FISCAL

ES PUBLICA AL BOE EL MODEL 179 DE DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINS TURÍSTICS


Al BOE del dia 30 de maig s’ha publicat l’Ordre per la qual s’aprova el Model 179, “Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques”. Per a l’exercici 2018 es preveu que la declaració informativa tingui caràcter anual, i que el seu termini de presentació sigui el comprès entre l’1 i el 31 de gener de 2019. A partir de 2019, la periodicitat de la declaració serà trimestral.

LABORAL

JUBILACIÓ ANTICIPADA DELS AUTÒNOMS 2018

Si el trabajador autónomo “tiene la condición de mutualista”, podría jubilarse a partir de los 60 años siempre que cumpla determinados requisitos. Si “no tiene la condición de mutualista”, y cesa como autónomo, podría jubilarse a una edad inferior en dos años, como máximo, a la edad que reglamentariamente le sería de aplicación, siempre que alcance el resto de los requisitos exigidos.

MERCANTIL

¿COMPLEIX LA SEVA EMPRESA AMB EL NOU REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES EUROPEU QUE VA ENTRAR EN VIGOR EL 25 DE MAIG DE 2018?

Ja és una realitat. El 25 de maig passat de 2018 va entrar el vigor el nou Reglament general de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD), que afecta tant a les empreses, com als autònoms i organismes públics i privats que tractin dades de caràcter personal. Entre els grans canvis, es hauran de comptar amb el consentiment explícit dels usuaris per a l’ús de les seves dades; aclarir quina informació tenen, on, per quant de temps, qui la fa servir i per a què; complir amb el dret a l’oblit; i nomenar un delegat de dades que vetllarà pel compliment de la normativa. L’incompliment de la nova normativa podria arribar a comportar sancions de fins a 20 milions d’euros o del 4% del volum total global del negoci de la companyia, amb l’evident i greu perjudici reputació que també suposaria per a l’organització.

BUTLLETÍ. ACTUALITAT JURÍDICA I ECONÒMICA

Actualitat jurídica i econòmica per a empreses i directius.

CALENDARI FISCAL

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juny i juliol. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

CALENDARI LABORAL

L’informem que s’ha publicat al BOE la relació de Festes Laborals per a l’any 2018.

CALENDARI MERCANTIL – DIES INHÀBILS

L’informem que pot consultar el calendari de dies inhàbils per al 2018 de les diferents comunitats autònomes. Es poden posar en contacte amb nosaltres per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.