AL TANCAMENT DE L’EXERCICI NO OBLIDI DOTAR UNA PROVISIÓ PER GARANTIES DE REPARACIÓ

D’acord amb la normativa fiscal i comptable, si la seva empresa presta garantia de reparació i revisió en les seves vendes de béns o en els seus serveis, en tancar els comptes de l’exercici pot comptabilitzar com a despesa no només l’import en el qual efectivament hagi incorregut per aquest motiu sinó també una provisió per cobrir el risc d’incórrer en aquestes despeses en el futur.

Llegir més

Al tancament de l’exercici no oblidi dotar una provisió per garanties de reparació

D’acord amb la normativa fiscal i comptable, si la seva empresa presta garantia de reparació i revisió en les seves vendes de béns o en els seus serveis, en tancar els comptes de l’exercici pot comptabilitzar com a despesa no només l’import en el qual efectivament hagi incorregut per aquest motiu sinó també una provisió per cobrir el risc d’incórrer en aquestes despeses en el futur.

Des del punt de vista comptable, les provisions són passius que representen obligacions expresses o tàcites, clarament especificades quant a la seva naturalesa, però en la data del tancament de l’exercici, indeterminades quant al seu import exacte o a la data en què es produiran.

Enfront d’aquest concepte de provisió proporcionat per la normativa comptable, la normativa reguladora de l’impost sobre societats estableix un caràcter més restrictiu. D’aquesta manera, una provisió comptabilitzada pot no ser despesa deduïble fiscalment. A això cal afegir que, mentre que una provisió no estigui comptabilitzada, mai podrà ser despesa deduïble des d’un punt de vista fiscal, en regir el principi d’inscripció comptable.

És la pròpia Llei de l’impost sobre societats (LIS) la que limita la deduïbilitat fiscal de les provisions, límits que es regulen en l’article 14 de la llei esmentada.

Quin és l’import deduïble de les despeses inherents als riscos derivats de garanties de reparació i revisió?

Les despeses inherents als riscos derivats de garanties de reparació i revisió seran deduïbles fins a l’import necessari per determinar un saldo de la provisió no superior al resultat d’aplicar, a les vendes amb garanties vives a la conclusió del període impositiu, el percentatge determinat per la proporció en què s’haguessin trobat les despeses realitzades per a fer front a les garanties que hi haguessin hagut en el període impositiu i en els dos anteriors en relació a les vendes amb garanties realitzades en aquests períodes impositius (14.9 de la LIS).

El que es disposa en el paràgraf anterior també s’aplicarà a les dotacions per a la cobertura de despeses accessòries per devolucions de vendes regulades en l’article 14.3.d) de la LIS.

Per tant, els contribuents hauran de realitzar un ajust positiu per l’import d’aquestes despeses que no resulten deduïbles per excedir de l’import establert en aquest precepte.

Les entitats de nova creació també podran deduir la dotació indicada, mitjançant la fixació del percentatge referit respecte de les despeses i vendes realitzats en els períodes impositius que haguessin transcorregut.

Tingui en compte que per realitzar aquest càlcul podrà considerar com a despesa per garanties els següents conceptes:

 • Reparacions. Totes les despeses de reparació (salaris dels operaris, materials, amortització d’actius utilitzats en el servei de reparacions, etc.). També s’inclouen les despeses per les revisions gratuïtes ofertes dins de la garantia.
 • Substitucions. Si es veu obligat a substituir alguns productes, computi també el cost dels nous lliurats a canvi, així com els costos associats a la substitució (transport, mà d’obra, etc.).
 • Devolucions. I en cas de devolucions, totes les despeses accessòries a la devolució (per exemple, per la recollida del producte rebutjat). No es considera com a despesa el cost dels productes retornats, ja que aquesta despesa ja estarà computada a través de la disminució d’inventari.

