EN QUINS CASOS ÉS OBLIGATORI EXPEDIR LES FACTURES RECTIFICATIVES DE L’IVA?

D’acord amb la normativa de l’IVA, s’ha d’expedir una factura rectificativa en els casos en què la factura original no compleixi algun dels requisits establerts com a obligatoris en el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. També és obligatòria en els casos en què les quotes repercutides s’hagin determinat incorrectament o s’hagin produït les circumstàncies que donen lloc a la modificació de la base imposable (devolució d’envasos o embalatges, descomptes, resolució d’operacions, alteració en preus o preus provisionals, impagaments).

Llegir més

En alguna ocasió vostè s’ha vist obligat a rectificar una factura ja emesa. Això pot suposar un augment o una disminució de l’IVA que s’ha de declarar a Hisenda. Com ha d’actuar en aquests casos?

Normalment, la rectificació de factures deriva de l’activitat habitual del negoci, i gairebé sempre suposa una reducció de l’import facturat i de l’IVA corresponent. Per exemple, mercaderies retornades, descomptes o bonificacions atorgades amb posterioritat a la venda (ràpels), devolucions d’envasos o embalatges, etc.

En quins casos és obligatori expedir-les?

 • En els casos en què la factura no compleixi algun dels requisits establerts com a obligatoris en els articles 6 i 7 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.
 • Quan s’hagin produït les circumstàncies que donen lloc a la modificació de la base imposable de l’IVA establertes en l’article 80 de la Llei 37/1992 de l’IVA (devolució d’envasos o embalatges, descomptes, resolució d’operacions, alteració en preus o preus provisionals, impagaments). Vegeu “Contingut relacionat”.
 • Quan les quotes repercutides de l’IVA s’hagin determinat incorrectament.

No obstant això, no procedirà la rectificació de les quotes impositives repercutides:

 • Quan la rectificació no estigui motivada per les causes previstes en l’article 80 de la Llei de l’IVA, impliqui un augment de les quotes repercutides i els destinataris de les operacions no actuïn com a empresaris o professionals de l’impost, excepte en supòsits d’elevació legal dels tipus impositius, en què la rectificació es podrà efectuar en el mes en què tingui lloc l’entrada en vigor dels nous tipus impositius i en el següent.
 • Quan sigui l’Administració Tributària qui posi de manifest, a través de les corresponents liquidacions, quotes impositives reportades i no repercutides més grans que les declarades per l’empresari i aquest hagi participat en un frau o bé sabia o havia d’haver sabut que efectuava una operació que formava part d’un frau.

No tenen la consideració de factures rectificatives les que s’expedeixin en substitució de factures simplificades expedides amb anterioritat, sempre que complissin els requisits reglamentaris.

Quan s’han d’emetre?

La rectificació s’efectuarà tan aviat com l’obligat a expedir la factura tingui constància de les circumstàncies que obliguen a la seva expedició sempre que no haguessin transcorregut quatre anys a partir del moment en què es va reportar l’impost o, si és el cas, de la data en què s’hagin produït les circumstàncies regulades en l’article 80 de la Llei de l’IVA, que donen lloc a la modificació de la base imposable de l’IVA.

Les factures rectificatives s’hauran de remetre abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s’hagués expedit la factura.

Quins requisits han de reunir les factures de rectificació?

La rectificació es farà mitjançant l’expedició d’una nova factura en la qual es faran constar les dades identificatives de la factura rectificada.

Es podrà efectuar la rectificació de diverses factures en un únic document de rectificació, sempre que s’identifiquin totes les factures rectificades.

Aquesta factura rectificativa haurà de complir els requisits que s’estableixen com a obligatoris amb caràcter general.

Quan el que s’expedeixi sigui una factura rectificativa, la base imposable i la quota es poden consignar indicant directament l’import de la rectificació, sigui el resultat positiu o negatiu, o bé tal com quedin després de la rectificació efectuada, sent obligatori en aquest últim cas d’assenyalar l’import de la rectificació.

En totes les factures rectificatives es farà constar la seva condició de document rectificatiu i la identificació de les factures rectificades.

