ES PRORROGUEN MESURES EN MATÈRIA DE FISCALITAT ENERGÈTICA I DEL TIPUS IMPOSITIU DE L’IVA DE PRODUCTES PER A COMBATRE LA COVID-19

Es prorroguen fins al 31 de desembre de 2022 les mesures fiscals per a mitigar l’encariment de l’energia derivat de la invasió russa d’Ucraïna i la reducció de l’IVA al 4 % de les màscares quirúrgiques d’un sol ús. Per a mitigar l’augment del preu dels carburants, es manté la bonificació de 20 cèntims per litre de combustible fins al 31 de desembre de 2022 i també continuen els ajuts directes al sector gas intensiu.

 
Llegir més

Es prorroguen mesures en matèria de fiscalitat energètica i del tipus impositiu de l’IVA de productes per a combatre la COVID-19

Es prorroguen fins al 31 de desembre de 2022 les mesures fiscals per a mitigar l’encariment de l’energia derivat de la invasió russa d’Ucraïna i la reducció de l’IVA al 4 % de les màscares quirúrgiques d’un sol ús. Per a mitigar l’augment del preu dels carburants, es manté la bonificació de 20 cèntims per litre de combustible fins al 31 de desembre de 2022 i també continuen els ajuts directes al sector gas intensiu.

L’informem que al BOE del 26 de juny s’ha publicat el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny (RDL 11/2022), pel qual s’adopten i es prorroguen determinades mesures per a respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de l’Illa de la Palma.

En aquesta norma es prolonguen fins al 31 de desembre de 2022 les mesures fiscals per a mitigar l’encariment de l’energia derivat de la invasió russa d’Ucraïna. També es prorroga fins al 31 de desembre de 2022 la reducció de l’IVA al 4 % de les màscares quirúrgiques d’un sol ús. Per a mitigar l’augment del preu dels carburants, es manté la bonificació de 20 cèntims per litre de combustible fins al 31 de desembre de 2022 i també continuen els ajuts directes al sector gas intensiu.

A continuació, exposem aquestes novetats fiscals.

MESURES EN MATÈRIA DE FISCALITAT ENERGÈTICA

Impost sobre el valor afegit

Es fixa, amb efectes des de l’1 de juliol de 2022 i vigència fins al 31 de desembre de 2022, en el 5 % el tipus impositiu de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d’energia elèctrica efectuades a favor de:

 • Titulars de contractes de subministrament d’electricitat, la potència contractada dels quals (terme fix de potència) sigui inferior o igual a 10 kW, amb independència del nivell de tensió del subministrament i la modalitat de contractació, sempre que el preu mitjà aritmètic del mercat diari corresponent a l’últim mes natural anterior al de l’últim dia del període.
 • Titulars de contractes de subministrament d’electricitat perceptors del bo social d’electricitat i que tinguin reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d’exclusió social conforme al que es disposa en el Reial decret 897/2017, de 6 d’octubre.

Impost especial sobre l’electricitat

El Reial decret llei 17/2021, de 14 de setembre (de mesures urgents per a mitigar l’impacte de l’escalada de preus del gas natural en els mercats detallistes de gas i electricitat), va reduir amb efectes des del 16 de setembre de 2021 i vigència fins al 31 de desembre de 2021, el tipus impositiu de l’IIE al 0,5 % (fins al 15 de setembre estava fixat en el 5,11269632 %).

La disposició addicional primera.1 del Reial decret llei 29/2021, va mantenir aquest gravamen mínim del 0,5 % fins al 30 d’abril de 2022. I l’apartat u de la disposició final trenta-sisena del RDL 6/2022, va prorrogar també fins al 30 de juny de 2022 aquest gravamen mínim del 0,5 %.

Doncs bé, amb efectes des de l’1 de juliol de 2022, es torna a prorrogar novament aquest gravamen mínim del 0,5 % fins al 31 de desembre de 2022.

Impost sobre el valor de la producció d’energia elèctrica

Es manté durant el tercer i quart trimestre de 2022 la suspensió temporal de l’impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica (IVPEE), que comporta la modificació de la determinació de la base imposable i de l’import dels pagaments fraccionats regulats en la normativa del tribut (Llei 15/2012, de 27 de desembre) durant l’exercici 2022.

Com es recordarà la disposició addicional segona del RDL 29/2021 i l’apartat dos de la disposició final trenta-sisena del RDL 6/2022, han mantingut la suspensió temporal de l’IVPEE durant el primer i el segon trimestre de 2022, respectivament.

Finalment, en relació amb l’IVPEE, es modifica la base imposable per a determinar que, quan es facin operacions entre persones o entitats vinculades, conforme al que es disposa en la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats (LIS), el preu pactat entre les parts, a l’efecte de calcular la base imposable de l’impost, no podrà ser inferior al valor de mercat. Per a determinar el valor de mercat s’haurà d’aplicar qualsevol dels mètodes recollits en la LIS.