FINS AL 30 DE SETEMBRE POT MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ COM A AUTÒNOM

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota que es paga, dins dels límits permesos segons edat, fins al 30 de setembre. És el tercer termini de 2019, però l’última oportunitat per als qui vulguin que la seva base pugi o baixi dins de l’any. A partir d’octubre, els canvis no es farien efectius fins a 2020.

Llegir més

Fins al 30 de setembre pot modificar la base de cotització com a autònom

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota que es paga, dins dels límits permesos segons edat, fins al 30 de setembre. És el tercer termini de 2019, però l’última oportunitat per als qui vulguin que la seva base pugi o baixi dins de l’any. A partir d’octubre, els canvis no es farien efectius fins a 2020.

Els autònoms són els únics que poden triar la base per la qual cotitzar. Aquesta decisió és molt important ja que d’ella depenen les seves prestacions presents i la seva pensió. La base de cotització es pot modificar senzillament i telemàtica a través del sistema RED. No obstant això, cal tenir en compte els tràmits i els períodes per a fer el canvi.

Atenció. L’elecció que es faci de la quota serà molt important, perquè aquest és el paràmetre que marca la quantia de les prestacions que rebrà l’autònom en cas de malaltia, accident, atur, maternitat o jubilació. De l’1 de juliol i fins al 30 de setembre els autònoms poden canviar la seva base de cotització. És el tercer termini de 2019, però l’última oportunitat per als qui vulguin que la seva base pugi o baixi dins de l’any. A partir d’octubre, els canvis no es farien efectius fins a 2020.

Li recordem que des de l’01-01-2018, s’estableix que els autònoms podran canviar de base de cotització fins a 4 vegades l’any (el dia primer d’abril, juliol, octubre i gener). Fins llavors, només es permetien 2 canvis per any (abans de l’1 de maig, amb efectes des del primer de juliol següent; i abans del primer de novembre, amb efecte des del primer de gener de l’exercici següent). 

Doncs bé, tingui present que fins al 30 de setembre de 2019 inclusivament,  i amb efectes per a l’1 d’octubre, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota que es paga, dins dels límits permesos segons la seva edat.

Poden triar la base de cotització que vulguin entre el mínim de 944,40 euros mensuals i el màxim de 4.070,10 euros mensuals. En funció d’aquesta decisió, pagarà més o menys quota.

A més, també pot sol·licitar que la quantia per la qual cotitza es vagi incrementant automàticament cada any en la mateixa proporció que ho hagi fet la base mínima o màxima de cotització, o comunicar que renuncia a aquest increment, tot això haurà de comunicar-ho també abans de l’1 d’octubre.   

Bases de cotització aplicables el 2019

 • Base mínima de cotització: 944,40 euros mensuals.
 • Base màxima de cotització: 4.070,10 euros mensuals.
 • Els treballadors autònoms que, a 1 de gener del 2019, tinguin 47 anys, si la seva base de cotització fos inferior a 2.052,00 euros mensuals no podran triar una base de quantia superior a 2.077,80 euros mensuals, tret que exercitin la seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny del 2019, la qual cosa produirà efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la seva defunció, s’hi hagi hagut de posar al capdavant i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 47 anys, en aquest cas no existirà aquesta limitació.
 • La base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de gener del 2019, tinguin complerta l’edat de 48 anys o més estarà compresa entre les quanties de 1.018,50 i 2.077,80 euros mensuals, tret que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la seva defunció, s’hi hagi hagut de posar al capdavant i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 45 anys o més, en aquest cas l’elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 944,40 i 2.077,80 euros mensuals.
 • No obstant això, la base de cotització dels treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social cinc anys o més, tindran les quanties següents:

a) Si l’última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 2.052,00 euros mensuals, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre 944,40 euros mensuals i 2.077,80 euros mensuals.

b) Si l’última base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.052,00 euros mensuals, s’haurà de cotitzar per una base compresa entre 944,40 euros mensuals i l’import d’aquella incrementat en un 7% amb el límit de la base màxima.

