FISCAL

¿EN QUÈ CONSISTEIX EL GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE BÉNS IMMOBLES DE SOCIETATS NO RESIDENTS?


Les entitats residents en un país o territori que tingui la consideració de paradís fiscal que siguin propietàries o posseeixin a Espanya béns immobles estan subjectes a l’Impost sobre la renda de no residents mitjançant un gravamen especial que es merita el 31 de desembre de cada any i haurà ingressar-se en el mes de gener següent.

LABORAL

QUIN ÉS EL TERMINI DE SOL·LICITUD D’ALTA EN EL RÈGIM ESPECIAL D’AUTÒNOMS?

L’autònom ha de donar-se d’alta a la Seguretat Social fins a 60 dies abans de la seva alta a Hisenda i fins i tot simultàniament en Seguretat Social i Hisenda. Si l’Alta es sol·licités fora de termini, l’efectivitat serà sempre la del primer dia del mes de l’inici de l’activitat, a més de comportar multes d’entre 626 i 10.000 euros i la pèrdua dels els incentius en les cotitzacions que existeixen per als autònoms .

MERCANTIL

NOVA NORMATIVA EUROPEA SOBRE ELS DRETS DELS ACCIONISTES

El Reglament europeu ve a desenvolupar l’anomenada «Directiva de Drets dels accionistes» establint els requisits mínims en relació amb la identificació dels accionistes, la transmissió d’informació i la facilitació de l’exercici dels drets dels mateixos.

BUTLLETÍ. ACTUALITAT JURÍDICA I ECONÒMICA

Actualitat jurídica i econòmica per a empreses i directius.

CALENDARI FISCAL

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juliol i agost. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

CALENDARI LABORAL

L’informem que s’ha publicat al BOE la relació de Festes Laborals per a l’any 2018.

CALENDARI MERCANTIL – DIES INHÀBILS

L’informem que pot consultar el calendari de dies inhàbils per al 2018 de les diferents comunitats autònomes. Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.