COM ES DECLARA EL TRASPÀS D’UN LOCAL DE NEGOCI EN L’IRPF?

Els traspassos, sigui de local o de negoci, tributen com un guany o pèrdua patrimonial i s’imputen en la base imposable de l’estalvi en l’IRPF.

Llegir més

Si han desenvolupat la seva activitat en un local de lloguer, però ha decidit traspassar-lo l’adquirent li abonarà un import en concepte de «traspàs» i continuarà amb l’activitat, subrogant-se com a arrendatari durant el temps que falta de contracte. Doncs bé, encara que li diguin «traspàs», el que vendrà serà una combinació de béns i drets:

 • D’una banda, el dret a continuar amb el lloguer -el «dret de traspàs» pròpiament dit-.
 • I, per una altra, les instal·lacions, béns i existències que quedin en el local, així com l’avantatge de començar amb un negoci en funcionament i amb una cartera de clients (el fons de comerç).

Tributació per IRPF

La manera de declarar en l’IRPF les rendes obtingudes dependrà del tipus d’actius que es transmetin:

 • Existències. La venda d’existències es declararà com un major ingrés de l’activitat, tributant en la base general de l’impost.
 • Actius. Si es transmeten actius -com a instal·lacions, fons de comerç o drets de traspàs-, s’ha de declarar un guany patrimonial per la diferència entre el seu valor de venda i el seu valor d’adquisició.

En el cas dels drets de traspàs i el fons de comerç, si no es va satisfer un preu per la seva adquisició (per exemple, si es va iniciar l’activitat des de zero), tot l’import rebut serà un guany patrimonial. Però si el negoci ja funcionava abans i també va pagar pels drets de traspàs o pel fons de comerç, podrà deduir del guany el valor net d’aquests (diferència entre el seu valor d’adquisició i la seva amortització acumulada).

Atenció. En els supòsits de traspàs, el guany patrimonial es computarà en el cedent (arrendatari) per l’import que li correspongui en el traspàs, una vegada descomptat l’import corresponent al propietari per la seva participació en aquest traspàs. Quan el dret de traspàs s’hagi adquirit mitjançant preu, aquest tindrà la consideració de preu d’adquisició.

Les quantitats que, si és el cas, percebi el propietari de l’immoble arrendat en concepte de participació en el traspàs constitueixen rendiments del capital immobiliari.

Els coeficients reductors o d’abatiment del règim transitori (si la data d’adquisició dels elements patrimonials fos anterior al 31 de desembre de 1994 s’haurà d’aplicar el règim transitori per a aplicar els coeficients reductors corresponents) no resulten aplicables en tractar-se en aquests supòsits de béns afectes, tret que la desafectació s’hagi produït amb més de tres anys d’antelació a la data del traspàs.

Exemple:

Un contribuent desenvolupa l’activitat de restaurant en un local llogat des del dia 10 de maig de 2000, determinant el rendiment net de la seva activitat pel mètode d’estimació objectiva.

Durant el mes d’agost de 2006, va fer obres de reforma del local, satisfent per aquest motiu la quantitat de 20.000 euros.

El 25 de juny de 2022, amb motiu de la seva jubilació, traspassa el local de negoci, percebent la quantitat de 28.500 euros, una vegada descomptada la quantitat corresponent a l’arrendador en concepte de participació en el traspàs.

Determinar l’import del guany patrimonial obtingut a conseqüència del traspàs del local de negoci.

Solució:

 • Import corresponent al traspàs: 28.500
 • Preu d’adquisició: 0

Nota: les obres de reforma del local no poden considerar-se com a preu d’adquisició del dret de traspàs, ja que aquestes quantitats no van ser satisfetes per a adquirir el dret de traspàs que, d’acord amb les dades de l’exemple, no va ser adquirit mitjançant preu.

 • Guany patrimonial obtingut = 28.500

Font: AEAT

 

QUINS PERMISOS RETRIBUÏTS TÉ EL TREBALLADOR?

