COM AFECTA L’IMPOST SOBRE SOCIETATS LA REVALORACIÓ VOLUNTÀRIA D’IMMOBLES? ÉS POSSIBLE?

L’import de la revaloració d’immobles plantejada sense que es faci en virtut d’una norma legal o reglamentària, i en contra de la normativa del Pla General de Comptabilitat, no s’integrarà en la base imposable de l’impost sobre societats, és a dir, aquesta revaloració no tindrà efectes fiscals. No haurà de declarar cap ingrés i les amortitzacions es continuaran aplicant sobre el valor inicial. Haurà d’incloure en la memòria la informació sobre la revaloració realitzada.

Llegir més

Si la seva empresa ha reduït els beneficis, i vostè ha pensat que una bona manera de reforçar la seva imatge és revalorar alguns actius que tenen un valor comptable molt baix, ha de tenir en compte les conseqüències fiscals d’aquesta actuació i els seus efectes en l’impost sobre societats.

Quan una societat disposa entre el seu immobilitzat d’immobles adquirits fa molt temps, tant si es tracta de terrenys o d’edificacions, normalment valorats a un preu inferior (molt inferior) al seu valor de mercat, és habitual preguntar-se si s’haurien de valorar pel seu valor real i així reflectir millor el veritable patrimoni de la societat. D’aquesta manera:

 • L’actiu reflectirà un valor més pròxim al valor real dels béns i drets, propietat de l’empresa.
 • En el passiu apareixerà una reserva per l’import de la revaloració: els fons propis guanyaran pes i milloraran la imatge de l’empresa enfront de bancs i creditors.

Normativa comptable

En aquest sentit, hem de tenir en compte que la normativa comptable no permet la revaloració de l’immobilitzat amb caràcter general, tret que es faci en virtut d’una norma legal o reglamentària. Així, la norma de registre i valoració 2a del Pla General de Comptabilitat estableix que amb posterioritat al seu reconeixement inicial, els elements de l’immobilitzat material es valoraran pel seu preu d’adquisició o cost de producció menys l’amortització acumulada i, si és el cas, l’import acumulat de les correccions valoratives per deterioració reconegudes.

En la mateixa línia es postula la resolució de l’1 de març de 2013, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), per la qual es dicten normes de registre i valoració de l’immobilitzat material i de les inversions immobiliàries, que només contempla modificacions a l’alça en el valor posterior dels elements d’immobilitzat en cas de renovació, ampliació i millora.

Sense incidència fiscal

No obstant això, en cas d’infringir la normativa comptable i procedir a una revaloració de l’immobilitzat material, sigui arbitrària o no, l’article 17.1 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats (LIS), estableix que aquesta revaloració voluntària no té cap mena d’efecte fiscal. És a dir:

 • No és ingrés. No haurà de computar cap ingrés en la seva declaració de l’impost sobre societats (tant si la revaloració es comptabilitza contra un compte de reserves com si es comptabilitza contra un ingrés de l’any).
 • Es mantenen les pèrdues. La revaloració tampoc afectarà les pèrdues pendents de compensar. És a dir, si la seva empresa té pèrdues abans de la revaloració, aquestes pèrdues continuaran sent compensables amb els beneficis futurs, sigui quina sigui la forma en què hagi comptabilitzat la revaloració.
 • Mateixa amortització. I l’amortització fiscalment deduïble continuarà sent la que aplicava abans de la revaloració (és a dir, haurà de continuar calculant les amortitzacions fiscals sobre el valor d’adquisició originari).

Atenció. L’import de les revaloracions comptables no s’integrarà en la base imposable, excepte quan es duguin a terme en virtut de normes legals o reglamentàries que obliguin a incloure el seu import en el compte de pèrdues i guanys. L’import de la revaloració no integrada en la base imposable no determinarà un valor més gran, a efectes fiscals, dels elements revalorats.

Els ingressos i despeses, derivats d’aquest element, es determinaran a efectes fiscals sobre el mateix valor que tenien amb anterioritat a la realització de la revaloració, fet que suposa haver d’efectuar els corresponents ajustos al resultat comptable a fi de determinar la base imposable de cada exercici en el qual es computin els ingressos o despeses comptables procedents dels elements revalorats.

Tingui en compte que els béns afectats continuaran tenint, a efectes fiscals, el valor originari: si en el futur els ven, la plusvàlua s’haurà de calcular per la diferència entre el valor de venda i el valor net comptable, sense tenir en compte la revaloració.

Esment en la memòria

A més, en cas de procedir a una revaloració comptable, l’article 122 de la LIS estableix l’obligació d’esmentar en la memòria dels comptes anuals sobre l’import de la revaloració, els elements afectats i el període impositiu en què es van practicar.

