APROVATS RECÀRRECS EN L’IBI PER A IMMOBLES RESIDENCIALS DESOCUPATS

La Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge (Llei d’habitatge), incrementa el recàrrec (entre el 50% i el 150%) en l’IBI dels immobles d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent, i amb efectes a partir del 26 de maig de 2023. En concret, s’entendrà que es compleix aquest requisit quan l’habitatge hagi estat buit durant més de dos anys i, a més, el propietari tingui almenys quatre immobles d’ús residencial, tret que hi hagi causes justificades de desocupació temporal.

Llegir més

Volem informar-los que al BOE del dia 25 de maig, s’ha publicat la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge (Llei d’habitatge), que entre altres mesures, incrementa el recàrrec (entre el 50% i el 150%) en l’IBI dels immobles d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent, i amb efectes a partir del 26 de maig de 2023.

Modulació del recàrrec als immobles d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent en l’IBI

Actualment, els ajuntaments poden exigir un recàrrec de fins al 50% de la quota líquida de l’IBI als immobles d’ús residencial que es trobin desocupats.

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei 12/2023 (26 de maig de 2023), es modifica l’article 74.4 de la Llei d’hisendes locals per a establir que:

 1. Té la consideració d’immoble desocupat amb caràcter permanent aquell que romangui desocupat, de forma continuada i sense causa justificada, per un termini superior a dos anys, conforme als requisits, mitjans de prova i procediment que estableixi l’ordenança fiscal, i pertanyin a titulars de quatre o més immobles d’ús residencial.
 2. Els ajuntaments poden establir el recàrrec de fins al 100% de la quota líquida de l’impost quan el període de desocupació sigui superior a tres anys, i es poden modular en funció del període de temps de desocupació.
 3. Els ajuntaments podran augmentar el percentatge de recàrrec fins a 50 punts percentuals addicionals en cas d’immobles pertanyents a titulars de 2 o més immobles d’ús residencial que es trobin desocupats en el mateix terme municipal.
 4. Es consideraran justificades les següents causes:
 • El trasllat temporal per raons laborals o de formació.
 • El canvi de domicili per situació de dependència o raons de salut o emergència social.
 • Immobles destinats a usos d’habitatge de segona residència amb un màxim de quatre anys de desocupació continuada.
 • Immobles subjectes a actuacions d’obra o rehabilitació, o altres circumstàncies que impossibilitin la seva ocupació efectiva.
 • Que l’habitatge estigui sent objecte d’un litigi o causa pendent de resolució judicial o administrativa que n’impedeixi l’ús i disposició.
 • Que es tracti d’immobles els titulars dels quals, en condicions de mercat, ofereixin en venda, amb un màxim d’un any en aquesta situació, o per llogar, amb un màxim de sis mesos en aquesta situació.

NOUS INCENTIUS FISCALS EN L’IRPF ALS ARRENDAMENTS D’IMMOBLES DESTINATS A HABITATGE

La Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge (Llei d’habitatge), ha introduït incentius fiscals en l’IRPF als arrendaments d’immobles destinats a habitatge, a través de la modulació de la reducció del rendiment net del lloguer, i amb efectes a partir de l’1 de gener de 2024.

Llegir més

Volem informar-los que al BOE del dia 25 de maig, s’ha publicat la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge (Llei d’habitatge), que entre altres mesures, recull una sèrie d’incentius fiscals aplicables en l’IRPF als arrendaments d’immobles destinats a habitatge.

Modulació de les reduccions dels rendiments del capital immobiliari

S’estimularà fiscalment el lloguer d’habitatge habitual a preus assequibles, a través de la modulació de la reducció del rendiment net del lloguer d’habitatge habitual (només per als rendiments del capital immobiliari, però no afecta els que realitzin arrendaments que tinguin la consideració d’activitat econòmica en els termes de la Llei de l’IRPF). Aquestes noves reduccions començaran a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2024 per als contractes d’arrendaments d’immobles destinats a habitatge signats a partir del 26 de maig de 2023.

En la llei de l’IRPF s’estableix que el rendiment net positiu derivat de l’arrendament d’immobles destinats a habitatge es beneficia d’una reducció del 60%. La llei d’habitatge estableix ara que, per als contractes subscrits des de la seva entrada en vigor, el percentatge general de reducció serà del 50% (enfront del 60% anterior), però regula percentatges incrementats.

