INCREMENT DE DEDUCCIÓ PER MATERNITAT PER DESPESES DE GUARDERIA EN L’IRPF

Amb efectes des de 2018 l’import de la deducció per maternitat en l’IRPF es podrà incrementar fins a 1.000 € addicionals quan el contribuent que hi tingui dret hagués satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats. Li expliquem com es calcula i fins a quin moment es pot aplicar aquesta nova deducció en el seu IRPF.

Llegir més

Increment de deducció per maternitat per despeses de guarderia en l’IRPF

Amb efectes des de 2018 l’import de la deducció per maternitat en l’IRPF es podrà incrementar fins a 1.000 € addicionals quan el contribuent que hi tingui dret hagués satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats. Li expliquem com es calcula i fins a quin moment es pot aplicar aquesta nova deducció en el seu IRPF.

Com a novetat en la declaració de la seva renda de l’exercici 2018, l’informem que s’ha ampliat la deducció per maternitat, amb un incrementant de l’incentiu fiscal quan hagi de suportar despeses per la custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres educatius autoritzats. 

En què consisteix aquesta nova deducció per maternitat per despeses de guarderia?

D’acord amb la normativa de l’IRPF, l’import de la deducció per maternitat es podrà incrementar fins a 1.000 euros addicionals quan el contribuent que hi tingui dret hagi satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats.

Atenció. No es podrà sol·licitar l’abonament anticipat. A diferència de la deducció general per maternitat els contribuents amb dret a l’aplicació de l’increment addicional per despeses de custòdia no poden sol·licitar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària el seu abonament de forma anticipada sinó que hauran de sol·licitar l’increment que correspongui directament en la declaració de l’IRPF.

Requisits i condicions per a aplicar l’increment addicional

1. S’han de complir els requisits sobre beneficiaris i fills que donen dret a la deducció per maternitat:

Beneficiaris:

a) Les dones amb fills menors de tres anys en què concorrin les següents circumstàncies:

 • Que tinguin dret a l’aplicació del mínim per descendents pels fills a què es refereix aquesta deducció.
 • Que realitzin una activitat per compte propi o d’altri.
 • Que estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social.
 • Mutualitat.

b) En cas de defunció de la mare o quan la guarda i custòdia s’atribueixi de forma exclusiva al pare o, si escau, a un tutor, sempre que compleixin els requisits comentats en la lletra a) anterior.

En el supòsit d’existència de diversos contribuents amb dret a la deducció per maternitat respecte del tutelat o acollit o menor sota la seva guarda i custòdia per a la convivència preadoptiva o per resolució judicial, el seu import s’haurà de repartir entre ells per parts iguals.

Atenció. Amb l’única excepció dels supòsits assenyalats en la lletra b) anterior, la deducció per maternitat correspon íntegrament i exclusiva a la mare, sempre que compleixi els requisits indicats per a tenir-hi dret. En conseqüència, en cap cas diferent dels esmentats serà admissible l’aplicació de la deducció per part del pare ni tampoc el repartiment o prorrateig entre el pare i la mare.

Fills que donen dret a l’aplicació de la deducció:

a) Els fills per naturalesa, des del mes del seu naixement fins al mes anterior a aquell que compleixin els tres anys d’edat, tots dos inclusivament.

b) Els fills adoptats i els menors vinculats al contribuent per raó de tutela o acolliment, delegació de guarda per a la convivència preadoptiva o, fora dels casos anteriors, els vinculats al contribuent per resolució judicial que li atribueixi la seva guarda i custòdia.

En els supòsits d’adopció o acolliment o de delegació de guarda per a la convivència preadoptiva, la deducció es podrà practicar, amb independència de l’edat del menor, durant els tres anys següents a la data de la inscripció en el registre civil. Quan la inscripció no sigui necessària, la deducció es podrà practicar durant els tres anys posteriors a la data de la resolució judicial o administrativa que la declari.