La base mínima de cotització de l’autònom que en algun moment de l’any 2018 i de manera simultània hagi tingut contractats 10 treballadors o més per compte d’altri, així com la de l’autònom societari és de 1.214,10 euros mensuals, la qual cosa implica una quota mínima mensual d’autònoms de 364,20 euros mensuals (grup de cotització 1 del règim general).

Si està interessat a modificar la base de cotització (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’incapacitat temporal), els agrairíem que ens ho fessin saber com més aviat millor. 

CONEIX ELS SEUS DRETS QUAN VIATJA AMB AVIÓ?

La Unió Europea disposa d’una detallada regulació dels drets dels passatgers aeris, amb indemnitzacions i altres atencions per a compensar els inconvenients que pot causar el mal funcionament del servei. Li ho expliquem i l’ajudem en la seva reclamació…

Llegir més

Coneix els seus drets quan viatja amb avió?

La Unió Europea disposa d’una detallada regulació dels drets dels passatgers aeris, amb indemnitzacions i altres atencions per a compensar els inconvenients que pot causar el mal funcionament del servei. Li ho expliquem i l’ajudem en la seva reclamació…

Quan reserva un vol amb destinació a algun país de la Unió Europea (UE) no pensa que puguin succeir incidents que l’obliguin a modificar els seus plans. No obstant això, amb més freqüència del desitjat es produeixen casos d’overbooking, cancel·lacions de vols i retards.

Atenció. En viatjar amb avió existeixen uns drets que assisteixen al passatger i sobre els quals ha d’estar informat, i si escau sol·licitar una reclamació. 

La UE disposa d’una detallada regulació dels drets dels passatgers aeris, amb indemnitzacions i altres atencions per a compensar els inconvenients que pot causar el mal funcionament del servei. 

Aquesta regulació s’aplica als vols amb sortida o arribada de o a un estat UE, Islàndia, Noruega o Suïssa, independentment de la nacionalitat de l’aerolínia.

La normativa europea contempla compensacions en aquests tres casos:

1.- DENEGACIÓ D’EMBARCAMENT (overbooking)

Drets dels passatgers:

A) Dret al reemborsament en 7 dies o a un transport alternatiu.

B) Dret d’atenció: menjar i refrescos suficients, en funció del temps d’espera, així com 2 comunicacions.

C) Dret de compensació: segons la distància del vol i del seu caràcter intracomunitari o no.

DISTÀNCIA

INTRACOMUNITARI

NO INTRACOMUNITARI

Fins a 1.500 km

250,00 €

250,00 €

Entre 1.500 i 3.500 km

400,00 €

400,00 €

A partir de 3.500 km

400,00 €

600,00 €

2.- CANCEL·LACIÓ DEL VOL

Drets dels passatgers:

A) Dret al reemborsament en 7 dies o a un transporte alternatiu.

B) Dret d’atenció: menjar i refrescos suficients, en funció del temps d’espera, així com 2 comunicacions.

Si el transport alternatiu és, com a mínim, l’endemà o hi ha una estada addicional a la prevista pel passatger, aquest té dret a allotjar-se en un hotel i a transport entre l’aeroport i l’allotjament.

C) Dret de compensació: segons la distància del vol i del seu caràcter intracomunitari o no.

DISTÀNCIA

INTRACOMUNITARI

NO INTRACOMUNITARI

Fins a 1.500 km

250,00 €

250,00 €

Entre 1.500 i 3.500 km

400,00 €

400,00 €

A partir de 3.500 km

400,00 €

600,00 €

Atenció. No hi haurà dret a compensació en els casos següents:  

 1. Si la cancel·lació es deu a circumstàncies extraordinàries i imprevisibles
 1. Si la companyia ha avisat amb suficient antelació; és a dir:

Almenys amb dues setmanes d’antelació.

