FISCAL

QUÈ RETENCIÓ S’APLICA ALS ADMINISTRADORS SOCIETARIS?


Sobre les retribucions satisfetes per la condició d’administrador s’aplica una retenció fixa del 35% (percentatge que es redueix al 19% per societats la xifra de negocis sigui inferior a 100.000 euros). Sobre la resta de retribucions s’aplica el tipus de retenció que resulti segons el seu volum i les circumstàncies familiars de l’afectat, com passa amb qualsevol altre treballador.

LABORAL

¿SÓN OBLIGATÒRIES LES REVISIONS MÈDIQUES ALS TREBALLADORS?

L’empresa està obligada a vigilar l’estat de salut dels seus treballadors, pel que ha de oferir-los la possibilitat de fer-se una revisió mèdica. La llei l’obliga a oferir la revisió de forma periòdica i s’ha de fer càrrec de tots els costos que es generin. Ara bé, un cop la seva empresa compleixi amb la seva obligació d’oferir la revisió mèdica, en general els seus treballadors podran decidir si es la fan o no. No obstant això, la llei preveu alguns casos en què sí que podrà obligar els seus treballadors a fer-se la revisió (per exemple, quan la revisió sigui imprescindible per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels seus empleats).

MERCANTIL

QUANT TARDA UNA TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA?

En general, i des de l’entrada en vigor de la Zona Única de Pagaments en Euros, també coneguda com SEPA, tant les transferències nacionals realitzades en euros, com les internacionals -també a euros- dirigides a països pertanyents a l’espai europeu, tenen un termini màxim d’un dia hàbil. No obstant això, hi ha excepcions, com seria el cas de les transferències ordinàries instantànies. Totes aquelles que es realitzin entre dos comptes d’un mateix banc, per exemple, seran instantànies ja que es tracta d’una transferència interna, només suposa un mer apunt comptable per a l’entitat. Totes les entitats tenen una hora de tall, i si realitza la transferència moments després d’aquesta hora, l’ordre es considerarà rebuda el següent dia hàbil. Per això, és molt important tenir en compte aquesta hora, ja que, de fer la transferència abans o després d’aquesta hora, trigarà a 1 dia hàbil més o menys.

CARTES I AVISOS

AJUDES I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i PIMES relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament a nivell estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

CARTES I AVISOS

CATALUNYA. AJUDES I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i PIMES relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

BUTLLETÍ. ACTUALITAT JURÍDICA I ECONÒMICA

Actualitat jurídica i econòmica per a empreses i directius.

CALENDARI FISCAL

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de maig i juny. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

CALENDARI LABORAL

L’informem que s’ha publicat al BOE la relació de Festes Laborals per a l’any 2018.

CALENDARI MERCANTIL – DIES INHÀBILS

L’informem que pot consultar el calendari de dies inhàbils per al 2018 de les diferents comunitats autònomes. Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.