Quan s’adopti un menor que hagués estat en règim d’acolliment, de delegació de guarda per a la convivència preadoptiva o quan es produeixi un canvi en la situació de l’acolliment, la deducció es practicarà durant el temps que resti fins a esgotar el termini màxim de tres anys citat anteriorment. En els casos de tutela, el tutor tindrà dret a l’import de la deducció que correspongui al mateix temps que resti fins que el tutelat tingui tres anys.

2. A més és necessari que el contribuent hagi satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de tres anys.

Es consideren despeses de custòdia les quantitats satisfetes pel contribuent que compleixin les següents condicions:

a) Que siguin satisfetes a guarderies o centres d’educació infantil autoritzats.

Atenció. Mitjançant el model 233 s’estableix la declaració informativa que han de presentar les guarderies o centres d’educació infantil autoritzats sobre els menors i les despeses que donin dret a l’aplicació de l’increment de la deducció.

El terme “autoritzats” cal entendre’l exigible tant a centres d’educació infantil, com a guarderies.

b) Que s’abonin els següents conceptes:

 • la preinscripció i matrícula de menors de 3 anys,
 • l’assistència, en horari general i ampliat, i
 • l’alimentació

c) Que el seu abonament correspongui a despeses que s’hagin produït per mesos complets.

d) Que no tinguin per al contribuent la consideració de rendiments del treball en espècie exempts, és a dir, per:

 • La contractació directament o indirecta per empreses o ocupadors del servei de primer cicle d’educació infantil per als fills dels seus treballadors en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats. 
 • La prestació del servei d’educació preescolar, infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació professional per centres educatius autoritzats, als fills dels seus empleats, amb caràcter gratuït o per preu inferior al normal de mercat.

Especialitat: aplicació de l’increment fins que el fill comenci el segon cicle d’educació infantil

En el període impositiu que el fill menor compleixi tres anys, l’increment podrà resultar d’aplicació respecte de les despeses incorregudes amb posterioritat al compliment d’aquesta edat fins al mes anterior a aquell en el qual pugui començar el segon cicle d’educació infantil.

Quantia de l’increment addicional

L’increment de la deducció podrà ser de fins a 83,33 euros per cada mes del període impositiu que concorrin de forma simultània els requisits comentats anteriorment sobre beneficiaris, fills que donen dret a la deducció i despeses de custòdia.

A l’efecte del còmput del nombre de mesos per al càlcul de l’increment es tindran en compte les regles següents:

1a La determinació dels fills es realitzarà d’acord amb la seva situació l’últim dia de cada mes.

Atenció. No obstant això, en el període impositiu que el fill menor compleixi tres anys, el nombre de mesos d’aquest exercici s’ampliarà, en cas de compliment de la resta de requisits, als mesos posteriors al compliment d’aquesta edat fins al mes anterior a aquell en el qual pugui començar el segon cicle d’educació infantil.

2a El requisit d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat s’entendrà acomplert quan aquesta situació es produeixi en qualsevol dia del mes.

3a Els mesos a prendre en consideració seran exclusivament aquells en els quals les despeses abonades s’efectuïn per mes complet.

A aquest efecte, s’entendran inclosos els mesos contractats per complet tot i que part d’ells tinguin el caràcter de no lectius.

En el supòsit d’existència de diversos contribuents amb dret a l’aplicació de l’increment respecte de l’acollit o tutelat, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

Límits de la deducció

L’increment de la deducció per cada fill que n’atorgui dret no podrà superar per a cada fill cap dels dos límits assenyalats:

a) 1.000 euros anuals.

b) La menor de les quantitats següents:

 • Les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i mutualitats de caràcter alternatiu reportades en cada període impositiu amb posterioritat al naixement, adopció, delegació de guarda per a la convivència preadoptiva o acolliment.

A l’efecte del càlcul del límit de les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats de caràcter alternatiu, es computaran les cotitzacions i quotes pels seus imports íntegres sense prendre en consideració les bonificacions que poguessin correspondre.

