COM ES DEDUEIX EN L’IRPF LES QUOTES DEL RETA EN UN AUTÒNOM QUE ÉS ADMINISTRADOR D’UNA SOCIETAT?

En cas de pluralitat d’activitats, hi ha d’haver una alta única, sense perjudici de l’obligació de declarar totes les activitats. Quan un contribuent que desenvolupa una activitat econòmica, es determina el seu rendiment en estimació directa, i percep, a més, rendiments del treball com a administrador d’una societat, la Direcció General de Tributs (DGT) estableix que el contribuent podrà decidir si es minoren en els rendiments del treball o en els rendiments de l’activitat econòmica.

Llegir més

L’informem que la Direcció General de Tributs (DGT) ha publicat la consulta vinculant V0577-23, de 10 de maig, en la qual un contribuent que desenvolupa una activitat econòmica, i que determina el seu rendiment en estimació directa, percep, a més, rendiments del treball com a administrador d’una societat.

Doncs bé, aquest contribuent pregunta a la DGT sobre la deduïbilitat en l’IRPF de les quotes del règim especial de treballadors per compte propi o autònoms de la Seguretat Social (RETA). En concret, qüestiona si aquestes quotes han de minorar els rendiments del treball (per les retribucions com a administrador) o els rendiments de l’activitat econòmica.

Opció del contribuent

Doncs bé, la DGT en la seva contestació, parteix de l’apartat 3 del Reglament general sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 84/1996, per determinar que:

“Quan els treballadors autònoms duguin a terme simultàniament dues activitats o més que donin lloc a la inclusió en aquest règim especial, la seva alta en ell és única, amb l’obligació de declarar totes les seves activitats en la sol·licitud d’alta o, en cas de pluriactivitat després de l’alta, mitjançant la corresponent variació de dades, en els termes i amb els efectes assenyalats en els articles 28 i 37 d’aquest reglament. Es procedirà de la mateixa manera en cas que variï o finalitzi la seva situació de pluriactivitat.

(…)”.

Per tant, amb aquesta configuració de les quotes del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) -que estableix l’obligació de declarar la pluriactivitat en aquest règim-, per a determinar la incidència de la despesa corresponent a les quotes en l’IRPF del consultant s’ha de tenir en compte que responen a l’alta en aquest règim exercint més d’una activitat, per la qual cosa la seva deduïbilitat en l’IRPF la podrà fer el consultant en la determinació del rendiment net del treball (per les seves retribucions com a administrador de la societat) o bé en la determinació del rendiment net de l’activitat econòmica que desenvolupa en estimació directa, perquè en cadascun d’aquests casos té obligació de cotitzar al RETA, fet que permet decidir al contribuent on incorporar aquesta quota única.

Què succeeix quan les quotes són assumides per la societat?

Els administradors d’una societat que siguin socis amb un 25% o més de participació han de cotitzar en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social (RETA), i és el mateix administrador qui s’ha de fer càrrec a títol personal del pagament de la cotització a la Seguretat Social.

No obstant això, és molt habitual que aquesta quota d’autònoms es carregui en el compte bancari de la societat sense que l’administrador/soci la restitueixi.

En aquest cas, quan l’empresa paga aquestes quotes de cotització dels administradors llavors aquest import es considerarà com una retribució en espècie.

En aquest sentit, també s’ha pronunciat la DGT en diverses consultes, entre altres, la de 14 de gener de 2019 (CV 0067-19).

Aquestes quotes del RETA tenen la consideració de despesa deduïble per a la determinació dels rendiments nets del treball, d’acord amb el que es disposa en la LIRPF, que considera com a tals: “Les cotitzacions a la Seguretat Social o a mutualitats generals obligatòries de funcionaris”.

En incloure la quota d’autònoms com un rendiment en espècie de l’administrador/soci, la despesa per la quota de la Seguretat Social en el RETA que assumeix l’empresa és deduïble per a l’empresa en l’impost sobre societats com a despesa de personal i deduïble per a l’administrador/soci en l’IRPF com a cotitzacions a la Seguretat Social.

