NOVES MESURES FISCALS PER A COMBATRE LA SEQUERA I DONAR SUPORT AL SECTOR AGRARI

Amb efectes des del dia 13 de maig, s’han adoptat mesures urgents en matèria agrària i d’aigües en resposta a la sequera i a l’agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna i de les condicions climatològiques. Entre les mesures fiscals s’estableixen diverses exempcions: en l’IBI de naturalesa rústica, en l’IS (ajuts a ecorègims) i en l’ITP i AJD (contracte d’aval subscrit amb la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària S.M.E.)

Llegir més

Al BOE del dia 12 de maig, s’ha aprovat el Reial decret llei 4/2023, de l’11 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents en matèria agrària i d’aigües en resposta a la sequera i a l’agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna i de les condicions climatològiques, així com de promoció de l’ús del transport públic col·lectiu terrestre per part dels joves i prevenció de riscos laborals en episodis de temperatures elevades.

La norma recull mesures de naturalesa tributària que alleugereixen la càrrega fiscal de les explotacions afectades per les circumstàncies abans descrites, i amb efectes des del dia 13 de maig de 2023, que a continuació exposem.

Impost sobre béns immobles (IBI)

Respecte de l’IBI es concedeix l’exempció de la quota a l’exercici 2023 a favor dels béns immobles que siguin propietat dels titulars d’explotacions agrícoles o ramaderes, i que estiguin afectes al desenvolupament d’aquestes explotacions, sempre que els titulars d’aquestes explotacions hagin sofert en l’exercici 2023, una reducció del rendiment net de les activitats agràries, d’almenys un 20%, respecte a la mitjana dels últims tres anys en zones amb limitacions naturals o específiques de l’article 31 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i d’un 30% en les altres zones.

L’exempció de les quotes comprendrà la dels recàrrecs legalment autoritzats sobre aquell.

Els contribuents que, tenint dret als beneficis establerts haguessin satisfet els rebuts corresponents al citat exercici fiscal, podran demanar la devolució de les quantitats ingressades a la seva entitat local.

Impost sobre societats (IS)

S’inclou entre les rendes positives que no s’integren en la base imposable de l’impost, aquelles que derivin de la percepció d’ajuts de la Política agrària comunitària (PAC), en particular, dels ajuts als règims en favor del clima i del medi ambient (denominats ecorègims).

D’aquesta manera, es coordina el tractament atorgat a aquests ajuts amb l’aplicat en l’IRPF, perquè en aquest tribut aquesta mesura es va incorporar mitjançant la disposició final tretzena de la Llei 30/2022, de 23 de desembre, per la qual es regulen el sistema de gestió de la Política agrària comunitària (PAC) i altres matèries connexes.

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD)

S’assegura un tractament equiparable entre la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària S.M.E., element tractor essencial per a dinamitzar el flux de crèdit en el món agrari, i les societats de garantia recíproca previst en la Llei 1/1994, de l’11 de març, sobre el règim jurídic de les societats de garantia recíproca, eximint, en particular de l’ITP i AJD el contracte d’aval subscrit amb la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària S.M.E., tenint en compte que en les operacions en què participa hi ha un cost duplicat per aplicar-se aquest tribut en els dos contractes que se subscriuen, el de préstec i el d’aval, que suposen un desincentiu per a la constitució d’aquestes operacions, essencials en moments de tensions de tresoreria com els actuals.

COM ES COMPTABILITZA L’IMPOST ESPECIAL SOBRE ELS ENVASOS DE PLÀSTIC NO REUTILITZABLES?

L’Institut de Comptabilitat i Auditories de Comptes (ICAC) s’ha pronunciat sobre el tractament comptable de l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.

Llegir més

Li recordem que la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, va regular la creació d’un impost l’objectiu del qual és fomentar la prevenció de la generació de residus d’envasos de plàstic no reutilitzables, així com el reciclatge dels residus plàstics, i poder contribuir d’aquesta manera a la circularitat d’aquest material. Aquest impost va entrar en vigor l’1 de gener de 2023.

