En aquest número:

02 Calendari març

03 Novetats en l’IVA de l’ comerç intracomunitari

08 Quines empreses estan obligades a elaborar un Pla d’igualtat?

11 Característiques i avantatges d’ les societats laborals

14 Com es comptabilitzen les bases imposables negatives de l’Impost sobre Societats?