COMPTE ENRERE PER AL TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE DE L’EXERCICI 2023

No hi ha dubte que en l’última part de l’any és molt recomanable fer una estimació de la liquidació de l’impost sobre societats (IS) i de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) abans del tancament de l’exercici. Això és així perquè ens permetrà obtenir una informació aproximada de quina serà la factura fiscal de l’exercici en curs, i així tenir la capacitat de poder actuar. L’objectiu és optimitzar-ne la tributació abans que es produeixi la seva meritació el 31 de desembre. Per a això, l’ajudem a realitzar les seves operacions de tancament fiscal i comptable amb les màximes garanties i eficiència.

Llegir més

S’acosta el final de l’any 2023 i sens dubte hem de fer revisió de la nostra fiscalitat i comptabilitat a fi de poder optimitzar en la mesura que sigui possible la nostra factura amb Hisenda.

Ara és el moment d’aplicar i conèixer adequadament la normativa fiscal del tancament fiscal i comptable de l’any 2023, aprofitant les opcions que ofereixen els diferents impostos, especialment l’impost sobre societats i l’IRPF per a societats, empresaris i professionals.

Tingui present que aquest exercici 2023 es presenta com un any que oferirà múltiples novetats, derivades tant del “paquet normatiu” aprovat pel legislador, com de la normativa que actualment estan en tramitació d’aprovar-se o que han estat anunciades pel Govern, com les mesures fiscals previstes en la facturació electrònica obligatòria per a autònoms i pimes (a costa del desenvolupament reglamentari que determinarà la data d’entrada en vigor d’aquesta mesura) o les mesures que s’incorporaran en els pressupostos generals de l’Estat de 2024 o en lleis que permetin la seva posada en marxa l’any vinent com ha informat el Govern.

Pel que fa a l’impost sobre societats no podem oblidar per a aquest tancament de l’any algunes d’aquestes novetats:

 • Tipus de gravamen reduït en l’impost sobre societats (IS): es redueix del 25 al 23% el tipus de gravamen per a les entitats l’import net del volum de negocis (INVN) del període impositiu immediat anterior de les quals sigui inferior a 1.000.000 € i no tingui la consideració d’entitat patrimonial.
 • Amortització accelerada de determinats vehicles (amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn en 2023, 2024 i 2025): les inversions en vehicles nous de les tipologies FCV (vehicle elèctric de cèl·lules de combustible), FCHV (vehicle elèctric híbrid de cèl·lules de combustible), BEV (vehicle elèctric de bateries), REEV (vehicle elèctric d’autonomia estesa) o PHEV (vehicle elèctric híbrid endollable), afectes a activitats econòmiques i que entrin en funcionament en els períodes impositius que s’iniciïn en els anys 2023, 2024 i 2025, es podran amortitzar en funció del coeficient que resulti de multiplicar per 2 el coeficient d’amortització lineal màxim previst en les taules d’amortització. 
 • Limitació a la compensació de pèrdues en 2023 en el règim de consolidació fiscal: s’estableix una mesura per al període impositiu 2023 consistent en la no inclusió del 50% de les bases imposables individuals negatives de les entitats integrants d’un grup que tributi en el règim de consolidació fiscal en la determinació de la base imposable consolidada d’aquest grup. L’esmentat percentatge no inclòs en 2023 podrà ser compensat de la base imposable positiva del grup fiscal en els anys successius, per la qual cosa la mesura té un efecte d’anticipació d’impostos, però no comporta una variació en la tributació del grup fiscal.
 • Pròrroga de la suspensió de la causa de dissolució per pèrdues: s’estableix que no es computaran les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 fins al tancament de l’exercici que s’iniciï l’any 2024. 
 • Deducció per contribucions empresarials a sistemes de previsió social empresarial: les societats podran practicar una deducció en la quota íntegra del 10% de les contribucions empresarials imputades a favor dels treballadors amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000 €.
 • Empreses emergents (“Llei de Start-ups”):
  • S’estableix un tipus impositiu del 15% per a les empreses emergents en el primer any en què tinguin base imposable positiva i en els 3 següents, sempre que mantinguin la qualificació d’emergents.
 • Es permet l’ajornament del deute tributari de l’impost sobre societats (IS) o de l’impost sobre la renda de no residents (IRNR) en els dos primers exercicis des que la base imposable sigui positiva, sense garanties ni interessos de demora, per un període de 12 i 6 mesos respectivament. I s’elimina l’obligació d’efectuar pagaments fraccionats de l’IS i de l’IRNR en els dos anys posteriors a aquell en el qual la base imposable sigui positiva.