No obstant això, hi ha dues excepcions a aquests requisits:

 • Quan la modificació de la base imposable sigui conseqüència de la devolució de mercaderies o d’envasos i embalatges i per l’operació en la qual es van lliurar s’hagués expedit factura o factura simplificada, no serà necessària l’expedició d’una factura o factura simplificada rectificativa, sinó que es podrà practicar la rectificació en la factura que s’expedeixi per una operació posterior que tingui el mateix destinatari, sempre que el tipus impositiu aplicable a totes les operacions sigui el mateix, amb independència que el resultat sigui positiu o negatiu.
 • Quan la modificació de la base imposable tingui el seu origen en la concessió de descomptes o bonificacions per volum d’operacions, així com en els altres casos en què s’autoritzin pel Departament de Gestió Tributària de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, no serà necessària l’especificació de les factures rectificades, i n’hi haurà prou amb la simple determinació del període a què es refereixin.

El Departament de Gestió Tributària de l’AEAT podrà autoritzar altres procediments de rectificació de factures, prèvia sol·licitud dels interessats, quan quedi justificat per les pràctiques comercials o administratives del sector.

LLIBRES DE REGISTRE

Llibre de registre de factures expedides. S’estableix l’obligació d’anotar per separat les factures rectificatives, en atenció a la seva especificitat a fi d’evitar duplicitats.

Llibre de registre de factures rebudes. Registrar les factures rectificatives rebudes en una pàgina independent del llibre de registre de factures rebudes.

PUBLICAT EL PROJECTE D’ORDRE DE MÒDULS IRPF/IVA PER A 2024

Hisenda vol mantenir en 2024 els mateixos límits d’ingressos dels autònoms per a tributar en mòduls IRPF/IVA.

Llegir més

L’informem que el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha publicat el text del projecte d’Ordre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2024 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA (Ordre de mòduls).

El text del projecte manté l’estructura de l’Ordre HFP/1172/2022, de 29 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2023 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA.

Enguany, el límit d’ingressos permès perquè els autònoms puguin accedir -o en quedin fora- del règim de mòduls ha estat un dels temes que més preocupació ha generat entre els treballadors per compte propi o autònoms.

Des de 2016, aquests límits s’han anat prorrogant de manera transitòria, ja que, en principi, havien de baixar dels 250.000 euros als 125.000 i dels 150.000 als 75.000 euros.

De moment, Hisenda vol mantenir en 2024 els mateixos límits d’ingressos dels autònoms per a tributar en mòduls IRPF/IVA que en 2023. 

Excepte canvis d’última hora, aquests límits quedaran en els següents termes:

Concepte (1)

Any 2023

 A partir de 2024

Vendes totals

250.000

250.000

Vendes a empresaris

125.000

125.000

Compres (no immobilitzats)

250.000

250.000

(1) Volum d’operacions fetes l’any anterior.

Contingut de l’Ordre de Mòduls per a 2024

En relació amb el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF:

 • En primer lloc, cal assenyalar que es mantenen per a l’exercici 2024 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d’aplicació aplicables l’any 2023.
 • El percentatge de reducció general del rendiment net de mòduls serà del 5% (10% en 2023) per a tots els contribuents que el determinin pel mètode d’estimació objectiva en 2024 (tant per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals com per a la resta d’activitats) i s’assenyala, així mateix, que aquesta reducció es tindrà en compte per a quantificar el rendiment net a l’efecte dels pagaments fraccionats.
 • Manté per a 2024 la reducció dels índexs de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF per a les següents activitats agrícoles: raïm de taula (0,32), flors i plantes ornamentals (0,32) i tabac (0,26).
 • Manté per a 2024 les mesures excepcionals per a activitats agrícoles i ramaderes. Es podrà reduir el rendiment net previ en el:
  • 35% del preu del preu d’adquisició del gasoil agrícola necessari per al desenvolupament d’aquestes activitats, degudament documentat en les factures expedides amb motiu d’aquesta adquisició.
  • 15% del preu d’adquisició dels fertilitzants necessaris per al desenvolupament d’aquestes activitats, degudament documentat en les factures expedides amb motiu d’aquesta adquisició.

Les adquisicions s’han d’efectuar en l’exercici 2024, documentades en factures emeses en aquest període.

 • A l’illa de la Palma: es manté per a 2024 la reducció del 20% del rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva de l’IRPF. Aquesta reducció s’ha de tenir en compte també per a quantificar el rendiment net a l’efecte dels pagaments fraccionats corresponents a 2024 en l’IRPF. 

Pel que fa al règim simplificat de l’IVA:

 • Manté per a 2024 els mòduls, així com les instruccions per a la seva aplicació, aplicables en el règim especial simplificat l’any 2023.
 • Redueix, com en anys anteriors, el percentatge aplicable en 2023 per al càlcul de la quota reportada per operacions corrents en el règim simplificat de l’IVA per a determinades activitats ramaderes afectades per crisis sectorials, en concret per a les activitats d’apicultura (0,070) i de serveis de cria, guarda i engreixament d’ocells (0,06625).

Al terme municipal de Lorca, es redueixen en 2024, igual que en anys anteriors en un 20% el rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i també en un 20% la quota reportada per operacions corrents del règim especial simplificat de l’IVA. Totes dues reduccions s’han de tenir en compte també per a quantificar el rendiment net a l’efecte dels pagaments fraccionats corresponents a 2024 en l’IRPF, i per al càlcul tant de la quota trimestral com de la quota anual del règim especial simplificat de l’IVA corresponent a l’any 2024.

Renúncia

Si aplica el règim de mòduls, li convé fer un càlcul del rendiment net que hauria de declarar si estigués en estimació directa i, si li convé més, renunciar a mòduls. I si li interessa el règim d’estimació objectiva que està aplicant, vigili el compliment dels límits excloents en 2023 per no haver de passar a estimació directa en 2024.

Si hi vol renunciar, presenti una declaració censal al desembre (enguany té fins al 2 de gener de 2024 de termini) o exerciti la seva renúncia tàcita presentant l’IVA del primer trimestre de 2024 en règim general (model 303) i el pagament fraccionat d’IRPF en règim d’estimació directa (model 130).

EL PERÍODE DE PROVA EN EL CONTRACTE DE TREBALL

El període de prova és el temps concertat per treballador i empresari a l’inici de la relació laboral durant el qual qualsevol de les dues parts pot donar per finalitzada la relació laboral sense preavís, sense necessitat d’al·legar cap causa i sense dret a indemnització.

Llegir més

Com ja sap, el període de prova és el pacte establert per escrit en el contracte de treball durant el qual, tant l’empresari com el treballador, poden extingir la relació laboral sense necessitat de justificar la causa, ni preavisar i sense que tampoc existeixi dret a indemnització.

En altres paraules, és un període que té com a finalitat que totes dues parts verifiquin si es compleixen les expectatives posades en la relació laboral.

No és un tipus de contracte, no existeix el «contracte de prova» sinó que és una clàusula o pacte que se sol incloure en qualsevol mena de contracte.

Després de la reforma laboral del desembre de 2021 els contractes de formació en alternança (antics contractes per a la formació i l’aprenentatge) no tenen període de prova, i els contractes en pràctiques d’un sol mes com a màxim.

Què ha de saber sobre el període de prova?

 • El seu establiment és optatiu i en cas que s’acordi s’ha de fixar per escrit en el contracte.

Atenció. Si el contracte no diu res ni remet a cap norma, no hi ha període de prova, encara que el conveni el fixi.

 • La seva durada màxima s’estableix en els convenis col·lectius i en defecte d’això la durada no pot excedir de:
  • Sis mesos per als tècnics titulats.
  • Dos mesos per a la resta dels treballadors.

Atenció. En fixar la durada del període de prova, és aconsellable indicar clarament les dates d’inici i finalització (per exemple, de l’1 al 15 de març, en comptes d’utilitzar fórmules com “el període de prova durarà quinze dies”. Així s’eviten possibles controvèrsies en cas de reclamació del treballador sobre quan es considera que comencen i acaben els quinze dies).

 • En les empreses amb menys de 25 treballadors, el període de prova no pot excedir de tres mesos per als treballadors que no siguin tècnics titulats.
 • En el supòsit dels contractes temporals de durada determinada de l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors concertats per temps no superior a sis mesos, el període de prova no pot excedir d’un mes, tret que es disposi una altra cosa en conveni col·lectiu.

Atenció. L’empresari i el treballador estan, respectivament, obligats a dur a terme les experiències que constitueixin l’objecte de la prova. Serà nul el pacte que estableixi un període de prova quan el treballador ja hagi exercit les mateixes funcions amb anterioritat en l’empresa, sota qualsevol modalitat de contractació.

 • Durant el període de prova el treballador té els mateixos drets i obligacions corresponents al lloc de treball que exerceixi com si fos de plantilla, excepte els derivats de la resolució de la relació laboral que es podrà produir a instàncies de qualsevol de les parts durant el seu transcurs.
 • Durant aquest període es pot rescindir la relació laboral per voluntat de qualsevol de les parts sense al·legar cap causa i sense preavís, excepte pacte en contra. La resolució a instància empresarial serà nul·la en el cas de les treballadores per raó d’embaràs, des de la data d’inici de l’embaràs fins al començament del període de suspensió a què es refereix l’article 48.4 de l’ET, o maternitat, tret que concorrin motius no relacionats amb l’embaràs o maternitat.
 • El període de prova es computa a l’efecte d’antiguitat.
 • La situació d’incapacitat temporal, naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància i violència de gènere, que afectin el treballador durant el període de prova, n’interrompen el còmput, sempre que es produeixi d’acord entre les parts.
 • Algunes relacions laborals especials contemplen en els seus reglaments durades màximes específiques del període de prova, com per exemple la del personal al servei de la llar familiar (dos mesos), la del personal d’alta direcció (nou mesos) o la dels esportistes professionals (tres mesos).

QUIN ÉS EL TERMINI DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL LLOGUER D’UN IMMOBLE?

La Llei d’arrendaments urbans (LAU) no estableix un termini concret per a retornar la fiança en acabar un arrendament i es limita a assenyalar que, transcorregut un mes des del lliurament de les claus, si no es retorna la quantitat corresponent per aquest concepte, començarà a reportar interessos.

Llegir més

Un dels principals conflictes en el contracte d’arrendament d’un habitatge es dona en el pagament i devolució de la quantitat en concepte de fiança.

En aquests casos ens sorgeixen els dubtes: Què és la fiança? Quant s’ha de pagar? Quan i com s’ha de retornar?

Fiança

La fiança és una garantia a favor de l’arrendador, per mitjà de la qual, l’inquilí/arrendatari ha de dipositar una certa quantitat en metàl·lic a l’hora de formalitzar el contracte d’arrendament. Té caràcter obligatori, és a dir, no es pot subscriure un contracte de lloguer sense prestar la fiança, perquè en cas contrari la relació jurídica no seria vàlida. Així queda establert en l’article 36 de la Llei d’arrendaments urbans (LAU).

Quin import exigeix la LAU que es lliuri de fiança del lloguer?

A la signatura del contracte és obligatòria l’exigència i prestació de fiança en metàl·lic en quantitat equivalent a una mensualitat de renda en l’arrendament d’habitatges i de dos en l’arrendament per a ús diferent del d’habitatge (com els locals de negoci).

Aquesta quantitat ha de ser dipositada per l’arrendador en la comunitat autònoma corresponent. Si no ho fa, està subjecte a una sèrie de sancions regulades per cada comunitat autònoma.

Les parts poden pactar qualsevol mena de garantia del compliment per l’arrendatari de les seves obligacions arrendatícies addicional a la fiança en metàl·lic.

En el cas de l’arrendament d’habitatge, en contractes de fins a cinc anys de durada, o de fins a set anys si l’arrendador fos persona jurídica, el valor d’aquesta garantia addicional no pot excedir de dues mensualitats de renda.

Queden exceptuades de l’obligació de prestar fiança l’Administració General de l’Estat, les administracions de les comunitats autònomes i les entitats que integren l’administració local, els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials i altres ens públics vinculats o dependents d’elles, i les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social en la seva funció pública de col·laboració en la gestió de la Seguretat Social, així com els seus centres mancomunats, quan la renda hagi de ser satisfeta amb càrrec als seus respectius pressupostos.

Actualització de la fiança

Durant els cinc primers anys de durada del contracte, o durant els set primers anys si l’arrendador fos persona jurídica, la fiança no està subjecta a actualització. Però cada vegada que l’arrendament es prorrogui, l’arrendador pot exigir que la fiança sigui incrementada, o l’arrendatari que disminueixi, fins a fer-se igual a una o dues mensualitats de la renda vigent, segons sigui procedent, al temps de la pròrroga.

L’actualització de la fiança durant el període de temps en què el termini pactat per a l’arrendament excedeixi de cinc anys, o de set anys si l’arrendador fos persona jurídica, es regeix per l’estipulat a aquest efecte per les parts. En cas que no hi hagi pacte específic, els acords sobre l’actualització de la renda es presumeix acceptat també per a l’actualització de la fiança.

Termini de devolució de la fiança

Encara que la LAU no estableix el termini de devolució de la fiança en el lloguer, s’entén que l’arrendador té un mes des del lliurament de les claus.

En concret, l’article 36.4 de la LAU estableix que el saldo de la fiança en metàl·lic que hagi de ser restituït a l’arrendatari al final de l’arrendament, reportarà l’interès legal, transcorregut un mes des del lliurament de les claus sense que s’hagués fet efectiva aquesta restitució.

És obligatori que l’arrendador retorni la fiança del lloguer en el mes següent a la restitució de l’immoble?

La majoria dels tribunals consideren que el propietari disposa d’un mes per a retornar la fiança i que, en conseqüència, el seu inquilí no pot reclamar la devolució abans d’aquest termini. En canvi, un sector més minoritari considera que la fiança s’ha de restituir en finalitzar el contracte i que, transcorregut un mes des de llavors, el propietari incorre en mora. Això li dona un mes de termini per a fer les comprovacions oportunes.

Per tant, recordi que disposa d’un mes com a màxim per comprovar l’estat de l’immoble i el pagament de subministraments, reclamar desperfectes i recuperar la fiança que hagi dipositat en l’organisme corresponent. Indiqui-ho en el document de lliurament de les claus per evitar que el seu inquilí li reclami la fiança amb anterioritat.

OBLIGACIONS FISCALS DESEMBRE 2023 I GENER 2024

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de desembre 2023 i gener 2024. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Desembre

Fins al 12 de desembre

INTRASTAT – Estadística Comerç Intracomunitari

 • Novembre 2023. Obligats a subministrar informació estadística

Fins al 20 de desembre

Renda i societats

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Novembre 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Novembre 2023. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Impost sobre les primes d’assegurances

 • Novembre 2023: 430

Impostos especials de fabricació

 • Setembre 2023. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Novembre 2023: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Novembre 2023. Grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Novembre 2023. Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. Autoliquidació: 592
 • Impost sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d’energia elèctrica nuclear. Pagament fraccionat: 584
 • Any 2022. Impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica. Declaració informativa anual d’operacions amb contribuents: 591

Imposto sobre les transaccions financeres

 • Novembre 2023: 604

Fins al 31 de desembre

IVA

 • Novembre 2023. Finestreta única – Règim d’importació: 369

 

Gener 2024

Fins al 2 de gener de 2024

Renda

 • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2023 i successius: 036/037

IVA

 • Novembre 2023. Autoliquidació: 303
 • Novembre 2023. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Novembre 2023. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • Novembre 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Tercer i quart trimestre 2022 i primer i segon trimestre 2023: sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries suportades per les forces armades dels estats membres de la UE: 381
 • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2023 i successius: 036/037
 • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2024 i successius: 036
 • Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2024 i 2025: 036
 • Renúncia règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2024: sense model
 • Comunicació d’alta en el règim especial del grup d’entitats: 039
 • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d’entitats: 039
 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’entitats: 039
 • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2024: 036/037
 • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2024, 2025 i 2026: 036/037

Declaració d’informació de la utilització de determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal

 • Any 2022: 236