Entre dues setmanes i set dies d’antelació, si el nou vol ofert surt amb una antelació no superior a 2 hores respecte de l’hora prevista i arriba a la destinació final amb menys de 4 hores de retard respecte a l’hora d’arribada prevista

Amb menys de 7 dies d’antelació, si el nou vol ofert surt amb una antelació no superior a 1 hora respecte de l’hora de sortida prevista i arriba a la seva destinació final amb menys de 2 hores de retard respecte de l’hora prevista.

3.- GRAN RETARD (2 hores o més)

Drets dels passatgers:

 1. Dret d’atenció: menjar i beguda suficients en funció del temps de demora, allotjament en hotel quan calgui (inclosos els desplaçaments), així com 2 comunicacions, si el retard és de:
 • · 2 hores o més, per a vols de 1.500 km o menys
 • · 3 hores o més, per a vols més llargs efectuats dins de la UE i per a altres vols de 1.500 i 3.500 km, 
 • · 4 hores o més, per a vols de més de 3.500 km efectuats fora de la UE. 
 • · 5 hores o més, per a tots els vols
 1. Dret al reemborsament: quan el retard sigui de 5 hores o més. En aquest cas la companyia haurà d’oferir la devolució de l’import del bitllet en el termini de 7 dies, juntament amb un bitllet gratuït de tornada al primer punt de partida, si escau.
 1. Dret d’informació: la companyia aèria ha de proporcionar un imprès on s’indiquin les normes en matèria de compensació i assistència.
 1. Dret de compensació, si el retard és de 3 hores o més (excepte circumstàncies extraordinàries):

DISTÀNCIA

INDEMNITZACIÓ

Fins a 1.500 km

250,00 €

Entre 1.500 i 3.500 km

400,00 €

A partir de 3.500 km

600,00 € extrac./400,00 € intrac.

[Això és una aproximació genèrica als drets dels passatgers aeris a la UE. La seva regulació total i detallada es troba en el Reglament (CE) 261/2004, de l’11 de febrer]

 

RECORDATORI OCTUBRE 2019: DECLARACIÓ D’IVA, RETENCIONS I PAGAMENTS FRACCIONATS DE RENDA I SOCIETATS

Recordi que el pròxim 21 d’octubre finalitza el termini per a fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i del pagament fraccionat de societats i renda corresponent al tercer trimestre 2019. Per poder domiciliar el pagament de les liquidacions, el termini finalitza el 15 d’octubre.

Llegir més

Recordatori octubre 2019: declaració d’IVA, retencions i pagaments fraccionats de renda i societats

Recordi que el pròxim 21 d’octubre finalitza el termini per a fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i del pagament fraccionat de societats i renda corresponent al tercer trimestre 2019. Per poder domiciliar el pagament de les liquidacions, el termini finalitza el 15 d’octubre.

Li recordem que el mes d’octubre ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i del pagament fraccionat de societats (exercici  en curs) i renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva). 

En concret, el pròxim dia 21 d’octubre s’ha de presentar i si escau procedir a l’ingrés del 3r TRIMESTRE 2019 corresponent a l’IVA i al pagament fraccionat de l’IRPF en relació a les activitats empresarials i professionals, així com a l’ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital.

En el cas de societats, els recordem també que el pròxim dia 21 d’octubre finalitza el termini per presentar el segon pagament fraccionat de 2019 de l’impost sobre societats.

Aquelles societats que tinguin la condició de gran empresa (volum d’operacions superior a 6.010.121,04 euros durant els 12 mesos anteriors a l’inici del període impositiu a compte del qual es realitzen els pagaments fraccionats), han de presentar obligatòriament el model 202, amb independència que no hagin d’efectuar cap ingrés en concepte de pagament fraccionat.

Aquest model 202 s’ha de presentar obligatòriament per via telemàtica (tot i que sigui “quota zero”), sempre observant el termini màxim de presentació, que finalitza el pròxim 21 de octubre (tret que es domiciliï el pagament, en aquest cas el termini de presentació finalitza el 15 d’octubre).

Per aquest motiu, els preguem que, com més aviat millor, ens facilitin tota la documentació així com aquelles dades que els sol·licitem per poder realitzar la confecció  i presentació d’aquestes declaracions.