En concret, la nova Llei preveu les següents reduccions incompatibles entre elles i que s’apliquen en el següent ordre:

 • Reducció incrementada del 90%: quan s’hagués formalitzat pel mateix arrendador un nou contracte d’arrendament sobre un habitatge situat en una zona de mercat residencial tensat (seran les recollides en la resolució que, d’acord amb el que es disposa en la legislació estatal en matèria d’habitatge, aprovi el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana), en el qual la renda inicial s’hagués rebaixat en més d’un 5% en relació amb l’última renda de l’anterior contracte d’arrendament del mateix habitatge, una vegada aplicada, si és el cas, la clàusula d’actualització anual del contracte anterior.
 • Reducció incrementada del 70%: quan es produeixi alguna de les següents circumstàncies:
  1. Que el contribuent hagués llogat per primera vegada l’habitatge, sempre que estigui situat en una zona de mercat residencial tensat i l’arrendatari tingui una edat compresa entre 18 i 35 anys. Si existeixen diversos arrendataris d’un mateix habitatge, aquesta reducció s’aplicarà proporcionalment sobre la part del rendiment net que correspongui als esmentats arrendataris.
  2. Quan l’arrendatari sigui una administració pública o entitat sense fins lucratius, que destini l’habitatge al lloguer social amb una renda mensual inferior a l’establerta en el programa d’ajuts al lloguer del pla estatal d’habitatge, o a l’allotjament de persones en situació de vulnerabilitat econòmica, o quan l’habitatge estigui acollit a algun programa públic d’habitatge o qualificació en virtut del qual l’administració competent estableixi una limitació en la renda del lloguer.
 • Reducció incrementada del 60%: per als casos en què s’haguessin efectuat obres de rehabilitació (en els termes de la normativa d’IRPF) en els dos anys anteriors a la formalització del contracte d’arrendament.

Atenció. Els requisits assenyalats s’han de complir en el moment de signar el contracte d’arrendament i la reducció serà aplicable mentre es continuïn complint.

En tot cas, els referits percentatges de reducció incrementats no seran aplicables en relació amb els contractes d’arrendament d’habitatges en zones de mercat residencial tensat, quan la renda pactada a l’inici del contracte d’arrendament excedeixi dels límits que s’estableixen en l’article 17.6 de la Llei d’arrendaments urbans (que es modifica per la mateixa Llei d’habitatge).

Com fins ara, les reduccions indicades (la general i les incrementades) només s’aplicaran sobre els rendiments declarats voluntàriament pel contribuent (és a dir, per a aquells que hagin estat calculats pel contribuent en una autoliquidació presentada abans que s’hagi iniciat un procediment de verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que inclogui en el seu objecte la comprovació d’aquests rendiments).

En resum, el contribuent podrà aplicar la major de les reduccions que li correspongui entre les indicades, sempre quedant la possibilitat d’aplicar la reducció del 50%. Totes aquestes reduccions esdevenen inaplicables si s’incompleixen les normes (previstes en la LAU) sobre increment de rendes dins d’una zona de mercat residencial tensat.

Règim transitori

S’introdueix en la Llei de l’IRPF una disposició transitòria, la trenta-vuitena, per a regular en un 60% la reducció aplicable als rendiments nets positius de capital immobiliari derivats de contractes d’arrendament d’habitatge signats amb anterioritat al 26 de maig de 2023.

CANVI DE TITULARITAT D’EMPRESA: DRETS DELS TREBALLADORS

D’acord amb l’Estatut dels Treballadors, el canvi de titularitat d’una empresa, d’un centre de treball o d’una unitat productiva autònoma no extingirà per si mateix la relació laboral, quedant el nou empresari subrogat en els drets i obligacions laborals i de Seguretat Social de l’anterior.

Llegir més
 

El canvi de titularitat d’una empresa pot tenir un impacte significatiu en els treballadors i les seves condicions laborals. La transferència d’una empresa a una altra, sigui per fusió, adquisició o qualsevol altre motiu, implica la subrogació empresarial i planteja qüestions laborals importants, que hem de saber.

El canvi de titularitat d’una empresa està regulat per l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors, que estableix els drets i obligacions dels treballadors en aquests casos.

Quan existeix successió d’empresa?

Existeix una successió empresarial quan l’empresa canvia de titularitat, sigui per compra, absorció o fusió de l’empresa o per qualsevol altra causa, continuant amb l’activitat econòmica.