 • L’import anual total de la despesa efectiva no subvencionada satisfet en aquest període a la guarderia o centre educatiu en relació amb aquest fill, sigui o no per mesos complets

A l’efecte de determinar l’import total satisfet de la despesa efectiva no subvencionada, es considerarà tant l’import pagat per la mare o el contribuent amb dret a l’increment esmentat, com el satisfet per l’altre progenitor, adoptant, tutor o acollidor.

Exemple

Una contribuent ha estat donada d’alta en el règim general de la Seguretat Social durant tot l’any 2018, i els imports íntegres de les cotitzacions i quotes anuals reportades al règim esmentat ascendeixen a 1.800 euros (150 euros/mes).

Té dos fills, el gran, nascut el 31 de gener de 2016, i el petit, nascut el 13 d’agost de 2018. El fill gran ha estat matriculat durant l’exercici en el centre d’educació infantil autoritzat amb unes despeses satisfetes pels serveis prestats per aquesta de:

 • 300 euros per la matrícula
 • 4.250 euros [import corresponents als mesos complets de gener a juny, tots dos inclusivament, octubre i novembre (500 euros/mes) i a 15 dies de mes juliol (250 euros)].

En relació a aquestes despeses es va sol·licitar i va obtenir per a l’exercici 2018 de la comunitat autònoma una beca pel concepte de xec guarderia de 1.000 euros, abonats directament a la guarderia per la Conselleria d’Educació.

Així mateix, l’empresa on treballa ha pagat també directament a la guarderia la quantitat de 1.500 euros, com a retribució en espècie exempta per a la seva treballadora.

La resta de l’import ha estat satisfet al 50 per 100 per cada progenitor.

A continuació, determinarem l’import de la deducció per maternitat i l’increment addicional per despeses de guarderia corresponent a l’exercici 2018 i calcularem el resultat de la seva declaració, sabent que la seva quota diferencial ascendeix a 1.500 euros i que la contribuent no ha sol·licitat el pagament anticipat de la deducció per maternitat.

Solució:

A. Import de la deducció per maternitat

Deducció corresponent al fill gran:

– Nombre de mesos de compliment dels requisits: 12 mesos

– Import de la deducció (12 mesos x 100,00 euros): 1.200,00

– Límit de la deducció per fill (1.200 euros) (1)

Deducció corresponent al fill petit:

– Nombre de mesos de compliment dels requisits: 5 mesos

– Import de la deducció (5 meses x 100 euros):  500,00

– Límit de la deducció per fill (500 euros) (2)

Import total (1.200 + 500): 1.700,00

B. Increment addicional per despeses de custòdia

Increment addicional corresponent al fill gran:

– Nombre de mesos de compliment dels requisits: 8 mesos

– Import de l’increment (1.000 euros ÷ 12 mesos x 8 mesos) (3): 666,64

– Límit de l’increment (666,64 euros) (4)

a) Despeses de custòdia (2.050 euros) (5)

b) Quotes Seguretat Social (1.800 euros)

C. Resultat de la declaració

Quota diferencial: 1.500,00

Deducció per maternitat

Importe de la deducció (1.200,00 + 500,00): 1.700,00

Increment per despeses en guarderies (666,64): 666,64

Resultat de la declaració (1.500 − 1.700 − 666,64): −866,64

NOTES:

(1) Preval l’import de 1.200 euros anuals pel primer fill en ser superior l’import de les cotitzacions i quotes reportades a la Seguretat Social en l’exercici 2018 (1.800 euros).

(2) Preval l’import de 500 euros per segon fill, en ser superior a l’import de les cotitzacions i quotes reportades en l’exercici 2018 a la Seguretat Social amb posterioritat al naixement (750 euros en tenir en compte 5 mesos).

(3) En aquest cas, l’increment addicional per despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats pot arribar als 1.000 euros anuals i es calcularà proporcionalment al nombre de mesos en què es compleixin de forma simultània els requisits exigits en l’article 81.1 i 2 de la Llei de l’IRPF. Els mesos a prendre en consideració són exclusivament aquells en els quals les despeses abonades s’efectuïn per mes complet. Per tant en aquest cas només es tenen en compte els 8 mesos complets, exclosos els 15 dies de mes de juliol, per la qual cosa càlcul serà: 1.000 euros ÷ 12 mesos x 8 mesos = 666,64 euros

(4) L’increment de 666,64 euros no supera cap dels límits que s’estableixen. Ni l’import de les cotitzacions i quotes reportades a la Seguretat Social (1.800 euros) ni l’import total de la despesa efectiva no subvencionada [2.050 euros] són superiors a aquesta quantitat.

