FISCAL

LA VALORACIÓ DELS IMMOBLES PER HISENDA NO POT CONSISTIR A MULTIPLICAR EL VALOR CADASTRAL PER UN COEFICIENT


El Tribunal Suprem en la recent sentència de 23 de maig de 2018, ha confirmat, fixant doctrina, que les valoracions administratives d’immobles a l’efecte de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (i en qualsevol altre tribut en el qual la base imposable es determini per referència al “valor real”) no es poden realitzar multiplicant el valor cadastral per índexs o coeficients. I això ja que aquest mètode, excessivament genèric, no té en compte les característiques del bé concret. Només serà vàlid si l’Administració complementa la seva valoració amb una comprovació directa de l’immoble.

LABORAL

PRINCIPALS NOVETATS LABORALS APROVADES PER LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2018

Al BOE del dia 4 de juliol s’ha aprovat la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, que entre altres mesures laborals, s’aproven els topalls màxims i mínims de les bases de cotització i s’estableix una bonificació en les quotes empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social de 250 euros mensuals (3.000 euros anuals), per la conversió a indefinits a temps complet dels contractes per a la formació i l’aprenentatge subscrits amb joves beneficiaris de l’ajuda econòmica d’acompanyament per a joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil .

MERCANTIL

L’ACTA NOTARIAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIS

Qualsevol soci (o diversos socis conjuntament) que sigui titular d’un determinat percentatge (5% en el cas de societats de responsabilitat limitada, i 1% en el de les societats anònimes, llevat de previsió estatutària que hagi minorat tals percentatges), té dret a exigir als administradors la presència d’un notari que aixequi acta de la junta general.

CARTES I AVISOS

RECORDATORI: FINS AL 20 D’AGOST DE 2018 ES PRESENTEN DECLARACIONS MENSUALS D’IVA, IRPF I IS

Li recordem que el termini de declaració dels models de presentació mensual de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), Retencions i ingressos a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i impost sobre societats (IS) corresponents al mes de juliol començarà el proper dia 1 d’agost i finalitzarà el 20 d’agost.

BUTLLETÍ. ACTUALITAT JURÍDICA I ECONÒMICA

Actualitat jurídica i econòmica per a empreses i directius.

CALENDARI FISCAL

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juliol i agost. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

CALENDARI LABORAL

L’informem que s’ha publicat al BOE la relació de Festes Laborals per a l’any 2018.

CALENDARI MERCANTIL – DIES INHÀBILS

L’informem que pot consultar el calendari de dies inhàbils per al 2018 de les diferents comunitats autònomes. Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.