El citat esment s’haurà de fer en totes i cadascuna de les memòries corresponents als exercicis en què els elements revalorats es trobin en el patrimoni del contribuent, en cas contrari, el seu incompliment constituirà infracció tributària greu, sancionada amb una multa pecuniària proporcional del 5% de l’import de la revaloració, el pagament de la qual no determinarà que el citat import s’incorpori, a efectes fiscals, al valor de l’element patrimonial objecte de la revaloració.

FINS AL 31 DE GENER TÉ DE TERMINI PER A INFORMAR SOBRE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES (MODEL 179)

Els empresaris i professionals que mitjancen en la contractació de lloguers turístics han d’informar de les operacions en les quals han mitjançat a través del model 179. El nou termini de presentació previst per al model 179 és aplicable, per primera vegada, a les declaracions informatives corresponent a l’exercici 2023, que s’han de presentar el gener de 2024, de l’1 fins al 31 de gener.

Llegir més

L’informem que els professionals que actuen com a intermediaris en el lloguer d’immobles amb finalitats turístiques (administradors de finques, API, plataformes col·laboratives d’Internet, etc.) han de presentar el model 179 de “Declaració de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques” i informar, entre altres, de les següents dades:

 • Identificació de l’habitatge ofert per llogar (amb referència cadastral), del seu titular i dels arrendataris.
 • Data d’inici del lloguer, nombre de dies que s’ha cedit l’habitatge i import satisfet.

Ara és anual. Doncs bé, recordi que a partir de 2023 aquesta declaració ha passat de tenir una periodicitat trimestral a ser anual. Si està subjecte a aquesta obligació, el gener de 2024 no oblidi presentar el model 179 corresponent a l’any 2023.

El nou termini de presentació previst per al model 179 és aplicable, per primera vegada, a les declaracions informatives corresponent a l’exercici 2023, que s’han de presentar el gener de 2024, de l’1 fins al 31 de gener.

Qui ha de presentar el model 179?

Els professionals que actuen com a intermediaris en el lloguer d’immobles amb finalitats turístiques, és a dir, aquells que posen en contacte a l’arrendador amb els arrendataris i perceben una comissió o retribució econòmica per la contractació efectiva entre totes dues parts (administradors de finques, API, plataformes col·laboratives d’Internet, etc.). Per tant, presentar el model 179 no és responsabilitat ni del propietari de l’habitatge ni dels inquilins. Els encarregats de fer-ho són les plataformes que intervenen la cessió entre amfitrió i hoste (com Airbnb, Booking, etc.)

Quins lloguers s’han d’informar en el model 179?

Aquells lloguers que compleixin els següents requisits:

 • Que suposin la cessió temporal de la totalitat o de part d’un habitatge que estigui situat dins del territori espanyol i que estigui moblat i equipat per a utilitzar-se de manera immediata.
 • I que no estiguin entre les excepcions que estableix la normativa. Per tant, no s’han de declarar, entre altres, aquells arrendaments temporals que es regeixen per una normativa específica (per exemple, els d’establiments hotelers, allotjaments rurals, albergs o càmpings), els habitatges gestionats per universitats per als seus alumnes i empleats, o l’ús d’habitatges per porters, guardes o altres assalariats.

Sanció

En cas de no presentar la declaració, aquesta sanció podria arribar als 600.000 €, mentre que si es lliura fora de termini, podria oscil·lar entre 300 i 20.000 €. D’altra banda, si les dades que es presentessin no fossin correctes, la quantia de la sanció seria de 200 €. Finalment, en cas d’ometre voluntàriament algunes dades, l’empresa haurà de pagar una multa de 20 € per cada dada que no hagi estat informada a Hisenda.

RENDES GARANTIDES DE L’INGRÉS MÍNIM VITAL EN 2024

La TGSS publica la revaloració de la renda garantida de l’IMV des de l’1 de gener de 2024.

Llegir més

A la pàgina web de la Seguretat Social, s’ha publicat per la TGSS la revaloració de la renda garantida de l’Ingrés mínim vital (IMV) des de l’1 de gener de 2024.

Les pensions del sistema de Seguretat Social i de classes passives de l’Estat s’han revalorat un 3,8% en 2024. Una pujada efectiva des de l’1 de gener, tal com recull el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre.

Les pensions mínimes, les no contributives i l’Ingrés mínim vital (IMV) pugen fins a un 6,9%, d’acord amb el que s’estableix en el Reial decret llei 2/2023 i en virtut de la recomanació 15a del Pacte de Toledo.