Encara que l’impost sobre societats de 2023, de les entitats l’exercici de les quals coincideix amb l’any natural, s’autoliquidarà a juliol de 2024, la despesa per impost sobre benefici caldrà comptabilitzar-la a la fi d’aquest exercici i, per tant, això exigirà calcular l’impost a pagar i fer tots els ajustos al resultat comptable, quantificar la reserva de capitalització, decidir la compensació de bases imposables negatives o determinar l’import de les deduccions.

Des del punt de vista comptable, és important detectar si falta alguna cosa per comptabilitzar i corregir errors, reclassificació dels saldos dels comptes en funció del venciment, etc.

Recordi que hem de portar els processos per calcular el resultat comptable i la base imposable de l’impost sobre societats, fent els ajustos comptables i extracomptables. A més d’aprofundir en els avantatges fiscals que pot obtenir amb l’aplicació de la normativa. Per a això fem un estudi de totes les partides que intervenen en les operacions de tancament, inclosos els diferents règims especials i les diferències per als contribuents persones físiques empresaris i professionals.

Pel que fa a l’IRPF per a empresaris i professionals no podem oblidar per a aquest tancament de l’any algunes novetats:

 • Obligació de declarar en l’IRPF: s’eleva de 14.000 a 15.000 euros el llindar de l’obligació de declarar per als qui percebin (i) rendiments del treball de més d’un pagador, (ii) pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes, (iii) rendiments del treball no subjectes a retenció (perquè el pagador no estigui obligat a retenir), o (iv) rendiments del treball subjectes a tipus fix de retenció.
 • Obligació de declarar dels autònoms: a partir del 2023 estaran en qualsevol cas obligades a declarar totes aquelles persones físiques que en qualsevol moment del període impositiu haguessin estat d’alta com a autònoms.
 • Exempció per despesa de quilometratge: amb efectes des del 17 de juliol de 2023 s’augmenta a 0,26 € per km recorregut (abans 0,19 €) l’import exceptuat de gravamen de les quantitats destinades a les despeses de locomoció.
 • Despeses de difícil justificació en estimació directa simplificada: el percentatge de deducció per al conjunt de les provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació serà del 7% (abans 5%). Recordem que la deducció no pot excedir dels 2.000 €, i aquest límit absolut roman inalterat.
 • Contribuents en estimació objectiva (“mòduls”): es prorroguen els límits excloents del mètode d’estimació objectiva per a 2023 (les quanties de 250.000 € i de 125.000 €), i d’altra banda, s’augmenta la reducció general sobre el rendiment net de mòduls.
 • Aportacions i contribucions a sistemes de previsió social: des de l’1 de gener de 2023, les reduccions en la base imposable per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social tenen límits màxims. Aquests límits són els següents:
  • El límit màxim és el menor entre el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques rebuts individualment en l’exercici o 1.500 euros anuals.
  • Aquest límit s’incrementarà en unes certes circumstàncies:
   • Si l’augment prové de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per una suma igual o inferior al resultat d’aplicar un coeficient, que depèn de l’import anual de la contribució empresarial.
   • Si la contribució és igual o inferior a 500 euros, el límit augmenta al resultat de multiplicar la contribució empresarial per 2,5.
   • Si la contribució està entre 500,01 i 1.500 euros, el límit és de 1.250 euros més el resultat de multiplicar per 0,25 la diferència entre la contribució empresarial i 500 euros.
   • Si la contribució és superior a 1.500 euros, el límit és el resultat de multiplicar la contribució empresarial per 1. No obstant això, aquest últim límit s’aplica sempre que el treballador obtingui en l’exercici rendiments íntegres del treball superiors a 60.000 euros procedents de l’empresa que fa la contribució.
  • En el cas d’unes certes aportacions, com les de treballadors autònoms a plans de pensions d’ocupació simplificats, les aportacions pròpies de l’empresari individual o professional a plans d’ús dels quals sigui promotor i partícip, aportacions a mutualitats de previsió social de les quals l’aportant sigui mutualista, o aportacions a plans de previsió social empresarial o assegurances col·lectives de dependència dels quals l’aportant sigui prenedor i assegurat, el límit d’increment és de fins a 4.250 euros anuals. Això també s’aplica a les aportacions a plans de pensions sectorials.
  • En qualsevol cas, la quantia màxima de reducció per aplicació dels increments previstos en els punts anteriors no pot superar els 8.500 euros anuals.
  • Addicionalment, s’estableix un límit addicional de 5.000 euros anuals per a les primes d’assegurances col·lectives de dependència pagades per l’empresa.
 • Tipus de gravamen de l’estalvi: es regulen nous tipus de gravamen, afegint dos trams a la base liquidable entre 200.000 i 300.000 € amb tipus del 27% (abans 26%) i a partir de 300.000 €, que s’aplica el tipus del 28% (abans 26%). Aquesta modificació és aplicable també als contribuents que es beneficien del règim especial de treballadors desplaçats a territori espanyol.
 • Deducció vehicles elèctrics: s’estableix una deducció en l’IRPF del 15% en el valor d’adquisició de vehicles elèctrics nous en dos casos: en comprar el vehicle entre el 30 de juny de 2023 i el 31 de desembre de 2024 o en pagar al venedor almenys el 25% del valor abans esmentat en aquest període i adquirir el vehicle abans de finalitzar el segon període impositiu posterior. La deducció té un límit màxim de 20.000 euros i s’aplica només a vehicles específics, com ara turismes, quadricicles lleugers, quadricicles pesats, motocicletes i altres, sempre que compleixin uns certs criteris i no estiguin destinats a activitats econòmiques.