L’article 44 de l’Estatut dels Treballadors defineix la successió com el canvi de titularitat d’una empresa, d’un centre de treball o d’una unitat productiva autònoma quan la transmissió afecti una entitat econòmica que mantingui la seva identitat, entesa com un conjunt de mitjans organitzats a fi de dur a terme una activitat econòmica, essencial o accessòria.

Efectes per als treballadors

La relació laboral existent entre l’empresari i els treballadors continuen, i el nou empresari queda subrogat en els drets i obligacions laborals i de Seguretat Social de l’anterior, inclosos els compromisos de pensions, en els termes previstos en la seva normativa específica, i, en general, quantes obligacions en matèria de protecció social complementària hagués adquirit el cedent.

A més, sense perjudici del que s’estableix en la legislació de Seguretat Social, el cedent i el cessionari, en les transmissions que tinguin lloc per actes entre vius, respondran solidàriament durant tres anys de les obligacions laborals nascudes amb anterioritat a la transmissió i que no haguessin estat satisfetes.

El cedent i el cessionari també respondran solidàriament de les obligacions nascudes amb posterioritat a la transmissió, quan la cessió fos declarada delicte.

Què passa amb el conveni col·lectiu aplicable?

Excepte pacte en contra, establert mitjançant acord d’empresa entre el cessionari i els representants dels treballadors una vegada consumada la successió, les relacions laborals dels treballadors afectats per la successió continuaran regint-se pel conveni col·lectiu que en el moment de la transmissió fos aplicable en l’empresa, centre de treball o unitat productiva autònoma transferida.

Aquesta aplicació es mantindrà fins a la data d’expiració del conveni col·lectiu d’origen o fins a l’entrada en vigor d’un altre conveni col·lectiu nou que resulti aplicable a l’entitat econòmica transmesa.

Informació als representants dels treballadors

Quan l’empresa, el centre de treball o la unitat productiva objecte de la transmissió conservi la seva autonomia, el canvi de titularitat de l’empresari no extingirà per si mateix el mandat dels representants legals dels treballadors, que continuaran exercint les seves funcions en els mateixos termes i sota les mateixes condicions que regien amb anterioritat.

El cedent i el cessionari hauran d’informar els representants legals dels seus treballadors respectius afectats pel canvi de titularitat, dels següents extrems:

 • Data prevista de la transmissió.
 • Motius de la transmissió.
 • Conseqüències jurídiques, econòmiques i socials, per als treballadors, de la transmissió.
 • Mesures previstes respecte dels treballadors.

En cas que no hi hagi representants legals dels treballadors, el cedent i el cessionari hauran de facilitar la informació esmentada anteriorment als treballadors que poguessin resultar afectats per la transmissió.

El cedent estarà obligat a facilitar la informació esmentada amb la suficient antelació, abans de la realització de la transmissió. El cessionari estarà obligat a comunicar aquestes informacions amb la suficient antelació i, en tot cas, abans que els seus treballadors es vegin afectats en les seves condicions d’ocupació i de treball per la transmissió.

Atenció. En els supòsits de fusió i escissió de societats, el cedent i el cessionari hauran de proporcionar la indicada informació, en tot cas, al temps de publicar-se la convocatòria de les juntes generals que han d’adoptar els respectius acords.

Període de consultes amb els representants legals dels treballadors

El cedent o el cessionari que preveiés adoptar, amb motiu de la transmissió, mesures laborals en relació amb els seus treballadors estaran obligats a iniciar un període de consultes amb els representants legals dels treballadors sobre les mesures previstes i les seves conseqüències per als treballadors. Aquest període de consultes s’haurà de celebrar amb la suficient antelació, abans que les mesures tinguin efecte. Durant el període de consultes, les parts hauran de negociar de bona fe, amb vista a la consecució d’un acord.

Atenció. Quan les mesures previstes consistissin en trasllats col·lectius o en modificacions substancials de les condicions de treball de caràcter col·lectiu, el procediment del període de consultes al qual es refereix el paràgraf anterior s’ajustarà al que s’estableix en els articles 40.2 (mobilitat geogràfica) i 41.4 (modificació substancial de condicions de treball de caràcter col·lectiu) de l’ET.

En qualsevol cas, el treballador, sempre podrà impugnar la mesura davant els tribunals i, en la majoria de les ocasions, sol·licitar l’extinció de la relació laboral amb dret a indemnització i a prestació per desocupació.