D’acord amb l’Estatut dels Treballadors, el treballador, previ avís i justificació, es podrà absentar de la feina, amb dret a remuneració, per algun dels motius i pel temps indicat en la norma. Com per exemple, quinze dies naturals en cas de matrimoni o dos dies naturals (quatre dies si es necessita desplaçament) defunció, accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

Llegir més

Com ja sap, els permisos retribuïts dins de l’empresa són aquells que representen absències del treball, en els supòsits previstos per l’Estatut dels Treballadors (ET) o pels convenis col·lectius, que, previ avís i justificació a l’empresari, permeten mantenir el dret a retribució durant aquest període.

Aquestes situacions estan regulades en l’ET amb caràcter de mínims i, per contracte individual o per conveni col·lectiu, es poden ampliar els dies de permís o afegir altres motius.

Quins són els permisos retribuïts?

Previ avís i justificació posterior a l’empresa, el treballador es podrà absentar de la feina, amb dret a remuneració, per alguns dels motius i pel temps següent:

 • Matrimoni, quinze dies naturals.

Atenció. L’Estatut dels Treballadors no fa cap esment a les parelles de fet, per la qual cosa el dret al permís retribuït de quinze dies només és aplicable en els casos de matrimoni. Això sí, revisi el seu conveni. És possible que aquest millori la regulació dels permisos prevista en la llei (recordi que els drets que l’ET reconeix als treballadors són mínims, i que aquests drets poden ser objecte de millora per conveni o pacte individual). Cal tenir en compte que el Projecte de llei de famílies (publicat en el BOCG el 14 d’abril de 2023, actualment en tràmit parlamentari) ja afegeix aquest dret de permís a les parelles de fet.

 • Defunció, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari de parents, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, dos dies naturals o 4 si es necessita desplaçament.

Atenció. El Projecte de llei de famílies modifica l’ET per a ampliar a cinc dies per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, així com de qualsevol altra persona diferent de les anteriors, que convisqui amb el treballador en el mateix domicili i que en requereixi la cura efectiva.

En cas de defunció, el Projecte de llei de famílies estableix dos dies per la defunció del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan amb aquest motiu el treballador necessiti fer un desplaçament a aquest efecte, el termini s’ampliarà en dos dies.

 • Trasllat de domicili habitual, un dia.
 • Compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal, comprès l’exercici del sufragi actiu, pel temps indispensable. Quan consti en una norma legal o pactada s’estarà al que es disposa per a la seva durada i compensació econòmica. Si el treballador percep una indemnització, se li descomptarà del salari que correspongui.
 • Si suposés la impossibilitat de prestació de treball en més del 20% en un període de tres mesos, l’empresa podrà passar al treballador a la situació d’excedent forçós.
 • L’acompliment de funcions sindicals o de representació de personal, com la participació en comissions negociadores de convenis col·lectius, sempre que l’empresa estigui afectada per la negociació, el temps necessari per a l’adequat exercici de la seva labor.
 • Pel temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part i, en els casos d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, per a l’assistència a les preceptives sessions d’informació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d’idoneïtat, sempre, en tots els casos, que s’hagin de realitzar dins de la jornada de treball.
 • En els supòsits de naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, els treballadors tindran dret a una hora d’absència de la feina, que podran dividir en dues fraccions, per a la cura del lactant fins que aquest compleixi nou mesos. La durada del permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples. Qui exerceixi aquest dret, per la seva voluntat, podrà substituir-lo per una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes en els termes previstos en la negociació col·lectiva o en l’acord amb l’empresa respectant, si s’escau, el que s’hi estableix. La reducció de jornada contemplada en aquest apartat constitueix un dret individual dels treballadors sense que el seu exercici es pugui transferir a l’altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. No obstant això, si dos treballadors de la mateixa empresa exerceixen aquest dret pel mateix subjecte causant, l’adreça empresarial podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa, que haurà de comunicar per escrit.
 • Els treballadors tindran dret a absentar-se de la feina durant una hora en el cas del naixement prematur del fill, o que, per qualsevol causa, hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part.
 • L’acompliment de la funció de jurat tindrà a l’efecte de l’ordenament laboral la consideració de compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal.
 • Els períodes utilitzats pels membres del comitè d’empresa, delegats de personal i delegats de prevenció, com a crèdit d’hores mensuals per a l’acompliment de les seves funcions.
 • Els treballadors amb almenys un any d’antiguitat en l’empresa tenen dret a un permís retribuït de 20 hores anuals de formació vinculada a l’activitat de l’empresa acumulables per un període de fins a cinc anys. La concreció del gaudi del permís es fixarà en conveni col·lectiu, i en defecte d’això de mutu acord entre treballador i empresari.
 • Al gaudi dels permisos necessaris per a concórrer a exàmens, quan cursi amb regularitat estudis per a l’obtenció d’un títol acadèmic o professional.