També es permet una deducció del 15% en les quantitats gastades per instal·lar sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics en una propietat personal, sense afectar una activitat econòmica, entre el 30 de juny de 2023 i el 31 de desembre de 2024, amb un límit màxim anual de 4.000 euros. Aquesta deducció s’aplica en finalitzar la instal·lació, que no pot ser després de 2024.

 • Empreses emergents en l’IRPF (“Llei de Start-ups”): 
  • S’eleva l’import de l’exempció de tributació de les opcions sobre accions (stock options) de 12.000 a 50.000 € anuals en el cas de lliurament per part d’empreses emergents d’accions o participacions derivades de l’exercici d’opcions de compra i es flexibilitzen les condicions de generació d’autocartera en societats de responsabilitat limitada.
  • S’amplia també la base màxima de deducció per inversió en empreses de nova o recent creació (de 60.000 a 100.000 € anuals), el tipus de deducció (que passa del 30 al 50%), així com el període en el qual es considera de recent creació que puja de 3 a 5 anys, amb caràcter general, o a 7 per a empreses d’uns certs sectors.
  • Règim especial d’impatriats: (i) es redueix el termini necessari en el qual no pot haver estat resident la persona que es desplaça al nostre país, de 10 a 5 anys; (ii) s’amplia el règim a teletreballadors d’ocupadors no residents, que s’entén que compleixen els teletreballadors per compte d’altri que tinguin un visat per teletreball de caràcter internacional; (iii) s’amplia el règim a administradors d’empreses emergents, encara que participin en el seu capital amb un percentatge superior al 25%, tret que es tracti d’una entitat patrimonial; (iv) el poden aplicar els qui vinguin a Espanya a fer una activitat econòmica qualificada com d’emprenedora, així com els professionals altament qualificats que prestin serveis a empreses emergents o duguin a terme activitats de formació, recerca, desenvolupament i innovació, percebent per això una remuneració que representi, en conjunt, més del 40% de la totalitat dels rendiments empresarials, professionals i del treball professional; (v) també se li dona l’opció d’aplicar aquest règim especial al cònjuge i als fills menors de vint-i-cinc anys o sigui quina sigui la seva edat en cas de discapacitat, o en el supòsit d’inexistència de vincle matrimonial, el progenitor d’aquests, que es desplacin amb un contribuent que apliqui el règim, sempre que es compleixin les condicions següents: es desplacin amb el contribuent que aplica el règim o en un moment posterior, però abans que acabi d’aplicar el règim (màxim de cinc anys); que adquireixin residència a Espanya; que no hi haguessin residit en els cinc anys anteriors i no tinguin un EP aquí; i que la suma de les bases liquidables del cònjuge i els fills que opten al règim sigui menor que la base liquidable de l’impatriat “principal”.
