seu electrònica de l’AEAT (SII).

En el cas d’empresaris o professionals no establerts en els quals concorrin els requisits previstos en els articles 119 o 119 bis de la Llei 37/1992, la devolució de les quotes suportades s’efectuarà conforme al procediment establert en aquests articles i en els articles 31 i 31 bis del Reglament de l’impost, aprovat pel Reial decret 1624/1992.

B.2 Representant fiscal

Quan es tracti d’empresaris o professionals no establerts en la comunitat, Canàries, Ceuta o Melilla, o en un Estat amb el qual existeixin instruments d’assistència mútua anàlegs als instituïts en la comunitat, no serà necessari que nomenin un representant a l’efecte del compliment de les obligacions fiscals relatives a l’IVA (excepció a l’establert en l’article 164.U.7è LIVA).

B.3 Importació temporal de béns amb exempció total de drets

La importació de béns utilitzats temporalment en el desenvolupament d’aquest esdeveniment estarà exempta de l’IVA. El termini màxim de 24 mesos per a la seva utilització previst en l’article 9.3r.g) de la LIVA expirarà, com a molt tard, el 31 de desembre de l’any següent al de la finalització d’aquest esdeveniment esportiu.

B.4 Localització de serveis: regla d’ús efectiu

La regla establerta en l’article 70.Dos de la LIVA, conforme a la qual determinats serveis localitzats fora de la UE tributen en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si la seva utilització efectiva es produeix en aquest territori, no resultarà aplicable quan els serveis siguin prestats per les persones jurídiques residents a Espanya constituïdes amb motiu d’aquest esdeveniment per l’entitat organitzadora o pels equips participants i estiguin en relació amb l’organització, la promoció o el suport d’aquest esdeveniment. D’aquesta manera, serveis com la publicitat de l’esdeveniment, prestats per aquestes entitats a empresaris establerts fora de la UE, estaran no subjectes a IVA.

ÉS VÀLID EL SISTEMA DE REGISTRE DE JORNADA MITJANÇANT DADES DECLARADES UNILATERALMENT PER LA PERSONA TREBALLADORA?

En una sentència del Tribunal Suprem del 5 d’abril de 2022 es declara la validesa de l’acord de registre horari autodeclaratiu per part del treballador (subscrit per secció sindical amb majoria absoluta), enfront del règim d’horaris establert en el conveni col·lectiu.

Llegir més

És vàlid el sistema de registre de jornada mitjançant dades declarades unilateralment per la persona treballadora?

En una sentència del Tribunal Suprem del 5 d’abril de 2022 es declara la validesa de l’acord de registre horari autodeclaratiu per part del treballador (subscrit per secció sindical amb majoria absoluta), enfront del règim d’horaris establert en el conveni col·lectiu.

Com ja sabem, des del passat 8 de març de 2019 (Reial decret llei 8/2019, de 8 de març) s’ha introduït en l’Estatut dels Treballadors un nou apartat a l’article 34, sobre registre de jornada, en el qual s’estableix que les empreses garantiran el registre diari de jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada treballador, sense perjudici de la flexibilitat horària que s’estableix en aquest article.

Mitjançant la negociació col·lectiva o acord d’empresa o, en defecte d’això, decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors en l’empresa, s’organitzarà i documentarà aquest registre de jornada.

Sistemes de registre de jornada autodeclaratius

Doncs bé, el Tribunal Suprema en la seva sentència núm. 299/2022, de 5 d’abril de 2022, que té una gran rellevància, analitza la validesa de l’acord de registre horari autodeclaratiu per part del treballador (subscrit per secció sindical amb majoria absoluta), enfront del règim d’horaris establert en el conveni col·lectiu.

Seguint l’empremta de la sentència recorreguda per la secció sindical (Sentència de l’Audiència Nacional de 29 d’octubre de 2019), el Tribunal Suprema entén que:

– L’acord sobre registre horari no suposa una modificació del conveni col·lectiu.

– Interpretant el conveni col·lectiu, i jurisprudència i normativa en la matèria, no es modifica «el règim horari del conveni, ja que suposa la supressió de la possibilitat de reduir el temps de menjar a una hora, i això per les raons que s’exposaran»:

«1. En primer lloc, perquè una interpretació literal de l’acord que s’impugna no ens porta a aquesta conclusió, ja que enlloc es diu que es modifica expressament el règim d’horaris establert en el conveni col·lectiu;

2. En segon lloc, perquè la intenció de les parts a l’hora de subscriure l’acord que s’impugna de cap manera va ser modificar el règim de jornada i horari establerts en el conveni col·lectiu, sinó simplement donar compliment al mandat contingut en l’art. 34.9 de l’ET en la redacció que se li dona pel RD Llei 8/2019 de 29 de març, el qual de cap manera fa referència a l’establiment de nous horaris.

3. En tercer lloc, ja que les conseqüències de l’aplicació pràctica de l’acord no impedeixen la possibilitat de reduir el temps de menjar a una hora -perquè amb independència que en el precepte que s’impugna que estableix un factor corrector, només es contempla el supòsit general, això és, que el treballador destini una hora i mitja al temps de menjar-, el treballador que previ acord amb el seu comandament redueixi el temps de menjar a una hora no rebrà cap sanció o repercussió en el seu salari per part empresarial, ja que el punt 2.4 de l’acord disposa que ‘l’empresa es compromet a no utilitzar aquest registre horari com a mesura disciplinària quan doni com a resultat una jornada inferior al concertat amb l’empleat, mitjançant la deducció de salari, amonestacions, sancions o fins i tot l’acomiadament’.

4. En quart lloc i per acabar, ja que en tot cas el treballador, malgrat l’aplicació del factor corrector aplicat de dues hores, podrà en tot cas acreditar que la pausa de menjar va ser d’hora i mitja acreditant l’acord amb el comandament responsable».

Aquesta sentència empara els acords col·lectius amb la representació sindical, reforçant el paper de la negociació col·lectiva en la matèria, i suposa el suport a la implantació d’un registre horari autodeclaratiu mitjançant acord entre empresa i representació legal dels treballadors.

QUÈ SABEM DE LES COMPRAVENDES SOBRE MOSTRES?

Aquesta modalitat de la compravenda mercantil se singularitza perquè el comprador ha examinat mostres de les mercaderies abans de perfeccionar-se el contracte, quedant-se o no amb la mostra enviada. Quan la mercaderia rebuda no es correspon amb la mostra prèvia hi haurà incompliment. Si hi ha desacord sobre l’adequació entre mostra i mercaderia, hauran de decidir els pèrits. Si aquests declaressin que és admissible s’estimarà consumada la venda, i en el cas contrari, es rescindirà el contracte, sense perjudici de la indemnització al fet que tingui dret el comprador.

Llegir més

Què sabem de les compravendes sobre mostres?

Aquesta modalitat de la compravenda mercantil se singularitza perquè el comprador ha examinat mostres de les mercaderies abans de perfeccionar-se el contracte, quedant-se o no amb la mostra enviada. Quan la mercaderia rebuda no es correspon amb la mostra prèvia hi haurà incompliment. Si hi ha desacord sobre l’adequació entre mostra i mercaderia, hauran de decidir els pèrits. Si aquests declaressin que és admissible s’estimarà consumada la venda, i en el cas contrari, es rescindirà el contracte, sense perjudici de la indemnització al fet que tingui dret el comprador.

Quan parlem d’una compravenda sobre mostres, hem de saber que es tracta d’una modalitat de la compravenda mercantil que se singularitza perquè el comprador ha examinat mostres de les mercaderies abans de perfeccionar-se el contracte, quedant-se o no amb la mostra enviada.

La seva regulació l’estableix l’article 327 del Codi de comerç, i a diferència del que ocorre amb una compravenda normal, en la compravenda sobre mostres el comprador ha revisat prèviament la qualitat i les característiques del producte que li serviran i, per tant, el venedor queda obligat a lliurar-li un producte amb aquesta qualitat i característiques.

Cal diferenciar aquesta venda, de l’anomenada venda per catàleg en la qual la determinació de la mercaderia es fa mitjançant una descripció gràfica.

Atenció. Diferent és que la venda es realitzi «sobre catàleg», ja que aquesta s’hauria de considerar regulada, dins de les denominades vendes a distància de la Llei d’ordenació del comerç detallista. I és que en aquest cas, el que examina el comprador, no és l’objecte mostra o mercaderia, sinó més aviat la seva descripció gràfica.

En la venda sobre tipus de mostres s’exigeix que la disconformitat entre mostra i mercaderia sigui molt notable per estimar que hi ha incompliment del venedor.

La norma estableix que si la venda es fes sobre mostres o determinant qualitat coneguda en el comerç, el comprador no podrà refusar el rebut dels gèneres contractats, si fossin conformes a les mostres o a la qualitat prefixada en el contracte.

En canvi, es podrà negar a fer-ho quan no coincideixi en tipus i qualitat amb la mostra subministrada, encara que no sigui defectuosa.