(5) D’acord amb l’article 81 de la Llei de l’IRPF i l’article 60 del Reglament de l’IRPF, la despesa total no subvencionada corresponent a les quantitats totals anuals (per mesos complets o incomplets) satisfetes a guarderies o centres d’educació infantil autoritzats per la preinscripció i matrícula d’aquests menors, l’assistència, en horari general i ampliat, i l’alimentació, es minorarà en les quantitats d’aquestes despeses que hagin estat satisfetes per les empreses ocupadores dels beneficiaris que tinguessin la consideració de rendiments del treball en espècie exempts per aplicació del que es disposa en les lletres b) o d) de l’apartat 3 de l’article 42 de la Llei de l’IRPF.

Per tant, en aquest cas les despeses de custòdia seran: 

300 matrícula + 4.000 (8 mesos complets) + 250 (mes incomplet) – 1.000 (import subvencionat) – 1.500 (retribució en espècie exempta) = 2.050 euros.

Precisió: encara que hagi estat pagat per tots dos progenitors al 50 per 100 es considerarà tant l’import pagat per la mare o el contribuent amb dret al referit increment, com el satisfet per l’altre progenitor.

 

LES TREBALLADORES AUTÒNOMES ES PODEN BENEFICIAR DE LES BONIFICACIONS PER MATERNITAT AMB DATA D’1 DE GENER, HAGIN CESSAT EN EL RETA O NO

La Direcció general d’Ordenació de la Seguretat Social ha emès un nou criteri perquè les treballadores autònomes que tornin del descans per maternitat es puguin acollir a una bonificació en les seves quotes per contingències comunes i professionals, encara que no s’hagin donat de baixa en el règim especial de treballadors autònoms (RETA).

Llegir més

Les treballadores autònomes es poden beneficiar de les bonificacions per maternitat amb data d’1 de gener, hagin cessat en el RETA o no

La Direcció general d’Ordenació de la Seguretat Social ha emès un nou criteri perquè les treballadores autònomes que tornin del descans per maternitat es puguin acollir a una bonificació en les seves quotes per contingències comunes i professionals, encara que no s’hagin donat de baixa en el règim especial de treballadors autònoms (RETA).

Com ja sap, l’article 38 bis de la Llei de l’Estatut del treball autònom estableix unes  bonificacions a les treballadores autònomes que es reincorporin a l’activitat en determinats supòsits.

En concret, les treballadores incloses en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o com a treballadores per compte propi en el grup primer de cotització del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar, que, havent cessat la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment i tutela, en els termes legalment establerts, tornin a realitzar una activitat per compte propi dins dels 2 anys immediatament següents a la data efectiva del cessament, tindran dret a una bonificació en virtut de la qual la seva quota per contingències comunes i contingències professionals, quedarà fixada en la quantia de 60 euros mensuals durant els 12 mesos immediatament següents a la data de la seva reincorporació a l’activitat, sempre que optin per cotitzar per la base mínima establerta amb caràcter general en el règim especial que correspongui per raó de l’activitat per compte propi.

Aquelles treballadores per compte propi o autònomes que, complint amb els requisits anteriors, optessin per una base de cotització superior a la mínima indicada en el paràgraf anterior, podran aplicar durant el període anteriorment esmentat una bonificació del 80 per cent sobre la cotització per contingències comunes, i la quota a reduir serà la resultant d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus de cotització per contingències comunes vigent a cada moment.

Atenció. La bonificació es tradueix, si s’opta per la base mínima de cotització, en una quota mensual de 60 euros durant els dotze mesos immediatament següents a la seva tornada a l’activitat. Si s’opta per una base de cotització superior, s’aplicarà una bonificació del 80% sobre la cotització per contingències comunes. La reincorporació a l’activitat s’ha de realitzar en els dos anys següents a la parada produïda per la maternitat.