  • Es regula el tractament fiscal de l’anomenat carried interest (terme amb el qual es denomina a la retribució addicional amb la qual es remunera als gestors de fons de capital-risc i venture capital en cas d’èxit en la seva gestió). La Llei qualifica aquesta remuneració com un rendiment del treball que ha d’integrar-se en un 50% del seu import en l’IRPF. Aquest tractament s’aplicarà als rendiments derivats directament o indirecta de participacions, accions o altres drets, incloses comissions d’èxit, que atorguin drets econòmics especials en determinades entitats, sempre que es compleixin determinats requisits.
 • Facturació electrònica obligatòria per a autònoms i pimes: a costa del desenvolupament reglamentari que determinarà la data d’entrada en vigor d’aquesta mesura, les empreses i professionals han de saber que quedaran obligats a expedir, remetre i rebre factures electròniques en les seves relacions comercials amb altres empresaris i professionals. Aquesta regla general produirà efectes: (i) per als empresaris i professionals la facturació anual dels quals sigui superior a 8 milions d’euros: al cap d’un any d’aprovar-se el desenvolupament reglamentari; (ii) per a la resta dels empresaris i professionals: al cap de dos anys d’aprovar-se el desenvolupament reglamentari.

Tot això sense perjudici sense perjudici de les novetats normatives establertes per les respectives comunitats autònomes i normativa foral del País Basc i Navarra, i que s’han de tenir en compte per als residents fiscals en aquests territoris, com per exemple en relació amb les tarifes autonòmiques noves o modificades i si s’han establert noves deduccions o si se n’ha modificat algunes de les ja existents. 

EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (SMI) S’APLICA ALS REPRESENTANTS DE COMERÇ

El Tribunal Suprem en la seva sentència de 10 d’octubre de 2023, ha declarat que el salari mínim interprofessional (SMI) s’aplica en la relació laboral especial de les persones que intervenen en operacions mercantils sense assumir el risc i ventura, regulada pel Reial decret 1438/1985, de l’1 d’agost, i en concret, també en el càlcul de la indemnització per acomiadament improcedent.

Llegir més

L’informem d’una sentència important del Tribunal Suprem (TS) de data 10 d’octubre de 2023, en la qual s’estableix que el salari mínim interprofessional (SMI) s’aplica en la relació laboral especial de les persones que intervenen en operacions mercantils sense assumir el risc i ventura, regulada pel Reial decret 1438/1985, de l’1 d’agost. Confirma així el criteri adoptat per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia (Granada).

En l’Estatut dels Treballadors es recullen determinades relacions laborals que a causa de la seva naturalesa jurídica no es regulen per l’Estatut dels Treballadors (ET), sinó per una regulació específica. En aquest cas, els representants de comerç es regulen pel Reial decret 1438/1985, de l’1 d’agost.

Suspensió i extinció del contracte de la relació laboral especial de les persones que intervenen en operacions mercantils sense assumir el risc i ventura

Cal recordar que les normes contingudes en l’ET en matèria de suspensió i extinció de la relació laboral són aplicables a aquests treballadors, mentre no contradiguin el que s’estableix en el Reial decret 1438/1985, de l’1 d’agost.

En cas de dimissió del treballador, l’haurà de notificar amb una antelació mínima de tres mesos.