 

LES CLAUS DE LA NOVA LLEI D’HABITATGE

Al BOE del dia 25 de maig, s’ha publicat la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge (Llei d’habitatge), que entre altres mesures importants, elimina l’IPC com a mecanisme de revisió de l’actualització anual de la renda, estableix un control dels lloguers en les zones que es declarin tensades, a més de modificacions en la regulació del procediment de desnonament, el d’execució hipotecària i la subhasta de béns en situacions de vulnerabilitat.

Llegir més

Volem informar-los que al BOE del dia 25 de maig, s’ha publicat la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge (Llei d’habitatge), i amb efectes des del passat 26 de maig de 2023.

La nova normativa va introduir importants novetats en el sector immobiliari, destacant l’eliminació de l’IPC com a mecanisme de revisió de l’actualització anual de la renda. A més porta el control dels lloguers en les zones que es declarin tensades i la reducció de la declaració de gran tenidor.

La nova Llei d’habitatge també regula els desnonaments, els ajuts a l’accés a l’habitatge, la creació d’un parc públic d’habitatge assequible, els immobles buits o la limitació dels preus del lloguer, entre altres qüestions.

A continuació veurem de forma resumida les claus principals que incorpora la nova Llei d’habitatge.

1. Limitació extraordinària de l’actualització anual de la renda dels contractes d’arrendament d’habitatge

Actualment, es troba en vigor, i fins al 31 de desembre de 2023, la renovació dels contractes de lloguer que no pot superar el 2% d’increment (d’acord amb el Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna). Aquesta mesura, que inicialment només havia d’estar en vigor fins al 30 de juny de 2022, es va prorrogar posteriorment fins al 31 de desembre de 2023

Doncs bé, la nova Llei d’habitatge estableix el següent:

 • Durant el 2023: en els contractes subjectes a la LAU i que la seva renda hagi de ser actualitzada perquè es compleixi la corresponent anualitat de vigència dins del període comprès entre el 31 de març de 2022 i el 31 de desembre de 2023, l’arrendatari podrà negociar amb l’arrendador l’increment que s’aplicarà en aquesta actualització anual de la renda. En absència d’aquest nou pacte entre les parts, l’increment no podrà excedir del resultat d’aplicar la variació anual de l’índex de garantia de competitivitat en data d’aquesta actualització. Màxim del 2%.
 • Durant el 2024: en els contractes d’arrendament d’habitatge en els quals s’hagi d’actualitzar la renda (entre l’1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2024), l’increment no podrà superar el 3% en el cas de grans tenidors (persones físiques o jurídiques titulars de més de 10 immobles d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m² d’ús residencial, exclosos garatges i trasters).

En els supòsits en els quals l’arrendador no fos un gran tenidor, l’increment serà el pactat entre les parts i, a falta de pacte, no podrà ser més del 3%.

Així mateix, s’habilita a l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a definir, abans del 31 de desembre de 2024, un nou índex de referència que s’aplicarà, en lloc de l’IPC. Això suposarà la fi de l’IPC com a referència per als contractes de lloguer.

Aquestes mesures afectaran les actualitzacions de renda de tots els contractes d’arrendament d’habitatge, amb independència que els habitatges estiguin situats o no en una zona de mercat residencial tensat.

2. Declaració de zona de lloguer tensada

Les autoritats competents en habitatge, comunitats autònomes i ajuntaments, podran declarar zones de mercat de lloguer tensat si es compleix un d’aquests dos requisits:

 • Que la càrrega mitjana del cost de la hipoteca o del lloguer en el pressupost personal o de la unitat de convivència, més les despeses i subministraments bàsics, superi el 30% dels ingressos mitjans de les llars.
 • Que el preu de compra o de lloguer de l’habitatge hagi augmentat en aquesta zona, en els últims cinc anys, almenys 3 punts per sobre de l’IPC autonòmic corresponent.

El compliment de qualsevol de les condicions previstes no comportarà que la zona afectada sigui considerada automàticament zona de mercat residencial tensada sinó que caldrà que l’administració competent ho declari expressament. La vigència inicial de la declaració serà de tres anys, i es podrà prorrogar anualment.

La declaració d’una zona de mercat residencial tensada permetrà modificar el règim de pròrrogues dels contractes d’arrendaments d’habitatges, en establir que una vegada finalitzat el període de pròrroga obligatòria o de pròrroga tàcita, l’arrendatari podrà sol·licitar una pròrroga extraordinària per terminis anuals, amb un màxim de tres anys, durant la qual es continuaran aplicant les mateixes condicions del contracte en vigor.