Per acabar, cal assenyalar, quant al còmput dels dies de permisos, que la jurisprudència de manera reiterada, ha considerat que són dies hàbils i que el permís cal gaudir-lo en el primer dia laboral.

QUINES SÓN LES PRINCIPALS NOVETATS DE LA PRÒXIMA LLEI D’HABITATGE?

El projecte de llei pel dret a l’habitatge, actualment en tràmit parlamentari i que té prevista la seva aprovació aquest mes de maig, introdueix mesures importants que afectaran grans tenidors, promotors i fons que operen en el sector immobiliari.

Llegir més

Volem informar-los que en el Butlletí Oficial de les Corts Generals (Congrés dels Diputats) del 24 d’abril, s’ha publicat el projecte de llei pel dret a l’habitatge que incorpora l’informe de la ponència i diverses esmenes transaccionals.

Mancant la votació al Senat i de la seva tramitació parlamentària (l’aprovació definitiva de la qual està prevista per a finals d’aquest mes de maig i la seva publicació en el BOE), la nova normativa porta el control dels lloguers en les zones que es declarin tenses, un nou índex de referència per a actualitzar les rendes i la reducció de la declaració de gran tenidor a cinc pisos en aquestes àrees de preu limitat.

La nova Llei d’habitatge també regularà els desnonaments, els ajuts a l’accés a l’habitatge, la creació d’un parc públic d’habitatge assequible, els immobles buits o la limitació dels preus del lloguer, entre altres qüestions.

A continuació veurem de forma resumida les principals novetats que incorpora la nova Llei d’habitatge, sense perjudici que pugui sofrir modificacions durant la resta de la seva tramitació parlamentària.

Principals novetats

1. Limitacions al preu dels lloguers d’habitatges

1.1 Eliminació de l’IPC com a mecanisme de revisió de l’actualització anual de la renda

Actualment, es troba en vigor, i fins al 31 de desembre de 2023, la renovació dels contractes de lloguer que no pot superar el 2% d’increment. Doncs bé, la nova llei estableix que durant el 2024 en els contractes d’arrendament d’habitatge en els quals sigui procedent actualitzar la renda, l’increment no podrà superar el 3% en el cas de grans tenidors (persones físiques o jurídiques titulars de més de 10 immobles d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m² d’ús residencial, excloent garatges i trasters).

En els supòsits en els quals l’arrendador no fos un gran tenidor, l’increment serà el pactat entre les parts i, a falta de pacte, no podrà ser més del 3%.

Així mateix, s’habilita a l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a definir, abans del 31 de desembre de 2024, un nou índex de referència que s’aplicarà, en lloc de l’IPC. Això suposarà la fi de l’IPC com a referència per als contractes de lloguer.

Aquestes mesures afectaran les actualitzacions de renda de tots els contractes d’arrendament d’habitatge, amb independència que els habitatges estiguin situats o no en una zona de mercat residencial tensat.

1.2 Els contractes no podran excloure l’aplicació de la Llei d’habitatge

S’eliminen les clàusules que permetien la no aplicació de les mesures que conté la Llei d’existir un acord entre les parts.

A més, es prohibeix augmentar les rendes de lloguer per la via de noves despeses, que obligarien els inquilins a abonar despeses de comunitat, taxes d’escombraries o qualsevol altre no atribuïble que no estiguessin acordades prèviament en el contracte.