Vegem com varien, en aquest 2024, les quanties anuals fixades (import que es divideix en 12 pagues) de la renda garantida de l’IMV en virtut del tipus d’unitat de convivència:

RENDA GARANTIDA 2024

Nombre de persones

Escala d’increments

Renda garantida

Exercici 2024

1

Un adult sol

7.250,60 €

(renda garantida per a un adult sol)

7.250,52 €

2

Un adult i un menor

1,3

9.425,76 €

3

Un adult i dos menors

1,6

11.600,78 €

4

Un adult i tres menors

1,9

13.776,12 €

5 o més

Un adult i quatre menors o més

2,2

15.951,24 €

2

Dos adults

1,3

9.425,76 €

3

Dos adults i un menor

1,6

11.600,78 €

4

Dos adults i dos menors

1,9

13.776,12 €

5 o més

Dos adults i tres menors o més

2,2

15.951,24 €

3

Tres adults

1,6

11.600,78 €

4

Tres adults i un menor

1,9

13.776,12 €

5 o més

Tres adults i dos menors o més

2,2

15.951,24 €

4

Quatre adults

1,9

13.776,12 €

5 o més

Quatre adults i un menor

2,2

15.951,24 €

5 o més

Altres

2,2

15.951,24 €

En el cas de famílies monoparentals, les quanties són les següents:

Unitat de convivència

Escala d’increments

Renda garantida

Exercici 2024

 

7.250,60 €

 

Un adult i un menor

1,52

11.020,80 €

Un adult i dos menors

1,82

13.196,04 €

Un adult i tres menors

2,12

15.371,16 €

Un adult i quatre menors o més

2,42

17.546,40 €

Supòsits especials:

L’altre progenitor, guardador o acollidor es trobi ingressat a la presó o en un centre hospitalari per un període ininterromput igual o superior a un any.

Convisquin exclusivament amb els seus progenitors /avis/guardadors o acollidors, quan un d’ells tingui reconegut un grau de dependència, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa.

Dos adults i un menor

1,82

13.196,04 €

Dos adults i dos menors

2,12

15.371,16 €

Dos adults i tres menors o més

2,42

17.546,40 €

En el cas de beneficiaris amb alguna mena de discapacitat, les quanties seran les següents:

RENDA GARANTIDA 2024

Nombre de persones

Escala d’increments

Renda garantida

Exercici 2024

1

Un adult sol

7.250,60 €

(renda garantida per a un adult sol)

7.250,52 €

2

Un adult i un menor

1,52

11.020,80 €

3

Un adult i dos menors

1,82

13.196,04 €

4

Un adult i tres menors

2,12

15.371,16 €

5 o més

Un adult i quatre menors o més

2,42

17.546,40 €

2

Dos adults

1,52

11.020,80 €

3

Dos adults i un menor

1,82

13.196,04 €

4

Dos adults i dos menors

2,12

15.371,16 €

5 o més

Dos adults i tres menors o més

2,42

17.546,40 €

3

Tres adults

1,82

13.196,04 €

4

Tres adults i un menor

2,12

15.371,16 €

5 o més

Tres adults i dos menors o més

2,42

17.546,40 €

4

Quatre adults

2,12

15.371,16 €

5 o més

Quatre adults i un menor

2,42

17.546,40 €

5 o més

Altres

2,42

17.546,40 €

En unitats de convivència monoparentals i amb beneficiaris amb alguna mena de discapacitat se sumaran els complements d’acord amb la següent taula:

RENDA GARANTIDA MONOPARENTALITAT I DISCAPACITAT

22% + 22% = 44%

UNITAT DE CONVIVÈNCIA

Escala d’increments

Renda garantida

Exercici 2024

 

7.250,60 €

 

Un adult i un menor

1,74

12.615,96 €

Un adult i dos menors

2,04

14.791,20 €

Un adult i tres menors

2,34

16.966,32 €

Un adult i quatre menors o més

2,64

19.141,56 €

Dos adults i un menor

2,04

14.791,20 €

Dos adults i dos menors

2,34

16.966,32 €

Dos adults i tres menors o més

2,64

19.141,56 €

Complement a la infància

L’import d’aquest instrument clau per a lluitar contra la pobresa infantil es manté com en 2023 i s’estableix en funció del nombre de menors d’edat membres de la unitat de convivència, i en funció de l’edat complerta el dia 1 de gener del corresponent exercici, conformement als següents trams:

 • Menors de tres anys: 115 euros.
 • Més grans de tres anys i menors de sis anys: 80,50 euros.
 • Més grans de sis anys i menors de divuit anys: 57,50 euros.

Incentiu a l’ocupació per a beneficiaris de l’Ingrés mínim vital (IMV)

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions va aprovar en 2022 un mecanisme que garanteix que aquells beneficiaris de l’Ingrés mínim vital que augmentin la seva participació en el mercat de treball incrementin la seva renda disponible. Aquest mecanisme consisteix en el fet que una part de l’augment en els seus ingressos (gràcies a rendiments del treball o de l’activitat econòmica per compte propi) no es tindrà en compte a l’hora revisar el seu IMV, i, per tant, en funció de les seves rendes, serà possible que continuï cobrant la prestació (o una part) alhora que millora els seus ingressos. A aquesta quantitat la direm renda no computable.

En la revisió anual de l’IMV s’aplicarà el mecanisme de l’incentiu a l’ocupació aprovat i es prendrà l’increment produït amb les dades de dos anys anteriors. En el cas de 2024, per a beneficiaris de l’IMV en 2023, es tindrà en compte l’augment de rendes del treball en 2023.

RDL 8/2013: NOVES MESURES D’IMPULS DE L’HABITATGE SOCIAL, PRÉSTECS HIPOTECARIS A CONSUMIDORS I PRÒRROGA DE LA SUSPENSIÓ DE DESNONAMENT

El Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, inclou entre altres novetats, una sèrie de mesures d’impuls de l’habitatge social, préstecs hipotecaris a consumidors i pròrroga de la suspensió de desnonament.

Llegir més

Al BOE del 28 de desembre de 2023, es publicà el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre (RDL 8/2023), pel qual s’adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Mitjà, així com per a pal·liar els efectes de la sequera, amb entrada en vigor, amb algunes excepcions, el 29 de desembre.

Aquesta norma comprèn un ampli ventall de mesures que afecten diverses matèries. En aquesta circular ens referim a mesures d’impuls de l’habitatge social, préstecs hipotecaris a consumidors i pròrroga de la suspensió de desnonament.

Nova línia d’avals ICO vinculada a la línia de préstecs ICO per a la promoció d’habitatge social

Es regula l’aprovació d’una línia d’avals per a la cobertura parcial per compte de l’Estat del finançament, amb fons provinents de l’Addenda del Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència, per a incrementar el parc d’habitatge per lloguer social o a preu assequible, així com per a millorar el parc d’habitatge ja existent destinat a lloguer social o assequible.

La línia d’avals, dotada de 2.000 milions d’euros, està destinada a promotors públics i privats que financin els seus projectes elegibles a l’empara de la “Facilitat ICO MRR per a Promoció d’Habitatge Social”.

Els termes i condicions de la línia d’avals es desenvoluparan en el conveni que a aquest efecte subscrigui el Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana amb l’ICO.

L’execució dels avals segueix el mateix règim de recuperació i cobrament que correspongui a la part del principal del crèdit no garantida, d’acord amb la normativa i pràctiques de les entitats financeres. No apliquen els procediments i les prerrogatives de cobrament previstos en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, per als crèdits públics.

L’entitat financera és responsable de dur a terme les actuacions negociadores, extrajudicials o judicials per a la recuperació del deute relatiu a l’operació avalada.

Els crèdits derivats dels avals tindran la consideració de crèdit financer als efectes previstos en la Llei concursal, amb les especialitats previstes en la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei concursal.

Els crèdits derivats dels avals tindran el rang que, de conformitat amb el que es preveu en la normativa concursal, correspongui per les seves característiques als crèdits financers i, almenys, el mateix rang que els crèdits corresponents a la part del principal no garantida.

Mesures per a la protecció de persones vulnerables

Es prorroga fins al 31 de desembre de 2024 la suspensió del cobrament de comissió d’amortització anticipada prevista en els apartats 5 i 6 de l’art. 23 de la Llei 5/2019, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari (LCCI) i acordada en virtut del Reial decret llei 19/2022. A més, fins al final de 2024 no es reportarà cap mena de comissions per la conversió de tipus variable a tipus fix, inclosos els préstecs que prevegin un primer període fix d’almenys, tres anys.

Consegüentment, s’estén el règim de limitació de comissions per conversió de préstecs de tipus variable a tipus fix de la LCCI, a la conversió a tipus fix de préstecs que suposi un primer període a tipus fix d’almenys, tres anys.

Es prorroga la suspensió dels procediments de desnonament i de llançament per a llars vulnerables sense alternativa residencial regulada en el Reial decret llei 11/2020. D’aquesta manera, es prorroga fins al 31 de desembre de 2024 la suspensió dels procediments de desnonament i de llançament:

 • Per impagament de lloguer per a llars vulnerables sense alternativa residencial subjectes a la LAU de 1994; i
 • Per als qui habitin sense títol un habitatge que siguin víctimes de violència de gènere, dependents o amb dependents o menors a càrrec seu, i es trobin en situació de vulnerabilitat, sempre que l’habitatge pertanyi a persones físiques o jurídiques titulars de més de deu habitatges.

Els arrendadors i titulars d’habitatges afectats per la suspensió dels procediments de desnonament i llançaments tindran dret a sol·licitar, fins al 31 de gener de 2025, una compensació en determinades circumstàncies.