L’arrendador, sigui o no gran tenidor, estarà obligat a acceptar la pròrroga tret que s’hagin fixat altres termes o condicions per acord entre les parts o l’arrendador hagi comunicat en els terminis legals la necessitat d’ocupar l’habitatge arrendat per a destinar-lo a habitatge permanent per a si o els seus familiars en primer grau de consanguinitat o per adopció o per al seu cònjuge en els supòsits de sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial; o se subscrigui un nou contracte amb les limitacions de renda .

Si se signen contractes nous les implicacions seran diferents en funció de si l’arrendador és un gran tenidor o no.

Si l’arrendador no és un gran tenidor, la renda no podrà excedir la del contracte anterior, una vegada aplicada la clàusula d’actualització anual, excepte determinats supòsits en els quals es podrà incrementar en un màxim del 10%. Així mateix, no es podrà repercutir a l’arrendatari quotes o despeses que no estiguessin previstes en el contracte anterior.

Si l’arrendador és un gran tenidor la renda del nou contracte no podrà excedir del límit màxim del preu aplicable conforme al sistema d’índexs de preus de referència que es publiqui en un futur. Aquesta regulació s’aplicarà als contractes que es formalitzin a partir de l’entrada en vigor del projecte de llei, una vegada el sistema d’índexs estigui aprovat.

Atenció. S’introdueix en la llei estatal una definició de caràcter general del concepte de “gran tenidor”, com la persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m², també d’ús residencial, exclosos en tots dos casos, garatges i trasters. No obstant això, la nova llei permet expressament que, en les zones de mercat residencial tensat, les comunitats autònomes puguin disminuir el llindar a 5 o immobles més.

3. El propietari pagarà les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte

La nova llei estableix que les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte seran a càrrec de l’arrendador/propietari de l’immoble (es modifica l’article 20.1 de la LAU).

4. Informació mínima en les operacions de compra i arrendament d’habitatges

Sense perjudici dels principis i requeriments continguts en la normativa autonòmica d’aplicació i amb caràcter mínim, l’interessat en la compra o arrendament d’un habitatge que es trobi en oferta podrà requerir, abans de la formalització de l’operació i del lliurament de qualsevol quantitat a compte, la següent informació, en format accessible i en suport durador, sobre les condicions de l’operació i de les característiques del referit habitatge i de l’edifici en el qual es troba:

 • Identificació del venedor o arrendador i, si és el cas, de la persona física o jurídica que intervingui, en el marc d’una activitat professional o empresarial, per a la intermediació en l’operació.
 • Condicions econòmiques de l’operació: preu total i conceptes inclosos, així com les condicions de finançament o pagament que, si és el cas, es poguessin establir.
 • Característiques essencials de l’habitatge i de l’edifici, entre elles:
 1. Certificat o cèdula d’habitabilitat.
 2. Acreditació de la superfície útil i construïda de l’habitatge, diferenciant en cas de divisió horitzontal la superfície privativa de les comunes, i sense que en cap cas es pugui computar a aquest efecte les superfícies de l’habitatge amb altura inferior a l’exigida en la normativa reguladora.
 3. Antiguitat de l’edifici i, si és el cas, de les principals reformes o actuacions realitzades sobre aquest.
 4. Serveis i instal·lacions de què disposa l’habitatge, tant individuals com comuns.
 5. Certificat d’eficiència energètica de l’habitatge.
 6. Condicions d’accessibilitat de l’habitatge i de l’edifici.
 7. Estat d’ocupació o disponibilitat de l’habitatge.
 • Informació jurídica de l’immoble: la identificació registral de la finca, amb la referència de les càrregues, gravàmens i afeccions de qualsevol naturalesa, i la quota de participació fixada en el títol de propietat.
 • En el cas de tractar-se d’habitatge protegit, indicació expressa d’aquesta circumstància i de la subjecció al règim legal de protecció que li sigui aplicable.
 • En cas d’edificis que comptin oficialment amb protecció arquitectònica per ser part d’un entorn declarat o per raó del seu particular valor arquitectònic o històric, s’aportarà informació sobre el grau de protecció i les condicions i limitacions per a les intervencions de reforma o rehabilitació.
 • Qualsevol altra informació que pugui ser rellevant per a la persona interessada en la compra o arrendament de l’habitatge, inclosos els aspectes de caràcter territorial, urbanístic, físic-tècnic, de protecció patrimonial, o administratiu relacionats.