MESURES PER A COMBATRE LA PANDÈMIA DE COVID-19

Impost sobre el valor afegit

Es prorroga fins al 31 de desembre de 2022 l’aplicació del tipus impositiu del 4 % de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d’un sol ús referides en l’Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, de 12 de novembre de 2020, prevista en l’article 7 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre.

ELS AUTÒNOMS PODRAN CANVIAR 6 VEGADES L’ANY LA SEVA COTITZACIÓ A PARTIR DE GENER DE 2023

S’ha aprovat el Reial decret 504/2022, de 27 de juny, pel qual s’adopta un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms, en funció dels rendiments obtinguts per la seva activitat econòmica o professional, amb efectes a partir del 2 de gener de 2023, i que contempla, entre altres punts, ampliar de quatre a sis les vegades l’any que poden modificar les seves cotitzacions.

Llegir més

Els autònoms podran canviar 6 vegades l’any la seva cotització a partir de gener de 2023

 

S’ha aprovat el Reial decret 504/2022, de 27 de juny, pel qual s’adopta un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms, en funció dels rendiments obtinguts per la seva activitat econòmica o professional, amb efectes a partir del 2 de gener de 2023, i que contempla, entre altres punts, ampliar de quatre a sis les vegades l’any que poden modificar les seves cotitzacions.

L’informem que al BOE del dia 28 de juny s’ha aprovat el Reial decret 504/2022, de 27 de juny, pel qual es modifiquen el Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 84/1996, de 26 de gener, i el Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre, per actualitzar la seva regulació respecte als treballadors per compte propi o autònoms. 

Aquesta norma estableix un nou sistema de cotització per als autònoms, en funció dels rendiments obtinguts per la seva activitat econòmica o professional, amb efectes a partir del 2 de gener de 2023, i que contempla, entre altres punts, ampliar de quatre a sis les vegades l’any que poden modificar les seves cotitzacions.

Atenció. L’entrada en vigor del nou sistema serà el 2 de gener de 2023 i els tipus i bases de cotització s’establiran en la Llei de pressupostos generals de l’Estat. Per a això, el Ministeri d’Inclusió està en fase de diàleg amb els agents socials i les associacions de treballadors autònoms de cara a fixar els tipus i bases de cotització a partir de 2023.

Principals modificacions

A fi de facilitar l’establiment d’un nou sistema de cotització per als treballadors o autònoms en funció dels rendiments obtinguts per la seva activitat econòmica o professional, les reformes efectuades s’emmarquen en:

 • La implantació gradual d’un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms, en funció dels seus ingressos reals, prevista en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • Adaptar la regulació dels textos reglamentaris citats a fi de reforçar el caràcter prioritari de la tramitació electrònica dels procediments d’alta, baixa i variació de dades de treballadors, en particular respecte a aquells que exerceixen la seva activitat per compte propi, així com per actualitzar-la quant a les especialitats sobre cobertura i cotització respecte a determinades contingències, tant en el RETA com en el Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors de la mar, acomodant-la a la regulació vigent sobre aquesta matèria.

1. Sobre el del Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social

 • Sol·licituds d’alta i baixa: a més de reforçar la seva tramitació per mitjans electrònics, s’especifiquen una sèrie de dades que han de facilitar en sol·licitar la seva alta aquells treballadors que presenten alguna especialitat quant a la seva inclusió en el Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, conforme al que es preveu en les diferents lletres de l’article 305.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, i que permetran identificar més adequadament a cada col·lectiu, i també s’introdueix, amb caràcter general, la dada relativa a la declaració dels rendiments que tinguin previst d’obtenir per la seva activitat econòmica o professional (excepte en el cas dels membres d’instituts de vida consagrada de l’Església catòlica inclosos en aquest règim).
 • Pluriactivitat en diversos règims: es limita a actualitzar la remissió efectuada en ell a altres articles del reglament quan aquesta pluriactivitat es produeixi en el Règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms.
 • Peculiaritats sobre afiliació, altes, baixes i variacions de dades al RETA: a més de reforçar la tramitació d’aquests actes per mitjans electrònics, es dona una nova redacció a l’article 46.3, a fi de contemplar-hi l’obligació de comunicar l’activitat que determina la inclusió dels treballadors autònoms en aquest règim i les altres dades a què es refereix l’article 30.2.b) del reglament en sol·licitar-hi la seva alta, així com qualsevol canvi posterior que es produeixi en les dades, mitjançant la corresponent variació de dades; en les situacions de pluriactivitat, aquesta obligació de comunicació afectarà a totes les activitats executades i a les seves dades, amb independència que l’alta en aquest règim especial sigui única.