Lliurament de la mercaderia no conforme

Si en el moment del lliurament vostè detecta que el producte no es correspon amb la mostra, exposi la seva falta de conformitat en el termini de quatre dies des de la recepció. Per això és important conservar la mostra original, perquè li serà molt més fàcil demostrar la discrepància en el producte si la té i pot fer la comparació.

Atenció. Conservi la mostra facilitada fins al lliurament de la comanda i especifiqui en el contracte que es tracta d’una compravenda sobre mostres.

Els pèrits decidiran si els gèneres són o no admissibles

Si el venedor li discuteix aquesta falta de conformitat, llavors la llei estableix que el comprador i el venedor designaran un pèrit cadascun d’ells, que s’hauran de posar d’acord per determinar si els gèneres lliurats són conformes a les mostres i a la qualitat pactada en el contracte. És important recalcar que la norma indica que els pèrits han de dictaminar si els gèneres són o no admissibles. Per tant, la mercaderia pot no ser exacta a la mostra pel que es donarà per bona sempre que les diferències siguin intranscendents o de poca significació.

Si els pèrits declaressin ser admissibles s’estimarà consumada la venda (i el comprador estarà obligat a rebre la mercaderia i a pagar el preu. Per a aquest supòsit, la llei no contempla cap indemnització per danys i perjudicis a favor del venedor), i en el cas contrari, es rescindirà el contracte, sense perjudici de la indemnització al fet que tingui dret el comprador.

OBLIGACIONS FISCALS MAIG – JUNY 2022

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de maig i juny. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Obligacions fiscals maig – juny 2022

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de maig i juny. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

MAIG

Des del 5 de maig al 30 de juny

Presentació per telèfon de la declaració de Renda 2021

Fins al 2 de maig

IVA

 • Març 2022. Autoliquidació: 303
 • Març 2022. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Març 2022. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Març 2022. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Març 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Primer trimestre 2022: Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

 • Primer trimestre 2022: 179

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Primer trimestre 2022. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ACTUALITZACIÓ DE DETERMINATS MECANISMES TRANSFRONTERERS COMERCIALITZABLES

 • Primer trimestre 2022: 235

IMPOST SOBRE DETERMINATS SERVEIS DIGITALS

 • Primer trimestre 2022: 490

Fins al 20 de maig

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Abril 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Abril 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Abril 2022: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Febrer 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Abril 2022: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2022. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Abril 2022. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Primer trimestre 2022. Pagament fraccionat: 583
 • Primer quadrimestre 2022. Autoliquidació: 587

IMPOSTOS SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Abril 2022: 604

Fins al 30 de maig

IVA

 • Abril 2022. Autoliquidació: 303
 • Abril 2022. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Abril 2022. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Abril 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380

Fins al 31 de maig

IVA

 • Abril 2022. Finestreta única – Règim d’importació: 369

DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS EN L’ÀMBIT DE L’ASSISTÈNCIA MÚTUA

 • Any 2021: 289

DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS DE DETERMINADES PERSONES ESTATUNIDENQUES

 • Any 2021: 290

 

JUNY

Des de l’1 de juny al 30 de juny

Presentació a les oficines de l’Agència Tributària de la declaració de renda 2021

Fins al 20 de juny

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Maig 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

Maig 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

Maig 2022: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

Març 2022. Grans empreses: 561, 562, 563

Maig 2022: 548, 566, 581

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

Maig 2022. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Pagament fraccionat 2022: 584

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

Maig 2021: 604

Fins al 27 de juny

RENDA I PATRIMONI

Declaració anual renda i patrimoni 2021 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte: D-100, D-714

Fins al 30 de juny

RENDA I PATRIMONI

Declaració anual renda i patrimoni 2021 amb resultat a retornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació del primer termini: D-100, D-714

Règim especial de tributació per l’impost sobre la renda de no residents per a treballadors desplaçats 2021: 151

IVA

Maig 2022: Autoliquidació: 303

Maig 2022: Grup d’entitats, model individual: 322

Maig 2022: Grup d’entitats, model agregat: 353

Maig 2022. Finestreta única – Règim d’importació: 369

Maig 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’AJUTS REBUTS EN EL MARC DEL RÈGIM ECONÒMIC I FISCAL DE CANÀRIES I ALTRES AJUTS D’ESTAT PER CONTRIBUENTS DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES O DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS SENSE ESTABLIMENT PERMANENT

Any 2021: 282

CATALUNYA. AJUTS I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa digital i en suport de paper, en català o en aranès, corresponent a l’any 2022