A més, l’interessat en la compra o arrendament d’un habitatge podrà requerir informació sobre la detecció d’amiant o altres substàncies perilloses o nocives per a la salut.

Quan l’habitatge que sigui objecte d’arrendament com a habitatge habitual estigui situat en una zona de mercat residencial tensat, el propietari i, si és el cas, la persona que intervingui en la intermediació en l’operació haurà d’indicar aquesta circumstància i informar, amb anterioritat a la formalització de l’arrendament, i en tot cas en el document del contracte, de la quantia de l’última renda del contracte d’arrendament d’habitatge habitual que hagués estat vigent en els últims cinc anys en el mateix habitatge, així com del valor que li pugui correspondre atenent l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges que resulti d’aplicació.

5. Desnonaments i execucions hipotecàries

Es contemplen millores en el procediment de desnonament que pugui afectar l’habitatge habitual de llars vulnerables per a garantir una comunicació efectiva i ràpida entre l’òrgan judicial i els serveis socials a través d’un requeriment perquè aquests avaluïn la situació i, si és el cas, atenguin ràpidament les persones en situació de vulnerabilitat econòmica o social.

S’assegura que els serveis socials puguin oferir solucions residencials als afectats, evitant situacions de desemparament a conseqüència del desallotjament. Mentre aquestes solucions es produeixen, s’incrementen els terminis de suspensió dels llançaments en aquestes situacions de vulnerabilitat, d’1 a 2 mesos quan el propietari és persona física, i de 3 a 4 quan és persona jurídica. A més, s’introdueixen en el procediment criteris objectius per a definir les situacions de vulnerabilitat econòmica.

Quan el demandant tingui la condició de gran tenidor i la demanda de desnonament afecti persones en situació de vulnerabilitat, s’haurà d’acreditar l’aplicació d’un procediment de conciliació o intermediació.

La llei permet, a partir del 30 de juny de 2023, la represa dels procediments de desnonament i llançament suspesos de conformitat amb els articles 1 i 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19. Ara bé, quan la part actora sigui un gran tenidor d’habitatge, aquesta represa només serà possible -prèvia petició expressa del demandant- en la mesura en què s’acrediti que s’ha celebrat el procediment de conciliació o intermediació que a aquest efecte estableixin les administracions públiques competents, sobre la base de l’anàlisi de les circumstàncies de totes dues parts i dels possibles ajuts i subvencions existents conforme a la legislació i normativa autonòmica en matèria d’habitatge. L’acreditació s’ha de fer de conformitat amb les formalitats establertes en la llei.

OBLIGACIONS FISCALS JUNY – JULIOL 2023

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juny i juliol. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

JUNY

Des de l’1 al 30 de juny

Presentació en les oficines de l’Agència Tributària de la declaració de renda 2022

Fins al 12 de juny

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Maig 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de juny

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Maig 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Maig 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Maig 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Març 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Maig 2023: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Maig 2023. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Maig 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d’energia nucleoelèctrica. Pagament fraccionat 2022: 584

Imposto sobre les transaccions financeres

 • Maig 2022: 604

Fins al 27 de juny

Renda i patrimoni

 • Declaració anual renda i patrimoni 2022 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte: D-100, D-714

Fins al 30 de juny

Renda i patrimoni

 • Declaració anual renda i patrimoni 2022 amb resultat a retornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació del primer termini: D-100, D-714
 • IRPF. Declaració del règim especial de tributació per a treballadors desplaçats 2022: 151

IVA

 • Maig 2023: Autoliquidació: 303
 • Maig 2023: Grup d’entitats, model individual: 322
 • Maig 2023: Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Maig 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Març 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380

Declaració informativa anual d’ajuts rebuts en el marc del règim econòmic i fiscal de Canàries i altres ajuts d’estat per a contribuents de l’impost sobre la renda de les persones físiques o l’impost sobre la renda de no residents sense establiment permanent

 • Any 2022: 282

 

JULIOL

Fins al 12 de juliol

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Juny 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de juliol

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juny 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Segon trimestre 2023: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Segon trimestre 2023:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