1.3 Declaració de zona tensa de lloguer

Les autoritats competents en habitatge, comunitats autònomes i ajuntaments, podran declarar zones de mercat de lloguer tens si es compleix un d’aquests dos requisits:

 • Que la càrrega mitjana del cost de la hipoteca o del lloguer en el pressupost personal o de la unitat de convivència, més les despeses i subministraments bàsics, superi el 30% dels ingressos mitjans de les llars.
 • Que el preu de compra o de lloguer de l’habitatge hagi augmentat en aquesta zona, en els últims cinc anys, almenys 3 punts per sobre de l’IPC autonòmic corresponent.

El compliment de qualsevol de les condicions previstes no comportarà que la zona afectada sigui considerada automàticament zona de mercat residencial tens sinó que caldrà que l’administració competent la declari expressament. La vigència inicial de la declaració serà de tres anys, que es pot prorrogar anualment.

La declaració d’una zona de mercat residencial tens permetrà modificar el règim de pròrrogues dels contractes d’arrendaments d’habitatges, en establir que una vegada finalitzat el període de pròrroga obligatòria o de pròrroga tàcita, l’arrendatari podrà sol·licitar una pròrroga extraordinària per terminis anuals, amb un màxim de tres anys, durant la qual es continuaran aplicant les mateixes condicions del contracte en vigor.

L’arrendador, sigui gran tenidor o no, estarà obligat a acceptar la pròrroga tret que s’hagin fixat altres termes o condicions per acord entre les parts o l’arrendador hagi comunicat en els terminis legals la necessitat d’ocupar l’habitatge arrendat per destinar-lo a habitatge permanent per a ell o els seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció o per al seu cònjuge en els supòsits de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial; o se subscrigui un nou contracte amb les limitacions de renda.

Si se signen contractes nous les implicacions seran diferents en funció de si l’arrendador és un gran tenidor o no.

Si l’arrendador no és un gran tenidor, la renda no podrà excedir la del contracte anterior, una vegada aplicada la clàusula d’actualització anual, excepte determinats supòsits en els quals es podrà incrementar en un màxim del 10%. Així mateix, no es podrà repercutir a l’arrendatari quotes o despeses que no estiguessin previstes en el contracte anterior.

Si l’arrendador és un gran tenidor la renda del nou contracte no podrà excedir del límit màxim del preu aplicable conforme al sistema d’índexs de preus de referència que es publiqui en un futur. Aquesta regulació s’aplicarà als contractes que es formalitzin a partir de l’entrada en vigor del projecte de llei, una vegada estigui aprovat el sistema d’índexs.

Atenció. S’introdueix en la Llei estatal una definició de caràcter general del concepte de “gran tenidor”, com la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m², també d’ús residencial, exclosos en tots dos casos, garatges i trasters. No obstant això, la nova Llei permet expressament que, en les zones de mercat residencial tensat, les comunitats autònomes puguin disminuir el llindar a 5 immobles o més.

2. El propietari pagarà les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte

La nova Llei estableix que les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte seran a càrrec de l’arrendador/propietari de l’immoble.

3. Mesures fiscals per a incentivar als propietaris d’habitatges

3.1 IRPF

S’estimularà fiscalment el lloguer d’habitatge habitual a preus assequibles, a través de la modulació de la reducció del rendiment net del lloguer d’habitatge habitual (només per als rendiments del capital immobiliari, però no afecta els que realitzin arrendaments que tinguin la consideració d’activitat econòmica en els termes de la LIRPF). Aquestes noves reduccions començaran a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2024.