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8645

Data de publicació: 11/04/2022

Termini: 4/05/2022

Organisme oficial: Departament de la Presidència

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8645/1900592.pdf

2. Ajuts a la distribució i l’explotació d’espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8652

Data de publicació: 22/04/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8652/1902449.pdf

3. Ajuts a projectes de l’àmbit dels videojocs, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8652

Data de publicació: 22/04/2022

Termini: 25/05/2022

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8652/1902457.pdf

4. Ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8652

Data de publicació: 22/04/2022

Termini: 25/05/2022

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8652/1902495.pdf

5. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de circ de sala, carrer i carpa de caràcter professional

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8652

Data de publicació: 22/04/2022

Termini: 16/05/2022

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8652/1902425.pdf

6. Ajuts al foment de les races autòctones per a l’any 2022

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8652

Data de publicació: 21/04/2022

Termini: 6/05/2022

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8651/1902307.pdf

7. Subvencions destinades a les administracions públiques de Catalunya per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8655

Data de publicació: 27/04/2022

Termini: 28/07/2022

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8655/1903146.pdf

8. Subvencions als agents de suport a la internacionalització acreditats per ACCIÓ

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8649

Data de publicació: 19/04/2022

Termini: 17/05/2022

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8649/1901648.pdf

9. Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a agents dinamitzadors de clústers

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8649

Data de publicació: 19/04/2022

Termini: 13/05/2022

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8649/1901748.pdf

10. Subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8649

Data de publicació: 19/04/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català d’Energia

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8649/1901712.pdf

AJUTS I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts per a la preparació i gestió de projectes europeus

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 85

Data de publicació: 9/04/2022

Termini: 12/05/2022

Organisme oficial: Ministeri de Ciència i Innovació

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/09/pdfs/BOE-B-2022-11361.pdf

2. Ajuts dirigits a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa “Activa Startups”, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 84

Data de publicació: 8/04/2022

Termini: 8/05/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-B-2022-11050.pdf

3. Subvencions destinades al programa CULTIVA

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 83

Data de publicació: 7/04/2022

Termini: 25/05/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-B-2022-10976.pdf

4. Ajuts a plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 87

Data de publicació: 12/04/2022

Termini: 25/05/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/12/pdfs/BOE-A-2022-6032.pdf

5. Ajut a projectes de recerca, desenvolupament i innovació en l’àmbit de la Industria Conectada 4.0. (ACTIVA_Financiación) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 88

Data de publicació: 13/04/2022

Termini: 17/05/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-B-2022-11768.pdf

6. Ajuts, per a empreses del sector del fred industrial, dirigides a la contractació de joves inscrits en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 84

Data de publicació: 8/04/2022

Termini: 9/05/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-B-2022-11051.pdf

7. Ajuts a inversions materials o immaterials en transformació, comercialització i desenvolupament de productes agraris, en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 84

Data de publicació: 8/04/2022

Termini: 10/05/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-B-2022-11052.pdf

8. Ajuts INJUVE per a la Creació Jove 2022/2023

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 83

Data de publicació: 7/04/2022

Termini: 9/05/2022

Organisme oficial: Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/07/pdfs/BOE-B-2022-10984.pdf

9. Ajuts per al programa “Experiencias Turismo España”

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 84

Data de publicació: 8/04/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-A-2022-5781.pdf

10. Línies d’ajut per a l’obertura de mercats exteriors

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 96

Data de publicació: 22/04/2022

Termini: Sin determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-A-2022-6577.pdf

11. Ajut a plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 102

Data de publicació: 29/04/2022

Termini: 31/05/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-B-2022-13208.pdf

12. Ajuts dirigits a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa «Activa Startups»

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 102

Data de publicació: 29/04/2022

Termini: 29/05/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-B-2022-13207.pdf

13. Subvencions per a l’execució de programes de formació d’àmbit estatal, destinats a la requalificació de treballadors que hagin estat o estiguin inclosos en ERTO

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 95

Data de publicació: 21/04/2022

Termini: Sin determinar

Organisme oficial: Ministeri de Treball i Economia Social

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-B-2022-12322.pdf

14. Subvencions a les activitats de promoció del treball autònom, de l’economia social i de la responsabilitat social de les empreses i per sufragar les despeses de funcionament, per a l’any 2022

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 94

Data de publicació: 20/04/2022

Termini: 18/05/2022

Organisme oficial: Ministeri de Treball i Economia Social

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-B-2022-12245.pdf

15. Programa de suport al transport sostenible i digital en concurrència competitiva, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 102

Data de publicació: 29/04/2022

Termini: 27/06/2022

Organisme oficial: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6947.pdf