IVA

 • Juny 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2023. Autoliquidació: 303
 • Segon trimestre 2023. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Segon trimestre 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució de quotes reemborsades a viatgers per empresaris en recàrrec d’equivalència: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Juny 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Abril 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juny 2023: 548, 566, 581
 • Segon trimestre 2023: 521, 522, 547
 • Segon trimestre 2023 Activitats V1, F1: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Segon trimestre 2023. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Juny 2023. Grans empreses: 560
 • Segon trimestre 2023. Excepte grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Juny 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Segon trimestre 2023. Impost sobre l’emmagatzematge de combustible nuclear gastat i residus radioactius en instal·lacions centralitzades. Pagament fraccionat: 585
 • Segon trimestre 2023. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Autoliquidació 587
 • Segon trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Segon trimestre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Sol·licitud de devolució: A22
 • Segon trimestre 2023. Impost sobre els gasos fluorats d’efecte d’hivernacle. Sol·licitud de devolució: A23

Impost especial sobre el carbó

 • Segon trimestre 2023: 595

Impost sobre les transaccions financeres

 • Juny 2023: 604

Aportació a realitzar pels prestadors del servei de comunicació audiovisual televisiu i pels prestadors del servei d’intercanvi de vídeos a través de plataforma d’àmbit geogràfic estatal o superior al d’una comunitat autònoma

 • Pagament a compte 2P 2023: 793

Fins al 25 de juliol

Impost sobre societats i impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol)

 • Declaració anual 2022. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 200, 206, 220.

Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Declaració de prestació patrimonial per conversió d’actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l’Administració Tributària

 • Any 2022. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 221

Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Declaració informativa anual d’ajuts rebuts en el marc del règim econòmic i fiscal de Canàries i altres ajuts d’Estat per contribuents de l’impost sobre societats i l’impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats en atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol)

 • Any 2022. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 282

Resta d’entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Fins al 31 de juliol

IVA

 • Juny 2023. Autoliquidació: 303
 • Juny 2023. Grup d’entitats. Model individual: 322
 • Juny 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Juny 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369
 • Juny 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Segon trimestre 2023: Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

Número d’identificació fiscal

 • Segon trimestre 2023. Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Impost sobre dipòsits en les entitats de crèdit

 • Autoliquidació 2022: 411
 • Pagament a compte. Autoliquidació 2023: 410

Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Segon trimestre 2023: 235

Impost sobre determinats serveis digitals

 • Segon trimestre 2023: 490

Impostos mediambientals

 • Segon trimestre 2023. Impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus. Autoliquidació: 593

Impost temporal de solidaritat de les grans fortunes (pendent d’aprovació)

 • Any 2022: 718

CATALUNYA. AJUTS I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

1. Pagaments directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajuts, i també sobre la gestió i el control d’aquests pagaments.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8913

Data de publicació: 11/05/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8913/1973739.pdf

2. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a programes d’incubació de projectes en l’àmbit de la creativitat digital per a l’any 2023

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8912

Data de publicació: 10/05/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8912/1973423.pdf

3. Subvencions als agents de suport a la internacionalització acreditats per ACCIÓ

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8914

Data de publicació: 12/05/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8914/1974359.pdf

4. Ajuts directes a l’agricultura i la ramaderia i altres règims d’ajut per a la campanya 2023

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8916

Data de publicació: 16/05/2023

Termini: 15/06/2023

Organisme oficial: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8916/1975004.pdf

5. Línia de subvencions als agents de suport a la internacionalització acreditats per ACCIÓ

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8926

Data de publicació: 30/05/2023

Termini: 30/06/2023

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8926/1977239.pdf

6. Subvencions adreçades a la petita i mitjana pagesia de Collserola (2023)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8919

Data de publicació: 19/05/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8919/1975680.pdf

7. Subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris (SOC-Projecte Treball als Barris)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8918

Data de publicació: 18/05/2023

Termini: 15/07/2023

Organisme oficial: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8918/1975450.pdf

8. Subvencions per a les associacions del treball autònom a Catalunya, per fomentar les activitats que els són pròpies i per sufragar les seves despeses de funcionament

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8924

Data de publicació: 26/05/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Treball

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8924/1976753.pdf

9. Subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC – 30 PLUS)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8926

Data de publicació: 30/05/2023

Termini: 30/06/2023

Organisme oficial: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8926/1977333.pdf

10. Subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8919

Data de publicació: 19/05/2023

Termini: 23/11/2023

Organisme oficial: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8919/1975700.pdf

AJUTS I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajuts, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