Criteri de la Direcció general d’Ordenació de la Seguretat Social

La Direcció general d’Ordenació de la Seguretat Social havia seguit el criteri que el cessament en el RETA era requisit necessari si es volia accedir a la bonificació.

Doncs bé, ara ha emès un nou criteri perquè les treballadores autònomes que tornin del descans per maternitat es puguin acollir a aquesta bonificació en les seves quotes per contingències comunes i professionals, encara que no s’hagin donat de baixa en el règim especial de treballadors autònoms (RETA). Es concreta així un dels aspectes de l’acord signat amb les associacions de treballadors autònoms al novembre.

El nou criteri té caràcter retroactiu, amb efectes a 1 de gener, de manera que són beneficiàries d’aquesta bonificació no només les treballadores que s’incorporin a l’activitat a partir d’ara, sinó també les que l’hagin fet des d’aquesta data, hagin causat baixa o no en el RETA. En les pròximes setmanes, la Tresoreria General de la Seguretat Social procedirà a identificar a aquestes treballadores per compte propi amb l’objectiu d’efectuar les devolucions de les quanties corresponents a la bonificació que no hagi estat aplicada en els períodes de liquidació ja passats.

La Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social rectifica la interpretació que fins ara s’havia fet de l’article 38 bis de l’Estatut del treballador autònom, a la vista de la nova redacció inclosa en el Reial decret llei 6/2019 d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones en l’ocupació.

En aquest article, com ja hem comentat, s’estableix una bonificació per a les treballadores emmarcades en el RETA que, havent cessat la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment i tutela, tornin a realitzar una activitat per compte propi dins dels dos anys immediatament següents a la data efectiva del cessament.

En aquest aspecte, la Seguretat Social considera que el requisit de cessament no només es compleix en el cas de les treballadores que hagin decidit no reprendre la seva activitat laboral i hagin produït baixa en el RETA, sinó també en aquells casos en què la treballadora autònoma, després de gaudir del corresponent descans per maternitat, hagi optat, sense solució de continuïtat, per reprendre l’activitat laboral.

COM PROTEGIR UNA MARCA A L’ESTRANGER?

La protecció d’una marca a l’estranger s’obté de diverses formes: directament país per país, presentant les corresponents sol·licituds en cadascun dels països en els quals es vol registrar la marca; mitjançant una marca internacional, que exigeixen tenir una sol·licitud espanyola o una marca espanyola ja registrada o una de la Unió, o mitjançant una marca de la Unió Europea (UE).

Llegir més

Com protegir una marca a l’estranger?

La protecció d’una marca a l’estranger s’obté de diverses formes: directament país per país, presentant les corresponents sol·licituds en cadascun dels països en els quals es vol registrar la marca; mitjançant una marca internacional, que exigeixen tenir una sol·licitud espanyola o una marca espanyola ja registrada o una de la Unió, o mitjançant una marca de la Unió Europea (UE).

Una vegada registrada una marca al nostre país d’origen, per exemple a Espanya, pot ser interessant, per les expectatives de negoci per exemple, ampliar la protecció del registre de la marca a l’estranger.

La definició de marca i els seus tipus es troben recollits en l’article 4 de l’actual Llei 17/2001 de marques, que determina en el seu primer apartat que: “1. Podran constituir marques tots els signes, especialment les paraules, inclosos els noms de persones, els dibuixos, les lletres, les xifres, els colors, la forma del producte o del seu embalatge, o els sons, a condició que aquests signes siguin apropiats per a:

a) distingir els productes o els serveis d’una empresa dels d’altres empreses i

b) ser representats en el Registre de Marques de manera que permeti a les autoritats competents i al públic en general determinar l’objecte clar i precís de la protecció atorgada al seu titular.