En relació amb les possibles indemnitzacions per acomiadament improcedent o casos assimilats, seran fixades d’acord amb el que es preveu en l’ET, el salari mensual es calcularà sobre la base de la mitjana d’ingressos obtinguts els dos anys anteriors a l’acomiadament o resolució del contracte o període inferior, si és el cas.

Serà vàlid el pacte en virtut del qual el treballador s’obligui a no competir amb l’empresari, ni a prestar els seus serveis a un altre empresari competidor seu, per a després d’extingida la relació laboral, si concorren els següents requisits:

 • Que l’extinció del contracte no sigui deguda a l’incompliment per l’empresari de les obligacions que li corresponen.
 • Que hi hagi un interès efectiu industrial o comercial en això
 • Que se satisfaci al treballador una compensació econòmica adequada. S’entendrà que s’ha satisfet aquesta compensació quan s’hagi indemnitzat al treballador per la clientela aconseguida per ell.

Aquest pacte no podrà tenir una durada superior a dos anys.

Indemnització per la clientela

El treballador tindrà dret a una indemnització especial diferent de la que pogués correspondre-li per acomiadament improcedent, en consideració a l’increment de clientela assolit per ell, quan concorrin les següents circumstàncies:

 • Que l’extinció del contracte no s’hagués degut a l’incompliment pel treballador de les obligacions que li corresponen.
 • Que una vegada extingit el contracte, el treballador estigui obligat a no competir amb l’empresari o a no prestar els seus serveis per a un altre empresari competidor d’aquest.

Per a calcular la indemnització per la clientela es compararan les llistes de clients establertes conforme al que es disposa en l’article 5è del RD 1438/1985, en iniciar-se i extingir-se la relació laboral, prenent, si és el cas, en consideració, l’increment del volum de les operacions.

Si no hi ha acord entre les parts, la indemnització per la clientela es fixarà pel magistrat de treball, sense que pugui excedir de l’import total de les comissions corresponents a un any, calculat per l’import mitjà del total de les comissions percebudes durant els últims tres anys, o període inferior que hagués durat la relació laboral, si és el cas.

Atenció. D’acord amb l’article 12 del RD 1438/1985, són aplicables en l’àmbit d’aquesta relació laboral de caràcter especial els drets i deures laborals bàsics reconeguts en l’Estatut dels Treballadors.

Sentència del Tribunal Suprem

El TS resol la qüestió que plantejava el recurs de cassació per a la unificació de doctrina sobre si les normes reguladores de l’SMI s’apliquen a la relació laboral especial de les persones que intervinguin en operacions mercantils per compte d’un o més empresaris sense assumir el risc i ventura d’aquelles i, en concret, per al càlcul de la indemnització per acomiadament improcedent.

La qüestió plantejada és sobre un treballador que va prestar serveis per a la Mutualitat des del 2 de setembre de 2019 fins al 22 d’abril de 2020, amb la categoria professional de representant de comerç. La seva retribució consistia en comissió sobre vendes, salari fix i indemnització per despeses.

Com a causa d’extinció del contracte, es va acordar l’incompliment de les obligacions establertes, especialment l’incompliment dels objectius mínims de venda; després de ser acomiadat, l’empleat va recórrer.

En primera instància, el jutjat social va donar la raó al treballador, i va condemnar l’empresa al fet que optés entre la readmissió o a indemnitzar-lo amb 1.281,28 euros, decisió que va ser recorreguda per la Mutualitat, i el Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia va reduir la indemnització opcional per acomiadament improcedent a 801,46 euros.

El Tribunal Suprem parteix de la transcendència constitucional del salari (article 35.1 de la Constitució), així com de la seva rellevància per al Dret de la Unió Europea, com ho revela la Directiva 2022/2041, de 19 d’octubre de 2022, sobre uns salaris mínims adequats en la Unió. També recalca que els reials decrets anuals fixen l’SMI “per a qualssevol activitats en l’agricultura, en la indústria i en els serveis”.

D’altra banda, el Reial decret llei 3/2004, de 25 de juny, per a la racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional, que va definir aquell salari com la “garantia salarial mínima dels treballadors per compte d’altri establerta en l’article 27 de l’Estatut dels Treballadors”, referint-se expressament a la vinculació del salari mínim interprofessional amb “les relacions laborals de caràcter especial”.

Així mateix, l’article 12 del RD 1438/1985 disposa que són aplicables en l’àmbit de la relació laboral especial els drets i deures laborals “bàsics” reconeguts en l’Estatut dels Treballadors. I, entre aquests drets bàsics, l’article 4.2 f) d’aquest Estatut fa referència a la remuneració “legalment establerta”.

La sentència arriba a la conclusió que, conforme a les normes esmentades, la noció de remuneració legalment establerta pressuposa lògicament l’obligat respecte a la quantia de l’SMI.

Font: Poder Judicial

LES CLAUS DEL NOU REGISTRE CENTRAL DE TITULARITATS REALS (RCTIR) PER A LES EMPRESES

El RCTIR es va posar en marxa el 19 de setembre de 2023, és electrònic, central i únic per a tot Espanya. La idea és recollir i donar publicitat sobre qui són els veritables accionistes, socis, propietaris de les empreses, entitats i persones jurídiques, incloent-hi els fideïcomisos o trusts. La persona o organització que pugui demostrar un interès legítim en el coneixement de la titularitat real de les entitats des del 19 d’octubre de 2023 pot sol·licitar accés a aquestes dades que es trobin en el RCTIR, i prèvia demostració del corresponent interès legítim se’ls permetrà accedir-hi.

Llegir més

L’informem que ja està en marxa el Registre Central de Titularitats Reals (RCTIR), fent un pas més enllà cap a la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, que obtindrà informació sobre els veritables propietaris d’empreses i entitats.

El passat 11 de juliol es va aprovar el Reial decret 609/2023, pel qual es crea el Registre Central de Titularitats Reals i s’aprova el seu reglament de funcionament (“Reglament”), que havia quedat paralitzat des de 2022.

El reglament va entrar en vigor el passat 19 de setembre de 2023, excepte:

 • L’obligació d’adoptar les actuacions tecnològiques per començar amb les actuacions tecnològiques precises per al primer enviament de dades pels registres i bases de dades font al RCTIR, que va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació al BOE, això és, el 13 de juliol de 2023).
 • L’accés a la informació per part de persones i organitzacions que puguin acreditar un interès legítim, que va entrar en vigor el 19 d’octubre de 2023.

El RCTIR es crea a fi de donar compliment a la disposició addicional tercera de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, en la seva redacció donada pel Reial decret llei 7/2021, de 25 d’abril que, al seu torn, va transposar a Espanya la Directiva (UE) 2018/843/UE, del Parlament Europeu i del Consell (“Cinquena Directiva”).

El Registre com a tal és electrònic, central i únic per a tot Espanya. La idea és recollir i donar publicitat sobre els qui són els veritables accionistes, socis, propietaris de les empreses, entitats i persones jurídiques, incloent-hi els fideïcomisos o trusts.

Per a això han de tenir seu a Espanya, administrades per persones amb seu a Espanya, o si no és el cas, que adquireixin o pretenguin adquirir immobles a Espanya. 

D’acord amb la normativa de la Unió Europea i la normativa nacional s’entén per titular real la persona o persones físiques que en últim terme posseeixin o controlin, directament o indirecta, un percentatge superior al 25% del capital o dels drets de vot d’una persona jurídica, o que per altres mitjans exerceixin el control, directe o indirecte, d’una persona jurídica; quan no existeixi una persona física que compleixi l’anterior es considerarà que exerceix aquest control l’administrador o administradors. A més, en el cas de les fundacions tindran la consideració de titulars reals els membres del patronat i, en el cas d’associacions, els membres de l’òrgan de representació o junta directiva.

Aquest registre el gestionarà el Ministeri de Justícia, funcionant 24 hores al dia, 7 dies a la setmana i 365 dies a l’any (com és lògic en ser electrònic). 

Totes aquelles entitats, associacions, fundacions, ONGs, cooperatives, fideïcomisos, empreses, societats anònimes o limitades, tenen un mes per fer la comunicació al registre. La comunicació és anual.

La informació del registre roman almenys durant deu anys des de la desaparició de l’empresa, i per descomptat tota la seva vida útil.

Els subjectes obligats informaran el Registre Central de qualsevol discrepància que observin entre la informació sobre titularitat real que hi figuri i la informació sobre titularitat real de què aquells disposin per altres mitjans, tret que aquesta última informació procedeixi dels registres mercantils gestionats pel Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d’Espanya o de la Base de dades de Titulars Reals a càrrec del Consell General del Notariat.

El RCTIR obtindrà la seva informació en relació amb persones jurídiques espanyoles a partir de fonts oficials, com el Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles d’Espanya (a través dels registres mercantils) o el Consell General del Notariat, i inclourà a més el registre de fideïcomisos tipus trust i altres instruments jurídics anàlegs als trusts que operen a Espanya mitjançant la declaració directa pel fiduciari, permetent la consulta de la titularitat real de tots ells. Està previst un període transitori de nou mesos des de la seva posada en marxa, en què s’anirà fent un traspàs de dades al RCTIR des dels diferents registres amb competència en matèria de recollida de dades de titulars reals o bases de dades, de manera coordinada amb aquest. Amb aquest Registre es compta per primera vegada a Espanya amb les dades de titulars reals en relació amb fideïcomisos com el trust i altres instruments jurídics anàlegs als trusts que operen al nostre país.

El registre serà gratuït, accessible sense restriccions, a les autoritats competents en prevenció de blanqueig i finançament del terrorisme, tant les nacionals com les de la Unió Europea. Els subjectes obligats també tindran accés a la informació vigent continguda en el registre i obtindran certificació electrònica per al compliment de les seves obligacions en matèria d’identificació del titular real.

Atenció. L’incompliment de l’obligació d’identificació i informació al Registre Central de Titularitats Reals, sigui per falta d’identificació en el full de titularitat real o per falta de constància del full de titularitat real per omissió en el dipòsit dels comptes anuals quan es tracti d’entitats legalment obligades a això, determinarà el tancament registral previst en l’article 378 del Reglament del Registre Mercantil.

Així mateix, l’incompliment de l’obligació d’identificació i informació al RCTR, així com de les obligacions previstes en el RD 609/2023, per a les persones jurídiques, fideïcomisos tipus trust i entitats o estructures sense personalitat jurídica, constitueix infracció administrativa, i es delegen en el Ministeri de Justícia les facultats d’establir la gravetat de les infraccions, les possibles sancions, el procediment sancionador i la competència per a l’exercici de la potestat sancionadora.

Tal com el lector ja deu haver endevinat, la globalització i la proliferació de botigues fantasmes en totes les nostres ciutats, que reben pagaments en efectiu en un gran percentatge, i que declaren el que realment els convé, fa que les nostres autoritats han d’estar amatents sobre l’anomalia que vivim en el nostre dia a dia. No en va les ciutats s’omplen de locals, uns al costat d’uns altres, que són supermercats 24 hores, on les vendes són escasses, però els lloguers de 5.000 / 6.000 o fins i tot 11.000 euros es paguen religiosament. Com és possible? La idea sempre és qui hi ha darrere de tot això.

Per què s’han extingit les merceries o sabateries? En part perquè hi ha altres comerços que fan aquesta funció, però també en part perquè algunes botigues fantasma que mereixen una minuciosa inspecció sobre prevenció de blanqueig de capitals i finançament de terrorisme, paguen el lloguer que sigui al preu que sigui. A més, paguen la llum, 24 hores enceses, les llicències municipals de manera puntual, i de la nit al dia desapareixen. Però això sí, a pocs metres hi ha un altre comerç igual, i a pocs metres un altre d’igual, i després un altre d’igual. Fins al punt que en alguna ciutat hi ha 5 comerços iguals en 100 metres a la rodona.

El Registre Central que comentem aquí, s’ha creat per a aquest tipus d’empreses, a pesar que és molt probable que no acabi servint de gaire. No obstant això, no deixa de ser una nova obligació per als empresaris.