També s’amplia la relació de documents a aportar pels treballadors autònoms per mitjans electrònics i quan així ho requereixi la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb aquells que acreditin la seva participació en societats o comunitats de béns o la seva incorporació en col·legis professionals, determinant de la seva inclusió en aquest règim especial a l’empara del previst en les lletres b), c), d), e), g) i l) de l’article 305.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

 • Peculiaritats relatives a la cobertura de determinades contingències en el Règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms: s’actualitza a fi d’acomodar la seva regulació de desenvolupament a la vigent en l’actualitat sobre aquesta matèria en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

2. Sobre el Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la Seguretat Social

 • Els tipus de cotització per accidents de treball i malalties professionals: s’adapten a la legislació vigent sobre la matèria, assenyalant que en el cas dels treballadors per compte propi aquesta cotització s’efectuarà mitjançant l’aplicació del tipus de cotització que es determini anualment en la Llei de pressupostos generals de l’Estat, excepte respecte als inclosos en el Sistema especial per a treballadors per compte propi agraris, en què aquesta cotització s’efectuarà conforme a la tarifa de primes vigent.
 • Les bases de cotització en el RETA: en el moment de sol·licitar la seva alta en aquest règim, els treballadors hauran d’efectuar una declaració dels rendiments econòmics que tinguin previstos d’obtenir per la seva activitat econòmica o professional, en concordança amb la reforma efectuada en el mateix sentit en l’article 30.2 del Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social.
 • Els canvis de base de cotització en el RETA: s’amplia el nombre de vegades que, durant l’any, els treballadors inclosos en aquest règim poden sol·licitar el referit canvi de base, que passa de quatre a sis, a fi de permetre’ls ajustar més adequadament la cotització -cada dos mesos- en funció de la seva previsió de rendiments econòmics.

Així, els autònoms podran canviar fins a sis vegades cada any la base per la qual estiguin obligats a cotitzar, triant-ne una altra dins dels límits mínim i màxim que els resultin aplicables en cada exercici, sempre que així ho sol·licitin a la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb els següents efectes:

 1. 1 de març, si la sol·licitud es formula entre l’1 de gener i l’últim dia natural del mes de febrer.
 2. 1 de maig, si la sol·licitud es formula entre l’1 de març i el 30 d’abril.
 3. 1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l’1 de maig i el 30 de juny.
 4. 1 de setembre, si la sol·licitud es formula entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.
 5. 1 de novembre, si la sol·licitud es formula entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre.
 6. 1 de gener de l’any següent, si la sol·licitud es formula entre l’1 de novembre i el 31 de desembre.

En cada sol·licitud de canvi de base de cotització, els treballadors hauran de declarar els rendiments econòmics que tinguin previst d’obtenir per la seva activitat econòmica o professional, a excepció dels membres d’instituts de vida consagrada de l’Església catòlica, en tractar-se d’una variació de dades i en concordança amb la reforma efectuada en el mateix sentit en l’article 30.2 del Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social.

 • La cotització per incapacitat temporal i contingències professionals: s’actualitza a les corresponents referències al cessament d’activitat, igual que succeeix amb els apartats 4 i 5 de l’article 45, en els quals s’adapta la seva regulació sobre el contingut de l’obligació de cotitzar a la regulació legal vigent sobre cotització per contingències comunes i professionals i per cessament d’activitat en el Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.

I què succeeix amb els que ja són autònoms?

Doncs bé, el RD 504/2022 estableix una obligació expressa de comunicació de dades per part dels autònoms que ja figurin en alta en algun règim de la Seguretat Social.

Els treballadors que, en la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret (és a dir, 2 de gener de 2023), figurin en alta en el RETA o bé en el Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors de la mar, com a treballadors per compte propi inclosos en el grup primer de cotització, i que, per les peculiaritats de la seva inclusió en tots dos, hagin d’aportar qualsevol de les dades relacionades en els paràgrafs 1r a 10è de l’article 30.2.b) del Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, hauran de comunicar-los per mitjans electrònics a la Tresoreria General de la Seguretat Social, en un termini que finalitzarà el 31 d’octubre de 2023.

GUIA TÈCNICA PER A L’ELABORACIÓ D’AUDITORIES RETRIBUTIVES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

El Ministeri d’Igualtat ha elaborat un document amb caràcter informatiu que pretén facilitar a les empreses el compliment de les obligacions en matèria d’auditoria retributiva.

Llegir més

Guia tècnica per a l’elaboració d’auditories retributives amb perspectiva de gènere

El Ministeri d’Igualtat ha elaborat un document amb caràcter informatiu que pretén facilitar a les empreses el compliment de les obligacions en matèria d’auditoria retributiva.

Les empreses que elaborin un pla d’igualtat han d’incloure-hi una auditoria retributiva com a part integrant del diagnòstic de situació. L’auditoria retributiva té per objecte obtenir la informació necessària per comprovar si el sistema retributiu de l’empresa, de manera transversal i completa, compleix amb l’aplicació efectiva del principi d’igualtat entre dones i homes en matèria de retribució. Així mateix, haurà de permetre definir les necessitats per evitar, corregir i prevenir els obstacles i dificultats existents o que es poguessin produir a fi de garantir la igualtat retributiva, i assegurar la transparència i el seguiment d’aquest sistema retributiu.