Atenció. Amb efectes des del 14-01-2019, després de la modificació introduïda pel Reial decret llei 23/2018, de 21 de desembre, de transposició de directives en matèria de marques, s’elimina el requisit de representació gràfica en el concepte de marca. Això implica en la pràctica l’obertura del registre a signes “no convencionals”, com, per exemple, les marques olfactòries.

El Registre de Marques tindrà caràcter únic en tot el territori nacional i la seva gestió correspondrà a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, sense perjudici de les competències que en matèria d’execució de la legislació de propietat industrial corresponen a les comunitats autònomes.

És important registrar la seva marca tant nacional com internacional. Registrar una marca ens permet que no hi hagi una altra persona o empresa que utilitzi el nom del nostre producte o empresa. Tampoc el logotip.

Una marca o un nom comercial concedits a Espanya són protegits a l’estranger?

No. Només està protegit a Espanya. Encara que li sembli una situació poc probable, hi ha hagut empreses que, després de contactar amb un distribuïdor del país al qual anaven a exportar, s’han trobat que aquest se’ls avançava i registrava la seva marca en aquest país. Això succeeix perquè la protecció que una marca registrada concedeix al seu titular és només territorial. És a dir, si vostè té la seva marca registrada a Espanya, pot utilitzar-la en exclusiva al nostre país, però no està protegit en altres territoris.

El millor per a prevenir situacions d’aquest tipus és sol·licitar el registre de la seva marca als països en els quals tingui interès a exportar.

La protecció de les marques fora de les nostres fronteres es pot fer per diferents vies:

 1. Directament en cadascun dels països on vulgui entrar: dipositant les corresponents sol·licituds en cadascun dels països en els quals es vol registrar la marca.
 1. Mitjançant una marca internacional: per aquest procediment, regulat per l’Acord de Madrid i en el seu Protocol es pot obtenir protecció en fins a 114 països dipositant una única sol·licitud, en l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) per al seu trasllat a l’Oficina Internacional de l’OMPI (Ginebra), i el registre tindrà els mateixos efectes que si la sol·licitud hagués estat presentada en cadascun dels països designats. Després de ser rebuda en l’OMPI la sol·licitud és enviada als països designats en els quals comença la seva tramitació nacional que pot ser concedida o denegada independentment en cadascun d’ells.

La durada d’aquest registre és de 10 anys renovables indefinidament.

 1. Mitjançant una marca comunitària: procediment regulat pel Reglament de la Marca de la Unió Europea que estableix la possibilitat d’obtenir mitjançant una única sol·licitud, que s’haurà de presentar davant l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) d’Alacant, protecció en la totalitat dels països de la Unió Europea.

La Marca de la Unió Europea té un caràcter unitari i té el mateix efecte en tot el territori de la Unió.

La durada d’aquest registre és de 10 anys renovables indefinidament.

NOUS AJUTS PER ALS AUTÒNOMS EN LA COMPRA DE VEHICLES

Els treballadors autònoms que es comprin un vehicle podran accedir a ajuts de fins a 15.000 euros. Així és com es contempla en el Reial decret 132/2019, de 8 de març, pel qual s’atorga la concessió directa d’ajuts del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES) a les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla i el Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, pel qual es regulen les bases del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES), dotat amb 45 milions d’euros i dirigit a incentivar la compra de vehicles alternatius, instal·lar infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, el desenvolupament d’incentius per a implantar sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i la implantació de mesures recollides a Plans de transport als centres de treball.

Llegir més

Nous ajuts per als autònoms en la compra de vehicles

Els treballadors autònoms que es comprin un vehicle podran accedir a ajuts de fins a 15.000 euros. Així és com es contempla en el Reial decret 132/2019, de 8 de març, pel qual s’atorga la concessió directa d’ajuts del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES) a les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla i el Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, pel qual es regulen les bases del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES), dotat amb 45 milions d’euros i dirigit a incentivar la compra de vehicles alternatius, instal·lar infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, el desenvolupament d’incentius per a implantar sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i la implantació de mesures recollides a Plans de transport als centres de treball.