Es tracta d’un tribut de naturalesa indirecta que recau sobre la utilització, en el territori d’aplicació de l’impost, d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic, tant si es presenten buits, com si es presenten contenint, protegint, manipulant, distribuint i presentant mercaderies.

Donat l’ús tan generalitzat d’aquesta classe d’envasos, el nou impost afecta pràcticament tota l’economia a diferència d’altres impostos especials que se circumscriuen a sectors específics.

Fet imposable

El fet imposable de l’impost és el següent:

 • Estan subjectes a l’impost la fabricació, la importació o l’adquisició intracomunitària dels productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost.
 • També està subjecta a l’impost la introducció irregular en el territori d’aplicació de l’impost dels productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost.

S’entendrà que s’ha produït una introducció irregular d’aquests productes en el territori d’aplicació de l’impost en el cas que qui els posseeixi, comercialitzi, transporti o utilitzi, no acrediti haver realitzat la seva fabricació, importació o adquisició intracomunitària, o quan no justifiqui que els productes han estat objecte d’adquisició en el territori espanyol.

Contribuents

El contribuent d’aquest impost són les persones físiques o jurídiques i les entitats (incloses en l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària) que fabriquin, importin o adquireixin de forma intracomunitària envasos no reutilitzables que continguin plàstics, productes plàstics semielaborats destinats a l’obtenció dels envasos i productes que continguin plàstics destinats a permetre el tancament, la comercialització o la presentació d’envasos no reutilitzables.

Tractament comptable

Pel que fa al tractament comptable d’aquest impost, la consulta núm. 1 emesa per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) i publicada en el Butlletí núm. 133, disposa el següent:

 • Tenint en compte el contingut de les Normes de Registre i de Valoració (NRV) 12a. Impost sobre el valor afegit (IVA), impost general indirecte canari (IGIC) i altres impostos indirectes i 10a. Existències (segona part del PGC, Reial decret 1514/2007), en la mesura en què, d’acord amb la norma tributària, l’empresa adquirent del plàstic no tingui dret a la deducció de l’impost, es comptabilitzarà en el moment de la seva meritació i formarà part del preu d’adquisició del bé o servei que el genera.
 • D’altra banda, l’impost no formarà part dels ingressos de l’empresa que el repercuteix.
 • En cas que l’impost no fos abonat immediatament en el moment de l’adquisició intracomunitària o importació, o bé en el moment de la primera venda després de la fabricació, el passiu que s’origini al contribuent es podrà reflectir en una subdivisió del compte 475. Hisenda Pública, creditora per conceptes fiscals.

Finalment, recordar que a aquest efecte, tots els fabricadors contribuents per aquest impost especial estan obligats a la gestió de la comptabilitat dels productes objecte de l’impost de manera telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), amb el subministrament electrònic dels assentaments comptables dins del mes següent al període de liquidació al qual es refereixi (a aquest efecte el mes d’agost es considera inhàbil).

Per part seva, els adquirents intracomunitaris de productes objecte de l’impost que estiguin obligats a inscriure’s en el registre territorial han de portar un llibre de registre d’existències de manera telemàtica a través de la Seu electrònica de l’AEAT dins del mes següent al període de liquidació al qual es refereixi (el mes d’agost es considera inhàbil) excepte en aquells períodes de liquidació en els quals no resulti quota a ingressar.

MESURES DE LIQUIDITAT PER A EMPRESES I AUTÒNOMS DEL SECTOR AGRARI PER LA SEQUERA

S’ha publicat el Reial decret llei 4/2023, de l’11 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents en matèria agrària que inclou mesures de liquiditat per a les empreses i treballadors per compte propi en matèria de Seguretat Social. En concret, la norma recull un nou tipus d’ajornaments a un tipus d’interès molt baix i amb un termini d’amortització més ampli per a impulsar la liquiditat dels treballadors i empreses més afectats per la sequera.

Llegir més

El Reial decret llei 4/2023, de l’11 de maig (RDL 4/2023), que va entrar en vigor el 13 de maig, adopta un conjunt de mesures en matèria agrària i d’aigües en resposta a la sequera i a l’agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna i de les condicions climatològiques, així com de promoció de l’ús del transport públic col·lectiu terrestre per part de la joventut i prevenció de riscos laborals en episodis de temperatures elevades.