AJUDES I SUBVENCIONS PER A EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del Projecte “Indústria Connectada 4.0” COMUNITAT DE MADRID.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 189

Data de publicació: 8/08/2019

Termini: 16/09/2019

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/08/pdfs/BOE-B-2019-34747.pdf

 

2. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del Projecte “Indústria Connectada 4.0” LA RIOJA

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 190

Data de publicació: 9/08/2019

Termini: 16/09/2019

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/09/pdfs/BOE-B-2019-34808.pdf

 

3. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del Projecte “Indústria Connectada 4.0” CASTELLA-LA MANXA

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 190

Data de publicació: 9/08/2019

Termini: 16/09/2019

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/09/pdfs/BOE-B-2019-34807.pdf

 

4. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del Projecte “Indústria Connectada 4.0” PAÍS BASC

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 190

Data de publicació: 9/08/2019

Termini: 16/09/2019

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/09/pdfs/BOE-B-2019-34806.pdf

 

5. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del Projecte “Indústria Connectada 4.0” CASTELLA I LLEÓ

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 190

Data de publicació: 9/08/2019

Termini: 16/09/2019

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/09/pdfs/BOE-B-2019-34805.pdf

 

6. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del Projecte “Indústria Connectada 4.0” NAVARRA

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 190

Data de publicació: 9/08/2019

Termini: 16/09/2019

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/09/pdfs/BOE-B-2019-34804.pdf

 

7. Ajuts dirigits a impulsar la transformació digital de la indústria espanyola en el marc del Projecte “Indústria Connectada 4.0” GALÍCIA.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 192

Data de publicació: 12/08/2019

Termini: 16/09/2019

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/12/pdfs/BOE-B-2019-34994.pdf

 

8. Subvencions per al foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols per a l’any 2019

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 190

Data de publicació: 9/08/2019

Termini: 10/09/2019

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-34809

 

9. Subvencions a entitats privades sense finalitats de lucre per a la realització d’actuacions dirigides a afavorir la utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació per part de l’alumnat que presenti necessitats educatives especials derivades de discapacitat durant el curs escolar 2019-2020

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 208

Data de publicació: 30/08/2019

Termini: 20/09/2019

Organisme oficial: Ministeri d’Educació i Formació Professional

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-35940

 

10. Subvencions per a projectes de recerca clínica independent de l’acció estratègica en salut 2017-2020

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 198

Data de publicació: 19/08/2019

Termini: 5/09/2019

Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/19/pdfs/BOE-B-2019-35361.pdf

CATALUNYA. AJUDES I SUBVENCIONS PER EMPRESES I PIMES

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

Llegir més

Catalunya. Ajudes i subvencions per empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts per a la realització de proves diagnòstiques previstes en l’execució del programa de sanitat animal de prevenció, lluita i erradicació de la tuberculosi bovina, corresponents a l’any 2019

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7946

Data de publicació: 26/08/2019

Termini: 10/09/2019

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7946/1758781.pdf

 

2. Selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7933

Data de publicació: 6/08/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament de la Presidència

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7933/1757345.pdf

 

3. Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7935

Data de publicació: 8/08/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7935/1757602.pdf

 

4. Ajuts INNOTEC, per a projectes d’R+D conjunts d’empreses catalanes amb desenvolupadors de tecnologia públics acreditats TECNIO

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7937

Data de publicació: 12/08/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7937/1757985.pdf

 

5. Subvencions corresponents a la Línia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC-30 Plus)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7936

Data de publicació: 9/08/2019

Termini: dos mesos des de la data d’inici del contracte de treball

Organisme oficial: Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7936/1757819.pdf

 

6. Subvencions en règim de concurrència competitiva per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que realitzin actuacions en l’àmbit de la salut, a càrrec dels fons provinents d’herències intestades a favor de la Generalitat de Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 7950

Data de publicació: 30/08/2019

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament de Salut

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7950/1759139.pdf