En la norma (Reial decret 72/2019) s’estableix l’objectiu de dos mesos perquè les comunitats autònomes i les ciutats autònomes duguin a terme les convocatòries d’ajuts, la resolució definitiva del pagament als destinataris últims del programa.

Principals característiques

CONCEPTE

REQUISITS MOVES

Pressupost

Dotació pressupostària de 45.000.000 d’euros, amb càrrec al pressupost prèviament transferit des de la partida pressupostària 20.18.425A.741 a l’IDAE, per a finançar actuacions de suport a la mobilitat energèticament eficient i sostenible.

 

Incompatibilitats

Aquests ajuts són incompatibles amb altres subvencions o ajuts que es poguessin concedir per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

 

Actuacions elegibles

(Annex 1 al Reial decret)

Actuació 1: adquisició de vehicles d’energies alternatives, amb l’obligació del desballestament d’un vehicle M1 de més de deu anys o d’un vehicle N1 de més de set anys per a les adquisicions de vehicles nous M1 o N1 amb titularitat mínima de 12 mesos del destinatari últim i ITV en vigor almenys el 2018.

Actuació 2: implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

Actuació 3: implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques

Actuació 4: implantació de mesures contingudes en plans de transport a la feina en empreses.

 

Quantia dels ajuts

(Annex 3 al Reial decret)

Actuació 1: entre els de 700 euros per a motos elèctriques i els 15.000 euros per a la compra de camions i autobusos amb propulsió alternativa. Les ajudes per a la compra de vehicles lleugers elèctrics se situen entorn dels 5.000 €.

En paral·lel, s’exigeix als fabricants o punts de venda un descompte mínim de mil euros en la factura, excepte per a les adquisicions de quadricicles i motos.

Actuacions 2 i 3: quant als punts de recàrrega elèctrica de vehicles elèctrics (públics i privats) i als sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, les ajudes seran d’un 30% o un 40% del cost subvencionable, depenent del tipus de beneficiari, amb un límit de 100.000 euros.

Actuació 4: per a la implantació de mesures de Plans de transport als centres de treball, s’estableix una ajuda del 50% del cost subvencionable, amb un límit de 200.000 euros d’ajuda per beneficiari.

 

Caràcter incentivador

Només seran subvencionables les actuacions la inversió de les quals s’hagi realitzat amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud d’ajuda.

 

Beneficiaris

Comunitats i ciutats autònomes

 

Destinataris últims dels ajuts

Actuacions 1 i 2: persones físiques i autònoms, comunitats de propietaris, persones jurídiques constituïdes a Espanya, el NIF de les quals comenci per A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W i sector públic.

Actuacions 3 i 4: els mateixos de les actuacions 1 i 2, excepte persones físiques i comunitats de propietaris.

 

Règim de concessió

Aquests ajuts es concediran de forma directa, conforme als articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i al capítol III del títol I del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

A més, hauran de complir aquells requisits que la normativa de les pròpies comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla estableixin, segons el territori en el qual s’apliquin.

 

Cofinançament amb fons FEDER

Els ajuts d’aquesta convocatòria seran cofinançats amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020 en aquells casos en què les actuacions responguin a les contemplades com a finançables en aquest programa.

 

Calendari

Termini de presentació de sol·licituds: les sol·licituds d’ajut es podran cursar a partir del moment en què les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla indiquin en les respectives convocatòries, en la forma que en elles s’estableixi, fins a la conclusió de la seva vigència, a data de 31 de desembre de 2019, o fins a l’esgotament dels fons pressupostaris.

Les convocatòries anteriorment citades, s’efectuaran en el termini de dos mesos, comptats des de l’entrada en vigor del reial decret de les ajudes.

