FISCAL

APROVATS ELS MODELS DE RENDA I PATRIMONI EXERCICI 2017

Al BOE del dia 8 de març s’ha publicat l’Ordre per la qual s’aproven els models de declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Patrimoni (IP), exercici 2017. El termini de presentació de l’esborrany de declaració i de les declaracions de l’IRPF / IP, qualsevol que sigui el seu resultat, serà el comprès entre els dies 4 d’abril i 2 de juliol de 2018, ambdós inclosos. En el cas de domiciliació bancària de les declaracions: des del 4 d’abril fins el 27 de juny de 2018, ambdós inclosos.

FISCAL

¿EN QUÈ EXERCICI DE L’IRPF S’HAN IMPUTAR ELS PAGAMENTS DEL FOGASA?

Tant el Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) com la Direcció General de Tributs, en relació amb la imputació en l’IRPF de les percepcions dels rendiments del treball meritats en períodes impositius anteriors sense haver estat cobrats, mantenen el criteri general que s’han de imputar a l’any en què les rendes impagades van ser exigibles. Però si el retard en el cobrament es deu a l’existència d’un procés o litigi judicial (per exemple, si es discutia si l’afectat tenia dret al cobrament), els salaris s’imputen en l’IRPF de l’any en què la resolució judicial adquireixi fermesa.

LABORAL

¿S’HA DE COMUNICAR UN ACOMIADAMENT DISCIPLINARI ALS REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS?

L’acomiadament disciplinari haurà de ser notificat per escrit i en la carta han de constar els fets que motiven la decisió de l’empresari i també la data en què tindrà efectes l’acomiadament. Pot ser que el conveni col·lectiu reculli altres exigències formals (com la notificació de la decisió de l’acomiadament als representants dels treballadors). Tingueu present que l’Estatut dels Treballadors obliga l’empresa a informar els representants dels treballadors sobre totes les sancions imposades per faltes molt greus.

MERCANTIL

RECLAMI AL SEU BANC EL COBRAMENT DE COMISSIONS PER DESCOBERT

Tingueu present que el cobrament de comissions per descobert o per reclamació de posicions deutores es pot reclamar davant els bancs. Són diverses les sentències dels Tribunals que reiteren que el cobrament d’una comissió per reclamació de rebuts impagats no respon a un servei al client ni a una despesa. Després si no hi ha servei o despesa que retribuir tampoc pot existir cap comissió a pagar. Perquè el banc pugui cobrar una comissió, aquesta ha d’haver estat pactada i respondre a un servei efectivament prestat. Per això, si el banc no demostra que ha realitzat aquest servei, se l’obliga a tornar la comissió.

BUTLLETÍ. ACTUALITAT JURÍDICA I ECONÒMICA

Actualitat jurídica i econòmica per a empreses i directius.

CALENDARI FISCAL

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de març i abril. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

CALENDARI LABORAL

L’informem que s’ha publicat al BOE la relació de Festes Laborals per a l’any 2018.

CALENDARI MERCANTIL – DIES INHÀBILS

L’informem que pot consultar el calendari de dies inhàbils per al 2018 de les diferents comunitats autònomes. Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.