En concret, la nova Llei preveu les següents reduccions incompatibles entre elles i que s’apliquen en el següent ordre:

 • Reducció incrementada del 90% quan s’hagués formalitzat pel mateix arrendador un nou contracte d’arrendament sobre un habitatge situat en una zona de mercat residencial tens, en el qual la renda inicial s’hagués rebaixat en més d’un 5% en relació amb l’última renda de l’anterior contracte d’arrendament.
 • Reducció incrementada del 70% quan l’arrendador hagués llogat per primera vegada l’habitatge, sempre que es trobi en una zona de mercat residencial tens i l’arrendatari tingui una edat compresa entre 18 i 35 anys i es tracti d’habitatges arrendats a l’administració o a entitats sense fins lucratius i es destini al lloguer social amb una renda mensual inferior a l’establerta en el programa d’ajuts al lloguer del pla estatal d’habitatge, o a l’allotjament de persones en situació de vulnerabilitat econòmica o quan l’habitatge estigui acollit a algun programa públic d’habitatge o qualificació en virtut del qual l’administració limiti la renda del lloguer.
 • Reducció incrementada del 60% per als casos en què s’haguessin efectuat obres de rehabilitació en els dos anys anteriors a la signatura del contracte d’arrendament.

El contribuent podrà aplicar la més gran de les reduccions que li correspongui entre les indicades, i sempre queda la possibilitat d’aplicar la reducció del 50%. Totes aquestes reduccions esdevenen inaplicables si s’incompleixen les normes (previstes en la LAU) sobre increment de rendes dins d’una zona de mercat residencial tens.

3.2. Recàrrecs en l’IBI per a habitatges buits o desocupats

En la nova Llei es defineix un habitatge buit com aquell que romangui desocupat, de forma continuada, per un termini superior a dos anys excepte determinades causes justificades. Aquesta situació de desocupació es declararà mitjançant un procediment administratiu amb audiència del contribuent.

Per a promoure la seva sortida al mercat, s’ofereix als ajuntaments la possibilitat d’establir un recàrrec de fins al 150% (ara està en el 50%) en la quota líquida de l’impost sobre béns immobles (IBI), que afectaria els habitatges que s’hagin mantingut desocupats durant més de dos anys, sense causa justificada, per a propietaris amb un mínim de quatre habitatges.

Si l’immoble fa tres anys que és buit, el recàrrec podrà arribar al 100%.

Finalment, hi ha l’opció d’incrementar un altre 50% el recàrrec (entre 100% i fins al 150%) quan els immobles pertanyin a titulars de dos habitatges desocupats o més en el mateix municipi.

Desnonaments i execucions hipotecàries

Es contemplen millores en el procediment de desnonament que pugui afectar l’habitatge habitual de llars vulnerables per a garantir una comunicació efectiva i ràpida entre l’òrgan judicial i els serveis socials a través d’un requeriment perquè aquests avaluïn la situació i, si és el cas, atenguin ràpidament les persones en situació de vulnerabilitat econòmica o social.

S’assegura que els serveis socials puguin oferir solucions residencials als afectats, evitant situacions de desemparament a conseqüència del desallotjament. Mentre aquestes solucions es produeixen, s’incrementen els terminis de suspensió dels llançaments en aquestes situacions de vulnerabilitat, d’1 a 2 mesos quan el propietari és persona física, i de 3 a 4 quan és persona jurídica. A més, s’introdueixen en el procediment criteris objectius per a definir les situacions de vulnerabilitat econòmica.

Quan el demandant tingui la condició de gran tenidor i la demanda de desnonament afecti persones en situació de vulnerabilitat, s’haurà d’acreditar l’aplicació d’un procediment de conciliació o intermediació.

OBLIGACIONS FISCALS MAIG – JUNY 2023

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de maig i juny. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

MAIG

Fins al 2 de maig

IVA

 • Març 2023. Autoliquidació: 303
 • Març 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Març 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Març 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380

Número d’identificació fiscal

 • Primer trimestre 2023. Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Primer trimestre 2023: 235

Impost sobre determinats serveis digitals

 • Primer trimestre 2023: 490

Impostos mediambientals

 • Primer trimestre 2023. Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus. Autoliquidació: 593

Des del 5 de maig al 30 de juny

Presentació per telèfon de la declaració de renda 2022

Fins al 12 de maig

INTRASTAT – Estadística comerç intracomunitari

 • Abril 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 22 de maig

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

 • Abril 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Abril 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Abril 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Febrer 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Abril 2023: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2023. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Abril 2023. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Abril 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Primer trimestre 2023. Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. Autoliquidació i pagament fraccionat: 583