Amb altres mesures de caràcter laboral i de Seguretat Social associades a la sequera, el Reial decret llei 4/2023, inclou mesures de liquiditat per a les empreses i treballadors per compte propi en matèria de Seguretat Social. En concret, la norma recull un nou tipus d’ajornaments a un tipus d’interès molt baix i amb un termini d’amortització més ampli per impulsar la liquiditat dels treballadors i empreses més afectats per la sequera.

Treballadors agraris: ajornament en l’ingrés de quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta

En concret, les empreses incloses en el Sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris sempre que es trobin al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social i no tinguessin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar, directament o a través dels seus autoritzats per a actuar a través del sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED), un ajornament en el pagament de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta que la seva la meritació estigui compresa entre els mesos de maig i setembre de 2023.

També es podran beneficiar d’aquesta mena d’ajornaments els treballadors inclosos en el Sistema especial per compte propi agraris del règim especial de treballadors autònoms en les mateixes condicions per a les cotitzacions dels mesos de juny, juliol, agost, setembre i octubre 2023.

Aquests ajornaments s’ajustaran als termes i condicions establerts amb caràcter general en la normativa de Seguretat Social, amb les següents particularitats:

1. Se’ls aplicarà un tipus del 0,5%, vuit vegades inferior al legalment establert per a enguany (del 4,0625%).

2. Les sol·licituds d’ajornament s’hauran d’efectuar abans del transcurs dels deu primers dies naturals de cadascun dels terminis reglamentaris d’ingrés corresponents a les quotes reportades abans assenyalades.

3. L’ajornament es concedirà mitjançant una única resolució, amb independència dels mesos que comprengui, s’amortitzarà mitjançant pagaments mensuals i determinarà un termini d’amortització de quatre mesos per cada mensualitat sol·licitada (enfront dels tres mesos d’amortització que es permeten habitualment), sense que excedeixi en total de 20 mensualitats.

El primer pagament es produirà a partir del mes següent al qual s’hagi dictat la resolució.

4. La sol·licitud d’aquest ajornament determinarà que el deutor sigui considerat al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social, respecte a les quotes afectades per aquest, fins que es dicti la resolució corresponent.

DES DEL PASSAT 13 DE MAIG S’ESTABLEIX LA PROHIBICIÓ DE TREBALLAR A L’AIRE LLIURE AMB CALOR EXTREMA

S’ha publicat el Reial decret llei 4/2023, de l’11 de maig, que estableix la prohibició de desenvolupar certes tasques durant l’època de temperatures més elevades, així com l’adaptació de les condicions de treball i la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista quan l’Agència Estatal de Meteorologia emet avís de fenòmens de nivell taronja o vermell.

Llegir més

El Reial decret llei 4/2023, de l’11 de maig (RDL 4/2023), que va entrar en vigor el 13 de maig, adopta un conjunt de mesures en matèria agrària i d’aigües en resposta a la sequera i a l’agreujament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna i de les condicions climatològiques, així com de promoció de l’ús del transport públic col·lectiu terrestre per part de la joventut i prevenció de riscos laborals en episodis d’elevades temperatures.

Amb altres mesures de caràcter laboral i de Seguretat Social associades a la sequera, el Reial decret llei 4/2023, reforça la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals enfront de les temperatures extremes dels últims anys. Aquesta norma preveu la prohibició de desenvolupar certes tasques durant l’època de temperatures més elevades, així com l’adaptació de les condicions de treball i la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista quan l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) emet avís de fenòmens de nivell taronja o vermell.

Aquestes previsions afectaran a tots els llocs de treball.