Actuacions elegibles: els ajuts s’atorgaran a les sol·licituds que s’hagin registrat en termini i compleixin amb els requisits establerts en les bases que s’aproven pel reial decret i la corresponent convocatòria que realitzin les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

OBLIGACIONS FISCALS ABRIL – MAIG 2019

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos d’abril i maig. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

Llegir més

Obligacions fiscals abril – maig 2019

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos d’abril i maig. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

ABRIL

 

Fins a l’1 d’abril

IVA

Febrer 2019. Autoliquidació: 303

Febrer 2019. Grup d’entitats, model individual: 322

Febrer 2019. Grup d’entitats, model agregat: 353

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Any 2018. Declaració recapitulativa d’operacions amb gasos fluorats d’efecte d’hivernacle: 586

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE VALORS, ASSEGURANCES I RENDES

Any 2018: 189

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS PERCEPTORS DE BENEFICIS DISTRIBUÏTS PER INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, AIXÍ COM D’AQUELLS PER COMPTE DELS QUALS L’ENTITAT COMERCIALITZADORA HAGI EFECTUAT REEMBORSAMENTS O TRANSMISSIONS D’ACCIONS O PARTICIPACIONS

Any 2018: 294

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS AMB POSICIÓ INVERSORA EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, REFERIDA A DATA 31 DE DESEMBRE DE L’EXERCICI, EN ELS SUPÒSITS DE COMERCIALITZACIÓ TRANSFRONTERERA D’ACCIONS O PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES

Any 2018: 295

IMPOST SOBRE HIDROCARBURS

Any 2018. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512

Any 2018. Relació anual de quilòmetres realitzats

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS A L’ESTRANGER

Any 2018: 720

Des del 2 de abril fins al 1 de juliol

RENDA I PATRIMONI

Presentació per Internet de les declaracions de renda 2018 i patrimoni 2018

Presentació per telèfon de la declaració de renda 2018

Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 26 de juny

Fins al 22 d’abril

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Març 2019. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Primer trimestre 2019: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

Primer trimestre 2019:

        Estimació directa: 130

        Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

Exercici en curs:

        Règim general: 202

        Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

Març 2019. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Març 2019. Operacions assimilades a les importacions: 380

Primer trimestre 2019. Autoliquidació: 303

Primer trimestre 2019. Declaració-liquidació no periòdica: 309

Primer trimestre 2019. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Primer trimestre 2019. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368

Primer trimestre 2019. Operacions assimilades a les importacions: 380

Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308

Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

Març 2019: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

Gener 2019. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Gener 2019. Grans empreses: 561, 562, 563

Març 2019: 548, 566, 581

Març 2019: 570, 580

Primer trimestre 2019: 521, 522, 547

Primer trimestre 2019. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553

Primer trimestre 2019. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

Març 2019. Grans empreses: 560

Primer trimestre 2019. Excepte grans empreses: 560

Any 2018. Autoliquidació anual: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Primer trimestre 2019. Pagament fraccionat: 585

Any 2018. autoliquidació anual: 589

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

Primer trimestre 2019: 595

Fins al 30 d’abril

IVA

Març 2019. Autoliquidació: 303

Març 2019. Grup d’entitats, model individual: 322

Març 2019. Grup d’entitats, model agregat: 353

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL

Primer trimestre 2019. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

Primer trimestre 2019: 179

 

MAIG

 

Des del 14 de maig fins a l’1 de juliol

RENDA

Presentació en entitats col·laboradores, comunitats autònomes i oficines de l’AEAT de la declaració anual de renda 2018: D-100 i patrimoni: 714.

Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 26 de juny

Fins al 20 de maig

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes

Abril 2019. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

Abril 2019. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Abril 2019. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

Abril 2019: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

Febrer 2019. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Febrer 2019. Grans empreses: 561, 562, 563

Abril 2019: 548, 566, 581

Abril 2019: 570, 580

Primer trimestre 2019. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Primer trimestre 2019. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

Abril 2019. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Primer trimestre 2019. Pagament fraccionat: 583

Primer quadrimestre 2019. Autoliquidació: 587

Fins al 30 de maig

IVA

Abril 2019. Autoliquidació: 303

Abril 2019. Grup d’entitats, model individual: 322

Abril 2019. Grup d’entitats, model agregat: 353

Fins al 31 de maig

DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS EN L’ÀMBIT DE L’ASSISTÈNCIA MÚTUA

Any 2018: 289

DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS DE DETERMINADES PERSONES ESTATUNIDENQUES

Any 2018: 290