Impostos sobre les transaccions financeres

 • Abril 2023: 604

Fins al 30 de maig

IVA

 • Abril 2023. Autoliquidació: 303
 • Abril 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Abril 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Abril 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380

Fins al 31 de maig

IVA

 • Abril 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369

Declaració anual de comptes financers en l’àmbit de l’assistència mútua

 • Any 2022: 289

Declaració anual de comptes financers de determinades persones estatunidenques

 • Any 2022: 290

 

JUNY

Des de l’1 al 30 de juny

Presentació en les oficines de l’Agència Tributària de la declaració de renda 2022

Fins al 12 de juny

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Maig 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de juny

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Maig 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Maig 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Maig 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Març 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Maig 2023: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Maig 2023. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Maig 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d’energia nucleoelèctrica. Pagament fraccionat 2022: 584

Imposto sobre les transaccions financeres

 • Maig 2022: 604

Fins al 27 de juny

Renda i patrimoni

 • Declaració anual renda i patrimoni 2022 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte: D-100, D-714

Fins al 30 de juny

Renda i patrimoni

 • Declaració anual renda i patrimoni 2022 amb resultat a retornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació del primer termini: D-100, D-714
 • IRPF. Declaració del règim especial de tributació per a treballadors desplaçats 2022: 151

IVA

 • Maig 2023: Autoliquidació: 303
 • Maig 2023: Grup d’entitats, model individual: 322
 • Maig 2023: Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Maig 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Març 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380

Declaració informativa anual d’ajuts rebuts en el marc del règim econòmic i fiscal de Canàries i altres ajuts d’estat per a contribuents de l’impost sobre la renda de les persones físiques o l’impost sobre la renda de no residents sense establiment permanent

 • Any 2022: 282

CATALUNYA. AJUTS I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

1. Ajuts, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a projectes de l’àmbit dels videojocs.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8889

Data de publicació: 4/04/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8889/1967334.pdf

2. Ajuts, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a projectes i plans editorials.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8889

Data de publicació: 4/04/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8889/1967353.pdf

3. Ajuts, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8889

Data de publicació: 4/04/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8889/1967312.pdf

4. Subvencions per a nuclis R+D.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8892

Data de publicació: 11/04/2023

Termini: 6/06/2023

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8892/1968080.pdf

5. Ajuts Xpande Digital per al desenvolupament de plans d’acció en màrqueting digital internacional, cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8892

Data de publicació: 14/04/2023

Termini: 5/05/2023

Organisme oficial: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8892/1968102.pdf

6. Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8904

Data de publicació: 27/04/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8904/1971404.pdf

7. Ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura per a l’any 2023.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8902

Data de publicació: 25/04/2023

Termini: 17/05/2023

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8902/1971082.pdf

8. Ajuts associats al contracte global d’explotació.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8901

Data de publicació: 24/04/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8901/1970826.pdf

9. Ajut a la collita en verd de raïm per vinificar, per a la campanya 2023.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8899

Data de publicació: 20/04/2023

Termini: 30/04/2023

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8899/1970208.pdf

10. Ajuts associats al contracte global d’explotació en el marc del Pla estratègic de la PAC 2023-2027 per a l’any 2023.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8898

Data de publicació: 19/04/2023

Termini: 31/05/2023

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8898/1969987.pdf

11. Ajuts de minimis en espècie al sector agrícola en la modalitat d’assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible, corresponents a l’any 2023.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8898

Data de publicació: 19/04/2023

Termini: 31/10/2023

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8898/1969919.pdf

12. Subvencions destinades al Programa Forma i Insereix de formació amb compromís de contractació per a persones desocupades, per a la realització d’accions formatives no conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat (SOC-FI).

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8904

Data de publicació: 27/04/2023

Termini: 31/10/2023

Organisme oficial: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8904/1971493.pdf

13. Subvencions destinades al programa Forma i Insereix, per a la realització d’accions formatives amb compromís de contractació per a persones desocupades (SOC-FI).