En concret el RDL 4/2023 estableix que quan es desenvolupin feines a l’aire lliure i en els llocs de treball que, per l’activitat desenvolupada, no puguin quedar tancats:

 • S’hauran de prendre mesures adequades per a protegir els treballadors enfront de qualsevol risc relacionat amb fenòmens meteorològics adversos, inclosos els de temperatures extremes.
 • Les mesures derivaran de l’avaluació de riscos laborals, que prendrà en consideració, a més dels fenòmens esmentats, les característiques de la tasca que es desenvolupi i les característiques personals o l’estat biològic conegut del treballador.
 • Quan no es pugui garantir d’una altra manera la deguda protecció del treballador, les mesures preventives inclouran la prohibició de desenvolupar determinades tasques durant les hores del dia en les quals concorrin fenòmens meteorològics adversos.
 • Quan l’AEMET o, si és el cas, l’òrgan autonòmic corresponent emeti un avís de fenòmens meteorològics adversos de nivell taronja o vermell, i les mesures preventives anteriors no garanteixin la protecció dels treballadors, resultarà obligatòria l’adaptació de les condicions de treball, inclosa la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista.

APROFITI ELS PROGRAMES DE FORMACIÓ DIGITAL PER A LES PIMES

A través del Pla Generació Digital es pretén impulsar la transformació de les pimes per a millorar la seva productivitat i les seves possibilitats de créixer i internacionalitzar-se. Aquest pla s’articula a través de programes de formació gratuïts, i s’estructura en dos itineraris formatius: Generació D Pimes i Generació D Agents del Canvi. Els ajuts estaran disponibles fins a 2025 i cada pime podrà accedir entre dos i tres.

Llegir més

L’informem que està oberta la convocatòria per a “Generació D Pimes” i “Generació D Agents del Canvi”, els programes gratuïts de formació digital per a les petites i mitjanes empreses.

A través del Pla Generació Digital es pretén impulsar la transformació de les pimes per a millorar la seva productivitat i les seves possibilitats de créixer i internacionalitzar-se. Aquest pla s’articula a través de programes de formació gratuïts, i s’estructura en dos itineraris formatius:

1. Generació D Pimes

Per a persones que realitzin funcions directives en pimes d’entre 10 i 249 empleats, amb la finalitat de capacitar-los en digitalització, productivitat, creixement i internacionalització. El programa consta de 150 hores lectives i se’n podran beneficiar fins a dues persones per pime.

2. Generació D Agents del Canvi

Formació i mentoria a treballadors de pimes i joves desocupats (fins a trenta-cinc anys), amb la finalitat que es converteixin en experts en la digitalització. El programa també es desenvolupa al llarg de 150 hores lectives i, en aquest cas, se’n podran beneficiar fins a tres treballadors per pime. Es requereix una mínima qualificació acadèmica (grau universitari o cursant l’últim any, FP de grau superior o certificat de professionalitat nivell 3).

Com beneficiar-me dels programes “Generació D” d’impuls de la transformació digital de les petites i mitjanes empreses?

Per a accedir al bo de formació, empleni el formulari que trobarà en la web de l’Escola d’Organització Industrial -EOI- (organisme que gestiona els ajuts). A més, podrà triar l’entitat formadora que més li convingui segons la seva comunitat autònoma d’entre les 53 que es repartiran per tot el territori nacional.

El programa també busca fomentar la col·laboració entre institucions, empreses i organitzacions del sector públic i privat amb la finalitat d’afavorir el desenvolupament de noves solucions per a enfrontar els desafiaments de la digitalització. Per a això, contempla la creació d’una xarxa de suport, amb recursos per als participants on podrà intercanviar coneixements, experiències i bones pràctiques.

Els ajuts estaran disponibles fins a 2025

Tota la informació sobre els requisits i la preinscripció està disponible a:

Generació Digital Pimes:

 1. Persones d’equips directius de pimes: https://landing.eoi.es/generacion-digital-directivos-pymes/

Generació Digital Agents del Canvi:

 1. Treballadors de pimes: https://landing.eoi.es/generacion-digital-pymes/
 2. Persones desocupadeshttps://landing.eoi.es/generacion-digital-desempleados/

Altres avantatges de ser Agent del Canvi?

Per als primers 15.000 aturats formats en Generació Digital Agents del Canvi, les petites i mitjanes empreses que vulguin incorporar al seu equip un Agent del Canvi per a impulsar la seva transformació digital, podran gaudir d’ajuts de fins a 20.000 euros per a la contractació indefinida a temps complet.

Més informació a: Portal d’Ajuts del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital