APROVATS ELS MÒDULS DE L’IRPF/IVA 2020

En el BOE del dia 30 de novembre, s’ha publicat l’Ordre que desenvolupa per a 2020 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat de l’IVA.

Llegir més

Aprovats els mòduls de l’IRPF/IVA 2020

En el BOE del dia 30 de novembre, s’ha publicat l’Ordre que desenvolupa per a 2020 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat de l’IVA.

L’Ordre de mòduls per a l’any 2020 ja és oficial i va entrar en vigor el passat dia 1 de desembre de 2019, amb efectes per a l’any 2020.

En el BOE del 30 de novembre s’ha publicat l’Ordre HAC/1164/2019 que desenvolupa per a l’any 2020 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA (“mòduls”), mantenint l’estructura de l’Ordre HAC/1264/2018, de 27 de novembre, que va ser l’aplicable per a l’any 2019.

Mètode d’estimació objectiva de l’IRPF

Aquesta Ordre de mòduls per a 2020 aporta poques novetats respecte a l’aplicable per a l’any 2019. 

En relació amb el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF:

 • En primer lloc, assenyalar que es mantenen per a l’exercici 2020 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d’aplicació aplicables l’any 2019.
 • Conserva la reducció general del 5% del rendiment net de mòduls per a tots els contribuents (tant per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals com per a la resta d’activitats) que el determinin pel mètode d’estimació objectiva en 2020, assenyalant-se, així mateix, que aquesta reducció es tindrà en compte per a quantificar el rendiment net a l’efecte dels pagaments fraccionats.
 • Manté la reducció dels índexs de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF per a les següents activitats agrícoles: raïm de taula (0,32), flors i plantes ornamentals (0,32) i tabac (0,26).

Activitat

Índex de rendiment net

Raïm de taula

0,32

Flors i plantes ornamentals

0,32

Tabac

0,26

Règim simplificat de l’IVA

Pel que fa al règim simplificat de l’IVA:

 • Manté per a 2020 els mòduls, així com les instruccions per a la seva aplicació, aplicables en el règim especial simplificat l’any 2019.
 • Redueix, com en anys anteriors, el percentatge aplicable en 2020 per al càlcul de la quota reportada per operacions corrents en el règim simplificat de l’IVA per a determinades activitats ramaderes afectades per crisis sectorials, en concret per a les activitats d’apicultura (0,070) i de serveis de cria, guarda i engreixament d’ocells (0,06625).

Terme municipal de Lorca

En el terme municipal de Lorca, es redueixen en 2020 igual que en anys anteriors en un 20% el rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i també en un 20% la quota reportada per operacions corrents del règim especial simplificat de l’IVA.

Totes dues reduccions s’han de tenir en compte també per a quantificar el rendiment net a l’efecte dels pagaments fraccionats corresponents a 2020 en l’IRPF, i per al càlcul tant de la quota trimestral com de la quota anual del règim especial simplificat de l’IVA corresponent a l’any 2020.

Terminis de renúncies o revocacions

Quant als terminis de renúncies o revocacions al mètode d’estimació objectiva com al règim simplificat, comentar que els subjectes passius que desitgin renunciar al règim o revocar la seva renúncia per a l’any 2020 disposaran per a exercitar aquesta opció durant tot el mes de desembre de 2019. No obstant l’anterior, també s’entendrà efectuada la renúncia quan es presenti en termini la declaració-liquidació corresponent al primer trimestre de l’any natural (2020) en què hagi de fer efecte aplicant el règim general.

En cas d’inici de l’activitat, també s’entendrà efectuada la renúncia quan la primera declaració que hagi de presentar el subjecte passiu després del començament de l’activitat es presenti en termini aplicant el règim general.

Límits per a l’aplicació tant del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF com  per al règim especial simplificat de l’IVA 2020

En primer lloc, cal assenyalar que actualment  el Ministeri d’Hisenda i la Federació Nacional de Treballadors Autònoms (ATA) estan negociant una pròrroga per a 2020 dels actuals límits del règim de mòduls.

D’aquesta forma, el Govern mantindrà el límit d’exclusió quan els rendiments íntegres de l’autònom superin els 250.000 euros i quan la facturació a altres empresaris o professionals superin els 125.000 euros. També es mantindrà quan les compres en béns i serveis superin els 250.000 euros.

Cal recordar que la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, va introduir un règim transitori per als exercicis 2016 i 2017 (prorrogat per a 2018 pel Reial decret llei 20/2018, de 29 de desembre i per a 2019 pel Reial decret llei 27/2018, de 28 de desembre), respecte als límits per a l’aplicació tant del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF com per al règim especial simplificat de l’IVA, consistent en una rebaixa d’aquests límits inferior a la prevista en la Llei 26/2014 per a l’exercici 2016, resultant:

 • Límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en els exercicis 2016 a 2019. En els referits exercicis, la magnitud que determina l’exclusió del mètode d’estimació objectiva, relativa als rendiments íntegres obtinguts en el conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, i el límit relatiu a les operacions per les quals existeixi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal en aplicació del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, es fixen en 250.000 i en 125.000 euros, respectivament, enfront de les magnituds inicialment establertes a partir de 2016 per la Llei 26/2014 de 150.000 euros i 75.000 euros. Així mateix, i amb el mateix àmbit temporal d’aplicació, la magnitud referida al volum de compres, inicialment fixada a partir de 2016 en 150.000 euros, queda establerta en 250.000 per als anys 2016 a 2019.
 • Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en els exercicis 2016 a 2019. D’acord amb el règim transitori referent als límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en l’IRPF en els citats exercicis, es disposa, igualment, un règim transitori relatiu als límits que determinen l’exclusió del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, i se n’eleva la magnitud de 150.000 euros a 250.000 euros.

Si bé aquest règim transitori ja no seria aplicable a 2020, la qual cosa suposaria una disminució de l’import d’aquests límits, en els mitjans de comunicació s’ha filtrat que es procedirà a prorrogar-lo per al citat exercici mantenint els imports assenyalats anteriorment, per la qual cosa estarem alerta per a verificar aquesta informació i informarem puntualment de les novetats.

 

ELS VICIS OCULTS EN LA COMPRAVENDA ENTRE PARTICULARS. COM CAL RECLAMAR?

En qualsevol contracte de compravenda la confiança juga un paper fonamental. I, sobretot, en el comprador que presumeix que el bé que adquireix està en perfecte estat d’ús. Si és així, cap problema, però… què succeeix si un cop feta la venda es detecta que el que s’ha comprat té defectes que no es veuen a simple vista? Té defensa el comprador enfront d’aquesta situació? Li ho expliquem…

Llegir més

Els vicis ocults en la compravenda entre particulars. Com cal reclamar?

En qualsevol contracte de compravenda la confiança juga un paper fonamental. I, sobretot, en el comprador que presumeix que el bé que adquireix està en perfecte estat d’ús. Si és així, cap problema, però… què succeeix si un cop feta la venda es detecta que el que s’ha comprat té defectes que no es veuen a simple vista? Té defensa el comprador enfront d’aquesta situació? Li ho expliquem…

Comprar un cotxe o un habitatge és sempre una gran inversió. Per això hem de tenir en compte els anomenats vicis ocults que no es contemplen a simple vista. Moltes persones són víctimes de casos de vici ocult després d’adquirir un vehicle o un habitatge i no saben ben bé què fer o si es pot reclamar.

En qualsevol contracte de compravenda la confiança juga un paper fonamental. I, sobretot, en el comprador que presumeix que el bé que adquireix està en perfecte estat d’ús. Si és així, cap problema, però… què succeeix si un cop feta la venda es detecta que el que s’ha comprat té defectes que no es veuen a simple vista? Té defensa el comprador enfront d’aquesta situació?

Per a tractar de donar resposta a aquest interrogant, el nostre ordenament jurídic contempla la figura del “vici ocult” i de la corresponent responsabilitat del venedor quan aquell es produeix.

Què és un vici ocult? 

Un vici ocult en la compravenda és un defecte greu que no estava a la vista i que no era possible de conèixer pel comprador en el moment de la compra i que una vegada conegut disminueix tant la utilitat de la cosa venuda o la fa impròpia per al seu ús, que el comprador no l’hauria comprat o hauria pagat menys per ella (així es defineix “vici ocult” en l’article 1484 del Codi Civil).

En aquesta circular ens referim a la compravenda entre particulars, a la qual és aplicable el Codi Civil i per tant el “sanejament per vicis ocults”. Si actuéssim com a consumidors, s’aplicaria el que es disposa en la normativa de protecció als consumidors i usuaris.

Per tant, el vici ocult és, en principi, un defecte (o mal) en la cosa o bé que es ven i que no podem detectar en el moment de la compravenda. Però perquè aquest defecte tingui conseqüències jurídiques, -és a dir, perquè doni dret al comprador a reclamar per això-, no n’hi ha prou que existeixi, sinó que ha de complir amb una sèrie de requisits:

A.- Que el defecte (o mal) sigui previ a la compravenda. La càrrega de la prova de quan es va produir li correspon al venedor i si aquest pot demostrar que el mal no existia abans de la compravenda, podrà oposar-lo enfront de la reclamació del comprador.

B.- Que el defecte (o mal) sigui greu i que influeixi decisivament en la decisió de compra. És necessari que, d’haver-ho conegut, el comprador no hagués tancat el negoci, o hagués contractat amb altres condicions (normalment, amb una rebaixa en el preu a pagar).

Ara bé, el defecte ha de ser d’una entitat important, però no ha d’inutilitzar la cosa o bé per a l’ús previst, ja que en aquest cas, el comprador no haurà de reclamar per vicis ocults, sinó que haurà d’optar per una altra mena d’accions.

C.- Que el defecte (o mal) estigui ocult. En cas que el defecte sigui fàcilment detectable el comprador no tindrà dret a reclamar. Almenys, no com a vici ocult.

En aquest sentit, té molta importància la capacitat del comprador d’haver pogut detectar el defecte abans de la venda. Així, els tribunals han considerat que l’experiència o els coneixements professionals del comprador poden invalidar la seva reclamació per vicis ocults, en entendre que podia haver-los detectat sense especial dificultat en el moment de la compravenda (p. ex., una fallada en el funcionament del motor d’un cotxe que pot suposar un vici ocult per a un comprador sense coneixements d’automòbils, pot no ser-ho si el comprador del vehicle és un mecànic).

Com es pot reclamar?

La norma que tracta sobre aquesta problemàtica és el Codi Civil, però sense aplicar un règim de protecció específic i recollint tres possibles tipus d’acció per al comprador, cadascuna d’elles amb pressupòsits i conseqüències diferents:

A.- DEVOLUCIÓ:

Acció redhibitòria. Es regula en l’article 1.486 del Codi Civil, i permet al comprador desistir del contracte, lliurant el bé o la cosa adquirida i podent recuperar les despeses corresponents a l’operació. I, a més, en el cas que pogués demostrar que el venedor coneixia els vicis ocults abans del lliurament, el comprador podrà exigir-li una indemnització pels danys i perjudicis causats (si n’hi ha).

B.- REBAIXA EN EL PREU: 

Acció “quanti minoris”. També es regula en l’article 1.486 del Codi Civil i, en essència, el que pretén és una minoració el preu del bé. Per a això s’hauran de valorar els danys per mitjà de pèrits i el valor resultant del peritatge es restarà al preu de l’operació.

C.- ADEQUACIÓ:

Sanejament. Es regula en l’article 1.484 del Codi Civil, i permet al comprador exigir al venedor l’adequació de la cosa per a la fi al qual se la destina.

Arribats a aquest punt cal fer dos advertiments importants:

· Aquest règim s’aplica a les operacions entre particulars i no a les que es produeixen entre consumidors i professionals, que disposen del seu règim legal propi.

· L’acció de reclamació de vicis ocults té un termini molt breu de prescripció, concretament de 6 mesos des del lliurament del bé.

En el cas que transcorri el termini de 6 mesos i no s’hagi pogut acudir als tribunals, quedarà l’opció de reclamar judicialment, per motius generals relacionats amb el contracte de compravenda (i no per vicis o defectes ocults). Per exemple, podem utilitzar l’acció de resolució del contracte per incompliment de les obligacions d’una de les parts (art. 1124 del Codi Civil) o l’acció de nul·litat per haver prestat la part compradora el seu consentiment en el contracte per error o dol (utilitzar engany perquè un dels contractants subscrigui el contracte, que sense aquest engany, no hauria fet).

El perjudicat podrà triar entre exigir el compliment dels pactes o rescindir el contracte, amb el rescabalament dels danys i perjudicis causats en tots dos casos.

FINS AL 31 DE DESEMBRE POT MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ COM A AUTÒNOM

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 31 de desembre. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2020.

Llegir més

Fins al 31 de desembre pot modificar la base de cotització com a autònom

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 31 de desembre. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2020.

Els autònoms són els únics que poden triar la base per la qual cotitzen. Aquesta decisió és molt important ja que d’ella depenen les seves prestacions presents i la seva futura pensió. La base de cotització es pot modificar fàcilment i de manera telemàtica a través del sistema RED. No obstant això, cal tenir en compte els tràmits i els períodes per a fer el canvi

Com ja l’hem anat informant, des del passat 01-01-2018, s’estableix que els autònoms podran canviar de base de cotització fins a 4 vegades a l’any (el dia primer d’abril, juliol, octubre i gener). Fins llavors, només es permetien 2 canvis a l’any (abans de l’1 de maig, amb efectes des del primer de juliol següent; i abans del primer de novembre, amb efecte des del primer de gener de l’exercici següent). 

Doncs bé, li recordem que fins al 31 desembre  de 2019 inclusivament,  i amb efectes per a l’1 de gener de 2020, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edat.

Poden triar la base de cotització que vulguin entre el mínim de 944,40 euros mensuals i el màxim de 4.070,10 euros mensuals. En funció d’aquesta decisió, pagarà més o menys quota.

A més, també pot sol·licitar que la quantia per la qual cotitza es vagi incrementant automàticament cada any en la mateixa proporció que ho hagi fet la base mínima o màxima de cotització, o comunicar que renuncia a aquest increment, i tot això haurà de comunicar-ho també abans de l’1 de gener de 2020. 

Bases de cotització aplicables en 2019

 • Base mínima de cotització: 944,40 euros mensuals.
 • Base màxima de cotització: 4.070,10 euros mensuals.
 • Els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2019, tinguin 47 anys d’edat, si la seva base de cotització fos inferior a 2.052,00 euros mensuals no podran triar una base de quantia superior a 2.077,80 euros mensuals, tret que exercitin la seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny de 2019, la qual cosa produirà efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la seva defunció, s’hagi hagut de posar al capdavant del negoci i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 47 anys, i en aquest cas no existirà aquesta limitació.
 • La base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2019, tinguin complerta l’edat de 48 anys o més estarà compresa entre les quanties de 1.018,50 i 2.077,80 euros mensuals, tret que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la seva defunció, s’hagi hagut de posar al capdavant del negoci i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 45 anys o més, i en aquest cas l’elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 944,40 i 2.077,80 euros mensuals.
 • No obstant això, la base de cotització dels treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social cinc anys o més, tindran les següents quanties:

a) Si l’última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 2.052,00 euros mensuals, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre 944,40 euros mensuals i 2.077,80 euros mensuals.

b) Si l’última base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.052,00 euros mensuals, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre 944,40 euros mensuals i l’import d’aquella incrementat en un 7% amb el topall de la base màxima.

La base mínima de cotització de l’autònom que en algun moment de l’any 2018 i de manera simultània hi ha tingut contractat 10 treballadors o més per compte d’altri, així com la de l’autònom societari és de 1.214,10 euros mensuals, la qual cosa implica una quota mínima mensual d’autònoms de 364,20 euros mensuals (grup de cotització 1 del Règim General).

Si està interessat a modificar la base de cotització (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’incapacitat temporal), els agrairíem que ens ho fessin saber com més aviat millor.

OBLIGACIONS FISCALS DE LES EMPRESES I AUTÒNOMS D’AQUÍ AL 31 DE DESEMBRE DE 2019

Per a l’aplicació de determinats règims fiscals especials ha d’exercitar-se l’opció davant l’Administració Tributària abans del 31 de desembre i tenir en compte tots els models i obligacions tributàries que hem de presentar com a pimes i autònoms.

Llegir més

Obligacions fiscals de les empreses i autònoms d’aquí al 31 de desembre de 2019

Per a l’aplicació de determinats règims fiscals especials ha d’exercitar-se l’opció davant l’Administració Tributària abans del 31 de desembre i tenir en compte tots els models i obligacions tributàries que hem de presentar com a pimes i autònoms.

Li recordem que per a l’aplicació de determinats règims fiscals especials s’ha d’exercitar l’opció davant l’Administració Tributària abans del 31 de desembre i tenir en compte tots els models i obligacions tributàries així com altres dades que haurem de revisar abans del tancament de l’exercici, i determinar en quins casos pot ser beneficiós per a les empreses i autònoms. 

Fins al 20 de desembre de 2019

RENDA I SOCIETATS

 • Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Novembre 2019. Grans empreses: models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

 • Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

Exercici en curs:

Règim general: model 202

Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): model 222

IVA

 • Novembre 2019. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Novembre 2019. Operacions assimilades a les importacions: 380

Fins al 30 de desembre de 2019

IVA

 • Novembre 2019. Autoliquidació: 303
 • Novembre 2019. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Novembre 2019. Grup d’entitats, model agregat: 353

Fins al 31 de desembre de 2019

RENDA

 • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2020 i successius. Models 036/037

Atenció. També s’entendrà efectuada la renúncia quan es presenti en termini la declaració-liquidació corresponent al primer trimestre de l’any natural (2020) en què hagi de fer efecte aplicant el règim general. En cas d’inici de l’activitat, també s’entendrà efectuada la renúncia quan la primera declaració que hagi de presentar el subjecte passiu després del començament de l’activitat es presenti en termini aplicant el règim general.

IVA

 • Renúncia o revocació règims simplificat, agricultura, ramaderia i pesca per a 2020 i successius. Mod. 036/037
 • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2020 i successius. Mod. 036
 • Opció tributació en destinació vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2020 i 2021. Mod. 036
 • Renúncia règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2020: sense model
 • Comunicació d’alta en el règim especial del grup d’entitats. Mod. 039
 • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d’entitats. Mod. 039
 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’entitats. Mod. 039
 • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2020: Mod.036/037
 • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2020, 2021 i 2022: Mod.036/037

Altres opcions a tenir en compte…

 • Opció subjecció a l’IVA per a 2020 i successius i comunicació subjecció a l’IVA pels subjectes passius en règim agrícola, subjectes passius exempts sense dret a deducció i persones jurídiques que no actuïn com a empresaris o professionals si les seves adquisicions intracomunitàries de béns no han superat els 10.000 €: en qualsevol moment i 1 mes des que s’aconsegueix aquest límit, respectivament.
 • Comunicació de subjecció a l’IVA en vendes a distància: 1 mes des que se superen els 35.000 €.
 • Opció pel règim especial d’arrendament d’habitatges en l’impost sobre societats: les societats que es vulguin beneficiar d’aquest règim que permet una menor tributació, s’hi han d’acollir mitjançant comunicació a l’Agència Tributària abans de final d’any.
 • Valors cadastrals: les societats destinades a l’arrendament d’immobles, hauran de revisar si el valor cadastral dels immobles destinats a l’arrendament superen els 601.010 euros, ja que, en aquest supòsit, s’hauran de donar d’alta per l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). En aquest cas hauran de sol·licitar el certificat, necessari perquè no els siguin practicades retencions pels arrendataris. D’altra banda, en el cas de modificacions o alteracions en els immobles, s’ha de presentar l’oportuna comunicació davant el Cadastre amb la finalitat que sigui incorporada per a l’any vinent.

IAE: encara que l’impost sobre activitats econòmiques és un impost que gaudeix d’una exempció important per a les pimes, atès que només estan obligades al seu pagament les entitats que tinguin un import net de xifra de negocis superior al 1.000.000 €, les empreses que canviïn el seu volum de negocis en l’últim impost sobre societats presentat, estan obligades a notificar aquest canvi a l’administració tributària abans del 31 de desembre.

 • Règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats en territori espanyol: aquest règim pot ser aplicat en el període en què s’efectuï el canvi de residència i durant els 5 períodes impositius següents, sempre que s’hi hagués optat. Pel que en cas que l’actual període sigui el cinquè any posterior al trasllat, el pròxim exercici es tributarà com a resident, i s’haurà de presentar la declaració d’IRPF. En aquest cas l’empresa ocupadora haurà de subjectar-ho al règim general de retencions.
 • Comunicació de circumstàncies personals dels empleats a l’efecte de la pràctica de retencions, que han de facilitar a l’empresa per al càlcul de les retencions de l’exercici (model 145).

INVERSIONS FINANCERES

Si disposa de liquiditat per a invertir o té saldos amb rendibilitat baixa, estem a la seva disposició per a aconsellar-li la millor inversió, aprofitant tots els avantatges fiscals.

IVA

Encara que al desembre no cal presentar cap model relacionat amb l’IVA, sempre és recomanable revisar els nostres comptes per a veure quines compres previstes podem avançar per a deduir-nos aquest IVA suportat abans de l’últim trimestre i de la declaració anual. Abans del dia 30 de gener haurem de presentar dos models: el model 303, d’autoliquidació trimestral de l’IVA, i el model 390, la declaració i el resum anual de l’IVA.

DECISIONS ABANS DEL TANCAMENT EN L’IRPF I EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

Abans del 31 de desembre d’aquest any cal prendre les decisions més adequades que permetin ajustar la tributació i reduir la factura final de l’IRPF i de l’impost sobre societats.

AJUDES I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions per a la realització de projectes de recerca aplicada en el sector apícola i els seus productes dins del Programa Nacional de Mesures d’Ajuda a l’Apicultura

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 285

Data de publicació: 27/11/2019

Termini: 19/12/2019

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/27/pdfs/BOE-B-2019-51375.pdf

2. Ajudes, en règim de concurrència competitiva, a projectes d’entitats locals afectades per un procés de tancament de centrals termoelèctriques de carbó

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 281

Data de publicació: 22/11/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/22/pdfs/BOE-A-2019-16856.pdf

3. Subvencions del programa d’iniciació i consolidació de l’exportació ICEX NEXT

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. butlletí: 279

Data de publicació: 20/11/2019

Termini: 30/11/2020

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/20/pdfs/BOE-B-2019-49952.pdf

4. Ajuts, en règim de concurrència competitiva, per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 273

Data de publicació: 13/11/2019

Termini: 17/12/2019

Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/13/pdfs/BOE-B-2019-48552.pdf