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8904

Data de publicació: 27/04/2023

Termini: 31/10/2023

Organisme oficial: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8904/1971461.pdf

14. Subvencions per a la realització d’accions de formació professional per a l’ocupació per a l’adquisició i millora de competències digitals per impulsar l’emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere en el marc dels Programes de formació per cobrir necessitats específiques que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (SOC – ADA 2022).

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8904

Data de publicació: 27/04/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8904/1971529.pdf

15. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d’internacionalització d’empreses audiovisuals que contribueixin a la comercialització de la producció audiovisual.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8897

Data de publicació: 18/04/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8897/1969723.pdf

AJUTS I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

1. Ajuts dirigits a l’impuls de la millora de la productivitat en petites i mitjanes empreses industrials a través de projectes pilot de reducció de la jornada laboral

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 88

Data de publicació: 13/04/2023

Termini: 13/05/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/13/pdfs/BOE-B-2023-10617.pdf

2. Subvencions del “PROGRAMA ICEX-BREXIT” d’ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 87

Data de publicació: 12/04/2023

Termini: 12/06/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/12/pdfs/BOE-B-2023-10541.pdf

3. Ajuts a inversions materials o immaterials en transformació, comercialització i desenvolupament de productes agraris, en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020, per al foment de la integració d’entitats associatives agroalimentàries de caràcter supraautonòmic

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 81

Data de publicació: 5/04/2023

Termini: 5/05/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/05/pdfs/BOE-B-2023-10158.pdf

4. Línies d’ajuts per a l’enfortiment dels sistemes de comunicació i serveis telemàtics en associacions i federacions d’exportadors per a l’any 2023

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 80

Data de publicació: 4/04/2023

Termini: 5/05/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/04/pdfs/BOE-B-2023-10070.pdf

5. Programa de millora de la competitivitat i de dinamització del patrimoni històric amb ús turístic i es procedeix a la seva convocatòria corresponent a l’exercici 2022, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 87

Data de publicació: 12/04/2023

Termini: 12/05/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/12/pdfs/BOE-B-2023-10542.pdf

6. Ajuts a la distribució de pel·lícules de llargmetratge i conjunts de curtmetratges comunitaris i iberoamericans per a l’any 2023

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 101

Data de publicació: 28/04/2023

Termini: 22/05/2023

Organisme oficial: Ministeri de Cultura i Esport

https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/28/pdfs/BOE-B-2023-12484.pdf

7. Subvencions del programa de foment de l’ocupació agrària (PFEA) 2023 en garantia de rendes per a la província de Jaén

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 99

Data de publicació: 26/04/2023

Termini: 27/05/2023

Organisme oficial: Ministeri de Treball i Economia Social

https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/26/pdfs/BOE-B-2023-12319.pdf

8. Subvencions a les explotacions agràries de titularitat compartida, per a l’exercici 2023

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 92

Data de publicació: 18/04/2023

Termini: 10/05/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/18/pdfs/BOE-B-2023-11223.pdf

9. Ajuts establerts per al suport a agrupacions empresarials innovadores a fi de millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 90

Data de publicació: 15/04/2023

Termini: 15/05/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/15/pdfs/BOE-B-2023-10909.pdf

10. Subvencions a les activitats de promoció del treball autònom, de l’economia social i de la responsabilitat social de les empreses i per a sufragar les despeses de funcionament, per a l’any 2023

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 100

Data de publicació: 27/04/2023

Termini: 17/05/2023

Organisme oficial: Ministeri de Treball i Economia Social

https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/27/pdfs/BOE-B-2023-12401.pdf

11. Ajuts a projectes «Europa Excel·lència»

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 92

Data de publicació: 18/04/2023

Termini: 17/05/2023

Organisme oficial: Ministeri de Ciència i Innovació

https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/18/pdfs/BOE-B-2023-11230.pdf

12. Línies d’ajuts per a l’obertura de mercats exteriors l’any 2023

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 100

Data de publicació: 27/04/2023

Termini: 31/10/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/27/pdfs/BOE-B-2023-12402.pdf

13. Subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols i en l’exterior per a l’any 2023

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 98

Data de publicació: 25/04/2023

Termini: 26/05/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/25/pdfs/BOE-B-2023-12204.pdf