Doncs bé, el Ministeri d’Igualtat ha elaborat un document amb caràcter informatiu que pretén facilitar que les empreses compleixin les obligacions en matèria d’auditoria retributiva.

La guia tècnica per a l’elaboració d’auditories retributives amb perspectiva de gènere és un document informatiu que explica, a través de deu passos, el contingut que ha d’incloure una auditoria retributiva amb perspectiva de gènere.

En relació amb les obligacions legals en matèria d’igualtat, ja l’informàrem en una altra circular que el mes d’abril d’aquest any s’ha publicat l’eina de valoració de llocs de treball per al compliment de les obligacions en matèria d’igualtat.

MESURES ANTICRISI APROVADES PEL GOVERN EN MATÈRIA SOCIOLABORAL

Es prorroguen fins a setembre l’ajornament de les quotes a la Seguretat Social i fins al 31 de desembre la prohibició de l’acomiadament en les empreses que hagin rebut ajuts per l’augment dels costos energètics així com els ERTO vinculats a la situació de força major temporal d’empreses i treballadors afectats per l’erupció volcànica a l’Illa de la Palma. A més, el Govern aprova una pujada del 15% durant sis mesos de l’IMV i pensions no contributives.

 
Llegir més

Mesures anticrisi aprovades pel Govern en matèria sociolaboral

Es prorroguen fins a setembre l’ajornament de les quotes a la Seguretat Social i fins al 31 de desembre la prohibició de l’acomiadament en les empreses que hagin rebut ajuts per l’augment dels costos energètics així com els ERTO vinculats a la situació de força major temporal d’empreses i treballadors afectats per l’erupció volcànica a l’Illa de la Palma. A més, el Govern aprova una pujada del 15% durant sis mesos de l’IMV i pensions no contributives.

L’informem que al BOE del 26 de juny s’ha publicat el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny (RDL 11/2022), pel qual s’adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de l’Illa de la Palma. 

Mitjançant aquest RDL 11/2022, que va entrar en vigor el dia 27 de juny de 2022, es prorroguen fins al 31 de desembre determinades mesures que acabaven el 30 de juny i també en recull altres de noves per pal·liar les conseqüències de l’alça de la inflació derivada de la guerra a Ucraïna.

A continuació detallarem quines mesures sociolaborals recull aquest RDL 11/2022.

1. Liquiditat per a les empreses

Es prorroguen durant els mesos de juliol, agost i setembre els ajornaments especials de les quotes a la Seguretat Social a un interès molt reduït -del 0,5%, set vegades inferior a l’habitual- per a sectors especialment afectats per la conjuntura econòmica actual:

 • Empreses amb treballadors en alta al Règim general de la Seguretat Social i els treballadors inclosos al Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms que desenvolupin la seva activitat en el sector del transport urbà i per carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 i 4942), que la seva meritació es faci entre els mesos d’agost a octubre de 2022, en el cas d’empreses, i entre els mesos de setembre a novembre de 2022, en el cas de treballadors autònoms.
 • Empreses i treballadors inclosos al Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors de la mar, que la seva meritació es faci entre els mesos de juliol a setembre de 2022.
 • Les empreses incloses al Sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris i els treballadors inclosos al Sistema especial per a treballadors per compte propi agraris, que la seva meritació es faci entre els mesos de juliol a setembre de 2022, en el cas d’empreses, i entre els mesos d’agost a octubre de 2022, en el cas de treballadors autònoms.

2. Ajut de 200 euros per a treballadors, autònoms i aturats

Per pal·liar l’efecte perjudicial en els preus de la crisi per la invasió d’Ucraïna s’estableix un ajut de 200 euros de quantia en pagament únic.

Se’n podran beneficiar les persones físiques que el 27 de juny de 2022 executin una activitat per compte propi o d’altri per la qual estiguin donats d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, o que siguin desocupats inscrits a l’oficina d’ocupació, siguin beneficiaris o no de la prestació o subsidi per desocupació, sempre que en 2021 haguessin percebut ingressos inferiors a 14.000 euros anuals, i tinguessin un patrimoni inferior a 43.196,40 euros anuals.

El còmput d’ingressos i de patrimoni s’efectuarà de manera conjunta, considerant totes les persones que resideixin amb el beneficiari en un mateix domicili a data 1 de gener de 2022 i estiguin units entre si per matrimoni o anàloga relació d’afectivitat a la conjugal amb almenys dos anys d’antelació o per parentiu, fins al tercer grau, inclosos els afins, amb qualsevol dels anteriors, així com altres persones amb les quals qualsevol dels anteriors convisqui en virtut de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar permanent.

Els beneficiaris han de tenir residència legal i efectiva a Espanya el 27 de juny de 2022, i haver-la tingut de forma continuada i ininterrompuda durant almenys l’any immediatament anterior a aquesta data.

No obstant això, no tindran dret a l’ajut els qui, el 27 de juny de 2022, percebin l’IMV, o pensions abonades pel Règim general i els Règims especials de la Seguretat Social o pel Règim de classes passives de l’Estat, així com els qui percebin prestacions anàlogues a les anteriors reconegudes als professionals no integrats al RETA per les mutualitats de previsió social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social esmentat, sempre que es tracti de prestacions per situacions idèntiques a les previstes per a la corresponent pensió de la Seguretat Social.

La sol·licitud es presentarà a la seu electrònica de l’AEAT, emplenant el formulari electrònic que a aquest efecte s’hi posi a disposició fins al 30 de setembre de 2022, i en el qual, necessàriament, haurà de figurar el compte bancari en el qual es desitgi que es faci l’abonament perquè, un cop concedit, s’abonarà mitjançant transferència bancària, i s’entendrà notificat l’acord de concessió per la recepció de la transferència.

Finalment, s’ha de tenir en compte que, transcorregut el termini de tres mesos des de la finalització del termini de presentació del formulari sense haver-se efectuat el pagament, la sol·licitud podrà entendre’s desestimada.

3. Pujada de l’ingrés mínim vital (IMV)

Es fixa un increment extraordinari del 15% en la prestació d’ingrés mínim vital (IMV) vigent a 27 de juny de 2022 (data d’entrada en vigor del RDL 11/2022) respecte de les mensualitats d’abril a desembre de 2022, totes dues incloses.

El 15% d’increment s’aplicarà a l’import mensual que tingui establert cada beneficiari individual o unitat de convivència en aquests mesos, inclosos els complements mensuals reconeguts i exclosos els imports corresponents a períodes previs, així com a altres conceptes de periodicitat no mensual que s’haguessin pogut acumular.

L’increment esmentat també s’aplicarà, en els mateixos termes, a les sol·licituds d’IMV presentades a 27 de juny de 2022, però que no hagin estat resoltes, així com a aquelles presentades amb posterioritat, sempre que els efectes del seu reconeixement no siguin posteriors a 1 de desembre de 2022.

L’actualització de la quantia de la prestació amb efectes a 1 de gener de 2022, prenent com a referència els ingressos anuals computables de l’exercici 2021, no afectarà aquest increment extraordinari, sempre que es mantingui el dret a la percepció de la prestació, una vegada s’hagi efectuat aquesta actualització.

En tot cas, l’import anual de les pensions no contributives que s’haurà de tenir en compte per a determinar la quantia de la renda garantida que serveix de referència per a fixar l’import de l’IMV durant l’any 2022, d’acord amb la Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s’estableix l’IMV, serà l’establerta en l’article 17.1 del Reial decret 65/2022, de 25 de gener, de revaloració de les pensions.

Això sense perjudici de l’increment del 15% que procedeixi en les mensualitats a les quals s’ha fet referència.

4. Pujada de les pensions no contributives

S’estableix un increment extraordinari també del 15% per a les pensions de jubilació i invalidesa no contributives des de l’1 de juliol fins al 31 de desembre de 2022.

Aquest increment s’aplicarà, en els mateixos termes, a les pensions sol·licitades a 27 de juny de 2022, però que no hagin estat resoltes, així com a aquelles que se sol·licitin amb posterioritat, sempre que els efectes del seu reconeixement no siguin posteriors a 1 de desembre de 2022.

Aquest increment extraordinari únicament afectarà l’import a percebre pels beneficiaris de les citades pensions, i no tindrà incidència en l’import de les pensions no contributives que s’hagi de prendre com a referència a altres efectes.

5. Prohibició dels acomiadaments basats en l’alça de l’energia

Es prorroga fins al 31 de desembre de 2022 la previsió per la qual l’augment dels costos energètics no podrà constituir causa objectiva d’acomiadament aplicable a les empreses beneficiàries dels ajuts directes previstos en la norma. L’incompliment d’aquesta obligació comportarà el reintegrament de l’ajut rebut.

Així mateix, les empreses que s’acullin a reduccions de jornada o suspensions de contractes regulades en l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors per causes relacionades amb la invasió d’Ucraïna i que es beneficiïn de suport públic no podran utilitzar aquestes causes per fer acomiadaments.

6. Mesures per l’erupció de la Palma

El RDL 11/2022 també prorroga diverses de les mesures de suport a l’illa de la Palma per afrontar la reconstrucció després de l’erupció del volcà Cumbre Vieja. En aquest àmbit, es prorroguen els ajornaments especials establerts pel RDL 20/2021 i ja prorrogats pel RDL 2/2022, que es podran sol·licitar en relació amb el pagament de les quotes que es reportin entre els mesos de juny a agost de 2022, en el cas de les empreses, i entre els mesos de juliol i setembre de 2022, en el cas dels autònoms.

a) Pròrroga fins al 31 de desembre de 2022 dels ERTO vinculats a la situació de força major temporal en el supòsit d’empreses i treballadors de les Canàries afectats per l’erupció volcànica registrada a la zona de Cumbre Vieja.

b) En relació amb les prestacions per cessament d’activitat per a autònoms posades en marxa o prorrogades es preveu la pròrroga durant sis mesos més de les mesures extraordinàries de Seguretat Social contingudes sobre aquest tema en la disposició addicional 6a RDL 18/2021, del 28 de setembre, prorrogades pel RDL 2/2022.

c) Es contempla la pròrroga de l’ajornament del pagament de quotes a la Seguretat Social previst en diverses normes; concretament es prorroga durant tres mesos més el règim extraordinari d’ajornaments en el pagament de quotes de la Seguretat Social establert en l’article 10 RDL 20/2021.

PRORROGADA LA SUSPENSIÓ DELS DESNONAMENTS I DEL TOPALL A LA PUJADA DEL LLOGUER FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2022

S’amplia fins al 31 de desembre de 2022 la suspensió dels procediments de desnonament i llançaments en els supòsits i d’acord amb els tràmits ja establerts (RD llei 11/2020, de 31 de març), així com, la possibilitat fins al 31 de gener de 2023 de sol·licitar compensació per part de l’arrendador o propietari recollida en el Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge i en matèria de transports. També es prorroga el límit del dos per cent de la pujada dels lloguers fins al 31 de desembre de 2022.

 
Llegir més

Prorrogada la suspensió dels desnonaments i del topall a la pujada del lloguer fins al 31 de desembre de 2022

S’amplia fins al 31 de desembre de 2022 la suspensió dels procediments de desnonament i llançaments en els supòsits i d’acord amb els tràmits ja establerts (RD llei 11/2020, de 31 de març), així com, la possibilitat fins al 31 de gener de 2023 de sol·licitar compensació per part de l’arrendador o propietari recollida en el Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge i en matèria de transports. També es prorroga el límit del dos per cent de la pujada dels lloguers fins al 31 de desembre de 2022.

L’informem que al BOE del 26 de juny s’ha publicat el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny (RDL 11/2022), pel qual s’adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de l’Illa de la Palma, que va entrar en vigor el dia 27 de juny de 2022.

Entre les mesures contemplades en la norma destaquem:

1. Pròrroga de la suspensió dels desnonaments fins al 31 de desembre de 2022

S’amplia fins al 31 de desembre de 2022 la suspensió dels procediments de desnonament i llançaments en els supòsits i d’acord amb els tràmits ja establerts (RD llei 11/2020, de 31 de març), així com, la possibilitat fins al 31 de gener de 2023 de sol·licitar compensació per part de l’arrendador o propietari recollida en el Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge i en matèria de transports.

2. Pròrroga del límit del dos per cent de la pujada dels lloguers fins al 31 de desembre de 2022

L’apartat tretze modifica l’article 46 del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, que estableix una limitació extraordinària de l’actualització anual de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge. En matèria de lloguer d’habitatge, tenint en compte l’evolució recent de l’índex de preus de consum, cal estendre l’aplicació de les mesures de limitació extraordinària de l’actualització anual de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge, a fi d’evitar en un mateix contracte un excessiu impacte en les persones i llars arrendatàries d’habitatge de l’evolució d’una referència, la variació de la qual, està obeint a elements del context nacional i internacional que són aliens a l’àmbit de l’arrendament d’habitatge. En conseqüència, es considera necessari prolongar fins al 31 de desembre de 2022 la limitació extraordinària de l’actualització anual de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge, regulada en l’article 18 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans; de manera que, a falta d’acord entre les parts, no pugui superar l’actualització de la renda el resultat d’aplicar la variació anual de l’índex de garantia de competitivitat, que ofereix una evolució subjecta a una estabilitat més elevada, en el context actual.

3. Consumidors vulnerables

Es prorroga fins al 31 de desembre de 2022 la mesura destinada als consumidors vulnerables, els quals no podran veure’s afectats per la suspensió del subministrament d’energia elèctrica, gas natural i aigua, a més de la pròrroga a l’accés al bo social previst en l’art. 5 del Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig.

4. Rebaixa dels abonaments transport

Per a fomentar l’ús del transport públic, es recullen reduccions en el preu dels bons de transport del 50% per a la part estatal i del 30% per a la part autonòmiques o d’ajuntaments, amb entrada en vigor a partir de l’1 de setembre i fins al 31 de desembre de 2022.

OBLIGACIONS FISCALS JULIOL – AGOST 2022

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juliol i agost.

Llegir més

Obligacions fiscals juliol – agost 2022

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juliol i agost.

JULIOL

Fins al 20 de juliol

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juny 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Segon trimestre 2022: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Segon trimestre 2022:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

IVA

 • Juny 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2022. Autoliquidació: 303
 • Segon trimestre 2022. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Segon trimestre 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Juny 2022: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Abril 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juny 2022: 548, 566, 581
 • Segon trimestre 2022: 521, 522, 547
 • Segon trimestre 2022 Activitats V1, F1: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Segon trimestre 2022. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Juny 2022. Grans empreses: 560
 • Segon trimestre 2022. Excepte grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Segon trimestre 2022. Pagament fraccionat: 585

IMPOSTO ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

Segon trimestre 2022: 595

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Juny 2022: 604

Fins al 25 de juliol

IMPOST DE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L’ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

Declaració anual 2021. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 200, 206, 220.

Resta d’entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

DECLARACIÓ DE PRESTACIÓ PATRIMONIAL PER CONVERSIÓ D’ACTIUS PER IMPOST DIFERIT EN CRÈDIT EXIGIBLE ENFRONT DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA

Any 2021. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 221

Resta d’entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’AJUTS REBUTS EN EL MARC DEL RÈGIM ECONÒMIC I FISCAL DE CANÀRIES I ALTRES AJUTS D’ESTAT PER CONTRIBUENTS DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L’ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

Any 2021. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 282

Resta d’entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

 

AGOST

Fins a l’1 d’agost

IVA

 • Juny 2022. Autoliquidació: 303
 • Juny 2022. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Juny 2022. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Juny 2022. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Segon trimestre 2022. Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

Número d’identificació fiscal

 • Segon trimestre 2022. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Impost sobre dipòsits en les entitats de crèdit

 • Autoliquidació 2021: 411
 • Pagament a compte. Autoliquidació 2022: 410

Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques

 • Segon trimestre 2022: 179

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Segon trimestre 2022: 235

Impost sobre determinats serveis digitals

 • Segon trimestre 2022: 490

Fins al 22 d’agost

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juliol 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Juliol 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380

Impostos especials de fabricació

 • Maig 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juliol 2022: 548, 566, 581
 • Segon trimestre 2022. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Juliol 2022. Grans empreses: 560

Impost sobre les transaccions financeres

 • Juliol 2022: 604

Fins al 30 d’agost

IVA

 • Juliol 2022. Autoliquidació: 303
 • Juliol 2022. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Juliol 2022. Grup d’entitats, model agregat: 353

Fins al 31 d’agost

IVA

 • Juliol 2022. Finestreta única – Règim d’importació: 369

CATALUNYA. AJUTS I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

 
Llegir més

Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura subjectes al Pla nacional apícola 2020-2022.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8689

Data de publicació: 15/06/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8689/1914111.pdf

2. Línia de subvencions a projectes de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental en l’àmbit del canvi climàtic.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8685

Data de publicació: 9/06/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8685/1912961.pdf

3. Línia de subvencions a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8682

Data de publicació: 3/06/2022

Termini: 27/07/2022

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8682/1912170.pdf

4. Línia de subvencions a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’economia circular, específicament en l’àmbit dels residus.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8682

Data de publicació: 3/06/2022

Termini: 30/06/2022

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8682/1912132.pdf

5. Subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8686

Data de publicació: 10/06/2022

Termini: 13/07/2022

Organisme oficial: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

Vegeu el document:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8686/1913340.pdf

6. Subvencions en l’àmbit de la moda

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8686

Data de publicació: 10/06/2022

Termini: 13/07/2022

Organisme oficial: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8686/1913254.pdf

7. Subvencions en l’àmbit de l’artesania

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8686

Data de publicació: 10/06/2022

Termini: 13/07/2022

Organisme oficial: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8686/1913416.pdf

8. Ajuts de transport a les persones participants en la Resolució EMT/3252/2021, de 22 d’octubre, de convocatòria de subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars de la Línia 1, corresponent a 2021 (SOC – TRANSPORT).

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8683

Data de publicació: 7/06/2022

Termini: 15/11/2022

Organisme oficial: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8683/1912375.pdf

9. Subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció en un entorn afectat per la COVID-19 amb impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental i de digitalització.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8696

Data de publicació: 27/06/2022

Termini: 15/09/2022

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1915953.pdf

10. Subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation EU.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8695

Data de publicació: 23/06/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament de Drets Socials

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8695/1915684.pdf

11. Ajuts de minimis per al foment del genotipatge de vedelles per a la producció de llet en control oficial de rendiment lleter (DOGC núm. 8682, de 3.6.2022).

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8693

Data de publicació: 21/06/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8693/1915303.pdf

12. Ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d’informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2022/2023.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8693

Data de publicació: 21/06/2022

Termini: 22/8/2022

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8693/1915179.pdf

13. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’actuacions o per obres de millora i adquisició d’equipament tècnic que redueixin l’impacte ambiental de les empreses o les entitats del sector cultural.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8692

Data de publicació: 20/06/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8692/1914976.pdf

14. Subvencions destinades al finançament de programes de compliance en matèria de competència de les empreses.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8691

Data de publicació: 17/06/2022

Termini: 29/07/2022

Organisme oficial: Autoritat Catalana de la Competència

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8691/1914808.pdf

15. Subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2022.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8696

Data de publicació: 27/06/2022

Termini: 15/07/2022

Organisme oficial: Agència de l’Habitatge de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1915969.pdf

16. Subvencions per a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics i videojocs

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8691

Data de publicació: 17/06/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8691/1914784.pdf

AJUTS I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

 
Llegir més

Ajuts i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts a projectes en línies estratègiques.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 141

Data de publicació: 14/06/2022

Termini: 5/07/2022

Organisme oficial: Ministeri de Ciència i Innovació

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-B-2022-19121.pdf

2. Ajuts dirigits a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa «activa startups», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a Castella-la Manxa.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 141

Data de publicació: 14/06/2022

Termini: 14/07/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-B-2022-19114.pdf

3. Ajuts dirigits a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa «activa startups», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a Catalunya.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 136

Data de publicació: 8/06/2022

Termini: 8/07/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-B-2022-18307.pdf

4. Ajuts destinats a la digitalització d’empreses del segment i (entre 10 i menys de 50 empleats) en el marc de l’agenda Espanya digital 2025, el pla de digitalització PIMES 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya (PROGRAMA KIT DIGITAL), per a ampliar quantia fixada inicialment.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 139

Data de publicació: 11/06/2022

Termini: 12/07/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/11/pdfs/BOE-B-2022-18813.pdf

5. Subvencions disposades en el Reial decret 309/2022, de 3 de maig, pel qual s’estableix un mecanisme de compensació de costos d’emissions indirectes de gasos d’efecte d’hivernacle.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 136

Data de publicació: 8/06/2022

Termini: 11/07/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-B-2022-18308.pdf

6. Ajuts del certamen nacional de joves emprenedors

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 141

Data de publicació: 14/06/2022

Termini: 12/07/2022

Organisme oficial: Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-B-2022-19120.pdf

7. Ajuts per a projectes de digitalització d’«última milla» en empreses del sector turístic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 131

Data de publicació: 2/06/2022

Termini: 3/07/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-B-2022-17540.pdf

8. Subvencions del Programa de foment de l’ocupació agrària (pfea) 2022 en garantia de rendes per a la província de Jaén.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 131

Data de publicació: 2/06/2022

Termini: 3/07/2022

Organisme oficial: Ministeri de Treball i Economia Social

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-B-2022-17539.pdf

9. Ajuts de l’any 2022 als projectes d’R+D amb participació espanyola seleccionats en les convocatòries internacionals competitives d’ERA-NET COFUND i LEAP RE, en el marc del programa estatal per a afrontar les prioritats del nostre entorn del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-2023.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 145

Data de publicació: 18/06/2022

Termini: 7/07/2022

Organisme oficial: Ministeri de Ciència i Innovació

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/18/pdfs/BOE-B-2022-19656.pdf

10. “Programa tecnològic aeronàutic”, del programa estatal per a catalitzar la innovació i el lideratge empresarial del pla estatal de recerca científica i tècnica i d’innovació 2021-2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 149

Data de publicació: 23/06/2022

Termini: 28/07/2022

Organisme oficial: Ministeri de Ciència i Innovació

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-B-2022-20242.pdf

11. Ajuts a projectes «Europa Excelencia»

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 149

Data de publicació: 23/06/2022

Termini: 8/07/2022

Organisme oficial: Ministeri de Ciència i Innovació

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/23/pdfs/BOE-B-2022-20241.pdf

12. Ajuts destinats al “programa de missions de ciència i innovació”, del programa estatal per a catalitzar la innovació i el lideratge empresarial del pla estatal de recerca científica i tècnica i d’innovació 2021-2023, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 147

Data de publicació: 21/06/2022

Termini: 5/09/2022

Organisme oficial: Ministeri de Ciència i Innovació

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-B-2022-20057.pdf

13. Ajuts per a l’obertura de mercats exteriors l’any 2022

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 144

Data de publicació: 17/06/2022

Termini: 30/09/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/17/pdfs/BOE-B-2022-19347.pdf

14. Línia d’ajuts per al suport de l’activitat comercial en zones rurals i es procedeix a la seva convocatòria l’any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 148

Data de publicació: 22/06/2022

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10333.pdf

15. Ajuts dirigits a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa «Activa Startups», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 147

Data de publicació: 21/06/2022

Termini: 21/07/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-B-2022-20053.pdf

16. Línies d’ajuts per a l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques i es procedeix a la seva convocatòria l’any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 148

Data de publicació: 22/06/2022

Termini: Sin determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10334.pdf

17. Ajuts establerts per al suport a agrupacions empresarials innovadores a fi de millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 154

Data de publicació: 28/06/2022

Termini: 26/07/2022

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-B-2022-21121.pdf