1. Ajuts a estudis de viabilitat de projectes, de caràcter innovador, per a l’aprofitament d’energia geotèrmica profunda, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -finançat per la Unió Europea- NEXTGENERATIONEU (Programa Geotèrmia Profunda)

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 110

Data de publicació: 9/05/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/09/pdfs/BOE-A-2023-11061.pdf

2. Subvencions destinades a l’obtenció d’avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària, S.M.E. (SAECA) per a titulars d’explotacions agràries, d’operadors econòmics del sector pesquer o d’indústries agroalimentàries que garanteixin préstecs per al seu finançament

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 108

Data de publicació: 6/05/2023

Termini: 15/10/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/06/pdfs/BOE-B-2023-13203.pdf

3. Programa de concessió d’ajuts per a instal·lacions de generació d’energia elèctrica a les illes, a partir de fonts d’energia renovable, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NEXTGENERATIONEU

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 107

Data de publicació: 5/05/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/05/pdfs/BOE-A-2023-10850.pdf

4. Subvencions a les corporacions públiques, per a la contractació de treballadors desocupats

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 106

Data de publicació: 4/05/2023

Termini: 20/10/2023

Organisme oficial: Ministeri de Treball i Economia Social

https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/04/pdfs/BOE-B-2023-12931.pdf

5. Subvencions per a la contractació de treballadors desocupats preferentment eventuals agraris, per a l’execució de projectes d’interès general i social i de garantia de rendes, amb càrrec als fons del Programa de Foment d’Ocupació Agrària de l’exercici 2023

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí:  107

Data de publicació: 5/05/2023

Termini: 2/06/2023

Organisme oficial: Ministeri de Treball i Economia Social

https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/05/pdfs/BOE-B-2023-12981.pdf

6. Subvencions per a la contractació de treballadors desocupats preferentment eventuals agraris, per a l’execució de projectes d’interès general i social generadors d’ocupació estable, amb càrrec als fons del Programa de Foment d’Ocupació Agrària de l’exercici 2023

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí:  107

Data de publicació: 5/05/2023

Termini: 2/06/2023

Organisme oficial: Ministeri de Treball i Economia Social

https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/05/pdfs/BOE-B-2023-12980.pdf

7. Subvencions del «programa ICEX NEXT d’iniciació i consolidació de l’exportació» d’ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, E.P.E

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí:  108

Data de publicació: 6/05/2023

Termini: Procediment 1 – De l’11 al 31 de maig de 2023; Procediment 2 – De l’1 al 20 de setembre de 2023; Procediment 3 – Del 28 de novembre al 20 de desembre de 2023

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/06/pdfs/BOE-B-2023-13202.pdf

8. Subvencions en règim de concurrència competitiva a organitzacions del sector agroalimentari que realitzin actuacions de suport en la presentació de la sol·licitud única als beneficiaris d’ajuts de la política agrícola comuna

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí:  120

Data de publicació: 20/05/2023

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/20/pdfs/BOE-A-2023-11935.pdf

9. Ajut a projectes de recerca, desenvolupament i innovació en l’àmbit de la indústria connectada 4.0. (Actiu_Finançament) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència l’any 2023

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí:  119

Data de publicació: 19/05/2023

Termini: 27/06/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/19/pdfs/BOE-B-2023-14654.pdf

10. Ajut a plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència l’any 2023

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí:  119

Data de publicació: 19/05/2023

Termini: 28/06/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/19/pdfs/BOE-B-2023-14653.pdf

11. Programa d’incentius a projectes pioners i singulars d’hidrogen renovable (programa h2 pioners) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – NEXTGENERATIONEU

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí:  128

Data de publicació: 30/05/2023

Termini: 31/07/2023

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/30/pdfs/BOE-B-2023-16203.pdf

12. Subvencions per a la contractació de treballadors desocupats preferentment eventuals agraris, convocada per resolució de quatre de maig de 2023, per a l’execució de projectes d’interès general i social generadors d’ocupació estable

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí:  128

Data de publicació: 30/05/2023

Termini: 13/06/2023

Organisme oficial: Ministeri de Treball i Economia Social

https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/30/pdfs/BOE-B-2023-16198.pdf

13. Ajut a projectes estratègics per a la transició industrial del sector farmacèutic i del sector de productes sanitaris l’any 2023

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 123

Data de publicació: 24/05/2023

Termini: 29/06/2023

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/24/pdfs/BOE-B-2023-15516.pdf