5. Ajuts públics en el marc de la Línia de Foment d’Innovació des de la Demanda (Línia FID), per a la Compra Pública d’Innovació

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 273

Data de publicació: 13/11/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/13/pdfs/BOE-A-2019-16323.pdf

6. Ajuts destinats a la prevenció de riscos i seguretat minera, en l’àmbit d’una mineria sostenible, de les activitats mineres no energètiques

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 266

Data de publicació: 5/11/2019

Termini: 6/12/2019

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/05/pdfs/BOE-B-2019-47069.pdf

7. Subvencions per les quals s’adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats pels últims temporals

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 273

Data de publicació: 13/11/2019

Termini: 14/12/2019

Organisme oficial: Ministeri de Política Territorial i Funció Pública

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/13/pdfs/BOE-B-2019-48548.pdf

CATALUNYA. AJUDES I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm, corresponents a la campanya 2019-2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8004

Data de publicació: 18/11/2019

Termini: 15/10/2020

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8004/1770575.pdf

2. Ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8009

Data de publicació: 25/11/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8009/1771841.pdf

3. Subvencions a associacions i fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament d’actuacions d’educació i sensibilització ambiental, per als anys 2020 i 2021, per promoure l’aprenentatge servei i el servei comunitari ambiental

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí:  8008

Data de publicació: 22/11/2019

Termini: 23/12/2019

Organisme oficial: Departament de Territori i Sostenibilitat

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8008/1771556.pdf

4. Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell (FI)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7999

Data de publicació: 11/11/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7999/1769375.pdf

5. Ajuts a la distribució i l’explotació d’espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7996

Data de publicació: 6/11/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7996/1768756.pdf

6. Ajuts dels Cupons Indústria 4.0

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7996

Data de publicació: 6/11/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7996/1768548.pdf

DIES INHÀBILS 2020

En el BOE del dia 4 de desembre s’ha aprovat el calendari de dies inhàbils en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per a l’any 2020, a l’efecte de còmputs de terminis.

Llegir més

Dies inhàbils 2020

En el BOE del dia 4 de desembre s’ha aprovat el calendari de dies inhàbils en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per a l’any 2020, a l’efecte de còmputs de terminis.

L’informem que pot consultar el calendari de dies inhàbils per al 2020 de les diferents comunitats autònomes. Es poden posar en contacte amb nosaltres per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

¡Atenció! Son dies inhàbils:

· En tot el territori nacional: els dissabtes, els diumenges i els dies declarats com a festes d’àmbit nacional no substituïbles, o sobre les quals la totalitat de les comunitats autònomes no ha exercit la facultat de substitució.

· En l’àmbit territorial de les comunitats autònomes: aquells dies determinats per cada comunitat autònoma com a festius.

· En els àmbits territorials de les entitats que integren l’Administració Local: els dies que estableixin les respectives comunitats autònomes en els seus corresponents calendaris de dies inhàbils.

2020 – Calendari de dies inhàbils

Gener: tots els dissabtes i diumenges del mes.

Dia 1: inhàbil en tot el territori nacional.

Dia 6: inhàbil en tot el territori nacional.

Febrer: tots els dissabtes i diumenges del mes.

Dia 28: inhàbil en la Comunitat Autònoma d’Andalusia.

Març: tots els dissabtes i diumenges del mes.

Dia 13: inhàbil a la Ciutat de Melilla.

Dia 19: inhàbil en les comunitats autònomes de Castella-la Manxa, de Galícia, de la Regió de Múrcia, del País Basc, així com en la Comunitat Valenciana i en la Comunitat Foral de Navarra.

Abril: tots els dissabtes i diumenges del mes.

Dia 9: inhàbil en les comunitats autònomes d’Andalusia, d’Aragó, del Principat d’Astúries, de les Illes Balears, de Canàries, de Cantàbria, de Castella-la Manxa, d’Extremadura, de Galícia, de la Regió de Múrcia, del País Basc, de La Rioja, així com en la Comunitat de Castella i Lleó, en la Comunitat de Madrid, en la Comunitat Foral de Navarra, a la Ciutat de Ceuta i a la Ciutat de Melilla.

Dia 10: inhàbil en tot el territori nacional.

Dia 13: inhàbil en les comunitats autònomes de les Illes Balears, de Cantàbria, de Castella-la Manxa, de Catalunya, del País Basc, de La Rioja, així com en la Comunitat Valenciana i en la Comunitat Foral de Navarra.

Dia 23: inhàbil en la Comunitat Autònoma d’Aragó i en la Comunitat de Castella i Lleó.

Maig: tots els dissabtes i diumenges del mes.

Dia 1: inhàbil en tot el territori nacional.

Juny: tots els dissabtes i diumenges del mes.

Dia 9: inhàbil en les comunitats autònomes de la Regió de Múrcia i de La Rioja.

Dia 11: inhàbil en la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa.

Dia 24: inhàbil en les comunitats autònomes de Catalunya i de Galícia, així com en la Comunitat Valenciana.

Juliol: tots els dissabtes i diumenges del mes.

Dia 28: inhàbil en la Comunitat Autònoma de Cantàbria.

Dia 31: inhàbil a la Ciutat de Ceuta i a la Ciutat de Melilla.

Setembre: tots els dissabtes i diumenges del mes.

Dia 2: inhàbil a la Ciutat de Ceuta.

Dia 8: inhàbil en les comunitats autònomes del Principat d’Astúries i d’Extremadura.

Dia 11: inhàbil en la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Dia 15: inhàbil en la Comunitat Autònoma de Cantàbria.

Octubre: tots els dissabtes i diumenges del mes.

Dia 9: inhàbil en la Comunitat Valenciana.

Dia 12: inhàbil en tot el territori nacional.

Novembre: tots els dissabtes i diumenges del mes.

Dia 2: inhàbil en les comunitats autònomes d’Andalusia, d’Aragó, del Principat d’Astúries, d’Extremadura, així com en la Comunitat de Castella i Lleó i la Comunitat de Madrid.

Desembre: tots els dissabtes i diumenges del mes.

Dia 7: inhàbil en les comunitats autònomes d’Andalusia, d’Aragó, del Principat d’Astúries, de les Illes Balears, de Canàries, d’Extremadura, de la Regió de Múrcia, de la Rioja, així com en la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó, en la Comunitat de Madrid, en la Comunitat Foral de Navarra i a la Ciutat de Ceuta i a la Ciutat de Melilla.

Dia 8: inhàbil en tot el territori nacional.

Dia 25: inhàbil en tot el territori nacional.

CANÀRIES

En la Comunitat Autònoma de Canàries, el Decret 83/2019, de 22 de maig, pel qual es determina el calendari de festes laborals de la Comunitat Autònoma de Canàries per a l’any 2020 (BOC de 6 de juny), disposa que: a les illes de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canària, La Gomera, La Palma, Lanzarote i Tenerife, les festes laborals seran, a més, les següents: a El Hierro: el 24 de setembre, festivitat de Nuestra Señora de los Reyes; a Fuerteventura: el 18 de setembre, festivitat de Nuestra Señora de la Peña; a Gran Canària: el 8 de setembre, festivitat de Nuestra Señora del Pino; a La Gomera: el 5 d’octubre, festivitat de Nuestra Señora de Guadalupe; a la Palma: el 5 d’agost, festivitat de Nuestra Señora de Las Nieves; a Lanzarote: el 15 de setembre, festivitat de Nuestra Señora de los Dolores; a Tenerife: el 7 de setembre, festivitat de la Bajada de la Virgen del Socorro.

CATALUNYA

En la Comunitat Autònoma de Catalunya, l’Ordre TSF/116/2019, de 7 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2020 (DOGC del 14) disposa que: «En el territori d’Aran, d’acord amb el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny (Festa d’Aran)».